Archanděl Uriel

Uriel

duchovní vedení, hledání pravdy, přivést vesmírné pravdy do pozemské úrovně, poznat vlastní přednosti, víra, zacházení se spirituální mocí, osvobození se od vazeb na hmotu skrze hmotu, pozvednutí spirituálního vědomí

 

Jméno Uriel značí "Bůh je světlo", "Boží světlo" nebo "Boží oheň", protože tento archanděl osvětluje situace a poskytuje prorocké informace a varování. Uriel například varoval Noa před nadcházející potopou, pomohl proroku Ezrovi interpretovat mystické předpovědi o příchodu Mesiáše a přinesl lidstvu kabalu. Urielovi je rovněž připisováno, že věnoval lidstvu znalosti alchymie - schopnost proměnit základní kovy ve vzácné i schopnost zjevovat se ve vzduchu.
 
Uriel je pokládán za nejmoudřejšího anděla. Je čímsi jako starým mudrcem, na kterého se můžete obrátit, potřebujete-li nějaké intelektuální informace, praktická řešení a tvůrčí nápady. Místo, abyste chodili za mudrcem k hoře, přijde Uriel za vámi.
 
Snad díky jeho propojené s Noem i jeho úzkému vztahu s takovými elementy počasí, jako je hrom a blesk, je Uriel pokládán za archanděla, který pomáhá se zemětřeseními, záplavami, požáry, hurikány, tornády,.. K odvrácení takových událostí nebo k nápravě škod přivolejte Uriela.
 
Když chceme pozvednout své vědomí k Bohu, musíme spálit svou nižší povahu v očistném ohni Ducha svatého. Archanděl Uriel je poslem světla, přinášejícím do pozemské úrovně rubínově červený světelný paprsek ohně boží lásky. Během svého vývoje se s ním setkáváme teprve tehdy, když jsme připraveni přijmout Kristovo vědomí a projevit svou skutečnou přirozenost.
 
Většinu času našeho života strávíme sněním. Jsme věčně zaměstnáni a sepjati s iluzemi, které jsme učinili cílem svého života. Máme velký strach z toho, že se v našem životě konečně jednou zjeví Bůh. Všichni v sobě neseme božskou sílu a vyvíjíme maximální snahu, abychom tuto sílu potlačili. Kdybychom se oddali této síle, znamenalo by to totiž smrt našeho ega. Proto se naše ego houževnatě drží starých vzorců a způsobů chování.  Tím si zajišťuje svou moc i nadále.
 
Kdo již jednou prožil spirituální krizi, ten určitě ví, jak velkým otřesem je setkání s Bohem a střetnutí se se svou opravdovou silou. Odpor, který klade naše ego, když se chceme spojit se svým božským já, přináší duševní i tělesné bolesti a my se pak toužíme vrátit do původního stavu bytí. Jakmile se v nás probudí božská síla, začíná se prodírat naším tělem směrem vzhůru jako proud žhavé lávy. Na své cestě ke korunní čakře spaluje veškeré nečistoty, které zahalují naši přirozenost jako závoj. Spojení s Bohem začíná v srdeční čakře a lidská povaha se začíná transformovat v božskou sílu. V náboženských tradicích indických kultur se božská energie, dřímající v člověku, označuje jako kundalíni. Tato energie spočívá až do svého probuzení v kořenové čakře. Energie kundalíni je představována jako tři a půl krát stočený had a odpovídá ženskému aspektu Boha - Šakti (hinduismus) nebo Shekhina (kabala) - jeho věčná manželka. Je rovněž identická se svatým duchem v nás - s Kristovým vědomím, zrozeným z božského aspektu - z Marie. Symbol křtu odpovídá hadu kundalíni. Oba dva ztělesňují stejný princip. Urielův rubínově červený světelný paprsek v nás probouzí opravdovou a milující součást, která je pozvednuta tím, že si uvědomíme svou opravdovou přirozenost v Kristově vědomí a spojíme se svatbou s Bohem. Vzestupem  božské energie v nás se aktivují jednotlivá centra naší duše a dosáhnou svého rozkvětu. Cesta kundalíni skrze všech 7 energetických center (čaker) může být bolestivým procesem. Tělo hoří vnitřním ohněm, protože lávový proud energie kundalíni se vydal na svou cestu. Každá energetická blokáda a každý negativní vzorec přitom vyplavou na povrch našeho vědomí, aby mohly být transformovány. Zaměření na Boha je nám v tomto obdoví jedinou oporou.
 
