Odhalená kabala #1: Základní přehled

odkaz na video: https://youtu.be/othS060neEE

 

Lekce pro americký televizní kanál Shalom TV

Anthony Kosinec

 

  • Zvýrazněno: Původní Baal HaSulamuv text
  • Normální: Komentáře Tonyho Kosineca
  • Kurzíva s malými prvními písmeny: zdůrazněná slova
  • Kurzíva s Velkými prvními písmeny: přepis z hebrejštiny

 


Ahoj a vítejte do Odhalené Kabaly. Jsem Tony Kosinec. Jsem jeden ze studentů Rava Michaela Laitmana, který je přímým žákem Rava Barucha Šaloma HaLeviho Ašlaga, který je synem a přímým následníkem Rava Jehudy Ašlaga, lépe známého jako Baal HaSulam - "Pán Žebříku," jež byl uznán předním kabalistou dvacátého století.

Toto vám říkám, protože v kabale existuje linie učení a to, o čem budeme mluvit, je autentická kabala. Nepředstavíme vám pohled učenců, ale lidí, kteří ji praktikují - lidí, jež jsou kabalisty. V této sérii dostanete nejen přehled autentické kabaly, ale také klíče - základní koncepty, způsoby, jak přistupovat k této moudrosti, aby se vám mohla otevřít - protože to je způsob studia, způsob myšlení, způsob cítění, který je velmi odlišný od našeho normálního vnímání věcí, a vyžaduje, jako jakákoliv schopnost, ovládnutí základů. V naší sérii dvaceti lekcí pokryjeme všechny ty, které je důležité, abyste znali.

Začněme s přehledem kabaly, protože je kolem ní opravdu mnoho zmatků. Venku je mnoho informací o kabale. Je tu, myslím, možná tisíc knih za rok, které jsou o tématu vydávány, a žádná z nich nemá vůbec nic co dočinění s kabalou; jsou všechny jen jakousi směsicí lidských představ o tom, co si myslí, že by to mohlo být, co by to mělo být, jejich intuice, jejich představy, a není to jejich vina. Je zde velká touha vědět, co kabala skutečně je, protože je zde pocit, že je důležitá, mocná, a že drží něco, co je v tomto světě skryto.

Je nazývána „skrytou vědou" ze tří důvodů. První - byla záměrně skryta samotnými těmi, jež Kabalu praktikují, kabalisty. Kabala začala před čtyřmi tisíci lety s Abrahámem, kolem roku 1947-1948 před začátkem našeho letopočtu. Během této doby - po dva tisíce let - do začátku našeho letopočtu, zničení druhého chrámu, nebyla schována, byla veřejně vyučována. Znáte příběhy o Abrahámovi, sedícím na prahu svého stanu a zvoucího dovnitř pocestné, ukazujíc jim pohostinství. No, co ve skutečnosti dělal bylo, že zatímco je sytil, učil je moudrost kabaly. Druh duší, které žily v té době byly o něco čistější než ty, které žijí dnes, a rozuměly jí přirozeněji.

Ale na začátku našeho letopočtu se něco stalo, zkáza chrámu, která lidem té generace a po následujících dva tisíce let znemožnila opravdu pochopit cokoliv v kabale. V tomto bodě se objevila náboženství; v tomto bodě se objevily spekulace lidí o tom, jak tento svět funguje, co je univerzum, co je Stvořitel a tak dále...rostly na představách lidí podle specifického principu, který se v lidských bytostech a jejich vývoji dostal do popředí. Tato vlastnost lidí jim zabraňovala porozumět, proto ji kabalisté skryli.

Pokud k něčemu nemáte přístup, stále máte knihy. Problém je, že je také nazývána skrytou vědou, protože knihy samotné jsou psány velmi zvláštním jazykem, neznámým lidem, kteří je čtou. Všechny Kabalistické knihy jsou napsány jazykem, nazývaným „jazyk větví," ve kterém používají slova z našeho světa - objekty, hrnek, kniha, stůl, rodina, cestování, války - všechny tyto věci, které vidíte v pěti knihách Mojžíšových a v dalších kabalistických knihách, ale nemluví o ničem v tomto světě. Ani jediné slovo se v žádné kabalistické knize nevztahuje k čemukoliv v tomto světě. Vztahuje se pouze k silám nahoře, které vytvářejí a udržují věci, které se v tomto světě objevují.

