Harmonická a disharmonická funkce čaker

twinflame2

 

 

1. Čakra: Múladhára

Harmonická funkce:

Je-li tvoje základní čakra otevřená a harmonicky funguje, zažíváš hluboké osobní spojenectví se Zemí a jejími tvory, nezkalenou vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Cítíš se být zařazen do přirozeného běhu života, do střídání klidu a aktivity, smrti a nového života. Tvé jednání je neseno přáním spoluúčastnit se života na tvé mateřské planetě, v souznění s plodivou silou Země, s životem v přírodě. Připadá ti snadné uskutečňovat ve světě své cíle. Tvůj život stojí na neotřesitelné pradůvěře. Zažíváš Zemi jako místo jistoty, kde můžeš dostat všechno, čeho je ti zapotřebí: přízeň, výživu, bezpečí a ochranu. Tím se otvíráš s důvěrou životu zde na Zemi a vše, čeho se ti dostává, přijímáš s vděčností.

 

Disharmonická funkce:

Při jednostranné dominanci nebo chybné funkci této čakry krouží tvoje myšlení a jednání hlavně kolem materiálního vlastnictví a jistoty, stejně jako kolem smyslových požitků, jako např. dobrého jídla, alkoholických nápojů, sexu atd. To, po čem bažíš, si chceš také přivlastnit, aniž bys přemýšlel o následcích. Zároveň ti může být vysloveně zatěžko otevřeně brát a dávat. Máš tendenci se pojistit a ohraničit. Neschopnost něčeho se vzdát a touha si všechno podržet je nezřídka vyjádřena v tělesné rovině formou zácpy nebo tělesné nadváhy.

Tvé jednání je zaměřeno především na uspokojování tvých vlastních fyzických potřeb. Přitom přehlížíš nebo nevědomky přecházíš potřeby jiných, stejně jako potřebu svého vlastního těla po zdraví a umírněné výživě a po vyrovnaném a harmonickém způsobu života.

V extrémních případech trváš na určitých představách a žádostech, od kterých se nedokážeš odpoutat. Jestliže jsou tvoje utkvělé představy okolnostmi nebo ostatními lidmi vystaveny tlaku, reaguješ podrážděně a hněvivě, v extrémních případech také zuřivě nebo agresivně. Nemírné prosazování vlastních přání a představ spadá rovněž do oblasti porušené základní čakry.

Vztek, hněv a násilí jsou konec konců obranné mechanismy, které poukazují na nedostatek pradůvěry. Za takovým jednáním stojí vždycky strach ztratit nebo vůbec nezískat něco, co ti dává pocit jistoty nebo dobré pohody. Země je pro tebe místem, které musí být ovládáno a vykořisťováno, aby se člověku zajistilo přežití. A tak je kořistnictví, které dnes převládá v poměru vůči Zemi, a porušování její přirozené lidí.

 

Nedostatečná funkce

Při zablokované nebo uzavřené základní čakře je tvoje tělesná konstituce velmi slabá a máš málo tělesné i duševní síly k překonání čehokoliv. Mnoho věcí v životě ti dělá starosti, pocity nejistoty znáš velmi dobře. Možná máš také pocit nejisté půdy pod nohama, nebo se cítíš „ne zcela přítomen". Nepřipadá ti snadné vyrovnat se s požadavky života, často ti chybí síla prosadit se a stabilita. Proto ti život na Zemi připadá často jen jako břímě, a ne jako radost. Stále toužíš po životě, který by byl snazší, příjemnější a méně náročný.

Jestliže jsi rozvíjel jednostranně své vyšší čakry, může ti nedostatečná funkce tvé základní čakry způsobovat pocity, že sem tak docela nepatříš. Protože můžeš přijímat elementární životní sílu jen v omezené míře, dochází - ve spojení s blokádou v druhé a třetí čakře – v některých případech k chorobnému hubnutí, „útěkové" reakci. Budeš však tak dlouho konfrontován s problémy pozemského života, dokud se nenaučíš považovat je za milníky svého celkového vývoje.

