Zasvěcení lidská a sluneční - 4. kapitola

 Vznik hierarchie

takaki5

 

Příchod na planetu

Pro naše účely stačí vědět, že v polovině Lemurské epochy, tedy přibližně před osmnácti miliony let, se udála ohromná událost, která mezi jinými způsobila následující vývoj událostí: - Planetární Logos našeho pozemského plánu, jeden ze „Sedmi Duchů před Trůnem“ vzal na sebe tělo a jako Sanat Kumara, Starobylý Pán věků, neboli Pán světa, sestoupil na hustou fyzickou planetu. A od té doby již s námi neustále přebývá. Kvůli extrémní čistotě své podstaty a faktu (z lidského pohledu) relativního neposkvrnění hříchem, není na husté fyzické úrovni schopen odrazu (reflexe). A proto nemohl přijmout materiální, fyzické tělo podobné našemu, ale používá éterické tělo. Je největším ze všech Avatarů neboli „Přicházejících“. Je přímým odrazem té ohromné Bytosti, která žije, dýchá a koná skrze celou planetární evoluci a která vše udržuje aurou, čili magnetickým polem svého vlivu. V něm žijeme, pohybujeme se a máme své bytí. Nikdo z nás nemůže projít za dosah jeho aury. On je Velikým obětníkem, tím který opustil slávu vysokých oblastí a pro dobro vývoje lidských synů na sebe vzal fyzickou formu podobnou člověku. Pro lidstvo je „Bdícím v mlčení“. Ačkoliv přesněji vyjádřeno: Planetární Logos, působící na vyšší úrovni vědomí, je oním skutečným „Tichým pozorovatelem“ plánu planetární soustavy. Můžeme to vyjádřit následovně: Kníže světa, Jediný zasvětitel, je ve vztahu k Planetárnímu Logu tím, čím je fyzický Mistrův projev vůči své Monádě na monadické úrovni. V obou případech je střední úroveň vědomí zastoupena tou vyšší, Duší, nebo-li Vyšším já. A to, co vidíme a známe, je přímým, sebestvořeným projevem čistého ducha. Právě to je ta oběť. Je ale třeba mít na paměti obrovský rozdíl jejího rozsahu. Sanat Kumara je svým vývojovým stupněm natolik v předstihu před Adeptem, jako Adept před „zvířecím člověkem“. To bude šířeji rozvedeno v následující kapitole.

Spolu s Pánem světa přišel na zemi zástup jiných vysoce rozvinutých Bytostí, reprezentujících jeho vlastní karmickou skupinu a také Bytosti, které jsou projevem trojí přirozenosti Planetárního Logu. Lze říci, že ztělesňují síly vyzařující z center hlavy, srdce a hrdla. Sestoupily na zemi spolu se Sanat Kumarou, aby tvořily ohniskové body planetárních sil a pomáhaly při velkém plánu sebe-vědomého vývoje veškerého života. Postupně Jejich místa převzali lidští synové, ačkoliv pouze několik málo našich bezprostředně zemských lidí je mezi Nimi. Ti, kteří nyní tvoří vnitřní skupinu okolo Pána Světa, byli povoláni hlavně z řad těch, kteří byli zasvěceni již v době „měsíčního řetězce“ (evolučního cyklu předcházejícího náš pozemský) nebo do ni vstoupili v určitých specifických proudech sluneční energie, řečeno astrologicky, z jiných planetárních soustav. Nicméně ti, které zatriumfovali a vyšli z našeho lidstva, jsou stále početnější a zaujímají všechny pozice nižší než centrální skupina Šesti, tvořící spolu s Pánem Světa srdce hierarchického úsilí.

