Sdělení od Plejádských vyslanců Světla

Plejady2

Hovoří RA

mluvčí Plejádských archandělských kmenů Světla, členů Plejádských vyslanců Světla,
kteří jsou strážci tohoto slunečního okruhu
a členy Galaktické federace Světla
z Velkého centrálního slunce

 

 

Sdělení od RA

Poněvadž tuto kapitolu, stejně jako většinu postupů v pracovní části knihy, jsem napsala s využitím channelingu, chci objasnit, co přesně myslím svým tvrzením, že jsem informace nebo sdělení Světelných bytostí získala cestou channelingu. Nikdy nepouštím jiné entity do svého těla a ani to nemám v úmyslu. S výjimkou vzácných případů je taková věc pro tělo velmi zatěžující, občas i nebezpečná. Většina entit nebo nevtělených bytostí, které vstupují do lidského těla, neví, jak dbát opatrnosti, aby zůstalo tímto zážitkem nepoznamenané. A navíc pouštět nějakou entitu do těla je zkrátka a dobře zbytečné.

Jsem vybavená mimořádným jasnosluchem, jasnovidností, jasnocitem a intuicí. (Neboli mám úplné smyslové slyšení, vidění, cítění a vědění.) Channeling provádím tak, že nejprve přejdu do plného multidimenzionálního spojení s Vyšším Já, podobně jako to popisuji ve 13. kapitole. Pak se stane jedna ze dvou věcí. Přede mnou nebo nade mnou může vyvstat éterická bytost, která se představí mému jasnovidnému zření a hovoří se mnou. Pokud vedu kurz nebo dávám soukromé sezení, pak slovo od slova opakuji její poselství. Jestliže jsem sama, pouze poslouchám a poselství vstřebávám nebo zapisuji.

Nebo můžu, častěji v případě Plejáďanů než Nanebevzatých mistrů, přijímat informace skrze kanál svého Vyššího Já a spontánně je říkám nebo píši na počítači. Když se to děje, těsně před mluvením nebo zapisováním vzkazu stále nevím, co zazní. Slyším však předávaná slova v hlavě, neboť pořád zůstávám ve svém těle. Pak si obvykle pamatuji podstatu sdělení, ne ovšem detaily. Je to proto, že se během takového přenosu nacházím v transuči změněném stavu vědomí. Přestože jsem v těle, mé vědomí operuje z hlubšího stavu. Je to stav o vyšší frekvenci, než mívám při normální konverzaci s otevřenýma očima. Následující materiál mi byl sdělen tímto způsobem.

Ra je mluvčím kolektivu Plejádských vyslanců Světla a Plejádských archandělů, kteří mi byli přiděleni za účelem komunikace a výuky. Následuje poselství od Raa:

Vy i vaše planeta v současnosti proděláváte jedinečný a úžasný přechod ve vaší duchovní evoluci. Připravujete se na kvantový skok, k jakému ještě nikdy předtím nedošlo. Abych vám to pomohl lépe pochopit, musím vám napřed povědět o oběžné dráze celé galaxie kolem Velkého centrálního slunce Všeho Co Jest. Stejně jako váš „sluneční okruh“ – což je náš pojem pro „sluneční soustavu“ – obíhá kolem Galaktického centra, pohybuje se i galaxie jako celek prostorem ve formě spojitých, na sebe navazujících kruhů, které vypadají jako velká kosmická spirála. V bodě dokončení miliardy let trvajícího jednoduchého kruhového oběhu kolem Velkého centrálního slunce se naše galaxie šikmo napojí na další kruh v této velké kosmické spirále. Když tento šikmý posun z jednoho kruhu velké kosmické spirály do dalšího probíhá, všechny planety, sluneční soustavy a jejich obyvatelé současně učiní iniciační krok do nového evolučního cyklu. To se děje právě teď. Nacházíte se nejen na konci 26 000 let trvajícího cyklu Země/Slunce/ Plejád; celá plejádská soustava, která zahrnuje i tento sluneční okruh, je na konci 230 000 000 let trvajícího oběhu kolem Galaktického centra a celá galaxie zároveň dokončuje mnohonásobně delší oběh kolem Velkého centrálního slunce. Všechny tři cykly synchronicky završují poslední krok spirálového tance-uvnitř-tance-uvnitř-tance, takže se jedná o nesmírně důležité přechodové období. Cílem je dokončit tanec a začít nový, aniž by se někomu pošlapaly nohy. V pravý čas započne další, mnohem sofistikovanější a ladnější tanec.

V pojmech pozemské planetární evoluce se to jeví následovně: když téměř před 150 000 lety skončila stotisíciletá doba ledová, galaxie se právěnacházela v polovině svého šikmého posunu do dalšího kruhu velké kosmické spirály – starý tanec skončil a probíhaly přípravy na nový. Aby se mohla přichystat na další evoluční spirálu, vstoupila celá galaxie do období očisty od minulých karmických vzorů, které se završí na sklonku roku 2012.

Karmická očista probíhá na konci každého velkého cyklu. Nevyřešené záležitosti z předchozí evoluční spirály jsou vyneseny na povrch a ještě naposled zinscenovány za účelem transmutace a transcendence. Jakmile tento úklid v domě skončí, začíná odlišný evoluční cyklus ve vztahu k Bohu/Bohyni/Všemu Co Jest. A takový úklid domu končí právě teď.

Během takového přechodového období dochází k ohrožujícím a iniciačním duchovním skokům. Zrozená vědomí jsou produkty nových paradigmatu a nových potenciálů a těží ze všeho, co se naučila v předchozí spirále, třebaže tak činí nevědomě. Obrazně řečeno je to podobné, jako kdybyste vzali všechny taneční kroky, které jste se naučili v předchozích lekcích, vybrousili a zvládli všechny nedokonalosti a pak začali přidávat nové taneční kroky, které jsou mnohem více vzrušující a taky náročnější. Dokonce i rytmus hudby se zrychlí a umocní inspiraci.

Když v roce 2013 započne další kruh na velké kosmické spirále galaxie a spolu s ním šestadvacetitisíciletý cyklus Země, budou už uskutečněny následující věci:

(1) Přesuny pólů změní pozici Země ve vztahu k Slunci.

(2) Zároveň se při podobném posunu pólů změní pozice Slunce ve vztahu k Plejádám.

(3) Plejády budou mít za sebou dokončení spirály, čímž se změní pozice této soustavy ve vztahu k Orionu.

(4) Orion prodělá totální pozdvižení a duchovní očistu. Celé souhvězdí Orionu potemní na dobu, jež na Zemi potrvá dvacet čtyři hodin a během níž dojde k posunům pólů u každé hvězdy a planety v této soustavě. Bude dokončen proces vypařování mnoha planet v této soustavě a znovuotevření a znovuzasvěcení Orionu jako galaktické brány ke Galaktickému centru této galaxie a dále. Tuto funkci plní posledních zhruba 300 000 let Sirius, neboť do Orionu vtrhli Lyřané a bránili v přístupu k tamní galaktické bráně.

(5) Sirius bude povýšen do postavení galaktické duchovní mysterijní školy, takže už nebude spravovat pouze tento sluneční okruh a regionální rameno galaxie.

(6) Místo stávajícího orbitálního vzoru vašeho slunečního okruhu, který má střed v Alkyonu, centrálním slunci Plejád, začne celá plejádská soustava obíhat kolem Siria. Sirius se stane novým centrálním sluncem pro toto rameno galaxie a Plejády se stanou součástí hvězdné soustavy Siria.

