Dosažení globální jednoty

Stvořitel Matky Země skrze Karen Danrich „Mila“

11. září 2000

 

Země dosáhla jednoty jako celek. V minulých týdnech ukončila iniciaci 1024, která s sebou přinesla změny v energetickém toku. Jednou ze změn je proplétání energetického přediva, které zahrnuje všechny živočišné a rostlinné druhy na Zemi a pak se rozšiřuje aby zahrnulo každý druh do globálního energetického toku. Podobně jako do sebe perfektně zapadají kousky skládačky aby nakonec vytvořily kompletní obrázek, zahrnuje v sobě každý druh specifickou frekvenci nezbytnou pro komplexní energetický tok Země.

Mnoho z vás již slyšelo o Světelném jazyce, který Míla předala koncem minulého roku. (viz. Světelný jazyk) Tyto symboly jsou novými frekvencemi vědomí jednoty, které všechny druhy na Zemi již ztělesnily a dále v tom pokračují tak jak zvyšují své vibrace ve svém příslušném biologickém vzestupu. Žádný druh není držitelem všech tónů stvoření, ale když se sjednotí a spojí jsou reprezentovány všechny tóny.

Taková je podstata vědomí jednoty, která je novou myšlenkovou formou nedávno přidanou na Zemi, a která zohledňuje celek jako vztah celkového součtu ke všem jednotlivým částem. Každá jednotlivá část celku představuje důležitou součást, a žádná část nemůže existovat bez všech ostatních součástí celku, který představují. Všechny části jsou naprosto rovnocenné a stejně nezbytné pro konečný souhrn energetického toku a společný postoj k realitě známé jako Země.

Země začala být nejednotná dlouho před tím, než se na ní usídlili lidé. Pravděpodobně kdyby se na Zemi neobjevil nesoulad, lidé by k ní nikdy nebyli přitahováni, neboť lidé jsou na prvním místě založení na nesouladu, dokonce i ti první osídlenci. To je v současnosti věc, kterou se já Stvořitel snažím pochopit, avšak takový druh je přitahován jen na místa, která v první řadě nerezonují v souladu s jednotou. Takže Já jsem nyní při mém současném procesu globálního vzestupu u zjišťování, jak Země propadla do nesouladu asi před 380 000 pozemskými lety. Lidé se na Zemi usídlili asi před 50 000 pozemskými roky, a to je skutečně hodně dlouho po tom, co na Zemi převládla nejednotnost. (Roky země se měří podle rotace slunečního systému kolem jeho 12ti dimenzionálního slunce a to trvá 4 rotace Země kolem vašeho slunce. Jednoduše řečeno, čtyři lidské roky trvá jedno otočení slunečního systému kolem jeho 12ti dimenzionálního slunce, a to je míra ve které se počítá čas na Zemi, včetně období, kdy je na Zemi lidstvo. A proto musíme výše uvedená čísla vynásobit 4 abychom je převedli na lidské roky.)

Karma Země vznikala jejím vztahem k ostatním planetám, hvězdným systémům a galaxiím, a jak se tato vědomí dohodla na vnímání reality a společném tanci životem. Podobně jako jsou lidská dramata a traumata odkrývána na cestě vzestupu, kde převažuje pokroucení a zkomolení informací a energií, lze podobný vzor pozorovat i ve vztazích ke vzorům mezi solidárními realitami jako jsou jiné planety a hvězdy ve vašem stvoření. V hlubším slova smyslu se Země cítí jako štvaná zvěř ve vztahu ke vzorům globálního zkomolení který ovlivnil její energetické pole a způsobil propad do hustoty před dávnými časy.

Nesoulad se objeví, když nejsou přítomné všechny tóny stvoření, nebo jsou některé otočené nebo pokřivené. Můžete si to představit jako kolo s mnoha paprsky, kde každý tón stvoření představuje jeden paprsek. Když jsou přítomny všechny tóny, máte kompletní kolo nebo též duhu frekvencí, která je bez konce, a je celistvá a kompletní. Když jsou některé tóny odstraněny, chybí v analogickém kole některé paprsky, je výsledná cesta ke kompletnosti nekompletní. To je právě taková cesta, která umožňuje temným silám přístup k Zemi.