 

 

2. čakra: Svádhišthána

Harmonická funkce

Harmonická funkce otevřené druhé čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Jsi vůči jiným lidem, a zvláště vůči druhému pohlaví otevřený a přirozený. Sexuální spojení s milovaným člověkem je pro tebe možností zúčastnit se tance mužských a ženských tvořivých energií, prožít jednotu s celou přírodou a růst k vnitřní úplnosti. Cítíš, že řeka života při tvoření proudí také tvým tělem, tvojí duší a tvým duchem. Podílíš se na hluboké radosti tvoření a život tě naplňuje vždy znovu údivem a nadšením. Tvoje pocity jsou přirozené, tvé jednání tvůrčí. Činí plodným tvůj vlastní život i životy ostatních.

 

Disharmonická funkce

Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v pubertě. Probouzející se sexuální síly vyvolávají nejistotu, protože rodiče a vychovatelé jsou jen vzácně schopní ukázat mladému člověku, jak s nimi správně zacházet. Často je to také důsledek nedostatku něžnosti a tělesné blízkosti v raném dětství. Může dojít k odmítání a popírání sexuality, čímž se ztrácí přirozený projev jejího tvořivého potenciálu a energie se vybíjí nevhodným způsobem - většinou formou přehnané sexuální fantazie nebo potlačené žádosti, která čas od času uniká kontrole. Jiný možný následek tohoto přístupu spočívá v tom, že používáš sexualitu jako drogu. I to znamená, že jsi nepoznal tvořivý potenciál těchto sil a použil je nesprávným směrem. V obou případech vzniká nejistota a napětí ve vztahu k druhému pohlaví. Tvoje cítění je hrubé a máš tendenci upřednostňovat uspokojování svých vlastních sexuálních potřeb.

Možná také, že žiješ v neustálé touze po naplňujícím sexuálním vztahu, aniž bys poznal, že příčina, proč se tvé přání neuskutečňuje, je v tobě samém. Se ztrátou nepředpojatosti a neviny v zacházení se sexuální energií ztrácíš také otevřenost pro její tvořivé projevení, pro hru sil jin a jang a pro dětský údiv nad zázrakem života.

 

Nedostatečná funkce

Nedostatečná funkce druhé čakry vzniká ve většině případů již v dětství. Pravděpodobně už tvoji rodiče potlačovali vlastní smyslnost a sexualitu a tobě chyběly smyslová stimulace, dotyky, mazlení a něžnosti. Následkem toho se stalo, že jsi v této oblasti zcela zatáhnul své "antény''. V pubertě jsi potom veškerou navenek se deroucí sexuální energii zcela zablokoval. Toto její „úspěšné" potlačení má však za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. Život ti připadá smutný a málo cenný.

 

 

3. čakra: Manipúra

Harmonická funkce

Když je třetí čakra otevřená a funguje harmonicky, máš pocit míru, vnitřní harmonie se sebou, s životem a se svým postavením v něm. Můžeš být sám se sebou vyrovnaný a zároveň respektovat pocity a osobitost ostatních. Máš pak přirozenou schopnost přijímat pocity, přání a životní zážitky, poznat jejich význam pro tvůj život, vidět je „v pravém světle" a integrovat je do své osobnosti.

Tvoje jednání je ve spontánním souladu s přírodními zákonitostmi, které platí v celém Universu i uvnitř každého člověka. Přispívá tak tobě i tvým bližním k vnitřnímu i vnějšímu bohatství a naplnění. Jsi plný světla a síly. Jas v tobě obklopuje i tvoje tělo, chrání tě tak před negativními vibracemi a vyzařuje do tvého okolí.

Máš-li navíc otevřenou šestou a sedmou čakru, poznáváš, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se ti tvá přání, co si přeješ, přitahuješ jako magnet. Tak dojdeš ve svém životě k poznání, že plnost je tvé právo od narození a tvé božské dědictví.