Na počátku roku 2013, kdy budou všechny tyto přípravy dokončeny, se celá plejádská soustava, jež zahrnuje i vaše Slunce jakožto osmou hvězdu, stane soustavou vyššího učení a domovem Světelných měst. Světelná města jsou místa, kde jsou si celé populace duchovně vědomy evoluce a posvátnosti všech věcí. Všichni obyvatelé Světelných měst uznávají a žijí pro evoluci a růst sebe samých jako jedinců, zbytku skupiny i celé existence. Jinými slovy, jejich životy jsou zasvěceny službě Božskému plánu a nacházejí se přinejmenším na stupni kristovského vědomí. Země a váš sluneční okruh mají uskutečnit tento posun jako poslední celek v plejádské soustavě. Všech ostatních sedm plejádských slunečních okruhů, neboli Sedm sester, se v této době stává mysterijními školami a domovy Světelných měst. Každý z těchto sedmi slunečních okruhů se přirozeně povznese do své další, evolučně vyšší funkce, jakmile v roce 2013 započne nový tanec řečený věk Světla.

Před posunem na konci roku 2012 a počátku roku 2013 prodělá Země duchovní a fyzickou očistu korespondující s tím, co se obecně nazývá „planetární změny“. Tyto změny, které již započaly, zevně i vnitřně ještě zesílí, až se váš sluneční okruh bude nořit hlouběji do fotonového pásu, vysokofrekvenčního záření z Galaktického centra. Teď už se několik let [míněn rok 1996] pohybujete na okrajích řečeného fotonového pásu a v roce 2000 se do něj zcela ponoříte na dalších dva tisíce let. Posvátné kódy, nezbytné pro duchovní probuzení a evoluční skok vašeho slunečního okruhu, budou přes Galaktické centrum, Sirius, Alkyon a Mayu, což je rovněž jedna z plejádských hvězd, přenášeny k Slunci, Zemi a všem ve vaší sluneční soustavě. Tato fotonická záření a kódy budou vibračními přenosy o tak extrémně vysokých frekvencích, že budou vyžadovat, aby váš centrální nervový systém, emocionální těla a elektrická těla byly jemně vyladěné a dokázaly je snášet.

[Poznámka autorky: Barbara Hand Clowová podává detailnější popis fotonového pásu a líčení kosmologických proměn v dimenzionálníchvztazích, které proděláváme, ve své knize The Pleiadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light.]

Mnozí z vás již zažíváte zintenzivnění vašeho vlastního růstu a očistných procesů, které je způsobeno fluktuací planety na okraji fotonového pásu. Nárůst frekvencí bude dalších sedmnáct let bez ustání pokračovat a nabírat stále větší spád, až se galaxie jako celek plně ukotví v tomto novém orbitálním vzoru a Země bude zasvěcena jako mysterijní škola a domov Světelných měst.

Ve zbývajících letech před rokem 2013 budou probíhat záplavy, zemětřesení, posuny pevninských mas, sopečné erupce a nakonec úplné přetočení pólů. Vy, kdo dnes žijete na Zemi, se musíte rozhodnout, zda jste nebo nejste připraveni stát se duchovně odpovědnými lidskými bytostmi, abyste mohli na Zemi po této době zůstat. Ti, kdo zůstat nechtějí, budou přemístěni na jinou planetu v jiné části galaxie, kde budou pokračovat karmické lekce a trojrozměrná evoluce. Ti, kdo opravdu chtějí zůstat, se musí naučit nový tanec věku Světla, který vyžaduje otevření a aktivaci božského Ka. Nebude-li Ka plně funkční, vaše těla jednoduše nebudou s to snést nárůsty frekvencí, až neustále zesilující fotonické světlo zaplní atmosféru planety a těla všech, kdo zůstanou. A tak vhodným a vpravdě jediným přijatelným oděvem pro tento nový tanec bude váš Ka-stým.

Harmonická konvergence v roce 1987 znamenala planetární budíček upozorňující všechny obyvatele Země, aby se naučili nový tanec a ztotožnili se s filosofií „win-win“, chtějí-li se dožít změny v planetární orientaci v roce 2013. Byla to opravdu pobídka, že se máte poučit o společném tvoření za účelem vzájemného prospěchu všech zúčastněných a pochopit mentální napojení na vyšší kolektivní vědomí. Tato událost se ve skutečnosti neomezovala na dvoudenní zážitek, který v té době nastal. Je to stále trvající pětadvacetiletá Harmonická konvergence, s mnoha aktivačními dny, jež mají průběžně obnovovat vaše odhodlání přispět k produchovnění Země a jejího lidu."

[Poznámka autorky: Jednou při hypnotickém sezení jsem byla vzata na místo mimo zemskou atmosféru, kde existuje vyšší vědomí všech lidí Země. Na tomto místě jsem viděla miliony usmívajících se, láskyplných tváří bez těl, obklopujících planetu kousek zpoza čiré bubliny po obvodu Země. Toto vyšší kolektivní vědomí bylo tvořeno výlučně milujícími, příjemnými, inteligentními, nevinnými Světelnými bytostmi: námi všemi, kdo žijeme na Zemi. Krásné bytosti přihlížely a skrze bublinu vysílaly lásku a povzbuzení svým protějškům na povrchu planety. Zároveň se dívaly z perspektivy urychlení nejvyššího dobra pro všechny. V té době jsem se směla jen dívat. Bytosti jako celek plánovaly velké zemětřesení; později jsem si uvědomila, že to bylo zemětřesení, k němuž došlo v Japonsku počátkem roku 1995. Bylo pozorováno robotické chování lidí, jejich zaujetí materialismem a nedostatek lásky ve vztazích. Jednotné rozhodnutí požádat o zemětřesení v Japonsku, učiněné v rámci vyššího kolektivního vědomí, nešlo ani při trošce fantazie pokládat za trest. Tyto bytosti vyzařovaly soustředěně lásku a dobrou vůli do této části planety, v naději, že zemětřesení probudí lidi z jejich duchovního spánku, pomůže jim přeuspořádat životní priority a stát se více milujícími a spolupracujícími bytostmi. Ve skutečnosti mezi těmito bytostmi z vyššího kolektivního vědomí panoval pocit štěstí a radosti, poněvadž nalezly způsob, jak pomoci svým lidským protějškům ve vývoji. V reakci na jejich rozhodnutí byla vyslána zpráva sirianským lodím na okraji zemské atmosféry, aby spustily proces vytvoření zemětřesení. Později mi bylo ukázáno, jakým způsobem byl řečený úkol uskutečněn. Ve vrstvách, kterým říkáme zemská atmosféra, je mnoho plochých kruhových prstenců, které korespondují s tektonickými deskami na povrchu Země. Tyto četné vrstvy desek jsou svou povahou geometrické a pokračují pod zemský povrch zhruba až k vnitřnímu jádru planety, které má v průměru asi kilometr. Když má dojít ke změně na tváři Země, Siriané nejprve posunou atmosférické desky v nejzazší vnější vrstvě od Země. Všechny atmosférické desky se potom vrstva za vrstvou přeskupí, aby přesně odpovídaly navrhované poloze tektonických desek a mohla proběhnout požadovaná změna. Když jsou vnější vrstvy hotové, i vnitřní podzemní desky se posunou tak, aby odpovídaly vnějším. Nakonec dojde k zemětřesení, jež přeuspořádá tektonické desky podle nových poloh atmosférických a podzemních desek. Sopečné erupce, záplavy a další planetární změny se navozují hodně podobným způsobem.

