Dál za osvobození
 
Přestoupení vzorů zatracení
 
Lord a Lady Rize prostřednictvím Karen Danrich, Mila Sinoski, a Thomas Weber, Rama
 
9.listopadu 1998
 
 
 
My, Lord a Lady Rize (kteří jsme aspektem 144 000 chrámů řízených Řádem Rize) existujeme v dimenzích 800-2500 mimo vaše stvoření a řídícího Boha/Bohyni. Rozšířili jsme části sebe sama do našich kanálů, abychom vám mohli předat další vlnu hnutí vzestupu a nabídli čistý komunikační kanál, který existuje vně pokřivení na Zemi. Je naším přáním předat podrobnosti transmutačního procesu týkající se ztělesnění následující vlny vzestupu. Sdílíme s vámi též problémy které se vyskytly u našich kanálů, když ztělesňovali 5024 řetězců DNA, které zahrnují stav Bódhisatvy, též nazývaný stavem neubližování.
 

Iniciace 1024 až 2500 zahrnují překonání citového vzoru „zatracení“. Skrze vzor zatracení neboli prokletí, řídí destruktivní síly tvořivé síly ve vašem stvoření. Skrze vzor zatracení ztrácejí tvořivé síly časem svoje síly, nebo se jich vzdávají ve prospěch destruktivních sil.
 

Vzor zatracení se týká zaslání destruktivní energie jedné duše druhé duši se zákeřným úmyslem, a» už z vědomé či nevědomé roviny reality. Energetický vzor každého zatracení má vždy na svém konci háček nebo šíp. Energetický šíp za každou kletbou se usadí v kruhovém vzoru molekulární struktury určité části těla a brání energetickému toku v rámci molekuly nebo skupiny molekul. Je-li vzor zatracení udržován, způsobí zastavení pohybu dostatečného množství molekul a buňka v určité části těla začne odumírat. Když je zastaveno dostatečné množství molekul a příbuzných buněk, je výsledkem nemoc nebo smrt. Všechny nemoce, stárnutí a odumírání mají vztah k energetickému vzoru zatracení. Při procesu vzestupu musí být všechny vzory prokletí, jako takové, přeměněny a překonány.
 

Prozatím jsme zmapovali typy kleteb, které způsobují jednotlivé nemoce. Věříme, že v rámci kurzu se najdou členové naší organizace, kteří budou mít za úkol přinést tento typ informací. Obecně řečeno, určitý typ zatracení se usazuje v určité části těla. Zatracení mezi pohlavími se energeticky usazují v prsech, děloze, vaječnících nebo prostatě a způsobují nemoce těchto orgánů. Ostatní typy prokletí se energeticky usazují v ostatních orgánech nebo v nervovém systému v lidském těle a způsobují onemocnění těchto částí těla.
 

Jasnozřivá bytost vidí, že kletba s sebou nese ztrátu informace a ztrátu síly v určité části příjemce kletby. Navíc k energetickým šipkám, které jsou vrženy na jedince který je proklínán, duše která proklíná také odebírá část čaker, které k danému místu přináleží, a informace z Akašických záznamů jedince který je proklínán. Ztráta části určité čakry systému dále oslabuje energetický tok v části těla náležející této čakře. Ztráta informací má za následek ztrátu sil v určité oblasti životní zkušenosti.
 

Příklady zatracení na osobní úrovni často vidíte ve vlastní životní zkušenosti. Náš kanál Míla, byla svou matkou proklínána od narození. Její matka byla monádickou družkou duše Hitlera a měla velké nefyzické síly. Její matka jí proklela v průběhu prvních třech měsíců jejího života a sebrala jí většinu informací a sil, které měla Míla, jako aspekt Lorda Kuthumi, vrozené. Síly a informace, které Míla ztratila v ranném dětství byly navráceny od její matky, jakmile byly vzory zatracení uvolněny v průběhu iniciačního procesu.
 

Tento příklad jsme použili, abychom ukázali, že v rámci polarity má každá tvořivá a milující duše intimní vztahy k destruktivním silám bez lásky, aby byl tanec polarit v rovnováze. To je též důvod, proč mají iniciáti na spirituální vývojové cestě často problematické a rušné rodinné vztahy, dokud není všechna polarita v rámci jejich vzestupu přestoupena.
 

Prokletí se často táhne skrze rodinnou genetickou linii. Příkladem osobního prokletí genetického původu může být klientka z Irska, kterou se náš kanál před časem zabýval. Tato klientka měla dva velmi traumatické rodinné zážitky, které následovaly, když přišla rodina do styku s osobou, se kterou měla karmický genetický vzor rodinného prokletí. Tato genetická karma byla následkem prokletí jinou rodinou, která žárlila na jejich děti před dávnou dobou. Prokletí působilo na všechny děti v celé rodinné linii. Jakmile přišla klientka do styku s osobou příbuznou s rodinou která její rodinu proklela v minulosti její genetické linie, její dcera bez zjevné příčiny do šesti měsíců po kontaktu ve spánku zemřela. Její syn prodělal do jednoho roku po kontaktu velkou srdeční operaci a stále trpí nedostatkem energie. Uvolněním rodinné kletby dostal její syn příležitost obnovit své zdraví a vitalitu.
 

