Silové místo

Pampa Hermosa 3, Peru

 

rok 1999

 

Texty

 

Skrze PCH promlouvají mimozemské entity, během promluvy byly účastníky pozorovány na obloze manévry světelných koulí (jako už mnohokrát během transových stavů PCH na silových místech). Během této promluvy došlo k silným pocitům "rozředění těla" u většiny účastníků a následně ke spontánnímu odstranění zdravotních obtíží některých z nich.

 

Vaše realita je jako dřevěná bedna. Rýhy na stěnách této bedny považujete za svůj svět. Škvírami prosvítá světlo. Ale tato bedna se brzy rozpadne. To bude „konec“ vašeho světa. Bude to konec omezení. Nad vašimi městy se v současné době objevují stovky světelných plavidel, které se do vaší reality vnořily z jiných dimenzí. Není to žádný počátek kosmické invaze. My k vám nepřicházíme, to vy vcházíte do naší verze reality! Vibrujete o něco rychleji a PROTO nás začínáte vnímat! Byli jsme tu vždy. Vnikáme do vaší reality nikoliv proto, že by nás bavilo strašit vás svými multidimenzionálními „ohnivými vozy“, které vystupují z vašich hor a objevují se náhle nad silovými místy. Jsme k vám jednoduše vtahováni. Začali jste vibrovat rychleji. A Vesmírná Mysl je tedy připravena rozlousknout váš časoprostorový skanzen. Asi jste si povšimli, že vaše skutečnost už není tak pevná, jako bývala. Solidní kobka vaší reality se zdá dnes být spíše vyrobena z překližky. Dost možná se brzy stěny vaší lidské reality ztenčí tak, že se celá ta bedna stlučená z rámců a psychických kódů jednoduše rozpadne.

 

Pampa kolem vás, vzdušný oceán s oblaky, hory... Tyto prostorové obrazy jsou kosmickou grafikou, jsou typem uměleckého díla. Vaše „inkarnace“ jak tomu říkáte, jsou právě tak UMĚLECKÝMI DÍLY Vědomí. Jsou to výtvory patetické i pitoreskní a zdobí výstavní vitríny vesmíru. Sami víte, že vaše životy vždy něco nějak sdělují. Vesmír jako by si skrze vás prohlížel své slabé a silné stránky. Zároveň jste rovnocenní hráči s Absolutnem. Božská Inteligence se nemůže uspokojit výtvorem, který je pouhým strojem na splňování rozkazů. Inteligence potřebuje jinou inteligenci.

 

Bytí je hledání sebe sama. Jste výběžkem Věčnosti. Doplňujete navzájem jeden druhým rovnovážný stav Mysli v určité fázi jejího sebehledání – to je základním smyslem vašeho bytí. Existují bytosti, které vám pomáhají modelovat skrze váš energetický systém VAŠE BYTÍ a pomáhají vám určovat svoji identitu. Vesmír představuje zkušenostní rámec. V Bytí existuje mnoho frekvencí. Bytí není jednoznačné. Existují jakási vibrační těžiště metaprostoru, který je Vědomím. Můžete si je představit jako uzlové body SÍTĚ TRANSVĚDOMÍ. Vaše energetická centra jsou přijímač i vysílač. Mohou se vylaďovat na různé stanice, na různá těžiště reality. Na základě vyladění pak do sebe můžete vtahovat určitou vibraci, určitý prefabrikát reality.

 

Vědomí je továrna na skutečnost produkující holografické děje vašich životů. Bytí je mohutný Celek. Tvoříme se nepřetržitě všichni navzájem. Neexistuje zde žádný začátek, žádný prvotní stvořitel, žádný cíl a žádný konec. Dobře si zapamatujte toto sdělení, možná jste za posledních několik tisíc let od nás neobdrželi zprávu, která by byla pro vás důležitější. Vesmír je HRA. Opakujeme to znova a znova, abychom ve vás roznítili božský zájem o vaši Podstatu. Nejdůležitější je pro vás pochopit to, jak je vaše vnímání a prožívání spojeno s vaším vědomím. Například vaše duše jsou schopné po opuštění těla v astrální oblasti vnímat jenom to, co samy sobě vnímat dovolí. Každá bytost je napojená na nějakou archetypální strukturu, kterou v sobě preferuje. Není výjimkou, že v astrálním světě si mnohé dříve lidské bytosti vytvářejí v podstatě duplikáty své hrubohmotné zkušenosti. Všechno závisí na symbolice, kterou daná bytost používá. Každý mimo tělo vidí jenom tolik, kolik mu dovoluje stav jeho vědomí. V astrálu se můžete cítit velmi podobně jako ve fyzickém světě, pokud lpíte na představě hmoty. Všichni zde obývají stejné energetické pole. Ale rozdělují si toto pole do různých sektorů – do různých vibračních hladin – a to jen na základě toho, jak sami vibrují. Každý zde zachycuje jen ty vibrace, jejichž kmitočet sám produkuje. Proto – i když je to jen mentální projekce – zde také mohou skupiny bytostí vnímat TOTÉŽ. Časem si uvědomujeme, že i fyzický svět je v podstatě podobně tvořená myšlenková konstrukce. Pokud chceme popisovat okolní vesmír, musíme vždy pochopit, že jeho podoba vychází ze stanoviště, z něhož je pozorován.

