Pravda a Nositelé Pravdy se spojují

Matka Země a Velké Centrální Slunce prostřednictvím Karen Danrich "Míla"

1. prosince 2001

 

Jak jsme již uvedli v předchozích hovorech, je tato sekce překladem poznámek Matky Země k Velkému Centrálnímu Slunci o jejím vlastním vzestupu, spolu s reakcí Velkého Centrálního Slunce na tyto nové objevy. Tyto poznámky jsou vytvářeny každý měsíc, nebo i častěji a Míla funguje jako komunikační kanál, aby tyto poznámky vnesla do vědomí ostatních lidí, kteří si tyto informace ze svých snů nepamatují.

Rozpuštění záznamů o válkách a nastartování hromadného vzestupu.

Lidský druh se skutečně sjednotil, aby v posledních měsících rozpustil válečnou karmu. Tento postoj efektivně rozpustil všechny záznamy válek lidí na povrchu Země. To je veliký pokrok, protože se do rozpouštění karmy zapojilo jen nemnoho lidí, protože méně jak 8% populace lidí žijících na povrchu planety v té době šlo cestou vzestupu. Přesto se všechny druhy na Zemi se spojily do společného chóru se záměrem uvolnit záznamy. Takové uvolnění karmických válečných záznamů umožňuje novou budoucnost všech druhů na Zemi. Ta se začne odvíjet v nastávajícím století, a povede k velmi rychlému probuzení všech druhů, které se kdy objevily ve kterémkoli stvoření v čase i mimo něj. V současné době 8 miliard lidí na povrchu planety Země nastoupilo svoji cestu vzestupu k 1024 řetězcům DNA. Předpokládá se, že tohoto cíle bude dosaženo v následujících 18-ti měsících. Dvě miliardy lidí budou na své cestě pokračovat ke stavu Bódhisattvy, tedy do stavu 7500 zapojených segmentů DNA, v nastávajícím 7-letém cyklu. Mnozí, kteří dosáhnou stavu Bódhisattvy, dosáhnou tohoto stavu ještě před narozením a Matka Země předpokládá, že do roku 2008 se narodí jedna miliarda novorozeňat ve stavu Bódhisattvy. Dohromady to znamená, že Země předpokládá, že v následujícím desetiletí budou na zemi 2 miliardy mladistvých a dospělých Bódhisattvů spolu s jednou miliardou dětí narozených s touto úrovní vědomí, což exponenciálním způsobem povznese lidstvo k myšlenkovým formám paradigmatu jednoty.

Co to znamená? To znamená, že lidstvo jako celek opět vstoupí do stavu jednoty a opět přestane ničit a válčit jeden s druhým. Bódhisattva je chodícím příkladem soucitu v akci, čehož je dosaženo opuštěním destruktivních myšlenek při spirituálních zasvěceních na cestě vzestupu. Zhruba 3 miliardy lidí na povrchu planety, kteří budou udržovat tuto vibraci pozvedne zbytek lidstva do nové éry. To povede k velmi rychlé přestavbě civilizace, aby odrážela tyto změny v lidském druhu.

Jakmile toho bude dosaženo, bude lidstvo pokračovat ve vzestupu. Někteří budou pokračovat ve vzestupu ze stavu Bódhisattvy k vibrační úrovni Mahavišnu mezi roky 2008 a 2015. Tito lidé vytvoří novou formu vedení, která bude založena na spirituálním mistrovství. Ze zhruba 2 miliard lidí, kteří zvládnou vibrační úroveň Bódhisattvy, se předpokládá, že asi 8% bude pokračovat v další fázi vývoje ke stavu Mahavišnu. I to však bude dostatečné množství k vytvoření úspěšného vedení, které bude řídit budoucí změny ke stavu plného vědomí lidstva, jako celku.

Mezi roky 2008 a 2015 se opět předpokládá další vlna rození vzestupujících mistrů, v této době však již ve vibrační úrovni Mahavišnu, tedy se zapojenými 15000 segmenty DNA. Tyto děti budou mít větší hlavy a věda již nebude moci odmítat evoluční změny lidské civilizace. Mnozí narození Mahavišnu dosáhnou stavu plného vědomí ještě v dětském věku. Takoví plně vědomí mladí lidé povedou lidstvo k vytvoření civilizace plně vědomých bytostí, která se v následujícím století rozvine, a budou mít děti, kteří vytvoří novou vlnu vedoucích po roce 2035. Plně vědomé bytosti se začnou rodit po roce 2025, což povede k úplně nové formě lidské civilizace, která žije ve vědomém spojení se všemi druhy na Zemi v jednotě a vzájemné úctě.

 

 

Intervence Prvotního Zdroje

Je pravdou, že tyto změny jsou důsledkem intervence Boha Bohyně Všeho Co Je mimo čas a prostor, kterého Míla nazývá "Prvotním Zdrojem", nebo "Jediným Zdrojem". Tato intervence zakotvila nezbytnou podporu, která umožňuje tento velmi rychlý pokrok lidského uvědomění, který vyvrcholí v následující 100 letech uzavřením éry vlády temna v čase, prostoru a formě.

Můžete se divit, jak je to možné. Jak může takové drobné místečko ztracené v čase, prostoru a formě, jako je Země, způsobit konec éry temna ve všech ztracených stvořeních, kterých je přes 8 miliard? Země je tím, co se nazývá "Nositel Pravdy". Nositelé Pravdy jsou ti, kteří si pamatují pravdy, ať jsou jakkoliv dalece pokřivení, nebo upadnou do zdánlivé parodie. Jak Země obnovuje svoji pravdu, předává ji dál všem, kteří jsou ochotni naslouchat. Předkládaná pravda není omezena ani časem, ani prostorem, a tak všichni ztracenci mohou být prostoupeni vzpomínkami na pravdu. Tím pádem se všichni probudí a vše bude moci být obnoveno.

