PYRAMIDY - MARS - SIRIUS: INFORMAČNÍ FENOMÉN VELKÉ PYRAMIDY

 

 
13.08.05   Will Landa
 

Kdy se vlastně stavěly pyramidy ? Jednotný názor na původ těchto staveb mezi vědci i badateli do této doby neexistuje. Jedni říkají 3. tisíciletí př.n.l. a jiní zase 10 000 let a ti třetí opět 70 - 80 tisíc let. K.P.Schmidt zadává oprávněnou otázku: Nebyla Pyramida postavena dříve, než vznikly hieroglyfy a dříve než vzniklo egyptské náboženství ? Čas ještě ukáže, že horní sály pyramidy skrývají tajemství, které se týkají doby předcházející Egyptské říši. Ve světle tajné filozofie egyptských zasvěcenců U.Charmov neobyčejně zajímavými matematickými výpočty určil, že první ceremonie v Pyramidě byla uskutečněna asi před 68 890 lety, kdy hvězda WEGA poslal své paprsky přímo do vchodu této stavby. Sama Pyramida byla dohotovena za 10 - 15 roků před touto událostí. Pyramidy Egypta byly postaveny průměrně před 200 000 léty, to je asi tak 10000 let před druhou katastrofou Atlantidy - říká H.P.Blavatská. Kolem 850 tisíci let proběhlo potopení velkého ostrova RUTA - části bývalého kontinentu Atlantida. DAITIE, malinký ostrov osídlený smíšenou rasou, byl zničen před 270 tisíci léty. Tyto cifry nesouhlasí ani s jednou prací současných atlantologů, kteří připisují Atlantidě jen dobu zániku Poseidonie, posledního zbytku velikého kontinentu Atlanťanů popsaného Platónem v dialozích "Timaios a Kritias".

( Tajná doktrína H.P.Blavatské)

 

 
 

 

 

Tyto cifry nesouhlasí ani s jednou prací současných atlantologů, kteří připisují Atlantidě jen dobu zániku Poseidonie, posledního zbytku velikého kontinentu Atlanťanů popsaného Platónem v dialozích "Timaios a Kritias".

Platón porozuměl vzkazu, který předali Žreci Egypta Solónovi, záměrně zaměňuje dva kontinenty (Lemurii a Atlantidu) - a tak by postupoval každý Zasvěcenec, a připisuje velkému ostrovu (Poseidonic) všechny události, které se staly na dvou starých kontinentech... Nicméně, Platón musel znát jako každý Zasvěcený Adept historii 3.rasy po jejím pádu... ...

Průměrně 300 milionů let uběhlo do přítomnosti obou prvních lidských ras, do vzniku Lemutie a Atlantidy, píše H.P.Blavatská. Kolem 200 tisíc roků nazpátek Učitelé Shambally zakládali impérium Egypta... Bílá lóže potřebovala více čistého prostředí a proto byla přenesena do Egypta, v tu dobu pustou, málo obydlenou krajinu. Ve stejnou dobu se objevily první oddíly přesídlenců z Atlantidy - říká se v knize "Kosmické legendy východu" S.Stulginskise, která představuje sama o sobě krátké vysvětlení "Tajné doktríny", "Agni jogy" Rerichových a "Dopisy Mahátmy".

Pyramidy byly postaveny Zasvěcenci 4.Rasy (Atlanťany) s cílem zachránit pro budoucí lidstvo obrovské vědomosti jejich civilizace. Pyramidy se stavěly s ohledem na možnost velkého zemětřesení. Váha takové pyramidy dosahuje desítek milionů tun. Atlanťané vložili do Velké Pyramidy v Egyptě všechny své vědomosti o Kosmu, získané od civilizace ze Síria a nedávná geniální matematická rozšifrování kódů Pyramidy Sergejem Proskurjakovem toto vše potvrzuje.

"Hlavní chyba oficiální vědy není v předpokládané chronologii, ale v kategorickém způsobu chování s jakým se o této chronologii hovoří, jak ona sama se zakládá na velmi skromných a časem i docela pomíjejících důkazech" píše ve své knize "Fivy" světově proslulý filozof, president mezinárodní organizace Nová Akropole C.A.Livraga.

Před 850 tisíci léty začala kataklyzmata, dostavující se výsledek použití energie Marmaš ( tak nazývali atomovou energii ve výsledku proměny energie ve hmotu - proces zpětný, jaký známe my dnes). Kataklyzmata změnila vzhled planety a náklon její osy vzhledem k ekliptice. Velká Atlantida se rozdělila na dva kontinenty (Ruta a Daitia). Záměna zemské osy vyvolala změnu And, Amerika, část Evropy do jejich nynější podoby. Potomci Atlanťanů se přestěhovali. Na planině byla zvednuta Velká Pyramida... Nikdy nebyla určena pro pohřbívání, ale byla hmotným - materiálním zosobněním vědění, které bylo vyjádřeno přes její rozměry a jejich vzájemných vztahů (poměrů)...

