Tom Kenyon

Tom Kenyon6

Akustický výzkum mozku

2. Teorie

 

Teoretické pojmy technologie

ABR Co je psychoakustika?

Psychoakustika, nově vznikající obor technologie lidského potenciálu, slibuje radikálně ovlivnit lidské chování pomocí studování zvuku, řeči a hudby a jejich vlivu na mozek/mysl. Všimněte si toho, že píšeme mozek/mysl spojené dohromady. Je to založeno na pohledu Dr. Carla Pribrama na mozek a “mysl”, že “mysl” je proces běžící souběžně s fyziologickými procesy v mozku. Proto je možné mít mozek bez mysli, jako například v mrtvole, ale není možné mít mysl bez funkčního mozku — alespoň ne ve smyslu, v jakém běžně uvažujeme o mentální/emoční zkušenosti. (To neznamená, že neexistují některé aspekty vědomí, které fungují nezávisle na procesech v mozku, ale že procesy v mozku jsou nezbytné k běžné každodenní zkušenosti.) Na následujících stránkách bychom rádi představili některé ze základních konceptů v psychoakustice a probrali závěry výzkumu související s nahrávkami ABR.

 

Zvuk a hudba

Po staletí byly hudba a zvuk použivány k “léčení” a transformaci. Od hrdelních zpěvů starověkých šamanů po vznešené Gregoriánské chorály katedrál, zvuk a hudba hráli ústřední roli v lidské kultuře. Pouze před nedávnem jsme začali rozumět fyziologickým účinkům zvuku a hudby na mozek. V následující části probereme jejich pozadí a důsledky v psychoakustické technologii.

Víme, že hudba může hrát zásadní roli v procesech mozku. Práce Dr. Lozanova v Bulharsku to potvrzuje. Objevil, že hudba při 60 taktech za minutu, jak se je užívána při pohybech Largo barokní hudby, zvýšila aktivitu alfa o 6% ve spojení s relaxací a snížila aktivitu beta (normální bdělý stav ) o 6%. Tep se zpomalil v průměru o 4 díly rtuti. Subjekty popisovaly “uvolněné vědomí”.

Ve studii vedenou Dr. Sue Chapmanovou v nemocnici v New Yorku byla zjišťována odezva na hudbu u předčasně narozených kojenců. Jedna skupina poslouchala Brahmsovu ukolébavku (strunnou verzi) šestkrát za den, zatímco kontrolní skupina neposlouchala nic. Skupina kojenců, která poslouchala Brahmse, přibírala na váze rychleji, měla méně komplikací a byla propuštěna z nemocnice v průměru o týden dříve než ty děti, které Brahmse neposlouchaly.

Co se stalo?

Z pohledu psychoakustiky je to zcela zřejmé. Struktura hudby, rytmus a zabarvení, to vše vytvořilo změny v procesech mozku skrze stimulaci zvukových drah. Tyto změny v procesech mozků dětí velmi snížily hladinu jejich stresu a tím umožnily přirozené “léčebné” schopnosti, aby se zapojili efektivněji než u těch v kontrolní skupině.

Vibrační podstata zvuku a hudby vytváří jazyk, kterému tělo a mysl rozumějí. Jazykem nemyslíme “slova,” máme na mysli “informace.” Ve skutečnosti naše slovo “informace” pochází z latinského základu “informare”, což znamená formovat či tvarovat. Z tohoto pohledu je hudba procesem změny akustických tvarů a forem. Kdybyste se podívali na tvary a formy tvořené hudbou, viděli byste živé tvary připomínající hory, údolí, stromy, mikroorganismy a galaxie. Studium tvarů vytvářených hudbou se nazývá kymatika a je výsledkem zejména práce dvou lidí: Dr. Hanse Jennya a Dr. Guye Mannerse. Tito výzkumníci shromáždili mnohé fotografie kymatických vzorů, které byly vytvořeny posíláním vibrací zvuku skrz kovovou desku pokrytou různými rezonantními přenašeči, jako železné piliny nebo písek. V některých případech byl použit tonoskop, ten vzorce zaznamená elektronicky. Tyto studie ukazují, že hudba skutečně vytváří druh jazyka.