Kdysi dávno ukázal Prvotní Zdroj Míle při konzultaci ve snu při jednom obzvláště těžkém období transformace, že stačí obnovit jedno stvoření a všechna ostatní budou tím pádem obnovena. Konec konců všechna stvoření následovala první stvoření, nesoucí hlavní pravdu, které padlo do rukou temna, a spadly jako kostičky domina. 8 miliard stvoření následovalo, a tak když jedno stvoření nesoucí pravdu si zvolí cestu vzestupu, a tím pádem obrátí cestu ke vzkříšení, rekonstrukci a vzestupu domů, budou ostatní opět následovat. Ve skutečnosti neexistuje čas a prostor a všechna stvoření mohou být z minulosti vzkříšena podobně, jako je vzkříšeno toto stvoření, kterého je Země součástí.

Mnozí asi slyšeli, že se duše rozpínají do minulosti, aby napomohly vzkříšení Země. Opravdu tomu tak je, a platí to pro všechna stvoření ztracená v čase a prostoru. Duše, které mají karmickou odpovědnost a závazky díky pokřiveným částem sebe sama, které způsobily destrukci, se musí natáhnout do minulosti a vzkřísit vše, co bylo ztraceno. V současné době tento proces již nastal v místech, kde existuje Země, jako důsledek předávání pravdy z pole Země. Život je holografický a jakmile se jedno stvoření probudí a vzpomene si, všechna ostatní následují. Lidé jsou též holografičtí a jakmile se probudí jeden a rozvzpomene se, začnou se probouzet a rozvzpomínat i ostatní.

 

 

Éra Nositelů Pravdy

Nositel Pravdy má za úkol probudit se a přivolat svoji pravdu a pak vystoupit a předávat, jak tuto pravdu vnímá. Mnozí, kteří čtou tento materiál jsou Nositelé Pravdy, kteří nastoupili svůj vzestup díky sdílení pravdy s Mílou a Oem. Míla i Oa jsou příklady Nositelů Pravdy v akci, kteří předávají svoji pravdu o cestě vzestupu od roku 1997 spolu s tím, co odkrývali na cestě vzestupu z osobního i globálního hlediska. Nositelům Pravdy byla pravda po velmi dlouhou dobu odpírána ve všech stvořeních, takže je veliká potřeba rozhlašovat co bylo pochopeno a hlásat pravdu kterou se jakožto vzestupující mistr stáváte. To platí nejen pro vzestupující lidi, ale i pro delfíny, velryby a globální vzestup Země.

Každý vzestupující iniciát ve spánku často cestuje velmi daleko, aby hlásal, co bylo z vlády "falešných bohů" na Zemi odhaleno, aby se mohla stvoření, která umírají pod tlakem podobného tance, taktéž obnovit a vzestoupit. To není žádný malý úkol, a mnozí vzestupující iniciáti se na to během spánku zaměřují. Proč? Pouze když se vzkřísí další stvoření, zmenší se tlak vyvíjený na Zemi a ta bude moci pokračovat ve vzestupu.

Propad do hmoty, čili hustoty je velmi obtížný. Na Zemi je v současné době vyvíjen takový nátlak, že pokud se nezačnou ostatní stvoření probouzet a nezačnou vzestupovat ve své minulosti, Země nebude schopná dále ve vibracích postoupit. Ačkoliv tato stvoření existovala dávno v minulosti a nyní již zanikla, leží váha jejich zániku na všech nižších dimenzích pod 144 v rámci Všeho Co Je. Jakmile se více těchto stvoření probudí a začne vzestupovat svou minulostí, tlak se sníží a Země bude moci pokračovat.

Možná naše čtenáře překvapí, že již více jak polovina z 8 miliard stvoření, která propadla ve vibracích, začíná jevit první příznaky obratu, díky rozšiřování pravdy Země. Částečně tomu napomohla i meditace na Den díkuvzdání a tak tímto děkujeme všem, kteří se na ní podíleli. Pro ty, kteří se nezúčastnili a mohou se sejít ve skupinkách, nyní nastává čas pro požehnání světu, aby byl zajištěn mír a probuzení ve všech ztracených stvořeních v čase a prostoru.

V následujících šesti měsících bude uvolněno dostatek tlaku, aby mohla Země dosáhnou globální iniciace 4200 ve fyzické rovině a 4800 v nefyzické. Země rychle spěchá kupředu a není čas otálet, protože se musí zvládnout průchod vesmírnými branami k Velkému Centrálnímu Slunci a dosáhnout patřičných vibračních prahů, aby bylo možné těmito branami projít.

Země se blíží k další vesmírné bráně v aurickém poli Velkého Centrálního Slunce, ke které by měla dospět v lednu 2002. Země se již stabilizovala na vibračním minimu, které je nutné ke zvládnutí tohoto úkolu a to je skvělá zpráva. Při průchodu první a druhou vesmírnou branou se vibračního prahu podařilo dosáhnout až na poslední chvíli. Proto poté přidala na tempu, aby zbyl čas na stabilizaci a případné dosažení vyšší vibrační hodnoty, která je nutná k tomu, aby se brána otevřela. Cíle bylo dosaženo a předpokládá se, že přechod se uskuteční 2. ledna 2002.

 

 

Další zkrácení času

Co to pro vzestupující lidi znamená? To znamená, že dojde k dalšímu zkrácení času. Zemi se již podařilo úspěšně stlačit dodatečných šest měsíců do 12-ti měsíčního cyklu. to znamená , že za posledních 12 měsíců uplynul čas jako za skutečných 18 měsíců. Mnohé z toho se odehrálo během října, kdy se podařilo stlačit do 30 dnů další tři měsíce.

