Atlantida

Atlantis1

Obsah:

 Zasvěcení - Dávná civilizaceAtlantida a současnost

atlantida

V Atlantidě bylo obyvatelstvo složeno z bytostí jiných planet. Atlanťané svůj kontinent zničili prostřednictvím svobodné vůle. Byli to lidé, kteří namísto boží vůle uplatňovali svou vůli. Atlantida neměla pouze jeden počátek. Vznikla jako lidská civilizace na této planetě, ale byla také ovlivněna nejméně jedním přívalem osadníků z jiné planety. Atlantská technologie byla vytvořena lidmi, zdokonalena mimozemskou civilizací, která nám nebyla nadřazena, ale byla rovnocenná. Lidé měli výjimečné schopnosti a vytvořili mimořádnou technologii, mimozemská civilizace k nim přispěla novými nápady a přístupy.

Tato mimozemská civilizace neznala boje ani válku. Těmto bytostem bylo umožněno plně projevit své vlohy a byli k tomu povzbuzováni. Nebyli tu žádní frustrovaní básníci a umělci, každý šel svou jedinečnou cestou a byl šťastný. Byla to planeta podobná ráji. Tito lidé byli nevinní, a poté, co přišli na Zem, začali se měnit. Uměli pracovat s krystaly, brali je na úrovni duše za bratry a sestry, telepaticky s nimi komunikovali, a programovali je na provedení několika činností. Vždy se zeptali krystalu, jestli s nimi chce komunikovat. Některé krystaly sloužily jako úschovna informací, podobná knihovně. Pokud jsme někdy měli tyto schopnosti, máme možnost si na ně v tomto životě vzpomenout. Poznatky mimozemské civilizace byly novým zdrojem informací

Atlanťané měli intuitivní porozumění přírody na té úrovni, že například svými dlaněmi přejeli kámen, a mohli jej vytvarovat, jak chtěli. Na rozdíl od mimozemšťanů Atlanťané pocházeli z této planety, a tedy z té samé fyzické a spirituální substance jako jiná hmota, a proto jí rozuměli. Mezi Atlanťany a mimozemšťany byla spřízněnost, měli velmi podobný přístup k přírodě. Mimozemské civilizace naučili Atlanťany, že všechny věci v přírodě mají vědomí, a že s nimi můžeme komunikovat. Všechno, co Atlanťané dělali, vycházelo z hlubokého respektu k věcem, se kterými pracovali. Nebylo to ani tak kvůli vědomí kamene, se kterým pracovali, jako kvůli vědomí integrity na všech úrovních. Cokoli jiného by narušilo citlivost Atlanťanů.

Atlanťané měli rádi horké koupele. Ke stavbě budov používali zvuky. Každý Atlanťan měl svůj blind spot, tedy místo v životě, které nevidíme, informace, které nám nejsou přístupné. Atlanťané rozuměli genetice a byli schopni lépe pracovat s genetickým materiálem než my v dnešní době. Na rozdíl od dnešních vědců byli velmi etičtí. Byli přes krystaly napojeni na zdroj energie. Tato energie mohla být užívána na velké vzdálenosti bez drátů. Krystaly vysílali světlo. Místo vojáků měli rytíře. Každá osada měla jednoho rytíře. Portály umožňují jednodušeji vstoupit do jiných dimenzí, jsou vstupem (dveřmi) do jiných dimenzí. Poodhrnou závěsy a umožní pocítit, co se děje v jiném čase, prostoru. Atlanťané se pokoušeli vytvořit silný interdimenzionální portál v prostoru Bermudského trojúhelníku.

Příčina pádu Atlantidy byla spirituálního podkladu. Destrukci Atlantidy způsobilo to, že lidé neměli jinou volbu, než se chovat dobře, a duše některých lidí volaly po širších možnostech volby. Duše lidí žijících pod vládou Atlantidy potřebovaly svobodu rozhodování. Lidé žili v míru a prosperitě, ale hodně lidí se dobře chovalo, protože všichni občané měli přehled o aktivitách jiných. Nebylo tu možné spáchat zločin, protože by se na něj hned přišlo. A proto vědomí, že by se na daný zločin vždy přišlo, se lidé neobtěžovali něco spáchat.

V době Atlantidy byli někteří lidé natolik vyvinutí, že to byla jejich volba chovat se dobře. Jiní se ale na úrovni duši cítili omezováni. Dále všichni věděli, že nadejde období velké příležitosti udělat velký skok ve spirituální evoluci, a některé duše věděly, že tento skok nebudou moci udělat, pokud nedostanou šanci se dostatečně vyvinout. Většina Atlanťanů byla dostatečně vyvinutá, a proto necítili tuto naléhavou spirituální potřebu, což byl blind spot atlantských vládců – neviděli, jak jejich dokonale spravovaná vláda mohla brzdit spirituální vývoj některých jedinců. Na území Atlantidy narazila velká kometa, která kompletně zničila toto území.

Po pádu Atlantidy se duše měly možnost inkarnovat a vyzkoušet si divokou a destruktivní stránku života. Lidé drancovali, rabovali, mučili, manipulovali, ovládali a zneužívali své síly a schopností a prozkoumávali svou stinnou stránku. Tito lidé postrádali v Atlantidě možnost se špatně chovat, a proto si to mohli v dalších životech nesčetněkrát vyzkoušet. Moudří lidé si po životech strávených využíváním druhých vyzkoušeli životy, kde si vybrali zažít pomáhání ostatním (druhou stranu), aby porozuměli následkům svých činů z více úhlů pohledu. Někteří lidé se z toho nepoučili vůbec.

Další lidé zjistili, že pokud nechají se sebou špatně zacházet nebo špatně zacházejí s jinými, nepřinese jim to dobré pocity ani tím nerozšíří lásku ve vesmíru. K pádu Atlantidy došlo proto, aby všechny duše dostaly šanci se vyvinout jako spirituální bytosti, a tak byly připraveny se posunout na další úroveň spirituální svobody. Země nyní prochází energetickou změnou. Máme příležitost se posunout z 3D do 5D. Nemusíme vidět změnu ve fyzickém světě, ale na úrovni myšlenek, volbách, které děláme, a činnostech, po kterých uvidíme jejich výsledky rychleji.

Pokud bychom byli v 5D už teď a neměli dobré záměry, naše špatné záměry by zasáhly všechny zúčastněné. Pokud si ještě naplno neuvědomujeme, že jsme plně odpovědní za myšlenky a činy, budeme kolem sebe bušit jako malé děti a způsobíme škodu a nic s tím neuděláme, protože odmítneme převzít odpovědnost za způsobenou škodu. V existující 5D realitě je úroveň osobní odpovědnosti ještě důležitější než ve 3D. Ti, kteří budou připraveni, postoupí, ti, kteří nebudou, půjdou na jinou Zemi. Pád Atlantidy a následné příležitosti pro probuzení duší je součástí posunu Země. Bez naučení se míry sebekontroly a odpovědnosti za naše volby se nemůžeme posunout. Bylo by to jako vzít několik lidí, kteří vědí, jak řídit auto, ale neví, jak řídit bezpečně a s elegancí, a nechat je řídit nerozvážně, což by způsobilo chaos a pohromu. Proto bylo lidem umožněno projít dvanácti tisíciletou fází. Větší část lidstva dnes poprvé ve své historii začíná přemýšlet, opravdu myslet, začíná skutečně používat mysl a vědomě si vybírat a rozhodovat se. Doposud lidstvo jako celek pouze reagovalo. Přemýšlení je pro ně něco naprosto nového.

Nakonec vám povím jeden příběh z bible. Statkář se brzy ráno rozhodl najat muže, kteří by ten den pracovali na jeho vinohradu. Slíbil jim zaplatit římský denár za tento den a poslal je na svůj vinohrad. Za tři hodiny šel na trh a viděl tam pár lidí, jak tam stojí a nic nedělají. Řekl jim: „Pojďte pracovat na mou vinici, a já vám zaplatím tolik, kolik vám náleží.“ Tak šli. Po šesti a devíti hodinách najal další lidi a řekl jim to samé. Po jedenácti hodinách potkal další lidi a zeptal se jich: „Proč tady celý den stojíte a nic neděláte?“ „Protože nás nikdo nenajal,“ odpověděli. Statkář jim řekl:“Pojďte se mnou pracovat na vinici.“ Večer řekl statkář mistrovi: „ Zavolej všechny pracovníky a zaplať jim jejich mzdu od posledně najatého k prvně najatému.“ Pracovníci, kteří byli najati jedenáctou hodinu, přišli a každý dostal jeden římský denár. Ti, kteří přišli v první hodině, očekávali, že dostanou více, ale každý dostal po jednom denáru. Poté, co dostali svůj výdělek, si začali statkáři stěžovat: „Ti, kteří byli najati v jedenácté hodině, pracovali pouze jednu hodinu, a vy jste je udělal rovnocennými s námi, kteří nesli břímě práce a žár celého dne.“ Ale on tomu předposlednímu řekl: „Příteli, nejsem k tobě nespravedlivý. Souhlasil jsi s tím pracovat za denár? Vezmi si svůj výdělek a běž domů. Chci dát muži, který byl najat jako poslední, tolik, co jsem dal tobě. Nemám snad právo dělat, co chci se svými penězi? Nebo jsi nepřející, protože jsem štědrý?“

Poslední bude jako první a první bude jako poslední. Některé duše už pracují dlouho a učí se lekci lásky, míru, tolerance, sebekontroly, odpovědnosti, zatímco další duše se probudí na poslední chvíli, zanechají za sebou starou cestu a nastoupí na novou cestu. Pokud budou ochotni a budou mít správné úmysly, pak mají to samé právo se posunout na další úroveň jako starší duše, tedy „vydělají tu samou sumu“ jako ti, kteří pracovali na poli déle. Spravedlnost je relativní...

Poznatky převzaty z https://www.thelighthouseonline.com/

Atlantida a krystaly na Zemi

healing_pyramid

Smaragdový krystal lásky a léčení, který je uložený v Arkansasu, byl v roce 2009 aktivován, čímž dopomohl vzniku počátku Křišťálového věku, a tak spustil aktivaci Om krystalu multidimenzionality v hoře Shasta v Kalifornii, Zlatého krystalu léčení a regenerace na území Minas Gerais v Brazílii, Slunečního a Měsičního krystalu světla, uloženého pod jezerem Titicaca v Bolívii, a také umožnil Modrému krystalu vědění, uloženého v Arkansasu, který byl aktivován v roce 2008, působit ve větší míře. Rezonance Smaragdového krystalu lásky a léčení vyslal elektro-křišťálovou vlnu, která okamžitě aktivovala další atlantské krystaly.

Na Zemi je devět hlavních krystalů z doby Atlantidy. Pod oblastí ve středozápadním Arkansasu jsou obrovské krystaly, některé dosahují délky až 40m. Tento vortex je spojen s masivním vortexem ve středovýchodní Brazílii. Po této aktivaci je na Zemi nejúčinnější křišťálová energie od doby Zlatého věku Atlantidy, tedy obdobím, kdy na Zemi byla nejvyšší frekvence. Tyto krystaly energizovaly 144 grid na 75% účinnost, podpořily aktivaci a spojení 12 multidimenzionálních vláken DNA, což umožnilo, aby člověk v těle držel více vyššího Já, a tak mohl stát plně ve své síle. Spousta lidí se podílí na probuzení Křišťálového věku, protože to kdysi dávno slíbili. Tento věk se plně rozvine v roce 2012.

Tři atlantské krystaly moudrosti a léčení, které kdysi zářily velkolepým světlem a nebezkou energií v Chrámu léčení, Chrámu jednoty a Chrámu vědění v Atlantidě, byly z důvodu bezpečnosti přemístěny a uloženy v dimenzionálním zámku v atlantském křišťálovém poli v Arkansasu, a další dva byly umístěny v Brazílii. První z nich, Modrý krystal vědění uložený v Arkansasu, byl aktivován v roce 2008 a energeticky se spojil s dosud neaktivovanými krystaly. Další čtyři budou aktivovány 9. 9. 2009, a tak začne Křišťálový věk.

V Atlantidě bylo původně devět hlavních krystalů, které byly přemístěny kněžími - vědci z Alta - Ra kvůli krachu Křišťálového satelitu - došlo k jejímu zneužití. Někteří z nich, kteří vytvořili a následně přemístili tyto krystaly, se narodili do této doby. Všichni křišťáloví mistři, kteří jsou v současné době na planetě jako "earth-keepers" a "lightworkers", spolu s bytostmi ze souhvězdí Sirius a Plejády, tvoří spojenectví nelineární multidimenzionality.

Zneužití atlantských krystalů probíhalo pomalu a velmi chytře. Ti, kteří podporovali Zákon Jediný, se nechali napálit a oklamat Syny Belialu, a také došlo ke zradě uvnitř skupiny Zákona Jediného. A i když pád Atlantidy nebyla chyba Alty - Ra ani čistých členů Zákona Jediného, je spousta těchto lidí, kteří nesou břemeno smutku, zoufalství a pocitů viny. Všichni z nich přísahali, že už nikdy nebudou tak slepí, aby nechali hlavní krystaly a krystaly technologie znovu zneužít. Tento slib je také výzva pro ty, kteří jsou přitahováni tímto spuštěním. Bude se jednat o dovršení, dokončení. Křišťáloví jedinci se vracejí a tentokrát nedopustí zneužití těchto krystalů. Spuštěním Smaragdového krystalu lásky a léčení proběhlo také překódování křišťálového aspektu týkající se Božského Ženského principu. Smaragdový krystal lásky a léčení, který přináší Smaragdový a Plativový paprsek (jejich ženský aspekt), umožňuje vstup tohoto aspektu do DNA planety a těm, kteří jsou otevřeni přijmout tuto nezbytnou transformaci.

Výsledkem je menší překmitávání mezi ženským a mužským aspektem v každém z nás, což vede k jednoduššímu vyjádření božské rovnosti v těle člověka na planetě duality. Dále usnadňuje spojení mezi pravou a levou mozkovou hemisférou a vědomou mysl s božskou myslí. Po spojení s energií Smaragdového krystalu se léčitelé stavájí lepšími léčiteli a hledači moudrosti se dostávají k vyšším vhledům a pravdám. Lidem se vyjasňuje plán duše, priority ve svém životě a proces rozhodování. Ve svém životě jde jednodušeji projevit aspekty jako péče, laskavost a pocit jednoty s ostatními, a to v okruhu svých známých i v širším měřítku. Bezpodmínečná láska, která nebyla v 3D udržitelná, je víc a víc reálná, jak se 5D a 7D resonance přibližují.

Naše planeta je na vzestupu, jak bylo plánováno. Moudrost, která bude přes tyto krystaly předávána, umožní vznik nové Atlantidy. Dimenzionální blokace, která znemožňovala přístup k atlantské křišťálové moudrosti Zlatého Věku Atlantidy, se postupně uvolňuje. Tyto atlantské krystaly byly po 12000 let drženy v dimenzionální pečeti magnetického komplexu v Arkansasu.

Přehled devíti atlantských krystalů, jejich místo na Zemi a kdy byly nebo budou aktivovány. Arkansas - Modrý krystal vědění 8 - 8 - 8, Smaragdový krystal lásky a léčení 9 - 9 - 9, Platinový krystal komunikace 11 - 11 - 11. Bimini - Rubínový Ohňový krystal energie 12 - 12 - 12. Brazílie - Zlatý krystal léčení a regenerace 9 - 9 - 9, Fialový krystal zvuku 10 - 10 - 10. Hora Shasta v Kalifornii - Om krystal multidimenzionality 9 - 9 - 9. Jezero Titicaca v Bolívii - Sluneční a Měsíční krystal světla 9 - 9- 9, Krystal Thota 12 - 12 - 12. K probuzení krystalů obecně došlo 9 - 9 - 9.

Poznatky převzaty -  https://www.earth-keeper.com/

Atlantida

atlantida12

Byla to pevnina mezi Evropou a Amerikou. Byl to pokus, jestli lidé mohou žít v těle, užívat smysly a být stále ve spojení s Já Jsem, Bohem, stvořitelem, láskou a jednotou. Lidé se svobodnou vůlí pokaždé klesli hlouběji do hmoty a destrukce, dále od Boha. Já Jsem (Bůh) poslal část sebe, této části říkáme božská jiskra, monáda, do všech dimenzí vesmíru k získání zkušeností a růstu.

Zlatý věk Atlantidy bylo období, které trvalo 1500let, kdy lidé žili v čisté, božské energii, v jednotě se sebou a Já Jsem, měli spirituální dovednosti a užívali obrovských technologických vymožeností. Uvědomovali si svou mysl a tělo. Jejich bytí bylo založeno 50% na duchovnu, 50% na věcech fyzického charakteru. Využívali mysl k ovládání těla. Byli inkarnovaní s tím, že budou k této zkušenosti cítit adekvátní emoce. Emoce nás totiž uzemňují a přimějí nás převzít odpovědnost za své činy, což měl být urychlující prvek pro spirituální vývoj a porozumění. Starat se o své tělo. Atlanťané se vždy rozdělili na 2 tábory, Syny člověka – žili pouze smyslně, a byli lakomí a líní. Jejich životní síla byla popoháněna lakotou, vášní, přejídáním, závistí. Dále byli Synové Jednoty neboli Synové Zákona Jediného, kteří se snažili udržet jednotu, spojení s božstvím. Zaměřovali se na lásku, čistotu, spravedlnost a vesmírnou moudrost. Mezi těmito tábory vznikla nerovnováha.

Lidé žili jednoduchý, zábavný, šťastný život, většinou v přírodě. Málo pracovali, a tak měli čas na odpočinek, rozjímání a setkávání se s přáteli. Každý dělal to, co měl nejraději a jejich dary a talenty byly rozpoznány, rozvinuty a ceněny. Respektovali všechny formy života a nebyl tu žádný strach z jiných lidí nebo zvířat. Všechno jídlo a voda byli čisté a čerstvé. Jejich nastavení mysli bylo pozitivní. Nemluvili o nikom a o ničem špatně, nemluvili o budoucnosti a minulosti a žili ve věčné přítomnosti. Nejdůležitější bylo, že jejich srdce byla otevřená a milující a jejich intuice čistá. Atlantida byla nejdelší civilizací na Zemi, trvala 240 000 let. Každý na této planěte se do doby Atlantidy alespoň jednou inkarnoval, a proto každý z nás má ve své DNA vzpomínku na tuto dobu.

Milovali vodu a rozuměli jejímu charakteru. Každý dům a chrám ve Zlatém Věku měl vodopád nebo rybník. Jejich domy byly stavěny v kruzích kolem hlavního chrámu, a kanály s vodou protékaly kolem domů. Tato voda byla čistá a žehnaná. Lidé plavali v potocích, řekách a lagunách, které spojovaly ostrovy, stavěly se loďky, na kterých rodiny pořádaly pikniky, a lidé plavali s delfíny, pro které stavěli velké bazény. Každá komunita si postavila kamenný kruh v místech, kde se křížili podzemní prameny. Kameny přemísťovali pomocí teleportace a zvuku, a dávali je do úhlu směrem k planetě, kterou si vybrali. Například když chtěli požádat o léčivou energii, namířili kameny směrem k Plejádám, nebo směrem k Siriusu, aby přinesli spirituální technologii. Mohli si takto přitáhnout určitou energii, která byla stahována kruhy do vody, která protékala celou Atlantidou.

Delfíni. Lidé Zlatého Věku Atlantidy věděli, že delfíni jsou držiteli kosmických vědomostí, a že tyto informace jsou uloženy v jejich mozku jako v počítači. Měli je rádi a stavěli jim velké bazény, aby mohli spolu plavat a telepaticky získávat jejich moudrost, vedení a radost. Mnoho delfínů má v sobě uloženy informace o Atlanských 12 regionech. Existuje také několik andělů delfínů, kteří bývali osobními anděli, a pak přijali podobu delfína. Mají v sobě uloženou velkou moudrost a sílu. Jestliže jste požehnáni a můžete plavat s těmito delfíny nebo se s nimi setkat v meditaci, můžou vám velmi pomoci. Jsou to modří delfíni, kteří vyzařují elektrické modré světlo. Tito andělé hledají ty, kteří jsou čistí a dostatečně zasvěceni, aby mohli pomoci přinést energii ze Zlatého Věku Atlantidy. Jestliže jste ochotni a připraveni, běžte do meditace a nabídněte jim své služby.

V Atlantidě byly ideální podmínky pro život, až na nestabilitu země. Břehy této země byly lemovány kokosovými palmami, v lesích rostly ebenovníky, jim podobné stromy a svěže zelené vavříny. Ve vzduchu voněly květiny, všude zpívali ptáci – drozdi, rackové a albatrosi. Byla nejidyličtějším místem na Zemi. Ve Zlatém věku Atlantidy lidé vibrovali v 5D. Měli 12 vláken DNA. Neměli žádnou karmu. Věděli, že je lepší, když zůstanou v komunitě. Lidé měli osobní anděly a nechali se jimi vést. Žili přítomností a v radosti. Každý region měl svůj chrám, kde byl velký krystal, který spojoval všech 12 kmenů s hlavním krystalem v Chrámu Poseidona. Vybudovali fontány s tekoucí vodou na místech díkuvzdání, uklidňovala je. Postavili budovy, kde se vzdělávali a shromažďovali. Stavěli kamenné kruhy, které je spojovaly s určitou hvězdou, kterou stahovali moudrost z určité galaxie. Lidé ze všech planet byli respektováni, věděli, že jsou pro Zem potřeba. Se zvířaty komunikovali mimo jiné telepaticky. Vždy je požádali, jestli je mohou použít. Zpívající kanáři, pěnkavy a drozdi poletovali mezi domy. Kozy, lvi a prasata se volně pohybovali mezi domy. Kočky, psi a hadi byli obzvláště oblíbenými domácími mazlíčky, protože tato zvířata vnímala zemské vibrace a náhlé zvýšení vulkanické aktivity předcházející zemětřesení nebo sopečnou činnost. Kněží poskytovali přístřeší lvům. Oblíbení byli delfíni a velryby, jednali s nimi jako se sobě rovnými. Rozuměli jejich řeči, protože sloužili jako zdroj znalostí o moři.

Emoce a sexualita. Orgasmus nám ve 3D umožňuje zažít pocit tady a teď, a jsme tedy nejblíže požehnání spojení s Bohem. Hledali svůj dvojitý plamen, tedy toho, kdo byl s nimi hluboce ve spojení, na emocionální, mentální, spirituální a fyzické úrovni. Sex byl pro ně spojení jejich aury a umožňoval jim spojit se v jejich ztracené celistvosti. Soulmate – je to těžší, máme výběr. Člověk by nevěřil, kolik toho musí překonat, kolik iluzí se vzdát, aby mohl být se svou spřízněnou duší nebo dvojitým plamenem. Zakoušení smyslů – vážili si toho, že byli vybráni se tu narodit. Dívali se s úžasem na vycházející slunce, cítili čistý vzduch, slyšeli zpěv ptáků atd. Uslyšeli hlas přítele a pocítili emoce, které to v nich vyvolává. Mohli se obejmout a pocítit teplo a blízkost druhého. Vládcové Atlantidy. Bylo 12 regionů, v každém z nich vládl moudrý vladař. Každých 5 let se vladaři setkávali v Chrámu Poseidona a vzájemně hodnotili své skutky. Hovořili s astronomy a Veleknězi a Velekněžkami. Vládci vládli spravedlivě a v jednotě, byli na vysoké úrovni. Vládcové spolupracovali a v zájmu společného blaha. Každý jednal tak, jak by si přál, aby s ním bylo jednáno.

Zvyky. Sňatek. Pro manželství nepotřebovali žádný prstýnek, věděli, že nemohou nikoho vlastnit ani ho omezovat, ctili svobodnou vůli. Rodina byla založena pro vzájemnou péči, učení a pohodlí. Lidé neměli mimosvazkový poměr. Před svatbou kněz prozkoumal auru páru, jestli se k sobě emočně a spirituálně hodí kvůli tomu, aby dítě bylo vychováváno v rovnovážné energii muže a ženy. Sex byla krásná, transcendentní zkušenost, která obohatila daný pár a přiblížila je. Poté, co se pár rozhodl počít dítě, promluvili si o tom, jaké duši by mohli nejvíc sloužit jako rodiče. Poté zkontaktovali duši, která měla požadované kritéria, a poté se milovali, a tato energie jim umožnila počít dané dítě. Každé dítě v Atlantidě bylo vybráno, pozváno, přivítáno a milováno. V dnešní době se tento proces děje podvědomě. Dva lidé opačného pohlaví uznávající morální hodnoty rodinného života a důležitosti sdílení svého času na Zemi s druhými si přáli trávit život společně. Pokud chtěli zůstat svobodní, vstupovali do chrámu. Homosexualita byla jako další forma lásky.

Smrt brali jako nedílnou součástí života. Mluvili o ní více než my. Byli si jí vědomi, a tím, že žili v přítomnosti, se jí netrápili. Věděli, že každý si sám určuje, kdy je pro něj dobré zemřít, a nikdo dotyčnému nebránil. Přijímali život takový, jaký je. Někdo odešel, aby začal žít na jiné planetě. Atlanťané vždy oplakali ztrátu člověka a žili dál. Když si chtěli se zemřelým něco ujasnit, zkontaktovali se s ním sami nebo s pomocí kněžího. Chlapci a děvčata podstupovali rituály zasvěcení, což jim poskytlo příležitost rozšířit mysl a lépe si poradit s časem na Zemi. Pomohla jim víra, že každého člověka na Zemi provází a chrání určitý pták a zvíře. Rituály dospívání uváděly chlapce k jejich celoživotnímu strážnému duchu.

Poznatky převzaty od Shirley Andrews a Diany CooperAtlantida. Život v komunitě. Umění. Zvyky.

atlantida2

Život v komunitě. Rodinný život v komunitě. Pokud někdo v komunitě stavil dům, ostatní jim pomáhali. Nikdo nedával bez braní a nikdo nebral bez dávání. Navzájem si sebe cenili, byli tvořiví, štědří, respektovali se. Nikdo nic nevlastnil. Každý dělal to, co měl rád. Nebyly peníze. Rodiče a děti komunikovali telepaticky. Děti trávily část dne v jeslích, mateřských školách, aby se naučily sociální dovednosti a spiritualitě. Atlanťané byli velmi tvořiví. Už odmalička byly jejich dary rozpoznány, rozvíjeny a ceněny. Každý věděl, co ho baví, a co mu jde dobře. Věděli, že si sami tvoří svůj život a využívali k tomu svých schopností. Jednoduchost byla klíčem k udržení si čisté energie. Denní život byl kombinací práce, setkávaní se s přáteli a rodinou, hloubáním, volným časem a díkuvzdáním. Atlanťané postupovali rychleji než zbytek světa v řešení nezodpovězených otázek, protože příznivé životní podmínky v jejich zemi rozšiřovaly jejich každodenní možnosti volného nakládání s časem a jejich způsob myšlení.

Lidé žili jednoduchý, zábavný, šťastný život, ve spojení s přírodou. Respektovali všechny formy života a nebyl tu žádný strach z jiných lidí nebo zvířat. Všechno jídlo a voda byli čisté a čerstvé. Jejich nastavení mysli bylo pozitivní. Nemluvili o nikom a o ničem špatně, nemluvili o budoucnosti a minulosti a žili v přítomnosti. Jejich srdce byla otevřená a milující a jejich intuice čistá.

Běžní Atlanťané byli v podstatě jako my, inteligentní, smáli se, milovali, byli nespokojení, rozzlobení a odhodlaní. Uměli počítat, odhadovat, dělat plány a přemýšlet v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Usilovali o zachování vyrovnaného a harmonického života. Uvědomovali si spojení mezi sebou a vyšší duchovní bytostí a soustřeďovali své činnosti na uctívání a ochranu svého životního prostředí. Jakmile dospěli do takové úrovně, že dokázali splnit své každodenní úkoly jen za pár hodin a neměli potřebu věnovat další práci s cílem získat větší majetek, mohli se soustředit na vzájemnou lásku a radost ze života a přemýšlet o své úloze na Zemi.

Byli vysocí a vzpřímení a jejich krásný vzhled odrážel jejich vnitřní krásu a sílu. Jejich příběhy a legendy učily, že lidská bytost má lepší naději na přežití přírodní katastrofy s pomocí druhých. Každý se staral a pečoval o ty, kdo měli problémy, a vznikla tak rasa déle žijících lidí. Život soustředěný na lásku a schopnosti ocenit krásu nutně vedl ke vzniku, rozvoji a rozšiřování dalších zájmů. V atmosféře vzájemné podpory se dařilo rozvíjet jasnovidecké schopnosti. Dospělí podporovali děti. Dorozumívali se telepaticky. Komunikovali s bytostmi ve vesmíru.

Měli rádi vodu a rozuměli jejímu charakteru. Každý dům a chrám ve Zlatém Věku měl vodopád nebo rybník. Jejich domy byly stavěny v kruzích kolem hlavního chrámu, a kanály s vodou protékaly kolem domů. Tato voda byla čistá a žehnaná. Lidé plavali v potocích, řekách a lagunách, které spojovaly ostrovy, stavěly se loďky, na kterých rodiny pořádaly pikniky, a lidé plavali s delfíny, pro které stavěli velké bazény. Každá komunita si postavila kamenný kruh v místech, kde se křížili podzemní prameny. Kameny přemísťovali pomocí teleportace a zvuku, a dávali je do úhlu směrem k planetě, kterou si vybrali. Například když chtěli požádat o léčivou energii, namířili kameny směrem k Plejádám, nebo směrem k Síriu, aby přinesli spirituální technologii. Mohli si takto přitáhnout určitou energii, která byla stahována kruhy do vody, která protékala celou Atlantidou.

Žili v jednotě a věděli, že vše pochází z jednoho zdroje a vše je výsledek božské materializace. Přijímali vše, protože vše má v životě nějakou roli. Mluvili se stromy, rostlinami, krystaly. Relaxovali a setkávali se s druhými. Rodiny se zvaly domů na jídlo, důležitá byla výměna energií. Hráli hudbu a tancovali. Společně sbírali jahody, sami se procházeli, dělali pikniky u řeky. Plavali spolu nebo s delfíny. Plachtili. Hráli fotbal. Ženy sedávaly v hloučku, dělaly hrnčířské práce, tkaly nebo šily.

Atlanťané žili nebe na Zemi. Sdílení, péče, osobní rozvoj a odpovědnost byly hodnoty, které byly ve společnosti ceněny, a proto komunita byla šťastným místem pro život. Veleknězi a Velekněžky trávili čas v Chrámu Poseidona a mezi lidmi. Byli uctíváni a milováni jako lidé žijící ve své celistvosti, protože dělali rozhodnutí pro dobro všech a lidé jim důvěřovali. Lidé žili pro komunitu, byl tu smysl pro fair-play. Nebyly peníze. Výrobky byly dány na společné místo a každý si vzal, co potřeboval. Všichni měli otevřené srdce, a proto tu nebyl žádný nedostatek. Všichni žili šťastný život a byli ceněni. Dávali, aniž by za to něco očekávali, a toto uspokojení bylo jejich odměnou. Pokud komunita pracuje pro jeden společný cíl, který je vyšší než cíl jednotlivce, nikdo nešidí ani nezrazuje. Každý podporoval celek. Žili v klidu. Nebyl tu hluk z dopravy, pracovních strojů, hlasité hudby nebo hlasů. Všichni byli naladěni na přírodu.

Každý dům měl zahradu s otevřeným ohněm, kde lidé vařili. Rodiny a přátelé rádi seděli venku pod hvězdami, vyprávěli si příběhy a zpívali. Byli společenští a často něco oslavovali, narozeniny, žně, úplněk, speciální deště atd. Spolu jedli a děkovali jídlu za to, že jej mohou sníst. Na zahradách pěstovali divoké rostliny, nekultivovali je ani nesekli trávník, protože jej přirozeně jedli domácí zvířata. Opracovávali dřevo a kameny. Měli fontány a bazény, protože tekoucí voda byla pro ně velmi důležitá.

Ve Zlatém věku byli Atlanťané rádi doma, byli zaměření na rodinu. Jejich domy byly jednoduché, kulaté nebo obdélníkové, postavené z přírodních materiálů. Pomáhali jim k tomu znalosti dnes zvané Feng shui a geometrie, takže vše bylo zakulacené, protože věřili, že tento tvar je v souladu s duší a zajišťuje lepší průchod univerzální energie. Užívali jemné a jednoduché tvary. Každá rodina měla svůj dům. Pracovali komunálně. Společně se koupali a využívali sauny. I když užívali hodně techniky, život byl velmi jednoduchý, ekologický a přírodní.

Dekorace byla velmi jednoduchá. Malovali na zeď zvířata, malbu přírody nebo abstraktní obrazy s vysokou spirituální energií. Užívali různé barvy. Červenou pro pracovní dílny, pokoje určené pro tvoření byly oranžové – dětské pokoje. Pro každou věkovou skupinu byly užity jiné barvy. Chrámy byly pro klid a zvednutí energie malovány na modro, světle fialovou a zelenou barvu, a pokoje určené pro inspiraci byly magnetové, fialovočervené. Jedinou dekoraci zajišťovaly krystaly, které byly naprogramované, aby o večerech svítily, nebo žhavé kovy.

Nábytek. Všechen nábytek a domácí potřeby byly ručně dělané s láskou, takže vyzařovali vysoké vibrace. Lidé většinou nezhmotňovali nábytek, rádi něco vyráběli. Postele byly vyráběny ze dřeva, trochu vyvýšené, s měkkou pokrývkou, utkané z bavlny. Uvnitř domu byl krb, o který se starala žena.

Odívání. Nosili chladivé bílé lněné šaty nebo kalhoty s elegantní výšivkou v purpurové barvě. Na krku měli šňůru zářících perel a lastur. Paži obepínal jednoduchý náramek ve tvaru hada. Nohy chránily měkké sandály vyrobené z tkaných palmových listů. Měli dlouhé vlasy a byli ozdobeni zářícími krystaly zvyšující vědomí. Obecně jejich oblečení bylo jednoduché, užívali vlnu, bavlnu a hedvábí a barvili je v barvě z rostlin nebo z ulit. Často byli oblečeni v tunikách, většinou fialové barvy a na nich něco nabarvené. Nosili na sobě krystal.

Umění bylo velmi důležité. Atlanťané znali důležitost lásky a krásy pro lidský život. Muzikálně nadaní lidé skládali hudbu, vyráběli flétny, loutny, bubny, činely, zvony, jednoduché dechové nástroje, po nějaké době vyráběli i strunné nástroje používali rákos, kosti ze zvířete. Lidé spolu zpívali, poslouchali hudbu a nechali vibrace procházet těly. Jeden zažíval sílu, další citlivost, dalšího to uklidňovalo. Někteří pořádali koncerty, které pozvedávali vibraci a náladu ostatním. Také vytvářeli zvukové komory pro léčení. Umělecky nadaní lidé rozšiřovali svou energii, aby ji ostatní lidé mohli vidět a zažívat. Tvary, barvy a kompozice v obraze vyzařovaly specifickou vibraci. Galerie byly postaveny do několika podlaží, a každá z nich byla zasvěcena určité vibraci. Lidé, kteří se chtěli nabít určitou energií, navštívili dané patro galérie. Bylo to místo ke scházení se.

Lidé spolu sportovali, aby své tělo udržovali v kondici a aby se zdokonalovali. Soutěžení nepocházelo z ega, ale byl to prostředek pro zlepšení se. Pořádali něco jako olympijské hry. Byl to čas oslav a přátelství a příležitost si rozšířit fyzické limity. Koně závodili bez jezdců. Provozovali turistiku, procházky po horách.

Vybudovali fontány s tekoucí vodou na místech díkuvzdání, uklidňovala je. Postavili budovy, kde se vzdělávali a shromažďovali. Stavěli kamenné kruhy, které je spojovaly s určitou hvězdou, kterou stahovali moudrost z určité galaxie. Lidé ze všech planet byli respektováni, věděli, že jsou pro Zem potřeba.

Se zvířaty komunikovali mimo jiné telepaticky. Vždy je požádali, jestli je mohou použít. Zpívající kanáři, pěnkavy a drozdi poletovali mezi domy. Kozy, lvi a prasata se volně pohybovali mezi domy. Kočky, psi a hadi byli obzvláště oblíbenými domácími mazlíčky, protože tato zvířata vnímala zemské vibrace a náhlé zvýšení vulkanické aktivity předcházející zemětřesení nebo sopečnou činnost. Kněží poskytovali přístřeší lvům. Oblíbení byli delfíni a velryby, jednali s nimi jako se sobě rovnými. Rozuměli jejich řeči, protože sloužili jako zdroj znalostí o moři.

Emoce a sexualita. Orgasmus nám ve 3D umožňuje zažít pocit tady a teď, a jsme tedy nejblíže požehnání spojení s Bohem. Hledali svůj dvojitý plamen, tedy toho, kdo byl s nimi hluboce ve spojení, na emocionální, mentální, spirituální a fyzické úrovni. Sex byl pro ně spojení jejich aury a umožňoval jim spojit se v jejich ztracené celistvosti. Zakoušení smyslů – vážili si toho, že byli vybráni se narodit na Zemi. Dívali se s úžasem na vycházející slunce, cítili čistý vzduch, slyšeli zpěv ptáků atd. Uslyšeli hlas přítele a pocítili emoce, které daná situace v nich vyvolává. Mohli se obejmout a pocítit teplo a blízkost druhého.

Zvyky. Sňatek. Pro manželství nepotřebovali žádný prstýnek, věděli, že nemohou nikoho vlastnit ani ho omezovat, ctili svobodnou vůli. Rodina byla založena pro vzájemnou péči, učení a pohodlí. Lidé neměli mimosvazkový poměr. Před svatbou kněz prozkoumal auru páru, jestli se k sobě emočně a spirituálně hodí kvůli tomu, aby dítě bylo vychováváno v rovnovážné energii muže a ženy. Sex byla krásná, transcendentní zkušenost, která obohatila daný pár a přiblížila je. Poté, co se pár rozhodl počít dítě, si o tom promluvil, jaké duši by mohli nejvíc sloužit jako rodiče. Poté zkontaktovali duši, která měla požadované kritéria, a poté se milovali, a tato energie jim umožnila počít dané dítě. Každé dítě v Atlantidě bylo vybráno, pozváno, přivítáno a milováno. V dnešní době se tento proces děje nevědomě. Dva lidé opačného pohlaví uznávající morální hodnoty rodinného života a důležitosti sdílení svého času na Zemi s druhými si přáli trávit život společně. Pokud chtěli zůstat svobodní, vstupovali do chrámu. Homosexualita byla jako další forma lásky.

Ženy procházely zasvěceními. První zasvěcení sloužilo menstruaci, které se oslavovalo jako vstup dívky do ženství. Druhé zasvěcení bylo po narození dítěte. Ženina aura byla světle zeleně-modrá, která chránila narozené dítě. Tato aura u matky zůstala další 2 roky, pokud matka byla nějakou dobu od dítěte, představila si tuto barvu kolem dítěte. Třetí zasvěcení bylo v přechodu, žena se stala moudrou a ceněna pro její vědění a zkušenosti, které měla. Úplněk bylo období velkého ženského potenciálu. V tento den a noc se ženy scházely, povídaly si, sdílely svá tajemství a rozšiřovaly své vědění.

Smrt brali jako nedílnou součástí života. Mluvili o ní více než my. Byli si jí vědomi, a tím, že žili v přítomnosti, se jí netrápili. Věděli, že každý si sám určuje, kdy je pro něj dobré zemřít, a nikdo dotyčnému nebránil. Přijímali život takový, jaký je. Někdo odešel, aby začal žít na jiné planetě. Atlanťané vždy oplakali ztrátu člověka a žili dál. Když si chtěli se zemřelým něco ujasnit, zkontaktovali se s ním sami nebo s pomocí kněžího. Chlapci a děvčata podstupovali rituály zasvěcení, což jim poskytlo příležitost rozšířit mysl a lépe si poradit s časem na Zemi. Pomohla jim víra, že každého člověka na Zemi provází a chrání určitý pták a zvíře. Rituály dospívání uváděly chlapce k jejich celoživotnímu strážnému duchu.

Poznatky převzaty od Shirley Andrews a Diany Cooper.Atlantida. Vládcové. Jazyk. Obrana.

Atlantida8

Vládcové Atlantidy. V Atlantidě bylo 12 regionů, v každém z nich vládl moudrý vladař a skupina lidí, kteří měli za úkol vést svou zemi tak dobře, aby každý občan byl spokojený a nikdo by nepomyslel na to, aby udělal něco protispolečenského. Být ve vládě bylo privilegium a čest. Vládce měl trénovanou mysl a byl zdatný politik. Neměl pro vládnutí žádné postranní záměry. Měl takové schopnosti, že si ve své mysli představil určitou oblast, a tak se ve své mysli pomocí energie dostal na dané místo. Měl schopnost si promluvit s lidmi v této oblasti a pohnout věcmi. K přesunu z jednoho místa na druhé užívali vesmírných lodí.  Každých 5 let se vladaři setkávali v Chrámu Poseidona a vzájemně hodnotili své skutky. Hovořili s astronomy a Veleknězi a Velekněžkami.

Jazyk. Při cestách po moři Atlanťané všude hovořili s lidmi a jejich jazyk byl přijímán jako jazyk kultury a obchodu. Atlantština se stala základem, z něhož pochází mnoho světových jazyků. Na dobu jednoho jazyka vzpomíná bible, když hovoří o Babylonské věži, kdy celá země měla jeden jazyk.

Písmo. První Atlanťané považovali písemné symboly za zbytečné, protože jejich stabilita na nich nezávisela. Jejich život byl spojen s přírodou, poskytoval jim kontinuitu a sílu bez písma. Věřili, že kdyby něco bylo napsáno, povzbuzovalo by to jejich zapomnětlivost a odvádělo pozornost od kultivování paměti, a při tvoření znaků pro písmo se soustředí na vzhled symbolu, a ne na jeho pravý význam. Vyprávěli si raději příběhy. Postupně si začali tvořit symboly jako spirály a klikaté čáry, které se užívaly k popisu emocí toho, co se přihodilo nedávno, nebo kam dosahovala voda v danou dobu, nebo znamená zvěrokruhu k navigaci lodí pomocí hvězd, nebo topografii řek, přesnému zaznamenávání pohybů Slunce, Měsíce a hvězd. Později se zaznamenávaly zákony Atlantidy na sloupy chrámů.

Obrana. V období degenerace Atlantidy vojáci užívali zvláštních technik vyvinutých na obranu před možnými útočníky. Po zkonstruování velkých magických dřevěných obrazů, připomínajících zuřivé ozbrojené vojáky, Atlanťané postavili tyto napodobeniny obránců na mořská pobřeží kvůli zastrašení nepřátel. Kněží obdařili podobné modely v nadživotní velikosti tajemnými schopnostmi a atlantská vojska nosila tyto velké napodobeniny do bitev, aby si zvýšila svou odvahu a sebedůvěru. Navzdory obraně do Atlantidy vstupovali nepřátelští vojáci, kteří byli později zajati. Chrámoví kněží dohlíželi na spalování zemřelých nepřátelských obětí, míchali jejich popel s vodou a nutili vězně, kteří žili, aby směs vypili. To zajišťovalo, že nežádoucí vibrace z těl útočných nepřátel neznečistily Atlantidu, a když byli zajatci propuštěni, odnášeli si nepříznivé vibrace s sebou domů.

Růst obyvatelstva nutilo Atlanťany hledat nové území, a proto vojáci krutě napadali a ničili sousedy, aby naplnili své potřeby. Atlanťané byli známi jako hadí lidé. Před pádem Atlantidy lidé postupně zvětšovali sílu své armády a námořnictva. Rozpad morálky se odrazil v čím dál víc krutějších činech atlantských vojáků. Pomocí magických schopností Atlanťané vymýšleli techniky ovládnutí druhých národů. Při dobývání nějaké země nejprve vytvořili velký a podobný model její topografie a center obyvatelstva. Mágové se za zpěvů, zaříkávání a magických praktik pokoušeli přenést na svou oběť nemoc.