Kabalisté používali speciální jazyk, který ukazoval na to, o čem opravdu mluvili, a pouze student, který určité moudrosti dosáhl, byl schopen tomu tímto způsobem rozumět a slyšet to. Nyní musíte pochopit to, že svět, ve kterém žijeme, není světem příčin - je to svět následků. Není nic, co v tomto světě můžeme udělat, co by mělo jakýkoliv efekt na Vyšší Svět, odkud pochází náš zdroj, kde věci, které vidíme v našem světě, zapouštějí své kořeny. Žádná fyzická akce nemá na něj žádný efekt, a proto žádné z věcí, které zde v tom světě děláme s cílem, abychom vyřešili naše problémy, nemají žádný vliv na jejich výsledek. Pouze spojení s kořeny, k příčinné úrovni věcí, může mít nějaký vliv, a to je to, čím se kabala zabývá.

(kreslí)

Naše realita jako celek je uspořádána takovým způsobem, že je zde svět, který existuje tak řečeno nahoře a svět, který existuje dole. Jazyk větví ukazuje na to, co existuje ve světě dole. Mluví o tomto objektu, řekněme „rodina"; přečtete si o tom v Tóře. Tóra vypadá jako příběh o židech. Takže rodina se přesune do lokace zvané „zem," ale kabalisté o tomhle vůbec nemluví. Mluví o abstraktních silách nahoře, které tyto věci ve skutečnosti vytvářejí a dávají jim vzniknout. Pouze moudrý student může pochopit, co se zde opravdu děje. (mluví o kresbě) Tohle je úroveň větví a tohle je úroveň kořenů. Pokud se člověk nenaučí, jak číst a rozumět klíči k tomuto jazyku, zvanému „jazyk větví," bude nadále vidět věci tak, jak existují v tomto světě.

Důsledkem těchto dvou aspektů skrytosti kabaly a pro nedostatek kontaktů s vyučující linií a pravou metodologií, lidé stále potřebovali vědět, ale museli fantazírovat, museli věci míchat, a šli podle toho, co dokázali pochopit bez správné výuky a bez správných vnitřních vlastností, které by jim umožnily pochopit.

Objevilo se mnoho mýtů a detailněji se jimi budeme zabývat, až budeme mluvit o některých jiných základních konceptech Kabaly. Jen pár významnějších je, že kabala je židovský mysticismus. No, není to ani náboženství, ani mysticismus. Kabala předchází náboženství. Náboženství je fenomén odpojení od Vyšší Síly, spekulace, a nepochopení kabaly, i když s ní má formální podobnost, protože kabalisté vytvořili Halacha, vytvořili knihy, které studujeme a považujeme je za svaté knihy. Naše tradice a tak dále z nich pocházejí, ale jejich účel, význam a o pro co jsou knihy skutečně psány a o čem mluví, s těmito věcmi nejsme dost dobře ve styku. Vztah s judaismem je jako kabala a amnézie.

Co se týče mysticismu, kabala je věda, ne mysticismus. Je to způsob, jak se přímo spojit s věcmi, které se nám zdají magickými a neuchopitelnými pouze protože my, v našem nynějším stavu uvědomění, nerozumíme, jak pracují. Je to stejné, jako byste přinesli nějakému kmenu, který žije na pustém ostrově a nikdy neviděl žádnou technologii, zapalovač; byli byste bohem ohně, nějaké mystické stvoření, které dokáže ze své ruky vytvořit oheň. Je to jednoduše věcí toho, co je skryto a co je odhaleno.

Co je magie? No, magie zahrnuje použití skrytých vyšších sil s cílem, abyste manipulovali lidmi, abyste dostali, co chcete a vyvolali určité výsledky ke svému prospěchu či proti jiným lidem, atd. Ale je nemožné dostat se do nějakého kontakty s Vyššími silami, pokud člověk nezmění své vnitřní morální hodnoty. Dosažení v kabale je věcí vnitřní proměny a bez ní není možné být v kontaktu se silami. Jednoduše to nemá nic co dělat s čímkoliv, kromě něčí živé představivosti.

Pouze pár lidem je dovoleno studovat kabalu a jsou zde podmínky, podmínka, že musíte být žid. Tak tomu není, protože kabalisté po celou dobu učili lidi, kteří se židy nenarodili. Někteří z největších kabalistů ve skutečnosti nebyli židy - lidé jiných národů jako byl Ancholos, Rabi Akiva, a list pokračuje. Všichni kabalisté brali studenty, kteří byli hodni být studenty, ne podle nějakého druhu fyzických vlastností, ale podle vnitřního atributu zvaného „Yechud," a to vysvětlíme později.

