NADOBUDNUTIE STAVU "KRISTA"

 

Kozmická hierarchia cez Karen Danrich


15.11.1997

 

My, Kozmická hierarchia, venujeme tieto informácie tým, ktorí podstupujú proces nadobudnutia stavu "Krista", alebo stelesňujú frekvenciu bezpodmienečnej lásky. Tento proces je známy pod ďalším názvom ako Experiment "svetelného tela" (Lightbody experiment) na Zemi. Fyzický dopravný prostriedok je možné frekvenčne pozdvihnúť prostredníctvom obnovy "svetelného tela". V procese Vzostupu Zeme a ako sa z nej stáva hviezda, tento spočiatku vibruje vibráciou bezpodmienečnej lásky a nakoniec je pozdvihnutý do piatej dimenzie.

Rok 1997 je zázračný rok, nakoľko je s ním spätý Experiment "svetelného tela" na Zemi. Prvá vlna 100 000 zasvätencov zavŕši svoj Kozmický vzostup a nadobudne stav "Krista". Okrem toho niekoľko stoviek z nich dotiahne svoj vzostup o krok ďalej a stelesnia stav Avatára. Títo Avatári sú vodcami zajtrajška, ktorí napomôžu pri vedení ľudstva k jeho Zlatému veku.

Aby ste vy, čitatelia, lepšie porozumeli procesu nadobudnutia Stavu Krista, požiadali sme náš kanál, aby podrobne popísala proces známy ako Kozmický vzostup. Tento proces je mapou energetických zmien, ktorý po jeho zavŕšení umožní danej bytosti rezonovať na vibrácii bezpodmienečnej lásky. Prežívanie procesu Kozmického vzostupu bude u každého jednotlivca jedinečné, keďže každá osoba má svoje vlastné genetické spomienky, duševné spomienky z minulých životov a osobné životné drámy.

Skôr ako sa dostaneme k podrobnostiam o Kozmickom vzostupe, radi by sme povedali prečo je na Zemi nevyhnutný Experiment "svetelného tela". Pred štyrmi miliardami rokov došlo k "Pádu". Mnohí vedia o "Páde človeka", alebo "Páde Atlantídy". Tento "Pád" o ktorom vravíme je "Pádom všetkých Stvorení" hlbšie do hustoty, alebo do hmoty ako kedy predtým. Tento "Pád" bol výsledkom experimentu, ktorý nevyšiel. Cieľom experimentu bolo urýchliť vývoj. Výsledkom bola trhlina medzi stvoreniami, čo vyústilo do zničenia častí každého zo stvorení a oddelení každého Stvoriteľa od jeho zdroja, t.j., skúsenosť oddelenia od Boha.

Naše stvorenie nie je jediným existujúcim stvorením. Je len jedným zo 144 stvorení. Aby sme boli presní, sme stvorenie číslo 143. Nad každým stvorením je iný Boh Stvoriteľ, známy ako Všadeprítomný Boh, ktorý objíma všetkých 144 stvorení.

Podnet k Experimentu "svetelného tela" na zemi dali vo Všadeprítomnom Bohu tí, ktorí sa cítia byť karmicky zodpovední za neúspešný experiment, ktorý vyústil do pádu všetkých stvorení. Veľa častí Všadeprítomného Boha (ak máme byť presní, tak 144 000), zostúpilo do tohoto stvorenia uskutočniť na Zemi Experiment "svetelného tela".

Tí, ktorí navrhli Experiment "svetelného tela" vedeli, že každá živá vec v každom stvorení zaznamenáva (nahráva) všetky udalosti, ktoré sa kedy udiali v ich stvorení. Do našej bunečnej štruktúry nie je vstavaný len záznam o tom čo sa kedy udialo na Zemi, ale všetko čo sa kedy stalo v celom tomto stvorení. Keď sa obnoví a vylieči bunečná štruktúra ľudstva, môže sa spolu s ľudstvom obnoviť a vyliečiť celé naše stvorenie.

Tretia dimenzia vibruje takou nízkou rýchlosťou, že deformácie, nerovnováhu a disharmóniu je možné ľahko vidieť a napraviť v našom energetickom systéme tretej dimenzie. Taká istá deformácia, nerovnováha a disharmónia existuje aj v ostatných dimenziách, ale pretože vibrujú vyššou rýchlosťou tak sa deformácie často nepostrehnú. Dobrou analógiu je to, že tretia dimenzia je ekvivalentná filmu, ktorý spomalíme tak, aby sme videli jeden obrázok. Návrh jedného obrázku je možné podrobne skúmať, ale keby sa film pohol, mnohé veci by sme si nevšimli.

Keď ľudstvo prijíma piatu dimenziu a lieči svoje oddelenie od Boha, Stvoriteľ nášho Stvorenia lieči svoje oddelenie od jeho Boha, alebo Všadeprítomného Boha. Okrem toho keď sa v ľudskom tele liečia deformácie, ktoré zapríčinili pád do hustoty, alebo hmoty, súčasne sa liečia paralelné deformácie, ktoré prispeli k "Pádu stvorenia", v našom stvorení, paralelných stvoreniach a vo Všadeprítomnom Bohu. Preto je Experimentu "svetelného tela" na Zemi pripisovaná taká veľká dôležitosť a preto je tak dôkladne sledovaný bytosťami z iných galaxií a dimenzií. Keď stelesníme piatu dimenziu, bytosti piatej dimenzie budú môcť liečiť paralelné deformácie v ich vlastnej energetickej štruktúre, čo im umožní stelesniť ďalší vývojový skok do dvanástej dimenzie. Skutočne sa všetci liečime spolu.

