Nibiru versus Atlantida - odhalení skrytých souvislostí (5)

29.01.08   Jaroslav Chvátal

Proces energo-informační metamorfózy, který je vysoce aktivní několik posledních let klade velmi vysoké nároky postupné oživení tzv. dlouhodobých paměťových receptorů, které jsou nedílnou součástí buňkové paměti lidské bytosti a hypervědomé složky lidské bytosti. V souvislosti s tím je jednou ze strategických aktivit současné doby postupné otevírání jistých velmi důležitých informací, které jsou propojené na důležité mezníky lidské historie propojené s touto planetou. Velmi důležitou kapitolou této historie je problematika Atlantidy. Již nyní mohu naznačit, že s příchodem roku 2008 se změní nejen design a celková koncepce nezávislého internetového magazínu Matrix-2001.cz, ale především se zcela změní jeho potenciál a poslání. Začne sloužit především těm, kteří skutečně hledají, chtějí a nalézají, těm kteří cítí jasně a zřetelně tepot svého poslání v tomto životě. V souvislosti s tím vším v prvních měsících roku 2008 počnu pro tuto úzkou skupinu poutníků, kteří se sami vyprofilují vzhledem k aktuálním okolnostem, odkrývat skutečné praktické skvosty, které byly střežené po více či méně dlouhá období. Čas Velkého Rozhodnutí a Velkých Událostí se postupně probouzí k životu. V iniciačním centru Modrého Světla, ale i v takových aktivitách jakými jsou např. "Učení Svrchovaného Řádu Draka" učím o existenci velmi důležité národnostně genealogické problematiky v návaznosti na rok 2012, která je prezentována tajným materiálem "Cesta Zlatého Lvího Rouna". Jde o nadčasovou civilizační a genealogicko - inteligenční vlnu v linii "Atlantida (Atlantis čili At - land - Isis), Starý Egypt (Egyptos čili Eg - Yptos, My zbavení Ega) a Země Dvouocasého Lva (panteon českého a slovenského státu). Následující informace nepatří mezi iniciačně strategické, ty bych takto plošně nezveřejňoval, ale mohou být dobrým základem. Konečně to by mělo platit i o jiných materiálech specifické hodnoty...


Pokračujeme tedy v pátrání po Atlantidě. I když se na první pohled zdá, že v lokalizaci této bájné země nebude určitě žádný problém a vše půjde jako na drátku - bohužel zdání klame. V podstatě musíme vyřešit dva základní problémy. Tím první je rozhodnutí o jaké zdroje se pro finální posouzení geografických aspektů vlastně opřít. Nemáme totiž mnoho na výběr. Z vlastní zkušenosti vím, že asi nejkvalitnější  jsou místní národní ústní tradice přírodních národů v oblasti středozápadní Afriky, Střední a Jižní Ameriky, z oblasti USA pak jistě prameny indiánských kmenů Hopi, Zuni a Anasázi a zřejmě ještě Navaho. Tyto informační zdroje jsou skutečně vysoce kvalitní ale nesmírně náročné na analýzu a správné pochopení. Pro mou reportáž se tudíž zase až tak nehodí. Takže po jistém váhání jsem se obrátil na jiné poměrně osvědčení a ověřené materiály které budu citovat v následujícím textu.

Druhou problémem je samotné umístění Atlantidy. Na toto téma existuje ohromné množství různých úvah a argumentací. Pakliže provedeme žádoucí selekci zjistíme, že existují tři "žhaví" kandidáti. Jsou jimi:

a)     Oblast dnešního Atlantského oceánu

b)     Oblast dnešního Středozemního moře

c)     Oblast dnešní Antarktidy

V následujícím textu bychom se měli snažit najít odpověď na toto zásadní dilema. Ale jak jsem již naznačil. Pozici nebudeme mít jednoduchou neb máme poměrně svázané ruce co se týče kvalitních studijních materiálů.