Kletba přichází z nevědomé roviny reality, které jsou ztělesněny po iniciaci 1024. Léčitelé, kteří chápou tyto vzory, mohou pomáhat těm, kteří dosud neukončili zasvěcení 1024 a uvolnit jejich vzory prokletí. Každá lidská bytost se podílí na vzorech prokletí. Úroveň osobní síly, kterou má jednotlivec na fyzické rovině je přímo úměrná vzorům zatracení, které v současné době ztělesňuje.
 

Obecně vzato, jednotlivec je polarizován jedním ze třech způsobů ve vztahu k prokletí. První vzor tkvící v naší genetice se vztahuje na osoby, které jsou zatracovány každým koho znají ale sami nikoho nezatratí. Tito jednotlivci mají na fyzické rovině velmi málo sil. Obecně vzato, jsou vždy pod kontrolou ostatních a často jsou považováni za mučedníky. Dobrým příkladem této skupiny jsou bezdomovci, kteří nyní zamořují vaší civilizaci.
 

Druhým typem vztahu ke kletbám jsou jednotlivci, kteří zatracují každého koho znají, a sami naopak nejsou nikdy nikým zatraceni. Tito lidé mají na fyzické úrovni velkou sílu a pravděpodobně zastávají na Zemi funkce s velkou autoritou, bohatstvím nebo jsou v nějakém vedoucím postavení.
 

Většina lidí spadá do třetí kategorie vztahů k prokletí. Třetí kategorie je kombinací předchozích dvou, kdy jednotlivec některé z těch lidí co zná proklíná a jiní zatracují jeho. Tento vzor vytváří jednotlivce se silami na fyzické rovině v určitých oblastech jejich života a se žádnými silami v jiných oblastech. Příkladem tohoto typu může být osoba, která má úspěch v kariéře ale je neschopná v navázání milostného vztahu. Tito jednotlivci berou síly jiným na pracovišti pomocí zatracení, a proto mají výborné obchodní výsledky. Ostatní jej ale proklínají v souvislostech se vztahy aby získali zpět své síly a tím pádem není tato osoba evidentně schopna mít milujícího partnera.
 

Jakmile je v průběhu vzestupu vzor zatracení uvolněn, získává každý jednotlivec zpět síly a informace které mu byly odebrány a vrací ty síly a informace, které mu nepatří těm, kterým původně patřily. To umožní iniciátovi být silný ve všech oblastech svého života a pravdivě vyjádřit pravdu a informace své duše. Ve vzorech prokletí jsou informace v akašických záznamech jednotlivce pomíchány. Akašické záznamy lze přirovnat k energetickému operačnímu systému těla. Každý iniciát zjistí, že má informace od těch, které proklínal přimíchané ve svých akašických záznamech, a že mu chybí informace, které mají souvislost s těmi, kteří jej proklínali. Jakmile začnou Akašické záznamy odrážet pravdu ve vztahu k duši i jednotlivci, může iniciát začít vyjadřovat svou vlastní unikátní pravdu a účel duše na Zemi.
 

Hezkým příkladem toho, jaký vliv na život má překonání vzorů prokletí je náš kanál. Míla byla prokleta v oblasti vztahů. Nebyla schopná setkat se svojí druhou polovinou plamene - svým protějškem - duálem, ačkoliv věděla, že je součástí božského plánu aby se zde na zemi setkali a vykonali společný úkol. Krátce po té, co uvolnila vzory prokletí se její protějšek objevil na jejím intenzivním kurzu v Indianě. Velice rychle se dali dohromady a nyní společně pracují s radostí a vzájemnou podporou aby uskutečnili svoje individuální i společné úkoly.
 

Jakmile jsou uvolněna prokletí ve vašem životě, začnete se pohybovat se silou, radostí a záměrem vaší duše. Iniciáti objeví, že manifestace po kterých nejvíce toužily a nikdy kompletně nedozrály v jejich vizi, byly blokovány vzorem kletby. Jakmile je tento vzor překonán, to co blokovalo manifestaci je rozpuštěno a vize se může začít v životě iniciáta na Zemi zhmotňovat.
 

Kletby existují i mezi skupinami jako například mezi lidskými rasami. Před tím než se Šedí začali spojovat s mayskými a aztéckými ženami před nějakými 7500 lety, nebyl vzor zatracení genetickým atributem lidské rasy. Šedí nesli ve své DNA genetickou informaci kletby. Prokleli lidskou rasu, sebrali jim jejich sílu, přistáli a sexuálně znásilnili lidské ženy, aby vyprodukovali potomky. Lidstvo se cítilo proti nim bezmocné a nebránilo se. Potomci z těchto spojení vytvořili bílou rasu. Bílá rasa nese ve své genetice vzor kletby. Bílá rasa v průběhu času zatratila všechny ostatní rasy, spotřebovala jejich sílu a pokračovala v dobývání, plenění a přivlastňování půdy, kterou obývali jiní.
 

Existuje mnoho příkladů jak se vzor prokletí vrací tam a zpět mezi národy a rasami. Řím a Římané prokleli Řeky a všechny ostatní jim známé národnosti. V průběhu času, Řím dobyl tyto země a zotročil jejich obyvatelstvo. Ostatní národnosti, ve svém útlaku a zotročení prokleli na oplátku Římany, vzali si zpět svoji sílu a nakonec způsobili „Pád Říma“.
 