Čo nás privádza k ďalšej veci. Nič nie je dokonalé v žiadnom stvorení. Každý Majster, alebo bytosť na ľubovoľnej rovine reality sa nachádza na istej úrovni deformácie. V ľudskej povahe je vidieť Majstrov dokonalých. Všetky pozemské problémy jestvujú v istej forme v celom stvorení. Keď vy na zemi vyliečite a zahrniete bezpodmienečnú lásku v individuálnom aj kolektívnom vedomí, tak to urobíme aj my. Tým, že sa človek stane "Pokrsteným", stelesní bezpodmienečnú lásku. Čo to skutočne znamená? Znamená to, že budete brať seba samého ako rovného všetkému v celom stvorení. Či to bude Majster na nefyzickej rovine, guru na fyzickej rovine, alebo ktosi kto uviazol v myšlienkových formách tretej dimenzie. Keď prijmete svoju vlastnú zdanlivú nedokonalosť a máte pre ňu pochopenie, budete mať pochopenie pre nedokonalosť iných. Bol experiment, ktorý spôsobil "Pád stvorení" omylom? Pravdaže nie. Bol súčasťou vývoja Všetkého čo je a aby sme ho vývojovo prekonali, nebudeme musieť túto skúsenosť znova opakovať.

 

FYZICKÝ VZOSTUP

Bolo už veľa napísaného o procese Fyzického vzostupu a vybudovaní "Svetelného tela". Naším želaním je poskytnúť stručný prehľad tým čitateľom, ktorí nie sú s týmto procesom oboznámení.

Proces vzostupu sa skladá z radu testov, alebo "duchovných zasvätení", ktorými je nutné prejsť. Po každom zasvätení stelesňuje zasvätenec o trocha vyššiu vibráciu. Kvôli stelesňovaniu vyššej vibrácie, proces vzostupu nesie so sebou postupnú detoxyfikáciu buniek od modelu strachu. Očistné programy výživy môžu tiež ovplyvniť vzostup a zrýchliť ho, ale nie sú podmienkou.

Z jasnovidnej perspektívy sú v energetickom modeli čakry, ktoré sa tiahnu z fyzického tela cez všetkých 144 dimenzií tohoto stvorenia a mimo neho. Naše fyzické telo existuje v tretej dimenzii a ak prirovnáte duchovný vývoj ku špirále so 144 otáčkami (kolesami), potom ďalší stupeň špirály obsahuje formy života piatej dimenzie. S rastom vibrácií bytosti zostupuje do tela viac "duše" týchto čakier. V prvej fáze vzostupu zostupuje do tela pomerne veľa čakier, aby sme boli presní tak je ich 48, čo spôsobuje zväčšenie aurického poľa a sformovanie svetelného tela. "Svetelné telo" (známe tiež aj ako Mer-ka-ba) umožňuje fyzickému telu začať udržiavať novú vibráciu na Zemi. Prvých šesť Zasvätení umožňuje vytvorenie "Svetelného tela". Stelesnenie všetkých 380 čakier a posun ľudstva do piatej dimenzie si vyžiada oveľa viac zasvätení. V tomto zmysle je Fyzický vzostup len prvým krokom. Teraz bude nasledovať stručný opis všetkých šiestich zasvätení, ktoré sa podieľajú na Fyzickom vzostupe.

Prvé zasvätenie: Ovládnutie fyzického dopravného prostriedku (tela).

Zvyčajne sa odohrá v ranom detstve.

 

Druhé zasvätenie: Ovládnutie emocionálneho tela.

Počas tohoto procesu sa prekročí určitá kontrola nad emocionálnymi extrémami, ktoré môžu viesť k závislostiam (alkohol, alebo drogy).

 

Tretie zasvätenie: Ovládnutie mentálneho tela.

V rámci tohoto zasvätenia dochádza pod vedením mentálnych schopností zasvätenca k určitej podpore duševného cieľa na Zemi. Uvoľňuje sa časť Ega, keďže sa vzdáva "nižšia vôľa". Do fyzického tela zostupuje časť duše, pretože vibrácia je dosť vysoká na jej prechovávanie.

 

Štvrté zasvätenie: Sebazaprenie alebo ukrižovanie (Renunciation or Crucifixion)

Počas tohoto zasvätenia sa opúšťa základňa strachu na ktorej zasvätenec zakladá svoju existenciu a vytvára sa nový základ. Počas tohoto zasvätenia zasvätenec častokrát zažije zmenu zamestnania, alebo koniec dlhotrvajúceho manželstva, alebo iného vzťahu. Pri tomto procese zostúpi do tela ďalšia časť duše.

 

Piate zasvätenie: Oslobodenie od slepoty.

Počas tohoto zasvätenia získava zasvätenec nový smer a lepšie pochopenie udalostí, ktoré sa udiali v jeho/jej živote. V istom zmysle je to znovuzrodenie do nového, ktoré nasleduje po smrti starého. Pri tomto procese zostupuje do tela ďalšia časť duše a po jeho zavŕšení má už zasvätenec plne sformované svetelné telo, ale ešte je ho nutné aktivovať, aby sa roztočilo.

 

Šieste zasvätenie: Fyzický Vzostup.

Z jasnovidnej perspektívy tvoria "Svetelné telo" dve proti sebe obrátené pyramídy, ktoré vytvárajú "Dávidovu hviezdu", alebo šesťcípu hviezdu, ktorá obklopuje fyzický dopravný prostriedok. Počas tohoto zasvätenia do tela zostupuje ďalší segment duše a svetelné telo dostáva impulz, aby sa rozhýbalo. Pri otáčaní sa svetelné telo rozpína a umožňuje fyzickému dopravnému prostriedku držať na Zemi vyššiu vibráciu. Hoci šieste zasvätenie spôsobuje prírastok vibrácie, zasvätencovi stále chýba ešte ďalších šesť zasvätení k tomu, aby stelesnil vibráciu bezpodmienečnej lásky. A tak samotné šieste zasvätenie je miestom uprostred cesty ku stavu "Krista".

Pred zavŕšením šiesteho zasvätenia sa zasvätenec prispôsobuje nižšej vibrácii ostatného ľudstva. Šiestym zasvätením, ktoré umožňuje aktivizáciu svetelného tela, obdrží zasvätenec vyššiu vibráciu. Keď zasvätenec vyjde von do sveta tak všetci, ktorí prídu do kontaktu s novou vibráciou sa prispôsobujú vyššej vibrácii. To núti začať sa meniť tých, ktorí žijú, alebo pracujú so zasvätencom. Jeden takýto zasvätenec v úrade zabezpečí zmenu v celom úrade. Niekoľko zasvätencov vo veľkej obchodnej spoločnosti zaistí zmenu v celej tejto spoločnosti. Jednoducho je to všetko vďaka novej vibrácii. Dôsledkom toho zasvätenec často prežíva zmenu priateľov, partnera/partnerky, alebo práce, ktoré nasledujú po zavŕšení šiesteho zasvätenia. Iba tí, ktorí dokážu rezonovať s novou vibráciou, budú k zasvätencovi priťahovaní.