Existují i planetární změny, k nimž dochází přirozeně. To když se vnitřní a vnější desky posunou samy v reakci na nakupené tlaky, kontaminaci znečištěním a psychickou energií, díry v ozónové vrstvě, mýcení deštných lesů (které mění atmosférickou rovnováhu), nadměrnou důlní těžbu, odčerpávání geotermálních vod a vládami řízené podzemní výbuchy a experimenty. Občas jsou přirozené „pohromy" zmírněny Siriany v reakci na žádosti vyššího kolektivního vědomí. Lidé na Zemi mohou tomuto procesu napomoci napojením na vyšší vědomí meditací a správným způsobem života. Vím o několika zemětřeseních a sopečných erupcích, které byly od 90. let tímto způsobem zmírněny nebo zažehnány, hlavně díky spojení lidského vědomí s vyšším kolektivním vědomím.

Jedné sopečné erupci se například zabránilo v roce 1991 v Mt. Shastě. Počátkem toho roku jsem obdržela jasnou vizi a sdělení, že Mt. Shasta v listopadu exploduje. Do týdne po tomto prorockém zážitku jsem potkala místního astrologa, který mi řekl, že i on předpovídá na listopad sopečnou erupci. Pověděl mi o své předpovědi, aniž věděl o mé. Tentýž týden se ke mně donesla zpráva, že místní domorodá medicinmanka obdržela identickou informaci o předpovězené události a jejím načasování. Koncem srpna toho roku jsem stála venku v dešti a sledovala tu nejúžasnější elektrickou bouři, jakou jsem kdy viděla. Nezvykle široké blesky krajně ostrého a zářivého světla se řinuly z hory a ztrácely se vysoko v atmosféře. V rozmezí tří dnů proběhlo několik takových bouří, po nichž citliví lidé vnímali, jak ze Země a zejména z Mt. Shasty vychází hluboký klid. Bylo mi řečeno, že lidé v dostatečném množství vyčistili a přeměnili nakupení emocionální a nižší astrální negativity, a tak hierarchie zasáhly a pomohly rozptýlit nahromaděný náboj v hoře, který by se jinak uvolnil jako sopečná erupce.]

 

Pokračuje Ra:

"Když osoba dosáhne jistého bodu v evoluci vědomí, může žít v oblasti, kde rozsáhlé zemětřesení nebo záplava všechny usmrtí, zatímco on nebo ona prostě vibračně vystoupí na další dimenzionální úroveň a místo smrti zažije duchovní pozvednutí. Tato osoba může dokonce pomáhat ostatním, kteří jsou připraveni přijmout Světlo uskutečněním vibračního posunu.

V oblastech velkých zemětřesení, záplav, požárů a dalších zemských změn, kde strach, popření, nenávist, hrabivost a hněv vytvořily husté, nízké astrální, amorfní energetické pláně, mohou duše po smrti v těchto iluzorních realitách uvíznout. Avšak Světelné bytosti jsou vždy nablízku, aby pomohly těm, kdo se chtějí osvobodit. Bytosti, které v těch časech místo fyzické smrti prodělají nanebevzetí, mohou povznést celou oblast kolem na světelné pole, kde mohou nalézt útočiště a uskutečnit hladký přechod ti, kdo se chtějí vyvíjet a vejít do světla. Bytosti konající tuto službu se pro ni rozhodly už před vstupem do tohoto života a většinou mají z minulých životů zkušenosti ohledně práce s dušemi, které procházejí zážitkem smrti.

Není čeho se bát. Ti, kdo jsou vskutku oddaní Světlu a žijí v něm, se prostě přesunou k další vyšší alternativě. Jiní budou na každém kroku cesty dostávat na výběr; mohou se rozhodnout, že své zkušenosti využijí k duchovnímu vývoji, nebo že zůstanou ve strachu a iluzi. Je důležité upustit od veškerého posuzování stran těch, jejichž těla budou při těchto planetárních změnách usmrcena. Někteří lidé si zvolí přírodní „pohromy“ jako způsob odchodu, neboť jejich vyšší vědomí konstatují, že jejich lidská já zabředla příliš hluboko do iluze na to, aby se v tomto životě mohla změnit. Jiní odejdou ze Země tímto způsobem proto, aby pomohli bytostem procházejícím smrtí přejít do Světla a aby ustavili vzor nanebevzetí, jak bylo řečeno výše. Další si zvolí tento způsob smrti, protože jsou připraveni opustit Zemi a přejít na další planetu, kde se rozhodli vyvíjet. A ještě další zemřou fyzicky proto, že jejich tělesná genetika a buněčné mutace jsou příliš extrémní na to, aby mohly být ve zbylém čase, vyhrazeném k transmutaci na této planetě, proměněny. Bez ohledu na to, proč něčí tělo zemře nebo, v případě nanebevzetí, zdánlivě zemře, má vyšší kolektivní vědomí sdostatek významný vliv, aby zajistilo, že nedojde k žádným nehodám. Ti, kdo opustí fyzický svět, ho mají opustit. Ti, kdo zůstanou na Zemi, budou mít za úkol si navzájem pomáhat jak při fyzickém přežití, tak v duchovní evoluci.

V roce 2013 musí všichni, kdo na Zemi zůstanou, chápat následující čtyři evoluční zásady:

(1) Úkolem člověka na Zemi je vyvíjet se fyzicky, emocionálně, mentálně a duchovně.

(2) Každá lidská bytost má Božskoupodstatu tvořenou světlem a láskou, podstatu, jejíž základní vlastností je dobrotivost.

(3) Svobodná vůle je absolutní univerzální právo. Dokonalost vyzývá já, aby se s důvěrou a vírou vzdalo své svobodné vůle ve prospěch vůle božské.

(4) Veškerá přirozená existence je posvátná bez ohledu na to, jak slouží nebo vyhovuje potřebám individuálního já.

V současnosti jsou tyto čtyři duchovní zásady jemně nebo přímo předkládány každému živému člověku. Neboť planetární zákon praví, že před koncem velkého časového cyklu, jaký nastává teď, musí být jednomu každému živému člověku připomenuty čtyři evoluční zásady, se kterými se má ztotožnit. Někteří lidé tato poselství získají z knih, jako je Return of the Bird Tribes, Celestýnské proroctví, The Fifth Sacred Thing, Poselství od protinožců The Pleiadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light. Jiní tato poselství obdrží z filmů, jako je Tanec s Vlky, Malý Buddha, Star Trek IV: Návrat domů Smaragdový les. [Tituly uvádí autorka, nikoli Ra. V češtině vyšly knihy s plejádským poselstvím od Barbary Marciniakové: Poslové úsvitu: Učení Plejáďanů sdělené obyvatelům země, Země: Klíče k živé knihovně, Světelná rodina: Vývoj země očima Plejáďanů Cesta posílení: Plejádská moudrost pro svět v chaosu před rokem 2012.] Jiní budou mít zážitky blízkosti smrti a vrátí se do fyzických těl změnění a schopní přispět k proměně svých blízkých. Mnoho lidí bude navštíveno anděly, Nanebevzatými mistry nebo Marií Matkou; ostatně takové návštěvy byly v tomto století [míněno dvacáté] hlášeny poměrně často. Poselství o evolučním vědomí a posvátnosti bude také předáváno podvědomě všem těm, kdo vidí, nosí nebo vlastní určité předměty, jako jsou krystaly a šperky z drahých kamenů. Tohle jsou jen některé příklady způsobů, jimiž se uskutečňuje planetární záměr vštípit lidem tyto čtyři duchovní pravdy.

Vaše účast v tom všem obnáší žít správně, učit se a praktikovat dokonalost, modlit se, abyste poznali Božský plán a vaši účast v něm, a co nejvíce se na všech úrovních léčit a čistit. Na kolektivní úrovni existuje sedm primárních karmických vzorů, které musí být v této době odstraněny a transcendovány. Tyto vzory jsou v současné době zveličovány, aby se dostaly do vašeho vědomí a vy jste je mohli transformovat. Jsou to: arogance, závislost, předsudek, nenávist, násilí, obětování a zahanbení. Těchto sedm zdrojůbolesti, iluze a separace je uvedeno v pořadí, v jakém se vyvinuly v tomto slunečním okruhu – nejprve na Venuši, odkud se rozšířily na Mars, Maldek a nakonec na Zemi. Způsob, jímž teď kulminují na Zemi, je tak zřejmý, že by bylo zbytečné o nich podrobněji pojednávat.