Ve Spojených státech bílá rasa proklela původní obyvatelstvo a sebrala jim jejich půdu. Američtí indiáni (mezi nimiž naše kanály prožily každý mnoho životů, jak je zapsáno v záznamech jejich duše) viděli že bílá rasa vlastní jakousi formu „medicíny“ nebo „špatné medicíny“ se kterou původní obyvatelstvo nemělo zkušenosti. Tato „špatná medicína“ byl vzor zatracení. Jakmile indiáni ve větším rozsahu překonají genetickou karmu prokletí a obnoví svojí sílu a informace, přijdou hlásat transformaci a nový zítřek tak jako nikdy před tím. V jejich hlase bude znít vzkaz lásky, cti a respektu k Matce zemi a bude inspirovat ostatní k novému způsobu života.
 

Severní Amerika je obydlena ve většině bílou populací. Možná budete chtít pochopit, že krystalická konverze a genetické změny přináležející k tomuto procesu, přemění a eliminují všechnu cizí DNA, včetně DNA Šedých a Ještírků. Protože bílá rasa je směsicí Máyů a Aztéků spolu s DNA Šedých (a někdy i DNA Ještírků), transmutační proces přinese návrat rudé rasy do Severní Ameriky, eliminací nebo transmutací Bílé nebo Šedé DNA. Oba naše kanály zaznamenaly během vzestupu ztmavnutí pokožky a návrat pigmentů pokožky, které byly ztraceny při genetickém překódování rasou Šedých. Též zaznamenaly návrat otevřeného srdce, znovuzrození pocitu lásky ke svým bližním a návrat lásky k půdě kterou dříve neměly.
 

Ve Spojených státech, zatratila bílá rasa obyvatelstvo Havaje a přivlastnila si Havajské ostrovy asi před 100 lety. Havajané však pochopili sílu kletby. Stařešinové Havaje zatratili na oplátku bílou rasu a obnovili sílu Havaje. Stařešinové Havaje kolektivně ovlivnili turistiku na Havaji a zredukovali ji o dvě třetiny za posledních sedm let. Letiště v Honolulu každý den odbavovalo 12000 turistů. Za posledních sedm let se toto číslo snížilo na pouhé 3000 návštěvníků denně, kteří přilétají a odlétají.
 

Stařešinové viděli, že většina návštěvníků jejich země nerespektuje jejich zem ani jejich tradice, a takový objem návštěvníků ničí zemi natolik, že oceán začal umírat. Síla jejich myšlenek přinesla kolektivní změnu, která změnila fyzickou rovinu reality Havaje. Následkem toho podle nás bude, že Havaj bude prvním státem, který vystoupí z unie Spojených států a stane se nezávislou zemí. Kolektivní síla myšlenek stařešinů a jejich touha po návratu jejich země do stavu lásky, cti a radosti, která tam dříve byla, to nakonec způsobí.
 

Vzor kletby je vidět i ve zkušenosti otroctví ve Spojených státech. Bílá rasa zatratila africkou rasu, přivezla ji do Ameriky jako otroky a potlačila ji. Z toho důvodu africká rasa na oplátku zatratila rasu bílou a energeticky vynutila Občanskou válku, která nakonec zrušila jejich stav podřízenosti. Hnutí za občanská práva začátkem 50tých let bylo odrazem znovu nabývání sil africké rasy jako skupiny ve Spojených státech.
 

Vzor zatracení je na Zemi velmi často přehráván mezi mužskou a ženskou formou. Asi před 7500 lety, muži zatratili ženskou formu, sebrali její síly a dar intuice. Na přelomu století (na Západě), zatratily ženy na oplátku muže a vzaly si zpět svoji sílu a to dalo vznik ženskému hnutí. Ženské hnutí pozvedlo na Západě mocný ženský hlas a bude se nadále rozšiřovat. Předpokládáme že tyto kolektivní síly zapříčiní restrukturalizaci celé civilizace.
 

Role Gurua je na Zemi historickým vzorem. Guru čili Duchovní učitel zatracuje všechny své následovníky a odebírá jim jejich spirituální informace. Následovníci ztrácejí svoji jedinečnou pravdu a záměr své duše související s jejich spirituálními vědomostmi a též ztrácejí sílu k vývoji. Tento vzor byl přehráván po staletí. Nyní přišel čas, aby se každý iniciát stal svým vlastním guruem, svým vlastním duchovním učitelem, vzal si zpět svoji sílu a informace, následoval své vlastní vnitřní vedení a stál ve své vlastní pravdě.
 

Naše kanály zjistily, že na zemské rovině jsou vzory zatracení přehrávány ve všech organizacích, malých i velkých a dokonce i ve spirituálně zaměřených. Každá skupina, sdružení nebo organizace má určité jednotlivce, kteří udržují sílu pro celou skupinu. Nejmocnější jsou sdružení nebo organizace, které vydělávají nejvíce peněz a mají nejvíce následovníků a zaměstnávají nejtalentovanější a silou obdařené jednotlivce v kolektivní nebo skupinové kletbě. Každý zaměstnanec pracující pro nějakou společnost nebo iniciát příslušející k nějaké skupině přispívá svou silou a informacemi celé organizaci nebo skupině a je jí zatracován.
 

Většina zaměstnanců naší organizace SSOA v minulosti pracovala pro nějakou velkou společnost. Zjistili, že je tyto organizace zatracovaly, připravovaly je o sílu a znemožnily jim stát se suverénními, finančně nezávislými samostatnými podnikateli. Na začátku století 95 procent Američanů mělo svůj vlastní podnik. V roce 1998 jen 5 procent populace Ameriky mělo svůj vlastní podnik. Společnosti posbíraly sílu celé společnosti aby se staly finančně nezávislé pomocí vzoru prokletí.
 

