NÁSLEDOVÁNÍ SVÉ VLASTNÍ PRAVDY PŘI VZESTUPU

 

 

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich „Mily“

21. června 2000

Je to lidská podstata, následovat pravdu druhých. Z tohoto důvodu je vyhledávání guru nebo učitelů kvůli tomu, aby byli na duchovní cestě, často považováno za nezbytné. Někdy to lidé dotahují tak daleko, že věří, že musí jít na Východ, jako do Indie nebo Tibetu, aby nalezli pravdu od učitele větší moudrosti a větších znalostí, než jaký existuje na Západě.

Skutečně byl Východ a Západ oddělen a rozpolcený, první byl pokládán za velkou sílu obklopující duchovní moudrost a u druhého se mělo za to, že velká síla obklopuje materiální neboli tvůrčí moudrost. Toto rozdělení se překlene díky cestě v procesu globálního vzestupu, umožňujícího všem kontinentům obsahovat veškerou moudrost, jak duchovní, tak materiální podstaty. Naše kanály Mila a Rama jsou odrazem tohoto posunu, protože oba jsou ze Západu, ale zrozují duchovní znalosti a pochopení velkého významu pro vývoj lidstva.

Hledání vnějších učitelů nebylo v lidském zakoušení odjakživa. Kdysi dávno měli lidé silný telepatický a jasnovidný talent, který byl součástí původního genetického materiálu lidského druhu, když byl vysazen na Zemi Sírijskou rasou. S těmito vlohami a talentem mohl každý člověk slyšet a vidět své vlastní nefyzické vedení, které pocházelo z jeho zdroje a duše neboli JÁ JSEM přítomnosti. S těmito znalostmi plynoucími z nitra nebyla žádná potřeba hledat vně sebe sama nějakého učitele nebo moudrosti. Těmto lidem dávala zdarma jejich Duše a Zdroj vše, o co si řekli, když na to byli připravení ve svém vývojovém procesu.

V průběhu vývoje skupiny, kterou Mila a její partner Oa řídí a jež je známa jako Duchovní škola vzestupu, někdy studenti tančí načas s jejich skupinou a pak se oddělí na svou vlastní cestu a odcházejí. Smysl jejich studijního programu je probouzet ostatní pro jejich vlastní vnitřní vedení. Při otevření se svému vlastnímu vedení někdy člověk zjistí, že má odlišnou cestu a musí vyrazit za svými vlastními plány. A to se vidí jako pozitivní znamení, protože je mnoho cest vzestupu a mnoho různých cílů, které duše má při přebírání ztělesnění vzestupu. Není možné, aby se všechny cíle sešly pod přístřeším jedné organizace.

Mila a Rama se naučili fungovat v toku vývoje, kde s nimi studenti načas studují, pak odcházejí a nechávají otevřené dveře ještě dalším studentům, kteří jsou připravení s nimi pracovat. To je výsledek nádechu a výdechu vývoje. Nádech přitahuje ty, kteří resonují a výdech vytlačuje ty, kteří již dále nerezonují, aby mohli najít novou skupinu, s níž by tančili. To je tanec stvoření a vývoje tak, jak již kdysi byl v lidském zakoušení na Zemi.

Je to připoutání, které zasahuje do nádechu a výdechu tance života. Protože při připoutání se zádrhelová vlákna natahují z jedné osoby na druhou neboli z učitele na studenta a způsobují jim pokračování ve společném tanci i dlouho poté, co si navzájem posloužili. Při vzestupu člověk pomalu(= odstraňuje, likviduje, ničí, řeší, rozvazuje…) všechna taková lepivá vlákna v průběhu mnohaletého údobí, která již dále nerezonují, aby se vzdaly jeho životního zakoušení. Když připoutání odchází, objevuje se změna a někdy je taková změna docela prudké podstaty. Avšak tato změna také vede k většímu pocitu svobody a většímu cítění sebe v tomto procesu. Také to vede k většímu pocitu naplnění a zrozuje to jedincův smysl na pozemské rovině. rozpouští

Je to připoutání, které způsobuje studentům, že následují učitele nebo guru místo svých vlastních vnitřních znalostí. Vlákna sama se často rozšiřují od učitelů do koruny, třetího oka, srdce a krční čakry nebo druhé čakry nebo sexuálních kanálů. Tato vlákna, zvlášť ty v koruně a třetím oku, mohou blokovat studenta od vidění nebo znalosti jeho vlastní pravdy. Když jsou tato vlákna zcela odstraněna, může znovu plynout stav vnitřních znalostí. Když se to stane, má člověk příležitost stát se svým vlastním guru neboli učitelem a učí se následovat své vlastní vedení z nitra.