Že musíte ovládnout připravující moudrost - Gemaru, Mishnu a tak dále - než můžete správně studovat kabalu. Pokud nerozumíte tomu, co se píše v Tóře či Gemaře, pak neporozumíte ani kabale. Není to tak, že potřebujete tyto předcházející moudrosti, je tomu tak, že pokud nedokážete duchovno najít v těchto předcházejících moudrostech, musíte se přesunout ke knihám, které mluví o duchovnu přímo způsobem, který nemůže být zaměněn za věci tohoto světa jako jazyk, kterým je napsána Tóra, či jazyk příběhů, Haggady a tak dále.

Amulety a ochrany a používání písmen a manipulací čísel s cílem vytvořit věci a chránit lidi od zla...No, tak tohle je zcela úplným opakem toho, čím se kabala zabývá. Vlastně je to úplně zakázáno. Je to považováno za modlářství, že by jeden používal vyšší Síly pro nějaký sobecký, osobní důvod. Kromě toho není nic, před čím bychom se měli chránit. Takže svěcená voda, amulety, červené korále a tak dále jsou psychologické věci a nemají s kabalou vůbec nic co dělat.

Nakonec je tu směs kabaly a východních náboženství. Protože jsme nic neznali, dělali jsme si asociace s Buddhismem či s Hinduismem, které pracují s duchovnem otevřeně, a to pouze protože duchovno z kabalistických knih nebylo otevřeno.

Ale to se změnilo. Od roku 1995 jsou všechny kabalistické knihy otevřeny. Jediným požadavkem pro studium kabaly, aby byste byli přijati za studenty, a abyste se cítili bezpečně a příjemně při pohledu na kabalu a hledání věci, kterou potřebujete - jeiným požadavkem kabaly je, že pro ni musíte mít potřebu. Že vaše otázky proč se věci dějí, o smyslu vašeho života a vaší role v něm - pokud tyto věci nemohou být zodpovězeny nikde jinde, to je požadavkem. A toto prohlásili všichni velcí kabalisté.

Ari řekl, že od jeho doby a dále je jediným požadavkem tato touha. Rav Kook, který byl sám velkým kabalistou a dokonce Vrchním Rabím Jeruzaléma, když se jej zeptali, kdo může studovat kabalu, řekl každý. Takže tomu tak není.

A nakonec má oblíbená, že když studujete kabalu, zblázníte se. Je to má oblíbená (pověra), protože je tomu jako se vším ostatním, takhle prostě věci jen vypadají. Jsou druhy vnitřních změn, kterými člověk prochází výsledkem dosažení v kabale, (druhy) pochopení a spojení s realitou, rozkoš, kterou dostávají, zdroj rozkoše je velmi odlišný od obvyklého způsobu myšlení. Je opačným, protože je to druh myšlenky, která existuje v duchovním světě. Takže někomu, kdo má opačný cíl než duchovno, se může člověk zdát šíleným...ale ne tak docela.

Třetím důvodem, proč je kabala nazývána skrytou vědou, je, že se zabývá tím, co je skryto našim pěti smyslům. Odpovídá na otázky, na které nemůže být odpovězeno žádným jiným způsobem. Odpovídá, v podstatě, na to „Co je smyslem života?" Toto je hluboká a závažná otázka, protože člověk, který tuto otázku má a nemůže na ní najít odpověď v tom, co mu jeho tradice říkají, v tom, co mu říká umění a literatura, co říká psychologie - člověk jenž jednoduše nemůže být uspokojen ničím, kromě odpovědi na tuto otázku, „Co je smyslem mého života?" je člověkem, který je připraven vnímat mimo pět smyslů.

(začíná kreslit)

Kabalistické knihy nám říkají, že žijeme v celku reality. Je zde souhrn reality a to je, kde skutečně existujeme, až na to, že to nevnímáme. Máme úplně omezené vnímaní toho, co jsme a kde jsme, tak moc, že nevíme, co se stane v následujícím okamžiku našich životů. Nevíme, proč se věci dějí, kdy se dějí, odkud jsme přišli, kde jsme, a kam jdeme.