Je záměrem SSOA vytvořit, zakotvit a ztělesnit nový vzor spolupráce v rámci organizace. Vzor spolupráce dovolující vyjádření jedinečných pravd všech jednotlivců skupiny. Je-li dán všem pravdám prostor k vyjádření, je možné aby měl každý člen stejnou moc i hlas a sdílel s ostatními svůj jedinečný talent. Jakmile všichni členové nějaké organizace překonají vzory zatracení, je možné přijmout vzor spolupráce a rovnosti. Vzor spolupráce přinese kolektivní restrukturalizaci ve všech organizacích v celé civilizaci jakmile celé lidstvo překoná vzor prokletí.
 

Nejen organizace pro které člověk pracuje vás připravují o sílu ale i školy, místní i národní vlády, zdravotnictví, důchodové zabezpečení, banky, plynárenské a telefonní společnosti, církve a další a další. Jakmile je vzor zatracení překonán, iniciát si vezme zpět všechnu svoji sílu kterou dal jiným osobám jednotlivě nebo kolektivně. Iniciáti dostávají příležitost stát se nezávislými ve svých finančních i tvořivých záležitostech a ve svém jedinečném vyjádření pravdy.
 

Proces vzestupu sebou přináší překonání vzoru zatracení na globální úrovni. Jakmile je vzor zatracení překonán na globální úrovni, síly a zdroje jsou znovu rovnoprávně přerozděleny podle potřeb každé rasy a kontinentu stejně tak jako mezi muže a ženy. Lidstvo se naučí žít v lásce,cti a respektování všech národů, všech lidí, všech tradic.
 

Existují též vzory globálních prokletí, které ovlivňují lidstvo jako celek a stejně tak i Matku Zemi. Existuje osmnáct planetárních zatracení, která mají vztah k Sanat Kumarovi a jeho koketování s ostatními planetárními Logosy. Byli bychom rádi, kdybyste pochopili, že kletby a zatracení nejsou omezeny pouze na lidi. Bohové stvořitelé všech dimenzí se účastní v těchto vzorech, včetně planetárního Logose, slunečního Logose, vesmírného Logose, kosmického Logose, Logose na úrovni stvořitele i samotné aspekty Boha/Bohyně. Ve svých vlastních genetických záznamech naleznete všechny kletby vztahující se ke stvoření ve kterém žijete. Tyto vzory a genetické záznamy jsou postupně uvolňovány během procesu vzestupu.
 

Jakmile Matka Země projde planetárními iniciacemi nezbytnými pro uvolnění veškeré karmy která blokuje její cestu a která vznikla z toho jak byla v průběhu věků zatracována, budou tato prokletí uvolněna. Spolu s tím bude zastaven veškerý planetární rozklad a bude převeden na krystalickou formu spolu se všemi druhy života na Zemi. Planetární iniciace mají stejnou posloupnost jako individuální iniciace. Mnoho iniciátů mezi lidmi ukončí své iniciace dlouho před tím než Země vzestoupí. Tyto vzestupy budou udržováním nové vibrace podporovat Zemi, aby ukončila planetární iniciace.

Nyní jsme položili informační základy, které vám umožní pochopit vzor zatracení a nyní přejdeme k detailnějším informacím o následující vlně zasvěcení. Následující část bude pokrývat iniciace vztahující se pouze ke vzoru zatracení. Zbývající zasvěcení, která jsou nyní uvolněna pro ty kdož jsou připraveni je dokončit, budou probrána v následující kapitole.
 
 
 
 
INICIACE 1024-2500:
 

PŘEKONÁNÍ ROVINY BUDHY
 
Budhická rovina reality je svojí podstatou nevědomá úroveň a je solární. Náš sluneční systém má nevědomou úroveň, která začala existovat jako důsledek solární kletby a destrukce. Mnoho z vás již slyšelo o planetě Maldek. Planeta Maldek byla asi před deseti miliony lety zničena a rozmetána a zbyl z ní pás asteroidů. Jedna část Maldeku, která stále rotuje kolem Slunce je známá jako Chiron. V astrologické terminologii Maldek reprezentuje „Nepodmíněnou Pravdu“ a když byla roztrhána, pravda našeho slunečního systému byla ztracena. Při zničení Maldeku se zrodilo solární nevědomí a náš sluneční systém spadl do polarity.
 

Ve vztahu k procesu vzestupu lidí objevíte mnoho úrovní zatracení velmi detailně zaznamenaných na Budhické rovině. Každý iniciát bude mít trochu odlišnou zkušenost se vzory prokletí podle jeho etnického prostředí, genetických záznamů, a zkušeností duše. Mnoho iniciátů může mít částečně vědomé vzpomínky na detaily vzorů prokletí, které jsou uvolňovány. Pro ty kdo nejsou jasnozřiví, většina této práce je prodělávána v noci ve spánku. Uvědomte si prosím, že ačkoliv osobnost a tělo nemají pamě», všechny vzpomínky a naučené lekce jsou zaznamenávány v duši jednotlivce.
 