Dobře trénovaní kopiníci nebo vrhači kamene dokázali nepřítele zabít na vzdálenost deset až patnáct metrů. Vojáci nosili vysoké přilby ozdobené péry nebo trojzubcem, symbolem Atlantidy, a dýky připevněné k horním částem obou paží kovovým páskem nebo náramkem. Pomalované tváře a hořící pochodně zastrašovaly nepřátele, stejně jako velcí jedovatí hadi, které Atlanťané nosili jako připomínku svého symbolu. Dále užívali mimořádně ostré a nebezpečné zbraně, jejichž hroty potírali jedem.

Atlanťané používali k boji zvířata a ptáky, s nimiž se přátelili, komunikovali s nimi a získávali si jejich lásku a důvěru. Vyhýbali se užíváním jaderných zbraní. Staré irské příběhy hovoří o útočnících z Atlantského oceánu, kteří přijeli v křišťálových lodích a bojovali s nimi pomocí ohnivých paprsků. Starověké indické knihy se zmiňují o střelách, bombách, raketách a zbraních vystřelující oheň. Podle nich Atlanťané přiletěli v letadlech a hrozili zničením města. Když ignorovali snahy indického vládce vyhnout se válce a dál útočili, vládce zvedl ruce a pomocí mocných duševních technik způsobil, že vůdcové útočících Atlanťanů padli mrtví k zemi. V odvetě se Atlanťané vrátili s atomovými zbraněmi a zcela zničili sedm měst Rámy.

Poznatky převzaty od Shirley Andrews a Diany Cooper.

Akášické záznamy

Atlntida4

Akášické záznamy či " Knihu života " lze přirovnat k vesmírnému superpočítačovému systému. V tomto systému jsou uloženy všechny informace o všech lidech, jež žili na zemi. Nejsou však v něm zaznamenány pouze jednotlivé události, akášické záznamy obsahují všechny skutky, slova, pocity a úmysly všech, jež pobývali na této úrovni bytí. Tyto záznamy však nejsou pouze úložnou informací - mají obrovský vliv na naše denodenní životy, na naše vztahy a na naše postoje a názory.

V ákášických záznamech jsou zaznamenány historie každé duše od momentu jejího stvoření, tyto záznamy nás vzájemně spojují, obsahují stimuly pro všechny archetypální symboly či mýtické příběhy, jenž ovlivnily lidské chování, slouží jako zdroj inspirace pro sny a vynálezy, přitahují nás k sobě nebo nás od sebe odpuzují, jsou součástí Božské mysli, jsou nezaujatým soudcem snažícím se nás vést, vzdělávat a změnit k lepšímu. Představte si, že máte počítač, který zaznamenává všechny události, k nimž na celém světě dochází. Nezaznamenává však pouze události, ale všechny myšlenky, touhy a představy. Představte si rovněž, že se nejedná pouze o písemný zápis, ale že daný systém obsahuje videozáznam všeho, co se na zemi odehrálo od jejího stvoření. Nakonec si představte, že tato obrovská databáze obsahuje veškeré emoce všech lidí, jenž na zemi kdy žili.

Zmínky o těchto akášických záznamech, Knize života, nalézáme ve folklóru, v mýtech a v Novém a Starém zákoně, v historii Asyřanů, Féničanů, semitů a Židů. Všechny tyto národy věřily v existenci nebeských tabulí obsahující jak dějiny lidstva, tak i informace duchovního rázu. Nejrozsáhlejším zdrojem informací týkajících se akášických záznamů jsou výklady amerického senzibila a mystika Edgara Cayceho ( 1877 - 1945). Třiačtyřicet let tento pozoruhodný člověk uléhal na pohovku, zavřel svoje oči a upadl do jakéhosi stavu změněného vědomí, v němž byl schopen poskytnout jakýkoliv druh informace. Přesnost těchto informací dokládají desítky knih, jenž byl y o tomto spícím prorokovi napsány. Cayceova výjimečnost spočívala v jeho schopnosti se na tyto záznamy naladit a vybrat z nich ty informace, jenž lidem umožnily objevit vše od jejich smyslu života až po příčiny jejich momentálních potíží.

Je to zdroj informací, jenž je podle Cayceho dostupný každému. Ve snaze popsat, jak je to možné, Edgar Cayce prohlásil, že každý člověk se může na tyto ákášické záznamy naladit stejně jako se může naladit na jistou radiovou frekvenci.Přestože akášické záznamy nejsou fyzické povahy, patřičně naladěný jedinec může danou informaci " slyšet ", " vidět " a " prožít ". Tyto záznamy lze přirovnat filmům ve fyzickém světě. Tento film si můžeme znovu přehrát, abychom tomu, čeho jsme byli svědkem, lépe porozuměli. Je v něm rovněž zaznamenáno vše, čemu jsme se naučili, podává velmi přesný obraz o všech našich promarněných příležitostech a chybách.

Naše vztahy s ostatními jsou neustále pokračujícím procesem, z něhož se můžeme hodně dozvědět o sobě samých. S nikým se nesetkáváme náhodně. Duše jsou k sobě přitahovány, aby se naučili druhé milovat a vzájemně si odpouštět. Osvojení těchto dvou věcí je předpokladem duchovního růstu a pokroku. Bude-li naše snažení v tomto ohledu úspěšné, pak jednoho dne dosáhneme takového stavu dokonalosti, jež nám umožní stát se společníkem samotného Stvořitele.

Jaký je smysl akášických záznamů? Jednoduše řečeno jejich posláním je, abychom nezapomněli svoji minulost a mohli se z ní poučit. Napomáhají tak našemu duchovnímu a duševnímu růstu. Bůh je ve své podstatě láska a ve vesmíru panuje řád a pořádek. Každý z nás byl nejdříve stvořen jako nehmotná duše, aby se stal společníkem stvořitele.  V souladu s písmem jsme byli stvořeni k obrazu Božímu a ve svém přirozeném stavu jsme proto nehmotnými dušemi. Život nezačal v momentě našeho narození, předtím jsme existovali jako duše. Bůh každému z nás poskytl příležitost k sebevyjádření - abychom se tzv. našli. Vzhledem k tomu, že jsme byli stvořeni k jeho obrazu , teprve naše vlastní rozhodnutí, naše vlastní zážitky a skutky vedou k tomu, abychom se od druhých odlišili a vytvořili si tam svoji vlastní individualitu. Poté, co jsme svoji jinakost objevili, se dříve nebo později znovu snažíme znovu k Němu vrátit a stát se jeho společníky a spolutvůrci.

Z Cayceova pohledu jsou naše těla pouze dočasným příbytkem duše a stejně tak, jako se majitel zbaví svého automobilu zjistí-li, že není schopen vykonávat svoji funkci, tak i my odkládáme svoje těla, přestanou-li nám sloužit. Nejsme těla s dušemi, ale duchovní bytosti, jenž se z jistých důvodů momentálně nacházejí v tělech. Je-li tomu skutečně tak a jsme-li skutečně ve své podstatě duchovními bytostmi, můžeme se zeptat: " Co tady potom děláme " ? Cayce říká, že se zde učíme.

Duše nejenom poznává svoji vlastní identitu, ale uvědomuje si, jak jistá rozhodnutí vedou k jistým výsledkům. Postupně nabývané zkušenosti se časem stávají moudrostí. Moudrost vede k soucítění s ostatními bytostmi a konečným výsledkem se dříve nebo později stane láska. V tomto okamžiku si je duše vědoma nejen své vlastní identity, ale i svého skutečného vztahu vůči Bohu. Duše si uvědomuje, že její primární esence je stejná jako primární esence Boha - je jí LÁSKA.

Z výkladů vyplývá, že náš život sice probíhá v souladu s karmickým zákonem příčiny a následku, ale vlivy z minulosti netvoří základ k fatalistickému procesu, naše minulost spíše poskytuje rámec jistých potenciálů a možností. Všechny tyto možnosti jsou obsaženy v akášických záznamech. Daná rozhodnutí, činy a svobodná vůle určí podobu našeho života. Cayce nepokládal za nanejvýše důležité čím bytost v minulosti byla kdysi nebo co dělala, ale to, jak se chová v tomto životě, na tomto místě, přímo nyní: "..to, že se ( z výkladů ) dozvíte, že jste byla pohřbena pod jabloní na zahradě vaší babičky, z nás neudělá lepšího občana či matku! Podstatné však je, abyste si uvědomila, že vzhledem k tomu, že jste se k druhým nechovala tak, jak byste měla, jste později trpěla a že nyní to můžete napravit tím, že vaše chování bude v souladu s vaším ideálem - to má cenu ! " O jedné mladé ženě bylo řečeno, že si ze své minulosti přinesla vrozené hudební nadání a že tento talent v sobě může probudit pomocí meditací a naladění se:" Neboť, když se člověk naladí na to, co dosáhnul, dokonce i jen na moment, pak pozná, co znal v minulosti ."

Podle Edgara Cayce - Tajemství kroniky Akáše, napsáno Ivanou Sedláčkovou.

3D a 4D čakry

chakras-12

Čakry jsou energetická centra. V každém těle je sedm hlavních čaker. Jejich určení je přijímat a proměňovat energii.

3D čakry. První čakra je uložena v základním centru, má červenou barvu a zajišťuje náš fyzický a materiální život. Pomáhá nám udělat věci ve fyzické realitě a jít do akce. Je tu uchována naše životní síla a energie kundalini. Druhá čakra je uložena v sakrálním centru a má oranžovou barvu, barvu společenskosti a přátelství. Je to naše emocionální a sexuální centrum, je spojeno s přesvědčeními kolektivního vědomí ohledně sexuality a jasnočivosti, což je schopnost vtáhnout do svého centra fyzickou bolest někoho jiného a přeměnit ji. Většina z nás zažila situaci, když jsme mluvili s kamarádem, který měl např. bolest hlavy. Po rozloučení tento kamarád odešel ze schůzky s pocitem úlevy, zatímco my jsme šli domů s bolestí hlavy.

Třetí čakra je uložena v solárním plexu, centru odvahy, sebevědomí, síly vůle, přání, ega a identity. Má žlutou barvu. Tuto čakru užíváme, pokud chceme ostatní ovládat. Je třeba se vzdát mocenských bojů a konfliktů, a místo toho druhé oceňovat, navzájem se podporovat a spolupracovat. Poté budeme mít opravdovou moc. Pokud máme strach, toto centrum se zelenožlutě nebo červeně zabarví. Čím více jsme sebevědomější, nezávislejší a moudřejší, tím tmavější odstín žluté toto centrum má. Toto místo neustále sonduje, jestli jsme v bezpečí, například když řídíme auto. Pokud cítíme, že naši blízcí mají problémy nebo jsou v nebezpečí, tyto antény se aktivují a hledají informace. Většina lidí má v těchto místech uložen strach z dětství nebo minulých životů, proto náš solární plexus znejistí, pokud je blízko nás někdo s podobným strachem nebo jsme v podobném nebezpečí jako v minulosti. Je třeba vnímat, co se děje v těle a sledovat své emoce, jakékoli ztuhnutí svalů, stáhnutí žaludku, napjatost atd. Je třeba se osvobodit od přáních druhých lidí.

Čtvrtá čakra je uložena v srdečním centru, má zelenou barvu s růžovým středem. Pokud jsme připoutáni ke starým zraněním, například k odmítnutí, tato čakra se uzavře. Naše srdeční centrum se znovu otevírá cítěním soucitu, lásky a empatie a stávají se z nás léčitelé. Lidé se poté v naší přítomnosti cítí v bezpečí a obklopeni láskyplnou energií. Pátá čakra je uložena v oblasti krku a má tyrkysovou barvu. Je to centrum komunikace, kde vyjadřujeme, jak se doopravdy cítíme a čemu věříme. Pokud se bojíme říkat to, co si myslíme a raději se zavděčujeme ostatním, toto centrum si zablokujeme. Bolest v krku označuje, že se někomu neodvažujeme říct, jak se doopravdy cítíme. Pokud je toto centrum otevřené, máme telepatickou schopnost, zachycujeme jasnozřivé dojmy a posloucháme vnitřní vedení.

Šestá čakra, třetí oko, má tmavě modrou, indigovou barvu. Pokud je toto centrum otevřené, jsme jasnozřiví a rozvíjíme své léčitelské schopnosti. Sedmá čakra je uložena v korunním centru, má fialovou barvu a zajišťuje spojení s vyšším Já. Osmá čakra, místo duše, má bělomodrou barvu a vztahuje se k naší auře. Přes ni se spojujeme s vyšším Já a duší, aby nás vedly. Je uložena nad hlavou. Pokud se spojíme s 4D čakrami, sestoupí do korunní čakry, a na přechodnou dobu se s ní spojí.

Jakmile expandujeme z bytostí 3D na bytosti 4D, prvních sedm čaker se postupně přemístí k nohám. 3D energetické centra se vztahují k věcem fyzického a pevného charakteru. 4D centra jsou pevného a světelného charakteru. Pomocí nich jsme spojeni na osobní i galaktické úrovni. To znamená, že pokud jsou naše 4D otevřeny, máme možnost komunikovat a pracovat na intergalaktické úrovni. 5D čakry jsou čisté světlo. Když se prvních sedm čaker posune k nohám, dalších sedm postupně sestoupí a zaujmou své místo, např. devátá čakra se přesune na původní základní čakru atd. Poté se přesuneme do 4D a naše osobnost se spojí s duší. Když se patnáctá čakra spojí s původní osmou, dostáváme vedení a instrukce od naší monády.

4D čakry. Devátá čakra, v základním centru, má svítivou perlovou barvu. Je to čakra radosti a jak se začíná otevírat, rozněcuje světlo, které je v buňkách těla. Pokud žijeme v radosti a potěšení, místo abychom bojovali o přežití, náš postoj k životu se zjemňuje a více mu důvěřujeme. Svítíme. Na galaktické úrovni nás tato čakra bere ven z atmosféry Země. Z tohoto místa se zpátky spojíme se Zemí a staneme se její ochránci. Jsme plně odpovědné bytosti.

Desátá čakra, v sakrálním centru, má svítivě růžovooranžovou barvu. Aktivace této čakry nám umožní se dostat do solárního systému, získáme přístup k informacím, posílat světlo a lásku a plněji se účastnit léčení planety Země. Tato čakra se otevírá, pokud se naše mužsko ženské energie vyrovnávají, a udržuje nás ve stavu spojení s duší. Představte si starodávný scénář, kde muž a žena měli jasné a protilehlé role. Žena byla tvořivá, intuitivní a umělecká. Milovala, vyživovala a starala se o muže. Na výměnu muž ženu podporoval a ochraňoval ji. Důkladně zvážil její nápady, pak jednal a ujistil se, že byly dané kroky provedeny. On byl živitel a ona přijímala. Vyjměte z tohoto textu slovo muž a žena a nazvěte je mužskou a ženskou energií. Tyto energie pracující uvnitř každého z nás a jsou určeny působit v dokonalé rovnováze a podpoře. Náš vnitřní život je zrcadlen vnějškově. Dokonalá rovnováha je, když vaše ženská stránka přichází s tvořivými nápady a vhledy, které vaše mužská stránka podporuje a uvádí je do činů. Mužská stránka nás ochraňuje, logicky si vše zváží a uvede věci do pohybu, zatímco naše ženská stránka nás vyživuje, stará se a poskytuje útěchu. Uvědomte si, jak máte tyto energie v rovnováze a co vám chybí.

Odpovězte si na tyto otázky. Jaké jsou ve vašem životě vztahy s muži? Otcem, bratry, strýci, mužskými nadřízenými a kamarády? Jak se cítíte jako muž ohledně očekávání, které na vás byly dány, abyste byl silným a také se staral a pečoval? Jak se cítíte jako živitel? Jak se cítíte jako žena ohledně očekávání držet si práci a zároveň být manželka a matka? Vnější a pracovní svět jsou reprezentovány mužskou energií. Jaký je k nim váš postoj? Jaký máte vztah k penězům, síle a politice? Jak dáváte? Jste autoritativní, ovládající, průbojná, dominatní osoba? Příliš přemýšlíte? Jste hodně intelektuální? Zdůvodňujete si věci, analyzujete a zařazujete všechny věci? Bojíte se budoucnosti nebo jdete bez rozmyslu dopředu? Je pravá strana vašeho těla uvolněná a silná nebo je slabá, poškozená nebo napjatá? Naše mužská stránka je vedena levou mozkovou polokoulí, která je intelektuální, ovládací a zaměřená ven, a jakékoliv problémy jsou fyzicky ukázány na pravé straně těla.

Jaké jsou ve vašem životě vztahy s ženami? Matkou, sestrami, tetami, ženskými nadřízenými a kamarádkami? Jak se cítíte jako žena ohledně vyjádření péče a pozornosti v práci? Jak se cítíte jako muž ohledně ukázání své zranitelnosti, péče a pozornosti? Vnitřní a rodinný svět jsou reprezentovány ženskou energií. Jaký je k nim váš postoj? Jak se cítíte ohledně péče a léčení ostatních? Umíte být něžná, soucitná a moudrá? Ceníte si své intuice? Necháváte svou tvořivou a uměleckou stránku volně proudit? Umíte naslouchat? Umíte požádat o pomoc? Jak přijímáte? Jste připoutaní ke své minulosti nebo ji popíráte? Je vaše levá polovina těla uvolněná a silná nebo je slabá, poškozená nebo napjatá? Naše ženská stránka je vedena pravou mozkovou polokoulí, která je tvořivá, intuitivní a pečující, a jakékoliv problémy jsou fyzicky ukázány na levé straně těla.

Jedenáctá čakra, v solárním plexu, má čistě třpytící se, zářivě zlatou barvu. Zlatá je barva moudrosti, sebevědomí a síly. Ve 3D je solarní plexus centrem, které neustále zaznamenává vibraci lidí a situací kolem nás. Pokud v tomto místě držíme nevyřešené strachy (jako většina z nás), pak toto místo bude přitahovat vnější strachy nebo negativní emoce, ve kterých se budeme cítit nepříjemně. Pokud se otevře tato 4D čakra, nedrží pak toto místo žádné bloky, ke kterým by mohly být tyto strachy přitahovány. Vibrační vlny pak solárním plexem volně prochází a my se cítíme uvolněně, klidně a napojeni na moudrost, nezávisle na vnějších okolnostech. Jedenáctá čakra je galaktickým energetickým centrem. Po sestoupení této čakry do těla se pro vás stane meditace ve skupině důležitější, a to pro spojení s jinými galaxiemi.

Dvanáctá čakra, v oblasti srdečního centra, má étericky bledě fialověrůžovou barvu. Je to úplná spiritualizace srdeční energie, která se otevírá, pokud zažíváme osvícení. Je tu uloženo Kristovo vědomí. Pokud se tato čakra otevře, žijeme v bezpodmínečné lásce, a také se automaticky otevírá srdeční cetrum lidí kolem nás. Tato čakra nás spojuje s celým vesmírem. Třináctá čakra, v oblasti krku, má tmavěfialovou barvu. Pokud tato čakra sestoupí do těla a otevře se, dostaneme přístup k vyšším spirituálním energiím. Otevřeme své léčivé kanály a jsme schopni léčit mentální a fyzické stavy jiných. Otevřeme se vyšším jasnozřivým schopnostem a jsme schopni díky svým myšlenkám a síle pracovat se Zákony materializace a dematerializace. Můžeme komunikovat s archanděly a vyššími bytostmi. V této čakře je uložena obrovská síla.

Čtrnáctá čakra, v oblasti třetího oka, má průsvitně zlatobílou barvu. Pokud se tato čakra otevře, naše mysl se automaticky odevzdá božskému plánu. Naše myšlenky mají vyšší, čistší vibrace. Jsme v jednotě s boží vůlí. Můžeme proměňovat karmu jiných lidí a jsme otevřeni vyšším úrovním jasnozřivých schopností a proroctví. Jsme schopni komunikovat s mistry a vyššími průvodci na jiných úrovních existence. Patnáctá čakra má bílofialovou barvu. Pokud tato čakra sestoupí do koruny, plně jsme se spojili s duší, nebo vyšším Já, a přijímáme vedení a instrukce od naší monády.

Poznatky převzaty z New light on ascension od Diany Cooper.

Otevření 12 čaker

12Chakras

V současné době máme aktivních 7 hlavních čaker. Ve Zlatém věku Atlantidy jsme měli aktivních dalších 5 čaker. Byly zavřeny v době, kdy Atlantida nebyla v jednotě,a lidé se začali oddělovat. Přístup k těmto čakrám se začíná otevírat a lidé mají možnost zažít jednotu přes spojení všech 12 čaker tím, že přinášejí na Zem přes toto napojení energii, aby vyléčili sebe a Zemi.

Naše čakry nám umožňují spojení mezi okolím a námi a také nám umožňují spojení s naší vnitřní moudrostí. Čakry, se kterými máme možnost se spojit:

Čakra duše je 15cm nad naší hlavou a krystal selenit nám ji pomáhá otevřít. Má červenofialovou barvu, zvanou magenta. Vytváří spojení mezi čakrou hvězdná brána, příčinnou čakrou a korunní čakrou. Její účel je nabírat energii vesmíru z hvězdné brány a posílat ji do energie duše. Duše vstupuje do čakry duše když člověk zemře. V tuto dobu se duše učí jednotě se vším a poté je připravena se posunout na další úroveň. Čakra duše má schopnost udržovat světlo. Je důležité, aby při aktivaci této čakry byla otevřená i čakra Země, protože tyto dvě čakry tvoří dvě půlky jednoho celku a obě musí být v rovnováze. Jestliže tuto čakru otevřeme v průběhu života, máme jedinečnou možnost si znovu vytvořit to, co chceme zažívat na velmi hluboké úrovni. Znamená to, že si můžeme libovolně měnit životní lekce. Když si uvědomíme, že všechny bytosti a věci, ať už na Zemi nebo ve vesmíru, se nacházejí v tom samém prostoru a mají tu samou esenci, vrátí se na naši planetu vědomí bezpodmínečné lásky. Naše mužská a ženská energie uvnitř každého z nás bude v rovnováze a vědomí oddělení zmizí z této planety. Je čas poslouchat naše srdce a naši duši, protože některé věci nikdy nepochopíme naší myslí.

Čakra hvězdná brána je 30cm nad hlavou a tuto čakru nám pomůže aktivovat kámen kalcit.  Má zlatou barvu. Umožňuje nám kontakt se zdrojem, se základním vědomím. Abychom se s tímto vědomím spojili, musíme upustit od všeho, co se ztotožňuje s naší osobností. Při otevření této čakry se na Zem vrátí čistota a půvab z dávného Zlatého věku Atlantidy. Při otevření této čakry se spojíme se vším. Čakra hvězdné brány a čakra duše umožňuje spojení spirituálních a zemských energií. Hvězdná brána čerpá božskou energii seshora, zatímco čakra duše čerpá energii kundalini a živočišnou energii ze Země. Tyto energie se pak v nás mísí a my se pak stáváme svým vlastním božstvím.

Čakra Země je 15cm pod nohama a kámen hematit nám pomůže se s ní spojit. Má černou barvu. Tato čakra spojuje energii  vesmíru přes fyzické tělo do země a pomáhá nám tvořit jednotu se Zemí. Hvězdná brána, čakra duše a příčinná čakra mohou plně propustit své světlo pouze když je činná čakra Země. Tato vyšší energie z vesmíru se touží projevit ve hmotě a vyléčit Zemi od všech škodlivin. Až dostatečné množství lidí ponese tuto energii, síla ukrytá v pyramidách bude aktivována. Až bude čakra Země činná, duše se opět spojí s hmotou a všichni se sami uzdravíme. Pokud se naše animální stránka spojí s naším vyšším vědomím, můžeme být povzneseni do základního vědomí.

Příčinná čakra je 8 – 10cm za zadní stranou středu hlavy. Spojit se s ní nám pomůže krystal kyanit. Má bílou barvu. Touto čakrou proudí energie duše do mentálního těla a pomáhá nám oprostit se od naučených přesvědčení. To znamená, že se musíme naučit otevřít pravou mozkovou hemisféru, abychom uviděli celý „celý obraz“ a byli schopni se na věci podívat z nadhledu. Aby čakra duše mohla posílat svou energii do těla, musí být mysl otevřená. Touto čakrou dostáváme zprávy z vyšších dimenzí a pouze tím, že zvládneme svou mysl, čakra se může otevřít a propojit se s hvězdnou bránou. Nižší čakry pomáhají přenést informace z příčinné čakry do celého těla.

Sakrální čakra je v dolní části břicha, mezi známou první, červenou čakrou, a druhou, oranžovou čakrou. Má růžovou barvu. Je to barva něhy, která vyjadřuje jemnější stranu sexuality. Spojení s touto čakrou nás uklidňuje a povznáší a dává nám pocítit krásu a radost sexuality. K tomuto spojení nám může pomoci krystal jantar, červený nebo oranžový karneol, žlutý křemen, rubín nebo wulfenit.

Vedlejší čakry máme na dlaních, ramenech, loktech, kolenech a chodidlech. Pokud člověk léčí rukama, energie prochází čakrami dlaní. První známkou, že se člověk otevírá jako kanál pro léčení je ten, že s někým soucítí a jeho ruce se stávají teplými a mírně se chvějí, a mezi léčitelem a léčeným začíná proudit energie jejich srdečními centry. Čakry ramen jsou spojeny se srdcem a energie jím dál postupuje do chodidel. Když léčitel položí ruce na ramena léčeného, čakry chodidel léčeného se automaticky otevřou, což pomáhá jeho uzemnění. Tento systém umožňuje světlu, aby procházelo celým tělem.  Čakry kolen jsou spojením mezi Zemí a základní čakrou. Čakry loktů jsou spojením mezi rameny a dlaněmi. Čakry pod chodidlama jsou spojeny se Zemí. V době Atlantidy lidé chodili bosky každý den několik kilometrů, což jim umožňovalo silný kontakt se Zemí a proto si mohli dovolit nechat svou duši poletovat.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Sedm zákonů Atlantidy

atlantida3

Ve Zlatém věku Atlantidy byl postaven Chrám Poseidona, který se nacházel v rodišti pohoří Atlasu. Toto pohoří tvořilo sedm vrcholů. Tyto vrcholy symbolizovaly Sedm pilířů vesmíru, které se sestávají ze Sedmi spirituálních zákonů neboli kosmických energií, které řídí lidstvo.

Zákon jednoty. Tento zákon byl reprezentován Chrámem Poseidona, který stál v centru Atlantidy. Připomínal, že nejsme odděleni od Boha. Všichni jsme částí celku a naše činy ovlivňují každou bytost ve vesmíru. Pokud lední medvěd na Antarktidě kýchne, pohne se zrnko písku na Sahaře.

Zákon karmy. Co dáváme, to dostáváme. Myšlenky, slova a činy, které vysíláme, jsou energie, která se k nám zpět dostává v té samé míře.

Zákon manifestace. Podobné přitahuje podobné. Naše myšlenky, slova a činy přitahují jim podobné materiální věci, lidi a zkušenosti. Jsme síla, která vytváří všechno v našem životě. Jsme síla, která nám utváří celý život.

Zákon milosrdenství. Bezpodmínečná láska, odpuštění a soucit  přináší milosrdenství, které rozpouští karmu a znásobuje boží požehnání.

Zákon odpovědnosti. Pokud převezmeme odpovědnost za naše myšlenky, slova a činy, stáváme se pánem svého života. Pak jsme schopni přiměřeně reagovat na každou situaci.

Zákon bezpodmínečné lásky. Je to stav, kdy všechno přijímáme a nejsme k ničemu připoutaní. Pokud milujeme bezpodmínečně, dáváme sobě i ostatním svobodu.

Zákon záměru. Pokud vidíme věci jasně, můžeme se rozhodnout. V tomto případě jsme v souladu s univerzální energií a my se posouváme ve své síle. Pokud je náš záměr čistý, nevytváříme si žádnou karmu.

Aktivace třetího oka

thirdeye

Třetí oko je čakra mezi fyzickýma očima. Bylo vždy velmi důležité, protože je to naše vnitřní oko.

Je to část, která je spojená s naší spiritualitou. Když je tato čakra plně otevřena, je jako křišťálová koule, která nám umožňuje vstoupit do dalších světů a dimenzí. Tato jasnozřivost umožňuje lidem přijímat obrazy ze spirituálního světa a dívat se do budoucnosti sobě i ostatním.

Třetí oko je také místo, kde se uchovává moudrost, kterou jsme získali v minulých životech a na jiných místech vesmíru. Pokud někomu pošleme světlo z tohoto místa, můžeme vyléčit jeho mysl a fyzické tělo. Archanděl Rafael nám pomáhá tuto oblast rozvinout. Je patronem fyzicky nebo spirituálně slepých lidí, a pomáhá každému, kdo touží po otevření se vnějším a vnitřním vizím. Poté, co prohlédneme všechny iluze, dosáhneme dokonalé spirituální vědění.

Všichni jsme se narodili s darem jasnozřivosti a je jen na nás, jestli tento dar budeme rozvíjet. Informace z třetího oka dostáváme přes intuici. Intuice je funkce třetího oka. To nám posílá zprávy formou obrazů, záblesků vědění, barev nebo vidění aury. Třetí oko ovlivňuje strava, kterou přijímáme. Neprospívá mu, pokud jíme hodně masa, zpracovaného jídla, ovoce a zeleniny, které obsahují vysokou hladinu pesticitů, cukru, a pokud kouříme a pijeme alkohol. Prospívá mu čistá, organická, čerstvá strava, která udržuje naše tělo plné života, a umožňuje třetímu oku být optimálně činné, stejně jako relaxační hudba, cvičení, meditace a klid.

Aktivovat a vyčistit třetí oko nám mohou pomoci tyto čtyři kameny – ametyst, azurit, sugilit a chryzokol. Ametyst nás může svou energií hluboce uklidnit a uvolnit. Pomáhá navodit klid k přijímání energie. Azurit nám může pomoci uvolnit strachy, které nás poutají k minulosti. Tento kámen bychom měli užít pouze tehdy, jsme-li připraveni uvolnit tyto strachy. Sugilit nám pomůže s lekcemi, které nás učí naše strachy v tomto životě. Jestliže užijeme sugilit s chryzokolem, může nám energie těchto kamenů pomoci se poučit ze strachů z minulosti i budoucnosti.

V Atlantidě bylo velmi důležité udržovat třetí oko čisté a jasné. Atlanťané pokládali ametyst a chryzokol na oblast třetího oka, aby jej stimulovali, viděli skrz svět iluzí času a prostoru a dívali se do duše. Nejvyšší kněží a kněžky, mágové a zasvěcenci prováděli čištění této čakry denně. Dále přijímali do třetího oka sluneční záření při západu Slunce.Atlantské energie

fialovy_plamen2

Fialový plamen je energie čistého světla, která rozpouští strach a zlost a slouží k odstranění negativních myšlenek. Tento plamen byl vytvořen ze sloučeniny levandule, šeříku a tmavě fialové barvy. Plamen mohl být kdykoliv invokován, protože pokud žijeme ve fyzickém těle a ve vztazích, kde s námi cloumají emoce, je občas těžké si udržet čistou mysl a být v rovnováze. Je třeba, aby negativní energie byla přeměněna na pozitivní, nemoc ve zdraví, bída na to mít dostatek, žárlivost v sebevědomí, lakota ve štědrost a zoufalství v důvěru.

Lidé v Atlantidě vložili negativní energii do fialového plamene a přeměnili ji na pozivní. Žili v jednotě se sebou a druhými a vzájemně si pomáhali. Pokud viděli v auře přítele tmavou skvrnu, povolali na ni tento plamen a přeměnili ji. Bylo pro ně přirozené si vzájemně sloužit. Jejich mysl byla jasná, byli si vědomi každé myšlenky a emoce, které jimi procházely. Pokud někdo na někoho vyslal paprsek žárlivosti, nebylo možné to skrýt, vše bylo viditelné v jejich auře. Na setkání lidí pomáhajících šířit světlo v roce 1987 byl tento plamen invokován přes Mistra St. Germaina, a proto je na Zemi znovu k dispozici. A protože se světlo na Zemi začalo rychle šířit a Země zvedá své vibrace, v roce 1998 byl invokován stříbrný paprsek krásy a harmonie, který se spojil s fialovým plamenem přeměny. Pokud invokujete stříbrně fialový plamen, pak negativní energie bude přeměněna a automaticky nahrazena energií vyšší frekvence.

Mahatma energie je vysokofrekvenční, zlatobílá, vesmírná energie. Je to sloučenina energie bezpodmínečné lásky a milosti Panny Marie, Buddhovy energie míru a klidu a energie Ježíše. Tuto energii často využívali kněží, aby si udrželi v sobě čistou energii, a tak aby ji mohli šířit mezi lidmi. Podporovala proudění vysokofrekvenční energie mentálním, emocionálním, éterickým a fyzickým tělem. Atlanťané invokovali mahatma energii a ta začala proudit všemi těly do země, a tak je čistit a uvolňovat všechny nízkofrekvenční blokace této energie. Mohla být také někomu poslána nebo vložena do problematické situace. Je to velmi léčivá energie, která revitalizuje žlázy, udržuje nás v kondici, aktivizuje naši sexualitu, zajišťuje rovnováhu metabolizmu a posiluje náš imunitní systém. Rychle buduje naše světelné tělo a urychluje náš vývoj. Od roku 1987 je mahatma energie na Zemi znovu k dispozici, je důležité o ni požádat. Pro vzestup planety je důležité, aby tato energie měla možnost se projevit skrz nás, protože lidé jsou prostředníkem mezi Zdrojem a Zemí.

Místo vysokofrekvenční energie bylo místo čisté energie, které byla velmi silná a zvyšovala a čistila frekvenci čehokoliv se dotkla. Toto místo vytvořili Veleknězi a Velekněžky a energii z tohoto místa mohl ve Zlatém věku Atlantidy užít každý, kdo potřebovat energii k léčení, manifestaci, transportaci a precipitaci. Pokud tuto energii invokovali, zesílilo se vše, kam tato energie byla nasměrována, a to podle toho, jak byl dotyčný trénovaný. Bylo to jako by se lidé mohli napojit na šedesáti wattovou žárovku a Zasvěcenec na tisíci wattovou žárovku. Všichni věděli, jak s touto energií moudře zacházet. Lidé ji užívali ke tvorbě budov, cest, bazénů, dopravních prostředků, čehokoliv, co tvořili pro vyšší dobro. Této energii také sloužili Andělé. Toto místo se znovu plní pomocí nevědomého posílání světla do tohoto místa prací léčitelů, spirituálních učitelů, lightworkerů a modlících se lidí.

Paprsky drahokamů byly paprsky světla, které archandělé posílali na Zem. Některé z nich se materializovaly do pevné formy, staly se z nich nerosty a mohli tak působit z podzemí. Tmavomodré světlo paprsku Archanděla Michaela vytvořilo safír, který napomáhá nositeli jasně se vyjadřovat, zprostředkovává mu sílu a přístup k moudrosti. Další aspekt safíru tuto energii vyrovnává a zjemňuje. Fialové a zlaté světlo paprsku Archanděla Uriela vytvořilo rubín, který napomáhá nositeli rozhodně jednat a zabezpečuje přístup k moudrosti a přirozenému půvabu. Další aspekt rubínu přináší nositeli klid a mír v a průchod nápadům. Jasně zelené světlo paprsku Archanděla Raphaela vytvořilo smaragd, který napomáhá nositeli důvěře, léčení a moudrosti. Další aspekt smaragdu přináší nositeli lásku a mírumilovnost.

Čistě bílé světlo paprsku Archanděla Gabriela vytvořilo diamant, který přináší do života čistotu, věčnost, jasnost, pravdu a čestnost, proto je sazen do snubních prstenů. Odstraňuje iluze a přináší majitele do vyšších dimenzí. Další aspekt diamantu přináší radost do života. Platinový paprsek je paprskem radosti a blaženosti a reprezentuje vyrovnání mužské a ženské energie. S tímto paprskem jsou spojení delfíni, proto se při pohledu na ně cítíme tak dobře. Dále Archanděl Zadkiel vytvořil ametyst. Archanděl Chamuel vytvořil růženín. Ve Zlatém věku Atlantidy každý člověk u sebe nosil jeden krystal/drahokam, což jim umožňovalo se naladit na vyšší vědomí. V současném věku v minulosti mohli drahé klenoty nosit pouze bohatí lidé a vládci, kteří se takto podvědomě napojovali na vyšší vědomí. Síla napojení může být využita podle stavu vědomí člověka, jak s touto silou zachází.

Síla mysli

Atlantida9

Atlanťané se učili síle své mysli už od dětství. Samotná myšlenka nemůže udělat moc škody, ale ani dosáhnout velkého cíle. Ale dohromady nám mohou myšlenky pomoci k dosažení velkých cílů. Pokud jsou myšlenky vedeny myslí a jsou zaměřeny na požadovaný cíl, může se mysl stát prostředníkem pro jasnou a rychlou tvorbu v našem životě.  Je nutné, aby mysl dostávala jasné pokyny a myšlenky mezi sebou byly ve shodě.

Pokud je naše mysl roztříštěná, kontroluje nás. Protichůdné myšlenky způsobují vnitřní konflikt, který se pak odráží v našem životě. Čistá a ztišená mysl je zdravá mysl. Věčně zaneprázdněná mysl je nemocná mysl. Když ztišíme svou mysl, můžeme vnímat jemnější pocity, duši a vnitřní senzory, které dohromady tvoří šestý smysl a intuici. Proto je dobré meditovat nebo trávit čas v přírodě nebo poslechem uklidňující hudby.

Věštění - Atlanťané se nepotřebovali dívat do budoucnosti, protože věděli, že jejich současné činy, slova a myšlenky tvoří budoucnost. Před pádem Atlantidy pomáhali kněží nejistým lidem věštit budoucnost, aby je povzbudili a řekli jim, co se může stát. V současné době můžeme věštění užít k tomu, abychom dosáhli vhledu a ujasnili si naši budoucnost, abychom se pak zaměřili na její nejvyšší potenciál.

Tarot - Atlanťané užívali tarot pro spirituální vedení. Každá rodina měla jeden balíček. Spolu se zeptali na nějakou otázku. Každý si vytáhl jednu kartu, kde bylo ukázáno, jaká je jeho role při práci na tomto projektu a co by měl do něj vložit. Poté si určili cíle a postup.

Telepatie - přenos myšlenek z mysli do mysli. Matky takto kontaktovaly děti, pokud byly mimo domov, aby získaly informaci, kde jsou. Ženy kontaktovaly své muže, pokud jim chtěly něco sdělit. Kněží v chrámu vyučovali své adepty telepaticky. Velekněží a Velekněžky komunikovali telepaticky s Intergalaktickou radou. Telepatii je na začátku nejlepší zkoušet ve večerních hodinách.

Věštění z ruky - naše tělo je hologram. Oči, uši, nohy, ruce, každá část našeho těla nese určitou informaci o nás a plánu duše. Naše nedominantní dlaň obsahuje stopu našeho života, a čeho bychom měli v životě dosáhnout. Dominantní ruka ukazuje, čeho jsme už dosáhli a čeho je možné dosáhnout v budoucnosti. Je tam napsáno, jestli jsme na cestě plánu naší duše. Atlanťané tuto dovednost příliš neužívali.

V dnešní době užíváme jen malé procento mysli. Zesílit aktivitu své mysli můžete tak, že si doma nebo v přírodě dáte před sebe křišťál a budete se na něj soustředit. Vnímejte, co se děje. Můžete vidět světlo, mít nějaké představy nebo číst ve své mysli slova. Čím více budete cvičit, tím více budete otevřeni božské komunikaci. Další cvičení slouží k tomu, že si rozšíříte svou mysl o další dimenzi. Můžete si v přírodě vybrat strom, rostlinu nebo kámen. Pokusíte se stát tou věcí. Posaďte se a vezměte si do rukou např. kámen. Zaměřte se na něj. Stáváte se tím nerostem. Cítíte to. Co nás učí? K čemu se užívá? Uvědomte si, že tento nerost je tu už dlouhou dobu atd.

Technologie. Velký krystal. Pyramidy v Atlantidě.

Atlantida13

Technologie. Poté, co byli lidé připraveni na další stupeň technologie, si stáhli potřebné informace z Velkého krystalu. Udělali to přesně, jako my programujeme počítače s rozdílem, že oni užívají telepatii místo klávesnice. V chrámu každého regionu byl další velký krystal s účinkem dnešního počítače. Tato informace byla stáhnuta do „hlavního počítače“ – Velkého krystalu, který byl uložen v Chrámu Poseidona, a odtud směřovala do velkých krystalů v jednotlivých chrámech Atlantidy. Mágové a Veleknězi stahovali tyto informace a poté je předali lidem. Například pokud se rozhodli, že je čas postavit na místo kamenných stezek silnice, tuto vizi a potřebné informace předal Mág dál do krystalů, ze kterých si pak stavitelé stahovali tuto informaci. Probíhalo to tak, že místní lidé si naplánovali, kde je třeba nových cest, a poté si je vizualizovali. Byl to jejich příspěvek ke společnému životu komunity. Poté Mág, který byl podporován komunitou, vyslal proud energie, který vytvořil hladký materiál, který pokrýval povrch silnice. Základní složka tohoto materiálu není momentálně na Zemi dostupná, vypadala jako dnešní dehtový makadam.

Celá Atlantida byla pod ochranou čisté, vysokofrekvenční energie, která tyto kontinenty chránila a regulovala počasí. Atlantida byla chráněna specifickou energií, která zabezpečovala, aby Atlantida nebyla ohrožena zemětřesením nebo bouřkami. Atlanťané ve Zlatém Věku nekomunikovali s jinými civilizacemi žijící na Zemi, a ti tedy nemohli přebírat jejich rozvinuté léčitelské dovednosti nebo technologii.

Energetická ochrana nad Atlantidou byla podobná dnešní ozónové vrstvě, ale sloužila jako elektrická síť a tzv. spirituální internet. Velký krystal, tento obrovský generátor, byl spojen se sítí krystalových pyramid. Tyto pyramidy byly umístěny v prostoru vysoko nad zemí a a tvořily síť magnetické energie. Každá pyramida měla na jejím vrcholu velký krystal, fungující jako satelitní počítač. Centrem pyramidy proudila vysokofrekvenční energie. Tyto velké krystaly fungovaly jako spirituální podstanice hlavní "elektrárny", a zároveň byly generátory se svým vlastním účelem.

Pyramidy sloužily jako antény, které posílaly signály po celé Atlantidě do buněk, které potřebovaly posílit energií. V současnosti takto funguje systém mobilního telefonu s tím rozdílem, že energie v Atlantidě nebyla škodlivá, protože Velký krystal a pyramidové krystaly přijímali energii ze zdroje, proto jejich vyzařování bylo čisté. Tyto krystaly, které byly vytvořené z materiálu neviditelné kupole a tato globální síť magnetické energie byla užívána k dodávání energie Atlantidě.

Vytvořili také síť podobnou dnešnímu elektrickému systému. Lidé se na tuto energii mohli napojit a přitáhnout si tolik energie, kolik potřebovali, například když chtěli něco zvednout. Dále ji užívali na svícení, topení, přepravu, jako baterie nebo pomoci květině, aby rostla. Dále užívali krystaly jako baterky. Pokud krystal uvnitř dopravního prostředku rezonoval s krystalem nebližší pyramidy, pak se automaticky dobil. Lidé se takto mohli volně pohybovat časem i prostorem. Atlanťané ale mohli tuto energii využívat pouze tehdy, pokud si udržovali čistou a vysokofrekvenční energii. Nic nebylo potřeba recyklovat. Všechny nepotřebné věci se odhmotnily na čistou energii. Určený kněží mohl touto energií stáhnout potřebné kovy z jiných planet. Krystalová síť byla užívána i k dematerializaci.

