Tom Kenyon
 
Tom Kenyon2
 
Akustický výzkum mozku
 
1. Přehled
 
 
Důležitá poznámka k dokumentům výzkumu: Prosím, čtěte nejdříve.
 
Články, zprávy a studie v této části jsou sdíleny v duchu nabízení volného toku informací. Jsou ve své podstatě vzdělávací a doufám, že vám poskytnout náhled do práce mozku v reakci na zvuk a hudbu, a stejně tak do pochopení psychoakustické technologie Akustického výzkumu mozku (ABR).
 
Ale než se do toho pustíte, považuji za důležité, abych pohovořil o některých ze základních bodů týkajících se vědeckého výzkumu. Toto dělám, ačkoliv nabízím psychoakustické nahrávky ABR na prodej, protože jsem též nadšencem vědeckých metod. A pro případ, že někteří z vás nejsou vědci, cítím povinnost pokrýt některé ze základních principů vědeckého výzkumu.
 
Ve vědě existují ve své podstatě tři typy infomací — neoficiální zprávy od jednotlivců, pilotní studie (někdy zvané neoficiální studie) a řízené studie.
 
Vědecké metody požadují kvantifikaci nebo způsob měření. Je to tento objektivní standard, který je základem všech vědeckých průzkumů. Bez kvantifikace nemáte vědu.
 
Knihovna psychoakustických nahrávek ABR je využívána terapeuty i laiky po celém světě, v některých případech až dvacet nebo třicet let (v roce 2006). Ve výsledku toto používání přineslo velké množství neoficiálních zpráv. Pravidelně dostáváme telefonáty, dopisy a emaily od lidí z celého světa, kteří říkají, že jim nahrávky a programy ABR pomohly. Je potěšující vidět takové pocty tak často, ale tyto zprávy jsou neoficiální v tom smyslu, že jsou to subjektivní zprávy od jednotlivců a kvatnifikace dat chybí.
 
Z vědeckého hlediska mohou neoficiální zprávy ukazovat na oblast případného zájmu či pozornosti, ale tento typ informací nemá žádnou vědeckou důležitost. Důležitost ve vědě je založena na měření nebo kvantifikaci.
 
Druhým typem informací ve vědeckých průzkumech jsou pilotní studie. Tyto studie obvykle zahrnují velmi malý vzorek subjektů (někdy pouze jeden) a v takových případech tyto studie jediného subjektu nazýváme neoficiální studie. Vždy je zapojen nějaký způsob měření a tyto typy studií mají o něco větší vědecký význam a důvěryhost než neoficiální studie.
 
Primární metodou použitou k výzkumu technologie, která se nakonec stala základen psychoakustických nahrávek ABR, bylo topografické mapování mozku pomocí EEG. Tato metoda poskytuje hojnost statistických infomací o stavech mozku v jeho povrchových oblastech (neocortex). Jako součást tohoto výzkumu jsme často prováděli malé neoficiální studie, pokud jsem rozvinul novou stránku psychoakustické technologie. A to je většina toho, co najdete v této části.
 
Chci, aby v této věci bylo zcela jasno. Ačkoliv pilotní studie nabízejí něco málo kvantifikace, byli bychom nedbalí, kdybych přikročili k vyvozování závěrů, a rozhodli se, že výsledky zachyceny jednou osobou nebo několika, mohou být zobecněny pro každého. Z tohoto důvodu je třetí typ vědeckého výzkumu tak důležitý - řízené studie. V tomto typu studií je velký vzorek subjektů zásadní. V takovém souboru dat z velkého okruhu subjektů mohou výzkumnící předpovědět, zda je pravděpodobné, že tytéž výsledky zachycené jedním jedincem budou zachyceny i u ostatních.
 
Psychoakustická technologie ABR byla vyvinuta především, s několika výjimkami, pomocí kombinace klinických pozorování a pilotních studií. Jinými slovy jsme studovali malý vzorek subjektů (pomocí EEG) a pak předpovídali možné účinky. Tyto účinky byly poté pozorovány v klinickém prostředí s mnohem větší skupinou osob - většinou v mé psychoterapeutické ordinaci, v jednotlivých nebo skupinových sezeních a dalšími terapeuty po celém světě. Myslím, že je důležité mít tyto rozdíly na zřeteli až se budete pročítat studiemi a komentáři v této části.
 
Psychoakustika je rostoucí pole zájmu jak ze strany laiků tak i terapeutů a lékařských a psychiatrických profesionálů. Doufám, že představením těchto informací vědecky přesným způsobem, bude této vycházející technologii osobní transformace poslouženo.
 
Tom Kenyon, M.A.
 
 


Tom Kenyon je výzkumník, terapeut, hudebník, léčitel zvukem a učitel. Přes dvacet let je jeho výzkumná skupina Akustického výzkumu mozku favoritem na poli psycho-akustiky a užití zvuku a hudby ke zpřístupnění tvořivých schopností mozku a mysli. Knihovna ABR se opírá jak o vědu tak i prokázané úspěchy a je využívána terapeuty, klinickými lékaři i laiky po celém světě. Důležitá poznámka: Nahrávky ABR jsou navrženy pouze pro účely výuky a sebezkoumání.


 

Technologie BioPulse™
 
Psychoakustická technologie ABR je založena na použití komplexních tónových matricí, ve kterých jsou různé zvukové vzory smíchány ke stimulaci mozku / mysli do stavů s větší duchapřítomností a vynalézavostí. Mnoho z těchto tónů je namícháno pod úrovní slyšitelného zvuku, maskováno jinými zvuky a někdy hudbou, speciálně zkomponovanou pro požadovaný mentální / emoční stav.
 
Nahrávky ABR Toma Kenyona také využívají “Technologii BioPulse”, kde specifické tóny, o kterých je známo, že mají vliv na stav mozku, jsou smíchány do tónové matrice. Výzkum ukazuje, že takovéto frekvence mohou významně ovlivňovat vědomí.
 
 
Základní kategorie jsou:
 
delta (0.5 – 4 HZ). Spojené s hlubokou úrovní relaxace jako je spánek
 
theta (4 – 8HZ). Spojené s klidnými stavy vědomí, kdy se nezřídka objevuje živá vnitřní představivost
 
alpha (8- 12 HZ). Uvolněná nervová soustava, ideální pro zvládání stresu a napětí, zrychleného učení a duševní představivosti
 
beta (12-30 HZ). Spojené s probouzením/bdělými stavy k-komplexu vědomí (30 – 35HZ). Jasnost a náhlé stavy spojení, “ zkušenost ah-ha”
 
super high beta (35 – 150 HZ). Psychodynamické stavy vědomí
 
 

Zdroj: https://tomkenyon.com/acoustic-brain-research