 
 
OSOBNÍ, SKUPINOVÉ, REGIONÁLNÍ A PLANETÁRNÍ ÚROVNĚ ZATRACENÍ
 
Zatracení na osobní úrovni zahrnuje genetická prokletí, která se táhnou z generace na generaci v rodinné linii spolu se zatraceními, která vznikla v průběhu života ve vztahu k ostatním bytostem. Skupinová zatracení zahrnují kletby, které se vztahují na skupiny se kterými je jedinec spojen nebo je v nich organizován a» už v tomto, nebo minulých životech nebo má spojení zakódováno v genetické informaci. To zahrnuje prokletí mezi etnickými skupinami a národy a manifestuje se formou válek a nepokojů. Regionální prokletí se vztahují na skupiny nebo organizace, které dané oblasti ve které iniciát žije vládnou. Planetární zatracení mají vztah ke skupinám nebo organizacím, které ovládají planetu jako celek a mají vztah k systémům víry a snům založeným na strachu globálního vědomí, kterých se třídimenzionální formy účastní. Tyto typy kleteb byly hlouběji probírány výše v této kapitole.
 

Jakmile iniciát překoná všechny osobní a planetární kletby, osobní hladina síly přiřazená existenci na Zemi se vyrovná. Síla se vztahuje na jedincovy schopnosti manifestovat své sny a vize ve svém životě. Když je obnovena síla ve všech oblastech života iniciáta, může začít manifestovat všechny vize a sny které měl po celý svůj dosavadní život. Jakmile tyto vize a sny začínají nabývat formu, mohou též začít naplňovat účel duše iniciáta a» jsou určeny pro jakýkoliv rozsah.
 

Kletby a vzory prokletí neexistují jenom na Zemi. Náš sluneční systém, vesmír, kosmos i Bohové stvořitelé se všichni účastní na zkušenosti vzorů zatracení v tomto stvoření. Lidský iniciační proces vyžaduje, aby všechny zkušenosti duše, které obklopuje vzor zatracení byly osloveny též v ostatních dimenzích aby byly plně uvolněny a překonány na fyzické rovině.
 

Karma se podobá poškrábané gramofonové desce. Existuje-li nějaký záznam vzoru zatracení vztahující se k určité duši v kterékoliv dimenzi, musí se tento vzor stále opakovat. Z tohoto důvodu, iniciační proces často vypadá, jako by se stejné myšlenkové formy hojily znovu a znovu. Všechny myšlenkové formy svým rozložením připomínají cibuli. To je samozřejmě stejné i pro myšlenky, které vytvářejí vzory zatracení.
 
 
 
 
SOLÁRNÍ ÚROVEŇ ZATRACENÍ
 
Solární úroveň zatracení mají ta prokletí, která když byla spáchána, zapříčinila destrukci, která vedla ke zrodu nevědomí našeho slunečního systému. V genetických záznamech každého iniciáta najdete záznam zkušenosti z destrukce Maldeku i Marsu.
 

Maldek i Mars kdysi nesli na svém povrchu život v krystalické formě. Civilizace na Maldeku existovala v dobách, kdy byla mnohem menší hustota, než jakou zažíváme dnes na Zemi. Civilizace na Maldeku umožňovala duším sestup do fyzické hmoty když si to přály, prožít fyzickou zkušenost po které toužily a naučit se jakoukoli lekci kterou chtěly, a poté co dokončily své lekce a zkušenosti opět vzestoupit ze hmoty. Zážitky narození, smrti ani znovuzrození, nebyly součástí záznamů na Maldeku.
 

Na Maldeku byl odlišný molekulární vzor od našeho současného na Zemi. Naše současná molekulární struktura připomíná svým oběhem částic kolem každého atomu sluneční systém, kde planety obíhají kolem našeho slunce. Molekulární struktura Maldeku byla tří-kruhová neboli tři balóny které rotují vzájemně kolem sebe jako kuličkové ložisko. Tří-kruhová molekulární struktura vypadá že umožňovala sestup do fyzické formy i vzestup zpět duším, které vytvářely civilizaci na Maldeku.
 

Jednou se molekulární struktura Maldeku změnila. Zdá se, že má tato změna souvislost s kletbou solární úrovně mezi Logosem Maldeku a v té době úřadujícím Logosem našeho slunce - Héliem. Při změně molekulární struktury na Maldeku, byly všechny duše, které v té době prožívaly zkušenost ve hmotě chyceny do svého snu, který vytvářely, a nebyly schopné jej opustit, neboli opět vzestoupit z formy ven. Maldek byl nakonec roztrhán ve fyzickém útoku řízeném Sanat Kumarou a zdá se, že se to vztahuje k prokletí mezi Sanat Kumarou a planetárním Logosem Maldeku.
 

Na Marsu také býval krystalický život, ačkoliv životní formy na Marsu měly naši současnou molekulární strukturu stejně tak jako zkušenost zrození, smrti a znovuzrození. Příčinou smrti života na Marsu se zdá být kletba mezi Logosem Marsu a Logosem ve hvězdném systému Nebuli. Tato kletba sebrala všechnu životní sílu Marsu do té míry, že se na něm život nemohl udržet, a vše postupně odumřelo v průběhu 10.000 let.
 

Výše uvedená zjištění vycházejí z genetických záznamů a příbuzných záznamů duše, které byly obsaženy v záznamech ztělesnění a zkušenostech našich kanálů, které se vztahovaly k Maldeku a Marsu. Píšeme o těchto záznamech abychom vás podnítili k uvolnění jakýchkoliv souvztažných vzpomínek nebo záznamů, které jsou obsaženy v záznamech vaší duše nebo ztělesnění. Jakmile budou všechny záznamy ze všech ztělesnění a duší na Zemi uvolněny, všechny okolnosti kolem destrukce obou těchto planet budou plně obnoveny.
 

