Působení zvuků

music2

Zvuk jsou slyšitelné vibrace. Kdyby náš sluch měl větší rozsah a mohl vnímat vibrace všech frekvencí a intenzit, slyšeli bychom hudbu květin a trávy, hor a údolí, zpěv nebe a hvězd stejně jako symfonii našeho vlastního těla. Poznatky moderní vědy potvrzují to, co poznali a používali k harmonizaci, uzdravování a rozšiřování vědomí mystikové a mudrci všech kultur - veškerý život ve Stvoření je zvuk. Člověk a jeho svět vznikl zvuky a jimi je také udržován (nebo barvami, vůněmi, prostě vibracemi, jejichž každý rozsah nazýváme jinak - pozn. red.).

Věda potvrzuje, že všechny části Universa, stejně jako všechny formy záření, všechny přírodní síly i každá informace, si udržují své specifické vlastnosti svojí hudební strukturou- frekvencí, tepem a vyššími harmonickými tóny.

Universum si skutečně volí z miliard fyzikálně možných frekvencí v převážné většině (1 000 000:1) několik málo tisíc těch, které mají harmonický charakter: proporce vyšších harmonických tónů, durových stupnic, vzácněji také molových stupnic, určitých chrámových stupnic, indických Rág atd.

Tak kmitají např. protony a neutrony atomu kyslíku v durové stupnici, při vznikání listové zeleně ze světla a hmoty se ozývají trojzvuky, každá květina a každé stéblo na louce zpívá svou vlastní píseň a všechny tyto písně spolu harmonicky sou-znějí. Kdyby tomu tak nebylo, nedařilo by se jim pospolu, což také skutečně u některých druhů rostlin nastává.

Mnoho poznatků o rostlinách bylo získáno moderní fotoakustickou spektroskopií. Její zásluhou můžeme např. slyšet pukání poupěte růže - zvuku varhan podobné dunění, které připomíná toccatu od J. S. Bacha. Modenu radioteleskopie potvrdila, že také kosmos je plný zvuků, že každé nebeské těleso má svůj vlastní zpěv.

Naše hudba je napodobením této hudby života. Při bohoslužbách mnohých národů představuje hudba opakování aktu Stvoření. Je to životně důležitá energie, která proniká všemi formami života, energie, která má sílu udržovat a obnovovat život. Můžeme ji použít, abychom se znovu spojili se silami života, činnými v nejvnitřnějším jádru všech věcí, uvedli tak naše energie do rovnováhy a nastolili stav harmonie s životem v celém Universu.

Pro tento účel se ale nehodí každá hudba. Víme z vlastní zkušeností, jaké rozdílné pocity v nás různé druhy hudby vyvolávají. Hudba může působit uklidňujícím a uvolňujícím dojmem, může nás přivést do stavu vyrovnaností a harmonie, může být oživující a inspirující, nebo také povrchní a triviální. Disharmonické tóny mohou dokonce vyvolat nervozitu a agresivitu, pocit bezradnosti nebo bojácnosti.

Působení nejrůznějších druhů hudby bylo názorně ukázáno mezi jiným také četnými pokusy s vybranými druhy zvířat a rostlin. Tak např. slepice snáší při poslechu klasické hudby více vajec, krávy dávají více mléka, při rockové hudbě naproti tomu obojí rapidně klesá. Rostliny, které byly delší dobu vystaveny rockové hudbě, chřadly a rostly v opačném směru než byl reproduktor. Při klasické hudbě naopak reagovaly rychlejším růstem a měly více listů a plodů, než rostliny v kontrolní skupině bez hudby. Obzvlášť v oblibě mají rostliny, zdá se, Bachovu hudbu. Některé druhy rostlin se při ní dokonce nakláněly v úhlu 35° směrem k reproduktoru. Mimořádně pozitivním vlivem působí indická hudba na sitár. Zde byl úhel náklonu až 60°, nejblíže rostoucí rostliny obrůstaly dokonce reproduktor, jakoby se chtěly spojit s pramenem této životodárné hudby. Na folk a country rostliny reagují neutrálně. Nevykázaly v porovnání s kontrolní skupinou žádné rozdíly.

