Edgar_Cayce_-_foto_upraveneEdgar Cayce (18.3.1877 – 3.1. 1945)

 

Edgar Cayce, známý možná více pod titulem „SPÍCÍ PROROK“, byl jedním z největších a nejznámějších amerických sensibilů/mystiků/léčitelů. Tento člověk měl mnoho darů, které v průběhu svého života postupně rozvíjel. V průběhu 42 let, kdy se věnoval mimosmyslovému vnímání, poskytl na 20 tisíc výkladů, z nichž více než 13 tisíc bylo zdokumentováno. Více než 2/3 byly zdravotní výklady.  Druhé nejpočetnější byly tzv. životní výklady.

Edgar Cayce pracoval tak, že se vždy uvedl do stavu tranzu, ve kterém se napojoval na univerzální vědomí a získával odtamtud odpovědi pro člověka, který za ním přišel pro pomoc. Vždy mu u toho asistovala jeho manželka, která ho vedla a pokládala mu otázky, či četla něčí sen, o jehož výklad pacient žádal. Edgar Cayce odpovídal z hypnózy změněným hlasem na požadované otázky. Občas se stávalo, že v průběhu výkladu přinesl poselství, týkající se někoho dalšího, většinou šlo o bližní člověka, kterému podával výklad. Vše zapisovala jeho stenografka. Zachovalo se přibližně 50.000 strojem hustě popsaných stran výkladů, které do dneška prohlížejí a studují spousty lidí, zajímající se o duchovno, ale také vědci, spisovatelé, či studenti. Nikoho nenechává jeho dílo chladným, jelikož jeho dílo obsahuje důležité poselství – poselství reinkarnace, lásky a služby druhým.

Už jako dítě na rodné farmě v blízkosti Hopkinsville v Kentucky udivoval schopnostmi, které přesahovaly okruh pěti smyslů. Jako šestiletý řekl rodičům, že dokáže vidět a hovořit se „zjevenými“ příbuznými, kteří nedávno zemřeli. Vídal skřítky a povídal si s nimi.

Když mu bylo 21 let onemocněl paralýzou svalů v hrdle a hrozila mu úplná ztráta hlasu. Protože lékaři nebyli schopni ani určit fyzickou příčinu tohoto stavu, ani ho vyléčit, Edgar požádal svého přítele, aby se mu pokusil pomoci hypnózou. Jeho přítel se zhostil této úlohy na výbornou a Edgar dokázal v hypnotickém stavu vyřešit svůj tíživý problém. Nejenže si určil diagnózu, ale doporučil si léky a terapii, které úspěšně obnovily jeho hlas a vyléčily ho. E. Cayce jako ortodoxně věřící a pobožný člověk se zpočátku bál tento svůj mimořádný dar využívat ve prospěch jiných. Až později ho k tomu přemluvili přátelé.

K lékařským výkladům mu stačilo znát jméno pacienta a jeho adresu. V tranzu se napojil na Akašické záznamy, které vnímal jako knihovnu, kde k němu vždy přicházel starý muž s knihou života daného člověka, kterému chtěl pomoci. Potom nadiktoval diagnózu, vhodnou léčbu a jméno lékaře, za kterým má člověk zajít. Nikdy nikoho neléčil sám. Legrační je, že doktor, za kterým posílal většinu svých klientů – Edgara Cayceho v současném životě vůbec neznal a cítil se mu býti zavázán, že mu posílal takovou klientelu. Jednoho dne to lékař nevydržel a Edgaru Caycemu zavolal, aby mu poděkoval. Edgar Cayce mu vysvětlil, že v bdělém stavu si nepamatuje, co a proč říkal a že vlastně ani sám neví, proč k němu všechny ty lidi posílá. Když si později na toto téma udělal výklad, zjistil, že s tímto mužem, který byl nyní lékařem – spolupracoval již v dřívější inkarnaci, když byl knězem Ra-Ta v Egyptě, kdy společně léčili lidi. Proto mu důvěřoval i v tomto životě a je úplně jedno, že se neznali ze současného života – jeho duše si pamatovala, komu může důvěřovat, kdo léčbu provede tím správným způsobem..