Každý Atlanťan měl svůj rodný krystal. Tento krystal rezonoval s jeho původní planetou. Pokud člověku bylo smutno, mohl se přes tento krystal napojit na krystalovou síť, aby zesílil toto spojení. Někdy se člověk spojoval se svou domovskou planetou automaticky.

Velký krystal také sloužil jako interdimenzionální portál, jako dálnice ve vesmíru. Vycházeli z něj různé energetické cesty, které se v prostoru křižovaly, a vedly k různým hvězdám. Pouze Veleknězi a Velekněžky, a někteří Mágové mohli při určité příležitosti takto cestovat. Každý z 12 regionů Atlantidy byl napojen na Velký krystal a na sebe navzájem magnetickými cestami, takže mezi sebou tvořili hlavní dálnice. Nad nimi byly vytvořeny energetické cesty různých frekvencí, kterými lidé mohli cestovat. Kovové talíře, které děti a dospělí užívali podíl magnetických cest, byly napojeny na výše zmíněnou síť. Dále lidé mohli cestovat většími letadly a raketami, ale tento druh létaní nebyl rozšířen. Byli i tací, kteří měli plnou kontrolu nad jejich energetickým polem, a přemísťovali se sami, bez dopravních prostředků.

Většina krystalových pyramid už neexistuje ve fyzické podobě, pouze v energetické podobě. Přitahuje lidi, aby je magneticky spustili. Poté, co se Atlantida potopila, se většina pyramid vrátila do skrytých sfér, ale některé z nich zůstávají v éteru jako spirituální domov Mistrů a Archandělů. Můžete je navštívit v meditaci nebo snu. Jsou např. na Shasta hoře v Kalifornii jako domov Archanděla Gabriela, v Sedoně, v Luxoru v Egyptě, což je dům Serapise Beye, což byl Velekněz, hory v Tibetu, Gobi poušť v Šambale a Royal Tetron Retreat ve Wyomingu, Himaláje. I když tyto pyramidy nejsou nad místem dřívější Atlantidy, byly tam umístěny z určitých důvodů. Napojení na krystalové pyramidy pomáhá vnést do kolektivního vědomí vhled a moudrost a pomáhá vzestupu planety.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper a Atlantida ztracená civilizace od Shirley Andrews.

Práce s krystaly

Atlantida7

Krystaly měly v každodenním životě Atlanťanů velkou roli, zvláště při léčení, oslavách a jako zdroj energie. V současné době je můžeme použít pro získání vědění a umožňují nám přístup k čistotě a síle energie lásky a jednoty. Krystal se k vám dostane v době, kdy jste na to připraveni. Můžete ho od někoho dostat, najít ho nebo si ho koupit.

Lidé v západní společnosti jsou zaměřeni na levou mozkovou hemisféru. Čtení, technologie, intelekt a racionální myšlení jsou více uznávány než tvořivé a umělecké vyjádření nebo originální pojetí. To se však v současné době mění a lidé si uvědomují, že je nejlepší využívat kapacitu obou hemisfér stejnoměrně. Až to dokážeme, staneme se bytostmi s vysoce vyvinutými mentálními schopnostmi.

V minulém století si lidé sepisovali seznamy a údaje na papír. Uměli nazpaměť počítat nebo sčítali na papíru. Užívali levou mozkovou hemisféru neboli mužskou část mysli. Je zajímavé, že počítače, které užívají silikonové čipy z křemenného krystalu pro uchovávání paměti, se vyrábějí, aby dělaly tuto práci, založenou na logice a dedukci. Má to svůj význam, protože lidé mají v současné době možnost se zaměřit na rozvoj pravé mozkové hemisféry neboli ženskou část mysli, což znamená tvořivou, spirituální a jasnovidnou část. V Atlantidě "krystalové počítače" dělaly práci levé hemisféry, zatímco lidé užívali zbývající čas k relaxaci, hloubání, spojení s přírodou, oslavám a tvorbě.

Atlanťané užívali krystaly pro mnoho věcí. Byly zdrojem jejich síly a technologie. Krystaly mají vědomí. Jsou mezi sebou ve spojení. Mají schopnost ponechat, udržet a přenést sílu energie k tomu, aby byla zaměřena a přesunuta na velké vzdálenosti. Vysoce vyvinutí Atlanťané užívali krystaly ke zvýšení účinku léčení, probuzení, rozvinutí jasnozřivosti a s pomocí meditace se spojit se zdrojem. Božská energie uložená v krystalech jim pomáhala zvýšit mentální schopnosti a mít jasnou mysl. Velký krystal pomáhal Atlanťanům v dematerializaci předmětů a v teleportaci. Krystaly jim pomáhaly v telekinezi, levitaci a přenosu předmětů, například velkých kamenů. Velké krystalové věže a pyramidy popoháněly energetickou a komunikační síť a ovlivňovaly počasí.

Krystaly užívali k posílení a podpoře životní síly. Růženín k udržení otevřeného srdečního centra. Modrý achát k utišení a uklidnění. Tyrkys k otevřené a upřímné komunikaci. Pokládali si určité nerosty vedle sebe přes noc, aby jim pomohli relaxovat a léčit se. Podporovaly jejich duši, aby se v noci dostala na místo, kde načerpala energii, nebo jim pomohly navštívit určitou světelnou bytost, která jim dala instrukce, očistila je atd. Dále vytvořili krystalové jeskyně k navrácení rovnováhy těla a mysli. Každý měl krystal svého narození, který jim připomínal jejich domovskou planetu. Tyto krystaly nejsou v současné době k dispozici, ale mnoho lidí si obstarává vltavín (moldavit), který nás spojuje s vesmírem a zároveň nás uzemňuje.

Atlantští historici drželi záznam všeho, co se na Zemi událo, ve svých myslích. Měli trénovanou mysl a velkou mozkovou kapacitu. Byly to většinou ženy. Poté tyto záznamy pomocí svých myšlenek předali do záznamového krystalu. Tyto krystaly, které stále obsahují starodávnou atlantskou moudrost, se občas objeví, a lidé s dostatečně vyvinutým vědomím si mohou telepaticky stahovat potřebné informace položením tohoto krystalu na třetí oko a vědomým spuštěním programů, aby byly staženy. Další krystaly byly programovány, aby pomohly růstu rostlin. Měly schopnost pracovat s magnetickým silovým polem rostlin, stromů, semen nebo další živoucí bytostí, aby posílily jejich energii.

Krystaly jsou živoucí, zemitou energií. Srdcem otevření Atlanťané měli smysl pro jednotu se všemi věcmi, a proto byli schopni se spojit svou frekvencí s energií krystalu a požádat ji o povzbuzení, a krystaly na tento podnět reagovaly. Srdce byla síla a mysl spouštěč. Domy byly osvětlovány krystaly, jejím čistým a jasným světlem. Byly užívány v chrámech, kde je kněží spouštěli. Když byl krystal rozsvícen, zvedla se také jeho síla. I v dnešní době jsou známy případy, kdy krystal darovaný z lásky se sám od sebe rozsvítí. Dále se krystaly užívaly k topení, zmražení a elektrifikaci domácností a měst. Technologie pomocí krystalů umožňovala Atlanťanům cestovat velmi vysokou rychlostí, a to vše pouze tím, že požádali krystaly ke spolupráci, a tak byly naprogramovány k vykonávání určité činnosti.

Zasvěcení opouštěli svá těla v místnostech udělaných z krystalů, aby jejich duše mohla cestovat. Síla krystalů sloužila jako podpora a ochraňovala jejich těla. Atlantský původní krystal je krystal, který symbolizuje spirituální zákon "jak nahoře, tak dole". Byly nalezeny, jak vyrůstají ze země stejným způsobem jako rostliny. Tyto krystaly byly často užívány k léčení nebo si je dávali jako dárek.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Křišťálové lebky

kristalova_lebka

Křišťálové lebky lidi po staletí fascinují. Říká se, že byly vyrobeny v Atlantidě a jsou v nich ukryta tajemství, které budou lidstvu v pravý čas odhalena. Ve Zlatém věku Atlantidy bylo pomocí síly mysli a myšlenek vytvořeno 12 křišťálových lebek.

Každá byla vyrobena z pevného kusu křemene pro jeden region Atlantidy. Tento tvar byl vybrán, aby nesl důležité informace. Veleknězi a Velekněžky věděli, že lidská lebka byla vyjádřením vědomí, která uchovává nejposvátnější část člověka. Lidé si jí vážili jako obydlí pro duši, intelekt a osobnost. Dále symbolizovala schopnost duše cestovat. Každá křišťálová lebka měla velikost lidské lebky a měla čelist, která se pohybovala, proto byly schopny mluvit a zpívat. V krystalu totiž byla síť prizmat a čoček, která rozjasňovala krásu obličeje a očí.

Křišťálová lebka by se dala přirovnat pokročilému počítači. Každá lebka měla všechny informace, který daný region shromáždil. Veleknězi a Velekněžky do nich naprogramovali celou lidskou historii, všechna tajemství života a další věci pro budoucí generace. Poté, co lidé dosáhnou vysoké vibrace, budou si moci stáhnout tyto informace. Před pádem Atlantidy kněžky vzaly tyto posvátné lebky a ukryly je na různé části planety.

Jedna křišťálová lebka byla naleznuta. V roce 1927 mladá dívka Anna pomáhala otci, archeologovi F. A. Mitchell-Hedgesovi, prozkoumat mayské město Lubaantum, ukrytého hluboko v deštném pralese. Tuto křišťálovou lebku našla pod oltářem. Vědci na ní nenašli žádné škrábnutí, což by indikovalo, že byla vyrobena pomocí kovového nástroje. I kdyby ji někdo opracoval pomocí dnešní nejmodernější technologie, trvalo by mu to 300 let. Tato lebka má zvláštní sílu. Citliví lidé kolem ní vidí auru, jiní cítí sladkokyselou vůni, jiní slyší zvuky jako cinkání zvonků nebo sbor lidských hlasů. Pomáhá v léčení, předpovídání budoucnosti a zvyšuje citlivost vnímání.

Další křišťálové lebky, které byly nalezeny, nepocházejí z Atlantidy. Vyrobili je Mágové, kteří opustili Atlantidu a usídlili se v Egyptě. Jejich informace nejsou tak čisté jako ty vyrobené v Atlantidě. Byla také vyrobena třináctá lebka, a to z ametystu. Tato lebka obsahuje informace všech 12 křišťálových lebek. V současné době je neviditelná. Pokud se najde všech 12 lebek, a všechny dají do kruhu dohromady s osmi specifickými křišťálovými hůlkami, třináctá lebka bude nalezena. Každá lebka obsahuje spirituální vědění jednoho atlantského regionu. Osm křišťálových hůlek odpovídá osmi částmi lebky, která obklopuje mozek - týlní, levou lebeční, pravou lebeční, přední, spánkovou pravou, spánkovou levou, klínovou a čichovou, čímž označuje moudrost. Pokud se třináctá lebka z ametystu přidá doprostřed, poté se na naši planetu vrátí čistá energie Zlatého věku Atlantidy.

Atlantské krystaly

Atlantida5

Jsou to krystaly, které obzvláště pomáhají na Zem přinést energii Atlantidy neboli čistotu lásky a jednoty. Pokud s nimi budeme pracovat, budou svou jemnou energií ovlivňovat náš mentální a energetický systém. Poté budeme schopni vybudovat pokročilejší péči o své zdraví. Energie krystalů od nás vyžaduje závazek, abychom vyjadřovali a sdíleli s ostatními více lásky v každodenním životě, aby Země mohla změnit svůj destruktivní směr.

Krystaly se po staletí užívaly k léčení, ale ty, které se objevují v současné době, jsou obzvláště důležité. Pomáhají nám uvolnit fyzické, emocionální a mentální problémy, které jsou výsledkem současné doby. Mohou nám ukázat možnosti přístupu k novému vědomí a jinému životního stylu, jako to bylo v Atlantidě. Barvy a energie, které nám nebyly v minulosti přístupné, se odrážejí v těchto krystalech. Je nalezeno více a více těchto krystalů. Přikládám některé z nich a zároveň uvádím lekce, které nás mohou naučit.

Ametyst nás učí skromnosti. Ego, což znamená jakýkoli systém přesvědčení nebo myšlenku, které nás odděluje od ostatních, nás drží zpátky. Pokud se naučíme skromnosti, necháme se více vést silami vesmíru. Ametyst nám připomíná nechat všechno být a důvěřovat. Tento jemný krystal nám ukazuje, že pokud necháme věcem volný průběh, jsme otevření více přijímat. Poté se můžeme nechat naplnit božskou láskou a moudrostí. Angelit nám pomáhá rozvinout soucit a přijmout to, co nemůže být změněno. Pokud je vzdor rozpuštěn, tato uvíznutá energie je uvolněna. Poté může angelit probudit naše vědomí a zesílit naše vnímání, což prohloubí naše naladění a spojení s univerzálním věděním. Azeztulit se k nám dostane pouze když jsme na to připraveni. Rozšiřuje naše vědomí a zvyšuje vibrace. Nalaďuje na vyšší frekvence, na které jsme se schopni naladit, a urychluje náš spirituální rozvoj.

Černý obsidián odkrývá tajemství, mystéria a neznámé. Uchovává potenciál, co může být. Je to velmi silný krystal, nepodceňujte jeho sílu. Umožňuje nám se podívat na to, co je třeba vidět. Jeho energie nepočítá s lidskou křehkostí. Pomáhá nám ukázat skryté stránky našeho ega, jako sobectví, strach nebo strnulost, a tím přináší naše uvědomění. Poté, co uvolníme tyto negativní stránky našeho podvědomí, můžeme šťastněji fungovat v materiálním světě. Můžeme se otevřít a přiznat si a ukázat svou krásu a velkolepost. Celestýn otevírá spojení s energiemi vesmíru a tím probouzí spirituální rozvoj. Umožňuje uvést do rovnováhy intelekt a instinkty a sebe do úplné harmonie. Je to kámen osvícení. Jemná energie celestinu nám umožňuje důvěřovat nekonečnu. Tento kámen můžeme umístit do jakéhokoli pokoje, kde potřebujeme zvýšit vibrace. Citrín - žlutý křemen je kámen hojnosti. Dodává energii a naplňuje životní sílou, abychom si přitáhli to, po čem naše srdce touží. Napomáhá také prohloubit meditaci.

Fluorit rozšiřuje mysl, učí nás uvolnit iluze 3D, nechá mysl dosáhnout spirituálních dimenzí a stát se multidimenzionální bytostí. Nazývá se geniálním krystalem, protože napomáhá vyrovnat pozitivní a negativní stránky vědomí, umožňuje pochopit kosmické pojetí a univerzální zákony. Chryzokol nám svou jemnou energií pomáhá uvolnit potlačené pocity a stát se znovu zranitelnými, otevřenými a citlivějšími. Pokud tyto kvality v sobě rozvineme, nikdy už nezraníme sebe ani druhého. Dále pomáhá rozvíjet trpělivost, laskavost, toleranci, soucit a skromnost, což vede k míru na planetě Zemi. Karneol pomáhá uvolnit hluboké citové zranění. Kunzit nás spojuje s duší. Uvolňuje strachy a smutek spojené s minulostí a tak nás uvádí do emocionální rovnováhy. Spojuje nás s vnitřním srdcem, což je nekonečný zdroj lásky, naší božské esence.

Larimar je modrý kámen, který nám pomáhá s léčivým a evolučním procesem na Zemi. Přináší klid a mír a spirituální podporu, abychom na Zemi mohli bezpečně tvořit a žít v radosti. Napomáhá léčit traumata z minulosti, navádí duši zpět na její cestu a vede nás k žití života jako děti. Harmonizuje tělo a duši s novými vibracemi. Lepidolit pomáhá napojit na Síň záznamů. Moldavit - vltavín nás spojuje s vyšším smyslem po celou dobu, a proto urychluje spirituální rozvoj a vzestup. Pomáhá se napojit na záznamy Akaše. Pomáhá také indigovým a křišťálovým dětem přijmout život na Zemi a přizpůsobit se mu v souladu se svou od narození vyšší vibrací. Okenit nám pomáhá porozumět, jak minulost ovlivňuje přítomnost, abychom mohli ze své cesty odstranit překážky. Souvisí s vyšším Já, pomáhá se spojit s životním posláním a naplňovat ho. Rozpouští karmické cykly a urychluje spirituální růst.

Petalit očišťuje auru, uklidňuje a vede k jasné mysli, abychom se mohli naladit na vyšší smysl věcí. Napomáhá vyjádření spirituálních vizí. Rodochrozit spojuje nižší a vyšší čakry. Jeho růžové světlo učí srdce přijmout a vstřebat životní zkušenosti a zranění bez uzavření se životu, což umožňuje přinést energii vyšších sfér do svého života. Je to nejlepší krystal na pomoc a podporu lidí s fyzickým, psychickým a sexuálním zneužívání. Při meditaci také pomáhá uvědomit si své životní poslání. Růženín léčí a vyživuje srdeční centrum, což v současné době potřebuje každý člověk. Dejte si ho v noci pod polštář nebo ho noste jako přívěšek. Pokud si léčíme srdce, žijeme v radosti a vnitřním klidu, milujeme bezpodmínečně bez očekávání a připoutanosti.

Selenit pomáhá napojit na Plejády. Sugilit přináší do vědomí skryté příčiny nevstřebané energie. Pomáhá porozumět emocionálním a mentálním vzorcům, které zapříčiňují fyzické potíže a pomáhá je uvolnit a navrátit se do zdraví sobě i ostatním. Indigovým a křišťálovým dětem pomáhá sobě více porozumět. Turmalín jakékoli barvy pomáhá uzemnit univerzální zákony na Zemi a transformovat omezené lidské pojetí do rozšířeného uvědomění. Posiluje napojení na vyšší energie a pomáhá vnést proud světla do našeho života a Zemi. Záhněda uvolňuje nechtěné části, závislosti, pýchu a sklony k útěku od problémů. Očišťuje, podněcuje změnit svůj život a pomáhá proudu spirituální energie přes nás.

Cvičení - ke spojení nižších a vyšších energií umístěte ametyst do všech čtyř rohů postele, před spánkem požádejte anděly, aby proměnili energii strachu, hněvu nebo dalších negativních energií na energii lásky, odpuštění a další pozitivní energii. Pro uvolnění stresu se posaďte s otevřenými dlaněmi, do každé dlaně si dejte záhnědu, zavřete oči, pomalu a hluboce dýchejte a pociťujte energii a teplo, jak se vašimi dlaněmi rozprostírá do celého těla, tato energie je podobná energii Slunce, která do vás v létě vstupuje, možná se budete chvět, jak vás tato energie bude uvolňovat. Pokud chcete prociťovat energii jakéhokoli výše zmíněného krystalu, můžete dát vždy jeden krystal do rohu postele a v noci budete tuto energii vstřebávat. Během jedné noci pracujte pouze s jedním typem krystalu.

Žlázy s vnitřní sekrecí

zlazy

Naše tělo je řízeno prostřednictvím dvou systémů – nervového systému a systému žláz s vnitřní sekrecí. Nervový systém je z vývojového hlediska mladší, působí také rychleji. Účinky systému žláz s vnitřní sekrecí se projeví pomaleji, jsou však dlouhodobější. Oba dva řídící systémy spolu vzájemně komunikují a ovlivňují se, některé děje v našem organismu jsou ovládány převážně prostřednictvím jednoho, jiné prostřednictvím druhého systému.

Žlázy s vnitřní sekrecí vyrábějí a vydávají do krve chemické posly – hormony. Ty jsou krví unášeny k cílovým tkáním a orgánům, na které působí. Aby mohly hormony cílové buňky ovlivnit, musí se nejprve navázat na receptor. Spojení hormonu s receptorem si můžeme představit, podobně jako když klíč zapadne do zámku. Receptor je totiž přesně připraven pro určitý hormon, jehož struktura k receptoru „pasuje“. Když se hormon naváže na receptor, spustí se předem určená kaskáda dějů. Ty jsou nastaveny tak, aby se v buňce dosáhlo kýženého účinku. Některé hormony působí přes receptory, které jsou na povrchu buňky, jiné můžeme nalézt uvnitř buňky – v cytoplasmě.

Aby mohly hormony účinkovat, musí se spojit se s receptorem, který je pro daný hormon přesně určen, hormony se nemohou navázat na jiné receptory než na ty, které jim jsou určeny. Endokrinní systém se významně podílí na udržování homeostázy. Označuje děje odehrávající se v organismu, které směřují k stavu, kdy je v našem těle dosaženo ideálních podmínek. Tento stav se nazývá stálost vnitřního prostředí. Udržení homeostázy je významné i v případě, kdy by vnější příčiny mohly tento ideální stav narušit.

Žlázy s vnitřní sekrecí. Podvěsek mozkový (hypofýza), který má řídící funkci endokrinního systému. Šišinka (epifýza). Štítná žláza. Příštítná tělíska. Nadledvinky. Brzlík. Slinivka břišní. Varlata. Vaječníky. Důležitou funkci má hypothalamus, který kontroluje uvolňování hormonů podvěsku mozkového.

Každá žláza je spojena s univerzálním centrem síly, která vysílá vysokofrekvenční energii. Například žláza srdečního centra, brzlík, je spojen s kosmickým srdcem. Poté, co získáme spojení na tyto vyšší síly, náš fyzický, mentální a spirituální život se začíná měnit.

Nadledvinky jsou spojené se základní čakrou. Produkují adrenalin jako odpověď na boj nebo bojový mechanismus těla. Zbavují se nepotřebných látek. Podporují ledviny, a proto když jsme ve stresu, zadržujeme v těle tekutiny. I když jsou nadledvinky umístěny nad ledvinami, jsou spojeny se základním centrem, protože jsou první žlázou, která se v děloze vytváří. Vesmírná základní čakra vysílá vysokofrekvenční energii spirituálního osvícení.

Varlata a vaječníky jsou spojené se sakrální čakrou. Tyto žlázy řídí sexuální a rozmnožovací orgány těla. Varlata produkují spermie a hormon testosteron. Vaječníky uvolňují každý měsíc vajíčko a produkují hormony estrogen  a progesteron. Tato čakra je odpovědná za tvorbu a emoce. Vesmírná sakrální čakra vysílá vysokofrekvenční energii, která nás uvádí do rovnováhy a vtahuje nás do moudrosti Božské Ženskosti.

Slinivka břišní je spojena se solárním plexem. Tato žláza má vliv na hladinu cukru a výživu těla. Vylučuje inzulin a enzymy zajišťující trávení. Na jiné úrovni nám umožňuje čerpat emocionální a mentální "sladkosti", tedy doopravdy si k tělu připustit příjemné věci, čerpat z nich a přijímat ocenění od druhých. Je to první žláza, která v těle ukáže nemoc. Vesmírná čakra solárního plexu vysílá velkou sílu a moudrost.

Brzlík je spojen se srdeční čakrou. Tato žláza má velký vliv na imunitní systém. V dětství je proporcionálně větší a je odpovědná za růst. Pokud je příliš činná, způsobuje artritidu. Pokud je málo činná, jste náchylní na choroby imunitního systému, AIDS a rakovinu. Vesmírná srdeční čakra vysílá tep srdce vesmíru.

Štítná žláza je spojena s krční čakrou. Tato žláza má velký vliv na metabolismus a produkci antilátek. Pokud je příliš činná, oči vylézají z očních důlků. Pokud je málo činná, můžeme ztratit hlas nebo mít problémy s kůží. Příštitná tělíska nám umožňují absorbovat vápník a udávají do rovnováhy hladinu vápníku, aby naše kosti byly zdravé a silné. Vesmírná krční čakra rozšiřuje kvality síly a schopnosti vést.

Hypofýza je spojena s třetím okem. Řídí všechny žlázy v těle, např. produkci moče a tvorbu mléka v prsu. Je to žláza věčného života. Pokud ji přeprogramujeme, bude produkovat omlazovací hormony. Pokud je tato čakra v rovnováze, jsme také v rovnováze. Uzavírá se, pokud jsme ve stresu. Hypotalamus, který je mezi šišinkou a žlázami hypofýzy, řídí hypofýzu. Vesmírné třetí oko vysílá světlo mistrovství, ovládnutí.

Šišinka je spojena s korunní čakrou. Šišinka v této čakře vysílá a absorbuje světlo a udržuje nás v božské harmonii. Produkuje melatonin, který je důležitý pro udržení biorytmu (vnitřních hodin) a pravidelnosti spánku. V noci je hladina melatoninu v krvi výrazně zvýšená. Aktivita šišinky je ovlivněna hypothalamem, který zprostředkovává informace o tom, kolik denního světla dopadá na sítnici. Denní světlo a sluneční svit má tedy vliv i na náš spánek. Tato žláza reguluje naši vnímavost ke světlu, ovlivňuje sexuální činnost, je spojena s růstem mozku a její aktivní činnost vyvolává předčasný intelektuální rozvoj.

Šišinka je také nazývána třetím okem nebo okem Kyklopa. Staří filozofové brali šišinku jako místo, kde přebývá duše ve fyzickém těle. Descartes řekl, že " v člověku jsou duše a tělo k sobě přimknuté jen v jednom bodě – a ten je v hlavě – právě v šišince." Šišinka působí v dětství jako hormonální brzda a později atrofuje. Ale děti ochotně věří v Boha a uznávají jej. Kristus řekl: "Království nebeské je uvnitř Vás. Jestliže nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského." Šišinka určuje naši pozici v čase a prostoru.

Tuto žlázu je možno znovu aktivovat. Můžeme se ji naučit vědomě užívat a tak můžeme ovládat pozici v čase a prostoru, stárnutí, spánek, chuť na sex. Později budeme moci ovládat cestování v jiných dimenzích a čase a pomocí této žlázy může dojít k aktivaci našich telepatických schopností. Tato aktivace napomůže spojení dvanácti multidimenzionálních vláken DNA a přípravě těla být člověk plně ve své síle a udržet v něm více vyššího Já. Vesmírná korunní čakra vylévá světlo osvícení.

Poznatky převzaty - New light on ascension - Diana Cooper

Hlavní krystaly

crystals

Všechny níže uvedené krystaly mají svůj význam. Každý přináší nějakou  zprávu a zároveň nás učí univerzálním zákonům. Byly takto naprogramovány zdrojem. Je to dobrá zpráva, že v obchodech máme tyto krystaly, což znamená, že lidstvo je připraveno přijmout a vstřebat toto vědění, myšlenky a pojetí. Abychom mohli pracovat s těmito krystaly, musíme mít klidnou mysl, čistý a jasný záměr.

Krystaly channellingu v době Atlantidy každý užíval k meditaci pro to, aby získal přístup k moudrosti a jasnosti záležitostí každodenního života. Pokud se Atlanťané chtěli zeptat na otázku nebo potřebovali určitou informaci, pracovali s tímto krystalem, a tak získali vhled týkající se práce nebo rady ohledně osoby, kterou si chtěli vzít. V současné době nás mohou tyto krystaly naučit napojit se na vnitřní moudrost a spojit náš život s pravdou a světlem esence duše. Tyto krystaly jsou k dispozici. Ti, kteří jsou s nimi připraveni pracovat, se k nim dostanou. Jsou charakteristické velkými, sedmiúhelníkovými stěnami s dokonalým trojúhelníkem na opačné straně. Při práci s ním zavřete oči a relaxujte. Položte si tento krystal na třetí oko a zhluboka se nadechněte. Umožněte své mysli, aby se stala klidnou, otevřenou a přijímací. Pokud máte nějakou otázku, položte ji. Přijměte jakýkoli obraz, dojem, symbol nebo pocit, který k vám příjde. Poděkujte krystalu za informace.

Laserové hůlky, tyto dynamické a silné krystaly, se v době Lemurie a Atlantidy užívaly v chrámech k léčení, vytvoření energetického pole nebo ochranného štítu lidí a míst. Dále je Veleknězi a Velekněžky užívali k vytvoření biodomu nad Atlantidou. Pokud před pádem Atlantidy Vladaři chtěli vědět, co se ve městě děje, pomocí laserové hůlky se udělali neviditelnými, aby se mohli pohybovat bez povšimnutí tak, že nezmizeli, ale vytvořili kolem sebe světlo, přes které je jiní lidé nemohli vidět. Tyto hůlky nejsou k dispozici, pokud by byly, pomohly by nám vzpomenout si na pokročilé léčitelské dovednosti praktikované v Lemurii a Atlantidě. Dále slouží jako most mezi nebem a zemí, vnějším a vnitřním.

Tajemství ochrany laserového paprsku je uloženo v těchto krystalech. Ve správných rukách jsou nástrojem pokročilého léčitelství, v nesprávných rukách mohou způsobit spoustu škody. Budeme schopni s nimi pracovat poté, co se na Zemi kolektivně zvedne vibrace. Jsou dlouhé a úzké, jako prsty, a často je na nich nějaké označení, připomínající hieroglyf. Jejich hrany nejsou rovné, ale zakřivené. Jejich tvar se může zdát nedokonalým, ale jejich energie a esence jsou čisté. Jejich tvar jim dokonale umožňuje vést a zaměřit energii. Čím více ji užíváme, tím je hůlka silnější svým účinkem.

Krystaly vysílač byly v Atlantidě užívány k přístupu univerzálního vědění týkající se určitého individuálního nebo kolektivního sledu událostí, nebo naladění se na kosmickou pravdu. Dále je užívali Nováčci k procvičování svých dovedností a Adepti k získávání informací. Kultivuje mysl, schopnost jasně myslet a zlepšuje komunikaci. Pokud chceme dostat odpověď na nějakou otázku, pomáhá do vesmíru nasměrovat myšlenky, a poté na ni dostaneme jasnou odpověď. Abychom mohli dostávat tyto jasné informace pomocí tohoto krystalu, je třeba projít očistěním mentálního a emočního těla. Krystal vysílač má dvě sedmiúhelníkové stěny se dvěma dokonalými trojúhelníky mezi nimi. Předtím, než naprogramujeme tento krystal, je důležité si ujasnit, co se chcete zeptat nebo jaké vedení hledáte, co si opravdu přejete vědět. Poté držte tento krystal v levé ruce. Zavřete oči a uvolněte se, zhluboka dýchejte. Soustřeďte se na sedm kvalit, které tento sedmiúhelníkový krystal reprezentuje - svobodu, radost, vědění, lásku, manifestaci, mír a jednotu. Jasně ve své mysli definujte otázku a poté krystal položte trojúhelníkem na třetí oko. Projektujte tuto otázku do krystalu. Další den, v tu samou dobu, se opět nalaďte na zmíněných sedm kvalit, zklidněte svou mysl a dejte krystal na třetí oko. Přijměte informace, které k vám přicházejí. Poděkujte krystalu za informace.

Mnoho legend, mýtů a náboženských odkazů popisuje bytosti, které přišly z nebe na zem a vytvořily atlantské, lemurské a Mu kolonie. Tyto bytosti vytvořily krystaly země, které jim pomáhaly udržet si vysokou frekvenci jejich dalekých domovů. Kdokoli, kdo se ocitl blízko těchto krystalů, jím byl ovlivněn. V roce 2000 byl tento obrovský krystal vykopán v Namibii a další na jednom z Havajských ostrovů. Je v nich zaznamenáno vše, co se na Zemi událo. V současné době nejsou aktivní, ale v budoucnu je mohou aktivovat lidé, kteří v sobě nesou dávnou moudrost. Účel krystalu je učit nás tajemství života ve fyzickém těle, ve hmotném světě bez toho, abychom k němu byli připoutáni. Aby mohly být tyto krystaly aktivovány, potřebujeme 21 lidí, kteří jsou ochotni opustit zájmy svého ega jako individuum, a vědomě se spojit s celkem. Poté budeme moci kolektivně spojit naše vědomí s tímto věděním a energií, do té doby nedostupné, a tak získáme informace a schopnosti, které měli lidé ve Zlatém věku Atlantidy. Krystaly země jsou obrovské. První byl objeven v roce 1986 a měřil něco méně než dva metry. Vyskytují se v hloubce 9 - 18m. Tyto krystaly navozují pozitivní akce. Pokud s ním nějaká skupina pracuje v meditaci, má velkou sílu dělat pozitivní změny, například sjednotit srdce, mysl a ducha. Pokud se lidé naučí tímto způsobem sjednocovat, planeta projde významným vzestupem.

Krystaly elestial byly vytvořeny před pádem Atlantidy a byly naplněny energiemi čtyř elementů - země, vody, vzduchu a ohně. Mají schopnost měnit barvu. Slouží k očištění, léčení a probuzení planety k pokračování v Atlantidě započatého experimentu. Mohou nám přinést nejvyšší vědění a kosmické vědomí. Tyto krystaly pomáhaly lidem žít v harmonii a duševní pohodě. Pomáhal lidem s uzemněním. V současné době může pomoci v období umírání, konkrétně s uvolněním strachů týkajících se opuštění fyzického těla a navrácení se do čisté energie duše. Tyto krystaly nám byly poslány, aby nám pomohly se čistit, léčit a uvědomovat si, co se děje na Zemi. Můžeme ho najít blízko vody. Tyto krystaly jsou charakteristické pravidelnými vzory a označeními, které vypadají, jako by byly vryté, ale jsou přírodně vytvořené.

Jejich hlavní účel je usnadnit nám otevření se nebezkým říším. Abychom s nimi mohli pracovat, musíme uvolnit bloky ega a naší osobnosti, abychom se mohli stát čistým channellem pro jejich energii. Pro osobu, která je dostatečně čistá, krystal elestial otevře korunní čakru a spojí ji s kosmickou energií. Pokud ještě nejsme dostatečně čistí, tento krystal nám pomůže ukázat, na kterém aspektu naší osobnosti a ega potřebujeme pracovat. Možná si myslíte, že jste vyjímečně krásní. Pokud jste hrdí na svůj intelekt a postavili jste si na tom silnou identifikaci, tento krystal vám ukáže, že tento systém přesvědčení je pouhým stínem pravdy tím, že vám ukáže širší obraz. Pro osobu, která na tyto informace není připravena, to může být devastující vliv. Tyto krystaly resonují se srdcem, myslí a duší. Pokud se k vám tento krystal dostane, ukazuje to, že jste připraveni přijmout tyto informace.

V Atlantidě krystaly okno užívali Novicové a Adepti, aby dosáhli hlubšího vhledu v porozumění, co mají udělat, aby dosáhli čistoty, kterou hledali. Tento krystal jim zobrazil v nich skryté energie, a poté, s tímto věděním, Novicové a Adepti byli schopni udělat odpovídající kroky. Zasvěcení užívali tohoto krystalu k určení plánu duše pomocí čtení aury. Pokud se chtěli dva lidé vzít, krystal okno jim pomohl určit, zda jsou kompatibilní. Dále se užívali k určení jaká role (povolání) by byla nejlepší pro naplnění plánu duše, nebo pokud se něco ztratilo, kněz si ve své mysli představil obraz daného předmětu, a to projektoval do krystalu, a čekal, až se daný obraz věci v krystalu objeví. Předtím, než zemřeli, mohli pomocí tohoto krystalu vhlédnout do spirituálních říší, aby se mentálně naladili na úroveň duše. Tyto krystaly jsou velmi vzácné, ale pokud jste připraveni na sebe upřímně nahlédnout, můžete si jej přitáhnout do svého života. Nenesou žádné záznamy, pouze nám reflektují části naší osobnosti. Jsou oknem do duše a umožňují se nám vidět skrz iluze, do naší opravdové esence. Nerozlišují mezi dobrým a špatným, pouze v obraze reflektují, co vidí. I jejich sílá vzrůstá s tím, čím více jej užíváte. Rovné plochy na vrcholku krystalu se nazývají okna. Tato okna mohou mít diamantový tvar. Pravý krystal okno je velký a spojuje vrchol krystalu s jeho základnou.

S krystalem okno můžete pracovat dvěma způsoby - posaďte se a mějte u sebe sešit a tužku. Zavřete oči a koncentrujte se na dech. Vaše mysl je klidná, prázdná a přijímací. Otevřete oči a podívejte se přímo do diamantového okna krystalu. Nechte do mysli přijít vizi. Přijměte cokoliv, co vám přijde. Poděkujte krystalu a zapište si, co jste viděli. Někdy vám tento obraz nemusí být hned zřejmý. Další způsob, jak s ním pracovat - posaďte se a mějte u sebe sešit a tužku. Zavřete oči a koncentrujte se na dech. Vaše mysl je klidná, prázdná a přijímací. Vybavte si situaci, o které chcete vědět další informace. Dejte si krystal okno na třetí oko a mentálně projektujte tuto situaci do tohoto krystalu. Přijměte jakoukoli zprávu, kterou vám krystal nabízí. Až budete mít všechny informace, otevřete oči a zapište si je.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Léčení

leceni

V Atlantidě všichni žili v míru a harmonii, emoce byly vyjadřovány a ceněny, a proto tu nebyl žádný smutek a nedořešené věci. Lidé byli šťastní a děti byly vychovávány ve spokojených rodinách. Pokud se někdo necítil dobře, šel do chrámu, kde kněží uvedli do rovnováhy jeho mentální, éterické a emocionální tělo pomocí užití světla, zvuku a krystalů. Nečekali, až se u dotyčného objeví nemoc, udržovali si optimální zdraví. Věděli, že jsou za něj odpovědni. Pokud si přece jen přivodili nemoc nebo trauma, kněží použili hlubší léčení.

Zkušení léčitelé užívali krystalové laserové hůlky např. při operaci k zacelení zlomených kostí. Pokud se člověk choval protispolečensky, šel do chrámu. Protože všichni vibrovali na frekvenci páté dimenze a byli si vědomi spirituálních zákonů, lidé se chtěli přeorientovat na svou opravdovou energii duše. Kněz prozkoumal jeho tělo a energetické pole a poté označil poškozená místa. Kněží do těchto částí vyslali paprsky světla. Další kněz telepaticky komunikoval s duší léčeného a zvedl jeho vědomí, aby se naladil na jeho esenci duše. Nikdo po této terapii neudělal znovu nic špatného.

Každého člověka léčilo podle potřeby několik kněžek. Každá měla v ruce křišťál a zaměřila se na určitou čakru. Tyto kněžky držely v mysli žádaný výsledek. Pomáhali jim bytosti světla. Léčily pomocí léčivé energie, energie pyramid, světla, barvy a olivového oleje. Spojily se s člověkem, který potřeboval vyléčit, a s vibracemi lásky a jednoty. Poté tento léčený člověk zůstal v chrámu po nějakou dobu, aby se mohl zotavit a než cítil, že je plně zotaven. Klíčem k léčení byla víra. V každém chrámu byl Velký krystal. Někdy se stalo, že se člověk nechtěl uzdravit a bylo jasné, že chce umřít, vrátit se domů. Každý to na něm poznal a nikdo tomuto člověku nebránil odejít.

Medicína. Léčení těla prostřednictvím mysli. Atlanťané byli tělesně i duševně zdraví a žili v těsném kontaktu s přírodou. Věřili, že veškeré léčení pochází z univerzální síly přítomné v přírodním světě a tedy v nich samotných. Ve chvílích stresu lidé objali strom a přijímali nabízenou sílu nebo se zastavili a radovali se z různých květin, barev západu slunce, poletujícího motýla nebo ptačí písně. Pravidelné rituály na posvátných místech se vztyčenými kameny poskytovala příležitost k naladění se na harmonii vesmíru. Věděli, že síla kamenů zvýší plodnost, léčí, prodlouží život, vyřeší duševní problémy, přispívá ke klidu mysli a síle imunitního systému. Uvědomovali si moc myšlenek a vyvinuli metody diagnostikování nemocí zkoumáním aury. Vnímali, na co je určitá rostlina a co dělají zvířata, pokud se poraní. Užívali přírodních pramenů. Léčitelé pracovali v pyramidách, kde byla energie čerpaná z vesmíru snadněji přístupná.

Pokusy s dlouhověkostí. Uvědomovali si sílu energie přítomné ve fyzickém světě a snažili se zachytit ji a využít ji. Tento přirozený tok energie, který je přítomný v každé částici hmoty, je médiem, jehož prostřednictvím magnetické a gravitační síly pozitivně ovlivňují naše tělo. Určitá energie omlazuje tělo. Chrámy v Atlantidě měly k dispozici místnosti, které prodlužovaly život těla i mysli. Lidé používali krystaly k vypalování ničivých sil v těle způsobem vyvolávajícím jeho omlazení. V knize Atlantská romance je popsána místnost, do které vešel člověk, posadil se do křesla a kněží nastavili krystal, aby jím sluneční paprsky procházely a dopadaly na jeho tělo. Kněží produkovali zvuk určité frekvence a intenzity, jehož energie obnovovala malé molekuly každé buňky a reaktivovala tkáň. Tato procedura obnovila rovnováhu hormonů člověka, zmizely vrásky a energie se vrátila.

Srdeční centrum každého člověka v době Zlatého Věku Atlantidy bylo otevřené a tato energie mezi lidmi volně proudila. Každý v této době uměl čerpat léčivou energii. Čím více se člověk zabýval léčením, tím více byl průtok světla jeho tělem snadnější a léčení přes tohoto člověka silnější. Pro léčení byly důležité dva faktory – mít v mysli záměr, co chce dotyčný vytvořit, a otevřené srdeční centrum, přes které jde do rukou léčivá energie.

Pokud otevřete energii srdeční čakry a ucítíte chvění v dlaních a prstech rukou a sálající teplo, je to znak, že jste léčitelé, a je jen na vás, jakým směrem tuto energii zaměříte a který ze svých darů rozvinete. Atlanťané užívali k léčení byliny. Pokud jejich mentální, éterické, emocionální nebo fyzické tělo bylo v nerovnováze s jeho původním stavem, onemocněli. Věděli, která bylina a část našeho těla měla tu samou geometrickou strukturu a vibraci. Pokud danou bylinu snědli, látky v ní obsažené našli v těle poškozený orgán, a pomohli mu navrátit se do původního působení. Kněží a bylinkářky znali působení bylin a trhali je v optimální čas. Řídili se fází Měsíce.

Atlanťané užívali k léčení krystaly. Vibrace určitého krystalu harmonizuje věci a lidi kolem nás s jejich vyššími energiemi. Každý kámen má jiné určení a Atlanťané byli schopni užít této kvality k léčení nebo vyrovnání potřebné energie. Byli schopni zesílit energii určitého krystalu lámavým světlem, které se odráželo od jiného krystalu. Pokud si například někdo uřezal ruku, molekuly v nervech a tkáně byly poškozeny. Atlanťané spojili sílu laserového krystalu s vibrací místa poškození. Pokud kněz nasměroval krystal na poškozené místo, ihned přestalo bolet a bylo vyléčeno bez jizvy, protože dané molekuly se spojili do původní geometrické struktury.

Atlanťané také užívali k léčení krystalové komnaty, které umožňovaly podle potřeby zpomalení nebo zrychlení buněčného dělení. Byli schopni znovu vytvořit useklou končetinu nebo zpomalit stárnutí, neměli ve své mysli omezení, že to nejde. Byli schopni znovu obnovit končetiny tím, že umístili člověka do krystalové komory, která vibrovala frekvencí dané tkáně. Takto se znovu mohlo nastavit růst bunečné tkáně, což umožnilo této končetině znovu narůst. Tento proces byl provázen držením v mysli jasný obraz dokonalé končetiny. Byli schopni zpomalit stárnutí. Osoba stárne, protože se její vibrace zpomalují, proto frekvence krystalové komory urychlil bunečné tempo, a tak umožnil omlazení, nejlépe s použitím mahatma energie.

Úloha barvy při léčení. Barva oblečení, kterou měl člověk na sobě, odrážela jeho duševní stav. Dále trávili čas v místnostech pomalovaných barvou, která nejlépe sloužila jejich potřebám. Užívali zvuku jako léku. Výška, intenzita a zabarvení zvuku ovlivňuje krevní tlak, oběhový systém, dýchání, metabolismus a svalovou energii. Flétnisté, bubeníci a tanečníci vydávali zvuky s léčivými účinky. Pozitivní vibrace účastníků, kteří postupně vstoupili do transu, uvedly tělo a mysl člověka v nerovnováze do harmonie.