To, co přitahuje studenty k určitému učiteli nebo guru nebo vzájemně nějaké lidi je buď karma, nebo to jsou dohody duše. Karma je něco jiného než dohody duší. Veškerá karma je na bázi nějaké formy dluhu. Tyto dluhy jsou často způsobeny v jiném životě v jedincově genetické historii (u předka) nebo jeho duší. Je to karma, která vytváří vlákna, která k sobě přitahuje učitele a studenta nebo manžela a manželku nebo rodiče a děti.

Dohody duše jsou na druhou stranu dohody, které k sobě přitahují dvě duše na bázi společného smyslu. Tyto dohody nejsou na bázi připoutání nebo vláken, ale jsou na bázi magnetické resonance. Magnetická resonance přitahuje ty frekvence, které jsou vzájemně kompatibilní neboli harmonické. A tak dohody duše zrozují odlišný druh vztahu, který je bez připoutání a který může svobodně tančit v nebo z vztahů nebo skupin na bázi resonance. Je to vztah na bázi resonance, do nějž člověk vstupuje, když vzestupuje a uvolňuje všechna vlákna připoutání. Potom opouští vztahy na bázi karmy.

Mila a Oa se učí učit a vést příkladem. Při učení příkladem oni sami bojovali, aby vzestupovali a ztělesňovali principy resonance na bázi jednoty a sdílejí své zkušenosti, aby z toho měli prospěch i ostatní, kteří vzestupují v této době historie. Poslouchali a jednali dle svého vedení ve všem, co dělali a připustili každou změnu nezbytnou k pojištění jejich pokračujícího vzestupu. Pohyb tímto způsobem a umožňování veškerých změn nebylo pro oba vždy snadné, protože každá změna porušovala mnoho pravidel současného lidského paradigma a nutila je vnímat život z nové perspektivy.

Já, Matka Země, bych se ráda probírala osobními zkušenostmi Mily a Oy při vzestupu. Při sdílení těchto informací může každý z vás lépe porozumět tomu, co vaše volba vzestupovat může znamenat pro vaše osobní životní zakoušení a tomu, jak každý z vás může být podobně vedený ke změně, aby zrodil svůj vzestup, k jednomu kroku v čase.

Náš kanál Mila při svém probouzení nejdříve rozvíjel své telepatické a jasnovidné schopnosti připojením se ke skupině a učiteli, obdařenému těmito smysly. Tento učitel a skupina jí pomohli otevřít pro tato nadání a talenty, které podřimovaly v jejím životním zakoušení až do tohoto bodu. Po mnoha letech studia, když všechno její nadání vyplulo na povrch, byla pozdravena svým vlastním vnitřním zdrojem a vedením, kteří ji doporučili, aby se odloučila od této skupiny a následovala svou vlastní pravdu. To byl pro ni obtížný moment, protože všichni její skuteční přátelé a nejtěsnější přátelství byli právě v této skupině. Mila také jasně viděla, že by se nemohla vyvíjet ani splnit svůj smysl a zůstat při tom s touto skupinou. A tak se rozhodla jít svou vlastní cestou.

Když si vybrala svou vlastní cestu, všechna vlákna připoutání mezi Milou a jejím dřívějším učitelem a celou organizací, se rozpustila. Toto odpoutání se bylo dostatečné na to, aby pro Milu spustilo první výskok ve vibraci. Když se posunula ve frekvenci, začal její vzestup. O několik let později po dlouhodobém údobí vnitřního studia práce byla Mila vedena, aby učila sdílet to, co pochopila a aby pomáhala ostatním, aby také začali vzestupovat. Když se studenti projevili, byla vedena, aby ukončila svou kariéru v realitní kanceláři. Skutečně, její karma s realitní kanceláří byla ukončena a kdyby zůstala dále s tímto polem, mohla by pouze vytvořit další karmu. Avšak byly tu ještě účty a občasné učení a léčení je nemohlo všechny splatit.