Přímé následky sestoupení Hierarchie

Důsledek jejich příchodu na Zemi před miliony let úžasně zapůsobilo a následky pociťujeme do dnešního dne. Tyto následky můžeme popsat následovně: Pro dosažení žádaných výsledků mohl Planetární Logos na Své vlastní úrovni přijmout přímější způsob realizace Svého plánu. Jak je totiž dobře známo, planetární soustava se svým hustým tělesem a vnitřními jemnými tělesy je pro Planetární Logos tím, čím fyzické tělo a jemnější těla pro člověka. Z tohoto srovnání vyplývá, že inkarnace Sanat Kumary byla analogií k zhutněnému panství kontroly vědomí vlastního já, kterou Duše lidské bytosti bere na sebe v podobě svého těla při dosažení požadovaného stupně evoluce. Řekli jsme, že v hlavě každého člověka je sedm center síly, spojených s jinými centry v těle, prostřednictvím kterých se síla Duše šíři a cirkuluje při realizaci plánu. Sanat Kumara spolu s dalšími šesti Kumary zaujímá podobnou pozici. Těchto sedm Kumarů je jako sedm čaker hlavy pro sjednocené tělo. Jsou řídícími činiteli a předávají energii, sílu, záměr a vůli Planetárního Loga na Jeho vlastní úrovni. Tato planetární hlavová čakra koná přímo, skrze centrum srdeční a v oblasti hrtanu – a tak ovládá všechny zbývající centra. Toto srovnání možná nejlíp ilustruje vztah Hierarchie k Jejímu Planetárnímu Zdroji a zároveň těsnou analogii mezi metodami činnosti Planetárního Loga a člověka – mikrokosmu.

Třetí království přírody, svět zvířat, dosáhl poměrně vysokého stupně vývoje. Zvířecí člověk ovládl zemi. Byla to bytost obdařená mohutným fyzickým tělem, zkoordinovaným astrálním tělem neboli pocitovým a citovým a základním zárodkem rozumu, který by se časem mohl vyvinout v základ mentálního těla. Ponechán sám sobě by zvířecí člověk po uplynutí dvou aeonů přešel ze zvířecího království do království lidského a časem by se stal uvědomělou, rozumnou bytostí. Jak moc pomalý by tento evoluční proces byl, můžeme zjistit při pohledu na Křováky v Jižní Africe, na Védy (Veddhas) na Cejlonu a na chlupaté Ajny (Ainus).

Rozhodnutí Planetárního Loga vzít na sebe fyzické tělo se stalo mohutným impulsem pro evoluční proces. Díky Jeho inkarnaci a díky způsobům rozdělení sil, které použil, bylo za krátkou dobu dosaženo toho, co by jinak probíhalo nesmírně pomalu. Zárodek mysli byl u zvířecího člověka stimulován a člověk vybaven čtyřnásobně:

a) fyzickým tělem – v duálním provedení: éterickém a pevném,
b) vitalitou – životní silou čili pránou,
c) astrálním čili emočním tělem,
d) vznikajícím zárodkem mysli,

byl zkoordinován, pobídnut k aktivitě a stal se vhodným „nástrojem“, do kterého mohly sestoupit bytosti s vědomím vlastního já, ony duchovní Triády (reflexe duchovní vůle, intuice nebo moudrosti a vyšší mysli), které po dlouhé věky čekaly právě na toto vybavení. Tak vzniklo čtvrté čili lidské království přírody a uvědomělé, rozumné individuum – člověk započal svou pouť.

Dalším následkem sestoupení Hierarchie na zem byl podobný, ačkoliv méně patrný, rozvoj ve všech království přírody. Například v království minerálů některé z nich nebo jejich elementy – prvky dostaly dodatečný podnět a staly se radioaktivními; ve světě rostlin došlo k tajuplné chemické proměně, které ulehčila přemostění mezi královstvími rostlin a zvířat, stejně jako radioaktivita minerálů je způsobem, jak překonat propast, která dosud dělila království minerálů a rostlin. Ve vhodné době vědci zjistí, že všechna království přírody jsou spolu propojena a jestliže částečky jednoho království se stávají radioaktivními, mohou přejít do dalšího. Ale tím se nebudeme zde zabývat. Malé nasměrování postačí těm, kteří mají oči, aby viděli a intuici, která jim dovoluje pochopit význam a obsah slov zatížených obvykle jejich spojováním s čistě materiálním významem.