Pro většinu nevzestupujících lidí se začíná čas soustavně zkracovat. Na to máme ohlas od jednoho iniciáta, který dělá manuální práci, že práce kterou běžně vykonával, trvá nyní dvojnásobnou dobu. Co před několika lety zvládli za osm hodin, trvá jim dnes 16 hodin. To je jeden z efektů zkracování času; je méně času v každém dnu než bylo kdysi pro ty, kteří mají nižší vibraci než je celková frekvence Země, nebo pro ty, kteří nevzestupují. To se ještě natolik zkrátí, že bude připadat, že za den se toho dá stihnout hrozně málo, a zaměstnanci budou pracovat v šíleném tempu a v přesčasech, aby stíhali, i když pro mnohé je tomu tak již dnes.

Vzestupující mistři se stávají pány svého času po zasvěcení 3000, kdy jsou schopni natáhnout nebo zkrátit čas podle vlastní vůle. Tito lidé pak necítí omezení a mají dostatek času na vše, co během dne potřebují zvládnout. Záměrem vzestupujících je však vzestup a proto má tento cíl podstatnou přednost před běžnou prací. Takže Míla i Oa jsou svědky u mnoha vzestupujících spojených s jejich organizací, že práce přestala být jejich nejdůležitější činností. Většina si každý den udělá čas na meditaci a zaměření se do sebe, naslouchání svému vnitřnímu vedení, jakožto dalšímu kroku na pokračující cestě vzestupu. Mnozí též opouštějí tradiční zaměstnání a hledají si cesty ke svrchovanosti nad vlastními příjmy, což jim umožňuje svobodu k hledání dalšího úseku své cesty.

Předpokládá se, že další fotonová brána, jakmile jí projdeme, čas ještě dále zkrátí. Země stlačila 18 měsíců do jednoho kalendářního roku a předpokládá se, že dojde ke stlačení dvou let do roku 2002, což umožní, aby se zvládl vzestup trvající 24 měsíců, nebo déle, v rámci jednoho kalendářního roku. Pro vzestupující bytosti v lidské tělesné formě se čas stává esencí a je čas buď se probudit, nebo zůstat pozadu. Po roce 2006 už bude jen velmi málo příležitosti zvládnout nižší stupně iniciací a proto doporučujeme těm, kteří čtou tento materiál, nastoupit, je čas zaměřit se na vzestup.

 

 

Další změna polarity v dohledu

Další vesmírná brána bude mít efekt částečného přepólování. To se dá přeložit jako uvedení do pohybu protipólů lidského tance životem pro nevzestupující lidi. Mnozí najednou zjistí, že prožívají pravý opak toho, na co byli po léta zvyklí. Když najednou změníte směr vašeho života, je to neklamný znak přepólování. Některé z těchto změn přinesou ti, kteří vzestupují a kteří v důsledku zpracování karmy změní zaměstnání, nebo ukončí dlouhodobý vztah a tím přinutí druhé aby okusili změnu, kterou si třeba vědomě neplánovali. Jenže všechny změny jsou naplánovány duší a změny často nastartují probuzení. Takže z perspektivy Země umožňuje neustálý tlak na změny podporovat probuzení širokých mas.

Přepólování se rovná stlačením paralelních životů do fyzické reality, což se projeví pouze v nevzestupujícím poli. Vzestupující pole integruje paralelní bytí a jde střední cestou mezi extrémními polaritami. Například jste-li zaměstnancem s velikými příjmy na fyzické rovině a nezaměstnaným na nefyzické rovině, integrujete obě zkušenosti. Při integraci se dostanete na střední cestu a můžete tvořit vlastní formu příjmu, který není závislý na společnosti, nebo někom dalším. Jestliže jste zdravý na nefyzické rovině a nemocný na fyzické úrovni, můžete integrovat obě polarity a vyzdravit svoji tělesnou formu. Máte-li na fyzické rovině utrhačného partnera a na nefyzické úrovni jste svobodný, můžete integrovat obě polarity a svého utrhačného partnera opustit. Tímto způsobem dochází ke změnám při vzestupu.

Když ke vzestupu nedochází, polarity se zaměňují. Jedinec pak přechází z onemocnění ke zdraví, rozvádí se, nebo se žení, je zaměstnaný nebo nezaměstnaný a tak to jde dokola. Rozdíl je v tom, že když se dostanete na zlatou střední cestu, rušíte veškerou karmu, kterou jste za život nastřádali a tím dojde k naplnění. Při naplnění se již podobný druh tance životem již nemusí opakovat a vaši budoucí potomci zažijí vzestup spolu se zbytkem lidského druhu. Když nemáte potomky, další generace spřízněná s vaší genetickou linií bude pokračovat. Ve skutečnosti nedochází k žádné ztrátě, protože lidstvo tvoří jedno energetické pole a jeden hologram.

 

 

Odhalení nejnovější lidské historie

Země prochází procesem rozebírání a rozpouštění rovin snění, které ji obklopují. Účelem rovin snění je vytvářet prázdný prostor kde může každý druh spřádat své sny o své existenci a potom prožívat stvořené sny. Během časů ovládlo temno roviny snění a Země nad nimi ztratila kontrolu a tak neměla možnost řídit co bylo či nebylo manifestováno v její globální zkušenosti. Tuto situaci zvrátit znamenalo završit zasvěcení 4200 a tak jsou nyní všechny roviny snění znovu stvořeny.