Edgar Cayce byl křesťan. Byl velmi silně věřícím člověkem, který si každý rok přečetl Bibli a jeho ideálem byl Ježíš. Rád ve výkladech i v bdělém stavu citoval pasáže z bible, či slova, která pravil Ježíš a jeho učedníci. Věděl, že celý vesmír je protkaný jednou látkou, jedním duchem a že všichni jsme jedno. Že v každém z nás sídlí Bůh. Nabádal lidi k tomu, aby se chovali k druhým s láskou, s pochopením a soucitem. Mnoho času věnoval dětem a výkladům pro děti a poučoval rodiče o tom, jak důležitá a těžká je role rodiče a co je nezbytné znát a vyzařovat před tím, než se pro tuto roli člověk ve svém životě rozhodne. Radil rodičům, jaké talenty jejich dítě má a jak by ho měli správně vézt, aby jeho talenty nezůstaly ututlány a potlačeny, nýbrž aby se naopak rozvíjely.

V průběhu času se v jeho zdravotních výkladech objevovalo stále více náznaků a spojitostí s minulými životy. V bdělém stavu si toho nebyl vědom, ale když si později pročítal své výklady, bylo mu jasné, že na tom všem je něco víc. 20 let potřeboval k tomu, aby se připravil na další krok – životní výklady!

Několik životních výkladů poskytl i sám sobě, aby se dozvěděl, že v jenom z jeho životů byl knězem Ra Ta z Egypta, trojským válečníkem, v jiném byl perským vládcem, které svůj lid duchovně vzdělával a učil je léčit, ale byl i vojákem a pijanem a mnoha, mnoha dalšími. Nebyl dokonalý, nebyl bez chyby. Ale věděl, co se mu vyšší sféry snaží naznačit a tak čerpal ze své minulosti, aby mohl minulé chyby napravit a tak vyrovnat svou karmu z předešlých inkarnací. Ale to, co protínalo téměř všechny jeho inkarnace, byla duchovní moudrost a služba druhým.

Ona karma sama o sobě není ani dobrá, ani špatná. Karma prostě je. A to, jaká je – záleží čistě jen a jen na vás samotných. Na vašich volbách a vašich skutcích. Vesmír není tak těžké pochopit. Celý vesmír se řídí tím – co zaseješ, to taky sklidíš. Co vysíláš, to se k Tobě vrací. Jsi sobecký a rád ovládáš lidi? Nebo jsi vlídný, oplýváš slunečnou náladou za každé situace a vždy máš chvíli na to, aby sis druhého se zájmem vyslechnul? Je Ti lhostejné trápení druhých? Nebo cítíš soucit? Nakrmil jsi někdy toulavého psa? Nebo jsi měl pro něj jenom nadávky a ještě jsi ho k tomu nakopl? Pomohl jsi někdy babičce přejít přes cestu? Nebo jsi ji zabral místo na sezení v tramvaji a tvářil ses, že ji nevidíš? Miloval/a jsi dostatečně svoji ženu/muže? Byl jsi věrný svým snům a ideálům? Žil jsi podle toho, co jsi říkal? Nebo tvá slova byla jenom planá klišé?

V životních výkladech Edgara Cayceho je mnoho fakt, která se dají stopovat do minulosti, která se dají dokázat. Mnoho z jeho výroků byly po mnoha letech ověřeny i vědecky. Za svůj život poskytl životní výklady sobě, svým blízkým, i „cizím lidem“. Všechny tyto úžasné výklady propojují neviditelné nitky. Když se začtete do knih o Edgaru Caycem a začnete studovat jeho výklady, tak zjistíte, jak neskutečným darem tento člověk oplýval. Pomocí životních výkladů učil lidi chápat, že nejsme jen tělo, které po smrti umře. Jeho vzkaz byl jasný: „Nejste jen tělo! Jste duše, která přetrvá věčně! Jste duše, která prochází procesem učení se v podobě inkarnací….která je na cestě Domů, jen jste na to zapomněli….“ Ale to nevadí, Edgar Cayce se uměl rozpomenout za vás. Neřekl Vám samozřejmě najednou všechny vaše minulé životy, takový fakt by běžnému člověku nebyl vůbec k užitku, spíš by ho zahltil. Vždy mu řekl jen o životě, či životech, které měly vliv na ten současný. Řekl dost na to, aby pomohl, ale zase si dával pozor, aby neřekl víc, než bylo nezbytné. Matce, která měla problémy se svou dcerou, vysvětlil, že v minulém životě svou dcerku odložila a nestarala se o ni. Proto ji v současném životě její dcera odmítá. Dcera vůči ní cítila zklamání a dluh…bolest odloženého dítěte přetrvala….absence mateřské lásky v minulém životě ji poznamenala. Tento fakt kazil jejich současný vztah. Když si ale obě ženy uvědomily, v čem spočívá jejich problém, mohly celou tu věc uchopit a vstřebat do svého vědomí. Mohly si odpustit, mohly se z této věci poučit a přenést se přes celou tu bolestivou záležitost a jejich vztah vybudovat úplně nanovo. S láskou. Potom už jim nic nebránilo v plnohodnotném a láskyplném vztahu matky a dcery.