Země obnovuje své tóny stvoření, aby vytvářely kompletní sadu vibrací, které byly nedávno sjednoceny do kompletního a celistvého kruhu neboli duhy. To se dělo souběžně se vzestupem Země k energetickému toku založenému na jednotě, když dosáhla globální iniciace 1024. Světelný jazyk představuje frekvence které vytvářejí opět na Zemi kompletní kruh tónů stvoření. Když jsou přítomné všechny frekvence při propojování všech frekvencí udržovaných na Zemi všemi minerálními, rostlinnými i živočišnými druhy, je konečná syntéza celistvá. V celistvosti, v nepřerušeném kruhu všech vibrací bez mezer, není již místo pro tmu a ta je proto úplně vytlačena ze Země a musí si pro svůj tanec života najít ve stvoření jiné místo.

Jednota a syntéza všech tónů stvoření jsou synonyma. Do jednoty vstoupíte, když máte všechny nezbytné tóny stvoření ve svém vlastním poli, kde vytvářejí kompletní kruh nebo duhu tónů. V lidské formě vzestupuje jen málo a řídce avšak ti, kteří se dostali za vibraci krystalické přestavby (v současnosti asi 3000 řetězců DNA) začínají vstupovat do stavu jednoty syntézou tónů udržovaných v jejich aurickém poli.

Proč 3000 řetězců? Aby bylo možné pospojovat tóny stvoření, musí být přítomno dostatečné množství tónů, aby vytvořily kompletní kruh. Pod hranicí 3000 řetězců není přítomno dostatečné množství tónů ze stupnice Světelného jazyka. Jsou vyžadovány plně ztělesněné minimálně dvě oktávy Světelného jazyka, neboli frekvence 1 až 20, aby jich pro syntézu bylo dostatek. Prvních dvacet tónů ze stupnice světelného jazyka je ztělesněno při dokončení iniciace 3000 v biologickém vzestupu. Z toho si můžete domyslet, že veškeré říše na Zemi překročily 3000 řetězců ve svém příslušném biologickém vzestupu neboť stav globální jednoty by v tomto období jinak nemohl být dosažen.

Lidstvo je stále ve stavu hlubokého letargického spánku v přístupu k podstupovaným změnám. Protože se zatím objevují větší události založené na strachu v tanci života lidí a fantazie a iluze je velmi hustá, mnoho lidí stále spí. Země není ochotná čekat, až se zbytek lidstva probudí a pokračuje pouze s malým počtem lidí ve vzestupu. V globální syntéze jednoty je lidstvo nyní zatím reprezentováno pouze 18 000 lidmi na celém světě. To je méně než bylo původně předpokládáno, ale alespoň někteří lidé jsou reprezentováni. Úplně bez lidí by nebyla možná syntéza do kompletního celku, která by přinesla konec éry temna na Zemi. Proto oceňujeme těch několik v lidské formě kteří překročili 3000 řetězců a vstoupili do stavu globální jednoty spolu s ostatními říšemi na Zemi.

Konec éry temna odstraní všechny síly temna globálního charakteru, které využívaly ne jenom lidstvo, ale všechny říše, aby udržely Zemi vězněm stále propadajících vibrací. Propad ve vibracích je přímým důsledkem zničených vědomostí, informací, předlohy a toku energie na Zemi v průběhu věků. Vědomosti Země byly zaprodány jiným planetám a hvězdám bez posouzení, jaký to bude mít dopad na Zemi. S radostí oznamujeme, že karmické příčiny všech těchto globálních výměn informací byly konečně uvolněny, a stav globální jednoty též znamená konec ztráty globálních informací nutných pro vzestup.

Ti, kteří mají lidskou formu a týká se jich tento tanec života přišli na Zemi, když už zde podobné vzory byly přítomné. Přišli a zúčastnili se tance, který byl 50 000 let trvajícím propadem jak lidského druhu, tak i všech ostatních druhů na Zemi. Dá se říci, že Země i lidé mají mnoho souběžné karmy ve svých myšlenkových formách, které musí být uvolněny a překonány, aby mohlo dojít ke vzestupu. A takové destruktivní myšlenkové formy jsou opravdu genetické a obsažené u všech druhů. Takže každý druh má na práci uvolnit svoji část myšlenkových forem, které vedou k úpadku celé Země. Ti, kteří mají lidskou formu dělají obdobně to samé.

