PYRAMIDY - MARS - SIRIUS: LASER A DRUHÉ KATAKLYZMA ATLANTIDY

 

 
08.08.05   Will Landa
 

V roce 1934 v době seance Edgar Cayce říkal ke své pacientce, že žila před 29 tisíciléty na zemi Atlanťanů v době, kdy tam byly rozvinuty energetické síly s jejichž pomocí se přemisťovaly posádky, když se četly zápisy skrze stěny, kdy se fotografie dělaly na dálku, kdy byla překonána gravitace a vyráběl se úžasný krystal obrovských rozměrů a velké moci. Mnohé z toho přineslo zkázu. Cayce potvrdil, že se Atlantida nacházela mezi Mexickým zálivem z jedné strany a Středozemním mořem ze strany druhé. Důkazy o existenci civilizace Atlanťanů je možné najít v Pyrenejích, Maroku, v Britském Hondurasu, na Yucatanu a na ostrovech Cayce dělil historii Atlantidy na 3 období. První období počítá na 50 tisíc let před naším letopočtem, druhé období na 28 tisíc let př.n.l. a třetí a poslední éra úplného potopení mezi léty 10 500 - 10 000 let př.n.l. Atlanťané se podobali rudé rase. V mnohých článcích Cayce hovořil o době Atlanťanů, kdy probíhal boj mezi dvěma skupinami. Jedna z nich "Děti zákona Jediného" to je světlé síly a druhá "Synové Belialu" - temné síly. Během války mezi nimi byla část kontinentu zničena. V Atlantidě byli mnozí, kteří pochybovali o tom, zda bylo nutné, aby prostí smrtelníci znali aplikaci duchovních zákonů k hmotným principům neboť v tom byla skryta ohromná ničivá síla - říkal Cayce. Atlanťané zhotovili speciální přístroj pro aktivaci sil slunečního záření s cílem vytvořit energii pro koráby a zpracování elektrické energie. Tyto síly byly obrácené k elementům Země a vyvolaly první katastrofu.

 

 

 

 

V květnu 1941 E.Cayce v jednom sezení řekl, že v Atlantidě do prvního zničení pevniny byly využívány síly, které se nyní jen odhalují. Mohou být využívány pro spoje, přepravu i ničení. 2.prosince 1942 byla poprvé uvolněna atomová energie o které Cayce hovořil několikrát již dříve.

V roce 1933 hovořil k jednomu pacientovi : Tento subjekt na setkání představitelů států Atlantidy diskutoval otázku, jak žít s obrovskými zvířaty, která žila na Zemi. Také byly vynaloženy prostředky pro ohraničení prostoru, který by byl nepřístupný pro devianty. Byla to emanace vyzařování smrtelného super kosmického charakteru z různých bodů Země. Tyto paprsky, jak řekl Cayce, budou objeveny až během 25 roků. Na otázku, kdy proběhlo toto setkání, Cayce odpověděl, že to bylo někdy v roce 50 722 př.n.l. Jestliže připočteme k roku 1933 ještě oněch 25 roku z předpovědi, tak zjistíme, že v roce 1955 byl objeven antiprostor, v roce 1957 antineutron.

V roce 1958 již hovořil o antihmotě a o její ničivé síle jestliže vstoupila do reakce s hmotou. V roce 1958 byl objeven laser a maser. Vyprávění Cayceho o 2. a 3. etapě Atlantidy odpovídají odhalení Krystalu, který velmi připomíná krystal k využití laserem. V jedné seanci Cayce říkal: V Atlantidě ještě před druhou katastrofou, v době, kdy již byla pevnina rozdělena, byl tento subjekt mezi těmi, kdož rozšifrovali poslání získané přes krystal a také oheň ( světlo), který se musel stát VĚČNÝM OHNĚM PODSTATY.

V roce 1933 Cayce sdělil něco o technologickém rozvoji Atlantidy, popsal složitou metodu stavby budovy, ve které se nacházel "Ohnivý kámen" nebo výše zmíněný krystal. Omylem jej umístili příliš vysoko na něco, z čeho pak vznikla druhá a ještě horší katastrofa rozdělující Atlantidu na jednotlivé ostrovy. Cayce o krystalu ještě hovořil dále - za prvé popsal, jak vytvořit takový krystal, který je v současné době ukryt na třech místech na Zemi. A to v Atlantidě, která je potopená nebo v Poseidonii, kde část chrámů bude ještě odhalena pod nánosy nedaleko Bimini u pobřeží Floridy. Za druhé v chrámu kroniky v Egyptě, kde subjekt společně s druhými se zabýval pečetěním zápisů přinesených ze země jejich původu.

Za třetí byly zápisy dovezeny na nynější Yucatán, kde několik roků zpět archeologové odhalili kameny staré stavby. Na kamenech je emblém. Tyto kameny budou v budoucnu převezeny do muzea v Pensylvánii a část bude ve Washingtonu nebo Chicagu.