 

Disharmonická funkce

Při jednostranném vlivu nebo chybné funkci třetí čakry chceš všechno ovlivňovat podle svého názoru, ovládat svůj vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíš, že jsi k tomu hnán vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jsi v dětství a v dospívání zažil málo uznání. Proto sis nemohl vyvinout skutečnou sebeúctu, a potvrzení sebe sama, kterého se ti vnitřně nedostávalo, teď hledáš ve vnějším životě. Přitom vyvíjíš enormní aktivitu, kterou se pokoušíš překrýt hlodavý pocit nedostatečnosti. Chybí ti vnitřní uvolněnost, připadá ti obtížné „vypřáhnout" a uvolnit se. Když myslíš v první řadě na to, jak získat uznání a vnější bohatství, jsi pravděpodobně opravdu úspěšný.

Postoj, že všechno "jde", vede k tomu, že obtížné a nežádoucí pocity jsou ovládány nebo potlačovány. Následkem toho se tvoje emoce hromadí a čas od času prorazí zeď obrany a kontroly a zaplaví tě, aniž jsi schopen je usměrnit vhodným směrem. Také lehce „vybouchneš" a ve tvé předrážděnosti se projevuje všechno to množství hněvu, které jsi během času polykal, aniž bys ho zpracovával. Nakonec musíš zjistit, že ti pouhá snaha po vnějším bohatství a uznání nemůže dát trvalou spokojenost.

 

Nedostatečná funkce

S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíš často poraženecky a bez odvahy. Všude vidíš překážky, které se staví do cesty splnění tvých přání. Svobodný rozvoj tvé osobnosti byl pravděpodobně už v dětství silně poškozen. Ze strachu, abys neztratil uznání svých rodičů nebo vychovatelů, jsi zcela potlačoval své vlastní pocity a spolykal při tom příliš mnoho, než abys to dokázal strávit. Vytvořený emoční blok dusí ohnivou sílu čakry solar-plexu a bere sílu a spontánnost tvým přáním a tvému jednání.

Ještě dnes se pokoušíš získat uznání přizpůsobením se, což vede k budovám obrany a nedostatečné integraci přání a emocí. V obtížných situacích máš houpavý pocit v žaludku nebo jsi tak nervózní, že je tvoje jednání těkavé a nesouvislé. Nejraději by ses před novými požadavky života schoval. Neobvyklé zážitky ti nahánějí strach a trpíš pocitem, že na životní boj ve skutečností nejsi zralý.

 

 

4. čakra: Anáhata

Harmonická funkce

Je-li tvoje čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváš se prostředníkem božské lásky. Vibrace tvého srdce dokážou přeměnit tvůj svět a sjednocovat, smiřovat a uzdravovat lidi v tvém okolí. Vyzařuješ přirozené teplo, srdečnost a veselost, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost.

Soucit a ochota pomoci jsou pro tebe samozřejmostí. Tvé pocity jsou osvobozeny od vnitřních zmatků a konfliktů, od pochybování a nejistoty. Žiješ kvůli lásce, z radosti z dávání, aniž bys dělal, jsi srdcem přítomen. Láska v tvém srdci zjemňuje také tvé vnímání, takže ve všech projevech každé úrovně Stvoření poznáváš kosmickou hru dělení a nového sjednocování, která je udržována a proniknuta božskou láskou a harmonií. Sám jsi prožil, že z oddělení od vesmírného, božského aspektu života a z něj pramenícího utrpení vyrůstá touha po znovusjednocení s božstvím, a že teprve tímto odloučením může být vědomě a dokonale prožita láska k Bohu a neohraničená radost v ní obsažená.

S takovou moudrostí srdce pozoruješ dění ve světě a ve svém životě v novém světle. Láska v tvém srdci spontánně podporuje všechny snahy, které lásku k Bohu a jeho Stvoření prohlubují. Poznáváš, že veškerý život Stvoření žije v tvém srdci. Už nepozoruješ život jako něco od tebe odděleného, vnějšího, nýbrž jako součást tebe samotného. Pocit „živosti" je v tobě tak výrazný, že teprve teď skutečně víš, co „život" ve své nezfalšované původní podobě znamená – stále trvající projev božské lásky a blaženosti.