Co platí pro rostliny a zvířata, platí právě tak pro nás lidi. Chceme-li aktivovat a harmonizovat naše centra energie hudbou, měli bychom ji pečlivě vybírat.

Můžeš si sám sestavit hudební cestu čakrami tak, že ze svých nejoblíbenějších skladeb pro každou čakru nahraješ na kazetu tří až pětiminutový úryvek. Úryvky nech měkce začít i měkce doznít. Začni hudbou pro první čakru a postupuj až k sedmé.

Jednu takovou hudební cestu čakrami najdeš také na MC/ CD Chakra-Meditation, Shalila Sharamon a Bodo J. Baginski, Windpferd - Verlag, Aitrang 1990.

Byla komponována přímo pro terapii čaker a meditaci na ně. První strana kazety obsahuje hudbu k podmalování Cesty fantazie, meditační cesty čakrami, popsané na str. 200 až 207. Druhá strana je určena k terapii čaker. Vychází z poznání, že každé čakře je přiřazen určitý tón stupnice a určitý druh tónu:

pro první čakru hluboký tón C a C-dur

pro druhou čakru tón D a D-dur,

pro třetí čakru tón E a E-dur,

pro čtvrtou čakru tón F a F-dur,

pro pátou čakru tón G a G-dur,

pro šestou čakru tón A a A-dur,

pro sedmou čakru tón H a H-dur

Při kompozici této hudby byly nástroje, rytmy a sekvence tónů volené přesně pro jednotlivé čakry, a způsobují tak optimální vitalizaci a harmonizaci čaker, a tím celé tvojí bytosti. Tuto cestu světem tónů můžeš používat samostatně, nebo jako podporu a doplnění dalších popsaných terapií.

Ke stejnému účelu se hodí také suita, "Spectrum'' od Stevena Halperna. Byla komponována rovněž se zřetelem na souvislost tónů a čaker. Jako mnohá jiná hudební díla new age je i tato skladba velmi jednoduchá. Vyžaduje nový, tzv. „čistý" poslech, poslech oproštěný od všech dosud navyklých rozumových i pocitových postojů.

Nejrozsáhlejší nám známé dílo k tomuto tématu je „Chakra-Orgel",( „Chakra-Orgel", Mariánne Uhl, Windpferd-Verlag, Aitrang 1989.) vydané rovněž v nakladatelství Windpferd. Skládá se ze sedmi sad (pro sedm čaker), z nichž každá obsahuje pro příslušnou čakru návod k meditaci, kazetu s hudbou a s mluveným návodem k meditaci, speciální vůni nebo směs vůní a drahokam. Na každé kazetě je třicet minut hudby pro čakru a třicet minut hudby s návodem k meditaci.

K hudební terapii čaker si pohodlně lehni nebo sedni, aby ses mohl uvolnit. Sedíš-li, měj přímá záda, aby mohla energie mezi jednotlivými čakrami bez obtíží procházet.

Otevři se hudbě a nech ji do sebe proudit. Nech ji, ať její vibrace promění vibrace tvého těla, ducha i duše. Odlož všechny představy a očekávání a ponoř se do jejích zvuků, zcela se do nich ponoř. Zaměř v první částí hudby svoji pozornost velmi lehce a bez napětí na příslušnou čakru a sleduj, co se bude dít. Nebraň se žádným obrazům a pocitům, které v tobě hudba vyvolává. Při postupném stoupám od jedné čakry k další budeš cítit, že se stále více uvolňuješ a současně se cítíš vitálnější a šťastnější. Možná pocítíš, že tóny působí v určité čakře obzvlášť intenzívně, nebo budeš zřetelně vnímat blokády. V takovém případě můžeš příště podpořit tok energie vhodným drahokamem (viz kapitola o drahokamech).

