Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace (1)

11.06.08   Michael Tsarion

Právě dnes máte příležitost nahlédnout do první části nového seriálu, který je věnován problematice Atlantidy. Jak jistě velmi dobře víte nezávislý internetový magazín Matrix-2001 věnuje této zajímavé oblasti poměrně velkou pozornost. Aktuální je především seriál Nibiru versus Atlantida ve kterém se snažím poukázat na širší souvislosti. Vzhledem k tomu, že již nějakou dobu dostávám podněty od vás čtenářů, ve kterých mne prosíte o více informací na toto téma, rozhodl jsem se aktuálně zařadit do obsahového programu Matrixu velmi zajímavé skutečnosti týkající se Atlantidy a spojitých historických otazníků od významného badatele pana Michaela Tsariona. V některých případech jsem si dovolil doplnit prezentovaný materiál svými vlastními úvahami a postřehy a to tak, aby nebyla narušena primární kontinuita informací. Takže pokud vás zajímají bílá místa dějin lidské civilizace a jste otevřeného ducha, můžete se vydat na cestu časem zpět do hluboké historie a dotknout se alternativního pohledu na mnohé z toho, co možná mělo být před lidským duchem dnešního člověka skryté a neodhalené.


Celá řada dodnes cenzurovaných prehistorických písemných artefaktů ukazuje, že Atlantis nebylo centrum pokročilé lidské civilizace, ale spíše jakási civilizační koloniální základna, která sloužila jako azyl v rámci aktivního pobytu mimozemské inteligence v prostředí naší planety. Existují i 30 000 let staré záznamy, které detailním způsobem popisují návštěvy těchto cizorodých inteligencí. Je úžasné přijmout myšlenku, že tyto texty zůstaly neporušené až do dnešních dob. Na druhé straně je velmi důležité umět si položit otázku proč v souvislosti s jejich přítomností naskakuje jejich nekompromisní cenzura. Jsem ovšem přesvědčen o tom, že nalézt odpověď by nemělo být zase až tak složité.
 
Oblast Atlantidy společně se zvláštními bytostmi zvané "Boží Lidé" je zmiňována na mnoha místech i v klasických biblických textech, ale také v Knize Enocha, Ramayaně, Mahabharátě, Védách, Vimanica Shastra a nebo norské Edě. Ve stejném duchu je možné jmenovat dále dojdeme k perské Zend Avestě, k toltéckému kodexu Chimalpopoca, mayskému Popol Vuh, budhistické Visudhi Magga či k irskému manuskriptu Ipuwer atd.
 
Jméno Atlantidy je zmiňováno v různých obměnách stovkami kultur. Z této palety různých názvů pro jeden a ten samý kontinent můžeme namátkou vybrat tyto: Antilla, Amenti, Arallu, Atala, Atvantika, Aztlan, Azatlan, Atlantia, Atli, Asgard, Avalon, Arcadia, Arktos, Agharta. (Všimněte si prosím jak přísně je ve všech vybraných názvech preferováno se zvláštním důrazem na počáteční místo písmeno "A". To má samozřejmě svou skrytou důležitost. Pozn. J.CH.).

Keltové a Gálové pak tuto oblast, která byla v podstatě i domovem jejich předků nazývaly vlastní specifickou paletou názvů, které během poměrně dlouhého období prošly silným folklorním vlivem. V jejich legendách se tak dozvíme o zemi Finias  a nebo o zemi Murias. Stejně tak jsou v Keltských a Gálských tradicích frekventované zmínky o tajemné oblasti Gorias a Falais a nebo Tir Tairngire (Země Slibu), Mag Meil (Planiny Štěstí), Tir Fa Tonn (Země pod mořem), Tir Nam Beo (Země Života) či Tir Nan Og (Země věčné mladosti).

 V tomto kontextu bych chtěl připomenout citaci známého H.G.Wellse, který svého času sdělil

"Ve jménech a názvech se skrývá vyjimečné kouzlo a síla. Ovšem nejmocnější mezi nimi je Atlantis. Je to jako kdyby zahalené vidění a znalosti o této ztracené kultuře se nejvíce dotýkalo skrytých myšlenek uvnitř naší Duše".

Možnost prehistorických návštěv cizích vyspělých inteligencí přicházející zvenčí, z oblasti mimo naší sluneční soustavu nemusí být pouze pohádková zbožná představa. Konečně i mnozí ze špičkových zástupců ortodoxní vědy byli této myšlence docela nakloněni, viz. např. Albert Einstein. Carl Sagan dokonce odhadl, že jedna z posledních takových návštěv se mohla uskutečnit zhruba před 5000 lety. V knize "Mankind, Chlid of the Stars" (Lidstvo, Děti Hvězd) zmiňují autoři Dr. Harrison a H. Brown z kalifornského technologického institutu tuto myšlenku:

"???odhadujeme, že drtivá většina hvězd v naší galaxii disponuje vlastním planetárním systémem. V mnohých z nich by se mohly nacházet dvě až čtyři planety, které by mohly disponovat analogickými fyzikálními podmínkami jaké panují na Zemi. I přes velmi skeptické úvahy dojdeme k ohromujícímu číslu - 100 miliard planet".