Barva a zvuk vibrují na různých frekvencích. Vyšší frekvence vytváří barvu, a když jsou sníženy, vytváří zvuk. Tyto vibrace procházely krystaly za účelem zaměření energie a spuštění buněčného léčení. Soustředěný zvuk byl například posílán do zlomené kosti, aby byla spojena a uvedena do původního stavu. K harmonizaci těla také užívali zvuku (hudba, která je nám příjemná), barev (oblečení, které v dnešní době nosíme) a koupáním (v aroma oleji). Červená barva nám dodává energii. Oranžová přináší do života přátelství a tvořivost, otevřenost k lidem a vyrovnává sexualitu. Žlutá uklidňuje, rozšiřuje mysl a umožňuje myslet jasně. Posiluje nás. Zelená nás uvádí do rovnováhy a být ve svém centru. Růžová harmonizuje srdce, podporuje bezpodmínečnou lásku a hlubší význam, co je pro nás správné a co ne. Tyrkysová podporuje jasnou komunikaci a mluvit v souladu se sebou. Tmavomodrá uklidňuje mysl, inspiruje, rozvíjí intuici a otevítá spiritualitě. Fialová otevírá čistému světlu osvícení.

Kov a krystaly. K prevenci nemocí a urychlení hojení používali kovy jako měď, zlato a stříbro, a drahé kameny jako safír, rubín, smaragd a topaz. Věděli, že lidské tělo stejně jako každá substance má své vlastní vnitřní vibrace odpovídající atomovým částicím v něm. Věděli, jaký kámen jim dodá sílu a schopnost hlubšího vnímání. Užívali hojně krystaly, kterými léčitel přejížděl na těle nebo nad tělem a vibrace postiženého orgánu se měnily. Velké krystaly absorbovaly pozitivní sílu z okolní atmosféry, a ty ji rozptylovaly na přítomné osoby. Užívali hypnózu jako anestetikum a laser k operacím nebo operací bez nožů. Zubní kazy odstraňovali pomocí světla z laserových paprsků. K obnově pohyblivosti používali elektroterapii, hydroterapii nebo terapii hudbou.

Atlanťané užívali aromaterapii, která byla užívána pro léčení duše a obnovení mentální a emocionální rovnováhy. Používali techniky masáže, inhalace, mazání, obkladů a voňavých koupelí. Například pokud jste unavení a řešíte problémy, udělejte si teplou koupel se třemi kapkami esenciálního oleje citrónu a dvěmi kapkami jasmínu. Pokud cítíte, že si vás lidé necení, dejte si do koupele dvě kapky oleje růže a jasmín. Jestli potřebuje zklidnit mysl a zlepšit paměť, dejte si do koupele tři kapky oleje borovice, jednu kapku citrónu a rozmarýnu atd.

Krystaly umožňovaly přijímat léčivou energii z jiných planet, např. od Plejáďanů, kteří nám dosud tuto energii posílají. V Atlantidě se tato energie uchovávala v malých krystalech, které lidé nosili s sebou a pomáhaly jim zůstat svěží a zdraví. Pokud se člověku stýskalo po domovské planetě, čemuž dnes říkáme mírná deprese, šel do zvukové komory nebo na určitý koncert, a tam poslouchal hudbu, která mu pozvedla náladu. Lidé, kteří byli muzikálně nadaní, jim umožnili sladit čakry do původního stavu.

V současné době můžeme poznatky Atlantidy použít k léčení. Léčení je vedeno duší léčeného. Energie léčení nepochází z vlastního zdroje léčitele, protože tento proces by šel přes ego. Naše duše a andělé mohou poslat obnovující energii do mentálního, éterického, emocionálního nebo fyzického těla. Důležité je, aby člověk byl nestranný a přenechal výsledek samotnému léčebnému procesu. Léčený člověk dá souhlas k tomuto procesu.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper a Atlantida ztracená civilizace od Shirley Andrews.

Spiritualita

spiritualita

Lidé v Atlantidě se rádi účastnili rituálů a oslav, věděli, že tyto události je drží pohromadě. Věděli, že vděčnost vycházející ze srdce je jedna z nejsilnějších energií, proto spirituální oddanost byla založena na díkuvzdání. Zaměřovali se na vyjadřování vděčnosti a pokaždé, když to udělali, jejich aura se rozzářila a přitahovala jim do života jen to dobré. Vyzařovali světlo. Věděli, že žehnání vody a jídla probouzí spirituální sílu. 90% našeho těla je tvořeno vodou. Pokud je tato voda znečištěna, například negativními myšlenkami, naše vibrace se snižuje. Energie vděčnosti je léčivá a navrací člověku přirozený stav - zdraví a vitalitu.

Všichni lidé byli jasnozřiví, jasnoslyšiví a jasnočiví a jasnovidní, uměli se léčit a telepaticky komunikovat. Teleportaci, kontrole mysli, telekinezi a levitaci se museli učit. Každé dítě bylo narozeno s určitým talentem, který musel bý procvičován a rozvinut, např. talentovaný muzikant musel cvičit, aby se stal mistrem.

Atlanťané stavěli kamenné kruhy. Tyto kameny byly opracovány a položeny tak, aby se kruh stal zvukovou komorou, kde kněží vydávali léčivé a posilující zvuky. Když se lidé sešli při nějaké příležitosti, chodili kolem kamenných kruhů, což jim umožnilo přijímat vyvolanou magnetickou energii přes jejich chodidla. Zvyšovali si takto svou vibraci v souladu se specifickým rituálem.  Při tom si zpívali, broukali a vyprávěli příběhy. Všichni pociťovali hluboký klid. Věděli, kam patří. Scházeli se tu rodiny, přátelé a různé společenství. Také zvířata byla zahrnuta do těchto rituálů. Po nějaké době kněží vstoupil do kruhu, poděkoval a něco invokoval. Když skončili, uzavřeli kruh tím, že chodili proti směru hodinových ručiček.

Tyto kameny směřovali ke směru určitého hvězdného seskupení, podle toho, jakou sílu a kvalitu chtěli invokovat, například moudrost Mistrů Orionu, léčivou energii Pleáďanů nebo spirituální technologii Síria. Při tomto působení se mohli vykoupat ve vysokofrekvenčním světle tohoto seskupení a vstřebat jej do svého vědomí. Tyto kamenné kruhy byly postaveny v místě, kde se křížil proud podzemní vody, takže síla těchto rituálů a moudrost dalších světelných bytostí procházela tímto kruhem do vody, která tekla Atlantidou. Tato voda byla čistá a žehnaná, plná vysokofrekvenční energie, proto lidé, kteří ji pili nebo se v ní koupali, vstřebávali neustálé požehnání.

Lidé často oslavovali slunce. V poledne vstávali od své činnosti a obrátili se tváří k chrámu. Ve chvíli, kdy slunce dosáhlo na obloze nejvyššího bodu, kněží rozhoupali krystal visící z vysoké věže. Ten zachycoval jeho paprsky a na všechny vysílal jasné světlo. Všichni se zaměřili na tento zdroj energie a děkovali za jeho přítomnost. Když večer slunce zapadlo, lidé se stavěli tváří k západu a udělali rituál rozloučení. Zpívali, hráli na nástroje, shromažďovali se. Velekněží a Velekněžky denně sledovali západ slunce, jeho paprsky nechali působit na své tělo a obzvláště na třetí oko. Pociťovali magnetické spojení Země se sluncem, spojení slunce s dalšími planetami v naší galaxii, měli tak přístup k minulým zkušenostem na jiných planetách a mohli se plně spojit se zdrojem. Dále pří východu a západu přijímali ze slunce informace.

Spirituální labyrint bylo místo, které bylo označené na zemi, do kterého mohl člověk vejít a dostat se ke svému nitru, a poté vyjít zpátky do vnějšího světa. Labyrint má ve svém středu kříž, který je obklopen spirálou. Je to meditativní cesta, která otevírá pravou polovinu mozku, zatímco bludiště zapojuje levou polovinu mozku.

Atlanťané byli velmi tvořiví. Už odmalička byly jejich dary rozpoznány, rozvíjeny a ceněny. Každý věděl, co ho baví a co mu jde dobře. Například malíři rozšiřovali svou energii svými obrazy, aby ji ostatní mohli vnímat a zažívat. Tvary, barvy a kompozice v každém obraze vyjadřovaly specifickou vibraci. K jejich vystavení byly vybudovány několikapatrové galérie, kde každé patro bylo zasvěceno určité vibraci. Lidé, kteří se chtěli nabít touto energií, navštívili dané patro galérie.

Věděli, že si sami tvoří svůj život a využívali k tomu svých schopností. Pokud chcete, můžete si udělat cvičení na vyjádření tvořivosti ve svém životě. Zvolte jednu kvalitu, kterou byste ve svém životě chtěli vyjádřit. Může to být klid, radost, touha, láska apod. Najděte si prostředek, kterým tuto kvalitu vyjádříte, malbou, pastelkami, pískem, dřevem, hudbou, svou prací apod. Pociťte v sobě tuto kvalitu. Jakou má barvu? Jaký má zvuk? Jaká je? Jak byste ji vyjádřili elementem vody, ohně, vzduchu, země? Jak voní? Jak chutná? Jaký má tvar? Jak vypadá? Poté ji vyjádřete. Bude to vyjádření vašeho božského aspektu. Čím častěji budete dělat toto cvičení, tím hlouběji absorbujete tuto kvalitu a budete ji schopni vyjádřit ve svém životě.

Cvičení - můžete si zapsat věci, lidi a situace, za které jste ve svém životě vděční. Nebo si je v mysli představte a pociťujte vděčnost za to, že je ve svém životě máte. Na chvíli si představte, že byste je v životě neměli. Poté jim vyjádřete svou vděčnost. Dále si uvědomte, jak jste zdraví a vnímejte, jak vám vaše orgány fungují. Často jsme totiž zaměření na to, co nám nefunguje. Než vypijete sklenici vody, podívejte se na ni a představte si ve své mysli slovo láska nebo děkuji. Vyšlete tuto myšlenku a poté se napijte. Často něco oslavujte.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper a Atlantida ztracená civilizace od Shirley Andrews.

Jasnozřivé schopnosti

jasnozrivost

Ve Zlatém věku Atlantidy byly jasnozřivé schopnosti velmi ceněny. Všechny skryté schopnosti byly rozvíjeny. Každý měl nějakou jasnozřivou schopnost. Trénovaní kněží a kněžky měli vyvinuté všechny schopnosti.

Jasnovidnost (clairvoyance). Na počátku všichni lidé žili ve vibraci páté dimenze, a proto jejich třetí oko bylo plně otevřené. Třetí oko je spirituální energetický vír neboli čakra mezi fyzickýma očima ve středu čela. Říká se mu vnitřní oko a podobá se křišťálové kouli, kterým mohou jasnovidci vidět světy za závojem iluze materiálního světa. Atlanťané viděli elementární království, víly, elfy, skřítky, salamandry, mořské panny a duše zemřelých. Měli přístup ke spirituálnímu království a věděli o andělech, jednorožcích a dalších spirituálních bytostech. Dále přijímali rady od vyšších bytostí formou jasných pohyblivých obrazů, které byly posílány do třetího oka. Lidé spolu komunikovali pomocí třetího oka posíláním obrazů, jako se dnes posílají e-maily s přílohou, např. žena viděla nádherný vodopád, a tento obraz poslala pomocí mysli do třetího oka své přítelkyně. V současné době žijeme v nižších frekvencích, a proto většina jasnovidců přijímá informace útržkovitě. Stále posíláme obrazy do myslí druhých lidí, ale děláme to nevědomě.

Jasné slyšení (clairaudience). Atlanťané byli jasnoslyšiví, slyšeli od andělů a vyšších bytostí proudy vět, které jim nabízeli rady a sdělení. Dále tuto schopnost například užívala matka, která byla na jiném místě než její dítě, tak se s ním spojila, a dítě jí poslalo tímto způsobem zprávu, nebo jestli někdo nevěděl, jak se dostat na určité místo, navázal kontakt s přítelem, který mu posílal proudy vět týkající se směru. V současné době "tyto telefonické dráhy" praskají, proto většina jasnoslyšivých lidí přijímají útržky informací. Na druhé straně mnoho lidí je překvapeno, když slyší slova od neviditelných bytostí, zvláště jejich varování. Lidé mohou v noci slyšet zpívání andělů, a i když je neslyšíme, vibrace lásky, klidu a léčení na nás stejně působí.

Jasnočivost (claisentience). Je to schopnost cítit bolest nebo pocity druhých lidí ve svém těle. Pokud vstoupíte na znepokojující místo a přejede vámi husí kůže, pociťujete atmosféru toho místa. Pokud něco cítíte až do morku kostí, je to jasnočivost. Pokud se vaše tělo napne, když potkáte určitou osobu, vaše smysly vám říkají, že máte být opatrní. Sakrální čakra je čakra jasnočivosti. Jste jasnočiví, pokud vás při změně počasí začne bolet hlava nebo můžete vědět, že vaše dítě vyplňuje správně test, pokud se cítíte uvolněně. Orgány v těle jsou jako antény, které pociťují nebezpečí. Citliví lidé mohou cítit napětí v různých orgánech při katastrofách, které se dějí na druhém konci světa, i když nemusí vědět, co se děje. Jakmile se podívají na zprávy a vidí, co se stalo, napětí zmizí.

Naše tělo je barometr světa kolem nás. Pokud jsme si vědomi zpráv, které od našeho těla dostáváme, procházíme životem s lehkostí. V dětství jsme bohužel často dostávali rozporuplné zprávy, např. naše tělo nám říkalo, že je něco v nepořádku, ale rodiče nám řekli, že je vše v pořádku, i když nebylo, což nás zmátlo, a proto jsme často přestali věřit intuici. Ten největší dar, který můžeme dát svým přátelům, rodině a partnerovi, je být upřímný a ve shodě se všemi částmi své osobnosti. Pokud nevnímáme a nerozumíme řeči těla, můžeme onemocnět, náš partner se s námi může rozejít, aniž bychom věděli proč, a nevšímáme si znamení, které máme před sebou. Pokud si budeme všímat znamení svého těla, intuice a jasnozřivé vnímání se nám otevře jako květ. Tato schopnost byla v Atlantidě vybroušena k dokonalosti, a proto Atlanťané mohli být vědomé bytosti žijící v integritě.

Jasný čich (clairalience). Jasná chuť (clairgustance). Jasné vědění (claircognizance) - něco prostě víte. Jasné vibrace.

Vidění aury. Každá živá věc vyzařuje auru, neboli elektromagnetické energetické pole, kde je znázorněna naše minulost, nejhlubší myšlenky, strachy, naděje a současné pocity. Pokud se jasnozřivá osoba naladí na vaši auru, stanete před ní nahý, protože je všechno zjeveno ve vibračních barvách. V současnosti jasnozřiví lidé vidí jen určitou část. Pokud se za něco stydíme, pokoušíme se to držet v tajnosti, a kvůli strachu, že se na to přijde a že budeme souzeni, uzavřeme své srdce. Ve Zlatém věku Atlantidy byli všichni otevření a upřímní, měli otevřená srdce, nikdo nikoho nesoudil a nebyly žádné tajemství. Pokud otevřeme své srdce a vyzařujeme lásku, přeneseme ji na každého, koho potkáme.

Psychometrie. Každý předmět je prostoupen energií majitele. Pokud v Atlantidě někdo našel např. dětskou hračku, nálezce ji zvedl a ihned věděl, komu by měla být navrácena. V současnosti je psychometrie využívána k uhádnutí informací o minulosti, často o životě osoby, která vlastní daný předmět.

Vzdálené vidění. Je to mentální schopnost, která umožňuje osobě předat detaily o cíli, které, kvůli velké vzdálenosti, času nebo ukrytí, jsou nedostupné klasickým pěti smyslům. Mysl je schopna sledovat ve vesmíru událost, věc nebo bytost. Umožňuje nám přesně zažít, pocítit, chutnat, cítit, slyšet a podrobně popsat jakoukoli událost, osobu, bytost, místo nebo věc, která kdy existovala, existuje nebo bude existovat. Teoreticky není nic, co by nemohlo být vzdáleně viděno. Pokud se takto napojíte na Krista nebo Buddhu, nikdy nebudete tím samým člověkem jako předtím. Vzdálené vidění zahrnuje všech pět smyslů, tedy nejen vidíte jejich obraz, ale také vnímáte jejich myšlenky a cítíte jejich pocity, a dále často zahrnuje mimotělní zkušenost, což znamená, že část vědomí je tam, kde se momentálně nacházíte, a další část vědomí je u sledované události. Procvičování vzdáleného vidění zesílí vědomí vašich jemných smyslů a intuice, a také může být užito pro osobní a spirituální vývoj.

Atlantští kněží užívali této schopnosti pro vyhodnocení - zvážení různých možností, např. kdy a kde postavit chrámy, léčivé komnaty nebo domy. Pomocí astrologie, numerologie a geomantie určili místo a čas pro začátek stavby, a poté použili vzdálené vidění, aby se ujistili, že tu není žádný rušivý faktor. Dále pro určení místa ložiska minerálů nebo ztracených osob. Dále pro diagnostiku, kdy tuto metodu užili pro skenování těla pro určení jeho nerovnováhy, mechanických problémů strojů, bezpečnosti a možnosti problémů pro životní prostředí. Dále pro předpověď budoucnosti - zemětřesení, vulkanické aktivity, politických možností a technologického rozvoje. Atlanťané mohli díky této metodě předcházet potenciálním problémům a místo toho vytvořit něco pozitivního. Nebylo čeho se bát.

Vnitřní smysly. Pokud lidé žijí daleko od přírody, naše srdce se zatvrdí. Ztráta respektu k růstu rostlin brzy vede ke ztrátě respektu ke zvířatům a lidským bytostem. Atlanťané měli rádi přírodu a díky neustálému kontaktu s ní byly jejich smysly vysoce vyvinuté. Měli více vnitřních smyslů, což rozšířilo rozpětí jejich vědomí, a proto byli více jasnozřiví. Ti, kteří žijí ve velké komunitě a velkých městech nejsou tak ve spojení s přírodou, a proto běžné vnímání není adekvátně cvičeno a rozvíjeno, což vede k tomu, že zapojujeme malé množství vnitřních smyslů. Atlanťané věděli, že pokud se dobře naladí na své smysly, jejich vědomí se rozšíří, což vede k tomu, čemuž dnes říkáme mimosmyslové vnímání, neboli šestý smysl. Abychom probudili šestý smysl, nejprve musíme probudit dotek, chuť, čich, zrak a sluch.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Rovnováha mužské a ženské energie

jin-jang

Ve Zlatém věku Atlantidy měli lidé dominantní pravou mozkovou hemisféru, a jako všechny takto zaměřené společnosti, byli  k sobě otevření a přístupní, a jednali s láskou a porozuměním. Kvality jako láska, štědrost, sdílení, ochota, tvořivost a umělecké vyjádření byly velmi ceněny. Lidé byli uvolnění a uvědomělí. Jejich autentické myšlení a tvořivá mysl jim umožňovaly rozvinout technologii, která byla dokonalá v jejím použití, a byla neškodná pro lidi, zvířata a přírodu, která byla ceněna.

Všechny kultury, které neberou v potaz pouze sebe samé, přežívají, jako původní obyvatelé Austrálie, Ameriky a Kahunové. Naproti tomu lidé, kteří žili před pádem Atlantidy nebo lidé v dnešní společnosti, která má dominantní levou mozkovou hemisféru, kde si určité skupiny myslí, že jsou výjimečné, a kde je vláda motivovaná egem, lidé pořád o něco usilují, jsou zaneprázdnění a často vystresovaní, a jejich emoce jsou popírány nebo zesměšňovány, upadají. Jejich mysl a srdce jsou odděleny, což jim a vládě umožňuje jednat na základě krutosti, což vede k násilí, zneužívání a válce.

V dnešní době se naše společnost posouvá ve vědě a technologii, ale pleníme Zemi o minerály a ropu a nezabýváme se jejím znečištěním. Tam, kde si lidé necení přírody, tam se od ní cítí odděleni, což jim dává pocit, že ji můžou měnit, klonovat nebo poškodit vymýcením deštných pralesů a znečištěním řek. Také Atlanťanům před pádem Atlantidy se stalo, že se odpojili od srdce, což zapříčinilo jejich krutost, otroctví a nespravedlnost, ale i v tom největším temnu odmítli užívat fosilní palivo kvůli poškození, které by planetě způsobilo. Nicméně klonovali a geneticky upravovali lidi a rostliny.

Společnost, která je zaměřena na pravou mozkovou hemisféru, si velmi cení dětí, které jsou jí považovány za velký dar. V Atlantidě byly děti milovány, respektovány a přijímány. Jejich rozhodnutí byly přijímány s vážností. Věděli, že děti jednou budou předávat jejich tradice a moudrost.  Že je to jejich odpovědnost chovat se k dětem s respektem. Jinak děti nedědily po rodičích žádný majetek.

Člověk s dominantní levou mozkovou hemisférou je logický, racionální, intelektuální, praktický, hierarchický, přesný, má rád rutinu a disciplínu a rád nařizuje. Zaměřuje se na detail. Levá mozková hemisféra analyzuje, logicky přemýšlí v detailech, je časově orientována, kontroluje, vynáší soudy a názorová přesvědčení. Stala se nositelkou mužské složky našeho já. V levé hemisféře existuje oblast, která odpovídá za naše přežití, pokud se dostaneme do nějaké stresové situace. Nemusí to být jen, jako v době našich dávných praprapředků, třeba útok nějakého zvířete, ale třeba i adrenalinové sporty, obava ze zkoušení či nepříjemný rozhovor s nadřízeným. Na druhou stranu má oddělenou mysl a srdce, což způsobuje jeho necitlivost k sobě a ostatním. Jsou často cyničtí a žijí v nesouladu s duší.

Člověk s dominantní pravou mozkovou hemisférou je přístupný, empatický, vizionářský, nemá ve své mysli hranice, je umělecky a spirituálně založený, tvořivý, má bohatou představivost, nechává se unášet proudem a má vysoce rozvinutou intuici. Pravá hemisféra má na starosti vnímání. Slouží k prostorové (nikoliv časové) orientaci, vidí tedy obraz jako celek. Dokáže tvořit, přináší umělecké schopnosti, takže pracuje s obrazy, barvami, symboly. Umí neomezeně vnímat, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho „já“ a také vlídnosti. Nevýhodou člověka s dominantní pravou hemisférou je, že se nedokáže soustředit na jednu věc, nedokončuje věci a dělá pomalé pokroky. Aby se obě mozkové hemisféry domluvily, i když každá má jinou pracovní náplň, propojuje je svazek nervů, zvaný mozkový trámec neboli corpus callosum.

Mnoho mozkových funkcí má sídlo buď v jedné, nebo v druhé mozkové hemisféře. Jsou tam i takové funkce, které jsou závislé na dokonalé spolupráci obou hemisfér. Mezi ně patří funkce tzv. mimosmyslového vnímání. Pravá hemisféra se dokáže naladit na informace, které přesahují rozsah našich smyslů. Nicméně potřebujeme levou hemisféru, která je schopna kontrolovat, jak můžeme tyto informace použít v životě. Pokud obě hemisféry spolupracují, jsou jedinečným nástrojem, který nám umožňuje sledovat, co děláme se svým životem. Pokud máme problém ve spolupráci obou hemisfér, nejsme ochotni vidět své vlastní chyby. Často dochází z různých důvodů k rozpojení hemisfér v dětství a období puberty.

Rovnováha hemisfér. Naše tělo pracuje na principu polarity energie. Vše, co se v těle děje, je ovlivněno interakcemi mezi pozitivním a negativním, pasivním a aktivním, mužským a ženským principem. Klíčem k úspěchu je udržení rovnováhy mezi dvěma opačnými polaritami. Jedině tehdy dokážeme jednat na základě citu a cítit, co děláme. Dokážeme kontrolovat, co ve svém životě tvoříme, a dokážeme vytvořit to, co potřebujeme k tomu, abychom svůj život měli pod kontrolou.

Projev nerovnováhy. Problém s cítěním. Levá mozková hemisféra má větší vliv než pravá. Jednání převažuje nad cítěním, neuvědomujeme si, co děláme a proč to děláme. Aktivity, do kterých se pouštíme, nemusí být pro nás nebo ostatní přínosné. Více kontrolujeme, než tvoříme. Nestačíme si vytvořit dostatek vnitřních zásad, proto jsme nuceni se řídit pravidly ostatních. Dostatečně nerozumíme vztahům a jsme nuceni se jich otrocky držet, a to nás spoutává. Problém s jednáním. Pravá mozková hemisféra má větší vliv než levá. Cítíme, co bychom měli udělat, ale nedokážeme jednat. Dokážeme vytvořit spoustu plánů, ale neumíme je realizovat, protože nejsme schopni kontrolovaného soustředěného úsilí, které by nám to umožnilo. Rozumíme vztahům, ale nejsme schopni je uspořádat do logického systému. V systému, jehož jsme součástí, se proto pohybujeme chaoticky a nedokážeme ho ovlivnit.

Ode zdi ke zdi. Neumíme udržet rovnováhu mezi oběmi hemisférami. Chvíli převláda jedna a chvíli druhá a ve svém životě se pohybujeme od extrému do extrému. V jednom okamžiku cítíme, co chceme udělat, ale nejsme schopni jednat. V dalším okamžiku se pustíme do práce, ale zjišťujeme, že to není to, co jsme původně chtěli. Pustíme se do nekontrolované tvůrčí činnosti a zaskočí nás chaos, který tím způsobíme. Snažíme se dosáhnout rovnováhy a lépe se kontrolovat a zjistíme, že se naše nápady zcela vytratily. Přetížení. Popíráme možnosti obou hemisfér a ztrácíme tím velké množství energie. Celý systém je tak přetížený. Popíráme cítění i jednání. Nejsme ochotni vědět, co bychom měli udělat, a nejsme ani ochotni cokoli dělat. Netvoříme a nepřebíráme odpovědnost za to, co se v našem životě děje. Popíráme, že bychom mohli rozumět tomu, co je kolem nás.

Představte si starodávný scénář, kde muž a žena měli jasné a protilehlé role. Žena byla tvořivá, intuitivní a umělecká. Milovala, vyživovala a starala se o muže. Na výměnu muž ženu podporoval a ochraňoval ji. Důkladně zvážil její nápady, pak jednal a ujistil se, že byly dané kroky provedeny. On byl živitel a ona přijímala. Vyjměte z tohoto textu slovo muž a žena a nazvěte je mužskou a ženskou energií. Tyto energie pracující uvnitř každého z nás a jsou určeny působit v dokonalé rovnováze a podpoře. Náš vnitřní život je zrcadlen vnějškově. Dokonalá rovnováha je, když vaše ženská stránka přichází s tvořivými nápady a vhledy, které vaše mužská stránka podporuje a uvádí je do činů. Mužská stránka nás ochraňuje, logicky si vše zváží a uvede věci do pohybu, zatímco naše ženská stránka nás vyživuje, stará se a poskytuje útěchu. Uvědomte si, jak máte tyto energie v rovnováze a co vám chybí.

Abyste si uvědomili, jak máte v sobě vyváženou mužskou a ženskou energii, odpovězte si na tyto otázky. Jaké jsou ve vašem životě vztahy s muži? Otcem, bratry, strýci, mužskými nadřízenými a kamarády? Jak se cítíte jako muž ohledně očekávání, které na vás byly dány, abyste byl silným a také se staral a pečoval? Jak se cítíte jako živitel? Jak se cítíte jako žena ohledně očekávání držet si práci a zároveň být manželka a matka? Vnější a pracovní svět jsou reprezentovány mužskou energií. Jaký je k nim váš postoj? Jaký máte vztah k penězům, síle a politice? Jak dáváte? Jste autoritativní, ovládající, průbojná, dominantní osoba? Příliš přemýšlíte? Jste hodně intelektuální? Zdůvodňujete si věci, analyzujete a zařazujete všechny věci? Bojíte se budoucnosti nebo jdete bez rozmyslu dopředu? Je pravá strana vašeho těla uvolněná a silná nebo je slabá, poškozená nebo napjatá? Naše mužská stránka je vedena levou mozkovou polokoulí, která je intelektuální, ovládací a zaměřená ven, a jakékoliv problémy jsou fyzicky ukázány na pravé straně těla.

Jaké jsou ve vašem životě vztahy s ženami? Matkou, sestrami, tetami, ženskými nadřízenými a kamarádkami? Jak se cítíte jako žena ohledně vyjádření péče a pozornosti v práci? Jak se cítíte jako muž ohledně ukázání své zranitelnosti, péče a pozornosti? Vnitřní a rodinný svět jsou reprezentovány ženskou energií. Jaký je k nim váš postoj? Jak se cítíte ohledně péče a léčení ostatních? Umíte být něžná, soucitná a moudrá? Ceníte si své intuice? Necháváte svou tvořivou a uměleckou stránku volně proudit? Umíte naslouchat? Umíte požádat o pomoc? Jak přijímáte? Jste připoutaní ke své minulosti nebo ji popíráte? Je vaše levá polovina těla uvolněná a silná nebo je slabá, poškozená nebo napjatá? Naše ženská stránka je vedena pravou mozkovou polokoulí, která je tvořivá, intuitivní a pečující, a jakékoliv problémy jsou fyzicky ukázány na levé straně těla.

Na tarotové kartě Milenci podle Rider Waite je centrálním motivem obrázku nahý pár. Žena a muž reprezentují mužské a ženské energie a také základní dualitu v samotném vesmíru. V nejjednodušším významu symbolizuje tato karta spolupráci a setkání dvou lidí. Sluneční anděl neboli průvodce žehná jejich jednotě a obdarovává jejich sňatek božským vyzařováním. Přivádí do jejich pozemských zkušeností život Ducha, což naznačuje trávník, na kterém oba stojí, proud protékající klidně mezi nimi a hory, které se zvedají na pozadí. Proto je vědomá, racionální, lidská mysl ve stálém spojení s božským řádem. Toto spojení s vyšším Já rozpouští mrak neznalosti, iluzi, která je po nějaký čas oddělovala. Tento pár je bohatě obdařen.

Za ženou stojí strom poznání dobra a zla. Jde o jabloň s mnoha plody. Kolem jejího kmenu je obtočený had. Žena dostala moc zformovat život skrze její plodnost (jablka). Had symbolizuje upozornění, aby nezneužila svou smyslovou povahu. Had je ale také symbolem velké lásky a moudrosti, která je důsledkem stoupající energie kundalini (hadí síly) v naší páteři (kmen stromu). Kundalini je síla vědomí, která probouzí člověka k vyššímu životu duše. Když k tomu jednou dojde, život na Zemi se pak stává nesmírně plodným. Muž stojí před stromem života. Tento strom hoří dvanácti plameny, z nichž každý představuje jedno znamení zvěrokruhu. Díky tomu v sobě tento muž nosí porozumění dvanácti základním principům, díky nimž se uskutečňuje lidská evoluce. Tato moudrost je mužovou součástí, ale nejdříve se musí vzdát svého ztotožnění se separatistickými tendencemi racionální mysli, spojit se se svou ženskou polovinou a stát se celistvým.

Základní dualita lidstva se může přeměnit ve větší pocit sjednocení (slunce) skrze vědomé konání a přítomnost Ducha. Dar je možné převzít jen tehdy, když se nám podaří zvýšit úroveň vědomí. Jde o harmonii a společné úsilí, a tak přivést opaky k vyváženému sebevyjádření. V každém z nás dojde ke spojení ženských (vnímavých, formujících) a mužských (průbojných, vyjadřujících) částí duše. Naším vodítkem je následování vědomých a podvědomých impulzů. Prakticky to znamená, že pokud má dojít ke sjednocení, je v partnerském vztahu nezbytná jasná komunikace. Pokud tento princip nefunguje, ve vztazích se objevují odmítnutí a neshody. Jedna nebo obě strany přemýšlí nesprávně a vytváří tak zmatek. Na místo lásky a přijetí přichází egocentrismus a odloučení.

Ženský princip nás vede k tomu, abychom k sobě byli upřímní a žili tak, jak to cítí naše srdce - naplno, smyslně, a přesto v ničím nepodmiňované lásce. Názory veřejnosti jsou proměnlivé jako život sám. Laskavé srdce a milující duše však od počátku a navždy náleží ráji. Ženský princip pomáhá zbořit iluze strachu a zastaralých systémů v naší mysli. Souvisí s nově se probouzející citlivostí a soucitem v nás. Soucitem k sobě a ostatním. Porozumění a lásce. Přijímací části. Milovat se takoví jací jsme. Muži i ženy se mohou otevřít jemné, citlivé a soucítící vnitřní ženě a nemusí být na sebe a na ostatní tak tvrdí nebo nezodpovědní. Mohou být ve své síle. Naplnit se jí. Důvěřovat. Dívat se na sebe a druhé s něhou a soucítěním.

Co se děje při stresu? Ve zděděných genech máme zakódovánu reakci podle principu útoč nebo uteč! Ve stresových situacích se může odpojit 75 % i více funkcí mozku – vedle celé pravé hemisféry i levou část předního mozku. Ten v klidném stavu udržuje člověka v přítomnosti a hledá možnost řešení. Místo toho, aby člověk ve stresu jednal na základě okamžité optimální volby a tak hledal nové cesty k nejlepšímu řešení, reaguje jen na základě zkušeností a uložená negativní informace se objeví ve formě energetického bloku. Při závažných problémech ve vzájemné komunikaci hemisfér (a obvykle také mezi přední a zadní částí mozku) se často objevuje dyslexie – problémy se zvládnutím čtení.

Například v USA tato „slovní slepota“ postihuje nyní 5 – 10 % obyvatel (u nás asi 2 % žáků). Ve většině případů je viníkem dyslexie emocionální trauma či stres. Bývá tak intenzívní, že následkem strachu, bolesti (případně strachu z bolesti) si jedinec v mozku naprogramuje u některých svých schopností tzv. bílé skvrny. Vidím tu místo pro uvolnění bloků. Dát v sobě do rovnováhy princip útoč, uteč, počkej, jednej. Jednat na základě situace.

Příliv světla dopadající na Zem pomáhá udat do rovnováhy mužsko ženskou polaritu uvnitř pravé a levé mozkové polokoule každého z nás. Poté mohou být naše spirituální centra aktivována, což je šišinka, hypofýza, žlázy v hypotalamu a další uzlinové centra v mozku. Poté se plně aktivuje naše korunní čakra a poté se budeme schopni přímo napojit na naše vyšší Já, což umožní znovu získat napojení na Kristovo vědomí.

Pokud je náš mužský princip oslaben, máme potíž s užíváním své síly, což vede k nízkému sebevědomí, neúspěchu, zneužívání své síly, nedostatek důvěry v sebe a dalších negativních systémů, které nám brání dosažení nejvyššího potenciálu. Pokud je náš ženský princip oslaben, máme potíž s užíváním lásky, což vede k problémům ve vztazích, práci, být si vědom své hodnoty a dalších negativních systémů, které nám brání jít vpřed.

Většina z nás má dominantní jednu hemisféru. Existuje několik technik, jak procvičovat propojování obou polokoulí. Jedna z nich je si vzít do pravé i levé ruky křišťál a požádat o propojení pravé a levé hemisféry mozku. Budete pociťovat, jak vámi proudí energie a jak se tyto polokoule propojují. Jak funguje mozek můžete vidět na videu neuroložky Dr. Jill Bolte Taylor s českými tituky:

https://www.youtube.com/watch?v=e5N9c9Wa_R0

https://www.youtube.com/watch?v=0BqbEf5aGks

Doporučuji. 

Některé poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis, New light on ascension - Diana Cooper, Základní tarot - Alan Oken, vzdělávací systém Mandala života.

Cestování. Věda. Užití energie. Měnění energie

Atlantida11

Druhy cestování. Lidé nejprve chodili pěšky, později vyráběli vozíky a požádali koně, aby je převážely. Koně věděly, že je to jejich služba, a souhlasili s tím. Poté postavili cesty. Poté vymysleli další druhy cestování. V 7 letech během obřadu v místním zvukovém chrámu byl každému dítěti dán kovový talíř, který byl naladěn na jeho jméno, aby mohl cestovat nad určitými energetickými liniemi kolem planety. Tento člověk seděl na talíři a udeřil do něj speciální hůlkou, což vytvořilo určitou vibraci, aby se mohl vznést nad zemi. Tím, že si v mysli představil danou destinaci, jeho talíř ho tam donesl. Takto cestovala spousta dospělých a tak vznikl mýtus o létajícím koberci. Kov talíře byl vybrán podle původu planety, ze které člověk pocházel. Momentálně tyto materiály nejsou k dispozici, poté, co zvedneme vibrace, to bude znovu možné.

Létání a cestování v čase a prostoru. Atlanťanům s velmi vyvinutým stavem vědomí se podařilo cestovat z místa na místo bez dopravních prostředků. Lidé ovládající svou mysl ovládali nám neznámou energii molekul ve svém těle a pomocí této schopnosti kolem sebe vytvářeli energii jako rotující energetické pole. Prostřednictvím těchto vibrací a silou své mysli dokázali, že se jejich tělo rozpustilo, překonalo gravitaci, přeneslo se na jiné místo, a opět se vrátilo do pevného skupenství. Tito jedinci s myslí schopnou kontrolovat své fyzické tělo cestovali, kam si přáli, v čase a prostoru.

Energie využívaná k cestování. Díky magnetické síle energetických linií, které jsou popoháněny Sluncem nebo Měsícem, bylo vždy jednodušší cestovat během dne nebo v době úplňku, bylo to nemožné v době zatmění. Bylo důležité vědět, kdy je zatmění, protože tyto přístroje nebyly ničím popoháněny. Energeticky nejsilnější doba pro cestování byl úplněk. Lidé později cestovali ve velkých létajících autobusech, které létaly na různých frekvencích v různých výškách. Scházeli se na zastávkách, cestovali velmi rychle, tiše a bez znečištění.

Atlanťané také využívali energii zvukových vln ke vznášení svého těla a letu vzduchem na krátké vzdálenosti. Atlanťané vyráběli pro cestování vzduchem horkovzdušné balóny podobné vzducholodím. Pohybovaly se blízko země a přenášely cestující. Dále stavěli letecké lodě s pomocí mimozemšťanů, které byly popoháněny sluneční energií, která pilotům umožňovala startovat, letět a řídit svá letadla, později krystalovou energií, jehož paprsky dodávaly energii letadlům. Vzducholodě z Atlantidy byly osm až sto metrů dlouhé, připomínaly duté jehly s ostrými konci na obou stranách a byly zkonstruovány z plechů z jasného lehkého kovu zářícího ve tmě. Měly okna v podlaze a po stranách v řadě jako světlíky v boku lodi a stropní ateliérová okna. Cestování zpříjemňovaly knihy, hudební nástroje, jako dekorace květiny, pohodlné židle a postele.

Věda. Arabové, Egypťané, Řekové a Římané převzali od Atlanťanů zlomky vědeckých poznatků, které byly uchovány v prehistorických knihovnách západního světa, a během renesance, kdy zvídaví vědci s otevřenou myslí toto starověké učení studovali, se zrodil náš vědecký věk. První Atlanťané získávali energii z neznámého zdroje. Měli schopnost čerpat ze všech živých věcí životní sílu, zdroj energie. Rostliny byly pěstovány nejen jako potrava, ale i pro síly v nich skryté. Atlanťané je přeměňovali v energii. Jestliže zasadíme zrnko kukuřice, můžeme je zalévat, ale v podstatě musíme čekat, až se všeho ujme příroda. Atlanťané vymysleli prostředek, jak přeměnit hromadu zrn v energii. Pokud se provedou určité rituály, všechny věci uvolní životní energii.

Zvuková levitace. Na počátku civilizace, když si Atlanťané plně uvědomovali své tělo a mysl, byli soustředění a vyrovnaní, vytvořili zvukovou levitaci ke zdvihání velkých předmětů používaných na stavbách budov a památníků. Využíváním intenzivní skupinové koncentrace k soustředění energie ze zvukových vln dokázali beze strojů zvedat a pokládat velké bloky kamene. Dále užívali zvukového gongu naladěného na správnou výšku. Jak udeřili do gongu, tón byl seřízen tak, aby rezonoval s materiálem, jímž se mělo pohybovat. Pokud gong stále zněl, gravitace byla překonána a předmět byl zdvižen a přenesen na požadované místo. Je možné, že tento způsob byl využit při stavbě pyramid v Egyptě.

Atlanťané uskutečňovali své práce pomocí zvuku a soustředěné duševní síly, například pohybovali malými předměty, aniž by se jich dotkli. Určité zvuky ale nemají na gravitaci žádný vliv. V jedné laboratoři byl v současnosti prováděn pokus, kdy se zapnul motor pomocí energie z pulzování tónů vzdálený 7metrů. Disonance motor zastavily. Až znovu pochopíme a naučíme se využívat sílu zvukových vln, porozumíme schopnosti Atlanťanů ovládnout ji a pomocí jí pohybovat kameny.

Lidé v Atlantidě neustále experimentovali se získáváním energie z přírodních zdrojů. Užívali laserové paprsky. Dále vynalezli jadernou energii. Její zneužíváním došlo k zemětřesení a potopě části Atlantidy. Dále užívali možnosti využití energie ze slunce pomocí krystalů. Položili velký kus přesně vybroušeného krystalu na vrchol věže, která sloužila jako typ slunečního konvertoru. V této poloze plošky krystalu zachycovaly energii paprsků Slunce. Střecha nad kamenem byla pohyblivá, aby mohla vpouštět potřebné paprsky, a tak využívali energii, která neznečišťovala životní prostředí. Občas se stalo, že tato energie vybuchla v podzemí.

Magnetická pole a energetické dráhy. Atlanťané si vážili svého prostředí a vnímali přirozený tok magnetické energie, který pokrývá povrch naší planety. Zdrojem zemského magnetismu je roztavené železo ve vnějším jádru země. Neustálý pohyb volných elektronů v tekutém železe vytváří proud, který indukuje magnetické pole. Jeho intenzita se na povrchu naší planety v různých místech, dnech a dlouhých časových období, liší. Síla magnetického pole každých sto let klesá o 6%, bude-li současný trend pokračovat, pole za 1500let zmizí. Mimozemšťané mají tendenci létat nad povrchem Země po určitých přímých trasách, které mají magnetické charakteristiky.

Je pravděpodobné, že naučili Atlanťany soustřeďovat měnící se magnetickou energii obklopující Zemi, pohybovat jí po drahách a využívat ji k vlastním potřebám. Ve Velké Británii tyto linie spojují kostely, mohyly, rozcestí, hřbitovy, hraniční kameny, hrady a brody. Říká se, že jimi teče soustředěná magnetická energie. Když zvážíme, kolik času a úsilí bylo na celé Zemi věnováno vytvoření těchto energetických pásů, je jasné, že musely našim předkům sloužit k důležitým cílům. S největší pravděpodobností pomáhaly při komunikaci nebo v dopravě lidí a předmětů.

V Austrálii domorodci už tisíce let cestují po přímých drahách. Chodí po stezkách, kde při chůzi získávají energii a urazí delší a obtížnější úseky než na nových silnicích. V místech vysoké přírodní energie mysl lidí poskytuje tělu zvláštní sílu. Jestliže dáme dohromady síly jejich mysli s magnetickou energií a zvukem, dokážeme si představit, že Atlanťané a jejich potomci uměli po energetických drahách pohybovat velkými předměty a sami nad nimi cestovali vzduchem. Mnoho energetických pásů se nachází v Číně a tyto poznatky zahrnuli do vědy geomantie a Feng – Shui. Dnes je magnetické pole slabší než v Atlantidě.

Naše civilizace není dosud připravena manipulovat s prostorem a časem nebo využívat silných magnetických proudů obklopující Zemi. Magnetická energie je zjevná ve starých kamenných kruzích a budovách podél energetických drah, kde je dostupná ve směru dolů a nahoru. Naši předkové stavěli kamenné sloupy a kostely nad oblastmi, kde se proudy hluboko pod zemí protínají, takže památníky sloužily jako akupunkturní jehly přinášející spirály energie z výše a zdola na zemi. Tyto sloupy mohou přitahovat nějaký druh elektrického proudu. V minulosti vyvíjené teplo zřejmě dosahovalo takové intenzity, že tavilo kameny. Potomci Atlanťanů vnímali energii v oblastech silné magnetické energie.