 

NOVÝ ZÁKON

Až do uplynulej dekády bolo takmer pre všetkých v ľudskom tele, veľmi ťažké ísť ďalej za druhé duchovné zasvätenie. Bol to prosto dôsledok chýbajúcich informácií. Ak porovnáte našu súčasnú formu života, že má operačný systém založený na strachu (a nový operačný systém založený na bezpodmienečnej láske je nevyhnutnosťou pre Vzostup), potom musia byť dostupné chýbajúce informácie pre nový operačný systém. Keď sú tieto informácie poskytnuté záznamom Akaše zasvätenca (Akaša je naším operačným systémom), rýchlo prispejú k prudkému pohybu smerom k fyzickému Vzostupu, alebo zavŕšeniu šiesteho duchovného zasvätenia. V súčasnosti je na povrchu Zeme viac než dva milióny ľudí, ktorí zavŕšili toto zasvätenie.

V auguste 1997 vložili vládne orgány Duchovnej hierarchie Zeme do záznamov Akaše každého muža, ženy a dieťaťa na Zemi, informácie o fyzickom Vzostupe. Očakáva sa, že do konca roka 1999 podstúpi celé ľudstvo fyzický Vzostup, teda šieste duchovné zasvätenie. Duchovná hierarchia predpokladá, že 90 percent súčasnej populácie podstúpi prechod.

V máji 1997 sa Matka Zem presunula do štvrtej dimenzie. Teraz sa musí pridať ľudstvo a to je dôvod pre súčasný zákon. Dva milióny, ktoré ukončili fyzický Vzostup v uplynulej dekáde pomohli stabilizovať Matku Zem dostatočne na to, aby jej pomohli pri presune do štvrtej dimenzie a zároveň zabránili drastickým pohybom na Zemi, ktoré pôvodne očakávali mnohí proroci. Experiment "svetelného tela" uspel v tom, že dostatočne podporil Matku Zem pri jej Vzostupe a bude v tom pokračovať. Navyše za posledné dva roky začíname pozorovať posun v ľudskom vedomí, ktorý nemá obdobu v žiadnej dobe zaznamenaných dejín v celom stvorení!

 

KOZMICKÝ VZOSTUP

Kozmický vzostup pokrýva ďalších šesť zasvätení, ktoré vedú k stavu "Krista", alebo stelesneniu vibrácie bezpodmienečnej lásky. Tí, ktorí v súčasnej dobe podstupujú tento proces, tak robia preto, aby naplnili svoj duševný účel na Zemi a prešli do vedúcich pozícií. V istom zmysle sa žiada nová vlna vedenia, ktorá je založená viac na bezpodmienečnej láske a spolupráci ako na strachu, súperení a hierarchickej štruktúre. Vedenie bude potrebné vo všetkých oblastiach života, vo všetkých priemyselných odvetviach, povolaniach, vládnych organizáciách. Prestavba ľudskej civilizácie založenej na bezpodmienečnej láske sa uskutoční skrze toto nové vedenie.

Mnohí písali a píšu o návšteve vašej planéty inými formami života, ako aj o intergalaktickej komunikácii. To sa stane skutočnosťou iba ak celé ľudstvo prijme bezpodmienečnú lásku. Mnohí si želajú hromadné pristátia cudzích bytostí a aby prestavali pre vás vašu civilizáciu. Sme tu, aby sme vám povedali, že taký zákrok by nebol založený na bezpodmienečnej láske a nebude povolený Intergalaktickým zákonom. Takýto zákrok by bol povolený iba v prípade atómovej vojny. Táto udalosť by ovplyvnila iné galaxie a preto by bol možný zákrok. No i tak, tento zákrok by mal za cieľ len zabrániť atómovému incidentu a nie prestavať váš svet.

V ľudskom systéme viery je zakorenený model závislosti. Myslíme tým, že v samej podstate vašej genetickej štruktúry je skrytá vzájomná závislosť a prianie viniť iných, nie prevziať zodpovednosť za realitu, ktorú ste stvorili. Zavŕšenie dvanásteho zasvätenia a stelesnenie bezpodmienečnej lásky si vyžaduje prevziať plnú zodpovednosť za každý výtvor vo vašom živote. Ak sa domnievate, že niečo mimo vás môže vyriešiť vaše terajšie rozpaky, tak prenechávate moc inému. Jedine pochopenie, že každý z vás drží v rukách kľúč ku všetkým vašim vlastným dilemám, vám vráti moc nazad a preto riešte každý svoj problém. Zavŕšenie dvanásteho zasvätenia znamená definitívne opustenie modelov závislosti.

Keď celé ľudstvo prijme dvanáste duchovné zasvätenie, ľudská civilizácia bude založená na bezpodmienečnej láske. Hoci to možno nebude možné vo všetkých súčasných generáciách stelesnení na Zemi, bude to skutočnosťou pre nasledujúce generácie. Prestavba civilizácie na Zemi bude postupný proces a každý z vás je pozvaný zahrať svoju úlohu.

Nasleduje podrobný prehľad zasvätení Kozmického vzostupu s číslami sedem až dvanásť. Zavŕšením Kozmického vzostupu sa stelesnia ďalšie segmenty duše, ekvivalentné 120 čakrám. Na prijatie formy života v piatej dimenzii má byť stelesnených 380 čakier, a tak je to stále menej ako jedna polovica čakier nutných na vykonanie prechodu.

Pri nadobúdaní stavu Krista v stelesnení, zostupujú segmenty duše, ktoré vibrujú na frekvenciách každého zo siedmych lúčov v našej trojdimenzionálnej podobe. Bez toho aby sme išli do veľkých detailov, rovnako ako svetelné spektrum, alebo dúha, naša civilizácia je založená na siedmych hlavných vibráciách, alebo lúčoch, ktoré zostupujú zo spoločného zdroja, ktorý obsahuje všetky lúče naraz. Týchto sedem lúčov, alebo vibrácií, je možné jasnovidne vidieť ako červenú, modrú, oranžovú, zelenú, fuchsiovú červenú, žltú a fialovú farbu. Zjednotením všetkých siedmych lúčov je vibrácia bezpodmienečnej lásky, ktorá je Ôsmym lúčom a má jasnú karmínovú farbu. Keď zasvätenec dosiahne stav rezonancie v bezpodmienečnej láske, v stelesnení sa zjednotí všetkých sedem lúčov a aurické pole nadobudne sýtu karmínovú farbu.