V Lemurské epoše, po sestoupení Vysokých Duchovní Bytostí na zem, dostaly jejich pracovní záměry systematičnost. Byla vytvořena a zorganizována jednotlivá oddělení a proces evoluce ve všech královstvích přírody byl podřízen vědomému a moudrému řízení tohoto výchozího Bratrstva. Tato Hierarchie Bratří Světla existuje do dnešního dne a jejich práce se posouvá stále kupředu. Oni všichni fyzicky existují, ať už používají pevná těla jako mnoho velkých Mistrů anebo těla éterická – jako vznešení Pomocníci a Pán Světa. Pro lidi je důležité si pamatovat, že Tito Velicí Hierarchové mají své fyzické bytí a jsou s námi na planetě, řídí její osud, vedou její záležitosti a snaží se všechny její evoluční procesy dovést ke konečné dokonalosti.

Centrálním sídlem Hierarchie je Šambala, středisko v poušti Gobi, ve starých knihách nazýváno „Bílým ostrovem“. Tato centrála existuje na éterické úrovni a až lidská rasa dosáhne éterického vidění, pak bude poznána a přijata jako skutečnost. Rozvoj tohoto parametru vidění již není daleko, což je zřejmé ze současného tisku i literatury; avšak Šambala bude patřit mezi poslední posvátná místa, která budou zjevena, ježto se nachází v úrovni dalšího éteru. Někteří Mistrové inkarnovaní ve fyzických tělech žijí v pohoří Himaláje v odlehlém místě zvaném Šigatse, daleko od lidských cest. Ale většina z Nich je rozptýlena po celé zeměkouli a žijí na různých místech, v různých národech, nerozpoznáni a neznámí, nicméně tvoří – každý na svém místě – ohniska energie Pána Světa, a ve svém okolí zprostředkovávají lásku a moudrost Boží.

Otevření Brány Zasvěcení

Prezentace historie Hierarchie a její činnosti skrze tak dlouhé období je nemožné, proto zmíníme jen významnější události z minulosti a poukážeme na určité možnosti do budoucna. Po ustanovení Hierarchie se práce po dlouhá období posouvala kupředu jen zvolna a neradostně. Míjela tisíciletí, na zemi vznikaly a zanikaly lidské rasy dříve, než bylo možné svěřit vyvíjejícím se synům člověka menší práce, vykonávané zasvěcenci prvního stupně. Avšak v polovině epochy čtvrté mateřské rasy – rasy Atlantské – došlo k události, která měla za následek nezbytnost určité změny, respektive obnovení metody Hierarchie. A sice někteří Její členové byli povoláni na jiné pozice uvnitř sluneční soustavy, aby plnili vyšší úkoly. To nezbytně způsobilo včlenění některých více vyvinutých jednotlivců z lidské rodiny do řad Hierarchie. Všichni nižší členové Hierarchie byli povýšeni, aby lidé mohli zaujmout uvolněné pozice. Tehdy byly v poradní síni Vládce Světa rozhodnuty tři věci:

1. Brána, kterou zvířecí člověk vchází do království lidí byla uzavřena. Monádám na vyšší úrovni tedy po delší dobu nebude dovoleno zabírat nová těla. Takto byl omezen počet jednotlivců žijících ve čtvrtém, tedy lidském království.