Hvězdná energie. Další lidé se v Atlantidě zabývali astrologií a astronomií. Astronomie byla důležitá, protože množství energie v zemském magnetickém poli je ovlivňováno vzájemnými polohami Slunce, Měsíce a planet. Například v době úplňku je magnetická aktivita silnější kolem poledne a slabší při západu Slunce. Při zatmění je tok energie menší vzhledem k tomu, že se magnetická aktivita běžně stimulovaná zatmělým tělesem snižuje. Při tomto úkazu se energie procházející po energetických drahách náhle zeslabila a veškerý pohyb na těchto cestách ustal, takže předměty a lidé ve vzduchu bez znalosti mohli spadnout na zem.

Vesmírné bytosti, které cestovaly na Zem v průběhu její historie, byly často z Plejád, skupiny asi 300 hvězd ležících v souhvězdí Býka. Sedm hvězd je viditelných dalekohledem. Odkazy na Plejády a časté návštěvy jejich obyvatel na Zemi najdeme v každé civilizaci na naší planetě. Hvězdný kalendář Hopiů a Navahů sestavený na 52 let je založen na cyklu, který odpovídá vycházení a zapadání Plejád. Zasvěcování mladých mužů do duchovních způsobů Hopiů se koná vždy v době, kdy jsou Plejády přímo nad jejich hlavou. Legendy z Velké Británie popisují Plejády jako sídlo velkých nebeských bohů, kteří kdysi navštívili Zemi. Starý svátek Halloween se koná v době, kdy Plejády stojí přímo v zenitu. Podle legend idylická země Atlantida přitahovala návštěvníky z Plejád a líbila se jim natolik, že se zde rozhodli zůstat. Čerokíjové říkají, kdysi dávno se lidé z hvězd známých jako sedm tanečníků neboli Plejády dostali na pět ostrovů Atlantidy a šťastně se zde usadili. Na těsné vztahy Atlanťanů s inteligentními bytostmi z Plejád se vzpomíná v řecké mytologii, kde se bůh Atlas stal otcem sedmi dcer, sedmi hvězd Plejád. Plejády jsou charakterizovány jako srdce naší galaxie. Bytosti z nebe dosud navštěvují Zem.

Energie symbolů. Jednoduché, dvojité a trojité spirály byly v Atlantidě symboly, které představovaly přírodní síly a fyzickou energii. Atlantidu symbolizoval svinutý had. Had byl symbolem síly. Dále využívali energii vody z horských bystřin krystalů přinášející energii ze Slunce. Uměli ovládat přílivy. Atlanťané získávali energii ze čtyř živlů – země, vzduchu, ohně a vody. Země nabízela zemský magnetismus a materiály pro toxické plyny a jadernou energii, vzduch obsahoval vibrace vzduchových vln, oheň ze Slunce procházel krystaly a voda zásobovala řeky a přílivy.

Užití a měnění energie. Vše je energie s rozdílnou hustotou. Některá energie je tak hustá, že se z ní stane předmět. Jiná je lehká jako vzduch a je pro nás neviditelná. Je mnoho způsobů, jak můžeme měnit hustotu a tvar energie. Každá myšlenka, kterou vyšleme, a každá emoce, kterou pocítíme, začne měnit naši energii, a spoluvytvářet náš život. Nicméně ve třetí dimenzi je to pomalý proces. Energii v našem životě můžeme užít několika způsoby.

Modlitba – pokud o něco z hlouby duše požádáte a odpoutáte se od požadovaného výsledku, vaše modlitba bude splněna. To vše za předpokladu, že si přejete dobro pro všechny zúčastněné. Toto spirituální pravidlo je aktivováno vaší vírou. Univerzální energie nejvíce působí na prosby, které jsou vysílány z otevřeného srdce. Materializace je podobná modlitbě. Rozdíl je v tom, že si v mysli představujete vaše přání jako by už bylo splněno, jako byste už žádanou věc měli. Snímání – Atlanťané tuto možnost užívali k projevení předmětů z neviditelného světa do fyzické reality. Přitahovali si takto předměty z neviditelného světa bez andělské intervence. Zahrnovalo zobrazování si žádaného výsledku v mysli nebo cítění něčeho, což bylo základním kamenem pro pozdější manifestaci. Snímání je velmi silná schopnost. Zahrnuje představení si každého detailu tak jasně, že žádaný výsledek můžete vidět, cítit, slyšet i chutnat. Dále si živě představíte pocit, jaké to bude, až to budete mít v životě.

Precipitace je proces přeměny nehmotné, čisté energie na hmotnou. Kněží a mágové uměli pomocí zvuku, krystalů a síly mysli libovolně přetvářet energii. I dnes jsou schopni někteří mistři přeměnit čistou energii na prsten. Je to záležitost víry, že to jde. Kněží, kněžky a mágové v Atlantidě vytvořili místo vysokofrekvenční energie. Naplnění tohoto místa žádanou energií trvalo několik generací. Do určité míry měl k tomuto místu přístup každý, např. pro zlepšení telepatických schopností, manifestaci, precipitaci, léčení, astrální cestování atd. Postupně se Atlanťané v této dovednosti zlepšovali. Někteří kněží byli v precipitaci vysoce trénovaní, a užívali tuto schopnost pro vytváření domů, veřejných budov, chrámů, cest, bazénů, fontán, dopravu, rakety atd.

Místo s vysokofrekvenční energií je stavěno mistry, společně s léčiteli a lidmi šířícími světlo na Zemi, kteří nevědomě do tohoto místa jednotné energie posílají světlo.

Atlanťané byli talentovaní inženýři, architekti a stavaři a používali síly mysli ke svému tvoření. Často stavěli z materiálů, které byly přeneseny z jiných planet. Užívali telekinezi, tedy schopnost přemísťovat předměty pomocí mysli. Měnili hustotu určité věci tím, že ji odlehčili a pak ji navrátili do původního stavu. Pokud chtěli vytvořit prostředek k létání, jeden člověk si pomocí snímání představil, jak by měl tento stroj vypadat. Musel si představit každý jeho detail s největší přesností, a tak přenesl tuto čistou, nehmotnou energii, do husté, hmotné energie. Mimozemské materiály a krystaly, které byly užívány v Atlantidě,  jsou v současné době nedostupné. Také bychom nebyli schopni precipitovat něco tak složitého jako auto, protože nemáme potřebné znalosti, disciplínu nebo jasnou mysl, abychom byli schopni užívat těchto schopností, ale můžeme precipitovat něco jednoduchého, jako je talíř, nebo rozehřát vodu do bodu varu tím, že si představíme var.

Telekineze je schopnost dematerializovat předmět a znovu ho materializovat na jiném místě. V Atlantidě měl tuto schopnost každý. Krystaly sami o sobě tuto schopnost doposud mají. Teleportace je schopnost se přesunout v čase a prostoru a materializovat se někde jinde. Během teleportace se buněčná struktura těla změní na proud atomové energie, čistého světla o dvou koncích, a znovu se materializuje na jiném místě, na druhém konci. Při tomto aktu překonáváme gravitaci. Levitace vyžaduje vysokou schopnost soustředění mysli, abychom uměli zvednout své tělo. V dnešní době jsou lidé, kteří mohou levitovat zvýšením vibrace kundalini energie, což jim umožňuje zvednout se z podlahy na krátkou dobu. Všichni máme tuto schopnost, jen tomu musíme věřit.

Lucidní snění je stav vědomí, který nastává v okamžiku, kdy si člověk uvědomuje, že sní. Je to schopnost vědomě ovlivnit výsledek snu. To znamená, že situace, předmět, člověk nebo svět může být vytvořen a transformován. Atlanťané této schopnosti velmi často užívali. Je to vědomé využívání energie duše ve snu k žádanému výsledku ve svém životě. Existovala také snová komnata, která sloužila pro cíle, které ovlivňovaly celou komunitu. Kněží vedli vybrané lidi do komunitního lucidního snu. Pokud využijeme potenciálu snění, můžeme žít více životů najednou. Lucidní snění můžeme využít pro léčení sebe.

Mapy pokladu byly užívány jednotlivcem, rodinou nebo celou komunitou. Pokud se rodina rozhodla si najít větší dům, do detailu si ho představili, nakreslili (mapa pokladu), a vystavili ji do obývacího pokoje. Velmi se při této činnosti bavili. Vykreslili si, kdo je bude navštěvovat, jaké domácí zvířata tam budou, co tam budou oslavovat a jak tam budou šťastní. Poté si řekli, že chtějí toto, nebo něco lepšího, a aby se to událo pro jejich nejlepší dobro. Poté na to přestali myslet a nechali to na univerzální energii. Protože jejich mapa pokladu visela na viditelném místě, tak se občas na namalované dílo podívali a vzpomněli si na radost, kterou pociťovali, když jej společně tvořili. Atlanťané neměli před sebou žádné tajemství, proto se nestyděli vystavovat své mapy pokladů na často navštěvovaném místě. V dnešní době si můžeme vytvořit knihu snů, se kterou nám mohou pomoci nejbližší přátelé.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper a Atlantida ztracená civilizace od Shirley Andrews.

Architektura. Chrám Poseidona. Chrámy ve 12 regionech

poseidon-temple

Architektura. Hlavní město Atlantida bylo uspořádáno do kruhu. Kanály, které oddělovaly úseky souše, byly plné vody a řeky pramenící v horách a tekoucí přes pevninu. Atlanťané své město po katastrofách znovu stavili. Stezky podél potoků nabízely příjemný odpočinek a stříkající fontány byly výrazem lásky Atlanťanů k tekoucí vodě. Přes městský okruh vedly mosty. Na mostech byly věže, sloužily jako strážní budovy, skladiště a komunikační prostory. Atlanťané postavili kamenné hradby o šířce 17m a výšce 8podlažních budov, které obklopovaly každý velký kruh země. Kameny vnější strany pokrývali mědí, uvnitř cínem a vnitřní stěnu orichalkem, růžovou verzí zlata. Alchymisté Atlantidy spojovali určité kovy s planetami – měď, cín a orichalku představovali Venuši, Jupiter a Slunce. Orichalkum zářilo jako oheň. Bylo dražší než zlato, byla to kombinace zlata a meteorického železa.

Lidé, kteří žili mimo hlavní město, žili jako v hlavním městě. Měli dům s otevřeným krbem, nádobí z orichalku. Výhled na hory, přírodu. Hlavní náměstí obce sloužilo jako tržiště a střed společenského života, kde se všichni scházeli, aby si popovídali, poslouchali hudbu a tancovali. Měli záhony květin a jahod. Atlanťané stavili vysoké nebeské stavby, aby mohli v klidu pozorovat nebe. Aby zvětšili energii přicházející z nebe nad nimi a zemí pod nimi, stavěli pyramidy nad místy s vysokofrekvenční energií a na vrchol stavby nebo do jeho blízkosti umísťovali mocný krystal. Tato energie posilovala mysl a těla Atlanťanů.

Chrám Poseidona byl postaven v hlavním městě Atlantidy. Reprezentoval Zákon jednoty. Bylo to nejsilnější místo Atlantidy. Byl pojmenován podle Poseidona, Boha moře. Měl obdélníkový tvar a velikost 182x92 metrů a byl postaven podle skrytých zákonů geometrie a feng shui. Byl postaven z bílých, černých, červených kamenů a různých kovů, které rezonovaly s určitou planetou, se kterou byli Atlanťané ve spojení. Například orichalkum rezonuje se Sluncem, měď s Venuší a cín s Jupiterem. Podlaha a stěny chrámu byly z bílého mramoru. Vše bylo zaobleno. Nebyla tu žádná dekorace, byly tu pouze krystaly, které udržovaly vyšší vědomí. Byl tu jednoduchý oltář pro spirituální potřeby. Uprostřed chrámu byl Velký krystal. Byla to čistá energie ze zdroje. U východních dveří katedrály byla obrovská sfinga, která reprezentovala čistotu a byla zdrojem síly na Zemi. Byla vyrobena z materiálu, který se už na Zemi neobjevuje. Uvnitř této sfingy bylo zaznamenáno vše, co se ve všech vesmírech dělo, děje a bude dít. Dnes je toto vědění známo jako Akaša. Tyto informace byly uloženy jako knihy v knihovně. Frekvence těchto informací byla velmi vysoká, takže jen vysocí kněží a kněžky měli k nim přístup.

Mezi tlapama této sfingy bylo místo, které bylo otevřené, kde se lidé shromažďovali před určitým obřadem. Při tomto obřadu nejvyšší kněží, kněžky a začátečníci stáli u vchodu a posílali lidem světlo. Lidé se mohli „vykoupat“ v čisté lásce, spirituálním vědění a léčivé energii, aby si udrželi svou energii ve vyšších vibracích. Těmto kněžím při obřadech asistovali atlantští andělé a pomáhali udržovat toto světlo. A protože v Atlantidě byl vyvážen princip braní a dávání, lidé pak zaměřili svou lásku a vděčnost kněžím, a to zase udržovalo jejich energii. Tato výměna energie podporovala každého v tom, aby pokračoval v práci pro nejvyšší dobro. Lidé kněžím naprosto věřili a ti dělali rozhodnutí na základě nejvyššího dobra. Sfingy v Egyptě jsou obdobou sfing v Atlantidě a obsahují vědomosti Akaše Země. Tyto sfingy jsou v současné době skoro nečinné, přibližně z 2%. Pokud se vědomě budeme zaměřovat na lásku, mír a světlo, přístup k této moudrosti se bude aktivovat.

V Chrámu Poseidona byla Velká zasvěcovací komnata, kde bylo prováděno zasvěcení. Pokud zasvěcovaný neprošel tímto testem, mohla se jeho duše vrátit o několik stovek inkarnací zpátky. Všechny bytosti, které se chtěly stát Veleknězi a Velekněžky, museli projít tímto procesem. Poté se mohli stát tzv. Altou. Atlanťané mohli vstoupit do hlavních prostor chrámu, nemohli vstoupit do posvátných prostor.

Chrámy ve 12 regionech. Chrám byl postaven na vyvýšeném místě v centru každého města Atlantidy. Byl vždy středem každé komunity a byl postaven v souladu geomantie. Chrám byl vždy nejvyšší budovou ve městě, protože v jejím centru se nacházel hlavní krystal pro daný region. Tyto posvátné budovy měly kulatý tvar a byly vymalovány nástěnnými malbami. Okna byly vyrobeny z krystalu. Uvnitř každého chrámu byly fontány.

V tomto chrámu byly zastoupeny všechny elementy – sever pro vzduch, jih pro vodu, východ pro oheň a západ pro zemi. Krystaly tvořily výzdobu těchto prostor. Byly umístěny podle toho, jakou energii chtěli Velekněžky a Velekněží pro danou komunitu invokovat. Samotná budova byla obklopena kanálem. Za kanálem byl vytvořen kruh, kde byly postaveny domy lidí z komunity, poté následoval další kanál a poté další kruh, kde byly postaveny domy lidí z komunity, takže atlantská města byla postavena směrem do středu. Voda v kanálech byla čistá a sloužila k osvěžení a koupání. Domy byly postaveny v dostatečné vzdálenosti, obklopeny zelení.

Atlanťané považovali kruh jako symbol porozumění životních tajemství. Země, Měsíc, Slunce a další planety jsou kulaté. Východ i západ Slunce zastupuje kruhový pohyb. Roční období tvoří cyklus. Ptáci staví hnízda do kruhu. Zvířata označují své teritoria do kruhů. Z těchto důvodů Atlanťané stavěli domy do kruhu.

Ve chrámech byly místnosti určené pro vzdělávání, léčení, snění, během něhož dostali lidé informace potřebné ke svému léčení (dnešní chytač snů), zvukovou komnatu určenou pro naladění čaker, a krystalovou komnatu. V každém chrámu byl přístroj, podobný harfě se silnějšími strunami, vyrobeným z materiálu, který není současně dostupný,  který kontroloval v dané oblasti počasí. Fungoval jako klimatizace, ústřední topení a zvlhčovač vzduchu.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper a Atlantida ztracená civilizace od Shirley Andrews.

Kněží. Veleknězi. Adepti. Mágové

magie2

Kněží byli velmi vyspělí jedinci, často měli geny po mimozemských předcích. Byli velmi schopni a úspěšní a všichni si jich vážili. Silné aury kněží Atlantidy vnímali lidé jako barevné pruhy světla kolem těl vládců. Nejlépe kněží léčili při rituálech, kdy energie získaná z kamenů a rytmické vibrace ze zpěvu a bubnování účastníků pomáhají otevřít mysl. Takto se každý mohl otevřít léčivé síle. Věděli, že tato síla je v každém člověku. Naučili se zpomalovat své mozkové vlny. Zasvěcování v atlantském labyrintu se soustřeďovalo na koncepci smrti a znovuzrození. Kandidát byl zkoušen, jestli poslechne logické myšleny nebo bude následovat svou intuici. Cílem bylo, aby tělo, mysl a duch pracovali společně a poskytovali jedinci sílu a moc. Ti, kdo prošli, se stali Zasvěcenci Chrámu Poseidona. Kněží užívali ke své práci teleportaci a telekinezi.

Kněží nosili hábity různých barev. Nováčci nosili světle zelený, Adepti světle modrý, Zasvěcení bílý, Mágové červenooranžový, vládcové tmavě modrý. Nováčci ve svých 13 letech odešli ze svých domovů do semináře, který byl přidělen ke chrámu. Během prvního roku byli vedeni k  sebedisciplíně, soucítění a empatii ke všem bytostem. Žili pouze přítomností. Žili v tichosti. Učili se vnitřnímu klidu. Zpívali si, meditovali, vizualizovali. Zažívali jednotu. Učili se o energetickém poli a procvičovali základní léčebné techniky, kontrolu mysli a ladění čaker. Ti, kteří je cvičili, pozorně sledovali jejich speciální dovednosti, aby je mohli spojit se spirituální úrovní, kde by mohli být rozvíjeny.

Během druhého roku žili Nováčci znovu v komunitě a učili se udržet svůj klid mezi lidmi. Pokud se setkali se svou slabou stránkou, naučili se ji proměnit ve svou silnou stránku. Během druhého roku se učili pokročilejší léčebné techniky, základům krystalů a pokročilejší kontrole mysli, například jak nasměrovat energii, aby se ruce staly horkými nebo snížit svou teplotu nebo  jak přemístit sklenici vody. Byli učeni síle vděčnosti, dále teleportaci, telekinezi a levitaci. Učili se jak být nádobou pro průtok vyšších energií.

Adeptem se Nováček stal během třetího roku výcviku. Každý si vybral dovednost, kterou rozvíjel. Někteří se stali učiteli, jiní se učili síle krystalů nebo spirituálnímu léčení. Další byli poradci, spirituální učitelé nebo pracovníci v chrámu. Čtvrtým a pátým rokem kombinovali zkušenosti toho, čemu se naučili, a pracovali pod vedením Zasvěceného. Učitelé pracovali v chrámech pro učitele. Spirituální poradci se zabývali nerovnováhou ve vztazích nebo při pomoci rodinám, jak zacházet s emocemi. Spirituální léčitelé pomáhali lidem srovnávat energetické pole. Pracovníci v chrámu vedli pohřební obřady nebo obřady spojené s narozením nebo křestem. Také pomáhali cvičit Nováčky.

Aby se Adept mohl stát Zasvěceným, musel splnit nějaký úkol, aby ukázal své schopnosti. Velmi málo Adeptů se stalo Zasvěcenými. Museli překonat gravitaci a mít schopnost létat. Zasvěcení byli velmi vyvinutí. Ovládali své tělo – tep srdce, hladinu cukru a teplotu. Byli vycvičeni v sebeovládání. Uměli se stát neviditelnými. Procvičovali pokročilou levitaci a byli velmi vycvičení v kontrole mysli. Uměli pomoci odvést duši zemřelého na své místo. Pracovali s energií pyramidy a pomáhali udržovat vibraci Atlantidy. Dohlíželi na Nováčky a Adepty a vedli různé obřady.

Kněžím a kněžkou se stala osoba, která dosáhla v chrámu zasvěcení. Oblékla si dlouhý bílý šat. Dostala čelenku se zlatou obručkou. Stala se kněžím nebo kněžkou v nejnižším stupni kněžství. Záleželo na ní, zda postupně dosáhne vyšších stupňů a zda bude hodna užívat další, silnější zdroje energie. Žili v lásce a jednotě. Kněží byli muži i ženy. Mohli se vdávat a ženit a mít děti. Pouze ti, kteří pracovali v posvátných místech, drželi celibát a žili v chrámu. Kněží byli cvičeni zvyšovat sexuální energii a užívat ji pro službu božství. Kněží byli poctěni touto možností. Pouze těm, kteří byli připraveni užívat sexuální energii k tomuto účelu, bylo dovoleno se dostat na tuto úroveň.

Kněží a kněžky měli různé úkoly, odpovídající jejich schopnostem. Vedli skupiny lidí, kteří chtěli být zasvěceni. Dávali jim cvičení ke koncentraci. Trávili nějaký čas v chrámu a poté nějaký čas venku mezi lidmi. V chrámu pak přijímali lidi, kteří potřebovali radu v nějaké záležitosti. Nezapomínali, že každý člověk má právo na své sebeurčení, a to nesměli porušit. To by byla černá magie. Často by bylo lehké pomoci člověku z těžkého problému, kdyby ho naplnili svou vůlí. S tímto by museli vzít na sebe i odpovědnost a vyřešení problému by nebyla jeho zásluha, ale zásluha kněžího. Vzal by mu příležitost obstát ve zkoušce. Věděli, že každý člověk musí své problémy řešit sám, a tak rozvíjet sílu vůle a rozšiřovat obzor svého vědomí.

Pomáhali duším, které i po smrti bloudily stále v pozemské atmosféře na jejich cestě dál. Kněžky prostoupily tyto duše silou lásky, což těmto duším umožňuje se spojit se svým vědomím a najít cestu dál. Některé kněžky vyučovaly chrámové tanečnice. Jiné kněžky zasvěcovaly mladé muže do tělesné lásky, aby byli zdravější a krásnější. Učily muže užívat pud silou ducha a snažit se o vyšší duchovní spojení. Lidé si kněžích a kněžek vážili a kněží sloužili celým svým srdcem lidem, lásce a jednotě. Kněží a kněžky prozkoumávali aury dětí, aby rozpoznali jejich talenty, které byly ceněny a rozvíjeny. Poté vybrali nováčky a pomohli jim rozvíjet jejich vlohy.

Všichni zasvěcení se shromažďovali večer při západu slunce v chrámu. Seděli v kruhu. Nejprve očistili své duševní tělo. Poté se všichni podali ruce a vytvořili proudový kruh, kde hlavní velekněz a jeho zástupce přivedli proud nejvyššího božského stupně do jejich těla. To jim všem pomohlo prožít stav nejvyššího vědomí božské jednoty. Tímto způsobem se rozvíjela odolnost nervů kněžích mnohem rychleji, než kdyby byli závislí jen na vlastní energii.

Mágové poznávali střed všech věcí, dosáhli vyšší úrovně vnímání a pronikli tajemstvími přírody, života, smrti, nekonečna a věčnosti. Dosáhli vysokého stupně intelektuálního osvícení. Pochopili vlastní nesmrtelnost a uvědomili si, že odchod z této planety neznamená konec. Necítili se ve svém těle uvězněni, dokázali je opustit, kdykoliv chtěli. Předpovídali budoucnost. Měli schopnost přesnějšího pozorování okolního světa a zdokonalování ho.

Několik nejsilnějších, nejoddanějších a nejčistějších Zasvěcených se stalo Mágy. Byli vysoce trénovaní vědci, alchymisti, astrologové, astronomové, věštci z ruky a numerologové. Ovládali všechny elementy a byli šamani, kteří se cvičili v černokněžnictví a magii, což zahrnovalo kontakt s mrtvými, odvod duší mrtvých, prorokování a věštění. Viděli do budoucnosti a varovali druhé při nějaké hrozbě. Nosili peří, protože peří vydává impuls vysokofrekvenční energie. Je to symbol andělské energie. Když úkol Mága byl na Zemi vykonán, šel do speciálně upravené krystalové komnaty, kde jeho duše opustila tělo, a nikdy se už nevrátil. Vrátili se na svou domovskou planetu.

Mágové se během praktikování svých schopností stali velmi silnými. Věnovali svou sílu službě vyššímu dobru. Nicméně byli to oni, kdo začali využívat svých schopností ke svému prospěchu, a zapříčinili tak pád Atlantidy. Zasvěcení a Mágové, kteří vždy užívali svých schopností pro vyšší dobro, nám ze spirituálního světa pomáhají si vybrat naše budoucí životy a učí nás mezi inkarnacemi. Jsou to vyšší spirituální bytosti a Mistři. Jejich schopnosti a dary, které užívali v Atlantidě, nám nyní pomáhají. Znovu se inkarnují, až Země bude připravena k přijetí čisté energie Zlatého věku Atlantidy. Princip Mága se skládá ze tří aspektů, bílého, kdy svou sílu může použít pro dobro, černého, kdy svou moc může zneužít, a transcendentního, kdy jedná ve smyslu vysoké uvědomělosti a zralosti.

Mág pro svou práci užívá hůlku. Hůlka je opakem meče, který rozetíná nepotřebné a rozděluje. Hůlka slouží ke směřování energie na vytvoření žádaného, spojuje. Hůlka je symbolem síly a moci ve svém životě. Můžete si svou hůlku vyrobit nebo si ji koupit nebo si ji v sobě představit, a zeptat se sebe: Jak vypadá má hůl autority? Pod kterou vyšší silou slouží? Jsem posel? Jsem vládce? Jsem vůdce? Jsou vedoucí? Jsem léčitel? Jsem snílek? Jsem válečník? "Světlo ti přineslo, hůl tvé skutečné moci. Vezmi ji k sobě a obnov své životní štěstí. Možná ses jí kdysi vzdal, možná je plná pavučin. Možná ti ji vzali a tím se rozplynula tvá víra ve svou sílu. Vezmi si hůl své moci zase k sobě a zazpívej staré a nové písně. S ní a se svým vnitřním světlem nalezneš svou božskou tvář, uvede tě do rovnováhy. Já jsem, který jsem, to je síla, která je v ní. Je s ní spojena a vetkána v tom, co je dole i nahoře."

Mág je mistr tvůrce. S lehkostí realizuje své plány, má schopnost přenést síly a dary ducha do materiální roviny. Vládne duchu, emocemi, mysli a hmotě. Přenesl tyto aspekty světa do své pracovny a používá je pro svou práci. Mág ukazuje, jak mocným nástrojem může být vědomí, když je spojeno s přírodními silami. Vědomí jednotlivce se pak vyvíjí podle plánu ke správnému používání životní energie. Člověk je schopen přivolat s použitím vlastních emocí, myšlenek a těla ducha, aby mohl materializovat a tvořit. Má k tomu všechny potřebné nástroje. Má moc nad vnějšími záležitostmi.

V minulosti ho reprezentoval starořímský Merkur, starořecký Hermes a staroegyptský Thoth. Mág má často smysl pro humor a zažívá radost z tvoření. Často převrátí dotyčnému realitu naruby. Používá své triky a léčky. Ukáže nám vše a na nás záleží, co si z jeho nabízených možností vybereme. K tomu potřebujeme zdravé sebevědomí a jasnou mysl. Mág přebírá odpovědnost za vše, co se mu v životě děje. Pracuje s tím, co má a co dosud poznal. V každé situaci udělá vše, co je potřeba. Jsme to, co žijeme. Jsem to, co jsme si vybrali. Je zvláštní, že v západoevropské tradici se v příbězích vyskytují s magickými schopnostmi spíše ženy, a to jako jako čarodějky, čarodejnice a víly.

Velekněží a Velekněžky dosáhli sedmého stupně zasvěcení vlastní silou. Nejvyšší tvůrčí sílu už neočekávali, ani nepřijímali. Měli za úkol uzdravovat lidi pomocí hůlky života. Přiváděli novou životní sílu do nemocných těl. Uzdravovali se během několika vteřin. Jako se svářejí kovové kusy do jednoho zahřáním, tak se zase spojují hůlkou života zlomené kosti a hluboké rány ve svalech, šlachách, žilách, nervech a kůže znovu srůstá. Velekněží a Velekněžky neměli partnery, protože jejich energie byla třeba pro božské účely. Bylo 12 Veleknězů a Velekněžek, nazývaných Alta. Strávili většinu času v chrámu, i když měli obydlí ve městě. Udržovali kontakt s jinými galaxiemi, informovali Intergalaktickou radu o pokrocích atlantského experimentu, a rozhodovali o budoucnosti. Jedním z jejich úkolů bylo udržovat čistotu a ochranu portálu Velkého krystalu. Velekněží a Velekněžky udržovali energetickou ochranu nad Atlantidou. O těchto věcech nerozhodovali sami, vždy udělali kolektivní rozhodnutí.

Alta při speciálních obřadech posílala lidem vysokofrekvenční světlo, aby lidé Atlantidy žili v čisté energii. Vedli důležité obřady, jako povýšení různých úrovní kněžství, nebo přivítání ročního období. Někteří z nich channellovali 7 spirituálních zákonů Atlantidy a další zákony. Tyto zákony byly později zjednodušeny Ježíšem. Každý Velekněz a Velekněžka byli odpovědni za určitou oblast a řídili ji podle jejich individuální energie, aby dostali šanci uskutečnit tento experiment do požadovaných výsledků.

Některé osoby k zasvěcení nikdy nedozrály. Mohly pak  zůstat celý život ve službách chrámu.

Cvičení kontroly mysli. Změna teploty. Uvědomte si teplotu a barvu rukou. Zavřete oči a zaměřte pozornost na svou pravou ruku. Představte si, jak ji dáváte do misky s příjemně horkou vodou. Pociťujte teplo, které vstupuje do pórů vaší ruky a jak se vaše ruka stává teplou. Poté se zaměřte na levou ruku. Představte si, jak ji dáváte do misky s příjemně studenou vodou. Pociťujte chlad, který vstupuje do vaší ruky, jak ji obklopují ledové kousky a jak se vaše ruka stává studenou. Otevřete oči. Všimněte si, jakou teplotu a barvu mají vaše ruce. Opakujte to do té doby, než to budete umět.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper a Atlantida ztracená civilizace od Shirley Andrews.

12 paprsků Atlantidy

12_paprsku

V Atlantidě bylo po celou dobu 12 Veleknězů a Velekněžek. Tyto bytosti měly sílu a schopnosti, jaké si ani nedovedeme představit. Nad Atlantidou bdělo 12 paprsků. Každý z nich posílal na Zem určitou božskou kvalitu, která ovlivňovala lidi na této planetě. Poté, co Atlantida ztratila svou čistotu a její síla byla zneužita, 5 vyšších paprsků byly stáhnuty z působení na Zemi. Lidé a planeta postupně zvyšují svou frekvenci, proto budeme mít postupně přístup ke všem 12 paprskům, jako v Atlantidě.Mistři paprsků

1. paprsek. Chohanem paprsku síly, vůle a záměru je El Morya. Jde o užívání božské vůle spíše než nižší vůle a nenechat se ovlivnit ostatními. Musíme vést příkladem, a ne ovládáním. Zasvěcení, kteří prošli testem tohoto paprsku, musí udělat krok k plnění božského plánu. El Morya pracuje s Archandělem Michaelem. Po pádu Atlantidy poslal své vědění a moudrost do Eufratu a byl nápomocen ve vzniku mezopotamské civilizace. Dohlížel na rozvoj písma, aby mohli dělat záznamy. Pomohl rozvinout islámskou víru a její umění. Je původem z Merkuru. Rozpoznal kosmickou sílu proměny, kterou má voda, a představil koncept křestu. Byl v kontaktu s Madam Blavatsky a její Theosofickou společností. Pracuje s námi v době velké změny. Je členem Velkého Bílého Bratrstva. Pracuje na vzniku Manu, což znamená dokonalý člověk, což bude nová základní rasa lidství, v pořadí šestá. Jeho minulé inkarnace byly Melichar, Abraham, Král Solomon nebo Král Artur.

2. paprsek. Chohanem paprsku lásky a moudrosti je Lanto. Lidé ovlivnění tímto paprskem hledají a vyjadřují pravdu nesobecky, s moudrostí a taktem. Lanto byl velkým čínským filozofem toho samého jména. Žil 400 př.n.l. a během svého života toho hodně vytvořil. Během svého života v sobě rozvinul bezpodmínečnou lásku do toho rozměru, že z jeho srdce svítilo zlaté světlo. Než se začal plně věnovat tomuto paprsku, dohlížel na rozvoj Metatronu, tedy planety, která je považovaná za naše dvojče a je více vyvinutější.

3. paprsek. Chohanem paprsku inteligence a tvořivé aktivity je Paul Venetian. Ti, kteří pracují s tímto paprskem, jsou tu, aby plnili boží plán vytvořením něčeho, z čeho bude mít lidstvo trvalý užitek. Jeho frekvence je podobná St. Germainovi a Archandělovi Zadkieli a podílí se na rozvinutí našich uměleckých, tvořivých a optimistických energií. Dále pomáhá k pokroku vědy, moudrosti a praktickému vědění. Přináší jemnější pastelové odstíny, které nesou vyšší frekvence. Pracuje převážně na zlatě žlutém paprsku, který pomáhá muzikantům a malířům. Inspiroval Chopina, který zkomponoval hudbu, která povznáší duši, a Mahlera, který složil hudbu, která uvolňuje duši. Dále se nalaďuje na fialovou a oranžovou. Během svého života v renesančním období byl výborným malířem, přinášejícím božskou energii v nádherných malbách. Pracoval z Chrámu Slunce v New Yorku a stále energizuje posvátné frekvence přes Sochu Svobody. V Atlantidě sloužil vládě a měl na starost vedení kulturních věcí.

4. paprsek. Chohanem paprsku harmonie a rovnováhy je Serapis Bay. Lidé pracující s tímto paprskem často bojují se svými konfliktními energiemi, a to do té doby, než splynou s vyšším Já, a dojdou k harmonii a rovnováze. Je původem z Venuše a je jediným Mistrem, který pracuje se Serafínem na jejich andělské evoluci. Pracuje na ametystových a fialových paprscích, paprscích Věku Vodnáře. Má komnatu vzestupu v Luxoru. V Atlantidě byl významným knězem, Avatarem a dohlížečem Bílého plamene. Po pádu Atlantidy spolupracoval s Metatronem a jinými anděly a společně se podíleli na stavbě pyramid v Egyptě, kde jeho učení zůstává skryto. Jeho nová role je dát vznik vyššímu léčení v medicíně, např. užití zvukových vln a laserů. Dále bude podporovat myšlení a učení Věku Vodnáře. V Egyptě byl Akhenaton IV, faraónem, který chránil a přeorganizoval Velké Bílé Bratrstvo, v té době chtěl zastavit korupci v kněžství a přinést porozumění jednoho Boha. Dále byl faraón Amenophis, který postavil chrám Théby.

5. paprsek. Chohanem paprsku vědy, moudrosti a vědění je Mistr Hilarion. Tento paprsek se vztahuje k praktické vědě, technologii a skrytému vědění. Odpověď na všechno na této úrovni existence je ukázáno nebo je skryté v přírodě. Lidé pracující s tímto paprskem musí hledat odpovědi a přednést je způsobem, který nám všem pomůže. V Atlantidě pracoval v Chrámu Pravdy a v Řecku založil věštírnu Delfi. Byl také Apoštolem Pavlem. Je původem ze Saturnu, což je hlavní místo solárních systémů. Paprsek má oranžovou barvu. Také pracuje se žlutou barvou, která stimuluje porozumění praktické a ezoterické vědě Nového Věku. Mistr Hilarion vede svou energii na pomoc těm, kteří si přejí být vyšším channelem a jasnovidci.

6. paprsek. Chohanem paprsku idealismu a oddanosti je Marie Magdaléna. Je to paprsek Věku Ryb, kdy bylo přípustné zasvětit své nadšení guru nebo svatému. Lidé pracující s tímto paprskem jsou tu, aby transformovali dogmatické myšlení v náboženství, aby se mohla projevit bezpodmínečná láska a mysl a srdce lidí obrácena k Bohu. Prolomit v lidských myslích dogmata a omezení a přivést na Zem čistou spiritualitu. Marie Magdaléna se stala Mistrem tohoto paprsku, který byl hlavním paprskem na naší planetě posledních 2000 let. V současné době se stahuje jeho vliv. Učila se na jiných úrovních léčení. Během inkarnace s Ježíšem byla jeho spirituální partnerkou, šli spolu čakrovou stopou, cestou posvátných katedrál, původně postavené Templářskými rytíři.

7. paprsek. Chohanem paprsku rituálu, obřadu a magie je Lady Nana. Tento paprsek bude vynikat ve Věku Vodnáře a umožní spojení fyzického a spirituálního světa. Lady Nana je dvojitým plamenem Ježíše. Byla v Atlantidě kněžkou v Chrámu Lásky. Pracuje s Mistry Karmy. Bude to hlavní paprsek Věku Vodnáře. Podporuje vzpomenutí si na starodávné léčebné techniky a probouzí povědomí o dávném vědění. Pomáhá lidem vysoké integrity k rozvoji intuice a vyšších psychických energií. Její minulé životy byla Elizabeth, matka Jana Křtitele, dále rozšířila islámské umění v době proroka Mohameda.

8. paprsek. Chohanem paprsku hluboké transformace je Kumeka. Je Mistrem Světla. Pochází z jiného vesmíru a pomáhá nám a planetě se připravit na vzestup do vyšších vibrací. V době Atlantidy byl zapojen do rozvoje Zlatého Věku Atlantidy. Je to paprsek hlubšího čištění. Dohlíží na čištění světelných portálů a energetických polí. Pracuje s archanděly a serafíny a přináší nám do života radost. Pomáhá nám uvolnit nepotřebné systémy z naší mysli. V současné době nám pomáhá přinést vědění Atlantidy pod jednu střechu a předávat je těm, kteří jsou na ně připraveni. Tento paprsek přinese v Novém Věku velké změny. Barva tohoto paprsku je modrý topaz.

9. paprsek. Chohanem paprsku harmonie, souladu mysli a ducha lidí, je Vosloo. Má žlutou barvu. Je k dispozici od roku 2001. Jeho cílem je rovnováha mysli a duše lidstva. Jedním z mezer tohoto světa je, že naše duše intelekt nejsou v rovnováze. V minulosti, když jsme si rozvinuli intelekt, rozvinuli jsme příliš své ego. Vosloo byl jedním z nejvýše postavených Veleknězů v Atlantidě. Porozuměl, proč to s Atlantidou nedopadlo dobře, a svým působením nás vede tak, abychom nezopakovaly ty samé chyby. Pomáhá nám vnést správnou míru. Byl také spojen s obdobím Egypta.

10. paprsek. Chohanem paprsku míru, klidu a moudrosti, je Lord Gautama, který se později stal Buddhou. Tento paprsek je k dispozici od konce roku 2001 a má citrínovou barvu. Pomáhá lidem v životě najít praktický cíl a vykonávat ho. Nese Buddhovu energii. Siddhartha Gautama byl synem Císaře a zřeknul se všeho bohatství, aby mohl hledat pravdu. V hluboké meditaci za úplňku v roce 544 př.n.l. se stal Buddhou. Stal se ztělesněnou moudrostí a učitelem zlaté střední cesty. Byl Orfeem, zakladatelem Řecké mystické školy a Thothem, egyptským bohem učení, a Veleknězem v Atlantidě.

11. paprsek. Chohanem paprsku jasnosti, mystiky a léčení je Rakoczy. Je k dispozici na planetě od konce roku 2001 a jeho barva je jasně, svítivě, hluboce smaragdová. Rakoczy byl inkarnací St. Germaina. Rakoczy pracoval na zlepšení mezinárodních vztahů a odstranění malosti v náboženstvích. Jeden z jeho úkolů je pomoci lidskému tělu se přizpůsobit se zvyšující znečištění na planetě a přijmout vyšší energie, které jsou teď k dispozici. Ze svého srdečního centra vyzařuje velkou sílu. V Atlantidě byl Veleknězem.

12. paprsek. Chohanem paprsku bezpodmínečné lásky je Quan Yin, v naší části světa Panna Marie. Je k dispozici od roku 2003 a jeho barva je světle třešňově růžová. Tento paprsek nese božsky ženskou energii. Jejím úkolem je znovu povzbudit ženy v Novém Věku a přinést zpět ženskou moudrost uvnitř mužů. Dohlíží na karmu na této planetě. V Atlantidě a později v Číně byla známá jako Bohyně Milosti. V Číně měla tisíciletou inkarnaci, kde byla uctívána jako Bohyně.

Pokud čtete tyto řádky nebo řeknete nahlas jména Mistrů, automaticky vámi projde vysokofrekvenční světlo, které vyživuje vaši duši a přitáhne vám do života jeho požehnání. Šest Veleknězů a Velekněžek spojili svou energii a položili spirituální základ Řecku a stali se řeckými Bohy. Zbylých šest Veleknězů a Velekněžek spojili svou energii a položili spirituální základ Egyptu a stali se egyptskými Bohy. Všech 12 Veleknězů a Velekněžek měli zkušenosti a energii vést lidi, kteří přežili pád Atlantidy do neznámého světa. Jejich cíl byl znovu zavést jednoduchost života. Vedli své lidi do připravených oblastí, kde jim pomohli se usadit a žít v oblasti s nižší energií.

Na začátku i na konci období Zlatého věku Atlantidy byli Thoth, Isis, Horus, Ra, Sett a Imhotep. Byli spojení s pozdějším Egyptem. Hermes, Zeus, Aphrodite, Apollo, Poseidon a Hera. Ti byli spojení s Řeckem.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

DNA. Rozvoj svých schopností.

DNA

Čakry a DNA jsou úzce spojeny. Ve Zlatém Věku všichni věděli, jak relaxovat na buněčné úrovni. Uvnitř jádra každé buňky se nachází chromozómy obsahující DNA, ve tvaru dvojité šroubovice, která obsahuje váš genetický kód. Tento kód dává instrukce buňkám, aby zajišťovaly nezbytné funkce těla, např. dýchání. Obsahují kódy, které nesou informace o barvě očí, tloušťce vlasů nebo náchylnosti k nemocem.

Každá buňka v těle obsahuje genetický kód celého těla. Tento kód ze spirituálního rozhodnutí před inkarnací vychází z naší karmy a jaké úkoly a lekce si naše duše vybrala pro tento život. Tento genetický kód je také velmi ovlivněn myšlenkami, emocemi a způsobem, jakým žijeme náš život.

Ve Zlatém Věku bylo otevřeno a uvolněno všech 64 kodón, tedy sekvencí 3 ze 4 hlavních aminokyselin genetického kódu, strana po straně, aby byly udrženy všechny spojení. To Atlanťanům umožňovalo užívat všechny spirituální schopnosti. Jak Atlantida začala upadat, šroubovice se začaly stahovat a obtáčet se kolem sebe, což zabraňovalo spojení všech kodón. Začaly být špatně spojené a spojovaly se pouze v určitých intervalech. Postupně 44 kodón se odpojilo, což znemožnilo napojení na pokročilé schopnosti. 44 kodón je v nečinnosti (říká se jim junk DNA), zatímco 20 jich je činných. Jaký má význam zbylých 44 kodónů? Jak je můžeme znovu aktivovat?

Vědecké výzkumy prokázaly, že pokud zažíváme lásku, radost, klid, vděčnost nebo ocenění, šroubovice DNA se natáhnou, zklidní a spojí. Pokud jsme naštvaní, frustrovaní nebo ve stresu, tyto šroubovice se stáhnou a spojují se pouze po určitých intervalech, takže některé aminokyseliny se nemohou vytvářet. Je to jako mít zapnuté rádio a mít naladěnou stanici, která má oslabený příjem nebo je špatně naladěna. To narušuje funkci imunitního systému a znemožňuje nám žít klidný a spokojený život.