V posledním článku od Natálie "Becoming the Dreamer and the Dream", je detailně vysvětleno vzestupujícím zasvěcencům, jak s novými rovinami snění pracovat aby si zajistili manifestaci svého snění ve svém životě. Nebudeme opakovat co již bylo uvedeno jinde, ale pouze připomeneme, že prodávání a obchodování se sny byl globální fenomén po dobu 18 000 let Země (tj. 72 000 lidských let). Před 18 000 lety Země, ztratila Země kontrolu nad svým sněním, a s jejími sny byly prodány Plejádám. Země propadla ve vibracích, místo aby prožila vzkříšení a obnovu a obrácení směru vývoje po předchozím pádu způsobeném Annunaki. Místo toho se začalo snít o dalším pádu a ten byl pak realizován, což zahrnovalo vzestup další lidské civilizace známé jako Atlantis, která realizovala stejný scénář, jako Annunaki. Civilizace opět vyvrcholila nukleární likvidací a velikým propadem celkové frekvence. (Bližší detaily o Annunaki jsou uvedeny v dřívějších textech Velkého Centrálního Slunce.)

Sen o vzkříšení a obnově, která by jinak nastala, byl přenesen na Plejády, které jej využily pro svůj vlastní tanec životem, protože jim chyběla vlastní touha vzestupovat. Ničivá změna polarit, která by jinak nastala na Plejádách po dlouhém období tvoření, byla přenesena na Zemi a ta proto zakusila destrukci, která by jinak postihla Plejády. Země a všechny duše, které obnovují záznamy o tomto dění, tomuto postupu říkají "sebe zvěčnění", když je určitý způsob života udržován tak, že opačnou polaritu přesunete na někoho jiného.

Stejným způsobem bylo manipulováno se sny delfínů, velryb, lidí na planetě, zvířat i minerální říše, aby byl udržován život paralelních druhů na Plejádách. V podstatě všechny druhy na Zemi ztratily schopnost tvořit své vlastní snění a pak je prožít a byly vmanipulováni do jiného způsobu života, který nebyl způsoben jejich vlastní karmou, nebo zkušenostmi. Tato zkušenost vedla ke ztrátě vědomí, stárnutí buněk, nemoci a smrti tělesné formy tak, jak jsou nyní na Zemi běžné.

Nyní všechny druhy na Zemi si zvolily změnit tento směr vývoje. Tím pádem se obnovila schopnost být jak snícím, tak i snem. Země znovu utkala svůj sen o vzestupu a bleskovém probuzení lidského druhu. Naproti tomu zažijí nyní Plejády dlouhodobý propad ve vědomí a vibracích, pravděpodobně podobným způsobem, jaký poznala Země. Bylo podmíněno karmou Plejád, kterou přesunuly na Zemi, že zničily dalších 18 planet podobným způsobem jako Zemi, manipulacemi paralelních životů polarity. Země odkrývá minulost těchto planet, aby se i ony mohly začít probouzet a vzestupovat.

Za plejádskými manipulacemi stojí falešní bohové, o kterých se již v materiálech Velkého Centrálního Slunce psalo. Tito falešní bohové zahrnují i Řád Melchizedeka, který je hlavní příčinou výměny snů mezi Plejádami a Zemí. Ale Řád Melchizedeka byl jen nastrčenou figurkou falešné intervence. Falešná intervence využila Melchizedekův řád pro likvidaci některých stvoření, která byla roztrhána, aby falešná intervence mohla pokračovat v existenci tím, že pohltila předlohu, informace i čchi z těchto stvoření.

 

 

Falešná intervence a roviny Mahátmy

Země znovu vytvořila roviny snění, roviny Mahátmy byly rozebrány. Mnozí metafyzicky orientovaní lidé považovaly roviny Mahátmy za vysoce duchovní pro účely lidského vývoje. Pravý účel těchto úrovní je však přesně opačný a tak se budeme zabývat podrobnostmi, aby vzestupující lidé vědomě pochopili jak a pro co byly tyto roviny používány.

Uvědomte si, že Roviny Sanandy a "Nanebevzetých Mistrů", kteří ve skutečnosti nikdy nevzestoupili byly odzbrojeny globálními zasvěceními Země během posledních dvou let. V posledních materiálech jsme se zabývali historií těchto bytostí, odkud pocházejí, jak se zamíchaly do života lidí a proč byly Zemí požádány aby skončily svou činnost a odešly. Tato historie vyplula na povrch, když Země při svém globálním vzestupu přeměňovala roviny bytí, na kterých tyto bytosti sídlily. Stejně je to nyní i s rovinou Mahátmy.

Co je to Mahátma? Mahátma funguje jako baterie shromažďující čchi ze Země pro všechny záměry a cíle a tuto energii pak posílá falešné intervenci. Bylo odhaleno 18 bytostí, které samy sebe nazývaly Mahátma a které sídlily na rovině Mahátmy. Tyto zdánlivě milující a moudré bytosti nebyly nic jiného než pouhé stroje, které byly naprogramovány, aby vypadaly moudře a plné láska pro nezkušené a nepodezřívavé lidi, a ve skutečnosti shromažďovaly čchi ze širokých mas. Čchi byla vysávána z lidí kteří byly na Mahátmu napojeni díky své touze vzestoupit a vyvíjet se většinou ve spánku. Předpokládá se, že až 80% čchi lidí bylo převedeno falešné intervenci právě pomocí Mahátmy na rovinách Mahátmy.

Když byly roviny Mahátmy rozebrány, bylo objeveno, že byly používány ještě pro další oblast spirituálního vývoje. Tyto roviny byly využívány aby konfiskovaly informační sítě, informace a čchi lidí i Země, delfínů a velryb a odesílaly je falešné intervenci. Některé z těchto informačních sítí byly využívány pro udržování nefyzického bytí některých klíčových lidí, kteří byly lidským druhem považovány za "mistry".