 

Disharmonická funkce

Chybná funkce čakry srdce se může projevovat různým způsobem: např. rád bys dával a byl tu vždycky pro druhé, nejsi však spojený ze zdrojem lásky. Uvnitř - možná aniž bys o tom věděl, aniž by sis to připouštěl - očekáváš za toto všechnu „lásku" uznání a jsi zklamaný, když všechno tvoje snažení není dostatečně hodnoceno.

Nebo se cítíš být mocný a silný a dáváš tuto sílu jiným, ale nejsi schopný sám přijímat lásku, otevřít se, abys ji mohl pojmout. Něžnost a měkkost tě přivádí do rozpaků. Říkáš si možná, že lásku ostatních nepotřebuješ. Tento postoj je často spojen s „nadutým" hrudníkem, znakem vnitřního obrnění a obrany proti bolesti a útoku.

 

Nedostatečná funkce

Nedostatečná funkce čakry srdce tě činí lehce zranitelným a závislým na lásce a náklonnosti ostatních. Když jsi odmítnutý, cítíš se hluboce zasažen, obzvlášť když jsi možná zase jednou měl tu odvahu se otevřít. Pak se zavřeš zase zpět do své ulity, jsi smutný a deprimovaný. Sice bys rád dával lásku, nenacházíš ale pro strach z nového odmítnutí ten správný způsob, jak to udělat, a utvrzuješ se tak ve své neschopnosti.

Možná se pokoušíš kompenzovat nedostatek lásky obzvlášť přátelským a vstřícným chováním, kdy své přátelství rozděluješ spíše neosobním způsobem stejnou měrou všem, aniž by však došlo k hlubšímu kontaktu. Jakmile je však požadováno „tvé srdce", vyhneš se nebo se uzavřeš ze strachu před možným zklamáním.

Je-li tvoje čakra srdce zcela uzavřená, pozná se to podle studenosti a nezúčastněnosti vedoucí až k bezcitnosti. Abys mohl vůbec něco cítit, potřebuješ silnou vnější stimulaci. Jsi nevyrovnaný a trpíš depresemi.

 

 

5. čakra: Višuddha

Harmonická funkce

Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřuješ otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jsi také schopen přiznat svoji slabost i ukázat svoji sílu. Tvá vnitřní upřímnost vůči sobě samému i ostatním se projevuje i v přímosti tvého jednání. Máš schopnost vyjádřit tvořivě sebe sama s celou svou osobitostí. Avšak umíš právě tak dobře mlčet, je-li to zapotřebí. Máš také dar umět naslouchat druhým, naslouchat srdcem a s vnitřním porozuměním. Tvoje řeč je plná fantazie a zároveň velmi jasná. Pomáhá ti působivým způsobem plnit tvá přání. Tvůj hlas je plný a příjemně znějící. Tváří v tvář těžkostem a překážkám zůstáváš sám sobě věrný a umíš také říci „ne".

Nenecháváš se příliš ovlivňovat nebo „předělávat" jinými lidmi , zachováváš si naopak svoji nezávislost, svobodu a nasměrování. Tvoje nepředsudkovost a vnitřní šíře tě otvírají skutečnosti jemnohmotných dimenzí. Odtud čerpáš řadu informací, které ti pomáhají na cestě životem, po které pak kráčíš s důvěrou.

Poznáváš, že všechny projevy v tvorstvu mají svá vlastní poselství. Vyprávějí ti o svém vlastním životě, o své roli ve velké kosmické hře a o své snaze po celistvosti a světle. Můžeš vstoupit do přímé komunikace s bytostmi jiných oblastí bytí, a poznání, které při tom získáš, předáváš kdykoli je to potřebné ostatním, aniž by ses bál jejich soudu. Všechny tvořivé vyjadřovací prostředky, které užíváš, mají schopnost vypovídat uváženě a pravdivě. Vzniká hluboká radost a pocit plnosti a integrity.