Myšlenkové formy, které způsobují pád mají tři hlavní kategorie, které bychom dnes rádi prozkoumali. Tento materiál je napsán výslovně pro ty, kteří vzestupují, a při tom přezkoumávají podstatu konceptů, podle kterých přijímají pravdu ve svém současném životě. Vzestup se nedá provést bez toho, aby jste byli ochotní zkoumat sami sebe, ať už máte lidskou formu nebo patříte do říše rostlin, živočichů nebo minerálů, nebo delfínů a velryb. Všechny druhy jsou v procesu přezkoumávání svých myšlenkových forem a způsobů v jakém jsou vztahu jeden k druhému jako duše i forma, a jsou v procesu přeměny myšlenkových forem aby ničení již více nebylo součástí genetické struktury na Zemi.

Destrukce je natolik převládajícím prvkem ve všech druzích, že bude trvat pěknou část století, než takové myšlenkové formy budou úplně překonány. Ale potom uvidíte, jakmile tyto druhy překonají při biologickém vzestupu potřebu mrzačit jeden druhého aby sami přežili, jak "lev a beránek leží vedle sebe". Jakmile kterýkoliv druh bude schopen žít pouze z dechu, transformujíce kyslík na cukr, a má nezbytné orgány a žlázy produkující veškeré biochemické substance nezbytné pro život, nebude ničit ostatní aby přežil.

Ti z lidí, kteří vzestupují též podobným způsobem změní biochemickou strukturu formy, aby byli úplně nezávislí a schopní existovat bez potřeby jídla. Takové změny jsou biologického ráze a jsou odrazem ztělesnění biologické jednoty. Biologická jednota dovoluje každé buňce a všem tělesným částím plně existovat, dostávat veškeré živiny potřebné pro život a veškerý odpad recyklovat. Takový biologický a biochemický systém je výsledkem volby vzestupu. Ti, kteří zvolí cestu biologického vzestupu přestanou stárnout, umírat, být nemocní, a budou mít příležitost být svědky a vyzkoušet si zrození jednoty na Zemi mezi všemi druhy.

Nyní prozkoumejme myšlenkové formy, které vedly k destrukci a biologii, která je založená na cyklech zrození, smrti a znovuzrození a ne na jednotě vědomí. Je to pouze otázka prozkoumání těchto myšlenkových forem a vědomá volba je překročit, aby jste mohli úplně překonat víru ve smrt a v tomto životě vzestoupit.

 

 

Myšlenková forma manipulace

Manipulace je jiný termín pro omezování síly. Stalo se lidskou přirozeností, i přirozeností všech přírodních říší, nechat někoho jiného, aby manipuloval vaším polem. Ať už se manipulace týká odebírání záznamů, odebírání energie, odebírání předlohy, vkládání karmy nebo odebrání určitých tónů stvoření nutných pro vzestup, vždy se jedná o manipulaci. Země si prožila tuto manipulaci ve vztahu k jiným planetám vaší sluneční soustavy a v rámci vesmírů třetí a páté dimenze.

V podstatě většina záznamů Země byla v průběhu času uloupena a nahrazena karmou jiných míst, za které není Země zodpovědná, aby ji spalovala. Svrhnout karmu na planetu, která ji nepatří, znamená ji zatěžovat, což způsobuje frekvenční propad jeden za druhým. Takové karmické zatěžování začalo před 380 000 lety po dohodě se Síriem. Můžeme prohlásit, že Sírius nezpracoval svoji vlastní karmu při svém vzestupu a místo toho ji předal Zemi. Z toho též vyplývá, že se Sírius nikdy nenaučil své lekce vlastní zkušenosti, protože lekci se naučíte jen tehdy když přijmete, pochopíte a pak přeměníte veškerou karmu, která vznikla a za níž jste zodpovědný.