Minula tisíciletí, byla postavena Velká Sfinga ... Tvář sfingy měla črty jednoho z Velkých Mágů - představitele Atlantidy. Nakonec se v nových kataklyzmatech dno moře Sachary pozvedlo a části souše na severu Evropy se ocitly pod vodou.

Předcházející částečné zničení Atlantidy a změna kontinentu Severní Ameriky - země, kdysi představující jeden celek se stále více od sebe oddalovaly.... a na tisíciletí planina zvaná Gíza zůstala opuštěná. Před 12 tisíci léty v důsledku dalšího kataklyzmatu zmizel poslední pozůstatek Atlantidy - ale velká část jejích záznamů a knihoven se již nacházela v africké kolonii - v Egyptě.

Ne 4 nebo 5 tisíc roků zpět byla postavena Velká Pyramida, ale přibližně před 200 tisíci léty, v době odcházejícího rozkvětu 4. pozemské rasy -Atlanťanů. Nadarmo Herodot neříkal, že byla pyramida postavena Bohy a že do její konstrukce bylo vloženo vědění, vycházející za předěly "zlaté sklizně" a že toto vědění přinesl Thovt -Hermes Trismegistos. A také při stavbě Velké Pyramidy Thovtem byla předána tajná písmena:

I P W T .

Inna Vasiljevna Ševaleva, neúnavná cestovatelka a badatelka přes tajemství Atlantidy píše, že souhlasně se starým textem, Thovt - Hermes Trismegistos přišel do Egypta ze západu, odkudsi za mořem. O narození Thovta je napsáno ve 24.kapitole "Knihy mrtvých" a v hymně faraóna Ramsese IV. Tam se zmiňuje o záhadném jezeru nebo "Jezeru dvou ohňů". Se svědectvím o tajném Jezeru Thovta se nejednou setkáváme ve starých nápisech.

Mnoho svědectví bylo zapsáno Thovtem ve 42 tajných knihách. Tyto knihy však bohužel zmizely v době požáru v Alexandrii. Není však vyloučeno, že vědomosti Thovtovy byly uloženy ve Veliké Pyramidě. Toto také potvrzuje H.P.Blavatská ve své knize "Tajná doktrína." "Tajná doktrína " byla velmi rozšířena náboženstvím prehistorického světa (Atlantidy a Lemurie). Důkazy toho jsou ve svatyních tajného okultního bratrstva.

Pověst o tisíci starodávných papyrů, které byly zachráněny, když byla zničena knihovna v Alexandrii ... nenadálá ztráta okultní literatury Babylónu, ztráta klíčů...tajné komentáře k Védám (Indie). To vše je podle ZASVĚCENCŮ ukryto v tajných jeskyních a svatyních.

Kniha DZIAN nebo též DZAN. To je stará kniha, která je prvopočáteční prací, ze které jsou sestaveny mnohé díly ( toma) ... Tajné doktríny.

ŠU - IZIN, to je čínská stará - prapůvodní Bible, a také posvátné díly egyptského Thovta - Hermese. Purany Indie, chaldejská Kniha Čísel a samotná pětidílná Kniha Dzian byly napsány senzarským jazykem, posvátným jazykem ze slov Božských Existencí. Senzar byl znám ZASVĚCENCUM každého národa, prarodiče toltéků mu stejně tak dobře rozuměli jako obyvatelé zaniklé Atlantidy.

 

 

Informační fenomén Velké Pyramidy

Sergej Proskurjakov ve svých knihách "Stavitelé pyramid ze souhvězdí Velkého Psa" a " Po stopách Nostradama" napsal svůj geniální matematický model Velké Cheopsovy Pyramidy. Jeho intuitivní prozření uchvacují a udivují ty, kteří pročetli jeho knihy ale také ty, kteří se obeznámili s jeho modelem na mezinárodních výstavách. Proskurjakov uvádí :

1) Komplex pyramid v Gíze byl postaven na základě jediného projektu vysoko rozvinuté civilizace. Do základu byla vložena Pí - metrická soustava . Vzájemný svazek parametrů se opírá o veličinu π, E = základ pravých logaritmů 2,7182, dále pak F = proporce "zlaté sklizně". 108 = univerzální konstanta Slunečního systému. Analogický svazek je pak ve vzájemném vztahu parametrů Sírius A, Slunce, Země a Měsíc. V plném geometrickém objemu Cheopsovy pyramidy 2,656 567 m3 je zašifrovaná jednota mikro a makro kosmu : přičemž je 2656567 = 137 x 19391 kde číslo 137 je stálá konstanta jemné struktury prvotního principu klasické fyziky a 19391 je konstanta parseku.