 

Pozorovacím stanovištěm je vždy naše vědomí. Do jaké míry poznáme sebe, do takové míry je pravdivý náš popis světa. Prostor lze plně poznat jen poznáním toho, kdo ho vnímá.

 

(Pauza, během které "UFO" vytvořila nad náhorní plošinou na pár minut stabilní formaci podobnou kříži.)

 

Nechci úmyslně vcházet do hlubšího transu, protože kdybych jen o trochu víc zvýšil průtočnost energie nesoucí informace, stal by se můj projev na verbální rovině nesrozumitelný. Je důležité vtáhnout do procesu Probouzení se CO NEJVÍCE lidských bytostí na Zemi. Ve vás a skrze vás se integruje sám Kosmický Život. Probouzení bude probíhat ve více krocích. Především je bezpodmínečně nutné, abyste porozuměli tomu, že nejste JEN lidé – že jste především DUŠE, tedy Bytostná Jádra. Pak pochopíte, že tvoření a percepce je totéž. Vy jste ve své podstatě živý oceán, který sám sebe na sebe upozorňuje více způsoby... Je vám blízká archetypální vize Oceánu, nebo Světla.

 

Zabydlili jste se v myšlenkové konstrukci, které říkáte „člověk“. Vyvinuli jste v sobě soubor mentálních sít, skrz která k sobě necháváte plynout Energii Skutečnosti. Tato síta podstatně změní své uspořádání. Brzy předefinujete sebe sama. Nejste ve skutečnosti ani světlo, ani oceán, jste jednoduše Vědomí. Je jedno, jako co teď právě vypadáte. Můžete vypadat jako lidé, pole energie, nebo něco jiného. Každý z vás je kosmická jednotka vnímání, která se může kdykoliv rozrůst do libovolných forem na základě toho, jak promění své přístupy k sobě. Vaše konkrétní lidské tvary jsou jen vaším sebeklamem. Jste elastičtí a měnliví. Nevíte o tom, ale je to skutečně tak... Teď vnímáte nejostřeji z celého vesmíru krajinu, stromy, svá těla, města a podobně. TOTO je teď pro vás nejdůležitější vesmír. Ale způsoby pozorování reality se budou měnit, některé formy SEBENAHLÍŽENÍ budou opuštěny a zapomenty a budou vyvinuty jiné. Bude pro vás běžné navštěvovat paralelní reality a nastoupí takové formy bytí, pro které dnes nemáte žádný verbální výraz.

 

Každý vidí jen tolik, kolik mu dovoluje jeho stav vědomí. Můžete stát vedle obří kosmické lodi neuvidíte ji. Proč? Loď může být konstrukcí, patřící do jiné reality, do reality v níž se mysl projevuje jinak. Ve vesmíru neexistuje vzdálenost. Pozorovatelé si tvoří vzdálenost svým postojem, svým myšlením. Vzdálenost je výmysl mysli. Všichni jsme TAM, kam zaměříme svoji pozornost. Vaším pozorovacím stanovištěm v bytí je stav vašeho vědomí. Váš stav vědomí je do určité míry kolektivním stavem. Proto jste jakoby ve stejném místě, na Zemi. Jste zabořeni jeden do druhého, jako byste tvořili těsný shluk duší. Přesto každý vidíte alespoň poněkud jiný svět. Každý obýváte trochu jinou skutečnost.
Budoucí stav vašeho vědomí vám umožní volbu osobního časoprostoru. Nepůjde jen o to objevovat nové světy, půjde o to je v sobě vědomě VYTVOŘIT. Člověk se naivně domnívá, že existuje nějaká vnější skutečnost. Domnívá se, že tato skutečnost musí být právě taková, jakou ji vnímá a že ji nelze zásadně změnit. Je to omyl. Pokoušíme se do vaší reality propašovat manuál k užívání sebe sama. Ale předtím, než ho budete schopni používat musíte alespoň částečně pochopit, CO jste... Máte schopnost se teleportovat silou své vůle, máte možnost vcházet do paralelních časoprostorů. Můžete žít v hyperprostoru mezi prostory. Ale musíte si uvědomit čím jste.