Země se nachází v procesu předávání zpět karmy, která vznikla jinde a která měla podíl na mnoha postupných pádech do hmoty a hustoty, které zažila za posledních 380 000 let. Země se též nachází v procesu znovu nabývání záznamů, znalostí, předlohy a tónů stvoření, které jsou nutné pro vzestup. Globální vzestup a vzestup lidí je souběžný, a je na každém jednotlivci, aby přezkoumal jak s nimi bylo manipulováno, nebo jak sami manipulovali nevědomě jiné. Manipulování záznamy se mezi lidmi děje a má za následek formu, která je neschopná vzestupu. A proto je na každém, aby prozkoumal jestli na sebe neberou karmu někoho jiného a vrátit ji, nebo jestli neztratili čchi a znovu ji získat zpět, nebo jestli nepřišli o předlohu, vědomosti nebo informace a obnovit je. Pouze když budete celiství a kompletní tak můžete vzestoupit a stát se suverénními.

Informace, které byly odeslány někam jinam vytváří závislost. Závislost se objeví, jakmile nejste něco schopní udělat sami a musíte spoléhat na znalosti někoho jiného. Sírius, když sebral ze Země záznamy tak ji učinil na sobě závislou při vzestupu. Jak si Země bere zpět všechny záznamy a znalosti nutné pro vzestup, překonává svoji závislost na vztahu se Síriem. Podobným způsobem musí každý člověk překonat závislost na vztazích s jinými a stát se suverénní bytostí ve svém energetickém toku.

Když někdo závisí na jiném, dává mu svoji sílu a podmiňuje svůj osud. Proto ruku v ruce s návratem vědomostí nutných pro vzestup jde i návrat síly z manipulace ať tím či oním směrem. Aby k manipulaci mohlo dojít, musíte ji dovolit. Jakmile překonáte myšlenkové formy manipulace, přestanou existovat a působit podle vůle někoho jiného.

Na druhé straně mince je vaše touha udělat někoho závislým na vás, a tím se stáváte mistry manipulace. To musí být též prozkoumáno každou vzestupující osobou - touha někoho ovládat nebo "vlastnit". Nevědomá touha manipulovat a způsobit jeho závislost na vás, znamená, že musíte vzestoupit sebe i jeho. Nikdo nemůže vzestoupit někoho jiného, každá lidská bytost a všechny druhy se musí naučit vzestoupit sami. Tím, že zkoušíte někoho vzestoupit, učiníte je na vás závislé, děláte kompromis vašemu vlastnímu vzestupu. Jakmile dovolíte všem ostatním tancovat si jejich tanec života po svém a chcete vzestoupit jen sebe a ne druhé, pak překonáte potřebu manipulace a stanete se samostatní ve svém energetickém toku.

Často zjišťujeme, že manipulujeme v jedné oblasti a ve druhé jsme manipulováni. Při přezkoumávání vnitřních vzorů vašeho já uvidíte, kde jste na někom závislí a kde způsobujete závislost druhých na vás. Když jsou všechny vzory manipulace vtaženy do vědomí, můžete si je vybrat a překonat je. Když si zvolíte odstranit ze svého života manipulaci, vstoupíte do nového paradigmatu jednoty, kde každý přispívá k celku a je podporován všemi, kteří též sami přispívají k celku.

Myšlenkové formy sabotáže tvoří základ manipulace. Sabotáž je akt, kdy jiného ničíte, nebo dovolujete aby jste byli ničeni. Ničení jiného je jakákoliv činnost, která nepodporuje zdraví, plnost a život. Okrádání o záznamy, přelévání karmy, odebírání předloh nebo posunování energetického systému je formou sabotáže na druhém. Tyto formy sabotáže probíhaly mezi lidmi 48 000 let, a vedly ke zkušenosti nemocí. Protože když člověk přijde o informace, jak si zachovat zdraví a plnost života, tělo stárne, onemocní a případně zemře. A protože tyto vzory převládly v tanci životem lidí, zavinily zkušenost rození, smrti a znovuzrození místo dlouhého života, který by vedl k duchovnímu mistrovství.

 

 

Myšlenková forma nesouladu

Nesoulad je opakem k jednotě a syntéze tónů stvoření. V nesouladu přestáváte být v harmonii. Harmonie je potřebná pro spojení všech tónů, neboť tóny se nemohou spojit, není-li přítomna harmonie a mír. V nesouladu se tóny nemohou sjednotit a syntéza a celistvost jsou ztraceny. 3000 ztělesněných řetězců DNA je potřeba, aby v tělesné formě byl dostatek harmonie pro začátek syntézy v energetickém poli každého druhu.