Cayce tvrdil, že mnozí z těch, kdo opustili umírající Atlantidu se přestěhovali do Egypta, Afriky i Ameriky. Jmenovitě v Egyptě, jak předpokládal, se nachází veškerá historie Atlantidy.

 

 

Esoterické znalosti v pyramidách

Mezi egyptology je všeobecně uznávaným názor, že veliké pyramidy se stavěly jako hrobky vládců Egypta a neměly jiný význam či poslání. Ten pravý důvod se zatím zdá být tajný a zatím neodhalená, ale v některých publikacích je již náznak, že stavba pyramid se vedla v předtuše jakési hrozné kosmické katastrofy,že perioda návratu planety X naší Sluneční soustavy byla velmi dobře známa Žrecům ( Žrec = mág sloužící pravdě, znalý tajných, esoterních vědění, je strážcem svých tajemství a vládcem své síly ) Egypta, kteří předvídali jakousi Novou potopu. Ale egyptologové nespojují pyramidy ani s potopou ani s Atlantidou. Přesto přese všechno esoterické práce ukryté v podzemních jeskynních knihovnách v Himálaji Bratrstvem Shambally o tom hovoří. Velmi podrobně o těchto knihovnách píše Helena Petrovna Blavatská ve své známé knize "Tajná doktrína":

"Chaldejská nejsvatější literatura také nenávratně zmizela s očí jako Atlantida... Stavitelé pyramid tyto vědomosti nepochybně ovládali a na tomto vědění byl postaven program mystérií a řada zasvěcení. Od té doby je postavení Pyramid - věčným rekordem a symbolem Mystérií Zasvěcení na Zemi a je stejné jako postavení hvězd na nebi. Cyklus zasvěcení provádí v miniatuře velkou sérii kosmických změn pojmenovaných astronomy " Hvězdným rokem ". Při ukončení cyklu Hvězdného roku, který je 25 868 pozemských let, nebeská tělesa se vracejí ke stejným vzájemným polohám, jaké zaujímaly při zahájení cyklu. Zasvěcený Vnitřní člověk znovu nabývá prvopočáteční stav božské čistoty a vědění, se kterým zahájil svůj cyklus pozemských inkarnací."

" Tajná Doktrína" H.P.Blavatská

"Slovo PYRAMIDA podle esoterických zdrojů pochází od slova PIR = OHEŇ což označuje symbolicky Jediného Božského Plamene Života všech stvoření. Staří zasvěcenci považovali tvar pyramidy za ideální symbol tajné doktríny a institutů předurčených pro její rozšíření.

Čtvercová základna pyramidy je stálé připomínání toho, že Chrám Moudrostí - Hlavní Pyramida Atlanťanů - byl založen na základě Kosmických Zákonů. Stavba pyramidy představuje 4 hmotné elementy z jejichž kombinace je stvořeno lidské čtyř rozměrné tělo. Od každé strany se zvedá trojúhelník, který přestavuje tří rozměrnou božskou existenci uzavřenou ve čtyř rozměrné hmotné podstatě. Vezmeme - li jako základnu čtverec, ze kterého vychází trojrozměrná duchovní síla, pak součet stran čtyř povrchů se rovná 12 a součet čtyř hypotetických čtverců se rovná 16, což tvoří základ 12 + 16 = 28. Toto číslo je posvátným číslem nižšího světa. Jestliže sečteme toto číslo 28 + 7 + 7 + 7 - a tyto tři sedmičky představují Slunce = 21, pak dostaneme číslo 49 které je rovno druhé odmocnině čísla 7 a také je to číslo Vesmíru."

Menli P.Choll "Iniciace Pyramidy"

Dvanáct znaků Zodiaku je analogické Vládci dolních světů, který je symbolicky znázorněn čtyřmi trojúhelníky - což je povrch Pyramidy. Ve středu každého povrchu - je dravec, šelma Jezechiela a struktura jako celek - se stává Cherubínem.

Tři hlavní místnosti Pyramidy jsou ve vzájemném vztahu se srdcem, mozkem a reprodukčním systémem - duchovními centry lidské konstituce. Trojúhelníkový tvar Pyramidy je podobný póze těla, která se dříve používala při meditačním cvičení ( lotosový sed ).

Mystéria učí, že božské energie od Bohů sestupují na vrcholek Pyramidy. Naprosto proniká skrze člověka osou Mundi přesně podle evolučního plánu přes energetická centra - čakry. Osa Mundi proniká skrze pyramidy, hory, chrámy i různé stavby. Všechny svaté hory - jako například Meru, Gerizim, Kaf, Tábor nebo Olymp - tvoří vazbu s vysokými Kosmickými energiemi. Pik hory nebo pyramidy . to je bod kontaktu s nebem, kudy proudí Kosmické energie ve tvaru spirály, která je zaměřena dolů ...