Pokud aktivujeme odpojené kodóny, znovu získáme 12 plně spojených vláken DNA a to nám umožní se spojit s jednotou. Proteiny vyrobené z kombinací všech 64 (tedy i 44 neaktivních kodón) by nám mohli umožnit schopnosti jako je telepatie, telekineze, okamžitou manifestaci, jasnozřivost, léčení sebe atd. Spojení všech kodón přinese vzpomenutí si na všechny genetické informace z předchozích životů, na to, co je a na to, co bude. Tyto kodóny se aktivují automaticky zvýšením vibrací životem v bezpodmínečné lásce a skutečnou relaxací.

Děti, které se už rodí s touto strukturou DNA, nejsou ještě schopny užívat své schopnosti, protože atmosféra Země je příliš hustá. Tyto děti nazýváme v současné době autisty. Jakmile budeme tuto planetu čistit a zvyšovat její frekvenci, autismus vymizí, a tyto děti (lidé) budou moci více užívat svého potenciálu. Je nám na Zem posíláno velké množství energie, která umožní těm, kteří jsou připraveni, aktivovat příčinnou čakru, sakrální čaktu, čakru Země, čakru duše a čakru hvězdná brána, a dále umožňuje rozšíření vědomí. A tím se zaktivuje všech 12 plně spojených vláken DNA. Klíčem je láska, soucit, empatie, radost, štědrost, pozitivní způsob života. Jít za svým životním cílem.

Uvolnění DNA podpoří vzpomenutí si na své dary a talenty, budete mít víc energie, přinese vám více vhledu do života, posílí imunitní systém, podpoří využití širší kapacity mozku, zvýší spojení s vyšším Já, očistí karmu, zvýší buněčnou vibraci, zamezí výskyt nemocí. Budete vědět jak se udržet v rovnováze, časněji rozpoznáte, že se s vámi děje něco patologického.

Rozvoj svých schopností. Lidé v Atlantidě, kteří žili v páté spirituální dimenzi, měli otevřených 12 spirituálních center neboli čaker. V období pádu Atlantidy se jejich spirituální spojení snižovalo, což vedlo k tomu, že se čakra hvězdné brány, čakra duše a příčinná čakra uzavřely. Tyto tři čakry nám umožňují napojení se na jiný stav vědomí. V době Atlantidy měli lidé delší hlavy a větší mozky. Jejich hlavy byly vzadu prodlouženy, jak můžeme vidět na obrázcích v Egyptě. V současnosti se některé děti rodí s touto strukturou hlavy a přinášejí starodávnou možnost napojení se na 90% kapacity mozku. V dnešní době užíváme jen 10%. Je čas, abychom rozšířili kapacitu mozku.

Ve Zlatém Věku Atlantidy byli lidé zdraví a vitální, v období separace chodili jako duchové. V období pádu Atlantidy začali být Atlanťané více zaměřeni na své tělo a majetek než na jednotu a spiritualitu, začali se cítit odděleni a osamoceni. Bolest, samota a separace byly výsledkem nárustu ega. A jakmile začala být energie lidí užívána pro uspokojení sebe a svých tužeb, čistá energie Atlantidy se zatemnila. Čím více budeme uvolňovat své karmické zatížení a poučíme se z lekce v tomto životě a zaktivizujeme nejvyšší čakry, budeme se schopni napojit na nové vědomí a přineseme na Zem zpět tuto čistou energii. Čím více se posuneme dopředu, tím rychleji nás ostatní budou následovat.

Bílo zlatá sloučenina. V době, kdy se snižovala spirituální čistota Atlantidy, si Mágové chtěli udržet své schopnosti. Procesem podobným alchymii vytvořili bílo zlatou sloučeninu, která zajišťovala, aby jejich šišinka zůstala napojená na vysokou frekvenci a umožňovala jim napojení na rozšířené vědomí, vnímání a intuici. Vyživovala také jejich světelné tělo. Později tato esence byla přijímána faraony, kteří si takto udržovali energii čistou. Tato esence je nám opět k dispozici, ale pouze velmi vyspělým duším. V současné době naše civilizace není dostatečně zodpovědná za důsledky užívání této esence kvůli tomu, že zvyšuje účinky složky, která je dominantní v naší osobnosti. Pokud má někdo psychopatické tendence, zvýší je. Bojovný člověk, který usiluje, aby se věci děly podle něj, by se stal více egoistický. Neuzemněný člověk by se stal více neuzemněným. Na druhou stranu kdyby Dalajláma požil tuto esenci, pozvedlo by to jeho spiritualitu.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Vzestup

vzestup

Vzestup znamená zvýšení vibrací na úroveň světla. Protože každá myšlenka, slovo, emoce a činy jsou vibrace, a toto vše vytváří naši auru. Vzestup znamená čištění našich myšlenek, emocí a výběr láskyplných činů pro nejvyšší dobro. Poté budeme žít v radosti a svobodě.

Ti, kteří žijí na čistě fyzické úrovni porozumění, ti, kteří věří pouze tomu, co vidí, slyší a cítí, jedou životem jako kdyby měli v autě na dálnici zařazenou trojku, což je ekvivalent 3D. Z vyšší perspektivy svírají volant a děsí se toho, co se může stát. Žijí podle lidských pravidel, nadávají na jiné řidiče a viní je ze spousty věcí a bojí se změnit pruh, protože se bojí toho, co by se všechno mohlo stát. Často si myslí, že jejich pruh je ten jediný správný a všichni by v něm měli být.

Poté, co se více otevíráme životu a bezpodmínečné lásce, přeřadíme na čtverku, na 4D. Znamená to jet životem uvolněněji a více mu důvěřovat, cenění si jiných řidičů, respektování jejich způsobů jízdy a následování intuice. Víme, že cesta každého řidiče je pro každého jedinečnou a speciální misí.

Poté, co přijmeme, že jsme v první řadě duše a jsme součástí jednoty, ovládneme svůj osud. Uvědomíme si, že jsme spolustvořiteli toho božského, což zahrnuje i jeho sílu a odpovědnost, přeřadíme na pětku, na 5D. Poté můžeme jet po cestě hladce a pomáhat ostatním řidičům na jejich cestě. Uvolníme nižší vůli a zasvětíme svou cestu vyššímu smyslu.

Poté, co se uvolníme a začneme si svou cestu opravdu užívat, otevřeme na autě střechu a necháme do auta vstoupit světlo. To je vzestup (ascension). Nikdo po nás nechce, abychom uletěli ze sedadla auta nebo odešli ze svého fyzického těla, od své rodiny. Je třeba zůstat sedět pevně na sedadle řidiče a být napojený na zdroj. V minulosti nebylo možné zvýšit svou frekvenci a současně žít ve fyzickém těle. Teď je to možné. Spousta lidí si vybírá zůstat na Zemi. Budete žít jako předtím, pouze budete svítit a vysílat vyšší vibrace. Pokud budete cítit radost, bezpodmínečnou lásku a jednotu s ostatními, vytvoříte své nebe na Zemi.

Vzestup (čištění) s sebou nese důsledky. Pokud ve 3D uděláme nějaký čin, jeho důsledky pocítíme po delší době, a proto je nejasná přímá souvislost mezi tímto činem a jeho důsledky. Poté, co začneme sobě a principům života více rozumět, uvidíme důsledky svých činů ihned (instant karma). Může opustit kolo reinkarnací. Poté nemusíme měnit lidi ve svém okolí, ale sebe. Na druhé straně je jedno, jaké těžkosti nás v životě potkávají. Je důležité, abychom naplňovali ve svém životě to, co jsme si naplánovali před narozením. Abychom mohli vzestoupit, potřebujeme naplnit úkol, který jsme si tady předsevzali splnit. Někteří lidé uvnitř ví, že dělají to, co si předsevzali na Zemi udělat. Někteří se potřebují v meditaci dostat ke svému otisku duše (blueprint). Pokud cítíte, že nejste na této cestě, je třeba udělat rozhodnutí, které vás na ni dovede. Někdy je třeba udělat velmi obtížné rozhodnutí.

Před několika lety jsem byla plně na své cestě, ale uvědomila jsem si, že potřebuji udělat pár změn, a že nemůžu splnit svůj úkol do té doby, než změním několik podmínek. Poté, co jsem tyto změny udělala, mi bylo řečeno, že v mé auře nebylo rozvinuto několik barev, ty, které souvisí s děláním změn jednoduše a otázkou financí. Bylo navrhnuto, že mám využít každou příležitost, abych si během příštích dvou a tří let tyto barvy aury rozvinula, abych byla plně připravená na svou misi. Neřekla jsem si: "Pomoc. Jak se s tím vypořádám?" ale "Aha, je tu další příležitost se posílit, abych mohla plně dělat svou práci."

Často lidé říkají: "Vím, že nedělám to, co jsem sem přišel udělat, ale musím zůstat v práci, abych si něco ještě vydělal." nebo "Vím, že toto není ten správný vztah, ale myslím, že neumím být sám." Prošla jsem těmito strachy. Pokud věci odkládáme, zpomalujeme naši cestu. Někdy se zeptám: "Jak dlouho už jste zaseknutý na této lekci?" Často řeknou šest nebo deset životů!

Při vzestupu se vaše celé tělo změní ve světlo, i s oblečením. Poté se buď vrátíte do fyzického těla, abyste sloužili lidským bytostem na vyšší úrovni, nebo odejdete sloužit mimo fyzické tělo. V tomto období je na Zemi nebývalá příležitost k vzestupu. Pomáhají nám k tomu bytosti světla. Jedna esence cesty vzestupu je spolupráce. Několik vzestoupilo odděleně. Byli jsme požádáni držet za ruce naše blízké a jít dopředu. Můžete být velmi blízko vzestupu. Pokud chcete využít příležitosti spirituálního rozvoje duše, mějte v mysli záměr říkat, myslet a dělat vše z nejvyššího a nejčistšího motivu.

Převzato z knihy A new light on ascension od Diany Cooper.

Jak se vyznat v životě

atlantida14

Život na Zemi můžeme přirovnat k životu v džungli. Kdysi nám byla ukázána mapa této džungle a dána krátká instruktáž. Poté nám byla mapa odebrána. Pokud se chceme v této džungli vyznat i bez mapy, musíme si uvědomit své připojení na jakousi vysílačku, a být s ní v každodenním kontaktu. S ní budeme po celou dobu vedeni a dostaneme radu kdykoli ji budeme potřebovat. Nicméně budeme se muset vypořádat s obtížemi a nebezpečím džungle a budeme muset dělat důležitá rozhodnutí.

Někteří lidé vstoupí do džungle a zapomenou komunikovat pomocí této vysílačky. Jiní jsou netrpěliví se naučit, jak tento komunikační systém funguje. Další jí naslouchají, ale nerozumí dané radě a ostatní se ani neobtěžují počkat na odpověď.

Komunikace přes vysílačku nám pomůže vnímání toho, kým skutečně jsme a co potřebujeme. Dává nám vedení a instrukce pomocí meditace, myšlenek, vhledů, pocitů, odpovědí na naše otázky, a my ji můžeme kontaktovat pomocí dotazů nebo vyslovených přání a tužeb. Vysvětlíme naši situaci, požádáme o to, a dostaneme to. Pokud jste v horách a ztratili jste se, zavoláte záchranné službě a dostanete vedení. Očekáváte ho.

Meditace je naslouchání odpovědi ze zdroje. Při těchto krocích je důležité zklidnit svou mysl. Všechny přání budou splněny prostřednictvím zdroje. Odpověď na naši otázku můžeme dostat formou přímé odpovědi, věty v knize, filmu, televize, kamaráda, ve snu atd. Někdy se v naší mysli něco uvolní, což umožní přístup k zakódovaným informacím bez toho, abychom si uvolnění byli vědomi. Pokud jsme v džungli a my si nemůžeme vzpomenout na instrukce a neužíváme tuto vysílačku, džungle může být opravdu děsivé místo.

Než se narodíme, náš život je s námi dopodrobna rozebírán, a pokud danou misi nenaplníme, budeme se rodit do té doby, než ji naplníme. Pokud je část našeho životního cíle ovládnout emoce a my budeme odcházet z nevyřešených vztahů, nebo budeme své emoce potlačovat, budeme potkávat ty samé lidi znovu a znovu než danou oblast vyřešíme. Pokud nevyřešíme své strachy, budeme jim muset čelit znovu a znovu. Někteří lidé musí proplout v jejich džungli mnohými řekami plné krokodýlů.

Někteří lidé přešli spoustu pouští, ale nikdy se nevypořádali s džunglí. I když mají spoustu zkušeností, život v džungli je pro ně hodně obtížný. Někteří budou pořád lézt po horách, plout po moři a sáňkovat na Severní pól, ale pak se ztratí v džungli.

Na Zemi jsou narozeny velmi vyvinuté bytosti, které mají hodně zkušeností na jiných planetách, galaxiích a jiných vesmírech. I když je jejich duše velmi vyvinutá a tyto bytosti mají velmi málo zkušeností s životem na Zemi, mohou se cítit divně a ztraceni. Jiné úrovně existence, které jste ovládli, nenabízejí sexuální, emoční a finanční zkušenosti jako tady. Materiální svět je Everest ze všech hor, na které se dá vyšplhat.

Když jsme byli vybráni se narodit, můžeme říct, že jsme měli štěstí. O život na Zemi je v tomto období velký zájem. Přišli jsme s obtížným úkolem, s vědomím, že pokud neuspějeme, můžeme začínat znovu a znovu. Pokud uspějeme, odměna bude za hranicemi našeho očekávání. Hodně lidí, kteří se teď inkarnují, mají nesplněný úkol nebo nedokončenou karmu a souhlasili s tímto dokončením v plánovací fázi života. Pokud to dokončí, mohou začít pracovat na nové cestě. Další lidé jsou ve stádiu mezi těmito fázemi. Cítí tlak, aby se posunuli na novou cestu, ale neví, jak mohou být tyto kroky vykonány. Odpověď je - nalaďte svou anténu na vyšší vlnovou délku a poslouchejte instrukce. Poté jednejte. Jakmile zvládnete svou džungli, vaše poslání vám bude odhaleno.

Převzato z knihy A new light on ascension od Diany Cooper.

Očista

ocista

Abychom byli připraveni k vzestupu, potřebujeme být čistí jak jen to je možné, a to mentálně, emočně a fyzicky. Emoce, které jsme v průběhu života potlačili, se usazují v buňkách našeho těla a v naší auře, a do našeho života přitahují negativní lidi a situace. Pokud chceme nový vztah a ještě jsme připoutáni k tomu starému, je třeba ho uvolnit teď.

Pokud se smějete a uvnitř vás bují vztek, přestaňte se přetvařovat. Nejde o to být pořád milý a usmívat se, ale být opravdový a upřímný. Poté může být kalná voda potlačených negativních emocí vyjít na povrch a být vyčištěna. Pokud jsou vaše emoce zamrzlé nebo rozvířené, vstupte do vašeho klidného středu a požádejte, aby vám byl ukázán hlavní systém přesvědčení, který vás uvedl do tohoto stavu. Pod každou emoční nerovnováhou je nějaký systém přesvědčení, ze kterého tyto emoce vycházejí. Poté, co na něj přijdete, ho můžete změnit.

Pokud váš vztek pramení z přesvědčení, že není bezpečné věřit slabým mužům, můžete jej změnit za „Je bezpečné věřit sobě a druhým“, nebo máte přesvědčení, že se vám nic nedaří, změňte jej na „Vždy se mi vše podaří“. Všichni máme v sobě jakousi dospělou část, přes kterou naše emoce volně proudí. Pokud jsou blokovány nebo mimo naši kontrolu, určitá část je stále uvíznuta v dětství a špatně snáší nedostatek něčeho. Například žena velmi těžce snášela, když její nadřízený začal být v práci nervózní. Je to velmi schopná žena a věděla, jak svého nadřízeného uklidnit, nicméně velmi těžce snášela vyzařování jeho negativních vibrací. Při zklidnění své mysli si uvědomila, že při jeho nervozitě se podvědomě bála, že bude agresivní, jako kdysi její otec. Automaticky se začala cítit jako bezmocné dítě, která při jeho vzteku dostane výprask nebo bude posláno do svého pokoje nebo bude veřejně poníženo. Tyto staré emoce byly stále uloženy v jejím žaludku a i jako dospělé se jí dělalo nevolno, jako když byla malá.

Aby se vyléčila a přiznala svou sílu v okolí takových mužů, musela se naučit, jak se starat a ochraňovat své vnitřní dítě, tedy představit si svou silnou dospělou část, jak se postaví svému otci a říct mu, že nemá právo zacházet s dítětem tímto způsobem. Dále se tento otec omluvil dítěti a vysvětlil mu, že nebyl rozzlobený na něj, ale na vnější události. Dále si představovala, jak otec toto dítě objímá a chová se k němu s láskou. Tuto představu opakovala tak dlouho, než ta uvíznutá část se uvolnila, a ona byla schopná reagovat na svého rozzlobeného nadřízeného dospělým a zralým způsobem. Poté potkala další dva lidi s podobným systémem a znovu na ně reagovala novým přístupem bez toho, aby jí bylo nevolno. Byla ráda, že se naučila jednu ze svých životních lekcí a očistila se od starých nepotřebných emocí.

Emoce jsou v těle vyjadřovány slzami, lymfou, močí a slinami. Proudí tyto tekutiny ve vašem těle volně nebo je něčím blokujete? Fyzické tělo je náš chrám. Zarputilé a nezměnitelné myšlenkové pochody se u nás projevují napjatými svaly v těle. Pokud jste v tenzi, zatančete si nebo si běžte zacvičit, setřeste ze sebe napětí do té doby, než je i vaše mysl uvolněná. Je třeba jíst zdravé jídlo. Čokoláda, cukr, mléčné produkty a maso snižuje přísun světla do těla. Dále je třeba pravidelně cvičit a očišťovat se.

Buňky našeho těla jsou jako žárovky. Ve středu buňky je vlákno, které je naše pravé DNA s dvanácti vlákny. Pokud je tato žárovka připojená na zásobu elektřiny, pak toto vlákno svítí. Buňky našeho těla jsou jako trilión žárovek. Pokud jsme uvolnění, čistí a napojení na zdroj, jsme silným zdrojem světla na Zemi. Pro urychlení očištění můžeme invokovat Fialový plamenem, který nám pomůže očistit sebe od negativních emocí. Pokud vás někdo rozzlobil, můžete si sebe a druhou osobu představit obklopené tímto Fialovým plamenem, což pomůže vás vztah očistit. Pokud chcete vyléčit určitou část vašeho těla nebo života, můžete zajít do pyramidy Archanděla Rafaela, a to v meditaci nebo před spaním.

Dalším silným očišťujícím prostředkem je oheň. Všechny limitující a nepotřebné systémy přesvědčení nás vyvádějí z rovnováhy a obklopují nás šedou energií. Všechny tyto přesvědčení si sepište na papír a poté je spalte. Udělejte to se záměrem je opravdu nechat odejít. Uvědomujte si své myšlenky. Léčitelé a terapeuti a další citliví lidé na sebe často nabalují negativní energii z ostatních lidí, proto si mohou představit, jak jsou pod vodopádem, který smývá všechnu negativitu a zároveň je vitalizuje. Také pomáhá každodenní koupel.

Převzato z knihy A new light on ascension od Diany Cooper.

Svoboda

svoboda

Pokud jsme připoutáni k osobě, věci nebo emoci, jsme uvězněni a chodíme s otěžemi a řetězem kolem nohy. Pokud byste viděli ptáka, který by byl zachycen v trnitém keři, určitě byste mu pomohli ho osvobodit, aby mohl letět. Pokud byste viděli toho samého ptáka a uvědomili si, že nebyl zachycen trny, ale vlastním strachem létat, byli byste překvapeni, ale určitě byste jej osvobodili a pokusili ho přesvědčit, aby letěl.

Jsme nádherné bytosti uvězněni v okovech opakujících se vzorců, strnulých systémů přesvědčení a emočních systémů. Je čas se osvobodit od mentálních a emočních otěží, abychom mohli vzestoupit. Oproti výše zmíněnému ptáku nemusíme čekat, až nás někdo osvobodí. Klíč leží uvnitř nás. Spousta z nás je připoutáno k přátelům, partnerům, rodinám, domovům, práci a miliónu dalších věcí. I když je to lidské, drží nás to v nižších vibracích.

Vědomí je svoboda. Čím výše půjdeme, tím širší obraz uvidíme, a tím větší máme porozumění. Pokud se zeptáte roztoče na zádech slona, co je slon, odpoví, že je to šedý a plochý tvor. Blecha, která může poskočit o něco více, řekne, že je slon šedý tvor pokrytý chlupy jako stromy a kožní póry jako krátery, zatímco pták na nebi řekne, že je to jeden tvor ve stádu podobných zvířat. Z rakety je slon tečka na zemi na naší planetě, která je jedna z miliónů planet ve vesmíru.

Někteří lidé žijí čistě ve 3D. Věří pouze tomu, co vidí, slyší, čeho se mohou dotknout a co dokázat. Můžeme je přirovnat k roztočům na zádech slona. Ten člověk, kterého svět je omezen pouze na materiální a fyzický svět, je veden svými strachy, pochybnostmi a iluzemi. Omezené vidění a důvěra omezuje naši sílu tvorby. Materiální a fyzický svět je znám jako rovina iluze.

Pokud se rozhodneme se posunout na spirituální úroveň, dveře, které jsme předtím neviděli, se otevřou. Čtvrtá rovina je rovina bezpodmínečné lásky. Tady přijímáme, že jsme duše a začínáme si uvědomovat, že tvoříme svou realitu. Každý je odpovědný za vytváření své reality. Naše myšlenky, slova, emoce, síla vůle a činy vedou náš život, a pokud tento stav přijmeme, náš život se změní. Začínáme rozumět celkovému poslání našeho života. Poté můžeme odemknout dveře ve svém vězení a tak se osvobodit.

Naše planeta se posouvá do 5D. V roce 1997 5D čakry sestoupily do každého člověka. Pokud je budeme aktivovat, plně se ztotožníme s duší a plně ovládneme naše životy, staneme se svým pánem. Energie duše sestoupí do té části, která je inkarnovaná, a my můžeme žít v radosti a jasu, plně osvobozeni od starých omezujících emocí a systémů přesvědčení. Rozdíl mezi mistrem a 3D člověkem je, že tento člověk je zmítán jako list ve větru silnější vůlí okolních lidí. Protože většina lidí potřebuje od ostatních lidí přijetí, souhlas, uznání a lásku, jsou proto podmaněni vůlí ostatních lidí.

Pokaždé, když od někoho potřebujeme potvrzení, stáváme se na ostatních závislí, protože jsme někomu venku dali moc nad duší. Pokud hledáme radu a pomoc místo vnímání intuice a rozhodování se, vzdáváme se své síly. Nezávislost nabízí svobodu. Nezávislost znamená poslouchání své intuice a jednání na jejím základě, ať se děje co se děje. Tímto vyjadřujete své přijetí, uznání a lásku. Poté vyzařujeme moudrost, klid a charisma.

Uvolnění negativních emocí přináší svobodu. Většina z nás je připoutána k 3D okovy vzteku, zranění, tužeb, lakoty, pýchy, žárlivosti atd. Podvědomě tak říkáme: "Dávám přednost držení se starých zranění před vzestupem," nebo "Raději se držím pyšné odtažitosti než vzestoupit," nebo "Chci se držet svého strachu z porážky než vzestoupit."

Sarah a Jack byly dva skvělí lidé. Byli atraktivní, úspěšní a měli se rádi, nicméně se stále hádali a bojovali spolu. Jeden večer měl Jack firemní večírek, a i když partneři byli pozvaní, on Sarah nepozval. Sarah byla zdrcená. Na rozumové úrovni Sarah znala Jackovy systémy přesvědčení, protože jeho bývalá partnerka způsobovala scény na těchto večírcích, ale toto odmítnutí zapříčinilo vynoření se nedostatečného pocitu bezpečí jejího vnitřního dítěte a toho, že není dost dobrá. Byla zraněna. Zeptala jsem se jí, jestli Jacka miluje, a ona řekla, že ano, a že chce, aby tento vztah fungoval. Byla překvapená, když jsem řekla, že to není docela pravda. Chtěla se totiž držet svého zranění víc než cokoli. Nakonec souhlasila. Zeptala se, co má dělat, protože se pořád cítila zraněná. Navrhla jsem, aby posílila své vnitřní dítě a dodala mu lásku a péči. Pokud se její vnitřní dítě cítí šťasně a v bezpečí, bude s Jackem mluvit jinak. Udělala to a po 10 minutách s Jackem mluvili jako dospělí. Řekl, že má pravdu, a její vnitřní dítě už tuto situaci nebude muset snášet. Sarah se poté rozzářila a její zranění zmizelo. Když se spojili na úrovni dospělých, Jack si uvědomil, že chtěl vzít Sarah na večírek.

Klíčem ke svobodě je: Odpusťte sobě a ostatním. Vyšlete záměr, že chcete odpustit. Jednejte tak, že se vše, co děláte, povede. Pokud bude úspěch jediným výsledkem, co jste osvobozeni teď udělat? Buďte klidní.  Pokud se soustředíte na váš střed, jste objektivní a nezávislí, nikdo vás nemůže ovlivnit. Jednejte tak, aby vyhráli vy i ostatní. Představujte si sebe, jak jste svobodní, radostní, milovaní a úspěšní. Uvědomujte si své vnitřní dítě a starejte se o něj.

Vnitřní klid

vnitrni_klid

Pokud jste v klidu, vyzařujete vibraci, neboli kvalitu, která umožňuje všem kolem vás se cítit v bezpečí. Pokud jste úzkostliví a v napětí, podvědomě vysíláte zprávu, že není něco v pořádku, že je tu něco, čeho se bát, a lidé kolem vás podvědomě na tuto zprávu odpovídají. Naladí se na váš strach a zvýší ho, nebo se od vás odtáhnou, a vy se cítíte osaměle. Napětí vás odděluje od vnitřního zdroje a vaše problémy se zdají nepřekonatelné.

Pokud najdete místo klidu a míru uvnitř sebe, všechno napětí se ve vašem těle uvolní a všechny strachy zmizí. Budete otevřeni světlu a objeví se řešení problémů. Dveře se otevřou a půjdete s proudem. Ve stavu klidu a míru jste jako skála. Nikdo vás nemůže zranit ani rozčílit, protože to nedopustíte. A protože oni to ví, ani se o to nepokusí.

Každá chvíle v životě nabízí příležitost ke spirituálnímu růstu. Nepřetržitě přemýšlíme a každá myšlenka vibraci našeho těla snižuje nebo zvyšuje. Mistr svého života sleduje myšlenky a ví, že vytváří auru kolem svého těla. Pokaždé, když jste úzkostliví, můžete se zastavit a zaměřit se na ztišující myšlenky a představit si pozitivní výsledek daného problému. Můžete si představit klidné místo. Vaše mysl neví, že je to jen představa. Poté vaše mysl uvěří, že je vše v pořádku a uvolní tělo.

Slova vytváří symboly. Každé slovo, které vyslovíte, má tvar. Může to být kostka ledu, budík, zlaté hodinky nebo růže. Jak působí vaše slova? Mrazí, zraňují, děsí ostatní, nebo je posilují, léčí a uklidňují? Začněte sledovat tyto symboly, které vysíláte ostatním, protože oni vám je vracejí jako bumerang a ty zůstávají ve vaší auře, kde přitahují více toho samého, protože druzí lidé na ně podvědomě odpovídají. Klid je hluboká spirituální praktika.

Samozřejmě činy významem převyšují vaše slova a myšlenky. Mistři dělají pouze to, co chtějí, aby ostatní dělali jim, proto rozvíjejí kvality jako péče, laskavost, štědrost, přijetí, odvahu a činy konané pro dobro všech zúčastněných. Lidé často hovoří o nesmyslech. Pomlouvají. Mluví o válce, pohromách, nenávisti a dalších špatnostech. Bohužel spousta lidí si myslí, že konverzace o jiných záležitostech je nudná. Pokud chcete být mistrem, nenamáčejte se do negativity, je tu jiná pravda. Mluvte o naději, světle a divech vesmíru. Naplňte svou debatu inspirací. Dívejte se na to dobré v lidech. Oceňujte dobré skutky a schopnosti. Poté můžete pocítit, jak se vaše aura stává zářivější a klidnější.

Pokud si přejete najít vnitřní klid, přejte vašim nepřátelům jen to nejlepší. Všichni jsme v jednotě. Všichni jsme část Boha. Naši nepřátelé k nám přišli jako naši největší učitelé. Pokud je přestaneme vinit a začneme druhým přát to nejlepší, naše světlo bude zářit a náš vnitřní klid se prohloubí. Abychom byli v klidu a míru, musíme převzít plnou odpovědnost za náš život. Nemůžeme být ve vnitřním klidu, pokud jiným dáváme moc, aby nás mohli rozzlobit, zranit, přivést k zoufalství nebo k žárlivosti. Pokud v našem životě viníme  někoho za to, co nám udělal nebo za to, jak se cítíme, jsme oběti. Oběti žijí ve 3D.

Mistr si řekne: "Stalo se. Čím jsem dovolil, aby se to stalo? Jaká je to pro mě lekce?" A něco s tím udělá. Někoho lekce může být milovat a přijmout druhého nebo určitou situaci, dalšího mluvit jasně a pravdivě, jiného bojovat za svá práva. Každý se musí podívat dovnitř, aby porozuměl této zkoušce a poté se s ní vypořádal. Mistr sleduje situaci v klidu, s nadhledem, pro něj situace pouze je. Umře pes, narodí se dítě, milovaný člověk se poraní, dům shoří, vyhrajete cenu, má problém v práci. Člověk ve 3D zuří, má strach nebo je v euforii, jeho nálady se mění podle situace. Člověk v 5D zůstane v klidu, ve svém středu.

Jsme lidé a lidé mají emoce. Mistři pláčí. Mistři se rozzlobí. Ježíš plakal. Ježíš se zlobil na lichváře. Nemůžeme být jiní. Je v pořádku truchlit, cítit zármutek nebo velkou radost. Mistři se ale na druhou stranu rychle vrátí do duševního klidu a rovnováhy. Nevynakládají energii přecházením z jedné vyhraněné emoce do druhé. Strach je velkým zlodějem klidu. Strach je absencí lásky a světla. Je to sluha, který nám připomíná, abychom zvýšili vibrace našich myšlenek týkající se nějaké záležitosti. Mistři vítají strachy a čelí jim, protože jsou příležitostí pro růst. Pokud vás přepadne strach, naplňte svou mysl pozitivními afirmacemi. Myslete na kvality, které potřebujete a jak tato situace dobře dopadne. Toto myšlení vám pomůže soustředit se na vyšší vibrace a říká vesmíru, že jste připraveni se posunout dále. Pokud se postavíte strachu, poznejte, co nabízí, zvyšte své vibrace a poté už nebudete muset nikdy čelit této nízkovibrační situaci.

Pokud začnete ve svém těle cítit napětí, což znamená, že se začínáte oddělovat od vnitřního zdroje, začněte zhluboka dýchat a poté dech zpomalte, což vás znovu spojí se zdrojem. Dech obsahuje nejen kyslík, ale také božskou životní energii, zvanou prána. Dýcháme tak dech Boha. Proto dýchání cigaretového kouře zabíjí duši a proč žití na znečištěném místě ničí tuto životní energii. Pokud jste sklíčení, jeďte na hezké místo plné čerstvého a čistého vzduchu, a dýchejte energii tohoto místa. Po jakémkoli problému nebo traumatu se mistři dostanou zpátky do středu a duševní rovnováhy po třech nadechnutích. Můžete tuto schopnost praktikovat.

Poznatky převzaty - A new light on ascension od Diany Cooper.

Jednoduchost

zlata_spirala

Jednoduchost je klíčem k vzestupu. Buďte klidní. Buďte sami sebou. Dveře se otevřou. Sledujte východ slunce, jako připomínku, že příroda v její jednoduchosti nám nabízí krásu.

Slyšela jsem příběh jedné staré paní, která se pokoušela cítit přítomnost Boha. Zkusila spoustu technik. Jednou mluvila s mladým knězem a řekla mu o jejím přání. Řekl jí: "Nemyslím si, že vám můžu pomoci, ale jděte domů, do svého malého pokoje, kde jsou všechny vaše vzpomínky a poklady. Jen tam seďte při vašem háčkování a dívejte se na všechny vaše vzpomínky a poděkujte za ně."

Šla domů, posadila se do svého houpacího křesla a jak klikala vidlicemi, dívala se po pokoji a vzpomínala na všechny věci. Poděkovala za zážitky a za příjemně strávený čas. Po nějaké době pocítila větší teplo, jako "ve zlatě" a klid a mír. Někoho kolem sebe cítila. Příští den šla za mladým knězem a řekla mu, že po všech hledáních konečně pocítila přítomnost Boha, a to když seděla doma a cítila vděčnost. Jednoduchost vděčnosti nás otevírá Bohu. Tento příběh mi připomíná Alchymistu od Paola Coelho.

Cesta ke spojení se s vyšším léčení je vrátit se zpátky k počátku (go back to basics). Jezte jednoduše. Žijte jednoduše. Děkujte za jídlo. Mějte dobrý pocit ze všeho, co děláte. Buďte nevinní, buďte svou esencí. Nesnažte se být někým, kým nejste. Buďte sami sebou. Požádejte a dveře se otevřou. Někteří lidé chtějí dělat věci komplikovaně, i když jsou jednoduché. Jednoduché přání je dostačující. Některé z největších lekcí života jsou napsány v Bibli. Na dveře bez kliky zaklepejte a budou vám otevřeny. "Pokud je to komplikované, jde to z ega. Duše je jednoduchá."

Poznatky převzaty - A new light on ascension od Diany Cooper.

Hojnost

Atlantida10

Ve 3D je povědomí chudoby. Lidé pořád myslí, mluví a jednají jako kdyby žili v chudobě a měli něčeho nedostatek, a tím tyto aspekty podporují. Média se zaměřují na strach a ztrátu, a tak podporují přesvědčení, které je uloženo v kolektivním nevědomí, že jsme oběti, které jsou bezmocně drženy v hrozivém světě, a tím spousta lidí po celém světě vytváří fyzickou realitu chudoby.

Pokud chceme žít v 5D, a poté vzestoupit, je třeba přijmout vědomí hojnosti. Znamená to dýchat, myslet, mluvit a jednat jako milující děti Boží, které vědí, že budou vždy podporovány. Vědomí chudoby pochází ze slibů žít v chudobě přijatých v minulých životech, nebo systémů přesvědčení uložených v podvědomí, že jsme bezcenní, nebo povědomí ve společnosti, že je to nemravné žít v hojnosti. Opak je pravdou. Podstatou zdroje je žít v hojnosti. Hojnost je žít v lásce, štěstí, prosperitě a úspěchu, což přirozeně vede ke zdraví.

Prosperita není mít v bance peníze a hromadit je ze strachu, že vám budou odebrány nebo že jich bude nedostatek - to je být ovládán penězi. Prosperita je mít víc než dost s vědomím, že příjde ještě víc. Vědomí prosperity je víra, že budeme mít víc než dost a myslet, mluvit a jednat na tomto základě. Poté peníze ovládáme. Láska není být připoután k partnerskému nebo přátelskému vztahu, nebo manipulovat nebo vydírat ostatní, aby s vámi zůstali. Není to dělat lidi na sobě závislé, aby vás neopustili, nebo se jim chtít zalíbit, aby vás měli rádi. Láska je být k sobě pravdivý a užívat si vztah k partnerovi, rodině, dětem a přátelům, dávat jim volnost s vědomím, že tu pořád budou lidé, kteří vás budou mít rádi. Je to chovat se k lidem v bezpodmínečné lásce. Mít sebe rád a cítit se dobře, když jsme sami.

Úspěch není jednat tak, abychom získali uznání a materiální věci. Je to pocit naplnění a vlastní hodnoty, míru, klidu, radosti a spokojenosti. Štěstí nezávisí na tom, jak se k vám chovají druzí. Štěstí je pocit lehkosti a radosti uvnitř sebe. Hojnost k vám přichází na základě myšlenek a činů. Uvolněte strach, že je něčeho málo. Je tu vše pro všechny. Pokud něco dáváte a myslíte si přitom: "Pořád mu dávám peníze" nebo "Vždy platím já", zadržujete průtok energie. Štědrost je 5D kvalita a znamená dávání od srdce, což umožňuje, aby k vám přišlo ještě víc. Dávali byste více druhým, kdybyste věřili, že ještě více přijde k vám? Pak dávejte od srdce a ono příjde.

Bezpodmínečná láska je 5D kvalita. Znamená brát lidi takové, jací jsou, bez jejich posuzuvání. Je to uznání toho dobrého, co je v nich. Je to soucítění, empatie a porozumění. Opravdová láska je tak magnetická síla, že pokud ji někdo vyzařuje, přitahuje k sobě lidi. Nechali byste jít nějaké přátele nebo svého partnera, pokud byste věděli, že to místo bude zaplněno lidmi s vysokou vibrací? Jste spokojeni se svou prací, koníčky, domovem? Přinášejí vám radost a naplnění? Je něco ve vašem životě, co byste změnili, kdybyste věděli, že je něco lepšího na obzoru? Strach, který vás připoutává k tomu starému, vás blokuje ve spojení s hojností.

Jako řeka nepřetržitě plyne, tak Zákon toku zajišťuje, že v životě není žádná prázdnota. Pokud něco nebo někoho necháte jít, přijdou na jejich místo nové věci a noví lidé, i když bude třeba chvíli počkat. Samozřejmě, pokud necháte někoho jít a pořád vysíláte podvědomě tu samou zprávu, dostanete ty samé podmínky. Ale pokud jste uvolnili nižší vibrace a teď vysíláte vyšší vibrace, automaticky k vašim dveřím přijde něco nového a lepšího.

Mladá žena, která měla za sebou několik neuspokojivých zaměstnání s autoritativními a obtížnými nadřízenými a několik deprimujících vztahů, se rozhodla na sobě pracovat. Po dvou letech práce na sobě měla práci, kde její nadřízený a kolegové byli příjemní a uvolnění, kde ji respektovali a cenili si jí. Její nový přítel byl laskavý, moudrý a ohleduplný. Nicméně její práce ji pořád neuspokojovala. Řekla mi, že vždy, když zažádala o práci, cítila se sebejistě. Řekla mi: "Vím, že jsem zvládla starý systém, a tím, že jsem si už jednou přitáhla tak milé lidi, můžu to vždy udělat znovu. Vím, že si teď  můžu přitáhnout víc naplňující práci." Věděla, že zvýšila svou vibraci a je připravena si přitáhnout více naplňující zaměstníní (more abundant job).

Hojnost je rozhodnout se, co chceme a mít jasno v tom, že si to zasloužíme. Hojnost je dávat se správnými myšlenkami, slovy, emocemi a skutky. Je to také přijímat se správnými myšlenkami, slovy, emocemi a skutky. Na základě Zákona toku nemůžeme dávat bez braní a opačně, tím bychom blokovali tok hojnosti. Ve 3D to, co dáváme, se vrací tím samým způsobem. Ve 4D to, co dáváme, se vrací třikrát. V 5D to, co dáváme, se vrací desetkrát.

Zákon desetinásobného vrácení. Cokoli, co dáme od srdce, se nám nějakým způsobem desetinásobně vrátí. Můžeme dát někomu jídlo a někdo jiný nám dá knihu. Dáme někomu peníze a někdo nám dá dovolenou. Můžeme někomu pomoci a dostat náležitou péči od někoho jiného. Neočekávejte, že vám osoba, které něco dáváte, to vrátí. Tento princip porušuje Zákon hojnosti. Přijímejte cokoli, co k vám přichází s pocitem vděčnosti a s tím, že si to zasloužíte. Pak budete mít klíč k většímu bohatství než si teď dovedete představit. Jste mistrem, který pracuje se zákonem desetinásobného vrácení.

Abyste mohli žít v hojnosti, je třeba se přirozeně mít rád a dávat sobě. Pokud dáváme ostatním a sobě ne, je na čase se zeptat, jaký máme k tomu motiv. Většinou si tito lidé kompenzují jejich nedostatek lásky k sobě a své ceny a tímto přirozeně blokují tok. Přijímejte a dávejte v rovnováze. Pokud jste naštvaní, že někoho podporujete, zastavte se a zeptejte se sami sebe: "Zachraňuji tuto osobu?" Jinými slovy "Jste s tímto člověkem na sobě emocionálně závislí?" nebo "Dodržuji dohodu nebo slib z minulého života?"

Například jsem si jistá, že Vincent Van Gogh a jeho bratr se před narozením dohodli, že jeho bratr bude Vincenta finančně podporovat, aby mohl namalovat jeho nádherné obrazy, obrazy, které rezonují s vibrací Kristova vědomí, což ukazuje jejich stálá popularita. Podvědomě si můžeme pamatovat, že jsme se před narozením dohodli někomu pomoci v určité části života. Pokud nedodržíme naše sliby, smlouvy a sliby, které jsme udělali v tomto nebo minulém životě, nebo mezi našimi vyššími Já, budeme do našich životů přitahovat frustraci, zklamání a nedostatek. Pokud dodržujeme tyto sliby, budeme desetkrát odměněni.

Má kamarádka pomohla jednomu muži, který procházel traumatem. Vzala ho k sobě, živila ho a podporovala ho. Nicméně čas od času byla naštvaná, že o něj pečuje, protože se bála, že nemá dostatek prostředků pro oba. Odmítala za oba platit. Její obchod začal mít potíže. Postupně jsem si všimla, že se její postoj k němu měnil. Řekla mi, že už jí nevadí ho podporovat, protože si uvědomila, jak ji zase on podporuje emocionálně. Poté, co změnila tento postoj, její obchod začal vzkvétat. Předtím dodržovala dohodu z minulého života automaticky, ale ze špatného místa, a její obchod měl ztrátu. Teď, když dodržovala dohodu a dávala od srdce, aktivovala Zákon desetinásobného vracení.

Sledujte manifestaci Zákona hojnosti ve svém životě. Je klíčem ke spirituálnímu rozvoji. Myslete na osvícené, kteří si vybrali žít v blahobytu a síle. Kuthumi byl Pythagoras a Shah Jahan, Indický císař, který postavil Taj Mahal. Serapis Bay byl Faraonem Akhenaten. El Morya byl Králem Solomonem.Když byl Ježíš Josefem, stal se guvernérem v Egyptě. Poté, co ovládli univerzální zákony, si vybrali narodit se v pozici blahobytu a síly, aby mohli přímo ovlivnit milióny lidí. Pokud budou lightworkers po celém světě vlastnit peníze a mít vliv, svět se bude rychle transformovat.

Poznatky převzaty - A new light on ascension od Diany Cooper.Pád Atlantidy - Reiky. Oddělení od přírody

Atlantida-reiki

Po 1500 let se lidé v Atlantidě zaměřovali na spolupráci, vděčnost a cenění si všech forem života. Po celou dobu si udrželi vnitřní klid, štěstí a spirituální čistotu. Pouze andělé podobní naším archandělům měli přístup do ochranného prostoru nad Atlantidou.

Všichni měli přístup k místu vysokofrekvenční energie, které vytvořili Veleknězi a Velekněžky, a byli schopni si udržet vysokou frekvenci a rozvinout jedinečné spirituální schopnosti. Mágové byli vysoce vycvičení kněží s výjimečnými schopnostmi, kteří svých schopností užívali pro dobro všech. Jednou si ale Mágové uvědomili, že mohou tuto vysokofrekvenční energii užívat pro své účely, a tehdy do vědomí Atlantidy poprvé vstoupila myšlenka lakoty, což způsobilo vstup temných andělů na toto území.