Jako ve všech jazycích je zde pojem syntaxe. Syntaxe je termím běžně vyhrazen pro psaný nebo mluvený projev. Vztahuje se k uspořádání, ve kterém se slova objevují. Pokud změníte pořadí slov ve větě, změníte její význam. Tento kocept může být rozšířen též na hudbu. Když pomícháte noty v hudební skladbě, změníte ji. Pořadí informací (not) v hudbě je stejně zásadní jako pořadí informací (slov) v mluvě. Pokud uvažujeme o zvuku a hudbě jako o jazyku nebo množině informací, vidíme nové možnosti chápání jejich účinků na mozek/mysl.

Hudba má též hluboký dopad na emocionální problémy a obtíže s učením, jak to ukazuje práce Dr. Tomatise ve Francii. Je docela zajímavé, jak se Dr. Tomatis dostal ke své práci s terapií zvukem. Někdy počátkem svých studií byl zavolán do Benediktinského kláštera mimo Paříž. Mniši trpěli depresemi a měli potíže s jídlem a spánkem. Dr. Tomatis Byl požádán, aby našel příčinu jejich onemocnění. Během svého průzkum zjistil, že opatství před nedávnem získalo nového opata. Nový otec byl hrdý na to, že je moderním mužem, a považujíce Gregoriánské chorály za příliš středověké, přikázal mnichům přestat se zpěvem.

Aniž by to tušil, odebral opat mnichům prvořadou formu stimulace mozku. Když Dr. Tomatis přiměl opata znovu zavést zpívání, deprese zmizely a mniši byli v pořádku. Tato příhoda vedla Dr. Tomatise ke studiu vlivu zvuku na mozek. Během své práce objevil účinky vysokých frekvencí na procesy v mozku, emocionální problémy a překážky v učení.

V Beckmanově výzkumném ústavu v Duarte v Kalifornii známý genetik Dr. Ohno přiřadil hudební noty ke každé z 6 aminokyselin tvořících kód DNA. Dr. Ohno byl schopen přepsat “hudbu” vytvořenou helixy DNA v živých objektech. Tyto zvukové vzorce nejsou náhodné, ale dokonce tvoří melodie. V jednom ze svých experimentů přepsal melodii určitého typu rakoviny. Melodie měla zvláštní podobnost s jednou hudební skladbou napsanou v 17. století — Chopinův Pohřební pochod. “Vycítil” snad Chopin tuto melodii z přírody samotné?

Význam zvuku a hudby pro procesy v mozku je na poli psychoakustiky podstastný. Pohledem na změny ve stavech mozku a chování vyvolané skrze zvuk, jazyk a hudbu můžeme lépe pochopit tyto jevy. Psychoakustika je v plenkách a my nyní pouze začínáme chápat přesnost s jakou zvukové vzorce mohou ovlivnit procesy v mozku a v buňkách. Je to vzrušující doba a ABR je zaujatý vědeckým zkoumáním and chápáním teorie a technologie psychoakustiky.

 

Jazyk

Užití jazyka na páskách ABR je velmi specifické a je založeno na práci Miltona Ericksona, M.D. a používání transformační gramatiky. Transformační gramatika se zabývá “transformacemi” nebo změnami v gramatice, které rodilí mluvčí nějakého jazyka dělají během mluvení. Transformace mohou napomoci změněných stavům vědomí.

Použitím jazyka v souvislosti s touto gramatikou jsme schopni “mluvit” k nevědomé mysli její řečí. Tato řeč nevědomé mysli je characterizována použitím metafor. Metafory mají mnohem hlubší a komplexnější asociace než kognitivní typ (normální) vět. Kdyby vám například někdo chtěl říci, “Miluji tě,” věděli byste, co tím myslel. Nicméně, kdyby použil metaforu, komunikace by nabyla větší hloubky. Například, “Miluji tě, jako musí řeka milovat moře, spěchající, stále se deroucí kupředu…. jsem já k tobě přitahován.” Toto je základem poezie a je to také způsob jak můžeme velice urychlit změny. Použitím metafor nastanou principiální změny v chování a postojích. Promlouváním k nevědomé mysli pomocí jejích vlastních výrazů můžeme zvětšit hloubku mentálních a emočních procesů.

 

Fyziologie mozku

Akustické stimulace mozku je dosahováno skrze sluchové dráhy vedoucích do sluchové kůry. Retikulární aktivační systém (RAS) je též aktivován skrze spinoretikulární vlákna umístěná v 5 až 8 plátku šedé hmoty páteře. Zatímco RAS není vybaven na zacházení se specifickými smyslovými informacemi, skvěle se hodí na ovládání vzrušení. Jakákoliv silná stimlace, jako je zvuk, aktivuje RAS, což se rozšíří na aktivaci celé mozkové kůry, sídlo “vyšší” mysli.