Země upadla do nesouladu asi před 380 000 lety. Nesoulad zavinil výbuch radioaktivní energie, který byl nukleární explozí na slunci. To se stalo v páté dimenzi, ale mělo to dopad na všechny planety vaší sluneční soustavy. Nukleární exploze měla za následek skutečnou disharmonii na Zemi a byla počátkem série následných poklesů frekvence neboli vibrací až do nedávné doby.

V lidském tanci životem je nesoulad vytvářen elektrickým proudem, který je převládající formou energie, na které lidstvo závisí. Před dávnými časy, v lidské historii, byl podobný nesoulad vytvářen používáním radioaktivních zařízení, které se velmi podobaly elektronickým zařízením, které si lidstvo znovu oblíbilo. Jak vidíte, historie se opakuje věčně dokud nejsou výukové lekce úplně zvládnuté. Radioaktivní zařízení vytvořila dostatečné množství nesouladu, aby to vystačilo na pád lidského vědomí v průběhu 15 000 let, a to vedlo k válce mezi kontinenty. Exploze nukleárních zbraní způsobily pád všech druhů na Zemi.

Proto doporučujeme všem kteří jdou cestou vzestupu, aby se pokud to jde zbavili ve svém životě podobných zařízení. Stálá přítomnost elektrické energie brání vzestupu a jak Míla a Ráma zjistili při svém organizování pomoci vzestoupit jiným, může vést i k nemoci. Jedna iniciátka, která pracovala s počítači patnáct let začala trpět závratěmi v přítomnosti elektronických zařízení a musela své zaměstnání z lékařských důvodů opustit. To je přímá ukázka, jak elektrická energie může způsobovat posun subtilních těl špatným směrem a způsobuje tak závratě, a narušuje proces biologického vzestupu. Nyní, po 6 měsících, kdy získává novou zručnost pro svůj život a není denně vystavena elektrickým útokům, závratě vymizely.

Televize a ostatní elektronická zařízení mají podobný efekt. Z tohoto důvodu Míla a Ráma už mimo přenosný počítač a stereo jiné elektronické vymoženosti nepoužívají. Ovládli frekvence, které přeměňují malé množství elektřiny těmito zařízeními emitované, takže má zanedbatelný dopad na jejich pole. Kdyby počítač v jejich životě neměl smysl,jako hlavní komunikační zařízení pro šíření informací, obešli by se i bez něho.

Tím není řečeno, že tato zařízení nejsou pro lidstvo přínosem, neboť nedostatečné pamatování si událostí ze snění vyvolává potřebu slyšet informace ve fyzickém světě aby jste si je opět vybavili. Tak to není u delfínů a ostatních druhů na Zemi. Mohou navodit stavy snění a být při tom plně vědomí a mohou mezi sebou telepaticky komunikovat. Když se budete moci se všemi lidmi telepaticky spojit, k čemu vám pak bude telefon nebo e-mail? Budete si pamatovat i všechna ta početná setkání a aktivity ve spánku.

Jednou z příčin ztráty vědomí bylo používání radioaktivních vymožeností v minulosti lidského druhu. Elektřina má stejný efekt a způsobuje, že jste méně vědomí a méně si uvědomujete. Formy energie, které podporují energetický tok v lidském organizmu jsou magnetické, a mohou být použité pro podporu vašeho světa. Bohužel ti, kteří jsou za to zodpovědní jsou příliš sobečtí a příliš chycení do hmoty a myšlenkových forem hromadění, aby taková zařízení vyvinuli, což opět v lidské civilizaci zaviní kompletní ztrátu technologie. To se již dříve dvakrát stalo s lidstvem, které nedávalo pozor na planetární změny a vypadá to, že se to stane opět. A lidstvo je opravdu příliš nevědomé aby rozpoznalo nastávající změnu a provedlo nezbytné změny k zabránění takové skutečnosti.