Prorok a vizionář Edgar Cayce nás shodně s jinými zdroji informuje o tom, že Atlanťané disponovali velmi kvalitní technikou pomocí které byli schopni budovat celé sítě podzemních tunelových systémů na které byly napojené jakési velmi zvláštní vertikální výtahové šachty. Tuto technologii prý používali nejen na území Atlantidy (Cayce je přesvědčen, že Atlantida byla složená z množství velkých a malých ostrovů - mimochodem i já jsem zastáncem této domněnky), ale i v jakýchsi koloniálních teritoriích. I když jsem hned jaksi nechápal co má tímto termínem na mysli, podrobnějším studiem jeho textů usuzuji, že má na mysli pobřežní oblasti Střední a Jižní Ameriky.

V tu chvíli mne napadlo pokusit se zjistit nějaké informace o existenci potenciálně jsoucích podzemních instalací právě v těchto oblastech. A tak jsem vyrazil do pátrání aniž bych si dělal bůh ví jaké iluze o tom jak to celé dopadne. A ejhle!! Výsledek předčil celá očekávání. Hned ve Střední Americe to začalo být zajímavé. Zde je v převážné míře zástupcem pobřežní atlantské linie - Mexiko. Podíváme-li se na mapu a nebo ještě lépe do nějaké solidní odborné literatury zjistíme, že právě v této zemi se táhne převážná část známých pyramidálních staveb a chrámů v jakési velmi zajímavé linii potencionálně nedaleko atlantského oceánu viz. např. poloostrov Yucatan a další.

Právě v těchto geografických lokalitách se nachází ohromné množství podzemních tunelových systémů  kterých se má za to, že jsou přírodního rázu, ale pokud jsem měl možnost korespondovat s nezávislými odborníky na toto téma - byli silně jiného názoru. Jenže?. Tak jako všude jinde?. O tom se nesmí přece oficiálně hovořit. Samostatnou kapitolou jsou pak místné legendy a báje vztahující se právě k podzemním tunelovým systémům.  

Nemám bohužel momentálně u sebe ověřená data týkající se stáří a charakteru těchto prostor, ale jsem přesvědčen o tom, že minimálně jejich základní jádro by mohlo mít souvislost s aktivitami, které popisuje Edagar Cayce. V jižní Americe je situace obdobná i když více nepřehledná vzhledem k etnickým různorodostem a zvyklostem, které mají spíše odmítavý a nesdílný charakter ve vztahu k příchozím badatelským týmům. Edgar Cayce tedy přímo i nepřímo umísťuje Atlantidu do oblasti dnešního Atlantského oceánu s tím, že různorodé zvláštnosti v přípobřežní oblasti především amerického kontinentu by mohly být jakýmsi důkazem o pravdivosti  tohoto tvrzení.

Dobrá tedy, ale pojďme se podívat dál.

Další velmi zajímavé informace nám poskytuje vědec a badatel dr. David Zink, který již v roce 1978 napsal velmi zajímavý spis pod názvem "The Stones of Atlantis" (Kameny Atlantis). V něm se na jistém místě zamýšlí nad informací, kterou poskytuje Platon ve svých materiálech "Timaeus" a "Critias", kde se opakovaně zmiňuje o tom, že když se cestovatelé Atlantidy vydali na západ, pak měli přístup k velké skupině ostrovů, zatímco, když se vydali na východ velmi brzy narazili na velký kontinent.  Z těchto indicií dr. David Zink (podle mne poměrně povrchně) usuzuje, že Platon má na mysli oblast Pacifiku, přičemž onen kontinent na východě je vlastně západní pobřeží Jižní Ameriky. Nevím, nevím. I když úvaha vzhledem k informacím je to skutečně logická, připadá mi však tak nějak krkolomná.