Poslechla své vnitřní vedení a přeci jen skončila. Když zanechala svou práci v realitní kanceláři, připoutání se k organizaci realitní kanceláře, kde pracovala a ke všem jejím zaměstnancům se uvolnilo. Z tohoto příkladu můžete vidět, že se připoutání vyskytuje také mezi agenturami a společnostmi spolu s rodinami a přáteli. Při uvolnění těchto vláken Mila vzestoupila neboli se posunula výše ve vibraci, protože měla zase méně připoutání neboli vláken, které ji ochuzovala o její chi.

Pak byla Mila vedena, aby nezaplatila většinu svých účtů, které byly ve formě dluhů na kreditní kartě. Bylo jí vysvětleno, že těmto společnostem již nedluží žádnou další karmu a ve skutečnosti tyto společnosti jí dluží na oplátku, protože ona jim přeplatila ty dluhy v úrocích. Peníze, které tyto společnosti kreditních karet spotřebovaly pokoušením se sbírat dluhy, by se mohly přirovnat ke dlužení karmy a kvůli vývoje by se měly vyvážit. A tak následovala své vedení a přestala platit tyto dluhy. Bylo to složité, protože to byla velká vina, kterou Mila cítila, zahrnující to, že není dobrým občanem, že není pečlivá, spolehlivá, solidní atd.

Přes tento zločin a při bezpodmínečném následování vedení, se všechna připoutání k těmto společnostem kreditních karet uvolnilo mezi Milinou formou a těmito organizacemi a znovu to její formě dovolilo posunout se ve vibraci a vzestoupit. A je dost zajímavé, že měla dostatečný příjem z učení a léčení, aby zaplatila všechny ostatní účty, které byly Miliným vedením považovány za zákonné dluhy. Proč mohla projevit dostatek? Protože měla více energie, kterou přesunula na své tvůrčí snahy, díky faktu, že vlákna ke kreditním agenturám a realitním kancelářím byla uvolněna a ona tak vzestupovala.

Další bod, který si já, Matka Země, přeji, abyste pochopili je ten, že při vzestupu člověk musí přestat platit falešné dluhy. Co jsou falešné dluhy? Falešné dluhy jsou všechny dluhy, které nejsou karmické. Placení těchto falešných dluhů způsobuje karmu v jiném směru, která pak musí být splaceny na oplátku zahrnutím duše v nějakém budoucím bodě. Když se zaplatí dostatečné množství falešných dluhů, může si člověk přivodit tolik karmy, že nemůže v tomto životě vzestoupit a bude třeba ještě další život ve třetí dimenzi, aby to člověk splatil. A tak dávejte pozor na to, zda nejste dlužní určitý dluh a když si zvolíte jeho splacení, zda to není osudné pro volbu vzestupovat.

Stejným způsobem jsou zde také falešné příjmy. Falešný příjem je příjem jakéhokoli daru, peněžního nebo po jiné stránce, když jde o vyrovnání po rozvodu, o vklad nebo jednoduše podíl z banky nebo dokonce dar od přítele, který není karmické podstaty. Když člověk přijme tyto příjmy a není v tom, žádná karma, způsobuje ji na oplátku on sám. Co se týče menších objektů, jako je dárek, může být pro snadné vyrovnání dluhu vrácený jiný dárek. Avšak u větších příjmů, jako jsou vklady, které přinášejí vysoký zisk, když u toho není žádná dlužná karma vyžadovaná dušemi, může člověk vytvořit velkou karmu, když přijme takový dar. Taková karma může být natolik velká, aby člověku zcela zabránila ve vzestupu v tomto životě.

V jednu dobu měl lidský druh život dlouhý 2000 let. 2000 let dlouhý život byl dostatečný na to, aby splatil jakoukoli karmu způsobenou v celém životě, což duši dovolilo být bez karmy, když byla hotová. Kvůli zkrácenému životu lidského druhu, který upadl ve více než 30.000letém údobí, přestala být karma vyrovnávána zcela v daném životě. Protože je zde tolik karmických dluhů, nemohou být tyto dluhy nikdy splaceny v jednom životě, což způsobuje, že duše vyžaduje znovu a znovu se převtělovat.