Ve studii vydanou Tedem Melnechukem, ředitelem výzkumu komunikace v ústavu pro zlepšování zdraví, byl zjištěn přímý vztah mezi hudbou a endorfiny podobnými opiátům, vylučovanými mozkem. Mnoho případů velmi příjemných a “uzdravujících” zážitků bylo hlášeno uživateli našich nahrávek. Proto můžeme vyvodit skrze pozorování, že mnoho našich pásek zvyšuje hladinu endorfinů v těle. Klinická data podporující tuto hypotézu nejsou zatím k dispozici, ačkoliv studie v současnosti probíhají.

Ve své knize Psychobiologie uzdravování mysli-těla, Ernst Rossi, M.D. ukazuje, jak řeč může vytvořit fyzioligocké změny v těle. Naznačuje, že v mozku je struktura, která “překládá” jazyk na fyziologickou odpověď. Tato struktura, zvaná hypotalamus, je umístěna v středu spodní úrovně mozku. Komunikuje skrze nervová vlákna s vyšší mozkovou kůrou a různymi orgány a soustavami těla. Když informace vstoupí do hypotalamu z korových oblastí mozku, hypotalamus “převede” energii nervových impulzů z kůry do “jazyku” těla. Proto použítí jazyka velmi specifickými způsoby, jak to můžeme najít na nahrávkách ABR, vyústí ve zřetelné fyziologické odpovědi.

Jiný způsob zobrazování účinků psychokustické stimulace na fyziologii mozku je zkrze PET (Pozitronová emisní tomografie). Při PET je aktivita mozku měřena spotřebou glukózy (jednoduchý cukr používaný mozkem jako palivo). Skrze PET bylo ukázáno, že řeč aktivuje levou hemisféru, zatímco hudba aktivuje pravou. Když jsou hudba a jazyk v kombinaci, jsou stimulovány obě hemisféry. Jedním ze základů technologie ABR je, že zvýšení neurologické aktivity v mozku zvyšuje šanci, že nastane změna.

Neuromapa je 24-kanálový elektroencefalogram (EEG), který měří aktivitu mozkových vln pomocí mikroprocesoru (viz Slabikář mozkových vln). Těchto 24 kanálů informací je barevně odlišeno, aby dávaly topografickou mapu mozku a různých oblastí aktivity mozkových vln. Určitá forma neuromapování, kterou ABR používá, byla vytvořena Dr. Edem Wilsonen, M.D., v Koloradském centru pro biobehaviorální zdraví. Když byla neuromapa použita ke studiu subjektu, který poslouchal pásku ABR Tvar vlny (Wave form), byl pozorován radikální posun v převládají mozkové aktivitě alfa, ukazující na pozorování podstatně změněného stavu vědomí.

Též bylo zaznaménano silné zvyšení v aktivitě theta spojené s hlubokými stavy uvolnění. Mělo by být zmíněno, že Tvar vlny (Wave form) je používán četnými klinickými lékaři ke zvládání stresu a bolesti.

 

Technologie

ABR používá škálu zvuků a hudebních vzorců v závislosti na požadovaných účincích na chování. Obecně se snažíme vytvořit stavy mozkových vln v oblastech alpha a theta, a někdy delta. Toto umožňuje mozku/mysli být vnímavější k příchozím informacím, které mohou ale nemusí být vyjádřeny ve formě jazyka.

Technologie ABR se spoléhá na nesčetné poslechové postupy, aby vytvořila specifické vzorce mozkových vln. Elektronické pulsy prahové úrovně (vytvářející zvláštní vzorce mozkových vln pomocí pulsů dané frekvence v požadované počtu cyklů za vteřinu), frekvenční modulace (kde tóny rychle oscilují mezi dvěmi polaritami), hudební vzorce, tónová skladba and hemisférické přemostění (rozložení klíčových tónů do stereo pole) je jen několik z častěji používaných zařízení. Také diferenční signalizace je občas použita k ovlivnění synchronizace mozku. Při diferenční signalizaci jsou dva rozdílné signály poslány do mozku současně. Tóny jsou nejčastěji zasazeny do hudební škály, která je často spojována s uzdravovacími schopnostmi.