Na to aby sa zjednotilo sedem lúčov do ôsmeho, v stelesnení sa musí zapojiť ďalších desať reťazcov DNA, vytvárajúc tak dvanásť fungujúcich reťazcov DNA. Zapojenie DNA sa zavŕši pôsobením frekvencií, ktoré vibračne imitujú fotónový pás, na telo zasvätenca v noci, kým spí. Je to možné vďaka pomoci týmov anjelov, ktorí zostúpili od Lorda Metatrona, ktorý objíma Veľké centrálne slnko, z ktorého vychádza Fotónový pás. Pre tých ktorí to nevedia, práve energia Fotónového pásu postupne posunie ľudstvo do piatej dimenzie. Bude to niekedy v prvej štvrtine budúceho storočia. Z istého hľadiska tí, ktorí dosahujú stav Krista sa dopredu podieľajú na tomto posune preto, aby asistovali Matke Zemi v jej vzostupe a taktiež aby viedli, alebo vydláždili cestu pre zvyšok ľudstva.

 

Siedme zasvätenie: Prestúpenie planetárneho zákona.

Pri tomto zasvätení je transmutovaná všetka pozemská karma. Do tela zostupuje ďalší segment duše a povoľuje vytvorenie nového čakrového systému. Behom prijímania nového čakrového systému sú do fyzického dopravného prostriedku prenášané informácie z éterického tela o ďalších desiatich reťazcoch DNA, ktoré vedú k stelesneniu stavu bezpodmienečnej lásky. Ani po prenesení týchto informácií sa však v tele nezapoja okruhy pre novú DNA, ale budú zapájané až počas zasvätení osem až dvanásť.

Nový čakrový systém v stelesnení nemá len odlišnú štruktúru, ale samotné čakry majú schopnosť vysielať aj prijímať informácie. Pred siedmym zasvätením čakrový systém dokáže iba prijímať, čo bráni vedomiu spojenia sa s niekým iným a prispieva k pocitu opustenosti a osamelosti, ktorý u ľudstva prevláda. Nový čakrový systém dovoľuje vysielanie aj prijímanie, umožňujúc tak spojenie a dôverný styk. Nový čakrový systém má celkovo trinásť čakier. Sú to nasledovné čakry:

 

 • 1. čakra spočíva na spodnej časti chrbtice a riadi prežitie tela. Ak je táto čakra plne aktivovaná, prestúpi sa strach zo smrti.

 • 2. čakra spočíva v oblasti panvy a riadi sexualitu a emócie. Ak je plne aktivovaná táto čakra, prevládajúcou emóciou sa stáva blaženosť.

 • 3. čakra spočíva v oblasti pupku a ovláda ochranu a humor. Pri plnej aktivácii tejto čakry sa opúšťa potreba riadiť, alebo manipulovať svoju realitu. Prevláda pocit vnútornej bezpečnosti.

 • 4. čakra spočíva nad bránicou a riadi plne vedomé dýchanie. Pri plnej aktivácii tejto čakry sa odbúra strach a obavy. Plne vedomé dýchanie je schopnosť pritiahnuť si potrebnú "chi", alebo životnú silu prostredníctvom dýchania. So zväčšovaním rozmerov aurického poľa a zostupovaním stále väčších segmentov duše si fyzický dopravný prostriedok vyžaduje viac energie na to, aby zachoval svoju prítomnosť na Zemi. Túto energiu získava dýchaním.

 • 5. čakra spočíva v oblasti hrudníka a riadi dávanie a prijímanie bezpodmienečnej lásky. Pri plnej aktivácii tejto čakry sa uvoľňuje strach z lásky a intimity. V živote zasvätenca sa dostáva do rovnováhy dávanie a prijímanie.

 • 6. čakra spočíva v oblasti krku a riadi tvorivosť a komunikáciu. Pri plnej aktivácii tejto čakry sa stráca strach z utvárania vlastnej pravdy a duševného účelu na Zemi. Na konci dvanásteho zasvätenia dospieva zasvätenec do postavenia spolutvorcu s Bohom.

 • 7. čakra začína v tyle hlavy, prechádza krkom a končí v týmus-e (detská žľaza) medzi piatou a šiestou čakrou. Siedma čakra riadi multidimenzionálnu komunikáciu a telepatické schopnosti. Pri aktivovaní tejto čakry sa zväčšuje schopnosť telepaticky komunikovať. Táto čakra sa v iných channelovaných materiáloch volá tiež "Studňa snov", alebo Týmusová čakra.

 • 8. čakra spočíva v strede hlavy a riadi jasnovidnosť a schopnosť vidieť a rozoznať ďalší krok na svojej duchovnej ceste. Aktivácia tejto a deviatej čakry ústi do väčšej jasnosti obklopujúcej duševný účel a smer.

 • 9. čakra spočíva presne nad ôsmou čakrou a pôsobí ako jasnovidný tlmočník. Táto čakra tlmočí obrazy nabité citom, ktoré v jasnovidnej komunikácii posielajú multidimenzionálne reality. Ôsma a deviata čakra spolupracujú na konci dvanásteho zasvätenia pri privodení istej úrovne jasnovidnosti. Nie každý bol určený byť vysoko jasnovidný, alebo ovládať dokonale telepatiu a tak ak vy osobne nemáte tieto schopnosti, vedzte prosím, že to neznamená, že ste nenadobudli stav "Krista". Niektorí zasvätenci zisťujú, že skôr "vedia" ako "vidia" a jasnosť vedenia prichádza skôr cez ich korunnú čakru než cez tretie oko.

 • 10. čakra začína na vrchu hlavy, prechádza jej stredom a končí v ústach. Desiata čakra udržiava v rovnováhe všetky ostatné čakry. Keď je táto čakra plne aktivovaná, spôsobuje rovnováhu vo všetkom čo zasvätenec robí.