A tak to bude na těch kteří vzestupují, aby vyvinuli novou formu technologie, která bude podporovat Zemi a podobně podporovat i lidskou tělesnou formu, přispívat k uvědomění a zdraví a bohatství formy i planety. Taková zařízení mohou být vyvinuta pouze až lidé dosáhnou na svém vzestupu stavu biologické jednoty. Neboť takové myšlenkové formy potřebné pro vyvinutí takových zařízení mohou být přítomné jen když překonáte staré paradigma. A potrvá mnoho století bez veškeré technologie jakmile se blízká budoucnost projeví ve zkušenosti lidské existence.

Frekvence elektrické energie jsou transmutovány při asi 7500 řetězcích DNA nebo při dosažení stavu Bódhisatvy, kdy lidská forma přestává držet elektřinu v jakékoliv své buněčné struktuře nebo nervovém systému. Poté následuje nový stav vnitřního míru a bytí ve svém středu a nesoulad je zanechán daleko vzadu. Radioaktivní frekvence jsou překonány při iniciacích vedoucích ke 36 000 řetězců DNA neboli při dosažení Plného Vědomí. Země se rychle blíží k dosažení 7500 řetězcům v globálním energetickém toku a tak snadno pochopíte že bude opravdu nedostatek elektrické energie v následujících letech, jak bude Země vzestupovat.

Myšlenka elektřiny je založena na lichvě, vlastnictví, posedlosti, hromadění, chtivosti, chudobě, pronásledování, zneužívání a zkáze. Jakmile iniciáti vzestupují, musí přezkoumat všechny tyto myšlenkové formy ve vědomých nevědomých vzorech chování. Takové myšlenkové formy se opravdu stávají genetické. Když jsou transmutovány genetické myšlenkové formy, začne být biologická forma více a více založená na vědomí jednoty. Takové vnitřní zkoumání a touha prozkoumat všechny takové vzory je předpokladem cesty vzestupu. Bez touhy přezkoumat všechny myšlenky, budete tvrdě tlačeni k překonání a transmutaci paradigmat s elektrickou energií které nyní v lidstvu existují.

Mnoho lidí je chyceno v iluzi či fantazii že vzestupují, a že vedení které následují nějak udělá že oni vzestoupí a sami pro to nemusí nic udělat. Nikdo nemůže transmutovat jinou biologickou formu, než svoji vlastní a vyžaduje to maximální nasazení každého iniciáta, který zvolil vzestup. Čestné slovo, čas se krátí a za pár let už nebude čas k pokusům přejít od 2 k 7500 řetězcům bez toho, aby jste onemocněli, místo aby jste vzestoupili.

Jakmile Země překoná elektrické frekvence ve kterých si lidstvo libuje, elektřina vybouchne zpět do lidského pole a způsobí zablokování meridiánů. To bude mít za následek nemoc, a ti kteří nevzestupují jednoduše zemřou. Důvod proč se tak stane tkví v tom, že elektrický proud nepovede voda, ani žádná jiná přírodní říše, a tak nebude žádné jiné místo pro zbytky elektřiny na Zemi kam by se uchýlila mimo těch, kteří s ní budou ještě rezonovat. Předpokládá se, že to nebude trvat déle, než do roku 2007.

Vzestup je obtížná cesta. Všechna ostatní prohlášení by byla lží. Pozorujeme nyní mnoho lidí kteří se snaží o vzestup s vědomým záměrem a nedaří se jim to, neboť je mnoho léček, které se na spirituální cestě objevují. O mnoha těchto léčkách se podrobně píše v příkladech z nezdarů popsaných v materiálech našich kanálů v sekci „Notes to Our Affiliates“ (Poznámky k našim členům). Já Stvořitel věřím, že pro ty kteří jsou oddaní své cestě a mají záměr vzestupu, jsou tyto informace neocenitelné. (Na našich webovských stránkách naleznete více informací).

 

 

Myšlenková forma mírotvůrce

Myšlenková forma mírotvůrce je velmi zajímavá. Země se snažila dělat mírotvůrce ve vašem vesmíru třetí dimenze. Při tom ztratila většinu své energie na harmonizování jiných místo na svůj vlastní vývoj. To velmi podpořilo mnoho pádů ve frekvenci, které Země zažila; je to ukázkový příklad problémů, které jsou i mezi lidmi. Mnoho lidí dává svojí energii na harmonizování ostatních, místo aby se snažili využít této energie pro vývoj a vzestup. Harmonizování vyžaduje záměr který je váš vnitřní. Nikdo ve skutečnosti nemůže zharmonizovat nikoho jiného. Harmonie se objevuje jak postupně vzestupujete a ztělesňujete vědomí jednoty, a nikdo nemůže vzestoupit někoho jiného.