 

Disharmonická funkce

Když jsou blokovány energie tvé krční čakry, je rušeno porozumění mezi „hlavou" a „tělem". To se projevuje dvojím způsobem. Buď ti přijde zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevuješ své zadržované emoce často v nepromyšleném chování, anebo se uzavřeš ve své intelektualitě a racionalismu, upíráš svému pocitovému světu právo na existenci a připustíš si jen zcela určité pocity, které proniknou filtrem tvé vlastní sebeprojekce a nenaráží na soudy ostatních. Nevědomé pocity viny a strachu ti zabraňují vidět se takový, jaký opravdu jsi, a svobodně vyjadřovat své nejvnitřnější myšlenky a pocity. Místo toho se pokoušíš je všechny překrýt mnoha slovy a gesty, za kterými skrýváš svoji skutečnou podstatu.

Tvoje řeč je buď neuhlazená a hrubá nebo spíše věcná a studená. Možná, že i koktáš. Tvůj hlas je poměrně silný, tvá slova nemají hlubší obsah. Nesneseš, abys působil dojmem slabocha, a pokoušíš se stát za každou cenu silným. Tak se sám dostáváš svými požadavky na sebe pod velký tlak. Pak se může stát, že na tvých bedrech spočine často víc, než dokážeš unést. Výsledek je ten, že se schováš do krunýře, vystrčíš ramena a zastrčíš hlavu mezi ně, aby ses tak ochránil před další možnou zátěží nebo novým „útokem".

Disharmonická funkce páté čakry se projevuje také u lidí, kteří zneužívají svá slova a vyjadřovací schopnosti k manipulování s ostatními, nebo na sebe upozorňují přílišnou výřečností. Lidé, kteří mají zablokovanou energii krční čakry, nemají přístup k jemnohmotným dimenzím bytí, protože jim chybí otevřenost, vnitřní šíře a nezávislost jako předpoklady pro vnímání těchto oblastí.

Existuje však také možnost, že máš hluboké vnitřní poznání, avšak neodvažuješ se ze strachu před soudem ostatních nebo ze strachu z izolace takové poznání žít a projevovat ho. Protože se však toto poznání domáhá projevu, mohou z toho vzniknout básně, obrazy atd., které však ostatním ukazuješ jen nerad. Duchovní energie mohou také zůstat vězet v hlavě. Pak nenachází jejich transformační síla přístup k tvým emocím a energie spodních čaker naopak nezásobují horní čakry potřebnou prosazovací silou a stabilitou, aby se vnitřní spiritualita v tvém životě projevila.

 

Nedostatečná funkce

Při nedostatečné funkci páté čakry upadáš do těžkostí jak se představit, projevit, vyjádřit. Držíš se zpátky, jsi spíš plachý, tichý, uzavřený nebo mluvíš jen o nedůležitých věcech z tvého vnějšího života.

Když však přesto musíš projevit něco ze svého nitra, máš hned „knedlík" v krku a tvůj hlas je stísněný. Ještě častěji než u disharmonické funkce zde nacházíme symptom koktání. Jsi vůči ostatním nejistý a obáváš se jejich soudu. Proto se orientuješ silně na jejich mínění a často nevíš, co opravdu chceš. Nemáš přístup k poselstvím své duše ani důvěru ve své intuitivní síly.

Když se pátá čakra během života nerozvíjí, nastává určité celkové, "ztuhnutí''. Tebou vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíš svůj život a vyjadřuješ svůj potenciál, je velmi úzký, v neposlední řadě také proto, že za jedinou realitu považuješ vnější svět.

 

 

6. čakra: Ádžňa

Harmonická funkce

V současnosti je málo lidí, jejichž „třetí oko" je dokonale otevřené, protože jeho otevírám jde ruku v ruce s pokračujícím vývojem vědomí. Projevuje se zde však mnohem zřetelněji než u doposud popsaných čaker skutečnost, že čakra funguje harmonicky, i když ještě není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené a harmonicky fungující šesté čakry může být jak komplexní pohled při určitém vědeckém bádání, tak např. poznání hlubokých filozofických pravd.

Pravděpodobně máš také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápeš mnohé souvislosti intuitivně. Tvůj duch je soustředěný a zároveň otevřený mystickým pravdám. Poznáváš stále více, že vnější formy věcí jsou jen obrazem, symbolem, ve kterém se duchovní princip manifestuje na materiální úrovni. Tvé myšlení staví na fantazii a idealismu. Možná občas pozoruješ, že se tvoje myšlenky a představy spontánně uskutečňují.

