NADOBUDNUTIE ZVEDOMENIA PIATEJ DIMENZIE

Integrovanie Nevedomého

Kozmická hierarchia cez Karen Danrich, Milu Sinoski

5.2.1998

 

My, Kozmická hierarchia sa chceme zamerať na proces nadobudnutia stavu bytia v piatej dimenzii. Mnohí zasvätenci na Duchovnej ceste v nadchádzajúcom roku 1998 nastúpia cestu prijatia stavu zvedomenia piatej dimenzie a mnohí tak urobia v rokoch nasledujúcich. Práve v stave bytia piatej dimenzie je plne integrovaná polarita a dualita a úplne prijatá nevedomá "temná stránka". To spôsobuje koniec ľudských genetických modelov smrti, deštrukcie, súperenia, ovládania a zneužívania. Dosiahnutie zvedomenia piatej dimenzie zasvätencovi umožňuje naplno stelesniť bezpodmienečnú lásku a bezpodmienečné uznanie všetkých ostatných foriem života na tvári Zeme. Na to aby to bolo možné, z bunečnej štruktúry celého stelesnenia sú vymazané všetky emocionálne záznamy o bolesti, zneužití, hanbe, hneve a strachu. Po dosiahnutí stavu zvedomenia piatej dimenzie, tento u zasvätenca spôsobuje nepretržitú blaženosť, lásku a božský zväzok. Je to práve zvedomenie piatej dimenzie, ktoré už eóny času hľadajú všetci na duchovnej ceste.


5da1V pyramídach starobylého Egypta nadobúdali zasvätenci zvedomenie piatej dimenzie v rozpätí mnohých rokov. Tieto zasvätenia postupne umožnili stelesneniu (telesnej schránke) každého zasvätenca stať sa "Kryštalickým". Pri kryštalickej stavbe buniek sa každá bunka javí ako maličký kryštálik a má aj veľa podobných vlastností. Podobne ako kryštály aj kryštalická stavba buniek môže uchovávať veľmi vysoké vibrácie, ktoré je možné využiť na liečenie, channeling, alebo na realizáciu magických schopností akými sú teleportácia, zjavenia, alebo interdimenzionálne cestovanie. Práve prostredníctvom premeny na kryštalickú bunečnú štruktúru sa môžu zmazať všetky emocionálne záznamy zaznamenané v zasvätencovom stelesnení (tele), čo vedie k trvalému stavu blaženosti. V našom článku
Nové zasvätenia zo starobylého Egypta sa náš kanál podrobne venoval začiatkom zasväcovacieho procesu z nadobúdania kryštalickej formy. V tomto článku náš kanál rozprával o prvých 108 zasväteniach a 108 reťazcoch DNA, ktoré premenia dve tretiny stelesnenia zasvätenca na kryštalickú formu a premenia aurické pole na štruktúru "Kvetu života". Nechceme opakovať to čo je napísané inde, ale odporúčame našim čitateľom vyhľadať tento materiál, ak tak už neurobili.


Na prijatie zvedomenia piatej dimenzie je nutné stelesniť celkovo 1 024 reťazcov DNA, ktoré premenia zvyšok stelesnenia na kryštalickú formu a zároveň vybudujú dopravný prostriedok v piatej dimenzii, ktorý existuje paralelne s telom v štvrtej dimenzii. Tento dopravný prostriedok piatej dimenzie dovoľuje súčasnému telu zažiť stav zvedomenia piatej dimenzie, ktorý prestupuje všetky obmedzenia, emocionálne stelesňuje stav bezpodmienečného uznania, spôsobuje úplné vzdanie sa slobodnej vôle a vedie k stavu vnútorného pokoja a mieru, aký na Zemi nebol prežívaný už 12 000 rokov.


Naším želaním je obsiahnuť proces stelesnenia všetkých 1 024 reťazcov DNA pre tých z vás, ktorí sa púšťate do tohoto ďalšieho kroku vo vašom osobnom vývoji. Aby sme čo najlepšie vysvetlili to čo musí byť spracované a integrované počas tejto vlny zasvätení, odbočíme trochu do histórie pádu tohoto stvorenia (a pádu všetkých stvorení) a k bolestnej karme nachádzajúcej sa v bunečných pamätiach humanoidnej formy. Kvôli stelesneniu 1 024 reťazcov DNA musí byť integrovaná celá nevedomá rovina reality a musí byť uvoľnená všetka karma v nevedomom. Keď náš kanál integroval svoje nevedomie, objavili sa na vyriešenie mnohé karmické dohody s inými rasami bytostí. Kvôli iným, ktorí budú integrovať svoje nevedomie v nadchádzajúcich rokoch, chceme podrobnejšie rozobrať tieto dohody.