S přidáním pokřivení falešných příjmů a dluhů duše v současném lidském životě splácí něco z předchozí dlužné karmy, ale současně si způsobuje znovu více karmy splácením falešných dluhů nebo přijímáním falešných příjmů, takže to způsobuje, že žádná karma nemůže být zcela vyrovnána v daném životě. Vzestup zrozuje konec cyklu převtělování tím, že vytváří rovnováhu úplně všech dluhů, takže člověk zcela prochází tancem karmy.

Aby se to zrodilo, musí člověk zjistit, kdy je hotov s určitým dluhem nebo příjmem. Takové dluhy nezahrnují pouze kreditní karty, ale také takové věci, jako daně, hypotéky, investice a úroky, rozvodové vyrovnání, důchod a dědictví. Když se člověk naučí poslouchat své nitro a následuje své vedení z nitra a pustí tyto dluhy nebo příjmy, když už se zcela urovná karma, související vlákna k těmto skupinám, organizacím nebo členům rodiny se mohou zcela rozpustit. Pouze tímto rozpuštěním všech vláken může pokračovat vzestup, aby byl naplněn v každém dni, týdnu, měsíci nebo roku.

V této době nevlastní naše kanály nemovitosti, nemají investiční vklady, nemají účty ke spoření, ani nemají mnoho majetku fyzické roviny a vzestoupí dřív, než budou dědit od své zesnulé rodiny. Naučili se, že tyto věci je třeba kvůli vzestupu uvolnit. Uvolnili tyto věci jednu po druhé, když pokračovali každou fází vzestupu, která vyžadovala, aby bylo určité připoutání uvolněno. Když se toto připoutání uvolnilo, tak Mila zjistila, že bylo snadné uvolnit naprosto všechno, dokonce i městský dům, v němž žila více než deset let.

V určité době svého vývoje byli Mila a Oa vedeni, aby se přestěhovali na Havaj. Bylo jim řečeno, že by se nemohli dostat do vyšší frekvence dokud se nepřestěhují, protože Kalifornie byla příliš hustá na to, aby podporovala jejich pokračující vývoj. Navíc, městský dům, kde Mila žila a který patřil její matce musel být zcela vrácen, včetně nábytku, aby se urovnala karma založená na její rodině.

Návrat jak toho městského domu, tak nábytku své rodině, urovnal zcela karmu Miliny rodiny, což Mile dovolilo, aby uvolnila všechna připoutání související s rodinou, když se o 6 měsíců později přestěhovala na Havaj. Přestěhování samo o sobě umožnilo uvolnění připoutání k oblasti, kde Mila žila celý svůj život. Tento posun pro Milu zrodil velký poskok ve frekvenci, když se zároveň uvolnilo tolik vláken připoutání. A při tomto skoku ve frekvenci se stal dostatek tvůrčího toku dostupný, aby projevila dostatek prostředků k podpoření zvýšených nákladů za život na Havaji.

Stejným způsobem Oa opustil svou ženu a rodinu, aby se připojil k Mile k spoluřízení jejich organizace. Aby uvolnil karmu se svou ženou a rodinou, dal jim v rozvodovém vyrovnání všechny majetky fyzické roviny, nemovitosti a úspory. Když se uvolnila veškerá karma, uvolnila se všechna vlákna připoutání mezi Oou a jeho rodinou, což mu dovolilo učinit ohromný skok ve frekvenci. Tento skok byl nezbytný,.aby rychleji dohonil Milu a aby byl schopný uchopit energetickou odpovědnost při jejich organizaci. Uvolnění těchto pout také Oovi dovolilo využít jeho energii pro účely manifestace pro jejich úsilí při učení a psaní, namísto k jejímu spotřebování na vlákna k jeho bývalé manželce a rodišti.

V novém paradigma manifestace a monitorování toku je takový tok založen na potřebě. Mila a Oa dávají vzniknout dostatečnému počtu studentů, aby pokryli všechny jejich výdaje, které zahrnují nejen jejich životní výdaje, ale také výdaje podnikatelské. Bez finančních potřeb některého druhu by bylo pro Milu a Ou nemožné přitáhnout studenty, kteří jsou sesbíráni, aby s nimi vzestupovali. Mila a Oa dávají pozor na svůj bankovní účet, aby poklesl až takřka na nulu, když plánují následující rok a registrují svůj konferenční prostor. Pokles na účtu je nezbytný, protože potřeba financí způsobuje, že se sesbírají studenti ke studiu s nimi na těchto konferencích. Žádná potřeba – žádní studenti a to je nové paradigma peněžního toku, kdy vše bude založeno na potřebě.