2) Architekt komplexu pyramid v Gíze se zdá být představitelem či zástupcem ze souhvězdí Velkého Psa. Kosmický kvartet Sírius A - Slunce - Země - Měsíc se nachází v klasických matematických závislostech. To znamená, že naše sluneční soustava v kosmickém měřítku vchází do souhvězdí Velkého Psa.

3) V součtovém geometrickém objemu tří velkých pyramid, který se rovná 5,132.000 m3 je zašifrován Planetární systém Síria :

číslo 5 = společné číslo nebeských těles

číslo 1 = Sírius A

číslo 3 = Sírius - systém troj hvězdy Sírius A,B,C

číslo 2 = číslo sputniků Síria C

A toto všechno odpovídá kosmogonickým představám afrického kmene Dogonů.

V celkové geometrické stavbě pyramid v Gíze, v jejich seskupení 4 - 2 - 4 je zašifrována planetární stavba Slunečního systému : Zemní skupina, giganti Jupiter, Saturn a nejdále od Slunce i stále neznámá planeta X jejíž parametry jsou : průměr 4 090 km, velká poloosa orbity je asi 232 - 235 astronomických jednotek tj. střední vzdálenosti od Země ke Slunci. Sfinga zosobňuje Slunce.

4) Slovu PYRAMIDA je tak dán nový význam - gigantický hierarchický žebřík sestávající ze 4 masivních stupňů světové stavby : Kosmos - Sluneční soustava - Země - smrt (umírání), což ztělesňuje Sírius A - Slunce - Země - Měsíc.

Proskurjakov definoval, že prodloužená úhlopříčka Velké pyramidy přesně ohraničuje deltu Nilu a poledník procházející přes vrchol pyramidy, dělí tutéž deltu na dva stejné sektory. U Egypťanů v době faraónů nebyly žádné mapy. To znamená, že to jsou výpočty jiné civilizace.

Druhý div : z galerie vedoucí ke královské komnatě a mající úhel náklonu v poměru k horizontu 26 stupňů a 34 minut se odkrývá pohled na Polárku, která 2800 roků př.n.l. byla jednou z hvězd v souhvězdí Draka. Období precesního pohybu severního pólu Vesmíru kolem souhvězdí Draka a podle výpočtu astronomů je 26 000 roků. Mezitím, dřívější - staří naši předchůdci, udávali přesné číslo Hvězdného roku 25 920 let. U H.P.Blavatské je jeden Hvězdný rok roven 25 868 rokům pozemským.

V současné době je severní pól světa (Vesmíru) nedaleko hvězdy ALFA Malé Medvědice, proto se také nazývá Polární. Za dvanáct tisíc roků se polární hvězdou stane hvězda ALFA Lyry (Vega).

Stavitelé pyramid měli představu nejen o čísle Pí.¨(π), ale i o základu přirozených logaritmů označovaných písmenem "e" a rovnající se číslu 2,71828... Jak jinak objasnit tento fakt, že plocha povrchu zemské koule 510 mil.km2, dělená na světovou plochu všech 4 stěn Cheopsovy pyramidy 86980 m2 dává ve výsledku číslo 5,86572 x 109, což se přesně rovná součtu π. + E vynásobené na miliarduV plné ploše povrchu Cheopsovy pyramidy jsou založeny vzájemné vztahy mezi povrchem světového oceánu a země a zobecněnou plochou kontinentů S3 - plocha Země, So - plocha oceánů Sm - plocha kontinentů a dostaneme vzorec:

S3 / S0 = √2 : S0 / Sm = √2 + 2

Z druhé strany je plný povrch Cheopsovy pyramidy roven 2 x 10 5 m2. Průměr geometrické plochy světového oceánu a kontinentů Země se rovná 232 mil.km2, plocha základny Cheopsovy pyramidy je 232,42 m2. Vzbuzuje to dojem vzájemného svazku S3/Sm - plocha Země k ploše kontinentů + 1,0816 a plocha základu Velké pyramidy = 1,08 22x 104 m2.. .P.Blavatská psala : "Vnější formy Velké pyramidy symbolizují principy, které jsou základem (podstatou) přírody a ty jednoznačně ilustruje tím samým principem geometrie, matematiky, astronomie i astrologie."