Profesor Hermann Oberth, otec raketové technologie, zcela otevřeně věřil, že planeta Země je sledována bytostmi z jiných planet. Výzkum starověkých záznamů tuto alternativu jen potvrzuje, ba dokonce se ze zadokumentovat dat dá vysledovat, že z pohledu pozemské civilizace šlo o zcela standardní nijak neobvyklý jev. Cizí inteligence ve většině případů respektovala svrchovanost lidí na této planetě a svůj výzkum prováděla tak, aby nepoutala zbytečnou pozornost a neovlivňovala místní obyvatelstvo.

Na druhou stranu existují exaktní prameny, které nám sdělují, že přinejmenším jedna skupina mimozemské inteligence se chovala evidentně v rozporu s výše uvedenými zvyklostmi. Ve starých záznamech jsou tyto bytosti známé jako "Nephilim". Zjistil jsem, že v mnoha bývalých kulturách existuje celá řada dalších pojmenování: Anakim, Repham, Djinn, padlí andělé, Els, Ari, Synové Zadoka, Synové Setha, Uranidové, Asurové, Illies, Famoriáni, Rayleové, Anakové, Amarakové, Rakšasové, králové draka, Naddredové, Batrstvo Hada atd.

Podíváme-li se do biblických textů, zjistíme, že přítomnost Nephilim je označena jako vyloženě škodlivá s tím, že vlivní zástupci těchto bytostí se dopustili velkého "hříchu" tím, že se snažili ovlivnit přirozenou lidskou evoluci. V tomto duchu hovoří například "Kniha Genesis", kap. 6 - 8".

Existuje několik klíčových hypotéz a teorií, které se snaží vysvětlit přítomnost těchto bytostí na Zemi. Zkusme postupně prozkoumat ty nejvíce zajímavé. Z informací, které nám podávají staré písemné tradice zjistíme, že pobyt mimozemské inteligence zde na Zemi nebyl v tehdejších dobách zdaleka tak utajován jako je tomu v současné době.

Z různých pramenů se dozvídáme, že někdy před 50 000 lety v oblasti mezi dnešním Marsem a Jupiterem došlo ke zničení jedné z planet naší Sluneční soustavy. Toto těleso je známé pod různými názvy, např. Tiamat, Phaeton, Marduk, Maldek nebo Malona.

(Je zajímavé, že právě v této době dochází uvnitř atlantské civilizace k zásadním posunům. Je patrná významná odchylka od původní vysoce tvořivého směru ve vyšších frekvencích záměru. Tento náhlý duchovně - kulturní pád vysoce pokročilé civilizace je skutečně zvláštní. A je skutečně možné, že tato velmi zásadní anomálie může mít nějakou souvislost s katastrofickou událostí v naší Sluneční soustavě mezi Marsem a Jupiterem. Poměrně velká skupina výzkumníků je přesvědčena o tom, že zánik uvedeného tělesa souvisí s cyklickým přílete Nibiru. Je zjevné, že v inkriminovanou dobu se to neobešlo bez komplikací ani na naší planetě. Konečně v tomto duchu, jak hned uvidíme, píše i Tsarion. Pozn. J.CH.).

Zhruba v té samé době začíná být planeta Země kolonizována mimozemskou inteligencí. Je dost dobře možné, že planetární pohroma přitáhla pozornost mimozemským návštěvníků, kteří se tak dostaly do nitra naší Sluneční soustavy. Je docela možné, že tito příchozí využili zmatku a oslabení lidstva na Zemi jako výhodu pro sebe. V průběhu kolonizace se pak nesetkali prakticky s žádným odporem.

(A nebo jejich politika zafungovala v smyslu "trojského koně". Pod rouškou pomoci kolabující civilizaci se postupně vetřeli do všech důležitých a strategických společenských pozic odkud začali pomalu a jistě ovládat lidské společenství. Svým způsobem se tento scénář mohl odehrát přinejmenším v oblasti Atlantidy. To by také vysvětlovalo náhlý duchovní odklon od původních hodnot původních Atlanťanů.

S původní teorii kolegy Tsariona v podstatě souhlasím, ale jsem přesvědčen o tom, že atlantská civilizace byla původně skutečně přirozenou a vysoce pokročilou duchovní kulturou pevně spojenou s evoluční integritou člověka na planetě Zemi. Mám tu na mysli uvažované období v rozpětí zhruba 120 000 let př.n.l. - 50 000 let př.n.l. Zhruba v tomto časovém období v souvislosti s katastrofou Phaetonu skutečně mohlo dojít, jak píše Tsarion, k ovlivňování původního silně oslabeného obyvatelstva. A můžeme - alespoň v souvislosti s Atlantidou - hovořit o budování rozsáhlé kolonizační základny. Pozn. J.CH.).

 

Zdroj: Matrix2001