Manželce, ke které se její muž choval hrubě a majetnicky, Edgar Cayce řekl, že v minulém životě si ji koupil jako otrokyni. Proto není divu, že se k ní v tomto životě chová tak hrubě a majetnicky – pozůstatek z tohoto minulého života, kdy byla jeho otrokyní.

Další lidé měli různá tělesná postižení a ve svých dopisech líčily Edgaru Caycemu jejich dramatické a těžké životní osudy. Edgar Cayce vždy dokázal najít důvod – pozůstatky z minulých životů, kdy mohli pomoci na správném místě ve správnou dobu, ale oni to neudělali, protože byli příliš slabí. Nebo se na poslední chvíli přiklonili na špatnou stranu. Nebo poslouchali lži, namísto toho, aby bránili pravdu. Či snad byli příliš egoističtí a žili své životy jen pro své vlastní potěšení a nebrali v potaz, jak se chovají k druhým. Mnohdy udělali něco velice nepěkného, co poznačilo jejich ducha natolik, že se to manifestovalo i na hmotné úrovni - na jejich tělech. Ono si stále mnoho lidí neuvědomuje, že to, co schovávají uvnitř, vyzařuje navenek. Osvícený člověk nemusí mít chirurgicky upravenou tvář a dokonalé tělo a přesto bude krásný. Proč? Protože z něj bude vyzařovat krása jeho duše. Jeho světlo a jeho láska ke všemu stvořenému z něj budou vyzařovat přímo hmatatelně.

Pomohl mnoho lidem – rozpomenout si na své minulé chyby a pády v říších, jako byla např. Atlantida, čímž způsobil ještě větší rozruch kolem své osoby, ale i na dary, které měli a uměli s nimi nakládat. Pomohl jim, aby tyto dary rozvinuli i v tomto životě. Radil lidem v tom, jaká práce by se k nim hodila a byl jim schopen říci i to, kde mají zkusit své štěstí a kde je přijmou. Léčil jim ducha i tělo, dodával odvahu a ukazoval cestu, když ztratili směr.

Neustále všem připomínal, jak důležitá je meditace a schopnost snít a své sny si pamatovat. V meditaci se zahledíme dovnitř, vylazujeme se a nasloucháme našemu nitru, naší duši, našemu vyššímu já, které nikdy nezapomnělo. Doporučoval se při meditaci obalovat světlem, jelikož v době meditace k nám mají snadnější přístup jiné mysli, včetně myslí zemřelých lidí a dále další formy duchovních energií. Na rozdíl od spánku, kdy jsme před těmito vlivy automaticky chráněni, není během meditace tato ochrana automatická. Je tomu tak proto, že v čase meditace se dobrovolně otvíráme neviditelným silám.

Měl skupinu lidí, které učil snít, své sny si pamatovat, umět si je vyložit a potom je zahrnout do svého života. Když snící svůj sen zapomněl, nevadilo, Edgar Cayce se uměl rozpomenout za něj. Mnohdy, i když si snící své sny pamatovali, dodal mnoho detailů, které jim unikly, či jisté věci trošku poupravil. Učil je tomu, že se v jejich snech skrývá klíč k lepšímu životu.

Zaujalo vás naše povídání? Přečtěte si o Edgaru Caycem více v knížkách o jeho životě a díle. Nabízíme  vám v jednotlivých článcích seznam knih, které jsme četli a krátké výňatky z nich.