Ať už Spojené státy prosazují svou nadvládu ve světě nebo se stoupenec hnutí New Age staví nadřazeně k méně vědomým, neduchovním lidem, tomuto postoji se pořád říká arogance. Ať už se alkoholik válí ve škarpě v Los Angeles nebo je někdo posedlý svým fyzickým vzhledem či tělem svého partnera/partnerky, tomuto vzoru se pořád říká závislost. Ať už KuKlux-Klan pálí kříže na dvorcích černochů nebo duchovní osoba pohlíží spatra na nádeníky, pořád se tomu říká předsudek. Ať už kapitalisté nenávidí komunisty nebo „politicky korektní“ osoba nesnáší dřevorubce a zedníky, tento postoj se pořád nazývá nenávist. Ať už Spojené státy vyvolají válku ve Vietnamu či Střední Americe nebo rodič bije a ponižuje svoje dítě, této činnosti se pořád říká násilí. Ať už jsou bělochy zabíjeni a okrádáni o svou zem domorodí Američané, Aboriginci nebo jiné domorodé národy nebo nevědomí lidé usmrcují rychlou jízdou veverky a vysokou zvěř, problémem je pořád obětování. Ať už Německo nese jizvy po Hitlerovi nebo se chudí lidé cítí nehodní kvůli své chudobě, tento pocit se stále nazývá zahanbení. Od těch nejzjevnějších po ty nejskrytější vzory, jeden každý člověk musí sehrát svoji roli v jejich rozpoznání a vyléčení. Variací individuálního vyjádření těchto sedmi hlavních karmických vzorů existuje spousta. Ale když se budete dívat dostatečně zblízka, uvidíte, že příčinou každého problému na dnešní Zemi je jeden nebo více z těchto sedmi karmických vzorů slunečního okruhu. K těmto vzorům se pojí absence znalosti čtyř evolučních zásad, které se teď musíte naučit.

[Poznámka autorky: Sedm výše uvedených karmických vzorů se obecně vyskytuje v celém slunečním okruhu, ačkoli na jejich rozpuštění se pracuje na Zemi. Existuje i sedm hlavních hříchů, nebo nástrah ega, které jsou specifické pro učení incké mysterijní školy a planetu Zemi. Jsou to: chtíč, lenost, obžerství, pýcha, hněv, závist a lakomství. Podle inckého učení musí lidé tyto nástrahy ega překonat dříve, než získají duchovní sílu.]

Pro ty z vás, kdo zvládli behaviorální a subjektivní úrovně těchto vzorů nebo na nich upřímně pracují, bude dalším krokem vědomé spojení s vaším Vyšším Já, vyšším kolektivním vědomím a Božskou jednotou. To jetaké cílem této knihy. Plejádští vyslanci Světla si přejí pomáhat těm z vás, kdo se chtějí připravit na planetární změny, vyvíjet se a za tím účelem uskutečnit nanebevzetí. My [Plejáďané] jsme se v časech evolučních cyklických změn vždy vědomě dávali k dispozici bytostem z tohoto slunečního okruhu a tato doba není žádnou výjimkou. Měli byste vědět, že když jsme na počátku tohoto století, sto let před koncem stávajícího 26 000-letého cyklu, začali komunikovat s jedinci a skupinami na Zemi, tito lidé požádali o možnost probudit se vlastním přičiněním dříve, než dojde k rozsáhlejší přímé komunikaci ze strany hierarchií: jmenovitě Plejáďanů, Světelných bytostí ze Siria, Andromedských vyslanců Světla, Nejvyšší Bytosti, Vrchní rady dvanácti, Velkého bílého bratrstva a dalších, menších duchovních skupin. My [Plejáďané] jsme mezi vámi v tělech i étericky. Amorah Quan Yin, Barbara Hand Clowová a mnozí další dnes přinášejí tato poselství, jako to spolu s dalšími Plejáďany vždycky dělali na konci velkých evolučních cyklů na této planetě.

Na konci posledního 26 000-letého cyklu zůstal na Zemi po destrukci vyvolané posuny pólů a planetárními změnami necelý jeden a půl milionu lidí. To by se mohlo zdát hodně, ale když uvážíte, že tito lidé byli roztroušení po celé planetě a že předtím populace Země čítala skoro dvě miliardy, zůstalo jich docela málo.

Kolektivní vyšší vědomí nebylo v té době rozvinuté, ale existovalo a toto vědomí požádalo, aby byly založeny mysterijní školy v každé kulturní skupině na planetě. Všichni lidé na Zemi měli mít rovnocennou příležitost učit se a růst. Až by se mladé duše, jejichž těla zemřela při zemských změnách, znovu zrodily na Zem a populace by se opět začala rozrůstat, měly už být pevně ustaveny duchovní praktiky a nauky, přičemž životní styly se měly vyznačovat souměřitelnou duchovní evolucí a vědomím. Ještě dnes najdete domorodé Američany a mayské skupiny, jejichž historie duchovních praktik sahá do hloubky zhruba 25 000 let. To není žádná shoda náhod. Plejádští, sirianští a andromedští učitelé zahustili svá těla a pomáhali organizovat různé civilizace, například v Machu Picchu, Egyptě a dokonce v Atlantidě. Lemurie většinu pevninské masy a obyvatel pozbyla, ale zasvěcovací chrámy a učení se zachovaly na zbytku území – dnešní Havaji a Mt. Shastě v Kalifornii.

V každé lokalitě začaly fungovat různé mysterijní školy, ačkoli informace a praktiky se často překrývaly. V Atlantidě byl založen Rád Melchizedeka a chrámy Alorah. Vědění o krystalech, které se v minulých dobách značně rozvíjelo a poté bylo ztraceno, se znovu vynořilo a krystaly se používaly k léčení a multidimenzionální komunikací. Thovt přinesl do Egypta sluneční zasvěcení a vědomí, spolu s pokročilými duchovními disciplínami, jako je teleportace, telekineze a cestování dimenzemi a mimo čas a prostor v merkabě. Během této časové periody byla rovněž postavena Velká pyramida, která sloužila k přijímání a vysílání slunečních kódů a k iniciacím pro lid Egypta a celé planety. V každé kultuře se vyučovalo posvátné snění, ze kterého se vyvinuly šamanské praktiky, léčení ve snu a další způsoby multidimenzionálního cestování a komunikace.

Plejáďané, Siriané a Andromeďané, kteří učili lidi a pomáhali zakládat mysterijní školy, často cestovali sem a tam mezi dimenzemi. Mnozí z nich se specializovali na materializaci a dematerializaci svých světelných těl a sloužili jako prostředníci pro pozemské bytosti, podzemní civilizace a množství světelných lodí, které se v té době nacházely kolem planety. Když se před 25 000 lety začaly znovu vtělovat mladé, méně vyspělé duše, učitelé z vyšších dimenzí udržovali své vztahy s lidmi ještě 250 let, aby pomohli s budováním civilizací, které se vyznačovaly mnoha různými úrovněmi duševního vývoje a rozmanitým galaktickým původem. Někteří lidé byli stále stěží vyvinutí nad rámec instinktivního chování a sebezáchovného vědomí. V rámci dalšího evolučního kroku se měli rodit duchovně vyspělejším rodičům a uzavírat sňatky s vyvinutějšími bytostmi, aby tak rozšířili svoje vědomí. Když započalo toto míšení, mnozí Plejáďané přijali úkoly stálých vůdců těchto mladých duší. Někteří z Plejáďanů na sebe dokonce vzali lidskou podobu a pářili se s lidmi, aby pomohli vyčistit genetické vzory a probudili v nich touhu po duchovním vývoji. Tomuto procesu se někdy říká „hvězdná setba“.