Já, Matka Země, pracuji s tímto paradigma s tvorbou Konkláve mistrů. Když v tomto novém paradigma není žádná potřeba vytvoření financí pro Konkláve, nebude žádný důvod přitáhnout ty, kteří je třeba, aby byli přítomní. Aby se přivedli ti, jejichž přítomnost je potřebná, byla vytvořena potřeba financí. Výtěžek je použit na publikování Karet Světelného jazyka a Knihy z Konkláve na Havaji koncem září. V podstatě, každý přítomný přispěje této věci, přidáním se k podporování předpovídaného globálního léčení a vzestupu, aby se objevilo během této události.

Výtěžek z Konkláve v Banffu v květnu 2001 bude použit k publikování mé knihy ‚Zprávy od Matky Země pro vzestupující lidi‘, která bude obsahovat tento článek. Každá Konkláve bude v budoucnosti také využita ke zrození zprávy vzestupu pro lidstvo. Přitom potřeba financí bude použita na projekt, který přitáhne ty, kteří si přejí podpořit tento projekt a navíc k probuzení lidského druhu. Je mým největším přáním, aby se lidstvo probudilo a vzestoupilo. Stvoření založené na potřebě je nové paradigma projevu, který v pravý čas pojme každý, kdo vzestupuje.

Vzestup také zrozuje potřebu opustit členy rodiny nebo vztahy, které již dále neslouží. Co se týče Mily i Ramy, ti se naučili uvolňovat všechny vztahy, které neslouží jejich cíli dalšího vzestupu. Bylo to těžké, protože oba opustili své děti a při tom je vždycky bolest, touha a pocit toho, že člověku něco chybí, dokud se všechna vlákna připoutání neuvolní. Avšak rádi bychom využili Milin zážitek s jejím synem, abychom demonstrovali obtíže těch, kteří chtějí vzestupovat, když zkouší zůstávat ve vztazích s ostatními, kteří zároveň nevzestupují.

Nerovnost ve frekvenci mezi Miliným domovem a jejím bývalým chotěm způsobovala, že se její šestiletý syn radikálně pohyboval mezi zvýšením a poklesem vibrace, když se každý týden setkali podle opatrovnického plánu. Pohyb nahoru a dolů do takového extrému začal rozbíjet jeho pole až do bodu, kdy se dostal do paranoie a vyjadřoval se terorem a někdy ve škole běsnil. Navíc vlákna připoutání mezi Milou a jejím synem mohla odtahovat její chi v takovém rozsahu, že každý týden se cítila, jako by chytila bronchitidu.

Milino vedení vysvětlilo, že nemůže zároveň vzestupovat a pokračovat s viděním se se svým synem. Pokaždé, když se posunula výše ve vibraci, víkend s jejím synem jí způsobil sražení frekvence a to, že se stala nemocnou. Mila byla vedena, aby dala svého syna ke svému bývalému manželovi úplně do výchovy. Nebylo to snadné rozhodnutí. Avšak to, že viděla svého syna tak ‚bláznivého‘, výsledkem rozdílných frekvencí mezi dvěma domácnostmi a nekončící obtíže s jejím zdravím, její rozhodnutí posílilo. Mila následovala svou pravdu a zanechala vztah se svým synem.

Tuto formu rozhodnutí by v paradigma třetí dimenze neučinil nikdo, kdo má cit. V paradigma třetí dimenze se člověk cítí být zavázán k tomu, aby byl se svým dítětem, druhem, přítelem, partnerem, šéfem nebo učitelem ať už to slouží vývoji všech zúčastněných či nikoli. V novém objevujícím se paradigma jednoty člověk pouze zůstává ve vztazích s ostatními, které resonují. Pouze ve stavu resonance může člověk pokračovat vzestupovat. Kvůli vzestupu musí být vše, co nepodporuje jedincův vzestup nebo způsobuje dostatečný konflikt, odhozeno a opuštěno kvůli postupu, když člověk plánuje vzestupovat.