Když hudba dozní, vychutnej ještě chvíli nastalé ticho. Je to „živé" ticho, které možná jinak zažiješ zřídka. Stejně jako bílé světlo obsahuje všechny barvy, obsahuje toto ticho všechny zvuky Universa. V tomto zázračném, naplněném tichu je tvoje duše obzvlášť bdělá a otevřená božskému zvuku, který zní vším, otevřená všem odhalením, která má pro tebe tento „boží Mas" připravená. Nakonec si představ jak toto ticho, vycházejíce ze sedmé čakry, naplňuje všechny ostatní čakry.

Tuto očistnou a oživující lázeň v duchovní energii můžeš opakovat každé ráno a večer - nebo kdykoliv budeš mít potřebu nebo chuť. Pokud se ti nějaká hudební skladba obzvlášť líbí, protože tě určitým způsobem uvolňuje, uklidňuje, rozšiřuje a naplňuje vnitřní radostí, můžeš ji samozřejmě použít k výtvorem atmosféry i pro ostatní formy terapie.

Chtěli bychom ti doporučit také tanec. Když budeš při hudební cestě čakrami mít chuť, tanči. Přenech při tom zcela svému tělu, aby si našlo samo svoje vyjádření. Tímto tancem se dostaneš na všech úrovních do rozehrané hry Stvoření. Jeho síly se mohou tvým tělem projevovat a proudí potom silněji i do událostí každodenního života. Samozřejmě můžeš tancovat také při hudbě k jednotlivým čakrám, chceš-li se přednostně spojit s jejich silami a aktivně je vyjádřit.

Chtěli bychom ti představit ještě dvě další zvukové terapie, nebo spíše meditace, které jsou rovněž velmi účinné. Nástrojem je při nich však Tvůj vlastní hlas, takže tě vibrace pronikají zevnitř i z vnějšku. Budeš zpívat vždy jen jeden tón k oživení každé jednotlivé čakry.

Z nauky o harmonických tónech víme, že v každém tónu jsou obsaženy i všechny ostatní, i když je normálně vědomě nevnímáme. Když kmitá nějaká struna - a naše hlasivky jsou podobné strunám hudebního nástroje - nekmitá pouze celá tato struna, tedy spodní tón, nýbrž zároveň také polovina struny, tedy nejbližší vyšší oktáva, dále kmitají zároveň i dvě třetiny struny, tedy kvinta, kmitají také tři čtvrtiny struny - kvarta, stejně tak tři pětiny - velká sexta, čtyři pětiny - velká tercie, pět šestin - malá tercie atd. To znamená, že zní v alikvotních tónech celá stupnice. V Indii existují různé hudební nástroje, které alikvotní tóny zvlášť zdůrazňují, aby mohly být lidským uchem vědomě vnímány. Něco podobného se děje i u harmonického zpěvu.

Pro nás z tohoto poznatku o spontánním souznění alikvotních tónů vyplývá, že při každém tónu, který rozezníme pro určitou čakru, budou ovlivněny i všechny ostatní čakry, takže kromě stimulování jedné určité čakry nastává harmonie se všemi ostatními.

Obě formy terapie tóny můžeš provádět stejně dobře ve stoje i vsedě - nejlépe v lotosovém, ševcovském nebo diamantovém (klečíš mezi patami) sedu.

První způsob terapie, který ti představíme, užívá tóny hudební stupnice, odpovídající čakrám, a samohlásky (vokály) abecedy (v Indii se mezi ně řadí také „m"). Intonuj vokály s výdechem. Zpívej každý vokál třikrát v normální hlasitostí a při tom lehce zaměřuj svoji pozornost na odpovídající čakru a nech do ní vnikat zpívaný tón.