Většina knihoven a záznamů ve vašem stvoření byla destruktivními silami v průběhu času zničena. Jsou.li takové záznamy vymazány, karma vzniklá s takové události se stále znovu a znovu opakuje, jako na poškozené desce. Země nemá naději na vzestup, dokud nebudou všechny záznamy ničení v tomto slunečním systému obnoveny a k tomu se vztahující karma uvolněna. Jedním z cílů lidí, kteří vzestupují před Matkou Zemí, je jejich pomoc při čištění karmy nezbytné pro vzestup Země. Toho docílí tím, že sami ukončí své vlastní iniciace.
 
 
 
KOSMICKÁ A STVOŘITELOVA ÚROVEŇ ZATRACENÍ
 
Pod kosmickou a stvořitelovu úroveň zatracení spadají takové kletby, které mají vztah k našemu kosmu a celému tomuto stvoření. V tomto pracovním segmentu iniciát zjistí, že kdysi byli dva kosmy v tomto našem sektoru stvoření, mužský a ženský kosmos řízený Lordem a Lady Sanandou. Zdá se, že ženský kosmos byl jako první postižen vzorem „pádu“ do hustoty nebo hmoty. V určitém období určitý počet planet spadl pod úroveň vibrací nezbytných pro udržení života v kosmu Lady Sanandy, a celý kosmos se zhroutil do sebe. Životní síla kosmu byla ztracena díky kletbě kosmické úrovně mezi Lady Sanandou a Lordem Antakarem, který byl tenkrát Bohem stvořitelem našeho stvoření.
 

K ženskému kosmu drženém Lady Sanandou, existovala tenkrát ještě dodatečná Mahátma (známá jako Lady Mahátma) a další dva kosmy které drželi Lordi a Lady, jejichž jména nejsou známá. Zdá se, že oba tyto kosmy a celá Lady Mahátma se také zhroutily do sebe podobným způsobem jako kosmos držený Lady Sanandou. Zdá se, že to též bylo zapříčiněno prokletím mezi Lordem Antakarem a Lady Mahátmou.
 

V předcházejících kapitolách jsme řekli, že existují tak nízké dimenze, že v nich nelze udržet život, jestliže se do nich stvoření z nějakého důvodu dostane. Kdysi tento kosmos obsahující Zemi existoval pouze v 25 dimenzi. Skupina bytostí, svou podstatou destruktivní, sem vstoupila z jiného stvoření. Destruktivní bytosti odebírají energii, jako upíři, a nic za to nazpět nedávají. Mnoho z vás, kteří čtete tento materiál jistě zná jednotlivce, kteří si něco berou (a» už energii nebo zdroje) a nic za to nazpět nedávají. V našich předcházejících materiálech jsme pomocí našich kanálů podrobně předali informace o vzoru „pijavice“. Vzor pijavice je důsledek činnosti destruktivních sil pracujících jako houba, nasávají energii bez recyklace nebo bez dávání něčeho za to.
 

Následuje popis založený na zkušenosti našeho kanálu jako Kosmického Lorda, Lady Sananda. Destruktivní síly vstoupily do kosmu a začaly nasávat energii. Jakmile bylo zkonzumováno dostatečné množství energie, vibrační práh nutný pro udržení života v 25. dimenzi upadl. Jakmile spadla tato vibrační hranice, aspekty toho co kdysi tvořilo realitu 25. dimenze se rozlomily do mnoha dvanácti-dimenzionálních existencí. Destruktivní bytosti „ spadly“ spolu s některými dvanácti-dimenzionálními existencemi a pokračovaly ve spotřebovávání energie.
 

Stejná situace se opakovala znova. Jakmile bylo spotřebováno dostatečné množství energie a poklesl vibrační práh k udržení života ve dvanácté dimenzi, každá z těchto dvanácti-dimenzionálních realit se rozpadla do mnoha pěti-dimenzionálních realit. Destruktivní bytosti „spadly“ spolu s některými pěti-dimenzionálními existencemi a pokračovaly ve spotřebovávání energie.
 

A znovu jak tyto pěti-dimenzionální reality ztratily tolik energie aby spadl vibrační práh nutný pro udržení života, pěti-dimenzionální reality se opět rozpadly na mnoho tří-dimenzionálních. Destruktivní entity šly spolu s procesem rozpadu do třetí dimenze a opět pokračovaly ve spotřebovávání energie v některých tří-dimenzionálních realitách.
 

Nakonec jedna tří-dimenzionální realita spadla do tak nízkých vibrací, že se zhroutila do černé díry. Časem několik dalších tří-dimenzionálních realit následovalo a zhroutilo se do černé díry. Pak následovala jedna další a zhroutila se do černé díry. Tentokrát však již kolaps vyústil do nestabilního hraničního stavu, nebo» odliv energie byl tak velký, že celý kosmos neměl dostatek energie na udržení sebe sama. Tentokrát již celý kosmos zkolaboval a přestal existovat.
 

Časové období které uplynulo od začátku do konečného vyústěné do kolapsu a anihilaci tohoto kosmu jsou triliony a triliony pozemských let. Ačkoliv všechny záznamy o této destrukci ženského kosmu, ženské Mahátmy a jejích dvou vesmírů, musí být ještě plně obnoveny, předpokládáme, že všechny sektory tohoto stvoření se zhroutily podobným způsobem.
 