 • 11. čakra spočíva na vrchu hlavy a pôsobí ako tlmočník Záznamov akaše, alebo našej Pravdy. Pri plnej aktivácii tejto čakry je možné priame spojenie so zdrojom, čo spôsobuje prekročenie pocitu odlúčenia od Boha.

 • 12. čakra je umiestnená z vonkajšej strany pravej strany hlavy a reprezentuje to čo zostalo z Ega.

 • 13. čakra je umiestnená z vonkajšej strany ľavej polovice hlavy a reprezentuje to čo zostalo z Negatívneho ega. Pri ukončovaní jedenásteho zasvätenia, keď sa ego a negatívne ego spájajú s osobou zasvätenca, zostupuje dvanásta a trinásta čakra a usádzajú sa na oboch stranách piatej čakry (srdcovej čakry) a nadobúdajú význam vnútornej božskej ženskosti a mužskosti. 

V záverečných krokoch siedmeho zasvätenia sú odňaté tri pečate, známe ako siedma pečať, ktoré zakrývajú korunnú čakru. Dôsledkom je nové pochopenie súladu a jednoty so všetkým živým. Posledným krokom siedmeho zasvätenia je odovzdanie sa zasvätenca slúžiť predovšetkým božskému plánu.

 

Ôsme zasvätenie: Prestúpenie solárneho zákona.

Ôsme zasvätenie je jedno z najdlhších zasvätení v rámci Kozmického zasvätenia. Počas tohoto procesu sa v tele zapájajú DNA reťazce dva až osem a úplne sa opúšťa naprogramovanie založené na strachu. Uvádza sa do súladu ego s negatívnym egom, aby slúžili duševnému účelu zasvätenca na Zemi a dochádza k prestúpeniu duality a polarity. Do stelesnenia zostupujú dva veľké segmenty duše. Jeden segment duše zostupuje uprostred zasvätení, po zapojení piateho raťazca DNA. Druhý segment duše zostupuje tesne pred koncom zasvätenia.

Ego a negatívne ego spôsobujú ľudskú drámu na Zemi už 10 000 rokov. Ego je tá časť z nás, ktorá tvorí na základe osobnej vôle, snaží sa o riadenie všetkého a každého a domnieva sa, že ono je nadradené a všetci ostatní sú podradení. Negatívne ego je naopak tou našou časťou, ktorá sa usiluje zničiť, alebo sabotovať, riadenie prenecháva všetkému a každému a domnieva sa, že je podradené voči ostatným. Ľudská osobnosť (pred šiestym zasvätením) obsahuje len ego a negatívne ego. Ľudské drámy sú len výsledkom skúsenosti duality, alebo kolísaním medzi týmito dvoma protikladnými časťami danej osoby. Po šiestom zasvätení vystupuje do popredia ďalší aspekt osoby zasvätenca, známy ako duch. Duch sa nesnaží tvoriť ani ničiť, ale spolutvoriť s Bohom božský plán. Duch nikdy neriadi (neovláda), ale skôr umožňuje každému jeho vlastnú drámu a seba vidí ako rovného všetkým ostatným.

Na konci ôsmeho zasvätenia je rozobraná prevažná časť ega a negatívneho ega, čo umožňuje aby väčšinu bytia zasvätenca riadil nový aspekt ducha.

Dualita a polarita spôsobujú v ľudskej dráme striedanie skúseností od ovládania, či prenasledovania skrze modely ega po skúsenosť byť ovládaný, alebo prenasledovaný skrze modely negatívneho ega. A potom zasa ovládanie a prenasledovanie prostredníctvom ega. Polarita taktiež strieda radosť s bolesťou, ktorú zasa nahradí radosť. Prestúpenie polarity umožňuje zasvätencovi prejsť od striedanie ega a negatívneho ega ku skúsenosti ducha, ktorou je logickejší stav radosti, alebo blaženosti. Vplyv planét v našom astrologickom systéme, ktorý je založený na strachu, udržiava v súčasnej ľudskej dráme striedanie ega a negatívneho ega, bolesti a radosti. Zasvätenec, ktorý podstúpi ôsme zasvätenie, prestúpi svoj vrodený osud a vplyv planét založený na strachu.To neznamená, že planéty nebudú mať na neho vplyv, ale že ich vplyv bude založený skôr na bezpodmienečnej láske než na strachu.

Pri ukončovaní ôsmeho zasvätenia sú odňaté dve čakry nachádzajúce sa nad hlavou, ktoré reprezentujú ego a negatívne ego. Presúvajú sa na obe strany srdcovej čakry a reprezentujú vnútornú božskú ženskosť a mužskosť. Nová vnútorná mužskosť sa snaží tvoriť výlučne v rezonancii s Bohom. Nová vnútorná ženskosť sa snaží to čo je vytvorené navigovať tak, aby to bolo v súlade s Božským plánom. Posledným krokom je odovzdanie sa Bohu. Vtedy zasvätenec dosahuje postavenie spolutvorcu na Solárnej úrovni.

 

Deviate zasvätenie: Prestúpenie univerzálneho zákona.

Počas deviateho zasvätenia zasvätenec prestupuje sedem univerzálnych systémov viery a zapája sa deviaty reťazec DNA. Počas tohoto zasvätenia sa musí uvoľniť všetka karma univerzálnej podstaty. Stelesnenie prijíma dva veľké segmenty duše. Nasleduje sedem univerzálnych systémov viery:

 

 • Zákon 1: Zákon oddelenia od Boha. Po prestúpení tohoto zákona prevláda hlbší pocit jednoty s Bohom. Zasvätenec dosahuje tiež postavenie spolutvorcu na Univerzálnej úrovni.

 • Zákon 2: Zákon energetickej rovnováhy. Je to práve zákon energetickej rovnováhy, ktorý udržiava v pohybe kývanie kyvadla v rámci skúsenosti duality. Po prestúpení tohoto zákona sa uvedie zasvätencov život na hlbšiu úroveň harmónie a rovnováhy.

 • Zákon 3: Zákon karmy, alebo zadĺženosti. Po prestúpení tohoto zákona sa zbavujeme nášho pocitu byť zaviazaní niekomu, aby sme prežili.