Také využíváme frekvence ke stimulaci oblastí mozku pro smyslové zpracovávání během stěžejních okamžiků “vysokého potenciálu učení.” Takové frekvence mohou být vytvářeny elektronicky nebo přirozenou cestou. V některých případech může být mozek stimulován napříč skrze pravou či levou hemisféru ke zvýšení procesů v mozku, směřujíce zvukové a frekvenční vzorce přes kalózní těleso (corpus callosum). Tyto různé prvky jsou smíchány dohromady do tónové matrice, kde je mnoho zvuků a frekvencí smícháno podprahově (právě na prahu slyšení). Výsledný účinek je složitá síť sluchové stimulatce, která uvádí procesy v mozku a učení na maximum.

 

Výzkum neoficiálních dat

Obdrželi jsme mhohé zprávy od posluchačů našich nahrávek, ve kterých stojí například, že Tvar vlny (Wave form) vytváří uvolněné stavy vědomí. Hlásili pocity vznášení se, hluboké uvolnění svalů, zmírnění vnímané bolesti, hluboké pocity míru a klidu a výrazné zvýšení příjemných stavů. Tyto neoficiální zprávy byly fyziologicky vysvětleny studiemi jako je dříve popsané neuromapování.

Mnoho osob s chronickými zdravostními obtížemi hlásilo obrovské zlepšení při použití psychoimunologických edicí. Tito pacienti zahrnovali osoby s rakovinou, nerovnováhou v endokrinní soustavě, lupus, stresový únavový syndrom, atd. Zdálo by se, že každý problém zhoršovaný stresem může být zmírněn těmito nahrávkami. (Toto se vztahuje ke stresovým vzorcům odhaleným neoficiálními zprávami a předpoklady psychoakustiky ve vztahu k sympatické a parasympatické nervové soustavě. Jsou to hypotézy a nejsou, v současné době, založeny na řízených studiích.)

Autor Robert Anton Wilson ohlásil v časopise Magical Blend, že poskytl psycho-imunologii filmovému producentovi pod ohromným stresem. Po týdnu poslouchání nahrávek řekl producent, že se “cítil jako nový člověk” a “jako by byl právě na dovolené.” Kromě toho Wilson ohlásil, že shledal nahrávky více stimulujícími a účinějšími než psychowalkmany. To je další efekt nahlášený mnohými posluchači. Zdá se, že psycho-imunologie vytváří všechny typy transformačních zážitků. Toto může být teoreticky vysvětleno širokým rozsahem frekvenční stimulace, stejně jako zvýšeným uvědomováním si těla. Použití nahrávek zřejmě zvyšuje citlivost k vnitřním vjemům.

Podpora prostředí (Ambient Support) byla původně navržena k použití studenty a učiteli ve třídě, ačkoliv nyní je užívána rostoucím počtem profesionálů ke zvýšení produktivity. Neoficiální zprávy byly vynikající. Dr. Gwen Moore z laboratoře učení při Northside v Atlantě v Georgii ohlásil, že Podpora prostředí (Ambient Support) usnadňovala učení, zmírnǒvala stres a zvyšovala motivaci. V jednostranném průzkumu 42 absolventů vysokých škol a vysykoškoláků, 90% hlásilo zmírnění úzkosti a stresu spojeného s učením, 87% hlásilo méně úzkosti u zkoušek, 85% hlásilo zvýšenou motivaci and 84% hlásilo zlepšení paměti. (Povšimněte si, že toto nebyla řízená studie a závěry nemají z čistě vědeckého hlediska důležitost. Spíše ukazují osobní dojmy a jako takové se mohou výrazně lišit.)

 

Fyziologické studie

Fyziologická měření zahrnovala takové věci jako srdeční tep, krevní tlak, dýchání, chemii krve, atd. PET and EEG byly již zmíněny dříve. ABR zaměřil většinu svých současných fyziologických studií na výsledky EEG jako je neuromapování a systém sběru počítačových dat zvaný HAL-4.

 

Slabikář mozkových vln

Mozek vysílá elektrické potenciály nebo vzorce skrz celou svou strukturu. Bylo klinicky prokázáno, že tyto elektrické potenciály nebo mozkové vlny se vztahují k různým mantálním a emočním stavům. Obvyklým způsobem měření aktivity mozkových vln je EEG (viz Fyziologie mozku). V této oblasti jsou spory, jak moc se různé stavy mozku překrývají, ale následující schéma je obecně přijímáno. Existuje šest různých kategorií počínaje hladinou delta, nejnižší úrovní, až po Kcomplex, nejvyšší úroveň.