Vše se dělo v reakci na žádosti či ujednání ze strany vyššího kolektivníhovědomí obyvatel Země. Pozemské bytosti už dříve požádaly, aby mohly zakládat vlastní mysterijní školy a iniciační školy pro styk s vyššími dimenzi nu; byly to vyspělé bytosti, které prodělaly osvícení a zůstaly ve vyšších dimenzích kolem Země, aby pomáhaly svým lidským bratrům a sestrám. Velké bílé bratrstvo existovalo už téměř 15 000 let, od jednorázového skupinového probuzení více než tisíce lidí z různých kultur na Zemi. Těchto tisíc se jednomyslně usneslo, že založí Velké bílé bratrstvo – které v té době neslo název Řád Velkého bílého světla – aby ustavilo precedens pro duchovní osvícení a transcendenci na Zemi.

Někteří členové tohoto bódhisattvovského řádu se čas od času rozhodli reinkarnovat jako učitelé, Nanebevzatí mistři. Fyzicky se rodili duchovně vyspělým rodičům a obvykle ve věku jedenadvaceti let znovu prodělali osvícení. V té době se také rozpomenuli na své minulé životy, nanebevzetí a duchovní úkol. Tito reinkarnovaní bódhisattvové byli úžasní a mocní učitelé díky tomu, že měli přirozenější, přátelštější vztah k lidem Země než ti, kdo předtím lidmi nebyli. V té době – a nadále i dnes – se tito Nanebevzatí mistři rodili také do rodin mladších duší s různými stupni genetického poškození a karmického zatížení. Brali na sebe nelehký úkol transformace, transmutace a transcendence nižších energií, aby vytvořili éterické a duchovní „mapy“ pro ty, kdo půjdou v jejich stopách. Byli a stále jsou evolučními předběžci.

Hierarchie souhlasily s rozšířením Rádu Velkého bílého světla, aby přijímal osvícené a nanebevzaté lidi pro úlohy jako: úřad Krista; Buddha; Rád Merlinů; postavení Bohyně, jako je Svatá Matka, kterou dnes zosobňují Kuan Jin a Maria Matka; kačinové; regionální učitelé a průvodci. Před začátkem stávajícího 26 000-letého cyklu byly vyšší dimenzionální úřady, role průvodců, učitelů a planetárních duchovních vůdců většinou obsazené Světelnými bytostmi z Plejád, Siria a Andromedy. Nyní už mezi lidmi vzkvétalo dost jejich vlastních osvícených a nanebevzatých bytostí, aby si mohli dovolit mít vlastní průvodce a mysterijní školy.

Na počátku tohoto 26 000-letého cyklu zazněla rovněž žádost, aby kromě období stěžejních cyklických a evolučních zvratů pocházely vyšší nauky a vedení od těchto osvícených, kteří měli za sebou lidské inkarnace. LidéZemě se měli vyvinout do bodu, kdy budou sami schopni komunikace s vyššími dimenzemi a hvězdnými soustavami. A právě tady se dostaly na pořadí dne nauky o Ka. Lidé měli pochopit, jak mohou splnit své duchovní cíle a stát se rasou mistrů na Zemi. Plejáďané je učili o jejich Vyšších já, o Ka, skrze něž mohou být v trvalém spojení s Vyššími Já, vyššími dimenzemi a hvězdnými soustavami. Správným životem, řízeným vývojem, meditací, modlitbami a zvládnutím vědomí se mohli s Vyššími Já spojit. Probuzením božského Ka mohli sloučit svá Vyšší Já s fyzickými těly a stát se tak ztělesněním své Božské mistrovské přítomnosti neboli Kristovského Já. Během určitého období předcházejícího úplnému osvícení měla proběhnout jejich genetická transmutace, způsobená prouděním energie Ka přes kanály Ka a drobné obvody do nervových systémů astrálních a fyzických těl, žlázových systémů a elektrických meridiánových systémů, jako jsou ty, které se využívají v akupunktuře a šiatsu.

V následujících 5200 letech prodělalo osvícení několik tisíc lidí, kteří byli zasvěceni v chrámech Ka v Egyptě a Atlantidě, a mnozí z nich dosáhli i další úrovně, kristovského vědomí. Někteří se rozhodli zůstat na Zemi a dokázali žít až dva tisíce let v témže těle díky udržování průchodnosti kanálů Ka a duchovním praktikám. V téže 5200leté periodě se zrodily i další cesty k osvícení, s úspěchem použité u vyspělejších lidí na planetě, kteří byli připraveni.

Na konci tohoto 5200letého období došlo k rozsáhlému zemětřesení, které zničilo většinu zbývajících chrámů Lemurie a polovinu pevninské masy Atlantidy. Příslušníci lemurské rasy, kteří zůstali na Zemi, se rozhodli znovu usadit jako podzemní kultura pod Mt. Shastou. Několik Lemuřanů našlo své místo mezi domorodými Američany, v havajských a tibetských kmenech, z nichž se později vyvinuli Mayové, Inkové a buddhisté. Tito bývalí Lemuřané zastávali v řečených kulturách úlohu duchovních vůdců a učitelů. Atlanťané, kteří zůstali, byli stále dost početní, aby mohli dále rozvíjet svou kulturu. Jako skupinové vědomí požádali o bytost, jejíž pozemské jméno znělo Thovt, aby se vtělila mezi jejich lidmi a znovu zavedla prastaré nauky, o něž při zemětřeseních přišli. Thovt, který byl členem kmene Ra z Plejádských archandělských kmenů, na jejich žádost odpovědělsvým zahuštěním do fyzické podoby. Stal se duchovním vůdcem Atlantidy.

Krátce po Thovtově příchodu do Atlantidy došlo k moutnému průlomu do časoprostorového kontinua zemské atmosféry. Na Zem dorazila skupina bytostí, které kdysi ze souhvězdí Lyra obsadily Orion. Vedl je Lucifer, jenž jim pomohl průlom vytvořit a poté jím proniknout. Dosáhli toho intenzivním vysokofrekvenčním narušováním zemské atmosféry z místa vně slunečního okruhu, po kterém následoval okamžitý transport lodi přes vzniklou proluku. Bytosti z Orionu, nebo také Lyřané, s Luciferovou pomocí zvládly cestování „mimo čas a prostor“, což jim umožnilo projektovat se prolukou během pár vteřin po jejím vytvoření, ještě než mohli být zastaveni. Jejich inetrakce se Zemí byla v určitém bodě tak či onak nevyhnutelná vzhledem ke karmickým spojitostem mezi Lyřany, Luciferem a některými lidmi na Zemi. Lyřané přistáli podle plánu v Atlantidě, protože toto místo nejlépe vyhovovalo jejich záměru. Okamžitě začali Atlantany oslňovat svým „nadřazeným“ technologickým věděním. Atlantané byli v té době pyšní na to, že jsou nejrozvinutější rasou na Zemi, a vždycky hledali nové oblasti k ovládnutí. Lyřané je zmanipulovali přísliby neomezené energie, technologie a moci a demonstracemi lyrské „nadřazenosti“ spočívající v technologii, psychické kontrole a inteligenci. Slibovali Atlantanům, že i oni by mohli tyto schopnosti mít, kdyby uvítali Lyřany a umožnili jin infiltrovat jejich kulturu. Mnozí Atlanťané k nim pojali okamžitou nedůvěru a rozpoznali nastraženou duchovní past. Jiní však byli důvěřivější, lační nadvlády a moci a bezvýhradně mezi sebou Lyřany uvítali.

