Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace (3)

 
10.07.08   Michael Tsarion
 

Právě dnes máte příležitost nahlédnout do další části nového seriálu, který je věnován problematice Atlantidy. Jak jistě velmi dobře víte nezávislý internetový magazín Matrix-2001 věnuje této zajímavé oblasti poměrně velkou pozornost. Aktuální je především seriál Nibiru versus Atlantida ve kterém se snažím poukázat na širší souvislosti. Vzhledem k tomu, že již nějakou dobu dostávám podněty od vás čtenářů, ve kterých mne prosíte o více informací na toto téma, rozhodl jsem se aktuálně zařadit do obsahového programu Matrixu velmi zajímavé skutečnosti týkající se Atlantidy a spojitých historických otazníků od významného badatele pana Michaela Tsariona. V některých případech jsem si dovolil doplnit prezentovaný materiál svými vlastními úvahami a postřehy a to tak, aby nebyla narušena primární kontinuita informací. Takže pokud vás zajímají bílá místa dějin lidské civilizace a jste otevřeného ducha, můžete se vydat na cestu časem zpět do hluboké historie a dotknout se alternativního pohledu na mnohé z toho, co možná mělo být před lidským duchem dnešního člověka skryté a neodhalené.


Poté co základní infrastruktura Atlantidy byla ustanovena, snažila mimozemská rasa ustanovit cosi, co bychom v soudobé terminologii mohli označit za "Nový Pořádek" s využitím, resp. zneužitím mnohých obyvatel tohoto kontinentu resp. civilizace. Logický výklad záměru mimozemských bychom mohli připodobnit rčením: "Lepší panovat v pekle než sloužit v nebi".

Jednou z mnoha cest, pomocí kterých se snažili dosáhnout svých cílů, byly různorodé projekty zaměřené na biogenetickou manipulaci, která měla vytvořit žádoucí změny především na mentální a psychické rovině. Taková praxe vešla později ve známost jako smrtelný hřích. Některé prameny uvádí, že normální pohlavní styk, o který se pokoušeli, nevedl k žádnému uspokojivému výsledku.
 

Na tomto místě snad není zapotřebí uvádět citace z Bible, konkrétně pak Knihy Genesis, kde se to odkazy na tyto a podobné aktivity jen hemží. Místo toho bych na citaci z méně známého etiopského manuskriptu "Kebra Nagast", kde se uvádí:

"A dcery Kainovi se spojovaly s anděly, ale přesto nemohly počít jejich děti a tak zemřely. A někdy zemřely samotné děti, které byly ještě v lůně matky a někdy spatřily světlo světa skrze pupek, poté, co matkám bylo otevřeno břicho?. "
 

Starověké texty naznačují, že jedinci pro mnoho genetických experimentů byli vybírání z různých kmenů a svým způsobem byly lákány do prostředí Atlantidy pod záminkou jejich jedinečnosti a vyvolenosti. Mnoho takových jedinců z lůna přírody se dostalo do zcela jiných podmínek. Mimo to se z pohledu populačního staly základem tzv. městské sociální infrastruktury. V tomto ohledu by bylo možné dobré si uvědomit, že pro lidstvo z hlediska naturální přirozenosti není normální shromažďovat se a žít ve městech. Jde o zcela umělou kategorii bytí. Ze studia mnoha materiálů nabývám přesvědčení, že Atlantis byl z hlediska populačního přísně segregován.

Jsem přesvědčen o tom, že původními obyvateli Země byli humanoidní bytosti, které bychom dnes nazvali Neandrtálci. Ačkoliv dnes existuje celá řada oficiálních vědeckých teorií zabývající se vývojem tohoto hominida, skutečná podstata věci může být na hony vzdálené tomu, co se dnes oficiálně prezentuje. Existuje, celá řada velmi závažných paleo - archeologických důkazů, které významně odporují stávajícím oficiálním hypotézám. Tak například je všeobecně známo, že Neandrtálci zcela náhle zmizeli z povrchu zemského. Aby se za stejně nevysvětlených okolností náhle objevil Cromagnonský člověk s neuvěřitelně pokročilými dispozicemi. Dodnes věda nenašla žádné smysluplné vysvětlení pro tento evoluční hiát. Takže se navenek tato jistě nepříjemná situace jak se říká "flikuje" různými zmatečnými hypotézami, které ve skutečnosti tento problém vůbec neřeší.
 

Této záležitosti se dotýkají např. Max H. Flint a Otto O. Binder ve své knize: "Mankind, Child of the Stars":

"Cromagnonský člověk se objevil náhle s neuvěřitelně vylepšenou kosterní konstitucí a podstatně větší lebeční kapacitou, která dosáhla až 100 krychlových centimetrů. Podobná míra expanze mozkové tkáně se nevyskytla u žádného jiné druhu na zemi v jakémkoliv období planetární historie, kterou jsme schopni mapovat".
 