 • Zákon 4: Zákon stretávania sa a rozchodu. Univerzálnou poistkou je, že duše sa môžu stretnúť len na istý časový úsek, alebo inkarnáciu a potom sa musia rozdeliť, aby prežili stretnutia s inými dušami. Po prestúpení tohoto zákona môžu duše, ktoré sú predurčené stretnúť sa, aby zavŕšili úlohy na Zemi, urobiť tak bez obmedzenia.

 • Zákon 5: Zákon ženskej podradenosti.

 • Zákon 6: Zákon mužskej nadradenosti. V našom Vesmíre a na planéte Zem sú málo cenené ženské energie a vlohy a preceňované sú mužské energie a vlohy. Prestúpenie zákonov päť a šesť počíta s väčšou rovnováhou medzi vnútornou mužskosťou a ženskosťou.

 • Zákon 7: Zákon dobra a zla, svetla a temna. Po prestúpení tohoto zákona sa nadobudne sklon vidieť svet čierno i bielo, zjednotí sa dobro a zlo. Je prijatá zasvätencova temná stránka.

Desiate zasvätenie: Čarodejník.

Počas desiateho zasvätenia sa zapojí desiaty reťazec DNA a človek dosiahne Čarodejnícky stav. Zasvätencovi to umožňuje myšlienkou transmutovať energiu z nižšej vibrácie ako je bolesť, na vyššiu vibráciu akou je bezpodmienečná láska. Počas desiateho zasvätenia do tela zostupujú veľké segmenty duše, berúc do úvahy zjednotenie prvého lúča, ktorý je červenej vibrácie, druhého lúča, ktorý je modrej vibrácie a tretieho lúča, ktorý má oranžovú vibráciu. Vnútorne sa zjednocuje ten ktorý plodí život (1. lúč), ten ktorý prináša do života systém (2. lúč) a ten ktorý vnáša do života múdrosť (3. lúč). Na to aby sa zavŕšilo toto zasvätenie, musí sa vyrovnať všetka kozmická karma spôsobená duševnými skúsenosťami na úrovni prvého až tretieho lúča.

 

Jedenáste zasvätenie: Mudrc, alebo prorok.

Počas jedenásteho zasvätenia sa pripája jedenásty reťazec DNA a zasväcovaný nadobúda stav Mudrca, alebo Proroka. To mu umožňuje jasnejšie vidieť a poznať svoju vlastnú duševnú cestu. Počas tohoto procesu zostupujú veľké segmenty duše, čo umožňuje zjednotenie štvrtého lúča (ktorý má vibráciu zelenej farby), piateho lúča (ktorý má fuchsínovú farbu) a šiesteho lúča (ktorý má vibráciu žltej). Zjednocuje sa lúč, ktorý vnáša do života harmóniu (štvrtý lúč), lúč ktorý vnáša do života nadšenie a tvorivosť (piaty lúč) a lúč ktorý prináša do života predstavivosť (šiesty lúč). Na zavŕšenie tohoto zasvätenia sa musí vyčistiť všetka karma, ktorá bola spôsobená skúsenosťami duše vo sfére štvrtého až šiesteho lúča.

 

Dvanáste zasvätenie: Kozmický nanebovstúpený majster, alebo nadobudnutie stavu Krista.

Počas dvanásteho zasvätenia je pripájaný dvanásty reťazec DNA a zaväcovaný stelesňuje frekvenciu bezpodmienečnej lásky. Počas tohoto procesu zostupuje zo siedmeho lúča (ktorý je fialovej farby) ďalší veľký segment duše. Siedmy lúč prináša do života poznanie a zjednocuje sa vo vnútri a so všetkými ostatnými lúčami, povoľujúc tak vibráciu ôsmeho lúča (ktorý je jasnej karmínovej farby) a umožňuje zasvätencovu stelesniť bezpodmienečnú lásku. Na zavŕšenie tohoto zasvätenia sa musí vyčistiť všetka karma, ktorá bola spôsobená skúsenosťami duše vo sfére siedmeho lúča. Po jeho zavŕšení dosiahne zasvätenec postavenie spolutvorcu na kozmickej úrovni. Vďaka veľkej stelesnenej časti duše, aurické pole toho kto sa stal "Pokrsteným", rozmerovo pokryje polovicu Spojených Štátov.

 

ČO TO V SKUTOČNOSTI ZNAMENÁ BYŤ "POKRSTENÝM"?

Zavŕšenie zasvätencovho Kozmického vzostupu, alebo dosiahnutie stavu "Krista" si vyžaduje úplné prijatie temnej stránky, alebo ničiteľa a toho čo je vo vnútri zničené. Každý z nás bol vo svojich početných inkarnáciách ničiteľ aj zahubený, prijatý aj odmietnutý, užívateľ aj využívaný, uctievaný aj zneuctený, sudca aj odsúdený, milovaný aj nenávidený. Bezpodmienečná láska nachádza strednú cestu medzi dvoma polaritami a vidí jednotu lásky a nenávisti. Takýmto činom človek chápe svoje vlastné sklony ničiť, zneucťovať, odsudzovať, odmietať, využívať, alebo nenávidieť, čo zasvätencovi umožňuje mať súcit a chápať tých, ktorí sa prejavujú svojimi temnými stránkami a správaním. V zmierení sa so svojou vlastnou temnou stránkou a odpustení jej, sa tiež stáva minulosťou potreba preukazovať také správanie.

Potláčanie svojej temnej stránky vyústilo do potreby vytvoriť obraz, alebo masku, ktorá obmedzovala u ľudstva dokonalé prejavenie vlastných citov. Pre tých, ktorí si nie sú vedomí čo je to obraz, alebo maska, tak je to falošná postava, ktorá skrýva pravú osobu, alebo dušu vo vnútri. Príkladom falošnej postavy je človek, ktorý sa zdá byť dokonale milujúcim, avšak vo vnútri skrýva hrubosť a hnev. Fungovanie obrazu je príčinou potláčaných citov. Obraz nielenže obmedzuje skúsenosť bolesti, hnevu a strachu, ale môže tiež obmedziť skúsenosť lásky, radosti a požehnania. Výsledkom činnosti obrazu je často odlúčenie, nuda, osamelosť a návyky.