 

 

Mýty o fyzickém prodloužení života

O mnoha mistrech hlavně v některých tradičních učeních východu se věří, že si prodloužili fyzický život. Ve skutečnosti se nejedná o fyzickou formu, která se stala nesmrtelnou, ale o éterickou humanoidní schránku, která postrádá jakoukoliv fyzickou formu, protože ta již zemřela. Často tato éterická schránka není stejnou schránkou, kterou mistr obýval během svého fyzického života, ale schránka některého z jeho oddaných stoupenců. Když bylo éterické tělo oddaného následovníka sebráno za účelem, aby sloužilo mistrovi po jeho smrti, stoupenec náhle zemřel, nebo samovolně shořel. Na rovině Mahátmy bylo při zpracovávání tamních záznamů objeveno, že došlo k 1800 smrtím a samovolným shořením za tímto účelem. Tato éterická těla byla buď použita samotnými mistry jako nefyzické vozítko, nebo byly roztrhány na části, kterými byly vyspraveny již existující vozítka.

Mistrů na rovině Mahátmy se celkem nacházelo 144 a využívali vzestupů lidí, aby udržovali nezbytnou síť a vlastní existenci. Tito mistři existovali v éterických tělech mezi 8000 až 18000 roky (tedy 24000 až 72000 lidských let), jak bylo zjištěno, když Země rozebírala tyto roviny. Tito "mistři" povolovali určitou malou část lidí vzestoupit, tak kolem 8 lidí za století, protože bez čerstvých lidských energetických struktur kterými se živili, by jejich nefyzické schránky degenerovaly. Možná z tohoto důvodu byly vždy "bohové" znázorňováni jako staří muži, protože energetická síť nefyzického těla, které existuje bez fyzického těla které je udržuje, časem stárne.

Odkud tito "mistři" přišli? Každý z nich byl důsledkem nekompletního vzestupu z Lemuria nebo z Atlantidy. Mnoho náboženství bylo založeno kvůli těmto mistrům a byli mezi nimi i "Buddha", "Aláh" a "Ráma", abychom některé jmenovali. Tito "mistři" byly zanechané pozůstatky s méně než 8% celkového vědění jejich duše v době vzestupu, kdy se zbytek duše přesunul do vyšší dimenze a tyto rozbité střípky ponechal za sebou. Rozbité střípky duše ve zmatku a pod vedením falešné intervence zkonfiskovaly éterické a světelné tělo některého svého oddaného následovníka, čímž způsobili jejich smrt, a byly vedeny, aby vytvořily nefyzické vozítko a staly se představitely "Boha" pro lidstvo.

Při nedávné komunikaci povolala Země všechny duše, které měly vztah k těmto nekompletním vzestupem, aby s ní završily svoji karmu, protože tyto zanechané nekompletní střípky duší z důvodu nedostatku vedení a nepochopení byly naváděny, aby z lidského druhu odstraňovaly části genetického materiálu a tak působily velikou škodu. Tento genetický materiál byl odesílán falešné intervenci. Předpokládá se, že to je z 90% příčina lidské degenerace. Lidé byly též využíváni těmito "mistry", aby obírali o energetické sítě a genetický materiál ostatní druhy, včetně delfínů a velryb.

Navrácené vzestoupivší duše, jako je "Ráma", "Buddha" a "Aláh", mají mnoho co říci. Brzy budou zveřejněny články od Oa s každou z těchto duší, které vzestoupily do vyšší dimenze. Každá z těchto duší si vybírá cestu rozpuštění veškerých vztahů vzniklých k těmto "mistrům", se kterými je lidé spojovali, modlili se k nim a dali jim tato jména, protože to není to, čeho by se tyto duše chtěly účastnit. Tyto duše chápou, že Bůh Bohyně není něco vnějšího, ale vnitřní spojení a vztah, který každého vede "domů".

Proto prosí všechny, kteří čtou tento materiál, aby je nevolali, nebo se k nim nemodlili. Též prosí, aby odstranily všechny jejich reprezentace ze svých oltářů. Místo toho umístěte na oltář zrcadlo, aby vám připomínalo, že Bůh Bohyně leží ve vás. Pak se obraťte do svého nitra a naslouchejte, naslouchejte své vlastní pravdě a následujte ji. Oni nemohou vést nic jiného než svá vlastní těla, když jsou vtěleni, a tato těla se s nimi spojí pouze v případě, když se zaposlouchají do svého nitra a ne někam mimo.

 

 

Konfiskace vzestupujících světelných těl

Vedle éterických těl která existovala mimo fyzickou inkarnaci, měl každý ze 144 mistrů k použití 18 světelných těl. Tato těla byla používána pro transport k falešné intervenci. I tato těla byla udržována a opravována pomocí konfiskací světelných těl vzestupujících mistrů, kteří byli inkarnováni ve fyzickém světě. Některá byla použita celá, jiná pro vyspravení vlastních těl "mistrů".

Světelná těla se v hustotě jaká panuje na Zemi snadno poškodí a opravení nefyzického pole je stálou snahou všech vzestupujících iniciátů. Skutečně více jak 18 Míliných světelných těl bylo zkonfiskováno těmito "mistry" na rovinách Mahátmy a byly použity pro vyspravení jejich světelných těl. Ještě k tomu sebraná energetická síť Míly těmito "mistry", byla taktéž použita k vyspravení éterických těl "mistrů". O tato těla byla Míla obrána bez dovolení, pomocí manipulace. Před tím se Míla a její oduševňující faktor Riza divily, "Co s těmi energetickými sítěmi, které se téměř kontinuálně ztrácely, pořád dělají? A k čemu ta ztrácející se světelná těla?" Bylo to používáno nejen ke spravování nefyzického bytí nejen falešné intervence, ale i některých těchto "mistrů" na rovinách Mahátmy.