Poté se vědomí osobního prospěchu začalo rozšiřovat a Mágové si začali myslet, že jsou lepší než ostatní. Nárůst ega způsobilo mezi lidmi rozšíření vědomí oddělení, což způsobilo přitahování temnějších sil. Od tohoto momentu začala energie lásky a jednoty upadat. Aktivací ega se Atlantidou začal šířit strach a podezírání. Vibrace Atlanťanů se začala snižovat a lidé nebyli schopni užívat svých přirozených schopností. Toto oddělení začalo u Mágů, dále postihlo kněžství a celou populaci.

Reiky. Ve Zlatém věku Atlantidy byl skoro každý člověk léčitelem. Kněží se specializací léčitele channellovali velmi čistou spirituální energii a užívali ji pro nejvyšší dobro. V tyto dny byli všichni otevření a jasnozřiví a velmi si cenili svých schopností. Ale poté, co se v lidských srdcích objevila lakota, potřeba a strach, fungující společenská struktura se rozpadla, a lidé ztratili své jasnozřivé schopnosti. Tito lidé byli považováni za podřadné, a buď byli vyhnáni, nebo byli užiti jako otroci. V této době někteří kněží, Zasvěcení, Mágové, Veleknězi a Velekněžky se prodali temným silám. Na kontinentu vládl zmatek a chaos. Ti, kteří si udrželi čisté spirituální hodnoty, se modlili, aby přišla pomoc k zastavení tohoto zneužívání, proto Intergalaktická rada požádala zdroj, který vyslal anděly, kteří jim dali symboly. Tyto symboly byly dány do aury těch, kteří byli postižení a naladili je na vyšší vibrace, což obnovilo jejich spirituální schopnosti.

Po pádu Atlantidy byly Reiky symboly odneseny do Tibetu, kde byly používány k léčení a naladění se lidí na vyšší frekvence. Někteří z nově naladěných lidí je začali užívat pro osobní účely, a proto byly lidem odňaty. Po několika tisíci letech některé z nich byly navráceny Dr.Usuimu z Tibetu, jednomu z těch, který vytrvale pracoval na návratu světla Atlantidy, a tak začal do této energie zasvěcovat další lidi. Po mnoho let bylo toto zasvěcování prováděno tajně a šířilo se mluveným slovem. Od té doby je k dispozici více a více Reiky symbolů. V dnešní době se hojně užívá po celém světě k léčení a ladění na vyšší vibrace.

Oddělení od přírody. Pocit oddělení znamenalo, že Atlanťané ztratili vědomí jednoty s přírodou. Přestali si cenit žijících tvorů a už neviděli, jak je důležité pozorovat rituály a rytmy ročních období nebo sázet semena v určitých fázích měsíce. Jejich sklizeň už nebyla tak výživná a obsahovala méně energie. Proto potřebovali k zasycení více jídla, a proto museli více pracovat. Měli méně volného času, času pro hloubání a zábavu, což předtím udržovalo jejich čistou energii.

Rodiny už nedržely tak při sobě a jejich členové se začali odcizovat. Bylo těžší si porozumět. Přestali se ke zvířatům chovat jako sobě rovným. Z nějakého důvodu si lidé začali myslet, že jsou nadřazenější jiným bytostem, že jsou vyvinutější a mají právo mít kontrolu nad jinými druhy přírody. Brali si úrodu bez předchozího požádání. Mysleli si, že vlastní jejich domácí mazlíčky spíše než by s nimi měli rovnocenný vztah. Poprvé se lidé začali bát zvířat a naopak. Začali nevybíravě kácet stromy. Voda začala být znečištěna, protože nebyla žehnána a udržována ve vyšší vibraci. Tekoucí voda Atlantidou už nebyla plná energie lásky, míru a moudrosti, ale plná strachu a vzteku lidí a zvířat.

Lidé postupně začali cítit bolest. Obětovali zvířata a pili jejich krev, protože si mysleli, že jim dodá odvahu a sílu zvířat. Dívali se na krvavé zápasy býků a přiměli jiné zvířata, aby zápasili proti sobě. Koně, kteří dříve jezdili pro potěšení, byly osedláni a řízeni lidmi, kteří je nutili do soutěžení. Ke konci Atlantidy lidé nutili zvířata pro ně pracovat a válčit. Vyšší andělé a jednorožci zmizeli. Atlantské energie jako Stříbrně Fialový plamen, Mahatma energie a Reiky nebyly dostupné. Příroda se bránila zemětřeseními, výbuchy sopek, chudou úrodou, morem, hurikány a povodněmi. Místo toho, aby lidé přírodě naslouchali, bojovali s ní, pokoušeli ji řídit nebo ji měnit. Začali úrodu geneticky modifikovat, klonovat zvířata a dávat lidem a zvířatům silikonové čipy.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Pád Atlantidy - Úpadek spirituální čistoty a kněžství

upadek2

Nespokojenost se začala šířit Atlantidou jako důsledek úpadku spirituálních a jasnozřivých schopností Atlanťanů. Bez vyšší vidiny života se lidé stali sebestřednými. Postupně se stali lakomými a ambiciózními, hledající hmotné, světské a sexuální uspokojení namísto spirituální lásky. Život se stal břemenem a lidé hledali útěchu v alkoholu, látkách měnících náladu, hlučných večírcích, orgiích, konzumací těžkého jídla a svou zaneprázdněností. Provádění aktivit za účelem zlepšování svých dovedností se změnilo na soutěžení mezi sebou za účelem ukázání své síly druhému a povyšování se nad druhými. Lidé začali poslouchat disharmonickou hudbu jako odraz obecné nálady Atlantidy.

Když se lidé brali, začali si vyměňovat náramky jako symbol, že si navzájem patří. Dříve si byli vědomi své volnosti a toho, že si vybírají být spolu ve vzájemném závazku a lásce. V období pádu Atlantidy se cítili připoutáni a psychické pouta začaly napadat jejich dříve čisté vztahy. Během období Zlatého věku byly rozvíjeny aktivity pravé poloviny mozku, které udržovaly spirituální a jasnozřivé napojení. Cenili si tvorby, uměleckého vyjádření, společenských vztahů, hloubání, meditace, hudby a hraní her. Jakmile si lidé nebyli schopni stahovat učení kněží z krystalů nebo spolu telepaticky komunikovat, kněží začali učit lidi psát jako formu komunikace, což rozvinulo levou mozkovou hemisféru. Děti se začaly učit číst a psát a studovat matematiku a astronomii. Jakmile se lidé začali více zaměřovat na vědomosti, spiritualitu nahradila věda a technika. Staly se Bohem. Společenský aspekt povídání příběhů ztrácel na významu, protože lidé si už nepotřebovali udržet kapacitu pravé poloviny mozku pro zachování paměti.

Rodiny a komunity se začaly rozdělovat a společností zavládly obavy a zaneprázdněnost. Lidé si začali za služby a výrobky vyměňovat peníze, které začali hromadit. Začali účtovat za půjčky úroky a bohatí se stávali bohatšími a oddělenějšími. Ve Zlatém věku všichni zářili světlem štěstí a spirituálního naplnění. Nepotřebovali svá těla zdobit ošacením nebo šperky, nosili u sebe pouze krystal ke spojení s vyšším Já. Jak jejich světlo uhasínalo, jejich vzhled nabíral na významu a začali ho kompenzovat ozdobnými šperky a šaty. Ti, kteří se cítili společensky výše, nosili bohatší ošacení, které vyjadřovalo jejich status. Jejich obydlení se stávalo složitějším a ozdobenějším vzácnými kameny. Občané už nebyli otevřeni vysokofrekvenčnímu světlu, které kněží posílali z Chrámu Poseidona. Veleknězi, Velekněžky, Mágové a Zasvěcení, kteří zůstali čistí, stále posílali lidem toto světlo, protože doufali, že tento průběh mohou ještě zvrátit.

Postupně se příliš mnoho lidí dostalo do nerovnováhy a kněží s tím nemohli nic udělat. Ti, kteří začali jednat protizákonně, byli posláni do vězení. Čakry léčitelů se uzavřely a lidé s otevřeným srdcem, kteří nabízeli léčení, byli považováni za podezřelé a byli postaveni mimo zákon. Začaly se šířit nemoci, viry a psychické nemoci. Ve Zlatém věku lidé rádi trávili čas venku nebo v jednoduchých kulatých budovách a děkovali za dary přírody. Nyní se lidé modlili ve velmi přepychových chrámech. Z děkování se staly prosby o něco, protože se lidé báli budoucnosti a také toho, že jejich potřeby nebudou naplněny. Ti, kteří dlouho žili v důvěře a jednoduché víře, se sužovali strachem o přežití. Začali zabíjet zvířata a jedli jejich maso bez jejich svolení, což velmi snížilo jejich vibrace a další spirituální schopnosti.

Úpadek kněžství. Kněží, kteří byli moudrými poradci, převzali kontrolu. Mysleli si, že jsou lidem nadřazeni a prohlašovali, že jsou vyvolení, a že jsou jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Převzali moc nad určitou skupinou lidí, které říkali, že komunikují s jejich předky a démony. Brali za to peníze a vyžadovali loajalitu pod hrozbou pomsty neviditelných bytostí. Lidé se stali pověrčivými, věřili dogmatům, a když něco mělo pozitivní výsledek, bylo to opakováno do té doby, než se to stalo pravdou. Chrámy byly více ozdobeny a kněží nosili ozdobný šat. Někteří začali nosit prsten jako symbol jedinečného spojení s Bohem. Dále nosili pokrývku hlavy jako důkaz, že dosahují božského, a proto byli důležitější než masy lidí. Čím služebně vyšší kněz, tím vyšší pokrývka. Začali považovat ženy za něco podřadného a ty začaly nosit šátek okolo hlavy. Mužům kněží nařizovali, aby šli na obřízku a tím zmrzačili jejich symbol síly.

Někteří vysoce trénovaní černí Mágové užívali své síly k zastrašování a kontrole lidí tím, že manifestovali temné a zastrašující obrazy a říkali lidem, že jimi budou pohlceni, pokud je nebudou poslouchat. Morálka upadala, protože lidé neměli schopnost se sami napojit na moudrost vesmíru. Atlantida byla rozdělena na části, z nichž každou vedl jeden černý Mág. Přidali se k nim i někteří Veleknězi a Velekněžky, a proto se zlo začalo tímto kontinentem rychle šířit. Před setkáním vládci obětovali zvířata a pili víno smíchané z krve zvířat k pozvednutí své síly. Těchto vládců se lidé báli a nenáviděli je. Nutili lidi, aby se stali otroky nebo válečníky a na jejich záda umísťovali krabičky, které na dálku ovládali, jako dnešní čipy.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Pád Atlantidy - Příprava na konec. Uchování moudrosti

upadek

Ztráta spojení s vnitřním božstvím. Energetická ochrana Atlantidy se snižovala, a proto odhodlaní jedinci mohli překročit její přirozenou obranu. Už jim nestačilo jejich území, chtěli jej rozšířit. S upadající morálkou se vojáci armády Atlantidy stali bezohlednými a krutými, vězni byli mrzačeni a ženy znásilňovány jako forma mužské dominantního postavení a nenávisti. Temnota zvítězila.

Než velitelé napadli zemi, černí Mágové užili černou magii k získání moci nad lidmi žijícími v této zemi. Atlantida se stala hrabivou zemí porušující všechny spirituální zákony a užívala vyspělou technologii. Během Zlatého věku naše planeta vysílala do vesmíru světlo a přijímala pomoc a podporu vyspělejších hvězdných seskupení. Lidé dostávali technologické a vědecké informace, léčebné metody, moudrost a hodně světla. Jakmile začala Atlantida upadat a lidé ztratili své spirituální schopnosti, nemohli být v kontaktu s moudrými vesmírnými bytostmi. Lidé si začali myslet, že bytosti z jiných planet jsou mimozemšťané, báli se jich a odmítali jejich pomoc a vedení. Začali se cítit ve vesmíru odděleni a bytosti světla se na ně dívali s velkým pochopením.

Příprava na konec. Intergalaktická rada několikrát varovala lidi v Atlantidě. Dostali spoustu příležitostí ke změně svého chování, ale vybrali si pokračovat ve svém nezřízeném a marnotratném životním stylu a jejich masivnímu zneužívání své síly. Nakonec užívání technologie a černé magie ke kontrole masy lidí obklopila ty, kteří stáli na temné straně, těžkou a pronikavou vibrací, že už nebylo možné, aby se s nimi spojily síly světla. Proto tyto síly světla rozhodly o ukončení atlantského experimentu.

Samozřejmě, že se kontinent nepotopil přes noc. Poslední fáze trvala několik stovek let, protože bylo potřeba připravit  další místa pro lidi, kteří stáli na světlé straně. Veleknězi a Velekněžky museli být vyměněni za ty původní, kteří měli schopnosti a byli vycvičeni vést lidi do nového života. Bylo vytvořeno 12 křišťálových lebek, do kterých bylo vneseno dostupné vědění a moudrost. Kněží, kteří se o ně starali, byli připraveni je přinést na nová místa. Dále se muselo rozhodnout, co se stane s Velkým krystalem Atlantidy, jestli se dematerializuje a navrátí se zdroji, nebo bude ponechán na Zemi na místě, kde by nemohl být zneužit. Nakonec byl ponechán na Zemi, proto když Chrám Poseidona zmizel pod vlnami moře, Velký krystal spadl na jeho dno, a nyní leží ve středu Bermudského trojúhelníku. Nemůže být viděn lidmi s vědomím 3D. Až ho Intergalaktická rada pro potřeby evoluce planety Země aktivuje, všechno kolem tohoto místa projde rychlým interdimenzionálním posunem a stane se pro lidské oko viditelný.

Uchování moudrosti. Hodně lidí, kteří zapříčinili pád Atlantidy, pocházelo z hvězdy Sírius. Byli to ti, kteří na Zem přinesli technologické a vědecké informace, které později užili pro jejich osobní prospěch. Delfíni také pocházejí z této hvězdy a snažili se o zmírnění excesů jejich kolegů. Bytosti, které se podílely na pádu Atlantidy, jsou k Zemi karmicky připoutáni, a to do té doby, než své skutky odčiní. Pro některé to znamená projít si několik stovek inkarnací. Po potopě bylo umožněno některým bytostem z této hvězdy, kteří zneužili svou sílu, vtělit se do těla delfínů. Udržují vibrace oceánů a díky své obrovské síle a porozumění poskytují lidem léčení a přinášejí jim radost, a tím si odčiňují svou karmu. Tito delfíni mají mozek podobný velkému počítači, ve kterém uchovávají vědění Atlantidy, i s důvodem, proč skončila. Toto vědění začínají telepaticky předávat určitým lidem. Různé druhy delfínů drží jedno z dvanácti základního vědění.

Všechnu moudrost, oproti vědění, drží andělé Atlantidy, tito krásní, světelní, čistě bílí andělé, bytosti s velmi vysokou frekvencí. Po moudrosti Atlantidy touží ve vesmíru spousta bytostí, aby ji užili ke svým potřebám. Atlantští andělé hledali místo, kde by ji nikdo nehledal. Kde jinde ji ukrýt než mezi ty, kteří způsobili pád Atlantidy. Rozhodli se, že na sebe také vezmou těla delfínů, a protože mají velmi vysokou frekvenci, nemohou být v současné době zraněni. Velryby, želvy, žraloci a další mořští živočichové chrání tyto andělské delfíny, s cílem, až přijde správný čas, vrátit část této moudrosti zpátky na své domovské planety. Nicméně při stále větším znečištění oceánu v současné době se všechny tvorové stávají zranitelnějšími. Atlantští andělé hledají lidi, kteří jsou dostatečně čistí a jsou od nich připraveni přijmout část moudrosti a rozšiřovat ji po celém světě, což zpátky přinese energii čisté Atlantidy.

Nakonec se tento kontinent potopil na dno oceánu. Nicméně moudrost dávné Atlantidy nebyla ztracena. Byla rozšířena do celého světa pomocí lidí z 12 kmenů, kteří se usadili na různých částech Země a začali se křížit s místními lidmi. Tato modrost je uložena v našem DNA. Tajemství moudrosti a světla se nám vrací a nabízí nám příležitost pro spirituální růst a evoluci.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Migrace obyvatel

migrace

Migrace obyvatel. Jakmile se Atlantida potopila, lidé našli nový domov ve střední Africe, Egyptě, Velké Británii, na evropské pevnině, na Blízkém východě a ve Severní, Střední a Jižní Americe. Afrika. Úrodná půda severní Afriky byla pro Atlanťany snadno přístupná a přilákala před konečnou zkázou Atlantidy mnoho rodin. Atlanťané putující po řekách na západním pobřeží Afriky se spojili s těmi, kteří se už dříve usadili tam, kde dnes žije kmen Ikeů. Trosky chrámů a další pozůstatky jejich civilizace jsou stále viditelné. Další potomci žili na březích Tritonského moře ve střední Africe.

Egypt. V letech před pádem Atlantidy se mnoho vzdělaných Atlanťanů přestěhovalo do severního a jižního Egypta. Tato země se stala duchovním, kulturním a vědeckým střediskem. Bylo to místo určené k záchraně části historických a technologických znalostí shromážděných v Poseidonově chrámu, a proto zde postavili pyramidy, chrámy a Síň záznamů. Kameny, ze kterých se stavěla Velká pyramida, obsahovaly nápisy, které obsahovaly tajemství vědy, astronomie, geometrie, fyziky atd. Po četných zemětřeseních ve 13. století Arabové přestěhovali tyto cenné kameny a použili je ke stavbě mešit a paláců v Káhiře. Atlanťané zde například zavedli uctívání boha Slunce a kněží a kněžky zde pokračovali ve své práci, například pomáhali lidem v rozhodování o jejich povolání na základě jejich karmy. Atlanťanům se zde po nějakou dobu dobře dařilo, později ničiví barbaři téměř zničili atlantskou civilizaci. Na starých kresbách je sfinga, která stojí vedle Velké Pyramidy v Gíze, zobrazovaná přikrčená na vrcholu kamenné stavby, dnes je zasypaná pískem. Může tu být chodba. V pyramidách působí určitá forma energie, která způsobuje, že dávný odpad a mrtvá zvířata zde neshnily, dále může naostřit čepele, zlepšit chuť vody z vodovodu, stimulovat růst rostlin, usnadňovat hojení ran a zvyšovat vitalitu a plodnost.

Velká Británie. Ve starých legendách a irských knihách se dochovaly příběhy o talentovaných hudebnících, básnících, lékařích a stavitelích lidu Hada, kteří ovládali přírodní síly, uměli soustřeďovat energii na energetické dráhy, aby mohli pohybovat velkými masami země a stavět umělé kopce. Například první příchozí byli Nemedové, rovněž zvaní Synové Slunce. Přijeli na jihozápad Irska kolem 10000 př.n.l. Plavili se na stříbrných lodích s namalovanými hady na přídi. Když roztály ledovce, do VB přišli lidé z Plejád a nabízeli atlantským přistěhovalcům a jejich potomkům pomoc. Mnohé kamenné stavby postavené v prehistorických dobách jsou seřazeny ve směru 7 hvězd Plejád, aby o letním nebo zimním slunovratu ukázaly přesný směr jejich východu. Irští Velekněží známí jako druidové věřili ve stěhování duší a dokázali levitovat, řídit počasí a stát se neviditelným.

Evropská pevnina. Většina atlantských kolonií podél pobřeží Atlantského oceánu natrvalo zmizela kolem roku 10000 př. n. l. Byla zničena přílivovými vlnami a povodněmi. Jakmile vody poklesly, obyvatelé komunity Tarshish na atlantském pobřeží Španělska se vrátili a v roce 7000 př. n. l. bylo toto město opět prosperující metropolí. Zbytek staveb a jiných atlantských kolonií postavených na nyní ponořených šelfech u pobřeží Španělska mohou spatřit potápěči. Edgar Cayce popisuje Atlanťany, kteří přiletěli vzduchem, a jiné, kteří přišli pěšky z Biskajského zálivu do vnitrozemí a usadili se v Pyrenejích, v jižní Francii a v severním Španělsku.

Blízký východ. O velké moudrosti atlantských učenců se psalo a vzpomínalo na Blízkém východě, kam lodě přivezli uprchlíky 10000 př. n. l. Noe se svou rodinou je nejznámějším vystěhovalcem z Atlantidy, v té době jediné země natolik vyspělé, aby produkovala znalosti, které přinesl s sebou. Střední Amerika. Stopy silných atlantských vlivů jsou vidět ve zvycích, dovednostech a technických znalostech obyvatel, narazíme na ně v legendách hovořících o velkém hadovi neboli velké zemi na východě, kde vychází slunce, kde před jejím zmizením byly stavby ve tvaru čtyřbokého jehlanu a lidé žijící v bohatství. Uprchlíci se kvůli nebezpečným zvířatům, plazům, otřesům půdy a sopkám uchylovali do jeskyní, kde žily několik generací. Potomkům přistěhovalců z Atlantidy, kteří přesídlili do SA v období přírodní stability, se dařili velmi dobře. Spojovali moudrost svých předků s radami nebezkých rádců, zvláště Plejáďanů, stavěli města s velkými hradbami, chrámy, hvězdárny, pyramidami.

Podobně jako v pyramidě v Gíze, nikdo nemůže rozumět, jak mohli lidé přenášet tak těžké kameny při stavbě mexických pyramid. Dále přesný kalendář Mayů využívá měření vyžadující nejméně 10000 let pozorování, nápisy v mayském chrámu Slunce v Palengue ukazují na podrobné znalosti o pohybech planet. Tito lidé čerpali z poznatků oblohy v Poseidonově chrámu v Atlantidě a informací od mimozemšťanů. Odkud Aztékové pocházejí? Španělům vysvětlovali, že jejich vzdálení předkové přišli na lodích z Aztlanu, ztracené země kdesi v moři na východě. Aztéčtí kněží při rituálech vyvolávali kundalini energii (hadí oheň), což je božská energie v lidech, sídlí stočená u základny páteře. Je-li tato síla uvolněna, umožňuje se člověku zapojit do astrálního cestování, opouštět tělo a opět se do něj vracet.

Jižní Amerika. Atlanťané se ocitli v zemi vysokých hor a neproniknutelných džunglí. Byly tu nesnadné podmínky. V historickém městě Yayno na hoře Cordillera Blanca v Peru žila před Inky velmi vyspělá neznámá masa lidí. I přes rozsáhlá zemětřesení zde stojí zdivo kolosálních pěti až šestipatrových budov, jejichž styl je odlišný od Inků. Archeologové si všimli pozoruhodných podrobností mezi inckou a sumerskou civilizací, a ve své knize Dávné americké civilizace uvádějí seznam 42 důležitých prvků, které jsou v těchto starověkých kulturách totožné nebo velmi podobné, a dále seznam stovky totožných nebo velmi podobných slov a jmen, které mají v obou jazycích stejný význam. Musí tu existovat nějaké vysvětlení.

Severní Amerika. Čerokíj Dhyani Ywahoo řekl, že předkové Čerokíjů přišli z Plejád na Atlantidu, kde žili do jejího zničení. Když se jejich domovy začaly topit v moři, uprchli na americký kontinent. Vyspělé matematické dovednosti Čerokíjů, podrobné znalosti astronomie a legendy o jejich zdrojích energie odrážejí moudrost a úspěchy, jichž dosahovali jejich předkové. Jejich medicinmani využívali krystalů k zachycení a ovládání zemské energie pro svou ochranu. Staré posvátné rituály jim pomáhaly udržet harmonickou rovnováhu energie ze Slunce, Měsíce, Země a vesmíru. Pod tlakem západní civilizace se počet medicinmanů snížil, šamani ztratili svou sílu a jejich vztah s proudy vesmíru vymizel. Zůstaly jen znalosti energetických drah. Hopiové z jihovýchodu Spojených států popisují svůj třetí svět, svět předcházející dnešnímu, jako vyspělou civilizaci na červeném ostrově, jehož obyvatelé nosí štíty pro let vzduchem. Legendy Hopiů lící povodeň zaplavující a ničící třetí svět a to, jak se zachránění stěhují na rákosových vorech do současného čtvrtého světa. Hopiové věří, že ostrovy jejich minulého domova se jednou vynoří z moře a dokážou tak podloženost jejich vzpomínek.

Poznatky převzaty od Shirley Andrews.

12 kmenů

knezi

V období pádu Atlantidy každý z původních 12 Veleknězů a Velekněžek vyvedl jeden kmen na nové místo, kde se Atlanťané začali mísit s místními lidmi a sdíleli s nimi své vědění a moudrost, což způsobilo velký skok v rozvoji civilizace po celém světě a umožnilo více lidem nést ve svých genech moudrost Atlantidy. Pro své světlé vlasy, modré oči, zářivou energii a rozvinutou mysl byli považováni za Bohy. V současné době se lidé znovu začínají spirituálně rozvíjet a frekvence planety Země se zvedá, a proto tyto zděděné genetické informace se uvolňují, což způsobuje návrat čisté energie Atlantidy. Těchto 12 kmenů se postupně rozvinulo do následujících kultur:

Egyptská větev. Thoth přivedl své lidi do Jižní Ameriky, kteří se stali Inky, kteří jsou ve světě známí pro práci se zlatem. Byli to kněží a architekti, kteří postavili Machu Pichu a založili tu obousměrný interdimenzionální portál. Isis pocházela z planety Venuše a zavedla svůj kmen do Jižní Ameriky, z nichž se stali Aztékové, kteří jsou známí svým velkolepým uměním a znalostí hvězd. Jejich známý kalendář začal počátkem planety Venuše a jejich počty jsou založeny na pokročilých astronomických znalostech. Horusův kmen se stal Babylóňany, kupci a obchodníky, kteří učili lidi, jak obchodovat v souladu se spirituálními zákony. Byli zručnými řemeslníky, stavěli budovy a zakládali zahrady a vybudovali Vysuté zahrady Babylónské.

Kmen Velekněze Ra se stal základem egyptské kultury, a ti pak vynikali ve znalostech medicíny a vědění o přírodním léčení. Vzali s sebou sfingy a pojetí tvaru pyramidy. Kmen Velekněze Setta se stal Innuity, což byli šamani. Byli spojeni s elementem vody a měli symbiózní vztah se zvířaty. Vzali s sebou spoustu příběhů a tradic. Imhotep, tento mocný Velekněz Atlantidy, zavedl svůj kmen, který šířil tuto moudrost na západ k vytvoření indiánské kultury. Čerokíové byli moudří lidé, kteří znali tajemství Atlantidy, přinesli lidem své znalosti šamanismu a napojení na duši, stejně jako schopnosti práce se sny pomocí lapačů snů. Jeden z darů, který jim byl na konci Atlantidy svěřen, bylo ctění země se vším, co na ní roste a žije. Indiáni byli od nepaměti držiteli starodávné moudrosti. Moudří lidé žijící v těchto kmenech připomínají lidstvu, že je důležité se chovat k zemi citlivě, protože Země není náš majetek. Podle tradice Čírokíů, jejich předkové přišli z Plejád na pět atlantských ostrovů, kde se usadili. Po pádu Atlantidy tento kmen připlul na území dnešní Ameriky a s sebou vzali moudrost Atlantidy.

Řecká větev. Hermes přivedl svůj kmen na Havaj a z těchto lidí se stali Kahunové, kteří jsou známí jednou z nejsilnějších modliteb zvanou Huna modlitba. Tito lidé byli silně spojení s delfíny. Zeus přivedl svůj kmen do Tibetu a vyznačoval se klidem, mírumilovností a neškodností vůči všem bytostem. Tyto kvality dali základ Buddhismu. Afrodita pocházela z Venuše a svůj kmen přivedla do Jižní Ameriky, ze kterých se stali Májové, známí svými znalostmi astronomie a matematiky, předali nám májský kalendář a význam umístění a postavení pyramid v souladu s postavením hvězd. Apollo svůj kmen zavedl do Mezopotámie, ze které pochází poznatky moderní astrologie. Dále nám poskytli znalosti zavlažování. Poseidon zavedl svůj kmen do Řecka, který s sebou přinesl vědomosti o navigaci po moři pomocí poloh hvězd, přílivů a pohybu větrů. Byli to velcí vzdělanci. Knihovna v Kartágu obsahovala námořnické mapy, ve kterých byl v místech dnešního Atlantického oceánu znázorněn kontinent. Pomohli lidem rozvinout oblast medicíny a léčení. Hera zavedla svůj kmen na Nový Zéland a z těchto lidí se stali Maorové, kteří byli výbornými šamany a mystiky. Učili lidi mystické zpěvy, umění povídání příběhů a farmářství.

Význam lapače snů. V Atlantidě kněží užívali k analýze snů lapače snů, protože měli schopnost ze sítě v něm umístěné vytáhnout špatné sny, a tím lidem pomáhali bez toho, aby si museli vzpomenout na své noční můry. Imhotep a jeho kmen po pádu Atlantidy převzali toto vědění, a lapač snů je část tradice Indiánů. V současné době se o ně lidé zajímají čím dál víc. Jejich úkolem je zachycovat sny. Dobré sny procházejí středem lapače snů. Špatné sny se v síti zamotají a postupně se ztratí v denním světle. Můžete si svůj lapač snů sami vytvořit.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Krystaly jako léčivé prostředky a esence

Atlantida6

Silná vibrace krystalů může být přenesena do vody. Energie krystalů ve vodě pak vytvoří esenci, která může být použita vnitřně, dána do koupele, aplikována na kůži nebo tuto sloučeninu můžeme dát do rozprašovače a užívat ji jako pokojový rozprašovač. Je důležité mít na zřeteli, že voda reaguje na naše záměry a myšlenky, proto při práci s těmito esencemi je třeba si udržovat čistou mysl.

Esence se připravují, pokud daný krystal nemůžeme nosit nebo pokud chceme zvýšit jeho účinek. Je jednoduché připravit takovou esenci. Ne všechny krystaly jsou pro vytvoření esence vhodné, protože některé z nich jsou jedovaté. Dále se budu zmiňovat pouze o bezpečných krystalech. Esence můžeme připravit přímou nebo nepřímou metodou. Přímá metoda - vyberte nedrolivý a netoxický krystal a očistěte ho. Dejte ho do skleněné misky nebo džbánu s půllitrem pramenité vody a položte ji na místo s přímým slunečním zářením, nejlépe mezi 8 a 11h ranní hodinou. Po třech hodinách odeberte krystal a uzavřete esenci do tmavé barevné skleněné láhve s vzduchotěsnou zátkou. Pokud si chcete uchovat tuto esenci déle než týden, přidejte 25% vodku nebo koňak:) jako konzervační látku. Uložte ji na chladné tmavé místo a vydrží vám až rok.

Nepřímá metoda pro drolivé a toxické krystaly - vyberte krystal, očistěte ho, naplňte misku půllitrem pramenité vody. Umístěte krystal do malé sklenice a dejte ji do misky s vodou, ujistěte se, že voda z misky nepronikne do sklenice s krystalem. Nechte ji tři hodiny na přímém slunci. Poté směs dejte do tmavé barevné skleněné láhve s vzduchotěsnou zátkou. Pokud si chcete uchovat tuto esenci déle než týden, přidejte 25% vodku nebo koňak:) jako konzervační látku. Uložte ji na chladné tmavé místo a vydrží vám až rok. Takto vytvoříte skladnou esenci, neboli mateřskou esenci. Tato esence se užívá pro dělání dávkovací láhve tím, že odebereme 10 - 20 kapek této mateřské esence a přidáním jí do 56g směsi vody a koňaku. Tak vytvoříme esenci, kterou je možno užívat k léčení. Na tuto láhev napište jméno krystalu, datum přípravy, a zda-li je to mateřská esence nebo dávkovací láhev.

Užití krystalového léčivého prostředku - aplikujte 2 - 5 kapek esence pod jazyk 2x4 za den, nebo aplikujte 10 - 20 kapek do sklenice vody a pijte ji celý den. Mohou být také umístěny lokálně na kůži nebo je můžete aplikovat do vaší koupele. Můžete ji dát do rozprašovače a čistit si tak auru. Pozor na oči. Nepřidávejte do esence žádný alkohol, pokud ji chcete aplikovat blízko očí. Nedrolivé krystaly mohou být umístěny do oleje a masti pro aplikaci na kůži, například do jojobového oleje na měkkost kůže, olej z lískového ořechu pro zpevnění a podporu opálené kůže, olej z jader meruněk nebo broskví pro léčbu obličeje. Nechte krystal v oleji po 48 hodin předtím, než ho budete aplikovat, a nechte krystal v oleji po celou dobu, než ho kompletně neužijete.

Přikládám vhodné krystaly pro léčivé esence. Všechny krystaly se mohou užít pomocí přímé metody, pokud tam není napsané pouze pro nepřímou metodu. Vězte, že v dnešní době problémy lidí mohou mít velmi hlubokou příčinu, a proto někdy nestačí pouze tato aplikace. Na druhou stranu se budeme čím dál míň obracet na doktory a budeme hledat alternativní metody léčení.

Achát podporuje trávení a zmírňuje gastritidu. Modrý achát uklidňuje. Mechový achát na plísňové a další kožní infekce. Amazonit na nedostatek vápníku. Jantar se užívá jako účinné přírodní antibiotikum. Akvamarín na celkové povzbuzení. Harmonizuje hypofýzu a štítnou žlázu, je dobrý na bolesti v krku, oční problémy, bolesti zubů a břicha. Aragonit uvolňuje svaly a léčí kosti. Aventurin léčí kožní problémy. Azurit pomáhá v době léčení čehokoliv. Beryl na krční infekce. Kalcit na kožní vředy, bradavice a hnisající rány. Cerusit jako sprej na škůdce v domácích rostlinách. Charoit stabilizuje emoce během rakoviny nebo krize a očišťuje tělo. Kámen chryzantéma (pouze pro nepřímou metodu) na problémy v růstu a na detoxikaci.

Chryzopras uvolňuje stres a bolest břicha. Citrín na problémy při menstruaci a menopauze. Dioptas na bolest hlavy a bolest celkově. Fluorit na viry. Galenit (pouze pro nepřímou metodu) na vředy nebo záněty pod kůží, aplikovat kolem poškozené kůže. Hematit (pouze pro nepřímou metodu) pomáhá zmírnit horečku. Herkimer diamant jako sprej redukuje vliv geopatogenních zón a elektromagnetického záření. Howlit reguluje hladinu vápníku a léčí nespavost. Jaspis vyrovnává minerály v těle. Kunzit na psychiatrické problémy, deprese, pomáhá při léčení emocionálního stresu. Lepidolit pomáhá při menopauze. Měsíční kámen na léčbu nespavosti. Sněhový obsidián na oči. Okenit na kožní vyrážky. Opál uklidňuje oči.

Pyroluzit (pouze pro nepřímou metodu) reguluje metabolismus, posiluje zrak, léčí krční potíže a zánět průdušek. Růženín na popáleniny, puchýře, jakékoli kožní problémy, na pleť. Rodochrozit na štítnou žlázu, infekce, kožní problémy. Rodonit na šok a trauma. Ryolit povzbuzuje, posiluje, na svaly. Shattuckit na celkové povzbuzení, obzvláště na podzim. Sulphar (pouze pro nepřímou metodu) a pouze vnější užití na bolestivé otoky a klouby. Topaz na zrak. Tyrkys posiluje imunitu, průtok energie tělem, proti zánětům, na křeče, dnu, revmatismus, detoxikaci, oči. Ulexit (pouze pro nepřímou metodu) vyhlazuje vrásky. Unakit na růst, jizvy a vlasy. Vanadinit (pouze pro nepřímou metodu) jako krém na dýchací potíže, bolesti na plicích, na uzemnění. Zeolit na otoky, detoxikaci, závislost na alkoholu.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Huna modlitba

huna

Pokud si něco přejeme a důvěřujeme, že se to stane, už v tento moment se to manifestuje. Je to zákon modlitby. Nicméně spousta lidí má ve svém podvědomí pochyby, strachy a limitující systémy přesvědčení, které blokují účinnost našich přání, proto byla z Atlantidy na Havaj přinesena metoda, která užívá spirituální zákony k tomu, aby tato prosba byla více účinná.

Věděli, že pro mnoho lidí musí být v tomto procesu zahrnuta jejich podvědomá, vědomá a nevědomá mysl, aby se přání splnilo. Huna prosba je velmi účinná tím, že využívá síly všech těchto aspektů. Kahunové věděli, že v našem vyšší Já, neboli v naší původní jiskře zdroje, je ukryt náš božský otisk toho, kým skutečně jsme. Tato část ví, že jsme božské stvoření a dohlíží na naši osobnost na Zemi. Na druhou stranu v naší podvědomé mysli jsou uloženy naše systémy přesvědčení, postoje jak si sebe ceníme, vzpomínky a potlačené pocity. Je to naše nižší Já, které leží mezi vědomím a božstvím, a které nám často blokuje přijetí naší prosby. Poté je tu naše vědomá mysl, což je ta část, která žije přítomností a vnímá, co se děje kolem. Tato část je schopná a ochotná přijímat hojnost a výsledky prosby.

Huna modlitba zahrnuje dva faktory, které umožňují prosbě, aby byla úspěšná. Nejprve naše vědomá mysl musí zvednout energii, aby popohnala prosbu přes podvědomou mysl, do našeho vyššího Já. Toho je možno dosáhnout tančením, invokací, zpěvem, tleskáním, čímkoli, co zvýší proudění životní síly v nás. Poté, co vyšleme naší prosbu, naše vyšší Já se může spojit se silou andělů a osvícených, kteří nám pomohou s jejím splněním. Svou prosbu třikrát zopakujeme každý den po třicet dní. Toto opakování ovlivní naši podvědomou mysl, a to nám pomůže rozpustit naše bloky.

Kroky pro Huna modlitbu. Nejprve potřebujete vyčistit spojení s vyšším Já, např. rozpuštěním vzteku invokací stříbrně fialového plamene, nebo můžete nahlas nebo potichu přečíst - odpuštění pro očištění před Huna modlitbou - Odpouštím všem, kteří mě kdy zranili, vědomě i nevědomě, v tomto i předešlých životech, v tomto vesmíru a dimenzi, i v jiných. Nabízím jim milost. Žádám o odpuštění všechny, které jsem zranila, vědomě i nevědomě, v tomto i předešlých životech, v tomto vesmíru a dimenzi, i v jiných. Žádám milost. Odpouštím sobě za vše, co jsem udělala, co zranilo mě nebo někoho jiného, vědomě i nevědomě, v tomto i předešlých životech, v tomto vesmíru a dimenzi, i v jiných. Přijímám milost. Jsem volná. Všechny okovy a omezení odcházejí. Jsem plně ve své síle. Jsem Mistrem.

Dále můžete invokovat bytost světla, např. Buddhu nebo Ježíše, nebo ji můžete adresovat zdroji. Poté si napište, co chcete manifestovat. Dále začněte tančit, zpívat, cokoli, co zvýší proud životní síly ve vašem těle. Poté třikrát vyslovte vaši prosbu a ukončete ji "je to splněno". Nasměrujte všechnu životní sílou do své podvědomé mysli a představte si, jak proudí do vaši korunní čakry. Po 30 sekundách se uvolněte, můžete říct potichu ohm, a nakonec si sedněte a dejte vaše dlaně směrem nahoru (přijímací pozice), a řekněte: "Pane, ať padá déšť požehnání." Buďte otevřeni přijetí odpovědi nebo udělání činnosti, kterou intuitivně pocítíte, že máte udělat. Je dobré do své prosby zahrnout něco, za co jste vděční. Jedna Huna modlitba může zahrnovat více žádostí.

Čím jste význační? Setkejte se se skupinkou přátel. Každý z vás řekne, jaký odkaz a dědictví zanecháváte pro další generace, např. váš odkaz mohou být lidi, kterým jste pomohli, láska, kterou jste s lidmi sdíleli, děti, které jste něco naučili, stromy, které jste zasadili, znečištěný pozemek, který jste uklidili, zvířata, o které jste se starali, lidi, které jste vyléčili nebo rozesmáli, moudrost, kterou jste předali, atd.

Úplňkové ukončení

uplnek

Úplněk je čas završení. Účinně pomáhá při léčení, uvolnění a dokončení věcí, které nám už neslouží. Někteří lidé začínají nové věci bez ukončení těch starých. Rozloučili jste se s předešlou etapou života, než jste vstoupili do nové?

Je nezbytné oslavovat konec vztahu, práce, systému přesvědčení. Pokud to neuděláme, může v naší auře zůstat nezhojený šrám. S blížícím se úplňkem si sepisujte seznam oblastí vašeho života, kde cítíte, že potřebuje něco uzavřít. Při úplňkové noci, nejlépe venku, si udělejte tuto meditaci.

Zapalte svíčku. Umístěte před sebe měsíční kámen. Barva ukončení je zlatá, proto podložte svíčku látkou zlaté barvy. Zavřete oči a umožněte svitu měsíce svítit na svou tvář, pokud jste uvnitř, představte si to. Vizualizujte si první oblast, kterou chcete ukončit. Řekněte jí v duchu "sbohem". Poděkujte lidem a této situaci za tuto zkušenost, která vám umožnila být tím, kým jste. Pociťte, jak uvolňujete emocionální, mentální, fyzický a osobní aspekt této zkušenosti - postupně mizí. Až odezní, představte si další oblast. Až skončíte, seďte pár minut na měsíčním svitu a pociťujte, jak vás očišťuje. Otevřete oči, zhluboka se nadechněte a vypijte sklenici vody.

Úplněk je období velkého ženského potenciálu a připomenutí ženského vhledu a moudrosti.

Zasvěcení

zasveceni2

Zasvěcení znamená stát se vědomým. Každý je vědomý na stupni, který odpovídá odolnosti nervů a těla. Stane-li se člověk vědomým na vyšším duchovním stupni, uvádíme do těla vyšší, silnější, pronikavější síly. Učinit v sobě vědomí nejvyšší a souběžně s tím vystupňovat odolnost těla na nejvyšší stupeň, pak je možné snést tento božský stav v těle beze škody - to znamená zasvěcení.

Je důležité, aby se člověk naučil ovládat božsky tvůrčí sílu ve svém těle. Člověk nejprve musí ovládnout tuto sílu v jejím tělesném projevu a pak ji může učinit vědomou na duchovní úrovni. Toto uvědomování musí začít na nejnižším stupni projevení. Pak je vedena do těla síla, odpovídající vývojovému stupni, které tělo snáší beze škody.

Zažít božsky tvůrčí sílu vědomou na nejnižším stupni projevení znamená prožít tělesnou lásku. Muž, kterého milujeme, v nás probudí a vzbudí negativně ženskou sílu. Ženu, kterou milujeme, v nás probudí a vzbudí pozitivně mužskou sílu. Je nutné poznat tuto sílu v lásce a projít jí, jinak ji nemůžeme ovládnout. Když jí člověk v některém ze svých životů na Zemi neprojde, zůstane pro něho neustálým pokušením. Kdo se domnívá, že láska pro něho není pokušením, pouze tuto mocnou sílu nezná. Lidská láska je projevem božsky tvůrčí síly, je tedy silná jako Bůh sám. Nemůžeme tuto sílu zničit, pouze ji proměnit.

Zasvěcení vyžaduje sebeovládání. Zasvěcení znamená znát a chápat vše. Znamená s pomocí Boha vystoupit svou vlastní silou. Proces zasvěcování je stávat se vědomým na určité úrovni, což znamená vést vibrace určité úrovně do těla. Tělo se vyvíjí od narození. Životní energie z páteře je transformována nervovými centry na nižší vibrace, odpovídající příslušnému stupni vědomí a teprve tento transformovaný životní proud je veden do těla.

Velké zasvěcení znamená vědomě zažít vitální energii a tvůrčí vibraci věčného Bytí na každém vývojovém stupni a v její původní vibraci bez transformace, a současně ji vést do těla. To vyžaduje odpovídací odolnost, kterou lze získat tělesným a duševním cvičením. Znamená to příslušná nervová centra pomalu a opatrně připravovat, probouzet a ovládat. V zasvěcení dosahuje člověk za pomoci proudu síly božského stupně, kterého by vlastní silou nemohl dokázat.