 
Budeme radi ak naši čitatelia s nami pôjdu do dimenzie 4000 kde sa nachádza vajce, ktoré môžeme prirovnať ku "Zdroju všetkých zdrojov", z ktorého pochádza všetko. Po eóny času sa táto dimenzia skladala z dvoch rovín reality: jednej roviny stelesnenej mužským a ženským vedomím a z druhej roviny (ktorá je presným odrazom prvej roviny) so ženským a mužským vedomím. Všetky skúsenosti v tele pochádzajúce z vajíčka v dimenzii 4000 poznali v časovom období mnohých triliónov pozemských rokov len mierovú formu vývoja.


"Boh" (alebo vedomie mimo vajíčka) si prialo zakúsiť niečo iné. A tak boli "zmiešané" dve roviny reality, vytvoriac rovinu, ktorá bola ovládaná dvoma mužskými vedomiami a zrkadlovú rovinu ovládanú dvoma ženskými vedomiami. Tento posun polarít spôsobil skrútenie toku energie vyvierajúcej z vajíčka, alebo zdroja všetkých zdrojov nášho stvorenia, čo nakoniec ovplyvnilo všetko v stvorení s jedným z dvoch energetických modelov. Skrútená energia vyvierajúca z dvoch mužských vedomí prúdila v špirále proti smeru hodinových ručičiek a viedla ku skúsenosti "slobodnej vôle"; ktorá viedla k nedokonalosti a časom viedla k deštrukcii v niektorých častiach stvorenia. Energia prúdiaca z vajíčka ovládaného dvoma ženskými vedomiami zapríčinila prúdenie energie v špirále v smere hodinových ručičiek, čo viedlo dokonalosti a časom (a v niektorých častiach stvorenia) k nude a nedostatku vlastného tvorivého vyjadrenia.


Pred približne šiestimi miliónmi rokov sa do nášho stvorenia po interdimenzionálnej ceste dostal nový prúd energie a ovplyvnil Stvoriteľa spravujúceho dimenzie 1 až 144. Táto energia spôsobila, že sa ženská časť Stvoriteľa oddelila a presunula sa do susedného Stvorenia. Nato sa oddelila mužská časť zo susedného Stvorenia a presunula sa do nášho stvorenia. Naše Stvorenie skončilo s dvoma mužskými Stvoriteľmi, čo viedlo časom k slobodnej vôli, nedokonalosti a nakoniec k deštrukcii.


Deštrukcia, ktorá je v našom stvorení bežná, je výsledkom toho, že títo dvaja naši Stvoritelia medzi sebou súperia, miesto toho aby spolupracovali. Jeden Stvoriteľ sa utiahol do úzadia, vytvoriac "tajnú vládu", ktorá sa snažila podkopať a ovládnuť celé toto stvorenie. O druhom sa zdalo, že vládne (podobne ako vlády našej Zeme), ale v skutočnosti ním manipulovala tajná vláda druhého Stvoriteľa. Želaním Kozmickej hierarchie je, aby naši čitatelia pochopili, že problémy, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú na Zemi sú problémami, ktoré sa v rôznej miere vyskytujú v celom tomto Stvorení a mimo neho.


Pred štyrmi miliónmi rokov sa nevyskytovalo v tomto stvorení nič čo by malo vibráciu nižšiu ako je vibrácia piatej dimenzie. Podľa genetických záznamov ľudstva prebiehala evolúcia až do tohoto bodu pokojne. Všetky udalosti celého druhu sú zaznamenané holograficky v genetike ich stelesnení. Ľudstvo je držiteľom holografických záznamov všetkých udalostí v celom stvorení a pre všetky humanoidné formy života. Podľa našich genetických záznamov do tohoto stvorenia prišla skupina odpadlíckych bytostí z iného stvorenia, ktorých Vesmír bol zničený a ktoré stratili schopnosť milovať a následkom toho sa stali bojovnými a násilníckymi. Tieto bytosti dokázali vojsť do nášho stvorenia vďaka interdimenzionálnej trhline medzi stvoreniami, príčinu ktorej bude treba odhaliť.