Načasování těchto změn je také nedoceněno. Pokaždé, když dochází ke změně, při níž se rozcházejí vztahy výsledkem jedincova vzestupu, je výsledkem faktu, že veškerá karma je mezi těmito dvěma zúčastněnými ukončena. Jak člověk pozná, že je karma ukončena? Och, to nám opět připomíná, že máme poslouchat svou vlastní pravdu a vedení. Jedincovo vlastní vedení mu řekne, až bude karma zcela naplněna a to je čas k odchodu nebo k přestěhování se, ať už by měl člověk opustit svého druha, dítě, někoho jiného významného, přítele, práci, dluh, či region, kde žije. A pak musí už musí jednat podle změny a zrodit ji.

Bez jednání podle změny se vzestup nemůže zrodit, protože vlákna připoutání by jí bránila odebíráním velkého množství chi z formy na nekončící bázi. Nekončící braní chi by bylo příčinou toho, že by vzestup přišel do mrtvého bodu, dokud by se tato vlákna neuvolnila. A někdy tato vlákna nemohou být uvolněna, dokud si člověk nevybere opustit nebo ukončit okolnosti, které prvořadě vytvářejí tato vlákna.

A tak vás já, Matka Země, vedu, abyste umožnili tuto změnu. Když jsou vlákna připoutání uvolněna, žal z jakékoli ztráty odejde s těmito vlákny. A když žal pomine, je člověk naplněn znovu nalezeným pocitem svobody a světla bytí. Tato svoboda je pocitem vzestupu, protože když připoutání odcházejí, rozpíná se. A když se rozpíná, cítí se člověk dobře, cítí se posílený, cítí se radostný a cítí lásku z nitra.

Jednou z nejobtížnějších překážek pro mnoho lidí je být schopný slyšet své vedení nebo znát svou pravdu. Já, Matka Země, vás zvu, abyste šli do přírody. Zastavte se. Poslouchejte vítr. Poslouchejte ptáčky. Poslouchejte stromy. Co vám říkají? Když slyšíte jakoukoli myšlenku, je to telepatie. Někdo si může myslet: „Ó, tyhle myšlenky jsou moje vlastní.“ No, lidská forma je kanál a ta slyší pouze to, co nefyzično musí sdělit.

Vaše myšlenky nejsou vaše vlastní, jsou buď z osobnosti nebo jsou ode mne, Matky Země, nebo jsou z duše. Zamýšlejte, aby osobnost ustoupila naslouchejte duši. Co teď slyšíte? Zamýšlejte, aby osobnost ustoupila a poslouchejte mne, Matku Zemi. Co teď slyšíte? Můžete být překvapení při svém větším pochopení, že jste pořád telepatičtí.

Učení se naslouchat svému vnitřnímu vedení z nitra může zahrnovat opuštění médií spolu s televizními a počítačovými médii, protože tyto zdroje informací jsou v rozporu s jedincovou pravdou a vytváří překážku, takže jedincovy zprávy od vedení nebo ode mne, Matky Země, se mohou stát překroucenými nebo neslyšenými. Z tohoto důvodu vás vedu, abyste šli do přírody, naladili se do sebe a opustili falešné formy zábavy.

Mila zjistila, že když se zpřístupnila svému vnitřnímu vedení, nebyla delší dobu osamělá nebo dokonce sama. Protože vždy byl přítomný někdo, s nímž mohla mluvit a takové vedení viděla mnohem bystřejší, vědomější a informovanější, než většinu lidí, které znala. Na dvouleté údobí Mila neměla žádné přátele a strávila většinu času posloucháním svého vedení. Během tohoto údobí jejího života byl zahájen její vzestup a její porozumění a tak získala své pochopení tohoto procesu, takže to mohla v pravý čas sdílet s ostatními jako učitel.

Docela nedávno se zcela otevřelo Oovo vedení. Již není odkázaný na jiné metody rozeznávání své pravdy, jako je třeba svalové testování, protože plyne bezvýhradně jeho telepatickými kanály. Mila a Oa nesledují televizi, neposlouchají rádio, ani nečtou noviny nebo časopisy, ani nechodí na filmy. Také ‚nesurfují na webu‘. Mila a Oa poslouchají své vnitřní vedení a následují je po celý čas a v každé situaci. Tráví svůj čas buď psaním, prací s jejich studenty, vyučováním nebo věnují svůj čas naladěním se do nitra, aby viděli, jaký je jejich další krok. To jim umožnilo vzestupovat a když se každý naučí totéž, také podobně vzestoupí.