V příštích 10 000 let byla Atlantida rozdělená na dva odlišné populační segmenty: jeden zahrnoval Lyřany a vynikal v technologii, druhý zůstal duchovně čistý a oddaný. Chrámy Melchizedeka byly těžce infiltrovány manipulujícími vetřelci, kteří uplatňovali svou kontrolu a vliv. Vznikla skupina nazývaná Šedá roucha, pozdější Černá roucha. Zaměřovala se na rozvoj psychických schopností a černé magie. Někteří z Melchizedekových kněží zůstali čistí, jiní ne. V Atlantidě v té době působily chrámy Alorah, kde sídlily řády kněžek Bohyně, jejichž učení pocházela z deváté dimenze, zprostředkovaná hierarchickým řádem zvaným Rada devíti. Tato učenízůstala Lyřany i Luciferem nedotčená, přičemž kněžky se otevřeně stavěly na odpor a odrazovaly od spolčování s Temnými bratry, jak se Lyřanům také říkalo. Původně byli Atlanťané, kteří se chtěli věnovat uměním magie a alchymie, nejprve vzděláváni duchovně, aby se zajistilo, že si osvojí správné zacházení se silami. Ale nakonec se duchovní protokol porušil a běžně se začalo učit černé magii a psychickým schopnostem. Lucifer byl pro lidi vždy neviditelný, ale představoval velký podvědomý vliv. Ovládal lyrské Temné bratrstvo a mohl kdykoli posednout těla jeho členů, aby s nimi komunikoval nebo přes ně s ostatními Atlanťany. Lucifer tento způsob kontaktování lidí často využíval. Měl v plánu zlomit důvěru Atlantanů v síly Světla a ovládnout planetu a sluneční okruh. Nakonec měl v úmyslu převzít vládu jako Nejvyšší bytost na Zemi.

Lucifer a Temní bratři pronikli do vědomí mnoha mužů na Zemi, kteří byli přístupní psychické kontrole díky své vlastní temné touze kontrolovat a vládnout, zejména ženám. Byla vytvořena podzemní astrální pláň, spolu s podzemními obřadními místy a obydlími, všude tam, kde nižší kolektivní vědomí Temného bratrstva ustavilo sféru svého vlivu a vysílalo vlny energie a podprahová poselství skrze Zemi k lidem na povrchu. Toto kolektivní vědomí bylo a stále je tím, čemu říkáte „Satan“. Vzniklo splynutím nižšího vědomí všech členů Temného bratrstva. Tato satanská síla měla schopnost působit jako jedna velká entita. Čím více se toto kolektivní vědomí rozrůstalo, se svou kontrolou a vnucenou vládou nad Bohyní, Zemí, vaším slunečním okruhem a teologií, tím více energie musela tato temná síla vydávat na zajištění pokračování svého vlastního růstu. Polarizace Světla a Tmy na Zemi se rychle vyostřila, jak byly podvědomé mysli lidí bombardovány negativními myšlenkami a obrazy nedůvěry v Boha a Božský plán, podřadnosti žen a nadřazenosti mentální říše nad říšemi emocionálna a duchovna.

Technologie a černá magie se rozrostly do proporcí, jaké Země nikdy předtím nezažila. Chrámy Světla se stále více stávaly doménou žen a chrámy temnoty byly stále více mužské. Přirozeně že toto rozdělení nebylo absolutní, ale z větší části to byla pravda. Na konci atlantské éry – 10 000 let po příchodu Lucifera a Lyřanů – zmítal touto civilizací přebujelý chaosa strach. Soupeření o kontrolu a nadvládu bylo v Atlantidě hlavním postojem a dokonce i v chrámech Alorah převládal strach a ukrývání.

Před koncem Atlantidy obdrželi vůdci řádů a chrámů, které stále udržovaly Světlo, varování a doporučení, aby svá učení rozptýlili po zeměkouli. Vzhledem k satanskému vlivu na obyvatele Země mělo trvat velmi dlouho, než bude moci všechno vyšší vědění zůstat na jednom místě. A tak lidé vzdělaní ve všech oblastech duchovního vývoje opustili v malých skupinkách Atlantidu. Vzali s sebou mnoho krystalů obsahujících informace z Akášických záznamů, které do nich přenesla a naprogramovala Rada Pravdy. Jeden z krystalů, který byl velekněžkami chrámů Alorah dopraven do Řecka, byl vytvarován jako lebka Thovtova, který Atlantidu opustil téměř před 9000 lety. Tato křišťálová lebka byla pohřbena hluboko pod orákulem v Delfách – které tato skupina kněžek zbudovala – a sloužila k ochraně chrámu před temnými podprahovými vlivy a energetickými vlnami, vysílanými zpod zemského povrchu. Poněvadž tento chrám nešlo psychicky znečistit, Temné bratrstvo, pod názvem „Válečníci Diovi“, nakonec kněžky uvěznilo a povraždilo a nárokovalo chrám pro svého patriarchálního boha.

Ostatní skupiny vzaly krystaly a učení do Střední Ameriky, západní Evropy, Himalájí, jižní Afriky, východní Asie, Austrálie, Jižní Ameriky a Egypta. (Domorodé kmeny ze Severní Ameriky se v té době nacházely ve své vlastní specifické evoluční fázi, a proto by infiltrace Atlanťanů byla nemístná.) Největší skupina, sestávající z mužů i žen, odešla na popud Rady devíti do Egypta. Lidem v celé skupině velmi záleželo na zachování božské pravdy, kterou je Světlo, a po zbytek života zakládali v různých zemích iniciační chrámy a učení. Důvodem pro největší osídlení v Egyptě byla Velká pyramida, která vždycky udržovala a dodnes udržuje vibrace božské pravdy a sluneční evoluční kódy.

V Egyptě i na jiných místech mělo být postaveno mnoho pyramid. Měly stát nad velkými krystaly s Akášickými záznamy, které byly umístěny v různých útvarech na zemské energetické mřížce, aby udržely světlo a zabránily vstupu nižších, hustších vibrací. Několik pyramid postavili v Atlantidě Lyřané a jejich otroci za účelem překroucení a kontroly kódů ze Slunce.

Ale ty všechny se potopily do Atlantského oceánu nebo vylétly do povětří při zničení Atlantidy.

Konečná zkáza Atlantidy byla především způsobena podzemním vysíláním zvukových vln tak intenzivních, že pod zemských povrchem vyvolaly akustický třesk. Jeho cílem bylo rozbít vysokofrekvenční vzory světla ve stále existujících posvátných chrámech a infiltrovat tyto chrámy černou magií a satanskými řídícími energiemi Temného bratrstva. Jenže akustický třesk byl tak mohutný, že se odrazil zpátky ke svému zdroji a rozvibroval centra jaderné a krystalické energie, jež poháněla zvukový generátor. To způsobilo velikou explozi, která vytvořila řetězovou reakci druhých podzemních energetických generátorů a vyvolala kolosální zemětřesení, jaká Země ještě nikdy předtím nezažila. [A od té doby taky ne.] Mnoho pyramid bylo doslova roztrháno na kusy, jiné zůstaly nedotčené. Rozsáhlé zemské změny pokračovaly ještě dva měsíce, než poslední zbytky Atlantidy spočinuly na dně oceánu.