Byť "Pokrsteným" znamená, že sa počas procesu vzostupu postupne strhávajú všetky masky a obrazy. To umožňuje plné vyjadrenie všetkých citov, čo ústi do nového pocitu zvedomenia a tvorivého prejavu. Vedie to ku schopnosti prijímať a prežívať radosť a oslavu z ľudského bytia, spolu so schopnosťou cítiť a robiť niečo s bolesťou, hnevom, alebo strachom.

Pancier srdcovej čakry sa uvoľní spolu s obrazom, alebo maskou. Takmer od narodenia uzavierajú srdcovú čakru vrstvy bolesti, ktoré sú vstavané do energetickej štruktúry našej genetiky. Tieto vrstvy bolesti nedovoľujú dvom ľuďom skutočne sa spojiť a spoznať dôverný styk. S postupným uvoľňovaním vrstiev bolesti počas procesu vzostupu sa otvára srdce a umožňuje novú zvýšenú skúsenosť intímnosti a spojenia. Keď sa spoja dve, alebo viac sŕdc, stáva sa možným nový pocit spojenia založený na láske a takisto nová forma vzťahov. Otvorené srdce tiež umožňuje skúsenosť spojenia s prírodou a Bohom.

Medzi dvoma "Pokrstenými" je možná nová forma dôverného vzťahu. Pred vzostupom sú vzťahy obvykle založené na polarite a protikladoch. Dvojice sú k sebe priťahované, pretože sú protikladní. V rámci polarity je to skutočne nevyhnutné, aby sa udržala rovnováha energie. Vo vzťahu to však tiež vytvára disharmóniu, pretože partneri sa nedokážu navzájom pochopiť. Dobrým príkladom toho je logický a analytický muž, ktorý je priťahovaný k vysoko intuitívno emocionálnej žene. Výsledkom je výbušné partnerstvo. S Pokrstením páru s takýmto druhom vzťahu sa dostáva do rovnováhy mužskosť a ženskosť u oboch zúčastnených. Žena začne integrovať jej analytické a logické schopnosti, muž začne integrovať jeho intuitívne a emocionálne schopnosti. Vyústi to do novej formy vzťahu medzi dvoma rovnakými, ktorí dokážu pochopiť jeden druhého.

V tomto kritickom bode dejín je hnev stále nevyhnutnou emóciou na vašej rovine reality. Dokonca i ten kto je "Pokrstený" bude naďalej občas pociťovať hnev. Keď niekto potláča svoju zlosť, ktorá je dôsledkom nejakého obrazu, môže to vyústiť do pasívneho/agresívneho a hrubého správania pri uvoľnení potláčanej zlosti. Ak sa stratí zasvätencov obraz, výsledkom je, že sú citeľné všetky emócie, vrátane hnevu. Ak zasvätenec cíti svoj hnev, je schopný určiť vhodné hranice voči komukoľvek s kým prichádza do styku, čo ústi do primeraného používania hnevu, nie hrubým spôsobom.

Pri "Krste" musí byť úplne prestúpený pocit uctievania, ako aj potreba byť uctievaný inými. U tých, ktorí sú na duchovnej ceste je sklon velebiť svojich učiteľov, či už existujú na fyzickej, alebo vnútornej rovine a vidieť ich ako dokonalých a vševedúcich. Zamilovať sa do uctievania svojho obecenstva je tiež pasca nášho súčasného vedenia. Prestúpenie uctievania dovoľuje zasvätencovi stelesniť pocit rovnosti s každým na fyzickej i nefyzickej rovine reality. Stav rovnosti je životne dôležitý pre spolutvorenie s Bohom. Spolutvorenie s Bohom je obdobou spätnoväzbového systému. Zasvätenec poskytuje spätnú väzbu z fyzickosti a času o tom čo sa prejavuje. Boh a Majstri dávajú spätnú väzbu a riadia spoza hraníc hmoty a času. Obe strany spätnoväzobnej slučky nesú rovnaké bremeno zahaľujúce to čo sa prejavuje v procese spolutvorenia.

Uctievanie je výsledkom viery v dokonalosť. Viera v dokonalosť spôsobuje zostrojenie obrazu z vnútra osoby. Nič také ako dokonalosť nejestvuje. Mnohé kanály priniesli informáciu udávajúcu, že piata dimenzia je stavom dokonalosti. Oznamujeme vám novinku! "Hviezdne vojny" sú skutočnosťou a reality piatej dimenzie bojujú navzájom už eóny. Tu vznikli mnohé čierne diery, ktoré objavujú vaši vedci. Každá čierna diera je výsledkom zničenej planéty, alebo hviezdy. Avšak vojny sa končia a v intergalaktickej praxi a na Zemi sa stáva skutočnosťou nový pocit vzájomnej pomoci a spolupráce. Ešte raz, všetci sa liečime spolu.

Okrem prestúpenia uctievania sa "Pokrstenec" učí, že platia všetky prežívania pravdy a učí sa neodsudzovať iných za to, že majú svoje vlastné prežívanie reality. Pravda je ako diamant s mnohými stenami. V rámci ľudskej skúsenosti každý človek vlastní stránku pravdy. Všetci ľudia spolu vytvárajú pravdu, ktorá obsahuje všetky individuálne pravdy na planéte. Žiadna pravda nie je nadradená nad inú pravdu a všetky pravdy sú nevyhnutné pre vytvorenie kolektívneho celku. Keď si zasvätenec ctí pravdu, skúsenosť a sebarealizáciu všetkých ostatných, zasvätenec sa naučí vážiť si svoju vlastnú pravdu a svoj duševný účel na Zemi.

"Pokrstený" zasvätenec tvorí v "reálnom čase". Máme tým na mysli, že je odstránený časový posun v tvorení, ktorý zasvätenec prežíval pred dvanástym zasvätením. K fyzickému prejavu vedie osem rovín reality. Aby sa pred vzostupom utvorila ľubovoľná skúsenosť na fyzickej rovine, je táto skúsenosť vytváraná postupne na ôsmich rôznych rovinách reality a potom je uvedená do fyzickosti. Pre priemerného človeka pred deviatym zasvätením trvá desať rokov kým privedie cez osem rovín reality do fyzickosti akýkoľvek výtvor. V procese vzostupu sa osem rovín reality zjednotí do dvoch rovín, fyzického dopravného prostriedku a nie fyzického dopravného prostriedku, alebo svetelného tela. Pokrstenec obchádza osem rovín reality, začína svoje tvorenie na vnútornej rovine a potom ho privádza do fyzickosti vo veľmi krátkom časovom období.