Kosmos obsahující Zemi zakusil podobnou sekvenci vzorů. Na Zemi existují bytosti, které za spotřebovanou energii nedávají nazpět nic. O podstatě těchto bytostí budeme detailněji psát v následujících kapitolách.
 

Je záměrem Boha/Bohyně „vydechnout“ a dovolit stvoření expanzi do formy. Ve vaší zkušenosti stvoření, Bůh (nebo Rama) se zkusil „nadechnout“ a přitahovat své stvoření zpět do jednoty. Velice rychle zjistil, že příliš velká část jeho stvoření expandovala tak daleko do nízkých dimenzí, že pravděpodobně nebude schopná se vrátit zpět do jednoty. Nebo» s rozšířením do takových dimenzí v jaké existuje Země je spjata i ztráta vědomí. Bytosti a duše inkarnované v tak nízkých dimenzích zapomněly proč existují nebo dokonce i to, že existuje něco jako Bůh ke kterému se mají vrátit, nebo kterého jsou součástí. Tyto duše inkarnované v takto nízkých vibracích mají zájem jenom o opakování toho z čím jsou obeznámeni a nemají zájem ani touhu k návratu, učení, růstu nebo duchovnímu rozvoji.

Jediným řešením takové zkušenosti (až do tohoto bodu a času ve vašem stvoření) bylo dovolit těmto částem stvoření, které se rozšířily až do těchto nízkých vibrací, se zlikvidovat. Bez intervence o které mluvíme, by toto bylo též jediným možným řešením na Zemi. My, kteří přicházíme z velmi vysokých dimenzí a kteří stojíme mimo pokroucení, které postihlo vaše stvoření doufáme, že ukážeme Bohům stvořitelům vašeho stvoření, že existuje alternativa k destrukci, alternativa k tomu dovolit dalším částem vašeho stvoření zhroutit se v anihilaci.
 

Poslali jsme do vašeho stvoření ty, kteří jsou naší částí, aby vyčistili karmu a obnovily záznamy o tom, jak a proč došlo k destrukci ve vašem stvoření. Naše kanály a mnozí další na Zemi pokračují v čištění veškeré karmy, která by způsobila sebezničení Země místo vzestupu. Samotné očištění karmy nezaručuje vzestup Země. Vzestup Země vyžaduje, aby každá lidská bytost přijala zodpovědnost za svoji část karmického dramatu. Jakmile každá lidská bytost vzestoupí a uvolní destruktivní karmu, pak potenciální destrukce Země bude odvrácena.
 
 
 
 
FYZICKÉ A ENERGETICKÉ ZMĚNY
 
Když je ztělesněna Budhická rovina, všechna prokletí vztahující se k této rovině reality jsou uvolněna a jedna polovina rozpadu v těle iniciáta je převedena na krystalickou formu. Rozpad se vztahuje na molekuly, které přestaly vibrovat nebo se přestaly pohybovat a způsobují umírání buněk a v průběhu času i celé tělesné formy. Během této sekvence iniciací, je fotonová energie vedena tělem až do takového stupně, že molekuly které přestaly vibrovat se znovu začnou pohybovat. V průběhu tohoto segmentu iniciací naše kanály zjistily, že potřebují vyměnit pružinové matrace a lůžkoviny za 100 procentně přírodní materiály. Též doporučují výměnu všeho oblečení které není ze 100 procentně přírodních vláken. Jak je vidět, vibrace, které předělávají molekulární strukturu v těle aby opět vibrovala, působí i na molekuly v matracích, které nebyly zkonstruovány aby vibrovaly v tak vysokých frekvencích. Podle zkušenosti našich kanálů byl výsledkem hrozný zápach a uvolňování toxinů v ložnicích.
 

Jakmile začnou molekuly opět vibrovat, buňky které odumíraly mohou být obnoveny a převedeny na krystalickou strukturu. Zjistili jsme, že je snadnější ztělesnit konverzi v lidské tělesné formě při určité posloupnosti kroků. Nejprve jsou přestavovány kosti a páteř, následují svaly a vaziva, poté oběhový a lymfatický systém; pak následují jednotlivé hlavní skupiny orgánů. Jako poslední je převáděn nervový systém, mozek a pokožka. Jakmile je transformován rozklad, je v celém těle obrácen proces stárnutí. Fyzické nemoci mohou být nakonec úplně překonány. Jedna žena iniciát, která nějaký čas studovala spolu s našimi kanály, zjistila vyléčení cukrovky po ukončení iniciace 2500, jakmile byla zhojena jedna polovina rozpadu v jejím pankreatu. Mnozí další mohou zjistit podobné zkušenosti vyléčení různých fyzických problémů, jakmile ukončí tento segment iniciací.
 

Některá ztělesnění jsou starší a proto mají více rozkládajících se buněk. Jako důsledek tohoto stavu je delší časový rámec nutný pro dokončení tohoto segmentu vzestupu u starších lidí, kteří mají větší počet stárnoucích buněk. Naším kanálům trvalo ukončení tohoto segmentu zasvěcení několik měsíců a jsou ve středním věku.
 