To, co zasahuje do vedení nebo do komunikace s duší nebo se mnou, Matkou Zemí, je většinou jedincova osobnost. Osobnost je vytvořena z mnoha rozlámaných kousků duše, které se rozštěpily v mnoha pádech ve vědomí lidského druhu a Země. Při vzestupu se tyto zlomené kousky opět stávají celkem. Někdy spouští tyto rozlomené kousky duše zasahování mezi tělem a duší, takže člověk nemůže čistě slyšet své vedení. Při zamýšlení mít tuto osobnost stranou je vytvořena čistší cesta pro jedincovo vedení, jíž toto vedení přijde.

Avšak když to nefunguje nebo když člověk nemá důvěru v to, co slyší, je zde ještě jiná metoda poznání své pravdy, která je nazvána ‚svalové testování‘. Svalové testování, jinak známé jako ‚aplikovaná kinesiologie‘ je způsob, při němž tělo rozeznává pravdu určité situace. Tělo je měřičem pravdy, založeným na síle svalů, při níž silná svalová reakce je ekvivalentem pro odpověď ‚ano‘ a slabá síla svalů je ekvivalentem pro ‚ne‘.

Proč tělo může říci svou pravdu? Inu, tělo ví. Tělo je forma biologického vědomí, které má nekončící komunikaci s jedincovou duší a jeho vedením, ať už člověk telepaticky slyší toto vedení, či nikoli. Proto jedincovo tělo ví pravdu jeho existence a takové tělo zná i odpovědi na všechny otázky, které mohou zahalovat jedincovo vlastní dilema.

Jak může člověk zpřístupnit tuto úroveň tělesné znalosti? Svalové testování je snadné. Ale jsou zde některé háčky, které bych ráda já, Matka Země, vysvětlila, abych učinila toto testování přesnější pro ty, kteří používají tento způsob pochopení své pravdy nebo k ověření toho, co slyší telepaticky od svého vedení.

Jak svalově testovat vaši pravdu

1. Chvilku před svalovým testováním věnujte uzemnění. Napojte se pevně do centra Země, když sedíte nebo stojíte s oběma chodidly na podlaze. Představte si vlákno z obou chodidel a kostrče, ukotvené do Aurory, slunce uprostřed Země. Nyní rozšiřte toto vlákno z kostrče, aby bylo dva metry (6 stop → 1 stopa/foot = 0.305 cm) širokým kmenem stromu, v jehož jste středu.

2. Požádejte mne, Matku Zemi, abych vás ukotvila. Požádejte mé Marie, neboli mé Hlídací anděly, aby vás obklopovali.

3. Zamýšlejte odplavit ze svého nejbližšího pole všechny neresonantní nebo disharmonické frekvence, entity a vlákna. Požádejte osobnost,.aby ustoupila, abyste mohli jasně slyšet své vedení. Představte si překrásnou bledě zelenou a modrou frekvenci, naplňující vaše pole a vytlačující všechno ostatní do centra Země k přeměnění.

4. Nyní zamýšlejte být vhodně polarizovanými. Polarizace souvisí s průběhem správných frekvencích pro vaše pohlaví. Když jste muž, měl byste spouštět mužské frekvence. Když jste žena, měla byste spouštět ženské frekvence. Když spustíte správné frekvence pro své pohlaví, budete správně polarizovanými. Převrácení polarizace znamená, že budete dostávat opačné odpovědi (‚ne‘, když odpověď bude ‚ano‘ a ‚ano‘, když bude odpověď ‚ne‘).

5. Když zjistíte, že nemáte vhodné frekvence dostupné pro své pohlaví, požádejte mé Marie, aby s vámi pracovaly a přidaly tyto frekvence do vašeho pole. Poznámka: ti, kteří mají problémy se spuštěním vhodných frekvencí na základě pohlaví, mohou mít nevědomé vzory, které musí být adresovány a které obklopují odpor nebo strach z jejich vlastního pohlaví. Zamýšlejte uvolnit tyto vzory právě před tím, než v noci jdete spát.

6. Spusťte energetický systém kundalini a umožněte mu plynout vzhůru po páteři. Pro více informací se podívejte na cvičení pro spuštění kundalini ve článku ‚Podpoření lidské formy při vzestupu‘. Pohybujte rukama pomalu nahoru před svým tělem, abyste prošli každou čakrou, začínající na konci páteře a končící nad vrcholkem hlavy, abyste se ujistili, že se energie pohybuje vzhůru páteří.