Na obrázku prvním s vyobrazením osy Mundi se trojúhelníky protínají v srdeční čakře člověka - Anahatě. Kabbala i jiná stará zasvěcená učení přidělují Anahatě roli přijímače Univerzálního Logosu přijímajícího Vyšší Kosmické energie.

U druhého obrázku, v meditační poloze " Lotosového květu " připomíná tělo člověka tvar pyramidy s vrcholem v čakře Sahasrara ( temenní ) - tisíci plátkovém lotosu.

Cheopsova pyramida byla vybudována na místě s podivuhodnou geometrickou polohou - na 30. rovnoběžce od rovníku a na poledníku, který rozděluje veškerou pevninu planety vystupující nad hladinu vodstva na dvě stejné poloviny. Pyramida protíná jejich vyšší bod a rozděluje deltu Nilu s velikou přesností a protíná ji i úhlopříčně. Tak přesné výpočty mohla znát jen vysoce rozvinutá civilizace Atlanťanů, jejíž zasvěcení potomci vybudovali v Egyptě svoji kolonii. Nedávno v UNESCO představili francouzští vědci neobyčejně zajímavé materiály o pyramidách v Gíze. Mezi sfingou a Velkou pyramidou se dříve nacházela GALERIE ARKÁNŮ .Dvacet starších žertovných arkánů bylo rozloženo po obou stranách galerie a byly zhotoveny z krystalů, které byly ve vzájemné součinnosti, přičemž ARKÁN = LANO. Neofit, nebo též žák přitiskl ruku na obelisk arkánu a bezprostředně dostal určitá vědění.

Nad sarkofágem, který je v králově komnatě byla odhalena podivná struktura připomínající svým tvarem úly. Struktura je složena ze čtyř elementů stejného tvaru, ale různého materiálu. Jsou vloženy jeden na druhý a sestavují tak galvanický článek. Tento galvanický článek i dnes vylučuje silnou vibraci, kterou registrují nejen přístroje, ale i jakékoliv kyvadlo. Radiosteziologické vyzařování tohoto prvku odpovídá zelenému negativnímu pólu.

Vědci zjistili Hluboké vyzařování nad Velkou Pyramidou během noci. Tato vibrace byla vlnou života nebo vlnou smrti v závislosti na tom, zda byl zasvěcenec ten, kdo se nacházel vně pyramidy. Žreci Egypta věděli, jak převádět a modulovat tuto vlnu pro léčení. Egypťan - starý Zasvěcenec ve Velké Pyramidě, byl k pyramidě stále připoután a stával se léčivým zářičem majícím současně lidskou i božskou kosmickou podstatu.

Zasvěcenec transformoval svoji nižší podstatu, dosáhl vyšší duchovní dokonalosti a proto se nacházel v harmonii se zářením pyramidy. V Chrámu Velké Pyramidy získával způsobilost rozpoznávat všechny vlny spektra a tyto filtrovat.

NEGATIVNÍ ZELENÁ BARVA i pyramidou vylučovaná radiace mají mimořádně silný vliv na člověka a jeho tělo. Toto záření je schopno tělo vysušit a mumifikovat je. Také může obnovit mrtvé tkáně o čemž hovoří i zkušenosti kabbalisty Enella. Jeho současné jméno bylo Michail Vladimirivič Sarjatin a žil v létech 1883 až 1963. Vedl výzkum v Egyptě a došel k závěru, že pyramida uzdravuje tkáně zasažené rakovinou. Tento muž použil při svém výzkumu baterie sestávající ze 4 elementů, přiklopené deseti centimetrovou polokoulí z červeného dřeva, přičemž tato struktura byla podobná té, která byla nalezena v komoře nad sarkofágem faraóna. Analogicky tedy jsou stavěny pyramidy vedle sebe. Již samotný tvar těchto pyramid dovoluje působit jako galvanický článek. Enel odhadl, že ve svazku negativního zeleného záření jsou léčivé energie, které léčí TBC i jiné nemoci. Používejte " čistou vodu " z pyramidy na léčení. Enell objevil, že se takto rychleji a efektivněji projevuje výsledek léčení. Podrobně o tom píše ve své knize "Vyzařování formy a rakovina" (Paříž, Dangl 1958).

Práce dalších dvou vědců L.Schomeri a A.Belizal "Esej o vibrační radiostezii" (Paříž Dangl 1953) také potvrzuje fakt, že je možné s pomocí pyramidy tvořit a získat vlny, jejichž síla je mnohem kvalitněji i množstevně překonává tu, kterou vydávají naše současné aparáty. Série úmrtí expedice Howarda Cartera je nyní objasněna vyzařováním pyramidy.

Zobrazení podoby Thovta - Hermese - Trismegista a soch faraóna Tutanchamóna ukazují,že v rukou drží jakési žezlo schopné vylučovat vibrační paprsek a koncentrovat kosmickou energii. Současná věda se liší od vědy Starého Egypta, zbavena duchovního pramene (zřídla)a proto dosud není schopna odhalit tato tajemství o vlivu formy (tvaru) na prostor a čas.