Na jiném místě své knihy se dr. Zink  dokonce odkazuje i na známou Piri Reisovu mapu,kterou zajisté čtenáři velmi dobře znají. Ta se stala známou poté co jí na světlo světa vytáhl v roce 1513 turecký admirál Piri Reis (tedy několik let poté co Kolumbus učinil svůj první pokus dostat se k americkému kontinentu). Její ohromující zvláštností je fakt, že zobrazuje Antarktidu bez ledového příkrovu. Situace je o to sensačnější, že dnes víme velmi bezpečně dva zásadní fakta:

1) Piri Reis nemohl disponovat žádnou zobrazovací nebo měřící technikou, která by byla schopná odhalit podloží Antarktidy bez ledu

2) Antarktida je nejméně 20 000 let zaledněnou krajinou

 

Jde o mnohokrát potvrzená fakta. K tomu všemu se ovšem přidružují další pikantní fakta. Tak především bezpečně víme, že admirál Piri Reis disponoval kopií původního originálu a dnes nejsem při nejlepší vůli zjistit kolik těchto kopií z kopie bylo učiněno a tudíž nemáme ani zdání jak stará mohla původní mapa. A další věc se týká samotné Atlantidy. Jde totiž o náš původní třetí bod. Pakliže bychom chtěli tvrdit, že Atlantis byla Antarktis pak již před 20 000 lety chodili Atlanťané po sněhu a ledu. Ono to může vyznít humorně, ale když jsem si dal dohromady jedna a jedna tak mi do smíchu moc nebylo. Vezmeme-li v potaz širší okolnosti, pak tento čiře neškodný fakt týkající se zalednění tohoto kontinentu již před 20 000 lety může mít dalekosáhlé důsledky a může potvrzovat indicie možná na hony vzdálené tomuto tématu, ale do jisté míry vztažné.

Budeme-li akceptovat pracovní tvrzení, že Atlantis se nacházela skutečně v prostředí dnešního Atlantiku, pak budeme pod tíhou indicií, muset vyloučit rovnítko mezi Atlantidou a Antarktidou. Pakliže již před 20 000 lety došlo k zalednění tohoto území je nemyslitelné, že by atlantská kultura a civilizace byla umístěna pouze zde (existuje významné  množství indicií deklarující velmi čilou aktivitu Atlanťanů v období mezí 12000 - 20000  lety).Z toho vyplývá, že oblast Atlantidy byla pouze jednou z mnoha ostrovních oblastí jmenované Říše.

Ve chvíli zalednění opustili Atlanťané oblast dnešní Antarktidy, ale ne zcela. Podařilo se jim vybudovat velmi propracovaný systém podzemních chodeb a jeskynních systémů, které napojili na ekonomicky velmi výhodnou platformu geotermálního vytápění. Osobně jsem přesvědčen o tom, že jim vlastně tato situace přišla docela vhod. Po příkrovem ledu právě v místech dnešní Antarktidy mohly vybudovat komplex velmi zásadních vědeckých laboratoří a prakticky nerušeným způsobem provádět své experimenty.

A proč mi v souvislosti s exaktní informací o době kdy došlo k zalednění Antarktidy a při zhodnocení všech podstatných okolností nebylo moc do humoru? Inu to je prosté. Potvrzovalo by to (a to velmi jednoznačným způsobem) domněnku, že nacisté pod příkrovem ledu v oblasti zvané "Země Královny Maud" museli narazit na něco nesmírně zajímavého, když později investovali neuvěřitelné množství energie a finančních prostředků na vybudování nového hlavního stanu "Třetí Říše" právě zde!! A to na co narazili mohlo být veskrze ryze atlantského - třeba celá vědecká a výzkumná laboratoř. Kdo ví? Konečně podívejte se na níže přiložený film v ruském dabingu a zjistíte, že podobné otázky nevrtají v hlavě pouze mne, ale i poměrně vysoce postaveným jedincům v oblasti armády a vědy.

 Apropo? To ještě není vše. Budeme muset odpovědět na dvě poměrně vtíravé otázky:

1)     Jaké příčiny stály za zaledněním Antarktidy

2)     Odkud Hitler a jeho kumpáni zjistili "kde hledat".

Ale to zase někdy příště.

 

Zdroj: MATRIX 2001