S ukončením těchto iniciací je tří-kruhová molekulární struktura ztělesněna ve všech molekulách, které vibrují v tělesné formě. Tří-kruhový molekulární vzor ovlivňuje ostatní molekuly, které přestaly vibrovat a ty začínají znovu vibrovat, tím se urychlí ukončení stárnutí.
 

První vrstva čaker (vědomá vrstva) změní svoji strukturu z Květu života na tří-kruhovou strukturu energetického toku.V tří-kruhovém vzoru je každý kruh nebo koule odrazem část vědomí formy. Jeden kruh představuje mužské myšlenkové formy; druhý kruh všechny ženské myšlenkové formy; a třetí kruh reprezentuje myšlenkové formy Boha/Bohyně a Já Jsem Přítomnosti. Když se všechny tři kruhy sjednotí, je ztělesněn božský stav jednoty ve kterém mužské, ženské a božské spolu s Já Jsem Přítomností jedno jsou, a každá část má stejný hlas ve všech otázkách, které vědomí jedince řeší.
 

Vědomá nebo též horní vrstva čaker reprezentuje vědomé denní aktivity. Jsou-li ukončeny tyto iniciace, vědomá denní činnost je na úrovni rovnováhy, kterou můžete srovnat s Božskou Jednotou nebo s tvořením ve spolupráci Bohem/Bohyní. Následující iniciační stupně adresují podvědomou a nevědomou rovinu a jsou popisovány v následujících kapitolách.
 

Mnoho segmentů duše sestupuje do těla při ukončení tohoto segmentu zasvěcení a z toho vytvářená energie umožňuje molekulární a fyzické změny, které se dějí s tělesnou formou během iniciačního procesu. Když vzestupujete, tělo zvyšuje své vibrace a segmenty duše sestupují ve vibracích, aby se usadily v tělesné formě, která nyní má dostatečnou frekvenci aby mohla obsahovat přítomnou duši. V mnoha případech je po ukončení zasvěcení 1024 již celá duše ztělesněná v tělesné formě a veškeré zlomky duše jsou zhojeny.
 

Iniciace následující po 1024 dále navyšují frekvenci formy takže hojící procesy duše a jejích zlomků pokračuje a umožňuje tělu, aby ztělesnilo více než jen jednu duši. Každá ztělesněná duše má své vlastní životy a zkušenosti a karmu, která potřebuje být uvolněna, a informace, které mohou přispět k záměru toho určitého ztělesnění, ve kterém duše přebývá. Obsahuje-li lidské tělo více než jednu duši, nejsou limitovány informace přístupné pro ztělesnění, aby mohlo splnit svůj záměr na Zemské rovině.
 

Naše kanály v současné době ztělesňují každý dvacet duší a ukončily iniciaci 15024 neboli ztělesňují 15024 řetězců DNA. Každá z duší, které spoluvytváří tento společný život přináší část informací a část darů a talentů, které každý z našich kanálů nyní má. Jakmile každý iniciát projde svým vzestupem,také oni ztělesní skupinu duší, která bude obsahovat nezbytné informace a zkušenosti umožňující jim splnění jejich jedinečného záměru na Zemi, a» už je jakkoliv velký.
 

Ukončením iniciace 2500, může iniciát ztělesnit libovolný počet mezi třemi až čtrnácti dušemi, které souhlasily s vytvářením společného života daného iniciáta. Různé životní cíle a ztělesnění mají různé požadavky a proto duše, které se spojily a předloha ztělesnění kterou obdržely jsou odrazem speciálního účelu každého iniciáta. Například naše kanály ztělesnily formu, kde je možné nakumulovat velké množství čchi, aby udržely energii pro velké shromáždění. Předloha pro takovou tělesnou formu byla specielně za tímto účelem zkonstruována a umožňuje jim nejen obsáhnout dvacet duší (z nichž každá hraje nezbytnou speciální roli v úloze, kterou zde na Zemi plní) ale umožňuje jim i udržet patřičné vibrace skupiny.
 

Každý iniciát hraje jedinečnou a speciální roli v procesu odhalování vzestupu Země. Jiným příkladem může být prostředí fyzických požadavků pro iniciáta, který má určeno přinést rozsáhlé technologické návrhy, které mají pomoci lidstvu a Zemi na jejich vzestupu. Takový iniciát potřebuje úplně odlišnou sestavu duší, které se specializují na určité druhy činností. Tyto duše nebudou požadovat generování velkého objemu čchi, budou potřebovat mít přístup do informačních knihoven celého stvoření velkou rychlostí. Proto předloha pro takové ztělesnění umožní snadno získatelný soubor informací. Každá duše, která bude součástí  tohoto života iniciáta, bude specializována na vývoj určitého typu technologie.
 

Když jsou ztělesněny tyto iniciace, celkový dopad činnosti iniciáta na Zemi nebo na sluneční systém vzrůstá. Z tohoto důvodu je nutný zvýšený dohled na jednotlivce podstupující tento proces. Každý iniciát musí ztělesnit stav absolutního neubližování, a jejich osobnosti musí přebrat plnou vědomou odpovědnost za udržení tohoto stavu, aby bylo možné pokračovat v další vlně procesu vzestupu. Budeme detailně popisovat stav plného vědomí a neubližování v následujících kapitolách.
 

Doufáme, že předané informace pomohou těm, kteří souhlasili pokračovat ve svém vzestupu. Uvědomte si, že vás milujeme a podporujeme na každém kroku vaší cesty.
 

Do našeho příštího setkání přejeme požehnání na vaší cestě. Namaste.