Čím jedinečný je "Český mozek" a jak jej " využíváme"

 
 

Na začátku září jsme do testovacího provozu uvolnili rozšířené  vydání portálu kvantové psychologie. Stěžejní novinkou, je levé horní menu. Jako podklad pro tvorbu jeho obsahu, byly využity reálné výstupy ze snímání asociačních procesů mozku uskutečněných v letech (2006 - 2009) u více než 200 000 jednotlivců a sociálních skupin celého věkového spektra. Neskromně věříme, že tento přesnější a komplexnější pohled na procesy utváření interakčního potenciálu neuronálních okruhů české populace, poslouží nejen jako určitá zajímavost a individuální inspirace, ale že se především nejeden z nás pomyslně chytí za nos.

Potenciál, který v jednotlivcích, potažmo v celém národě dřímá, ale prozatím jsme ho neuměli využít, je lidově řečeno, neskutečně obrovský. Jakkoliv mohou zjištěné reálie někomu připadat na první pohled banální, následky pro mozek člověka, jeho životní úspěchy a následně i celou společnost, z nich plynoucí se projevují jako fatální. Při jen o málo přesnější formě jeho využití, by Česká republika během čtyř let měla celému světu začít udávat tempo ve školství, vědě, výzkumu, na poli ekonomickém, kulturním i sociálně politickém. Co je zajímavé, že obrovského vývojového skoku, může dosáhnout i mozek každého jedince v průběhu několika málo měsíců.

Důležitá poznámka: Informace umístěné na portále jsme nově doplnili o kontextově vztažené otázky. Ty představují pro formativní strukturaci vědomí každého z nás výrazně účelnější nástroj, než přebírání nabízených rad a návodů. Proto, kdekoliv narazíte na otazník, na chvíli se ve svém čtení zastavte. Dejte prostor vlastnímu mozku, jakou on Vám, se svoji stávající mírou poznání, nabídne odpověď. Automaticky neakceptujte a ani neodmítejte portálem předkládané. Spoléhejte až na takový smysl, který si váš vlastní mozek utvoří. (viz stránka "Než začnu číst")

Jaký je potenciál českého mozku?

Na první pohled, by čtenáři mohlo připadat, že se jedná o určitou formu šovinistického postoje "Potenciál Českých mozků". Důvod proč tak činíme je banální. Jako podklad pro tvorbu výstupů jsme využívali snímky asociačních procesů mozku české populace celého věkového spektra. Přitom je možné předpokládat, že mnohé z popisovaných reálií budou poplatné i pro jiné národnosti. Věcná zjištění nám připadají natolik společensky významná, že nás přiměla primárně nepředkládat nasnímané výstupy formou grafů, kvalitativně-kvantitativních statistyk, ale způsobem, který by poskytl konkrétní vodítka, jak asociační procesy mozku dokáže každý sám, u sebe řízeně uchopit a v individuální, popřípadě celospolečenský prospěch jejich potenciálu využít.

Na stránce "Můj mozek", jsme se snažili zachytit obrovský rozsah potenciálu, s kterým se absolutní většina z nás rodí. Dalo by se říci určitou vstupní normalitu, s kterou přicházíme na tento svět. Především, když si jeho existenci a funkční podstatu sami uvědomíme, můžeme jej s nesrovnatelně větší efektivitou a účelností začít v sobě aktivovat než jsme toho byli schopni doposud. Nehledě na to, že naše stávající představy, či mnohá tvrzení nám blízkých autorit a "odborných rádců" budou odlišné. Lidově řečeno. Sedíme si na tak obrovském potenciálu vlastního mozku, který většinu z nás, může během pár měsíců skokově "přenést" o padesát let vývojově dopředu, bez ohledu na naše aktuální vzdělání a nebo profesní zaměření.

 

V záložce "Učím ho", jsme se pokusili, i pomocí mnoha různých empirických příkladů zachytit konkrétní procesy, jak s našim mozkovým potenciálem vývojově "zacházíme", jak rozsáhle, i když v převážné míře neuvědomovaně, osekáváme jeho vrozené schopnosti přesnosti vnímání, logického myšlení, inteligence, odhadu vývoje dějů v budoucnosti, které ještě ve třech letech u většiny z nás, dovednostně dosahují minimálně toho "einsteinovského". Ale i tyto procesy nám mozek umožňuje změnit v jakémkoliv věku. Pokud však provedeme konkrétní korektury již ve výchově, obsahu a formě školního vzdělání, dojde k zcela přirozenému rozvoji jeho využití. Přirozeným důsledkem bude, že takové děti, budou následně vědomostně a dovednostně, ať již se jedná o jakoukoliv profesní oblast pro kterou se jednou rozhodnou, utvářet její celosvětový vývojový směr. (Lidově řečeno, budou absolutní špičky, v čemkoliv, pro co se jednou rozhodnou)    

 

V části zaměřené "Hodnoty" je zachycen vrozený mechanismus, který mozek každého z nás motivuje k vývojově biopsychosociálnímu růstu a na druhé straně chrání a brání před různými formami nebezpečí a rizik okolního světa. Důsledkem jeho neznalosti a životního nezvládání, jsou pak různé, větší či menší psychické a somatické obtíže včetně adaptační neschopnosti, na změny našeho vnitřního a vnějšího světa.

 

Mechanismy všech výše popisovaných procesů sehrávají stěžejní úlohu při vzniku, utváření a ovlivňování nejen všech "Našich vztahů", do kterých v životě interakčně vstupujeme (osobních, pracovních, společenských), ale iRolí, které během něj dokážeme zastávat, v menších či větších sociálních skupinách. Jejich podstatou je i schopnost etického zvládnutí pravidel sociálního soužití a především, vybudování účinných obranných a ochranných mechanismů, pokud se někdo proti mně, či skupině, takového jednání začne dopouštět (manipulace, lži, podvody, vydírání, krádeže, korupce, týrání a násilí).

 

Tím, že se životně a profesně mnohdy snažíme získávat hodnoty, jejichž nabídka je omezená dochází k utváření vysoce konkurenčního prostředí mezi námi. Vlasní úspěch či neúspěch znovu zvisí na našem mozku, s jakou přesností dokáže vyhodnocovat změny a na záladě nich předpovídat budoucí vývoj různých dějů. Lidově řečeno, mozek člověka, který dokáže s vyšší přesností oředpovídat co se v určitém prostředí stane, když ......., bude v něm "konkurenceschopnější" než mozky ostatních. V životní empirii poznáme, že jsou v tomto prostředí úspěšnější.

 

Jsme si jisti, že po prostudování těchto záložek, si bude každý sám schopen utvořit docela přesnou představu, jak na tom s využitím interakčního potenciálu svých neuronálních okruhů v současnosti je. Ten, kdo nebude spokojen, zdaleka nemusí propadnout chmurám. Jeho mozek, je velmi plastický orgán a schopen rozsáhlých, kvalitativních i kvantitativních funkčních změn v jakémkoliv vývojovém věku.

 

Převzato z: www.kvantovapsychologie.cz