Kdo jsou Plejádští vyslanci Světla?

universe 2

Kdykoli dospějeme na konec nějakého velkého evolučního cyklu, zpravidla každých 5 200 nebo 26 000 let, dají o sobě vědět Plejádští vyslanci Světla. Představují kolektiv bytostí s rozličnými odpovědnostmi a rolemi, mezi něž patří úloha strážců Země a této sluneční soustavy. Jako strážcové nás přicházejí probudit, abychom si uvědomili, kde se v naší evoluci nacházíme a co je zapotřebí pro další kroky. Jejich informace se týkají nejen naší planety jako celku, ale i jedinců, kteří jsou s Plejáďany v osobním spojení.

Zdá se, že kdykoli jsou mé potřeby opravdové, pokaždé se objeví mí plejádští přátelé. Ať se mé potřeby týkají osobního léčení a očisty, informací nebo někdy i prostého ujištění – či snad probuzení více vzpomínek na můj účel a službu tady na Zemi – Plejáďané mi vždycky vhodnými a smysluplnými způsoby pomáhají. Mezi Plejádskými vyslanci Světla jsou různé druhy bytostí s různými funkcemi, které už za tu dobu vyhověly široké škále potřeb. Ne všichni Plejáďané jsou však členy této skupiny.

Ra, bytost, která ke mně vždycky promlouvá a sděluje mi pokyny a filosofické myšlenky, pochází z Plejádských archandělských kmenů Světla. Tito archandělé slouží jako strážci Země a naší sluneční soustavy. Existují čtyři Archandělské kmeny, charakteristické barvami, které vyzařují: zlatožlutou, šarlatově rudou, blankytně modrou a jemně smaragrově zelenou.

Každá barva zahrnuje mnoho bytostí a všechny bytosti téže barvy sdílejí jedno jméno.

Všichni členové zlatožlutého Plejádského archandělského kmene se jmenují Ra a jsou strážci božské moudrosti, která je výsledkem veškerých zkušeností. Modré bytosti nesou jméno Ptah a jsou to ochránci a zachovatelé věčné podstaty přírody. Maat je titul vztahující se na rudé bytosti, které jsou duchovními válečníky. Střeží energii božské odvahy, která přesahuje strach. Ze čtveřice archandělských skupin je v této době na Zemi vtělených nejvíce bytostí Maat. Zeleným bytostem se říká An-Ra a chrání energii božského soucitu a pochopení.

Někteří z Plejádských archandělů navazují vědomé vazby s lidskými bytostmi, tak jako Ra se mnou. Jiní se specializují na mezihvězdnou a planetární komunikaci, jejímž centrem je Alkyon, centrální slunce Plejád. A další Plejádští archandělé pracují s lidmi během jejich snění a ukazují jim možnosti přesahující naše domnělá fyzická omezení. Občas připravují zvláštní léčebné sny, aby nám pomohli pustit se minulosti a pokračovat v růstu nebo najít nové způsoby sebevyjádření, které jsou více v souladu s tím, čím se stáváme. Nyní začínají urychlovat rozpomínání a výuku starodávných léčebných metod, jako je Plejádská světelná terapie obsažená v kapitolách 5 až 14.

K dalšímu druhu komunikace s lidmi a Zemí došlo v zimě 1992. Plejádským vyslancům světla se podařilo zorganizovat mimotělesné, téměř okamžité cesty vesmírem mezi Zemí a shlukem Plejád pro ty z nás, kdo procházíme lidskými vtěleními. Tehdy se konala velká oslava na shromáždění lidských světelných pracovníků a členů Galaktické federace, včetně Plejádských vyslanců Světla, které jsem měla tu čest se účastnit. Dostalo se mi též požehnání zažít to „bezčasové a bezprostorové“ cestování, když mě vzali na jistou planetu v jedné slunečním soustavě Plejád a zase zpátky. Cesta tam i cesta zpět trvala jen pár vteřin.

Planeta, na kterou mě vzali, byla neuvěřitelná. Plejáďané, kteří ji obývají, vytvořili obdobu celoplanetárního muzea, kde stále žijí všechny druhy, které kdy obývaly tuto galaxii, včetně těch vyhynulých na Zemi. Péče o toto muzeum je jednou z nejmilejších povinností obyvatel planety.

O specializacích Plejádských archandělských kmenů a Plejádských vyslanců Světla už jsem se zmínila, ale poskytla jsem vám jen obecný rámec širokého spektra jejich odborností a zaměření. Psychičtí chirurgové a léčitelé jsou dalšími členy Plejádských vyslanců Světla, se kterými mám tu čest pracovat. Nejsou to Plejádští archandělé [moje zkratka pro Plejádské archandělské kmeny Světla], ale úzce s nimi spolupracují. Volně řečeno, Plejádští archandělé jsou jejich instruktoři, kteří je pověřují úkoly. Stejně jako my na Zemi máme Vyšší radu dvanácti, která dozírá na vše v naší sluneční soustavě, na Plejádách tuto funkci plní Plejádské archandělské kmeny Světla. A jako my máme anděly, průvodce, Nanebevzaté mistry a učitele pracující pod Vyšší radou dvanácti, tak mají Plejáďané četné skupiny sloužící Plejádským archandělům. Tito archandělé zase mají šířeji pojatou Nejvyšší bytost, které slouží podobně jako Vyšší rada dvanácti.

Tyto hierarchie nejsou posloupnosti pánů a sluhů v tom smyslu, že by někdo byl „méně“ a jiný „více“. Struktura je jednoduše založená na konkrétní základní podstatě všech bytostí, které po dosažení určitého stupně vývoje prostě touží dávat a sloužit ostatním. Z toho, co jsem měla možnost pochopit, je to touha založená na Božské lásce, která se vymyká lidskému chápání. Je rovněž motivována tou samou věcí, která přispívá i k našemu růstu: touhou ukončit separaci a být zajedno s Bohem/Bohyní/Vším Co Jest. Tyto vyšší bytosti touží být zase zajedno spolu s námi.

Názvy Archandělských kmenů – Ra, An-Ra, Maat a Ptah – vám možná zní povědomě, protože se často používaly ve starém Egyptě, zvláště u příslušníků královských rodin. Egypťané byli v dávných dobách duchovně vyspělejší, než jsou dnes. Plejáďané včetně Archandělských kmenů běžně udržovali kontakty se starými Egypťany, kteří jim dokázali na vrcholu svého duchovního vzepětí odpovídat. Plejáďané jim předali hodně ze svého duchovního vědění, učili je léčebným technikám, rozvoji úplného smyslového vnímání a chápání účelu Země ve sluneční soustavě, galaxii a mnohem dále.

Mnozí Plejáďané na sebe v Egyptě vzali lidská těla, zatímco další pracovali ve vyšších dimenzích s vizionáři, věštci, léčiteli, kněžími a kněžkami a dokonce členy královských rodin. Jejich společné cíle byly tyto: celkováevoluce planety a lidské rasy; uložení dostatečného objemu vyššího vědění tady na Zemi, aby bylo k dispozici, až přijde čas Velkého probuzení. Samozřejmě že Egypt nebyl jedinou civilizací, které se dostalo takových darů.

Zdroj: Amorah Quan jin - Plejádská světelná terapie