2. Byla otevřena druhá brána a bylo dovoleno těm členům lidské rodiny, kteří jsou připravení podřídit se určité disciplíně a vynaložit požadované veliké úsilí, vejít do pátého čili duchovního království. Touto cestou lze doplnit řady Hierarchie lidmi ze země, kteří jsou pro to kvalifikováni. Tuto bránu nazýváme Bránou zasvěcení. Dosud je ještě stále otevřena a lidé jí procházejí za stejných podmínek, které stanovil Pán Světa v době atlantské. Tyto podmínky jsou obsaženy v poslední kapitole této knihy. Brána mezi královstvími zvířat a lidí bude otevřena v dalším velkém cyklu, v některých knihách nazvaném „kulatý“. Jelikož toto nastoupí teprve za několik milionů let, nebudeme se tím nyní zabývat.

3. Bylo rozhodnuto o stanovení přesného rozmezí mezi dvěma silami hmoty a duchem. Tímto způsobem byla zdůrazněna dualita vlastní každému projevu a lidstvo mělo být takto poučeno, jak se osvobozovat z omezení čtvrtého čili lidského království, aby se mohlo dostat do pátého, tedy království Ducha. Otázky dobra a zla, světla a temnoty, spravedlnosti a nespravedlnosti byly nastoleny jedině pro dobro lidstva, aby mu bylo umožněno odhodit okovy poutající ducha a dosáhnout duchovní svobody. Takovýto problém neexistuje v nižších královstvích, ale ani pro ty, kteří se již povznesli nad lidstvo. Ale člověk musí poznat dualitu veškerého bytí skrze zkušenost a utrpení. Až ji pochopí, bude volit plné duchovní vědomí božského aspektu a naučí se koncentrovat v tomto aspektu. Tak dosáhne osvobození a skutečně pochopí, že vše je totéž co jedno. Pochopí, že duch a hmota jsou jednotou a neexistuje nic než to, co je ve vědomí Planetárního Loga a v širším měřítku ve vědomí Slunečního Loga.

Hierarchie tedy použila schopnosti rozlišování, vlastnosti tak charakteristické pro lidskou mysl, aby umožnila lidstvu dosáhnout cíle skrze zharmonizování dvojic protikladů a nalezení zpáteční cesty ke zdroji svého původu.

Toto rozhodnutí způsobilo velký zápas, charakterizující civilizaci Atlantidy - válku, která skončila obrovskou destrukcí nazvanou potopa, o které se zmiňují všechny posvátné knihy světa. Síly světla a síly temna se postavily proti sobě, aby pomohly lidstvu. Válka stále trvá a jejím projevem je světová válka, kterou jsme opětovně propuklou prožili. V této světové válce na každé straně stály dva druhy lidí: ti, kteří bojovali za svůj ideál – tak jak jej chápali – ve jménu toho, co považovali za nejvyšší, a ti kteří bojovali za hmotný a sobecký užitek. Do války těchto vlivných idealistů, stejně jako materialistů, bylo zataženo mnoho těch, kteří bojovali naslepo a neuvědoměle, přemoženi karmou ras a neštěstím.

Tato tři rozhodnutí Hierarchie měla obrovský vliv na lidstvo a ještě dlouho bude mít, ale požadovaný výsledek se uskutečňuje a již nyní je patrné urychlení evolučního procesu a významný dopad těchto rozhodnutí na schopnost uvažování u člověka.

Je třeba ještě zmínit, že v řadách členů Hierarchie působí mnoho bytostí, které křesťané nazývají anděly a na Východě dévy. Mnoho z nich prošlo lidským stádiem ve velmi odlehlých dobách a nyní působí v řadách velké evoluce dévů, rovnoběžné s lidskou evolucí. Tato evoluce zahrnuje mezi jiným stavitele naší viditelné planety a také síly, které díky těmto stavitelům tvoří veškeré formy známé i ještě neznámé. Dévové se tedy ve spolupráci s cíli Hierarchie zabývají aspektem formy, zatímco jiní členové Hierarchie se zabývají rozvíjením vědomí uvnitř forem.


Zdroj: Alice Bailey & Djwhal Khul "Initiation, Human and Solar"

© Preklad: Alina Motyková, Lydie Chytrová, Ludmila Kaletová, Yezid

exkluzívne.cez.okno