Začni s první čakrou a zpívej vokály v tomto pořadí:

„u" tónem C pro 1. čakru

zavřené „o" tónem D pro 2. čakru

otevřené „o" tónem E pro 3. čakru

„a" tónem F pro 4. čakru

„e" tónem G pro 5. čakru

„i" tónem A pro 6. čakru

„m" tónem H pro 7. Čakru

Ve vokálech abecedy je obsažen celý kosmos. Vedou tě dovnitř i ven, dolů i nahoru, a jsou korunovány „m" stále trvající jednoty. Můžeš projít celou stupnici ještě jednou dolů a ještě jednou nahoru. Zůstaň pak ještě chvíli v tichu a nech prožitek doznít.

Další způsob zvukové terapie používá místo vokálů k čakrám patřící bija-mantry. Mantry jsou meditační slabiky, které působí svými vibracemi. Vyjadřují určité aspekty nerozdělené božské jednoty a spojují meditujícího s touto kosmickou silou. Pro meditaci na čakry se užívají tzv. bija-mantry. Bija znamená energii, setbu, základní sílu, onu sílu, která je za každým materiálním projevem. V těchto mantrách jsou obzvlášť koncentrovány speciální formy projevu nejvyšší jednoty.

Jednotlivým čakrám patří tyto bija-mantry:

1. čakra - LAM

2. čakra - VAM

3. čakra - RAM

4. čakra - JAM

5. čakra - HAM

6. čakra - KŠAM

7. čakra - ÓM

Pokud víme, neodpovídá tradičnímu učení intonování těchto manter v jednotlivých tónech stupnice. Domníváme se, že bys měl sám vyzkoušet, jakým způsobem je to pro tebe nejpříjemnější a nejpůsobivější. Můžeš mantry také recitovat vnitřně, bez slyšitelného zvuku.

Protože obě tyto zvukové terapie nejsou časově náročné, můžeš je snadno provádět každý den. Měl bys při tom, podobně jako u všech druhů terapie, mít na sobě oděv z přírodního materiálu a být oklopen látkami z přírody. Na začátku této kapitoly jsme popisovali, jak všechny věci zrn svojí vlastní hudbou. Tyto vibrace na nás působí stejně jako vibrace slyšitelné hudby a vnímatelných zvuků, i když v trochu menší míře. Způsobují v nás rezonance, které ovlivňují naše vlastní vibrace, nebo mohou jejich harmonickou funkci také narušovat. Můžeme vycházet z toho, že všechny věci vzniklé v přírodě zní harmonicky, souzní spolu navzájem a přivádějí i nás do souznění s velkou symfonii Stvoření. Naproti tomu uměle vyrobené látky a materiály způsobují ve většině případů disharmonii, stejně jako často nepříjemné zvuky, ozývající se z různých člověkem vyrobených strojů. Může to být důvod, proč se citliví lidé necítí dobře v "plastovém'' světě nebo v syntetickém oblečení.

Budeš-li nyní popsaným způsobem jednu z terapií pravidelně používat, ucítíš, jak se stále více otvíráš hudbě života.

Na závěr této kapitoly bychom rádi ocitovali slova indického súfijského hudebníka Hazrat Inayat Khana:

"Zažít harmonii a splynutí s veškerenstvem může člověk všude – v kráse přírody, v barvách květin, ve všem, co vidí, ve všem, s čím se potká. Může to být v hodinách meditace a samoty i v hodinách, kdy je v proudu dění. Všude cítí hudbu, prožívá plný radosti její harmonii. Tím, že zboří zdi, které ho obklopují, prožije splynutí s absolutnem. Toto splynutí je projevem hudby sfér."

Vylaďte si čakry pomocí zvukových nahrávek na jednotlivé čakry
{allmusicplayer file=/mp3/cakry/1.cakra.mp3,/mp3/cakry/2.cakra.mp3,/mp3/cakry/3.cakra.mp3,/mp3/cakry/4.cakra.mp3,/mp3/cakry/5.cakra.mp3,/mp3/cakry/6.cakra.mp3,/mp3/cakry/7.cakra.mp3 title=1-ČAKRA,2-ČAKRA,3-ČAKRA,4-ČAKRA,5-ČAKRA,6-ČAKRA,7-ČAKRA }