7. Spojte své prsty obou ruku do kruhu, spojením palce a třetích prstů neboli prostředníčků. Teď do sebe vzájemně vložte své prsty, podobně jako do sebe zapadá řetěz.

8. Nyní položte otázku: „Jmenuji se (doplňte své jméno)?“ Teď, když se prsty vzájemně silně stlačují, zkuste do sebe zapadající kroužky odtrhnout. Když je nemůžete odtrhnout, jde o silnou svalovou odpověď, která je považována za odpověď ‚ano‘.

9. Teď položte otázku: „Jmenuji se (doplňte jméno jiné, než je vaše vlastní)?“ Znovu chvíli k sobě prsty tlačte, zkuste do sebe zapadající kroužky od sebe odtrhnout. Když je můžete odtrhnout, jde o slabou svalovou odpověď, která se považuje za odpověď ‚ne‘.

10. Měli byste dostat ‚ano‘ odpověď na vaše jméno a žádnou odpověď na jméno jiné než je vaše vlastní. Když dostáváte protichůdné zprávy, vraťte se a zopakujte kroky 1 až 9 a zkuste to znovu. Každý člověk je jiný a může to vyžadovat různé praktiky, aby věděl, kdy je odpověď ‚ano‘ a kdy ‚ne‘.

11. Když dostáváte správnou odpověď neboli ‚ano‘ na své jméno a ‚ne‘ na jiné jméno, jste připraveni ptát se na jiné otázky, které si přejete znát, neboli jaká je vaše pravda v určité situaci. Jste také připraveni ověřit každé vedení, které telepaticky slyšíte.

Buďte však opatrní při tom, jak vyjadřujete své otázky, protože když takové otázky nejsou důkladné při tázání, můžete dostat ‚ano‘ na určitou otázku, i když by to mělo v současnosti být ‚ne‘. Příkladem toho může být otázka: „Potřebuji si koupit nové auto?“. Odpověď může být ‚ano‘. Avšak když tuto otázku přestylizujete a zeptáte se: „Potřebuji si v současné době koupit nové auto?“, může být odpověď ‚ne‘. Tato otázka bude ‚ano‘ nebo ‚ne‘ v závislosti na monitorování toku, který zná vaše tělo zda bude ano či ne, dlouho předtím, než to uděláte ve fyzičnu.

Tak jak tělo rozumí budoucnosti, když člověk zdánlivě neví, co se příště stane? No, tělo zakouší budoucnost v mnoha dimenzích předtím, než tato sestoupí do formy. V podstatě dnes tělo zakouší osmkrát v rozpětí více než mnoha měsíců nebo let, protože nyní sestupuje do fyzična osmi oddělenými dimenzemi obklopujícími Zemi. Jako takové to není pro tělo žádné překvapení, když člověk ztrácí svou práci, nebo opouští druha nebo když umírá. Tělo již tuto věc zakusilo osmkrát předtím, než se to stalo fyzickým a tak všechny tyto projevy jsou ve skutečnosti karmické. Tak svalové testování může člověku umožnit přinést do vědomí úroveň znalostí svého těla, která může být mnohem obsáhlejší, než jedincovo současné povědomí.

Já, Matka Země, vás zvu, abyste se začali ladit do nitra. Zvu vás, abyste začali poslouchat svou vlastní pravdu a bezvýhradně ji následovali. Také vás zvu, abyste zamýšleli vzestupovat a plynout se všemi změnami vězících v tomto procesu. Pouze když se ti, kteří jsou vysazeni pro probuzení, pohnou, bude zde cesta, kterou bude následovat zbytek lidstva.

Doufáme, že jste shledali tyto informace užitečnými na vaší osobní cestě vzestupu. Zveme vás, abyste se k nám letos připojili na Konkláve mistrů nebo příště, budete-li k tomu vedeni ze svého nitra. Pokud jste vedeni, abyste se k nám připojili, vězte, že jste vedeni mnou, Matkou Zemí, abyste podpořili vývoj Země. Vězte, že když si vyberete podporovat vývoj Země, já na oplátku budu podporovat váš vývoj.

Do naší další komunikace,

Aloha-Nui-Loa (zůstaneš v mém srdci, až ty i já budeme opět jedno).

Namaste (Bůh/Bohyně ve mně, ctí Boha/Bohyni v tobě).

 

Domovská stránka: SSOA