Kterýkoliv ze vzestupujících iniciátů mohl ve svém současném životě přijít o některá svá světelná těla na rovinách Mahátmy. K tomu ještě každý iniciát přijde na to, že jim byla konfiskována světelná těla v minulých životech jejich předků. Na rovinách Mahátmy byla objevena těla více než 80000 kteří vzestupovali až po určitou vibrační úroveň za posledních 18000 let (72000 lidských let) lidské historie.

K tomu je nutné připočíst 10000 světelných těl současných vzestupujících lidí z vnitřní i vnější Země, které byly sebrány k podobným účelům. Sám Oa si přivolal zpět více než 144 světelných těl, o které byl obrán od té doby co začal se vzestupem, a které byly využity stejným způsobem. Vyplatí se všem vzestupujícím iniciátům, aby získali zpět co poztráceli během doby na rovinách Mahátmy. Tím pádem přestanou přicházet o čchi díky takovýmto silám temna.

 

 

Stříbrná šňůra

Když přijde jedinec o světelné tělo, zůstane ze solar plexu jeho éterického těla viset kus stříbrné šňůry propojující tato těla. Když mistři na rovině Mahátmy rozebraly nějaké světelné tělo, připevnili stříbrnou šňůru přímo k Mahátmě a tak pokračoval odliv čchi vzestupujícího iniciáta a tato energie byla posílána přímo falešné intervenci. Míla objevila 18 stříbrných šňůr napojených na Mahátmu a Oa dokonce 144. Celkem je Mahátma připravovala o 18% celkové energie a proto měli minulý rok tolik problémů. Míla i Oa potřebovali dostatek čchi pro vzestup ve vibracích. Když se to stalo Míle a Oovi, může se to stát každému iniciátovi. Můžete vytvořit záměr odpojit se od Mahátmy a přestat přicházet o čchi přes stříbrnou šňůru. Můžete odstranit každou světelnou šňůru, která není přímo napojena na světelné tělo, které používá vaše vlastní duše pro účely cestování ve spánku a pro vzestup.

Vzestupující iniciáti by až do iniciace 3000 měli mít jedno světelné tělo. Světelné tělo zůstává kolem fyzické tělesné formy během dne a během spánku se vzdaluje za prací na vzestupu, setkávání se s jinými světelnými těly a kvůli obnově. Světelná těla jsou komplexní a vyžadují pro svoji činnost velké množství čchi. Máte-li více světelných těl, vyžaduje to příliš mnoho čchi na úkor vašeho vývoje. Po zasvěcení 3000 má již jedinec dostatek čchi na udržování dvou světelných těl, jednoho, které zůstává v blízkosti tělesné formy, a druhého, které může během spánku pracovat, nebo být 24 hodin denně opravováno.To exponenciálně zrychluje vzestup. Po zasvěcení 7500 povýšíte na 3 světelná těla, kdy je třetí zaměřeno na službu světu spolu se zemí. Můžete si zjistit, kolik světelných těl jste vytvořili a je-li to v souladu s vašim stupněm vývoje. K tomu si můžete zjistit, o kolik světelných těl jste přišli na rovinách Mahátmy a vytvořit záměr přivolat zpět všechny, které neslouží vašemu vzestupu. Díky tomu budete méně náchylní k manipulacím silami temna, protože stříbrná šňůra je skvělý prostředek pro manipulace ve vašem poli ať už pro záměnu karmy, nebo jakoukoli jinou manipulaci, kterou tyto síly provádějí.

 

 

Nefyzičtí upíři

Bylo též zjištěno trvalé odsávání éterické "krve", jako trvalý požadavek pro udržování nefyzického éterického těla těchto "mistrů" na rovinách Mahátmy. Míla, Oa, a mnozí z jejich školy objevily množství různých psychických mašin napojených v blízkosti kotníku nebo lýtka, které byly používány pro odsávání éterické krve. Éterické tělo je tělesný dvojník se všemi orgány, včetně krve, což je zlatavá tekutá energie. Tyto psychické mašiny se podobaly těm, které používal Merduk, když vysával krev ze svých vězňů z původní rudé rasy pro svoji potřebu.

Každý iniciát, který čte tento materiál si může přát zjistit, jestli na sebe nemá připojenou podobnou psychickou mašinu v oblasti kotníků, nebo lýtek. Jedním ze symptomů je trvalá nepolevující bolest v holeni, boku, nebo v patě. Tyto mašiny též interferují s krystalickou přestavbou noh a mohou způsobit tak velké stárnutí buněk, že přivodí rakovinu, když nejsou včas odstraněny. U Míly se opravdu podílely tyto mašiny na začínající rakovině nervu v levé noze v minulém roce. V současné době již v chrámech léčení existují postupy, jak tyto psychické mašiny hromadně u všech vzestupujících lidí odstraňovat. Jediné co je k tomu potřeba je vytvořit před usnutím dostatečně silný záměr, aby k jejich odstranění došlo.

Mistři, Mahátmy a roviny Mahátmy byly v současnosti již kompletně rozebrány. Tento nefyzický život po životě nemá z pohledu Země žádný přínos a pouze vycucává čchi a nic za to nedává. Nefyzická lidská forma nemůže čistit svoji karmu, ani nějakou vytvářet, ani nemůže vzestoupit. Tito nefyzické bytosti nebyly skutečnými mistry, ale pouze egoistickými diskarnáty, které ovládaly ztracené duše, které si přály věčný život, podobně jako Annunaki. Z pohledu Země se jedná opět o pokračování tance Annunaki z dávné minulosti, a tak tento tanec všech zúčastněných konečně ukončila.