Čím více je tvá šestá čakra vyvinuta, tím více spočívá tvé myšlení na přímém, vnitřním poznání skutečnosti. U stále většího množství lidí se začínají vyvíjet dílčí schopnosti šesté čakry, jako např. jasnovidění a cítění v určitých úrovních, jiní získávají dočasný vhled do jiných dimenzí skutečnosti, např. při meditaci nebo ve snu.

Popsat celou oblast schopností a vnímání, které umožňuje otevřená šestá čakra, pro nás však není možné. Naplnilo by to mnoho svazků a museli bychom se spolehnout na informace jiných lidí. Přesto bychom ti ale chtěli poskytnout všeobecný přehled o tom, co tě při zcela otevřené šesté čakře čeká.

Předně začneš vnímat svět úplně novým způsobem. Zcela překonáš hranice svého racionálního rozumu. Tvé myšlení je holografické, spontánně přibíráš při poznávání informace, které k tobě přicházejí z různých oblastí Stvoření. Materiální svět se ti zprůhlední. Je zrcadlem pro tanec energií, který se odehrává v jemnějších rovinách stvoření, stejně jako je tvé vědomí zrcadlem, ve kterém se poznává božské Bytí. Tvé mimosmyslové vnímání je tak jasné, že můžeš přímo vnímat ty síly, které působí pod povrchem vnějších forem, jsi schopen tyto síly vědomě ovládat a nechat vznikat nové formy jejich projevu. Přesto přitom podléháš určitým zákonitostem, jejichž rámec nemůžeš překročit, aby byl dodržen Řád.

Tvá intuice a tvé vnitřní vidění ti otvírá cestu ke všem jemnějším rovinám skutečností. Poznáš, že mezi rovinou fyzickou a rovinou čistého bytí existuje nekonečně mnoho světů, zabydlených nejrůznějšími bytostmi. Před tvým vnitřním zrakem se odehrává mnohostranné drama Stvoření, nekonečné v neustálém plození nových forem a úrovní skutečnosti, se zdánlivě nekonečnou možností nových forem a rovin skutečnosti. Hluboká úcta tě naplní při pohledu na velikost této božské hry.

 

Disharmonická funkce

Nejčastější projev disharmonické funkce této čakry je „zatížení hlavou". Jsi člověk, který žije téměř výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíš řídit vše rozumem, platí pro tebe jen takové pravdy, které ti zprostředkovává tvé racionální myšlení. Tvé intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máš dar bystře analyzovat, avšak chybí ti celkový pohled a schopnost integrace do velké kosmické souvislosti. Dochází tak lehce k intelektuální přezíravosti. Platné je pro tebe pouze to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáš jako nevědecké a nerealistické.

Mezi projevy disharmonické funkce šesté čakry spadají také pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci nebo uspokojení osobních potřeb. V takovém případě bývá obvykle porušená i čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy. Je-li šestá čakra i přes některé blokády poměrně hodně otevřená, mohou být tyto pokusy i úspěšné, avšak v žádném případě to není v souladu s řádem života. Vzniká pocit izolace a silou získané uspokojení nemá dlouhého trvání.

Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra (a tím i „uzemnění") a i ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máš sice přístup k jemnějším rovinám vnímání, nerozeznáš však opravdový význam vnímaných obrazů a informací. Promíchávají se s tvými vlastními představami a fantaziemi, pocházejícími ze zafixovaných emočních reakcí. Tyto subjektivně utvořené představy se mohou stát tak dominantní, že je považuješ za jedinou skutečnost, promítáš je do vnějšího světa a ztrácíš vztah k realitě.

 

Nedostatečná funkce

Je-li tok energií šestou čakrou výrazně omezen, je pro tebe jedinou opravdovou skutečností vnější, viditelný svět. Tvůj život určují materiální přání, tělesné potřeby a neovládané emoce. Duchovní diskuse jsou pro tebe namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítáš jako pouhé domněnky nebo nesmyslné snílkovství bez praktického významu. Tvé myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti.