Na konci tohoto procesu se nám však božské aspekty vracejí a prožíváme posvěcené jméno Boží. I my sami jsme nositeli božího jména, jež je bezprostředně spojeno s naší opravdovou životní úlohou. Při našem probuzení je amen se všemi klamy a iluzemi. Já - ego - se musí zmenšit a rozpustit, aby se naše božství mohlo rozrůst  a abychom mohli vystoupit na výsluní božího světla.
 
   
 
 
 
Energie archanděla Uriela

Účinek této energie je velmi hluboký. Zjevení Uriela má v sobě něco posvátného, protože podle tradičního podání stojí se šesti ostatními archanděly bezprostředně před Bohem a my se nemůžeme skrýt před jeho mocným zářením. Svaté vzývání přivádí Uriela do světa a on vybaví Boží mocí ty Bytosti, které se pozvedly nad hmotu.

Energie archanděla Uriela proto přivádí člověka velmi silně k jeho mistrovskému já. K jeho oblasti působení patří projev Boží Přítomnosti v lidské postavě, jako například zjevení Krista, bodhisatvy nebo avatara.
 
Uriel přináší, dle významu svého jména, "oheň Boží".

Tento oheň osvětluje temnotu v nás. Poznáváme stále více, že také my jsme byli vybaveni Boží mocí. Většinou se vzdáváme naší víry v sebe samé, protože neuznáváme Boží moc v nás samých a nedůvěřujeme Boží vůli. Necháváme za sebe rozhodovat jiné autority. Tím jsou zajištěny nejlepší podmínky k tomu, aby nás naše ego kontrolovalo.

Archanděl Uriel by v nás chtěl probudit tu Boží, duchovní sílu, která nás osvobodí od závislosti, projekcí ega a duchovní pýchy. Jeho energie nám ukazuje možnosti, jak přijít opět do kontaktu s Boží silou v nás. Bohem inspirované činy opět přinesou bohatou úrodu. Protože jsme v situaci, kdy lze pozvednout naše vědomí, nemůže vzniknout žádný hmotný odpor dokud se v našem vědomí manifestuje Boží vůle.

Skrze hmotu se učíme pozvednout nad hmotu. Jsme-li v souladu s Božím proudem, je zde vše, co potřebujeme, a vše, co jsme si vysnili, se stane skutečností.
 

Hovoří archanděl Uriel

Já jsem Uriel, hlasatel Boží pravdy a strážce velkých zasvěcení, jako je dosažení Kristova vědomí. Mým poselstvím je osvobození od stavu, jak jej zažil Kristus, když byl ve své pozemské inkarnaci přibit na kříž a tím dal znamení.

Proto mne neváhej následovat, projdi svým temným údolím a najdi Světlo. Mé slunce svítí jasně! Vedu a řídím hledajícího na jeho duchovní cestě. Já jsem impuls, který vysílá do pozemské úrovně proroky, nositele Světla a mistry, v lásce a milosti, aby ti přiblížili Boží pravdu a zprostředkovali ti poznání o tvém původu. Zdravím tvé milované mistrovské Já. V Boží milosti.
 
 
 
 
 
Modlitba archanděla Uriela
 
 
Přijímám svou božskou povahu.
 
Má síla pochází od Boha.
 
Nacházím se na zlaté cestě.
 
Nepadnu.
 
Bože, Tvá náruč mne zadrží.
 
Tvá láska mi poskytne útěchu.
 
Spal jsem.
 
A Tvůj hlas mne jemně probudil.
 
Skrýváš mne v bezpečí své skutečnosti.
 
Nikdy se neunavíš, když mne přitahuješ k sobě.
 
Dnes se zbavuji všech klamů minulosti.
 
Zbavuji se i strachu, že mne jednou necháš padnout.
 
Jsem v bezpečí vesmíru lásky.
 
Jsem v bezpečí božího lůna.
 
Hvězdy se jemně tetelí a dávají mi světlo.
 
Jsou Tvým tichým voláním.
 
 
Jsem zrozen z hvězd.
 
 
Všechno je skutečné a všechno je správné.
 
 

Amen.

 

 
 
 

Mantra na Uriela

 
Archanděli Urieli,
 
spoj moje nebe se zemí.
 
Archanděli Urieli,
 
ať zase cítím kořeny.
 
Rudá růže ve mě rozkvétá
 
strach jak fénix vzůru odlétá.
 
 
 
 
Krystaly
 
 
Mechový achát, citrín, fluorit, hnědý kalcit, vločkový obsidián, opál, pyrit, tygří oko, zlato.