 

 

Manipulace se sny a mamonění pro temné síly

Roviny Mahátmy v dávné minulosti sloužily jak magické pláně usměrňující sny Země a byly zabrány falešnou intervencí lidského druhu před zhruba 18000 lety Země. V té době ztratila Země svoji schopnost snít svůj vlastní sen a manifestovat ho ve fyzické realitě. Stejně jako pro Zemi to platí i pro lidstvo. Ve stejné době ztratilo lidstvo svoji schopnost snít svůj vlastní sen a manipulace se sny se stala masová.

Jakmile falešná intervence zabrala roviny snění, začaly se dohadovat s každým druhem a každým člověkem, který chtěl vytvořit to či ono. Náhle došlo k tomu, že každý musel začít obchodovat aby mohl realizovat svůj sen. Často tyto obchody zahrnovaly i prodání vlastní duše falešné intervenci a pak po smrti museli shánět mamon pro síly temna. Tímto způsobem rozšiřovala falešná intervence na Zemi své řady tím, že přebírala inkarnované duše, které chtěly uskutečnit svůj sen, "falešnou koupí". Když byly rozebrány roviny Mahátmy, bylo objeveno přes 800000 duší převážně z řad přírodních říší, delfínů, velryb, ale i lidí. Tyto duše se zapletly do spolupráce se silami temna díky obchodu, aby mohly během své inkarnace manifestovat svůj sen. Při této spolupráci si tyto duše nadělaly velikou karmu a nyní budou sloužit jako nástroj obnovy a vzestupu Země a všech druhů na ní.

Každý vzestupující člověk si může přát uvolnit svoji karmu vzniklou z toho, jak jeho předkové obchodovali se silami temna, aby mohly uskutečnit své sny a při tom se v tom ztratili. Tím je možné se osvobodit a očistit od těchto manipulací a posunout se k vědomé manifestaci svých vlastních snů. Jedinec nepotřebuje uzavírat obchody s žádnou jinou bytostí, aby mohl své vlastní sny uskutečnit.

Hlavním cílem existence je snít a pak žít pro to, aby se tento sen stal skutečností. Je cílem tělesné formy vytvořit prostor, ve kterém může duše snít a potom žít, aby bylo možné vyzkoušet si onen sen v dimenzích ve kterých je inkarnován. Veškerá víra v to, že jedinec musí někomu jinému něco dát, aby mohl sám existovat, nebo uskutečnit svůj sen, je pravděpodobně největší pokřivenost na Zemi, mezi lidmi a všemi druhy, které do tohoto pokřivení upadly.

 

 

Falešné dluhy

Jak k těmto falešným dluhům došlo? Postupně během času došlo k vytvoření nerovnováhy mezi dáváním a dostáváním. Většina této nerovnováhy byla vytvořena uměle přidáváním karmy do pole Země a polí lidí, což způsobovalo dluh falešné intervenci, později Řádu Melchizedeka, Sanandovi a dalším bytostem, které ovládaly otroky Annunaki. Falešné dluhy způsobovaly, že se na Zemi začalo věřit, že se něco dluží a tak že je potřeba platit, aby se dalo existovat. To má paralelu v současném stavu bankovnictví a vládě, které je též založené na falešných dluzích, kdy jsou lidé udržováni v odpovědnosti platit úroky a daně těm, kteří za ně vůbec nic nedávají.

Země skončila s existencí falešných dluhů falešné intervenci. Přidávání falešné karmy začalo před nějakými 20 miliony lety. Nakonec se v pozadí všech falešných dluhů v historii vždy schovává falešná intervence. Všechna karma, která nepatří přímo Zemi byla vrácena tam odkud přišla. Stejným způsobem všechny druhy na zemi vracejí karmu, která nesouvisí s jejich bytím na Zemi.

Stejně tak i každý iniciát si může zvolit vrátit veškerou karmu, která nepatří k jeho historické linii. Když člověk nemůže vrátit veškerou karmu ze své stávající vibrační úrovně, může vytvořit záměr pro toto uvolnění falešné karmy z budoucnosti. Tím způsobem lze uvolnit všechny falešné dluhy z celé genetické linie, osvobodit se a očistit se, aby bylo možné snadno manifestovat své sny.

Jakmile vzestupující lidé splní tento úkol a vzdají se falešných dluhů, a vzestoupí více lidí, přestanou lidé věřit v současný systém, protože nebude s nimi v rezonanci. Právě tento posun může přinést transformaci lidské civilizace, aby lépe vyjadřovala rovnovážné dávání a dostávání.

 

 

Objevení se pravdy na Zemi

V nefyzických snových říších se vše, co bylo po dobu 50000 let lidské historie skrýváno, dostalo konečně na světlo. Všichni hráči, kteří jsou zodpovědní za manipulace Zemí, lidským druhem, delfíny, velrybami a všemi příslušníky ostatních říší, jsou nyní známí. Tím pádem skončilo manipulování silami temna na Zemi. Nastává čas, kdy na Zemi opět začne vládnout pravda a vzestupující mistři.

Co to pro lidi znamená? To znamená, že se paralelní tance života v následujícím desetiletí nebo dvou dohrají a veškerá tajemství vyplavou na povrch a budou pochopena. Lidé stejně jako Země musí učinit kroky, aby bylo učiněno zadost spravedlnosti těm, kteří spáchali strašné činy a vyvlékli se z toho. K tomu musí nejprve dojít na nefyzické rovině, aby se pak spravedlnost manifestovala ve fyzické realitě. Tak je tomu proto, že nefyzické vždy předchází fyzické realizaci.