Má hypotéza se opírá o přesvědčení, že za touto na první pohled záhadnou a nevysvětlitelnou evoluční proměnou stojí aktivní biogenetický přístup cizí inteligence v prostředí naší planety. Tito "šťastní" jedinci, kteří podlehli hybridizaci Nephilim zdědili cizí DNA. Na jedné straně došlo k postupnému až skokovému navýšení inteligence, ale na druhé straně bohužel se stejnou mírou dochází u původních obyvatel země až k traumatickému mravnímu úpadku.

Část těchto jedinců byla odeslána zpět ke svým kmenům v pozici králů disponující v té době nevídanými schopnostmi a bohatstvím. V návaznosti na tuto skutečnost nemusíme zacházet vůbec daleko do historie. Stačí si vzpomenout na zoufale precizní dodržování pokrevního příbuzenství u vládnoucí moci v různých částech naší planety.
 

(Konečně, vždyť tento stav trvá do dnešních dob. Změnilo se pouze pojmosloví a vládnoucí strategie a taktika schovaná za loby politických stran a prezidentské garnitury, přinejmenším u těch nejsilnějších státotvorných mocností této planety. Pozn. J.CH.).

Je zřejmé, že ti jedinci resp. skupiny, které prošli hybridizací, začali být silně protěžovány svými mimozemskými "přáteli", přičemž byla stále silněji upevňována jejich role (rodově geneticky přenášená na potomstvo z jednoho pokolení na druhé). Někteří badatelé dokonce tvrdí, že po hybridizaci disponovali takto geneticky zmanipulováni jedinci podstatně delším a energeticky kvalitnějším životem, který teoreticky mohl dosahovat až několik stovek roků.
 

Nyní bych chtěl poukázat na další zvláštnost. V prehistorii je známo, že převážná většina kmenů a přírodních civilizačních uskupení byla matriarchálního typu. Víme také, že např. v tzv. "Bronzovém věku" byly rodové vesnice budovány zásadně v kruhovém designu. Z hlediska mytologického bychom mohli upozornit např. na Artušův "Kulatý stůl". Převažující náchylnost ke kruhovému designu u pravěkých a starověkých kmenů je dodnes záhadou.

Mnozí z badatelů se domnívají, že to může mít nějakou skrytou souvislost s ženským principem. Stejně tak v mnoha kulturách byli mrtví bojovníci pohřbíváni v tvarově velmi speciálních mohylách, které se nazývaly "sidhes". Má se za to, že tyto pohřební síně v podstatě napodobovaly ženské lůno - symbol obnovy života a možná i samotné reinkarnace. Egypťané umisťovali své mrtvé do nitra sarkofágu, kde se nacházely symboly ženského těla. Ve skutečnosti vnitřní strana víka sarkofágu zobrazovala noční oblohu, skrze kterou se z jedné strany na druhou vinulo tělo bohyně - matky Nut.
 

A další velmi podstatný detail. Jak ukazuje historie je monarchie v mnoha případech zodpovědná za brutální zločiny. A přesto přese všechno právě monarchové sami o sobě tvrdí, že jsou "božskými vládci". Tento velmi zvláštní princip apotheosy byl např. evidentní ve Starém Římě. Na anglické půdě je znám silnou podporou "královské svátosti" monarcha známý jako Jan VI. Skotský, který se později stal Janem I. Anglickým. Jde v tomto případě jen o nabubřelý egoistický výmysl? A co když v podstatě tito monarchové mluví pravdu? Věc se může stát pochopitelnější, pokud za slovo "vládci" vyměníme za "správci". Kdo pak jsou ale ti "bohové"? Na tomto místě jsem přesvědčen, že čtenář najde odpověď zcela jistě sám.

Na základě poznatků ke kterým jsem postupně dospěl jsem přesvědčen o tom, že minimálně od jisté doby se v prostředí Atlantidy nacházely oddělené a v podstatě i uvězněné skupiny populace na kterých mimozemská inteligence studovala biologii a prováděla po celá staletí různorodé experimenty. Spolu s doslova supersenzoriskou dovedností disponovali Nefilim velkými znalostmi biologie, krystalografie, organické práce na počítačích a robotice. Mnoho učenců si dodnes láme hlavu nad tím odkud se u takových národů jako byly Sumerové, Indo - Aryjci, Egypťané, a nebo Mayové či Aztékové, sebraly tak sofistikované znalosti abecedy, matematiky, symbolické kosmologie atp. V následujícím materiálu se pokusím tuto problematiku více rozvést.

 

Zdroj: Matrix2001