Delta je rozsah 0.5 – 4.0 Hz a je spojen s hlubokým spánkem s chybějícím vědomí sebe sama. Nicméně, někteří jedinci s velmi vyvinutou nervovou soustavou hlásili hluboký klid a uvolněné vědomí seba sama, když byly v úrovni delta. Takové osoby obvykle zušlechťovali své nervové soustavy pomocí praktik, jako je jóga, meditace, atd.

Další úrovní aktivity mozkových vln je théta, která je v rozsahu 4 – 8 Hz. Théta je spojena s hlubokým uvolněním a pronikavými zážitky představivosti, jako jsou sny, vize, atd. Théta je dokonce často spojována s jevem sebeuzdravování.

Od théty se dostáváme výše k úrovni alfa, která je spojována s lehkým uvolněním. Alfa je rozsah 8 - 14 Hz a je často používán v takových metodách zrychleného učení jako je superlearning. Dále je pak alfa používána v určitých typech metod svépomoci jako je kybernetika.

Beta je to, o čem běžně uvažujeme jako o bdělém stavu a je v rozsahu 14 – 23 Hz. Vyšší beta je rozsah 23 – 33 Hz a je spojována se stavy zvýšené mentální aktivity. K-komplex je v rozsahu 33 Hz, obvykle se vyskytuje v krátkých vzplanutích a je spojen se zážitky “aha”, kdy dosáhneme náhlého pochopení. Nedávné výzkumy ukazují, že mozek může v neokortexu vytvořit aktivitu až 150 Hz. Tyto stavy mozku jsou seskupeny jako vyšší a supervysoká beta.

Zaměřením na určité stavy mozku je možné velmi napomoci vnitřním aktivitám jako je učení, sebeuzdravování, zkoumání změněných stavů vědomí, atd. Ačkoliv měření mozkové aktivity je rozhodující důležitosti v našem pojetí neurofyziologie, vlastní mentální/emoční and duchovní zážitky jednotlivce jsou také zásadní pro naše pochopení rozhraní pro mozek.

 

Základy akustiky

Následující informace jsou zcela základním přehledem frekvencí, jak je tento termín používán v psychoakustice. Všechny zvukové vibrace jsou složeny z vlnových vzorců. Diagram níže ukazuje typickou sinusovou vlnu (která je nejčastěji používaným tvarem vlny v psychoakustice).

Cyklus je vzdálenost mezi vrcholy. Frekvence obvykle počítáme v cyklech za vteřinu nebo Hz (Hertz). Čím větší frekvence, tím vyšší tón. Běžný rozsah slyšení je pro většinu lidí rozsah 20 – 20000 Hz. Několik lidí dokáže slyšet tóny nad 20000 Hz, ale je velmi vzácné, aby někdo slyšel frekvence pod 20 Hz.

Jakmile jsou frekvence použity k “posunutí” mozku do změněného stavu vědomí, přicházejí na řadu nesčetné možné přístupy. Důležitá věc k zapamatování je, že většina lidí není schopna slyšet nižší frekvence, které jsou typické pro vzoce mozkových vln. Například, nižší alfa (doprovázená uvolněním) je v rozahu 8 – 9 Hz, daleko pod prahem slyšení 20 Hz.

Jeden ze způsobů, jak se s tímto vypořádat je diferenční signalizace. Při diferenční signalizaci jsou do mozku poslány dva různé tóny. Řekněme například, že pošleme 200 Hz do levého ucha a 208 Hz do pravého. Rozdíl mezi signály je 8 Hz, a to je frekvence, kam se mozek “posune”. Také používáme hudební škály, které se zdají být celkem účinnými ve změnách stavů vědomí.

Jiný přístup, častěji používaný na nahrávkách ABR, je vysílání nízkých tónů ve specifických rytmických pulsech k “posunutí” mozku do požadovaného stavu. Takže můžeme vypulsovat jakoukoliv frekvenci nebo tón na 10 cyklů za vteřinu k dosažení zvýšení aktivity alfa. Výhoda této formy ovlivňování je, že osoba neslyšící na jedno ucho může i tak dosáhnout “posunutí”, kdyžto při diferenční singalizaci ne.

V rámci procesů v mozku a co se týče těla, existuje v psychoakustice jeden pohled na frekvence rozhodujícího významu. Použitím různých frekvencí je možné rozvibrovat různé části těla a tímto aktivovat nebo spustit emoční/mentální aktivitu spojenou s těmito oblastmi. Upotřebení v psychoterapii a oborech zahrnujících rozhraní tělo/mysl jsou velmi vzrušující.

Zdroj: https://tomkenyon.com/theoretical-constructs-of-abr-technology