Pomocí formování charakterů v současnosti, může být všechna karma vyrovnána. Ti, kteří mají ve své linii předky Annunaki řídí a ovládají společnost i dnes, musí završit svůj život tak, aby došlo ke karmickému vyrovnání. Místo toho aby přivedli svět do válečného stavu, musí přijít o moc a buď vzestoupit aby sami vyrovnali karmický tanec, nebo zahynuli při očistných procesech Země. Ti, kteří jsou potomky původní rudé rasy musí po dlouhé době vystoupit a svrhnout ty, jejichž vláda nectí lidi ani zem.

Mezi bílými, žlutými i černými národy je mnoho těch, kteří mají ve své genetické linii původní rudé předky, a kteří do svého současného zrození vnesli jejich dědičné charakteristiky. V podstatě tyto změny ovlivňují všechny národy bez ohledu na barvu kůže, protože linie Annunaki pronikla do všech linií inkarnovaných lidí současnosti. Ať už je jedinec bílý, černý, žlutý nebo rudý, ti kdo jsou nyní u moci jsou podobní Annunaki a udržují jejich dědictví. Proč? Protože lidé jsou holografičtí, jedné rasy a jednoho druhu. Všechny narozené děti jsou příbuzné všem genetickým liniím, které kdy v lidské historii byly bez ohledu na to, jakou mají barvu kůže nebo rasu.

Proto všichni, kteří jsou nyní u moci reprezentují Annunaki, bez ohledu na rasu nebo kulturu. Nové vyrůstající vedení, které jde cestou vzestupu, musí vystoupit když starý režim končí ať už jakýmkoliv způsobem podle přání širokých mas: odstoupením, svržením, uvězněním. Před námi není lehká doba, ale smysl pro vykonání spravedlnosti se musí konečně dostat do popředí u všech žijících lidí, aby mohli být svědky nastávajících změn.

Karma s Annunaki byla vyrovnána díky vzestupujícím lidem a všem druhům na celé Zemi. Toto vyrovnání vyžaduje konec nadvlády těch, kteří jsou nositeli jejich linií, a vytvoření v nadcházejícím čtvrtstoletí nové úrovně vlády, které bude založené na mistrovství dosaženém pomocí vzestupu. Mnozí se současného spirituálního vedení spadají do stejné kategorie jako Annunaki. Každý iniciát si může sám zjistit, genetické linie všech ostatních, dokonce i těch, kteří jsou u moci, slavní a bohatí, aby pochopili o čem je řeč. Tito vládci i všichni ostatní na celém světě, kteří jsou nositeli linií Annunaki, zmizí v propadlišti dějin stejně, jako přestali existovat na nefyzické úrovni falešní Bohové.

Jak je možné zjistit genetické linie někoho druhého? Můžete se vyladit na Zemi a zeptat se a ona vás vezme sebou do chrámu původu, nebo někam jinam, aby jste pochopili. Aby jste pochopili, že neexistuje dobře a špatně, a že musí dojít k vyrovnání karmy. V holografické zkušenosti ztráty se takové zkušenosti již nebudou opakovat, jakmile se lidstvo jako celek pochopí lekce, které stály za touto zkušeností a hromadně pochopí novou úroveň jednoty. Zveme všechny vzestupující, aby sundali tmavé brýle a prohlédli si pravdu stojící za současným vedením na Zemi, ať už se jedná o vládu, spirituální vedení, obchodní vztahy, nebo světoznámé osobnosti zábavního průmyslu, filmu a médií.

Nastal konec vlády falešných bohů. Falešní bohové nejsou jen bytosti, které byly uctívány náboženstvími a metafyzickým hnutím celého světa, ale i slavní, bohatí a mocní lidé ve fyzickém světě. Země byla svědkem, jak lidé USA i západu dali svoji sílu Bushově administrativě ve válce proti Afganistánu. To je způsob, jakým je předávána vláda falešným bohům, i když nazýváme tyto falešné bohy třeba president, nebo ministr. Je čas, aby ti, kteří jsou zahrnuti v novém konsensu vzestupujících lidí, povolali zpět svoje síly, kterých se vzdali ve prospěch falešných bohů - fyzických i nefyzických. Pak tito bohové nebudou moci lidstvo vmanipulovat do III. světové války. Stačí se pouze zaměřit na navrácení veškeré síly ztracené během vývoje vlastní genetické linie ve prospěch falešných bohů jak fyzických, tak i nefyzických, a tak se stane. Můžete to udělat i z pozice v budoucnosti a tím pádem nyní sesbírat veškerou sílu minulosti, přítomnosti i budoucnosti, protože čas ani prostor neexistuje.

Proč to zní tak diktátorsky, povolání zpět své vlastní síly? Každý potřebuje pro vzestup svoji vlastní sílu. Pouze díky trvalému vzestupu se nová zlatá éra lidstva může stát skutečností. Proto musí každý odvést svoji práci a posunout se. Čas je podstatný a ten čas je nyní. Pomožme posunout Zemi k dalšímu stádiu vývoje, aby mohla projít vesmírnými bránami v roce 2002. Udělejme to, tak se staň!

Nastávající rok bude zaměřen na nemoci, rozpad, stárnutí, choroby, deformovanost, a karmu smrti. Jakmile toto vše bude rozpuštěno, může nastoupit paradigma regenerující krystalické struktury, aby bylo zakotveno pro všechny lidi na celém světě. Jakmile bude zakotvena cesta od nemoci ke zdraví, dojde k velmi rychlému uzdravování a téměř zázračným vyléčením u těch, kteří budou ochotni odpustit a vzestoupit. Udělejme to, tak se staň!

Skončíme Lemuriánským rčením:

Om lomi nanu namo nan. Imu imo ima i. Oko ano ono o.

Pravda leží v nás. Mluv pravdu a všichni budou naslouchat. Žij pravdu a ostatní bude následovat.

Namaste 

Matka Země a Velké Centrální Slunce

 


Zdroj: Duchovní škola vzestupu