Lidé, kteří odešli, aby znovu založili duchovní řád v jiných lokalitách, se v té době už většinou nacházeli mimo dosah nebezpečí a podařilo se jim dorazit na místa určení. Několik skupin, které se rovněž pokoušely uprchnout, se nedostalo dost daleko a bylo smeteno obřími slapovými vlnami, které se šířily od explozí. Tato konečná zkáza Atlantidy se udála zhruba před 10 400 lety.

Lucifer na astrálních pláních kontroloval Lyřany a začal plánovat svůj další krok. Lyřané se rozhodli zůstat na astrálních pláních v zemské atmosféře i v podzemních satanských říších, aby zesílili svůj vliv na podvědomé mysli lidí Země. Následně se na celé vaší planetě začaly stále častěji odehrávat kmenové války a konflikty. Mnohé severoamerické, africké, evropské, středoamerické a jihoamerické domorodé národy se rozpadly na jednotlivé kmeny, přestože v minulosti tvořily všechny součást velikého bratrstva. Uzemní ambice, spory o minerální ložiska a vodní zdroje, duchovní neshody a nevysvětlitelná nedůvěra zavdaly podnět k segregačním tendencím. V jiných oblastech příchod duchovních Atlantanů semkl lidi dohromady a evoluce těchto různých kultur se urychlila. Podprahové informace o patriarchální nadvládě stále více zaplňovaly podvědomé říše, avšak některé skupiny dokázaly s pomocí Atlanťanů nebo svých vlastních vyspělých duchovních vůdců odolávat tlakům a lžím, které jim negativní myšlenkové formy neustále předhazovaly. Budovaly se sítě jako ve Stonehenge a medicínská kola k zastavení destruktivních astrálních energií a vytvoření bezpečných míst, kde by lidé mohli pořádat obřady a další shromáždění.

Dalších 5000 let uplatňovaly chrámy Bohyně silný vliv na mnoha nových atlantských územích. Mužské i ženské chrámy poskytovaly a uchovávaly posvátná učení Melchizedeka, Thovta a Alorah. Zároveň své nauky rozšiřovaly tak, aby pojaly místní archetypální božstva a duchovní praktiky. Učení o úloze mužů a žen, duchovním zasvěcení, vzorcích Ka, léčebných praktikách a duchovní evoluci vévodila v Egyptě, Řecku a částech Střední a Jižní Ameriky. Ne všechny kmeny v jiných oblastech byly zasaženy astrálním znečištěním – některé zůstaly čisté a pokorné. Nicméně polarizace Světla a Tmy rozhodně sílila.

Zhruba před 5 000 lety se Lyřané a jejich přívrženci, kteří přešli k Temnému bratrstvu, začali vtělovat na různých místech po světě. Jejich hlavním cílem bylo infiltrovat oblasti duchovně pokročilejších kultur a uvrhnout je do područí války a zkázy. Ačkoli se to všechno dělo postupně, planeta zažívala četná přeskupení vládnoucích sil. Cykly Světla a Tmy se odvíjely v Egyptě, Řecku, Evropě a Střední Americe. Temné bratrstvo zabíjelo, ničilo, znásilňovalo a ustavovalo svou vládu. Pak se síly Světla vzbouřily a svrhly ho. Tento cyklus se opakoval pořád dokola.

Země jako celek si vždycky udržovala spojení se Světlem, Nejvyšší bytostí – rovněž nazývanou Duch Jednoty – a Vyšší radou dvanácti. Avšak její populace prodělala početné změny co se týče rovnováhy sil. Je zajímavé, že většina lidí na Zemi vždy věřila v lásku a dobrotu, ale zůstávali slabí a neúčinní proti zastrašování ze strany vládních a náboženských zřízení, které fungují za účelem kontroly. Obyvatelstvo Země si většinou připadalo bezmocné na to, aby dokázalo po delší dobu ovlivňovat počínání vládnoucích tříd. To je právě největší paradox na planetě Zemi. Jedním z důvodů tohoto strachu a bezmocnosti je astrální kontrola ze čtvrté a páté dimenze uplatňovaná Luciferem, Lyřany a Nibiřany čili Anunnaki. [Poznámka autorky: O tomto tématu hlouběji pojednává Barbara Hand Clowová vesvé knizeThe Pleiadian Agenda.] Důležité je, abyste v této době věděli, že máte sílu a schopnost vymanit se z psychické kontroly těchto astrálních bytostí. Informace a postupy ve zbylé části knihy vás povedou a pomohou vám právě tohle uskutečnit.

Když asi před 150 000 lety přišly jisté skupiny osídlit Zemi, konalo se velké zasedání kolektivního vědomí za účasti Plejádami, Andromeďanů, éterických průvodců a dévických říší. Bylo rozhodnuto vytvořit hierarchickou strukturu, která by poskytovala co nejvíce prostoru pro důvěru a bezpečnost. Nově příchozí tak učinili s ohledem na své minulé zkušenosti se zradami bytostí z vyšších říší a pod vlivem hluboce zakořeněných pochybností o sobě samých. Sebepochybnosti byly hlavním důvodem, proč skupina požadovala vládu. Noví obyvatelé Země si zkrátka dostatečně nevěřili, že by mohli konat důležitá rozhodnutí a být suverénní. Hierarchie jejich žádost vyslyšely a souhlasily, že až přijde čas jmenovat na vaší planetě Nejvyšší bytost, bude existovat sestupně uspořádaná struktura duchovní autority, která bude mít moc zrušit každé rozhodnutí učiněné touto Nejvyšší bytostí. Nejbližší strukturou pod Nejvyšší bytostí měla být Vyšší rada dvanácti. Její členové měli sestávat ze čtveřic delegátů z Plejád, Siria a sousední galaxie Andromedy. Všichni členové měli být vysoce vyvinutými Světelnými bytostmi. Pokud by Vyšší rada dvanácti s příkazem Nejvyšší bytosti po dohodě nesouhlasila, dotyčné rozhodnutí mělo být zrušeno. Lidé Země tak měli vědět, alespoň podvědomě, že jim nehrozí možnost korupce v duchovní hierarchii. Ve struktuře Vyšší rady měla existovat ještě další pojistka: za oblast každé pravomoci v další nižší říši měli být odpovědní nejméně dva členové různého původu. Například v oblasti udílení instrukcí léčebným andělům a dohlížení na jejich činnost se měly překrývat pravomoci jednoho Plejáďana a jednoho Andromeďana a žádný nemohl udělat nic ve věci, se kterou by druhý nesouhlasil. Tento typ struktury stále existuje ve všech vyšších dimenzionálních úřadech a skupinách.

Právě planetární víry v nutnost autorit, které mají vládnout a konat důležitá rozhodnutí, se teď musíte zbavit. Jste připraveni stát se plně odpovědnými, suverénními bytostmi. Přebujelá korupce ve vládních zřízeních je výsledkem nedostatku důvěry a sebedůvěry, který na Zemi stále panuje.

S nástupem věku Světla, rovněž nazývaného věk Osvícení, bude stále důležitější, abyste skoncovali s patriarchálními systémy vlády a vrátili skutečnou moc lidem. Ty, kdo nejsou schopni takovou odpovědnost vykonávat bez poškozování ostatních, je možné skupinovým rozhodnutím odstavit, aby nepředstavovali hrozbu. Nebudou vám již předsedat žádní zvolení činitelé. Funkce jako moderátor zasedání nebo jednatel se budou střídat mezi členy, kteří budou ochotní se jich ujmout. Tímto způsobem se jedna osoba nebo malá skupina nikdy nemůže zmocnit vlády nad ostatními. [Poznámka autorky: Ve Starhawkově knize The Fifth Sacred Thing je předložen úžasný utopický model pro tento typ vlády, která je skutečně „vládou lidu, z lidu a pro lid".]