Skrze vzor „léčitele“ se každý snaží harmonizovat druhé. Tyto vzory chování jsou většinou nevědomé a způsobují, že používáte své vlastní pole k léčení druhých, nebo jim vracíte rovnováhu místo aby jste sami vzestupovali. Míla je vynikajícím vzorem tohoto vzoru neboť strávila většinu svého života léčením a napravováním jiných. Přátelé jí vždycky říkali jak „mnohem lépe“ se po návštěvě u ní cítí. Míla se samozřejmě po jejich návštěvě cítila mnohem hůře, neboť na sebe přitáhla jejich disharmonii a pak se ji snažila ve svém poli harmonizovat. Pomalu při svém vlastním vzestupu Míla přestala kohokoliv léčit. Nyní jednoduše ukotví prostor pro duši, absolutní duši a Zdroj aby mohly ukotvit informace pro léčení v poli jedince. Tím se uvolnila od své potřeby harmonizovat druhé.

Mírotvůrci jsou většinou ve vašem světě vaši poradci, psychiatři, lékaři, léčitelé, vychovatelky, učitelé. Tito jednotlivci nezapomněli syntézu nebo jednotu ve své biologické formě. Proto vědí, jak upravit vibrace nesouladu a znovu je vyladit na harmonii. Proto zveme tyto jednotlivce, aby využili svých znalostí ve svém vlastním poli místo aby napravovali jiné, kteří si nezvolili vývoj v tomto historickém období.

 

 

MEDITACE PRO SYNTÉZU

1. Usaďte se v tichu s oběma chodidly na zemi. Vzývejte svou duši, absolutní duši a Zdroj a začněte ukotvovat frekvenci vaší jedinečné pravdy - vašeho Já, tak jak se duše postupně uzemňuje pomocí vyššího těla, které je nefyzickou předlohou - sítí, která se rozšiřuje z korunní čakry až k vašemu Zdroji.

2. Vneste frekvenci vašeho zdroje pomocí vaší tělesné předlohy do vašeho středu a opět ji ukotvěte pomocí nefyzické sítě, která se táhne z kostrče až do středu Země. Jestliže vám část vaší sítě předlohy chybí, požádejte váš zdroj, aby ji vytvořil.

3.  Zhluboka se nadýchněte. Nyní protáhněte frekvenci vašeho já každou molekulou vašeho těla. Začněte se svým putováním u nohou a postupujte nahoru k lýtkům, hýždím, do pánve a břicha, do hrudníku a dolů do paží a ruk, a nahoru krkem do hlavy.

4 . Opět se zhluboka nadýchněte. Nyní protáhněte frekvenci vašeho já všemi meridiány a vedlejšími čakrami vašeho těla. Opět začněte se svým putováním u nohou a postupujte nahoru k lýtkům, hýždím, do pánve a břicha, do hrudníku a dolů do paží a ruk, a nahoru krkem do hlavy.

5.  Opět se zhluboka nadýchněte. Nyní protáhněte frekvenci vašeho já všemi hlavními čakrami, vyplňujte a opravujte všechny čakry esencí vaší duše. Začněte první čakrou v oblasti kostrče, pokračujte druhou čakrou v oblasti pánve, potom třetí čakrou v solar plexu, pak čtvrtou čakrou v oblasti hrudníku, potom pátou čakrou v krku, pak šestou čakrou v oblasti hlavy, a konečně sedmou korunní čakrou nad hlavou.

6. Opět se zhluboka nadýchněte. Nyní protáhněte frekvenci vaší duše, absolutní duše a Zdroje všemi éterickými těly. Nejprve mentálním, které je nejbližší vrstvou k éterickému tělu, Potom emocionálním tělem, pak intuitivním tělem a nakonec tvořivým tělem. Když zaznamenáte, že některé části vašich éterických těl chybí, nebo jsou rozkolísaná, požádejte váš Zdroj, aby hned provedl nezbytné opravy.