V náročných situacích ztrácíš pak lehce hlavu. Možná býváš také velmi zapomětlivý. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí šesté čakry spojeny, jsou upozorněním, aby ses díval více dovnitř a poznal i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem. V extrémních případech mohou být tvé myšlenky nejasné a zmatené a zcela určované tvými zafixovanými emočními reakcemi.

 

 

7. čakra - Sahasrára

Harmonická funkce

V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze více nebo méně vyvinuta.

Když se začíná korunní čakra otvírat, budeš zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost tvého vnitřního bytí a vnějšího života. Tvé vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažiješ svou vlastní podstatu jako všudypřítomné čiré Bytí, ve kterém je vše obsaženo.

S postupným rozvíjením korunní čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a budou stále jasnější, až přejdou v trvalou skutečnost. Jsi-li pro ně zralý, může toto konečné osvícení nastat náhle a nelze z něj již „propadnout" zpět. Máš pocit, že ses probudil z dlouhého snu a že teprve teď žiješ ve skutečnosti. Během cesty ses stal vyprázdněnou nádobou, kterou teď až do posledního koutku zaplnilo božské Bytí.

Víš teď, že toto je tvá vlastní podstata, jediná trvalá realita. Tvé individuální, "já" se stane , "Já" Universa. Svým jednáním uskutečňuješ úmysl Stvořitele, a světlo, které vyzařuješ, otvírá srdce všech bytostí, schopných vnímat boží přítomnost. Když chceš nyní něco vědět, postačí jen zaměřit na to svou pozornost, neboť všechno existuje v tobě, v Božském Bytí, se kterým jsi jedno. Tak je Stvoření hra, která se odehrává v neohraničenosti tvého vlastního vědomí.

Poznáš, že pevná hmota není nic jiného než jedna myšlenková forma božského vědomí, a tedy ve vlastním slova smyslu neexistuje. Vše, co jsi považoval za realitu, se tím stává iluzí. Prožíváš největší prázdnotu - avšak tato prázdnota je totožná s největší plností, protože je to život ve své čisté podstatě. A tato božská podstata života je čirá blaženost.

V letech, ve kterých nastává na základě životních cyklů mimořádná otevřenost energiím korunní čakry, dostáváš šanci získat v rámci svého dosavadního vývoje takovou hloubku poznání, která se ti dosud nezdála možnou. Meditace a pocity oddaností k Bohu ti v tomto období mohou víc než jindy zprostředkovat pohledy do tvé božské podstaty a vyvolat v tobě zážitky jednoty. Měl bys této příležitosti využít a více než jindy se zaměřit dovnitř. Připadá nám v této souvislosti pozoruhodné, že fontanely kojenců jsou v prvních devíti až dvacetičtyřech měsících ještě otevřené. Malé děti žijí v prvním období své pozemské existence ještě ve vědomí nedílné jednoty.

 

Projevy výrazně uzavřené sedmé čakry

Jak jsme viděli, může nám otevření a harmonizace doposud popsaných čaker zprostředkovat množství vědení, zkušeností a schopností. Ale bez otevření korunní čakry budeš mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudeš zcela zbaven pocitu strachu.

Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád v tvých čakrách. Nemohou se rozvinout do celé šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu se záměrem Stvořitele, a tím ani v harmonii se sebou navzájem.

Pokud se v letech, kdy nastává vývoj korunní čakry (viz životní cykly), neotevřeš duchovním pravdám, můžeš mít v této době pocity nejistoty a ztráty cíle. Měl bys takové pocity považovat za upozornění, že se máš obrátit víc dovnitř. Možná pocítíš i určitou nesmyslnost svého dosavadního života a výraznější strach ze smrti.

Zkusíš možná potlačit tyto nepříjemné pocity „útěkem" do mnoha různých aktivit, nebo přijetím nové zodpovědnosti, aby dokázal svoji nepostradatelnost. Také nezřídka dochází k tomu, že si lidé v tomto stadiu „přitáhnou" nemoc, která je přinutí ke klidu. Nevyslyšíš-li tato poselství, zůstaneš pravděpodobně ve svém dalším životě připoután k vnějším věcem a ohraničen svým osobním, já".