Nejvíc je v této době zapotřebí, aby lidé Země našli duchovní odvahu žádat, co chtějí. Jistě, mnoho občanů Země, kteří to zpočátku mysleli dobře, zabředlo do boje o přežití a na duchovní ideály zapomnělo. Avšak většina lidí chápe základní morálku a touží po lásce. To dává Zemi nesmírnou příležitost provést v této době duchovní kvantový skok. Vyšší vědomí všech lidských bytostí na Zemi požádalo o šanci uskutečnit něco, co se předtím ještě nestalo: planetární nanebevzetí. Pokud k němu dojde, Země a všichni její lidé se společně přesunou na úroveň vědomí čtvrté a páté dimenze a zcela svá vědomí oddělí od satanských a manipulativních astrálních plání. Stávající, pokračující kontrola destruktivních sil má základ a průběžnou oporu ve dvou věcech: (1) v iluzi převahy nenávisti a strachu nad láskou a (2) v přesvědčení, že Temnota je mocnější než Světlo. Jestliže do roku 2013 celá zbývající populace Země dokáže tato dvě přesvědčení odstranit a rozpoznat a přijmout čtyři výše uvedené duchovní zásady, tato planeta bude úplně první v existenci, jaká kdy uskutečnila takový duchovní skok.

Aby mohla existovat nějaká naděje, že k této úžasné události dojde, musí být ode dneška do roku 2013 osvíceno a ztělesnit kristovské vědomí minimálně 144 000 lidí. Jakmile bude této kritické masy probuzených bytostí dosaženo, bude se jednat o „druhý příchod Krista v masovém měřítku“. V té době se dostaví „efekt sté opice“: vibrační vlna energie osvícení proběhne celou planetou a jejím obyvatelstvem, vymaže nižší astrální myšlenkové formy a říše a rozpustí závoje, které oddělují lidi od jejich vlastního vnitřního prožívání božské podstaty a pravdy. Celá populace Země pocítí tuto vlnu osvícení, až bude prostupovat veškerou existenci na planetě. V té době se spustí celoplanetární osvícení a v popředí stane všem duším vlastní cíl duchovního vývoje. Pokud Lyřané, Annunaki, Lucifer, členové Temného bratrstva a lidé, kteří se spřáhli s temnotou, zvolí v té době duchovní kapitulaci, prostě se připojí k planetárnímu nanebevzetí a budou uvolněni z pout minulosti. Ti, kdo si nezvolí Světlo, zažijí destrukci planety a ocitnou se v galaktickém zotavovacím centru, lze-li to tak říci.

I kdyby v tomto bodě mělo dojít k něčemu tak extrémnímu jako planetární explozi, těchto 144 000 či více Kristovských bytostí by se jednoduše přemístilo do svých nanebevzatých těl a zbytek nově probuzených obyvatel Země by vzalo s sebou. Až bude dosaženo kritické masy 144 000, vliv těchto Kristovských bytostí na zbytek lidí bude tak obrovský, že každá z nich bude mít schopnost vzít na vyšší roviny vědomí dalších 144 000 lidí. Jinými slovy, 144 000 Kristovských bytostí vytvoří kvantový skok pro 20 736 000 000 lidí. Temný závoj, nazývaný také „síť“, který obklopuje vnější atmosféru Země, se rozplyne. To umožní, aby úplné galaktické kódy skrze slunce zaktivovaly Zemi. Nezůstanou žádné nižší astrální pláně a všichni lidé budou mít zážitek „bílého světla“ neboli šaktiput, načež se ocitnou na nové Zemi, jež bude krásnější a čistší než ta, kterou opustili. Budou na Zemi, ale ve čtvrté dimenzi. Ti, kdo prodělali nanebevzetí v dřívějších životech, přejdou rovnou do páté nebo i vyšší dimenze.

Pro nové duchovní bytosti, které se staly čtyřdimenzionálními, budou už předem připraveny výcvikové školy. Tyto bytosti se poučí o svých výtvorech z minulosti, o původu a cílech svých duší a dozví se vše o duchovních učeních, které se k této úrovni vývoje pojí. Země se pohrouží do tisíciletého období milosti, během něhož bude převládat mír a duchovně evoluční zaměření. Jinými slovy, mysterijní školy se stanou středem veškeré aktivity na celých 1000 let. Na konci této éry Země oficiálně převezme svou galaktickou funkci domova Světelných měst a mysterijní školy pro trojrozměrné planety.

Stanete se strážci a učiteli třídimenzionálních životních forem, jimiž jsme my, Plejáďané, byli pro vás. Budete-li úspěšní, v což pevně věříme, docelé galaxie se vyzáří obří vlna lásky a radosti ze spojení vyššího kolektivního vědomí s třídimenzionálním a čtyřdimenzionálním vědomím. Tato vlna osvícení okamžitě přemění veškerou zbývající karmu a nižší astrální energie ve vašem slunečním okruhu v čisté světlo, stejně jako to udělá vlna planetárního osvícení pro Zemi a její lid. Síla této vlny bude pociťována a ovlivní celou galaxii a veškerou existenci. Proč ?

Pozice této galaxie ve vztahu k Velkému centrálnímu slunci Všeho Co Jest právě prodělala cyklickou změnu, jak zaznělo výše. Evoluční název pro tento nový galaktický cyklus zní „Evoluční spirála mistrovství“. Každý sluneční okruh v této galaxii musí postoupit do nejblíže vyššího evolučního paradigmatu. Pro Zemi a váš sluneční okruh tento krok znamená, že se máte stát domovem Světelných měst, kde budou žít Světelné bytosti, které konkrétně prošly fyzickými inkarnacemi a dosáhly osvícení. Na konci tisíci let míru z vás bude rasa výlučně Kristovských bytostí.

Plejádská světelná terapie a zejména aspekt Ka této terapie představuje jednu z metod léčení a probouzení, kterou vám my, Plejáďané, v této době přinášíme. Je nezbytně nutné, aby vaše kanály Ka a vzorec Ka byly očištěné od karmických usazenin a zablokovaných energií a vaše Kristovská Já se tak mohla ukotvit ve fyzické říši prostřednictvím vašich fyzických těl. Patříte mezi 144 000 či více bytostí, které na Zemi uvedou věk Osvícení, věk Světla, Zlatý věk nebo Nový věk. Materiály předložené v této knize vám pomohou uskutečnit tento přechod, dát se k dispozici vyšším frekvencím Ka a uspíšit tak sestup kristovského těla či Mistrovské přítomnosti.

Věříme ve vás a vyšší vědomí vaší planety. Přestože budoucnost vypadá dobře, nesmíte si dovolit žádnou lenost, odpor či aroganci, které by mohly zastavit váš postup vstříc nanebevzetí. Dokud budete hrát svou roli a budete ochotní stát se tím nejlepším, čím můžete být, budeme vám pomáhat ve všech směrech, které jsou pro nás přijatelné. Nikdy si však nebudeme uzurpovat vaše vlastní učení a růst. Jste tady, abyste se stali Mistry, ne invalidy, kteří potřebují zachránit. Nenechte si od nikoho namlouvat, že vaši práci odvede za vás nebo že vás zachrání. Je načase, abyste zachránili sami sebe prostřednictvím vytrvalého a oddaného léčení, růstu a nepřetržitého duchovního probouzení. S ochotou a odhodláním jsou všechny božské věci možné.

„So-la-re-en-lo,“
(S velikou láskou a oddaností)
Ra,
mluvčí Plejádských archandělských kmenů Světla,
členů Plejádských vyslanců Světla,
kteří jsou strážci tohoto slunečního okruhu
a členy Galaktické federace Světla
z Velkého centrálního slunce

 

Zdroj: Amorah Quan jin - Plejádská světelná terapie