Vďaka odstráneniu časového posunu v tvorení si musí byť "Pokrstený" zasvätenec vedomý svojho úmyslu, alebo motivácie pri každom z jeho prejavov. Ako zistil náš kanál, nastávajúca harmónia, radosť a zväzok s každým jednotlivcom s ktorým prichádza do styku, alebo každá skupina, ktorú vyučuje, spôsobuje trvalé radostný zážitok všade kde príde.

"Pokrstenec" prestupuje obmedzenia zahaľujúce prejav. V stelesnení každého zo siedmich lúčov môže človek zrodiť projekt (Prvý lúč), skonštruovať projekt (Druhý lúč), vniesť do projektu múdrosť (Tretí lúč), vniesť do projektu harmóniu (Štvrtý lúč), vniesť do projektu nadšenie a tvorivosť (Piaty lúč), vložiť do projektu predstavivosť (Šiesty lúč) a vložiť do projektu poznanie (Siedmy lúč). "Pokrstenec" môže využiť všetky schopnosti a rysy osobnosti nutné na naplnenie jeho duševného účelu na Zemi.

Duševný účel zasvätenca sa vyvíja spolu s ním. Duševný účel nie je nikdy statický, alebo definitívny. Duševný účel sa zakladá na všetkom čo zasvätencovi prináša najväčšiu radosť. Boh a človek nemôžu spolutvoriť na inej frekvencii ako je frekvencia extázy. Náš kanál učí účastníkov jej kurzov nájsť tie snahy, ktoré im umožňujú sprístupniť najradostnejšie stavy v ich bytí a potom začnú objavovať aký je ich duševný účel na Zemi. V stave extázy skutočne rezonuje vibrácia bezpodmienečnej lásky. Vibrácia extázy má najmocnejší vplyv na každého a na každú osobu s ktorou zasvätenec prichádza do styku, bez ohľadu na to čo robí.

Ľudskou prirodzenosťou je domnievať sa, že na to, aby mal človek hodnotu, musí dokázať niečo dôležité, alebo mať úspech vo svete. Radi by sme zdôraznili, že najvyššími držiteľmi vibrácií na vašej planéte sú v súčasnosti delfíny a veľryby. Delfíny a veľryby udržiavajú frekvenciu na Zemi spolu s Bohom. Sú v stave extázy a necítia potrebu zakladať veľké korporácie, usilovať sa o slávu, alebo majetok, vládnuť svetu, či ktorúkoľvek z mnohých iných skúseností o ktorých si ľudia myslia, že im privodí úspech. Avšak delfíny a veľryby sú úspešní v konaní toho čo mali ľudia pôvodne robiť a robia to v stave extázy. Ako často náš kanál poskytuje výklady zasvätencom, ktorí chcú vedieť "Aký je môj duševný účel na Zemi?" Sme tu, aby sme vám povedali, že duševným účelom každej ľudskej bytosti na Zemi je robiť všetko v stave extázy. A tak sa môže každá ľudská bytosť stať najvyšším držiteľom vibrácií Matky Zeme, čím aj ľudstvo vždy malo byť.

 

INÝ ZÁKON

Pri príprave na utvorenie novej civilizácie na Zemi založenej na bezpodmienečnej láske, Duchovná hierarchia Zeme nariadila, že každému mužovi, žene a dieťati na Zemi, ktorí v nasledujúcich dvoch rokoch dokončia Šieste duchovné zasvätenie, alebo Fyzický vzostup, bude udelená nevyhnutná informácia, aby podnikli Siedme a Ôsme duchovné zasvätenie. Duchovná hierarchia predpokladá, že do roku 2002 každý muž, žena a dieťa na Zemi zavŕši Ôsme duchovné zasvätenie, alebo vyššie. Takto bude mať celé ľudstvo postavenie spolutvorcu na solárnej úrovni, prestúpi prevažnú väčšinu ega a negatívneho ega, prestúpi dualitu a polaritu, odstráni astrologické vplyvy založené na strachu. Duchovná hierarchia predpokladá, že 80 percent súčasnej populácie vykoná prechod.

Lebo tí z vás, ktorí si uvedomujú svoju duchovnú cestu a už dosiahli stav "Krista", alebo zašli ešte ďalej, dosiahnu takisto istú úroveň vedenia (vodcovstva) v trojdimenzionálnej forme. Našou požiadavkou je, aby ste podali liečiacu ruku tým, ktorí vstupujú do obdobia kríz spôsobených prudkým posunom v zvedomení. Tento prechod môže byť vykonaný pokiaľ možno čo najhladšie a najmiernejšie jedine skrze zjednotenie služobníkov svetla na celej zemi, ktorí s radosťou otvoria svoje srdcia svojim bratom a sestrám, ktorí sa práve prebúdzajú.

Ďakujeme minulému a terajšiemu duchovnému vedeniu v metafyzickom hnutí, skrze ktorých oddanosť a ochotu prekročiť starú paradigmu duchovnosti a dať hlas novým informáciám sú teraz možné tieto nové planetárne zákony. Dúfame, že informácie poskytnuté v tomto článku využijú učitelia a vodcovia na celej zemi. Naša predstava je, že v Hnutí vzostupu bude veľa hlasov, učiteľov a vodcov. Pre každého učiteľa sa nájde veľa žiakov, ktorí budú otvorení pre počúvanie ich osobitej perspektívy prebúdzania, ktorá je možná v paradigme vzostupu. Niektorí učitelia budú viesť kurzy. Iní budú prosto chodiacimi príkladmi, ktoré budú osobitým spôsobom ovplyvňovať každého s kým prídu do styku.

Kým sa stretneme nabudúce, buďte všetci požehnaní na vašej ceste. Namaste.

Zdroj: Duchovní škola vzestupu