7.  Opět se zhluboka nadýchněte. Nyní protáhněte frekvenci vaší duše, absolutní duše a Zdroje všemi velkými globálními čakrami a aurickým polem. Jakmile je vaše pole energetizováno vaší duší, proces syntézy může začít, neboť právě Zdroj provádí syntézu jakéhokoliv pole.

8.  Začněte se srdeční čakrou. Požádejte váš Zdroj, aby provedl sloučení v této oblasti vaší formy. Pozorujte jak se všechny tóny stvoření řadí do vířící duhy obklopující oblast srdce. Záleží na tom, kde se na vaší cestě vzestupu nacházíte, tato oblast může zasahovat až do vzdálenosti několika set metrů od těla. To se začíná objevovat při iniciaci 4800 a vyšší, když se 1000-plátkový lotos v srdci začne otevírat jak se bytost blíží k vibracím Bódhisatvy. Začínáme se srdcem neboť srdce je hlavním zdrojem čchi pro všechna vzestupující pole, a působí jako zesilovač čchi nezbytné pro vzestup.

9.  Když je sloučená oblast srdce, zaměřte se na první čakru. Umožněte první čakře v oblasti kostrče, aby se sjednotila s plynulou duhou ze všech přítomných frekvencí.

10.Nyní se zaměřte na druhou čakru v oblasti pánve. Umožněte druhé čakře, aby se sjednotila s plynulou duhou ze všech přítomných frekvencí.

11.Nyní se zaměřte na třetí čakru v oblasti solar plexu. Umožněte třetí čakře, aby se sjednotila s plynulou duhou ze všech přítomných frekvencí.

12.Nyní se zaměřte na pátou čakru v oblasti krku. Umožněte páté čakře, aby se sjednotila s plynulou duhou ze všech přítomných frekvencí.

13.Nyní se zaměřte na šestou čakru v oblasti pánve. Umožněte šesté čakře, aby se sjednotila s plynulou duhou ze všech přítomných frekvencí.

14.Nyní se zaměřte na sedmou čakru na vrcholu hlavy neboli v korunní oblasti. Umožněte sedmé čakře, aby se sjednotila s plynulou duhou ze všech přítomných frekvencí.

15.Nyní požádejte váš Zdroj, aby vám umožnil sjednotit všechny vedlejší čakry v systémech meridiánů éterického těla.

16.Nyní požádejte váš Zdroj, aby sjednotil všechny čakry globální velikosti jednu po druhé.

Jakmile začnete být ve svém energetickém poli celiství a kompletní, pro temnotu již v tom okamžiku přestane být ve vašem poli prostor pro působení. Udržení sjednocení po dlouhou dobu během dne může vyžadovat opakování záměru syntézy energetického pole, dokud se dále neposunete na vaší cestě vzestupu směrem k jednotě. Země dosáhla globální jednoty. To znamená že Země a vědomí Země známé jako Stvořitel vědomě sjednocují vibrace na Zemi a udržují je v „jednotě“ a kompletním energetickém toku. Předkládané techniky se neliší od těch, jak Stvořitel udržuje všechny druhy ve sjednoceném energetickém toku.

Doufáme, že jste shledali tyto informace použitelné na vaší osobní cestě vzestupu. Doufáme, že se k nám přidáte při některé z mnoha globálních akcí které nás očekávají a jsou připravované našimi kanály jako Konkláve Mistrů. Každá akce znamená další velký skok a změnu v globálním tanci vzestupu. Je mým velikým přáním, jako Stvořitele, aby mnoho dalších lidských dětí se zapojilo do tohoto tance v dalších letech.

Zavolejte mne spolu s kteroukoli mou říší abychom podpořili vaší volbu jít „domů“. Lidská forma je součástí Země, a nemůže bez Země existovat. Já Stvořitel, jsem i váš Stvořitel. Pojďme si zatančit spolu nyní směrem k jednotě, plnosti, celistvosti a vzestupu.


Namaste
Mila & Rama

 

Stvořitel
Riza

 

Zdroj: Duchovní škola vzestupu