Zde je velký bod obratu ze stále negativního, beroucího postoje, do pozitivního, dávajícího. Žádná lidská bytost nemůže projít tímto bodem obratu sama a bez vedení, i když někteří lidé se mohou vyvinout tak dalece, že vlastním úsilím jsou zcela připraveni k zasvěcení do posledního stupně. V tomto případě stačí položení ruky, aby byli zasvěceni do božského vědomí. Tito zasvěcenci už neupadnou z tohoto vědomí, protože prošli kruhem úplného uvědomování se všemi zkušenostmi a stojí před nimi už jen uzavření kruhu - sjednocení obou už zcela uvědomělých doplňujících se polovin. Jen tuto poslední pomoc musí dostat zvenčí. Poté žijí v trvalém božském vědomí.

Během zasvěcení je přivedena do těla zasvěcovaného vyšší frekvence než odpovídá stupni jeho vědomí, čímž se jeho vědomí dostává na tento vyšší stupeň. Jen člověka připravovaného přísným školením je možno beze škody zasvětit tímto způsobem. Jen on je schopen ovládat své tělo za pomoci svého intelektu, chápání a síly vůle. Člověk se může přizpůsobit jiným vibracím o jeden stupeň výše, což znamená, že běžný člověk může zažít blaženost páté dimenze. Každá vyšší vibrace vzbuzuje pocit štěstí. Totéž štěstí zvýšeného nervového napětí hledá každý člověk, který pije alkohol nebo bere jiné látky. Zpětná reakce ho však vrhá zpět hlouběji než předtím. Nižší vibrace než vlastní v nás vyvolávají depresi, strach a zoufalství.

Obřad zasvěcení pomohl jedinci probudit jeho vědomí a zvýšit jemné frekvence energie mysli. Zasvěcením dojde k rozšíření vědomí, aby se mohli dostat ke skrytému vědění, historii minulých civilizací, instrukce k rozvinutí mysli, zvýšení spirituality, informovat o jiných světech a jiných formách života ve vesmíru. Kněží prošli zážitkem smrti jako zážitkem přechodu z jednoho světa do druhého, tedy nesmrtelnosti. Pro porozumění a učení věřit jiným světům a důvěřovat jim. Lidé po tomto zážitku se více starají o druhé a životní prostředí. Tuto jinou úroveň vědomí můžeme vnímat šestým smyslem. Je důležité vnímat jemnohmotný svět. Nebe a Země jsou jedním. Člověk musí ze 3D proniknout 4D temnotou, aby mohl vnímat moudrost 5D. Abychom se dostali k atlantským zákonům, musíme zvýšit vědomí. Je důležité vnímat své myšlenky a zvýšit lásku a soucit k ostatním. Abychom otevřeli Síň Záznamů v pyramidě v Egyptě, musíme jednat v takové čistotě, jako ti, kteří uzavřeli toto vědění – to je klíčem získávání vyššího vědění.

Tyto poznámky pocházejí z knihy Zasvěcení od Elizabeth Haich.Zasvěcení - Cvičení a koncentrace

zasveceni3

Zasvěcení začíná  tělesným cvičením, která jsou spojena se silnou koncentrací. Cvičení různého držení těla spojená s dýchacími cvičeními a přitom vnést vědomí do různých částí těla. Těmito cviky je možno učinit celé tělo plně vědomým a vědomě hýbat i všemi vnitřními orgány, ovládat je a řídit je.

Poté se cvičí duše a mysl ve velkém sále. Spočívá v tom, že někdo vám diktuje různé vzájemně související snové obrazy, které musíte zažít tak intenzivně, jako byste je prožívali ve skutečnosti. Těmito snovými obrazy vyvoláváte v sobě libovolně různá hnutí mysli a učíte se je ovládat. Cílem je si udržovat duchapřítomnost za všech okolností, abyste se dokázali v nejtěžších chvílích okamžitě rozhodnout, co máte dělat.

Dále musíte zažít nejrůznější duševní stavy na povel, bez snových obrazů, ale v téže intenzitě, jako bychom k nim měli důvod. Člověk se vžívá do nejhlubší sklíčenosti, pak prožívá lhostejnost až dosáhne největší radosti a pocitu štěstí. Poté je třeba cvičit pocit největšího smutku bez přechodu na největší veselost, nebo strach a pak hned sebejistou odvahu.

Kvůli velké zátěži na nervové dráhy je důležité tyto cviky dělat s učitelem. Cílem cvičení je uvést tělo do naprostého klidu a udržovat je v tomto stavu po celý den. Smyslem cvičení je, abychom nebyli vydáni napospas událostem ve svém životě nebo svým náladám, ale dokázali sami určovat svůj duševní stav a tedy si zachovávat duševní rovnováhu. Být neustále vnitřně bdělý a přítomný duchem.

Poté je třeba prožít stav, sám o sobě, bez důvodu, bez diktátu představených snových obrazů, které vyvolávají onen duševní stav. Objevíme, že jsme si pouze namlouvali, že máme důvod být smutní nebo veselí, v depresi nebo v radosti. Toto cvičení nás učí, že nejrůznější události v našem životě na nás nemusí působit. Objevíme, že každý stav vědomí pochází z nás samých a vzniká vždy v nitru. Každý totiž projektuje svou vnitřní reakci ven a vzrušuje ho pouze tato vnitřní reakce, nikoliv zevní událost sama o sobě.

Člověk příjde k poznání, že vše, cokoliv se na světě děje, je pouze snovým obrazem, projektovaným námi do času a prostoru. Musíme to brát vážně z toho důvodu, že tímto čerpáme zkušenosti. Je třeba být bdělý a analyzovat každý pocit a každou myšlenku, ze které části našeho Já pramení.

Dále se cvičí koncentrace. Soustředit se na větu: "Projevuji stále božské." Stáhnout myšlenky do jediného bodu. Do středu. Stát se smyslem. Z koncentrace se stane Bytí. Stvořené se vrací do Stvořitele. Koncentrace je nejprve rozumová, kdy člověk upře své myšlenky na předmět své koncentrace. Poté vědomí projektuje všechny vlastnosti obsahu koncentrace zevnitř ven na smyslové orgány - to je citová koncentrace. Pak se můžete stát s předmětem koncentrace ve svém vědomí totožní - být tím. Je to stav bytí  - je to duchovní koncentrace.

Tím, že jsme se narodili na Zemi, vstoupili jsme do svého rozumu a citů. Lidé na Zemi většinou nejsou svým skutečným Já. Neustále se ztotožňujeme s myšlenkami, city a úlohami, které na Zemi hrajeme. Jsme s touto maskou velmi srostlí, ale občas se od ní můžeme odpoutat. Pravé Já je pánem, králem, osoba je jen sluhou. Pokud opustíme své Já a ztotožníme se se svou maskou, se svou osobou, sestupujeme z trůnu. Tímto zaženeme své vyšší Já do vyhnanství, do nevědomí. Těmito cvičeními se navracíme ke svému skutečnému Já.

Dále je třeba se naučit být bdělý a odolat síle, která člověka nutí projevit se, sdělit něco. Naučit se mlčet. Zaposlouchat se do sebe, zda smím či nesmím promluvit. Pozorovat se. Ovládnout se. Poznat v sobě dvě bytosti - ego, které by často povídalo bez kontroly, pouze z touhy po sdílnosti, aby člověk na sebe upoutal pozornost, a v pozadí svého vědomí vyšší Já, které toto ego zadržuje a přikáže mu, kdy a co má mluvit nebo činit a kdy má mlčet a zůstat pasivní. Je třeba poslouchat vyšší Já a podle něj jednat. Každý slyší vyšší Já.

Poznatky přejaty z knihy Zasvěcení od Elisabeth HaichZasvěcení - Doplňující poloviny

zasveceni

Cokoliv vidíme je poznatelné proto, že se to oddělilo od své doplňující poloviny. Ta druhá polovina zůstala v neviditelném, v neprojeveném. Poznání získáme pouze srovnáním dvou stran, pozitivní a negativní, které byly od sebe odděleny. Dokud tyto dvě strany spočívají v sobě, spojené v jednotu, nemůžeme nic vnímat, nic poznávat. Neexistuje poznání, aniž se jednota rozdělí na dvě poloviny, na projevenou a na její zrcadlový obraz, neprojevenou, takže se obě stanou srovnáním poznatelné. Cokoliv projevíme, doplňující protiklad zůstává v neprojeveném. Vznikne-li hora, musí vzniknout údolí. Projeví-li se něco pozitivního, zůstává negativní v neprojeveném a naopak.

Pouze tímto oddělením z jednoty, která není ani dobrá, ani zlá, ale božská, vzniklo dobro a zlo. Pouze oddělením bylo umožněno poznání. Bůh je jednota. Proto nikdy nemůžeme najít Boha, protože Bůh nemá žádnou doplňující polovinu. Není možné Ho poznat, Bohem můžeme jedině být. Naše tělo je následkem a výsledkem oddělení, je pouze viditelnou polovinou našeho pravého Já. Druhá polovina zůstala v neprojevené, nevědomé části naší přirozenosti. Spojíme-li tyto dvě vzájemně se doplňující poloviny, můžeme se vrátit do božské jednoty, kterou můžeme zažít ve svém vědomí. Můžeme své vědomí zvětšit, rozšířit, až učiníme nevědomou část sebe zcela vědomou, až vědomě zažijeme svou neprojevenou a neviditelnou polovinu.

Touha po znovuspojení je ve všem, co bylo stvořeno. Každá živá bytost hledá svou druhou polovinu projevu, aby se s ní opět spojila. Pozitivní mužské formy hledají negativní ženské formy a naopak. Bez tohot usilování by hmota vůbec neexistovala. Pramenem všech sil v projeveném světě je právě toto usilování. Příroda ho používá a,  projektováno do těla, vzniká z něho sexuální síla. Dokud však hledáme svou druhou polovinu venku, nikdy nenajdeme jednotu. Nenajdeme svou doplňující část venku, v muži či ženě, ale pouze v nevědomé části svého vlastního Já.

Tuto doplňující polovinu stále hledám. Jeho hlas hledám ve všech hlasech, které ke mně mluví. Jeho oči hledám ve všech očích, které se na mě dívají z nesčetných mužů, jež potkávám a potkala jsem. Ve všech těchto mužích hledám toho muže, kterého miluju bezpodmínečně, každou kapkou své krve, toho jediného, svého muže - zrcadlový obraz mé vlastní doplňující poloviny.

Poznatky přejaty z knihy Zasvěcení od Elisabeth Haich

Zasvěcení - Zákony přírody

zasveceni4

Dále je třeba porozumět zákonům přírody. Bůh je všude přítomný a projevuje se ve viditelném hmotném světě jako přírodní zákon. Proto se nemůže nic dít mimo zákon přírody. Jsou jen na každém vývojovém stupni. Lidé znají jen ty, se kterými se seznámili v denním životě. Na ty jsme si zvykli a říkáme jim přírodní zákony. Stojíme-li před jevem, o kterém jsme dosud nic nevěděli, řekneme si, že se stal zázrak nebo že zapůsobilo nějaké kouzlo.

Nevíme, jak ze semene vyrůstá rostlina nebo jak se z oplodněné buňky vyvíjí nová bytost. Že však ze semene vyroste rostlina, že se narodí dítě a člověk zemře, nebo že vítr ze čtyř světových stran působí různě, jsou stejné zázraky, tedy zákony, jako působení a tajemství hůlky. Vše, co je hmotné, je oddělené, a vypadlo z jednoty a dokonalé rovnováhy. To znamená neustálý neklid a pohyb. Všechny energie, všechny síly ve vesmíru jsou pohyby, které vyzařují z jednoho bodu, z vlastního středového bodu, v kruhových vlnách. Projevy síly přestanou až tehdy, když síly, které se dostaly z rovnováhy, se vrátí do svého prvotního stavu rovnováhy, do božské jednoty.

Tvůrčí síla se projevuje na každém stupni různými možnostmi, z nichž můžeme vnímat pouze některé, pokud jsme omezeni vnímáním pouze našimi smysly. Nad vibracemi delší vlnové délky hmoty, zvuku, elektřiny, tepla, chutě, vůně a světla, jsou vyšší, nehmotné energie a záření, které můžeme vnímat pouze vyššími nervovými a mozkovými centry. Nad nimi existují ještě vyšší, pronikavější paprsky a frekvence až k těm nejvyšším, s nejkratší vlnovou délkou, vše pronikajícím frekvencím božské, tvůrčí síly - život sám. Žijeme uprostřed těchto různých druhů paprsků, ať už to víme nebo ne. Tyto paprsky a energie ztvárnily také nás, lidské bytosti, a působí neustále v našem těle, v naší duši a v celé naší bytosti.

V samotném středu jsou energie nejvyšší frekvence. Jako na Zemi. V jejím středu jsou mohutné tvůrčí síly ještě ve stavu vznikání ohnivého kruhu, pak následují plynné oblasti, potom kruhy roztaveného, tekutého a nakonec je vše obklopeno tvrdou, pevnou kůrou hmoty. V tomto středu půdobí také opačná, dostředivá síla, která do sebe opět vtahuje všechny hmotné jevy. Kdyby tvrdá místa nekladla odpovídající odpor, zmizely by všechny jevy ve svém vlastním středu. Růst probíhá vždy ze středu, z nitra ven. Nejvnitřnějším pramenem všech sil a projevů je Bůh. Tento aspekt, který se odívá v hmotu, činí z jevů živé bytosti a nazývá se vyšší Já. Vtahuje nás zpět do našeho nitra, neboť jsme vypadli z božské jednoty. Je to nebezký ženich, po kterém touží lidská duše.

Poznatky přejaty z knihy Zasvěcení od Elisabeth HaichZasvěcení - Hůlka a Archa úmluvy

zasveceni5

Člověk, který ovládá božsky tvůrčí energii v jejím nejvyšším stupni, se nazývá božský člověk. Je to člověk, který se stal plně vědomým. Projevuje své božské Já plně  v dokonalém vědomí. Zažívá a vyzařuje božsky tvůrčí síly v jejich prvotních, netransformovaných vibracích a frekvencích. Žádná jeho část není nevědomá. Je vědomý ve všech dimenzích, hmotné, rostlinné, živočišné, lidské i božské.

Tento člověk může božsky tvůrčí sílu vyzařovat v netransformovaném stavu, nebo ji proměnit a vést dál v nižších, transformovaných frekvencích. Hůlka, kterou proudí tato energie, sestává z hmoty, druhu mosazi, která má schopnost předávat proudění odpovídající každému stupni. Je zhotovena tak, že může předávat vibrace nezměněně, slaběji, či silněji, podle vůle toho, kdo ji používá. Zasvěcenec je schopen vyzařovat touto hůlkou v libovolné míře všechny síly tvoření – od nejvyšší božské až po nejnižší hmotnou, protože má všechny tyto síly ve své vlastní bytosti a pomocí hůlky je vědomě převádí dál. Zasvěcenec použije hůlku vždy správně a bude vyzařovat vždy tu sílu, která  je třeba k vytvoření něčeho dobrého, tedy přinášející požehnání.

Všichni živí tvorové mají tyto síly, ale vždy ve formě odpovídajícím jejich vývojovém stupni. Také je užívají, ale nejsou si toho vědomi. Nebo jste už viděli člověka, který by přemýšlel o tom, jak je možné, že může zdvihat ruce? Tato síla se nazývá vůle. Když se této síle dá směr, pak tato síla proudí do paže a svalů a přemůže gravitaci Země. Kdybychom dokázali svou sílu zesílit a nahromadit ji ve svém těle, mohli bychom přemoci gravitaci na delší dobu, udržet se ve vzduchu a vznášet se.

Zasvěcenec může čerpat z tohoto pramene sílu, aniž ji transformuje a může se, pokud chce, vznášet tak dlouho ve vzduchu, dokud zaměřuje sílu své vůle proti přitažlivosti Země. Existuje hmota, druh mosazi, z nichž byly kdysi sestaveny přístroje, které hromadí nejvyšší tvůrčí energii v původní nebo transformované manifestaci a vyzařují ji zesíleně nebo zeslabeně. Tyto konstrukce byly vybudovány tak, že uchovávají tvůrčí síly nezměněně čisté. Působí jako zdroj božské síly, jako život sám.

Můžeme nazvat tento mohutný nositel síly, nabitý božskou frekvencí, Archou úmluvy. Tato netransformovaná energie působí podle dávky záření životodárně nebo smrtelně. Tato síla má stejný charakter jako síla vůle člověka, která dokáže přemoci vše, dokonce gravitaci. Archa úmluvy tuto sílu vede tisícinásobně zesílenou. Můžeme tuto sílu vhodně používat. Chceme-li vyhloubit studnu, nepotřebujeme vynášet zem, ale necháme vhodně velký balvan klesnout do země zvětšením jeho váhy, až dosáhneme požadované hloubky. Místo Archy úmluvy zpětně nabíjí každý člověk, který z ní čerpá energii.

Díky těmto přístrojům dokážeme cokoli manifestovat. Manifestace závisí pouze na tom, jak dlouho a z jaké vzdálenosti necháme tvůrčí energii působit. Touto silou můžeme regulovat počasí nebo ji využít k léčení. Nemoc znamená, že vibrace těla byly rozladěny. Navrátíme-li rozladěnou část těla do její vlastní vibrace, člověk se uzdraví.  Vysílá-li zasvěcenec své životní paprsky za účelem léčení, ponoří se do koncentrace, jejíž vyzařování lidé snášejí bez úhony, pouze stupňuje sílu zavedenou do příslušných nervových center pomocí hůlky až k tvůrčí schopnosti. Zasvěcenec se nemusí dostat do stavu božského bytí, aby vedl nejvyšší životní záření do Archy, ale ponoří se do nižší koncentrace a vede pak do zdroje sílu odpovídající tomuto stupni, pomocí hůlky, která ji zesílí až k tvůrčí energii.

Zasvěcenec může pomocí hůlky vytvořit a vést nejrůznější frekvence, neboť hůlka je Archou úmluvy v malém vydání, až na to, že v ní tvůrčí síla není nahromaděná jako v Arše. Člověk by mohl pomocí hůlky také proměnit své nižší síly ve vyšší, kdyby dokázal vyzařovat svou nižší sílu čistě, ve vibraci bezpodmínečné lásky. Hůlka vždy vyzařuje sílu, kterou do ní člověk vede. Kdyby hůlku užil člověk ke svému užitku, způsobil by tím nemoci, epidemie, zemětřesení atd. Proto každý tvor žije v podmínkách v přesně přizpůsobených svému stavu vývoje. Závisí na naší vůli, zda se některá síla projeví nebo ne. Zasvěcenec není otrokem přírody ve své mysli, duši nebo těle. Je tu ale možnost se tímto otrokem stát. Je to velká odpovědnost.

Poznatky přejaty z knihy Zasvěcení od Elisabeth HaichZasvěcení - Sen a skutečnost

zasveceni6

Náš charakter a osud byly vystavěny z těchže sil, oba jsou výsledkem příčin a vlivů akcí a reakcí, činů a zkušeností našich životů, kterými se zjevilo Já během věků a které nakonec vykrystalizovalo v naši dnešní osobnost. Jak charakter, tak osud a proto i budoucnost. Já vyzařuje své tvůrčí síly sítem charakteru do vtělení a z těchto energií se obrazutvornými silami tvoří v hloubi duše snové obrazy, které se promítají ven do hmotného světa a projevují se jako naše osoba a náš osud.

Já vyzařuje do každé lidské bytosti stejné tvůrčí síly. Z těchto vyzařování vznikají různé snové obrazy, osoby a osudy, což je následkem různých vlivů, jimž jsou lidé vystaveni od oddělení z jednoty a které je ovlivnily a rozvíjely v mnoha vztazích. Zda v budoucích projekcích Já, které se ještě neuskutečnily, ale v hlouby duše, v podvědomí, čekají na své uskutečnění, se stanou na hmotné úrovni skutečností, nebo zda zůstanou pouze snovými obrazy, závidí na tom, s jakou úrovní člověk ztotožňuje své vědomí.

Sen je také skutečnost v nehmotném světě, zatímco to, co lidé nazývají skutečnost, je také jen sen, projekce Já. Jediným rozdílem je, že je to nižší projekce, působící na hmotné úrovni a vesněná do zemské atmosféry. Osud je ztělesněný projekt budoucnosti, zhmotněný sen. Dokud se člověk nechá ovládat vůlí Já, vůlí Boží, děje se na hmotné úrovni to, co on sám vědomě chce. Pak ovládá i svůj osud. Já člověka má moc sny, které v podvědomí čekají na své uskutečnění, proměnit na duchovní energii.

V okamžiku, kdy se člověk ztotožní se silami vycházející z jeho nižší přirozenosti, z těla a nikoli Já, a tyto síly pokládá za svou osobní vůli, už se neděje to, co on sám chce, ale co chce jeho tělo. Tak mu padá z ruky kormidlo jeho osudu a je vydán slepým silám osudu. V tom případě se stanou z jeho snových obrazů, které jsou latentní v jeho podvědomí, jako skutečné na pozemské úrovni.

V zasvěcení se objeví ve vědomí člověka tyto snové obrazy. Člověk sestoupí do hlouby své duše, kde tyto síly číhají v latentním stavu, probudí je k životu ve svém vědomí a zažije pro sebe tyto sny jako skutečnost. Tím se uvolní napětí sil. Ony dozní bez účinku, budou zničeny. V zasvěcení zažijeme celý svůj osud bez času a prostoru. Tím se osvobodíme od své osoby a od svého osudu. Každý zasvěcenec má za úkol setrvat na Zemi a spolupůsobit, aby ostatním osobám pomáhali z pout hmoty, těla a dostali se do stavu božské jednoty.

Jestliže však zasvěcenec působí v obráceném směru, jestliže svými duchovními energiemi si osobně vytváří skutečnosti tím, že ze svého osobního vědomí pracuje s nejvyššími tvůrčími silami a vede je do těla, spadne duchovně hluboko dolů a bude muset začit znovu.

Poznatky přejaty z knihy Zasvěcení od Elisabeth Haich

Zasvěcení - Sebeovládání

zasveceni7

Je třeba se naučit sebeovládání, to znamená používat vlastnosti v pravý čas na pravém místě. Stejná vlastnost, která je na pravém místě a v pravý čas božská, stane se nepravou na nepravém místě v nepravý čas. Neexistují žádné špatné vlastnosti ani žádné špatné síly, ale pouze špatně použité vlastnosti a špatně aplikované síly.

Mlčení je božskou vlastností, přinášející požehnání, když člověk ví, kde a kdy má mlčet. Mlčíme-li tehdy, kdybychom měli mluvit, kdybychom slovem mohli někoho zachránit před velkým nebezpečím, a mlčíme, pak je to špatné. Dojde-li k mluvení na nepravém místě v nepravý čas, stává se z této božské schopnosti tlachání.

Přístupnost je božská, jsme-li přístupní a otevření všemu vysoko stojícímu, tedy krásnému, dobrému a pravdomluvnému, tzn. necháme-li na sebe působit vůli Boha a Jeho v sobě přijímáme. Je však neblahou, stane-li se z ní bezcharakterní ovlivnitelnost bez vlastní vůle. Její druhá polovina, neovlivnitelnost, znamená schopnost klást neotřesitelný odpor všem nízkým vlivům a účinkům. Klademe-li však odpor i vyšším silám, okamžitě změníme svůj božský atribut, neovlivnitelnost, v jistý druh izolace.

Poslušnost vůči boží vůli je povinností každého spolupracovníka na velkém boží plánu. Vůle boží se projevuje skrze vás, nebo skrze jiné lidi. Boží vůli poznáme, když přezkoumáme vše, co se po nás žádá a zjistíme, zda to odpovídá našemu nejvnitřnějšímu přesvědčení. Poslouchat však někoho proti nejvnitřnějšímu přesvědčení, ze zbabělosti, strachu, pro materiální výhody nebo ze snahy být dobrý, je podlézavost. Vládnutí znamená předávat nevědomým a slabým lidem něco z vlastní síly vůle. Univerzální láska má spojit všechny aktivní síly národa, měla by jej vést k všeobecnému dobru, aniž je poškozováno lidské právo na sebeurčení. Kdo však chce bez lásky a ze sobeckých důvodů jiným vnucovat svou vlastní vůli a poškozuje jejich právo na sebeurčení, učiní z této vlastnosti tyranii.

Pokoru máme prožívat vůči božskému, vyššímu Já, které nás oživuje. Musíme si být vědomi, že všechny krásné, dobré a pravé vlastnosti patří Jemu, že osoba je nástrojem projevu božství, ale sama o sobě bez božství je pouze prázdným obalem. Nikdy se nemůžeme podrobit pozemským mocnostem nebo padat na kolena před pozemskými tvary. V takovém případě by to bylo pokořování se, čímž bychom znesvětili své vlastní božství, které nás oživuje svým vlastním věčným Bytí. Nežijeme a nepracujeme z vlastní síly, ale síly proudící z vyššího Já, z Boha. Sebedůvěra znamená důvěru v Boha, žijícího v našem srdci, ne však ve zdánlivou bytost, vaší osobu. Božská sebedůvěra je nepostradatelná pro každou tvůrčí činnost a znamená vnitřní spojení s Bohem. Namlouvá-li si osoba, že její kvality patří jí a ne Bohu, pak se z této vlastnosti stane povýšenost.

Dále se musíme naučit rychlému rozhodování. Zvolit bez váhání, okamžitě, z různých možností to nejlepší. Může dojít k situacím, ve kterých pouhý okamžik zpoždění znamená promeškání jedinečné a neopakovatelné příležitosti. Dokázat jednat naprosto soustředěně, s duchapřítomností stojící nad vším časem. Jednáme-li však rychle bez duchapřítomnosti a nerozvážně, a tak ztratíme soustředění, stane se z ní unáhlenost. A proto se také musíme naučit rozvaze. Zkrotit před činem svůj temperament a nechat v sobě uzrát rozhodnutí s velkou trpělivostí. Často musíme čekat, než poznáme boží vůli, než dojdeme ke správnému rozhodnutí. To znamená pracovat s rozvahou. Prodloužíme-li rozvahu do nekonečna a nedojdeme-li nikdy k rozhodnutí, stane se z ní nerozhodnost.

Naučit se přijímat vše, co nám osud přináší. Naše hodnota není určena zevními okolnostmi, ale stupněm, ve kterém projevujeme Boha. Naše vnitřní hodnoty nemohou být porušeny nebo zničeny pozemským ponižováním nebo pokořováním. A velebení a chvalozpěvy je také nemohou zvětšit. Proto se nás nesmí dotýkat způsob, jakým s námi jednají nevědomí lidé. Zůstaneme čím jsme, ať jsme ponižováni nebo velebeni. Naučit se být spokojeni ve všech podmínkách a přijímat okolnosti, které nám přináší osud s naprostým klidem. Zvážit, kdy je třeba se bránit pokořování nebo urážkám a kdy se skromně odtáhnout od velebení. Přijímání všeho se nesmí zvrtnout v apatickou lhostejnost nebo bezcharakternost. Zvolit vždy to nejlepší a nespokojovat se s podřadným. Rozlišovat krásné od ošklivého, dobré od špatného, pravdivé od falešného. Bez schopnosti rozlišování je člověk nepoužitelný jako spolupracovník božího plánu.

Chceme-li být užiteční, musíme také dokázat plnou silou bojovat. Mečem pravdy musíme být schpní bojovat proti stínům omylů, abychom dopomohli božskému k vítězství na Zemi. Ale vznešená a odvážná ochota bojovat se nesmí snížit k hašteřivosti. Bojovat, aby roztržené bylo proměněno v jednotu a ta vnesla mír mezi bojující. Z lásky k míru se však nikdy nesmí stát zbabělé nebo pohodlné odmítání bojovat. Dále je třeba se naučit opatrnosti, kterou je možno zachránit sebe a mnoho jiných před velkými nebezpečími, škodou a nesmyslnými oběťmi. Neodvážit se však něco udělat ze strachu a z nedostatku sebedůvěry, stává se z ní zbabělost. Musíme mít neotřesitelnou odvahu. Nebát se žádného nebezpečí. Jít odvážně vstříc všem těžkostem a bojovat odvážně proti všem útokům proti božskému, když to velký cíl, pro který pracujeme, vyžaduje. Nikdy se tato vlastnost nesmí zvrhnout v hazardování.

Jako spolupracovníci na velkém díle musíme pochopit, co znamená nic nevlastnit. Ať náš úkol vyžaduje chudobu nebo nás přivede k velkému bohatství, nesmíme nikdy zapomenout, že nám nic nepatří, že vše je božím vlastnictvím, z něhož dostaneme k užívání jen to, co odpovídá našemu úkolu. Jako je vodnímu kanálu lhostejné, zda jím protéká více či méně vody, jelikož voda nepatří jemu, máme i my považovat vše, co nám osud dává, za něco, co pochází od Boha a co máme předávat dál. Dostáváme vždy tolik, kolik potřebujeme. Nesmí se z této vlastnosti stát nestarání se o nic nebo opovrhování hmotnými věcmi. Nikdy nesmíme od svých bližních očekávat, že nás budou vydržovat bez práce. Disponujeme vším. Jsme pánem hmoty. Zajišťujeme si tolik hmotného, kolik pro svou pozemskou činnost potřebujeme. Správně ji užíváme a ovládáme, vykonáváme nezávisle a svobodně svůj úkol. Tato vlastnost se nemůže obrátit k chtivosti po vlastnictví.

Nesmíme být vázaní na žádného člověka. Poznávejme ve všech lidech, co je v nich božské, co pozemské, a co temné. Nemilujme osobu, ale to božské v ní, snášejte pozemské a vyhýbejte se temnému. Kdyby to úkol vyžadoval, musíme opustit nejmilovanějšího člověka, protože musíme mít stále na zřeteli, že to, co milujeme, je Bůh a ne osoba. Osoba je pouze nástroj božího projevu. Milujme v každém člověku Boha, pak nebudeme vázáni na žádnou osobu. Nesmí se to však přehoupnout na lhostejnost a bezcitnost vůči blízkým. Avšak lidem, v nichž jsme poznali boží projev, máme zůstat věrni na život a na smrt. Milujeme své mistry a své spolupracovníky na velkém díle, protože jsme v nich poznali Boha. Jsme v nich věrni Bohu, protože jejich osobu milujeme pouze jako boží nástroj. Tak se z naší úcty a věrnosti vůči mistrům a spolupracovníkům nikdy nestane osobní zbožňování, kult osobnosti.

Chceme-li se stát potřebným nástrojem pro velký boží plán, musíme umět používat své vlastní osoby jako poslušného nástroje před veřejností, tedy být nápadní. Musíme oživit své talenty a schopnosti svými duchovními silami před lidmi, musíme je stupňovat k vrcholu a k vyzařování tak, abychom projevovali ducha svou osobou - držením těla, pohyby rukou, vyzařováním očí, a svým řečnickým uměním v nejvyšším stupni a tak dostaneme lidi do svého vlivu a můžeme je strhnout na s sebou na vyšší duchovní úroveň. Musíme ukázat svého ducha svou osobností beze studu a bez zábran na veřejnosti. Nikdy se tato vlastnost nesmí přeměnit na marnivost a samolibost, na přání být nápadní a chlubit se svými talenty. Až nás lidské davy nadšeně a s jásotem budou oslavovat, musíme si být neustále vědomi, že lidé nejsou nadšeni naší osobou, ale Bohem, který se právě projevil. Pak nás nebude zneklidňovat, když při plnění jiných úkolů zůstaneme naprosto nepovšimnuti a bez významu. V tomto případě nesmíme ukazovat své schopnosti, ale nepozorovaně mezi lidmi zmizet jako jeden z mnohých. Toto skromné být nepovšimnutý se nesmí přeměnit na osobní podceňování a sebeničení.

Dále musíme vykonávat zkoušky s naprostým pohrdáním smrti. Mít neotřesitelné přesvědčení, že smrt neexistuje. Až bude naše tělo opotřebované, pak je naše Já odloží. Když jsme ve svém vědomí ztotožněni s životem, nezalekneme se smrti, i kdyby nás úkol přivedl do smrtelného nebezpečí. Na druhé straně nedopusťme, aby se pohrdání smrtí zvrtlo v pohrdání životem. Musíme si cenit života nade vše. Život je Bůh sám. Ve všem, co žije, se projevuje věčné Bytí. Nesmíme se nikdy nesmyslně vystavovat nebezpečí. Važme si života ve svém těle, žijme radostně. Nikdy by se radost ze života neměla zvrátit v samoúčelnost a přehnané smyslnosti.

Nakonec musíme obstát v lhostejnosti. Zcela se vzdát osobního přístupu, svých osobních zálib a citů. Umět milovat jako Bůh, milovat vše a každého. Tak jako slunce svítí s naprostou lhostejností na krásné i ošklivé, dobré i zlé, tak musíme milovat s naprostou lhostejností. Nejvyšší božskou láskou je láska vždy naprosto stejná. Budeme se na vše dívat z hlediska vyššího celku, protože vše je jen doplňujícím se zrcadlovým obrazem, směřující do jednoty, projeveného k neprojevenému. Tato necitlivost nikdy nesmí pocházet z osobního odporu. Musíme být schopni i lhostejně přihlížet, jak se naši nejmilejší dostávají do největších nebezpečí a jestliže nereagují na obyčejné prostředky, nesmíme je zadržovat silou, duchovními nebo magickými prostředky, když to vyžaduje spása jejich duše. Je lépe, když člověk trpí hmotný nebo tělesný úpadek, třeba i smrt, než aby ztratil svou duši. Zanechat lidem svobodnou vůli. Ochota pomáhat se má na vše dívat z hlediska duševní spásy, nikoliv z hlediska pozemského a tělesného dobra. Tato božská láska se nemůže zvrtnout na bezcitnost a nikdy nesmíme odmítnout někomu poc z osobního odporu, můžeme-li ho zachránit pozemskými prostředky.  Pak budeme láskou samou. Nebudeme muset dělat nic jinak, než vyzařovat své Já, být svým Já, a celý vesmír bude čerpat z našeho tepla, světla a síly. Pak se vrátíme ze světa stromu poznání dobra a zla, do říše stromu života, do božské jednoty.

Tyto poznámky pocházejí z knihy Zasvěcení od Elizabeth Haich.

Zasvěcení - Poslední přípravy

zasveceni8

Při zasvěcení se kandidát vědomě spojí s vlastní doplňující polovinou, která zde dosud byla jako nevědomá část duše, jako negativní obraz, jako cizí bytost, a přitažlivostí, která se v těle projevuje jako pud, vyvolává stále touhu a neklid. Vědomí se vrací do jednoty, není už žádná doplňující polovina, protože, ona se stala vědomou. To opětné spojení nazýváme mystickou svatbou.

Svatba znamená spojení pozitivního s negativním. Na Zemi však svatba znamená jen marný pokus dosáhnout jednoty s jinou bytostí v těle. Mystická svatba se však odehrává ve vědomí a přináší úplné, nepomíjející naplnění, protože sjednocení s vlastní doplňující polovinou znamená také sjednocení s Bohem. Kruh je uzavřen. V posledním cyklu není žádný neklid, aktivita, ani tvoření. Panuje tu dokonalá jednota a rovnováha. Ten, kdo je ve svém vědomí v klidu a míru, a koná vše, co myslí, cítí a číní z tohoto božského stavu, kdo za všech podmínek projevuje a nechá vládnout boží vůli, kdo vyzařuje výhradně pozitivně dávající síly, jen ten je skutečně Synem božím.

Božský člověk je hmotou, má tělo. Je rostlinou, oživuje a živí své tělo a pečuje o ně jako o dobrý nástroj. Je živočichem, má pudy a city. Je člověkem, má rozum a logické myšlení. Je geniem, má intuici a působí v úrovni příčin. Je prorokem, stojí nad časem a prostorem, vidí budoucnost i minulost, miluje celý vesmír všeobjímající láskou a pomáhá všem živým tvorům. Je božským člověkem, je vševědoucí, všemocný, je čím je, věčné Bytí, život sám, Bůh.

Hmota je pouze přijímací. Rostlina působí na hmotu oživujícím způsobem, ale od vyšších stupňů pětinásobně přijímá. Živočich vyzařuje dvakrát dávajícím způsobem, čtyřikrát přijímá. Člověk působí třikrát přijímajícím a třikrát dávajícím způsobem. Genius předává tvůrčí síly dolů na čtyři stupně a dostává síly ze dvou nejvyšších úrovní. Prorok, zasvěcenec, přenáší své vibrace na tvory pěti nižších stupňů vědomí a dostává sílu z božské úrovně. Pouze boží člověk, který dosáhl úplného vševědomí vlastní silou, působí v každém směru a na celý vesmír výhradně pozitivně, životodárně, jako dávající.

Člověk stojící na nižším stupni vývoje, tzv. zlý člověk, může škodit výše stojícímu člověku pouze na hmotné úrovni, pouze činy, avšak nikdy vyzařováním, neboť jeho síly jsou směrem nahoru bez účinku. Zasvěcenec však může předat svou vysokou magickou sílu každému živému tvoru bez vyjímky.

Zasvěcením život nekončí. Pokud zasvěcenec před zasvěcením nezískal všechny nutné pozemské zkušenosti, když se nenaučil znát a vědomě ovládat všechny tvůrčí síly, to znamená vrátil se do božské jednoty částečně nezkušený, pak není úplně osvobozen od osobní sestavy svých sil a jeho osobnost ještě není prožita. Proto v mezidobí, než dosáhne sedmého stupně vlastní silou, jako trvalý stav vědomí, nese v sobě možnost nebezpečí, že zase padne ze svého vysokého stavu vědomí a nastoupí zcela nové kolo osudu. Dokud člověk projevuje boží vůli, nemá žádnou osobnost a žádný osud. Je osvobozen od zákona akce - reakce. Jestliže se však člověk ve svém vědomí ztotožní se svou osobou, se svým tělem, vytvoří si nové kolo osudu, a pak i pro něj začne nesčetná znovuvtělení.

Zkušenosti, které dáváme dohromady z mnoha životů, slouží jen k tomu, abychom rozšířili a prohloubili své vědomí v těle. Těla, která oživujeme, jsou stále oduševnělejší, krásnější. Hmota se stává pružnější, poslouchá stále víc vůli a vyzařování ducha, až se nakonec tělo stane poslušným služebníkem Já a už se neizoluje a nezadržuje ani jediný paprsek ducha. Vše a všichni žijí ve mně. Mír. Neseme ve svém srdci božské vědomí Já - Boha. Od zasvěcení člověk bude Bůh jednat prostřednictvím jeho osoby.

Pokud jste došli až jsem, chtěla bych vám napsat, proč jsem tyto články psala. Náš život, vše, co se s námi děje, není nic jiného, než příležitost obstát ve zkouškách zasvěcení. Příležitost uvolnit napětí a osvobodit se od tlaků, které jsme v sobě od věků ukládali svými myšlenkami, slovy i činy. Napětí a tlaků, které jsou příčinami našeho osudu, naší budoucnosti. V míře, v jaké si uvědomujeme tato napětí a překonáváme je, osvobozujeme své lidské vědomí, které je těmito silami svázáno a omezováno, protože ho poutají se zemí. Ztotožníme je s pravým božským Já, které čeká za každým osobním pocitem ega, ztotožníme se s Bohem, a to je zasvěcení.

Poznatky přejaty z knihy Zasvěcení od Elisabeth Haich

Zasvěcení - Dávná civilizace

zasveceni9

Kdysi žila na Zemi rasa, která se lišila od lidských ras žijících na Zemi v současné době. Projevovala plně zákon ducha a ne zákon hmoty jako dnešní lidské rasy. Byla vědomá na božské úrovni a projevovala Boha na Zemi, aniž přimísila vlastnosti těla.

Celý život byl založen na duchovnosti, lásce a jednotě s ostatními. Příslušníci této rasy znali všechna tajemství přírody a jelikož znali i své vlastní síly, které byly pod nadvládou ducha, měli schopnost ovládat a řídit přírodu svými mocnými silami. Nemuseli si vydělávat na svůj chléb těžkou prací a nechali místo potu pracovat přírodní síly.

Znali všechny přírodní zákony, tajemství hmoty, sílu mysli a také tajemství své vlastní bytosti. Věděli jak se síla mění ve hmotu a jak se z hmoty stává síla. Sestavili nástroje a zařízení, jejichž pomocí mohli nahromadit, dát do pohybu a využívat všechny přírodní a duchovní síly. Žili šťastně a v míru na velké části Země.

Světadíl, který byl zemí a domovem této rasy, byl zničen. Nejprve potomků této božské rasy na Zemi ubývalo. Postupně opouštěli svá těla (ascendovali) a už se nevtělovali. Přesunuli se do jiné dimenze a mohou být s námi v kontaktu. Jiní vystavěli obrovské lodě, na všech stranách uzavřené a izolované proti všem silám. Do nich přinesli některé přístroje a lidi, kteří chtěli, ještě před zničením, opustit tento světadíl.

Poté některé božské bytosti opouštěli vědomí lásky a jednoty a začali se mísit s jinou rasou a tak zdědili magické vědění od duchovní rasy a tělesné dispozice z živočišné rasy. Někteří z nich získali v chrámu zasvěcení a jiní užívali svých znalostí k černé magii. Černí mágové brzy ztratili vládu nad svými přístroji. Chtěli nahromadit v těchto přístrojích nejvyšší božské síly. Avšak tito lidé se stávali víc a víc zaměřeni na sebe, a tak se také měnil proud síly, kterým přístroje nabíjeli, aby je i nadále mohli používat.

A jednoho dne došlo k neštěstí. Někteří mágové vedli neúmyslně sílu, která rozkládá hmotu, to znamená mění ji na jinou formu energie, do svého vlastního těla. Je-li tento proces jednou uveden do chodu, působí hmota, převedená na energii, jako ničivá síla dál a dál, až je vše dematerializováno. Tak byl zničen celý světadíl. Tímto procesem nově vytvořené energie se vyčerpaly a zastavily rozkladné síly.

Celý dematerializovaný světadíl se proměnil v energii radiace, která nejprve stoupala až k horní hranici zemské atmosféry, a pak se odtud vrátila, proměněná na prvotní formu veškeré hmoty. Po dalších procesech přeměny pak celá tato obrovská hmota spadla opět na Zem jako nekonečný déšť vody, bahna a písku. Nad místem mohutné pukliny v těle Země se zavřely vody oceánu. Světadíly druhé polokoule se tímto otřesem rozdělily a vzdalovaly se od sebe čím dál víc, aby se znovu vytvořila rovnováha.

Bytosti z rasy, kteří opustili zničený světadíl před zkázou, znovu přistáli na Zemi a usadili se v různých světadílech, ve kterých začala nová kultura. Vystavěli pro tajné přístroje vhodné stavby, aby je zcela izolovali od zevního světa, aby znemožnili unikání všepronikající energie, která byla v těchto přístrojích nahromaděna. Tyto stavby nazýváme pyramidy a jsou na nejrůznějších místech na Zemi, všude tam, kde se usídlili potomci původní, duchovní rasy. Tam, kde se vylodili, vytvořili velmi pokročilou kulturu.

Vládce v těchto kulturách byl současně veleknězem, který vládl v souladu s nejvyšší božskou silou. Byl strážcem vědění. A protože vědění pochází z jediného zdroje, dával zasvěcení do věd, umění a do velkého zasvěcení v chrámu.

Po nějaké době se tato rasa  začala křížit s živočišnou rasou jeskynních lidí, která se vyznačovala mohutnými a silnými těly. Začali se rodit potomci, z nichž někteří byli zaměření více na tělo nebo více na ducha. U tělesně založených lidí působila tvůrčí síla na hmotné úrovni a rodili se se silnými těly. Ovládali tělesnou sílu a byli velmi pudově založení. Někdy se stávali obávanými tyrany. U duchovně založených lidí se projevovala tvůrčí síla ve vyšších mozkových centrech. Ovládali moudrost, vědu a umění. A zbytek známe už z našich z našich hodin dějepisu.

Poznatky převzaty z knihy Zasvěcení od Elizabeth Haich.

Zdroj: https://www.lightworker.cz/Atlantis.aspx