(pokračuje v kreslení)

Existuje úplná a souhrnná realita a tato realita je rozdělena a zredukována do sytému zvaného „světy." Prostřednictvím pěti světů je, úplná realita, nekončící Světlo, zredukováno do jasu, který můžeme vnímat. (mluvíce o kresbě) Tohle je první svět, zvaný „svět Adam Kadmon," další svět je Atzilut, další je Beria, pak Yetzira a pak Assiya. Můžete o těchto světech přemýšlet jako o úrovních vnímání, blízkosti či vzdálenosti, jak to sestupuje z úplné reality, ze spojení a vnímání jí, dokud nakonec nedosáhne rozpojujícího bodu zvaného „Machsom" či „bariéra" (překl.- Machsom je hebrejsky bariéra).

Toto jsou duchovní světy. Pod touto bariérou je náš svět. Zde nemáme absolutně žádné vnímání duchovních světů, místa, kde ve skutečnosti žijeme a odkud jsme přišli. Zde máme omezené vjemy, zvané „hmotné" (corporeal) či „fyzické." Toto úplné Světlo a celek reality, pokud bychom ho znali, byli s ním spojeni, byli bychom schopni řídit náš osud, přestali bychom dělat chyby, porozuměli bychom silám, které nás řídí, a stali bychom se s nimi spojenými do takového stupně, že bychom byli schopni žít život naplno a k prospěchu veškerého života (na zemi).

(pokračuje v kreslení)

Ale právě jako nám byla skryta kabala sama, tak i tato síla - tato úplná realita - nám byla záměrně skryta, zredukována skrze tyto úrovně systémem 125. schodů do tohoto světa. Kabala je zamýšlena pro to, aby umožnila člověku vystopovat své kroky ze sestupu do tohoto světa zpátky skrze 125 schodů, celou cestu k našemu kořeni v duchovním světě, našemu zdroji a spojení s celkem reality.

Abychom to dokázali provést, pro nás tato benevolentní síla, kterou nazýváme „Stvořitel," záměrně vytvořila systém. Jinými slovy tato mapa stvoření není koncem stvoření - je uprostřed cesty; je to proces, jímž jsme sestoupili z našich kořenů v duchovním světě do stavu, ve kterém jsme nyní s cílem splnit plán stvoření samotného, s cílem, abychom se znovu připojili k celku reality.

Všechny knihy o kabale, včetně naší Tóry, Mishny a Gemary mluví pouze o stavech, které se nacházejí na těchto úrovních, jak v poklesu, kdy naše duše padla z tohoto úplného spojení, tak stavů, které najdeme při výstupu zpátky nahoru. Metoda kabaly je prostředkem, jímž může člověk začít vnímat duchovní svět a vkročit do něj.

Nyní, aby toho docílili, se musí lidé naučit, z čeho se skládají, co jim zabraňuje vkročit do toho světa, a jak mohou znovu získat vnímání duchovna. To chce velmi zvláštní materiál, přímo stvořený za účelem, aby člověku umožnil vstup do duchovního světa.

Kabalistické knihy jsou psány jazykem větví a je pro nás velmi těžké jim porozumět. Není divu, že máme velké problémy být jich schopni používat povrchní úrovni, abychom se naučili něco o tom, jak vkročit do této vyšší reality. Ale velkým darem kabaly je, že v naší generaci, od roku 1995, kdy se moudrost otevřela světu jako celku a těm, kteří ji opravdu potřebují, byly pro nás připraveny zvláštní knihy. Tyto knihy, komentáře psané Baal HaSulamem a Rabashem, jeho synem a žákem, poprvé nebyly psány pro kabalisty, kteří již v duchovním světě jsou. Byly napsány pro lidi, kteří si přejí do duchovního světa vkročit. Jsou psány speciálním jazykem, který člověku umožňuje získat oporu na první příčce žebříku.

Právě z těchto knih budeme v nadcházejících lekcích brát své zdroje. Podíváme se na to, co to je za vlastnost, která nás drží vně duchovního světa, co nám do duchovního světa umožňuje vkročit a na metodu, odhalenou ve vědě kabaly skrze Baal HaSulamovy práce.

Moudrost kabaly vysvětluje praktickou metodu dosažení Vyššího světa a zdroj naší existence. Uvědoměním si své pravé úlohy v životě dosahuje člověk dokonalosti, pokoje, neohraničeného potěšení, a schopnosti překročit omezení času a prostoru, zatímco stále žije v tomto světě. - Rav Michael Laitman, PhD.

Přidejte se k nám příští týden, kdy začneme tuto vzrušující cestu.