Tieto bytosti napadli jednu mierumilovnú a láskyplnú planétu s humanoidnými bytosťami a po prvýkrát vniesli do genetických záznamov ľudstva násilie, mučenie a znásilnenie. Navyše, okrem týchto bolestných skúseností, nedokázala táto rasa vzostúpiť do ďalšej dimenzie keď prišiel jej čas. Po vstupe planéty do fotónového pásu, namiesto vzostupu do ďalšej dimenzie, celá planéta a všetky bytosti na nej inkarnované spontánne zhoreli a prestali existovať. Toto spontánne zhorenie spôsobilo zníženie vibrácie Veľkého centrálneho slnka, strhnúc všetko z piatej dimenzie do tretej dimenzie, všetko z dvanástej dimenzie do piatej dimenzie, z 25. dimenzie do dvanástej dimenzie a oddelilo Mahatmu od Boha. Takáto je príčina prvotného "pádu" nášho stvorenia.


Náš kanál zistil, že všetok genetický materiál, ktorý súvisí s pocitom bolesti, hnevu a strachu má svoje korene v karmickej epizóde humanoidnej formy, ktorá bola napadnutá iným násilníckym druhom pred zhruba štyrmi miliónmi rokov. Po vyčistení tejto karmy sa tak udeje aj s bolesťou, hnevom a strachom v bunečnej štruktúre zasvätenca.


Mnohí sa môžu diviť tomu prečo je teraz taká veľká pozornosť venovaná Zemi a jej nastávajúcemu vzostupu. Dôvod je prostý, ale mimoriadne vážny. Ak by Zem nevzostúpila (a spontánne by zhorela), mohla by stiahnuť celé stvorenie a Veľké centrálne slnko do dimenzií tak nízkych, že by sa celé toto Stvorenie zrútilo do seba. Vizionári spomedzi bytostí inkarnovaných v ľudských aj nie ľudských telách z iných Galxií, predvídali hrozbu tejto katastrofy a zavolali na pomoc. Na toto volanie o pomoc odpovedal rád bytostí z dimenzie 500, známy ako Rád Rize. Rád Rize je rádom Okultných majstrov, ktorí sa zameriavajú na pomoc častiam stvorenia, ktoré sa nachádzajú v núdzi. Symbolom Rádu je drak. Na Zemi sú teraz inkarnovaní mnohí z tohoto rádu a ich cieľom je vyvolať zmeny nutné pre vzostup Zeme a pomáhať pri oprave celého tohoto stvorenia.

 
Agresívne a deštruktívne bytosti, ktoré kedysi dávno napadli naše stvorenie sú v tretej dimenzii geneticky príbuzné určitým rasám inkarnovaným v našom Vesmíre a ktoré sú známe ako "Šedí" a "Ilumináti". V dvanástej dimenzii je to rasa známa ako "Androméďania". "Šedí", "Ilumináti" a "Androméďania" sa vyznačujú podobným genetickým problémom, ktorý je taktiež nutné vyriešiť. Všetky tieto rasy stratili schopnosť milovať. Dôsledkom straty lásky sa evolúcia v našom Stvorení dosahovala na základe nadobúdania moci skrze nadvládu a násilie a nie nadobúdaním moci skrze lásku a súcit. Rád Rize zodpovedá za ukotvenie nového vzoru pre všetky bytosti tretej, piatej a dvanástej dimenzie, ktoré požiadajú o genetickú prestavbu, aby každá rasa prijala lásku a súcit pred skokom v svojom vývoji.


Šedí sú dobre zdokumentovaní mnohými autormi. Chceme sa stručne zmieniť o genetickej karme medzi "Šedými" a ľuďmi, aby sa zasvätenci pri svojom vzostupe mohli sústrediť na tieto otázky. Biela rasa je výsledkom párenia sa Šedých s Aztéckymi a Mayskými ženami pred 7 500 rokmi. Šedí (ktorí majú schopnosť putovať časom) videli svoju budúcnosť ohrozenú pri nadchádzajúcom vzostupe Zeme a uvedomili si, že najlepší spôsob ako si udržať ľudstvo pod nadvládou je zmiešať svoju genetiku s našou. Takáto zmes vytvára karmu, alebo dohody, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej genetickej stavby. Následkom zmiešania genetiky Šedých s rasami Aztékov a Mayov bola čiastočná strata schopnosti cítiť. Ako dôsledok toho bolo, že biela rasa je násilnícka, snaží sa ovládať iných a manipulovať s nimi a trúfla si bojovať s inými rasami a podrobovať si ich. So stratou citov sa stráca aj súcit, čo v konečnom dôsledku vedie k bolesti a násiliu, ktoré sú až doteraz v civilizácii bežné.


Schopnosť cítiť nestratila celá biela rasa. Náš kanál zistil, že následkom genetického zmiešania so Šedými bolo emocionálne telo mužov rozbité na množstvo častí. Toto rozbitie znemožňuje bielym mužom cítiť tak hlboko ako ženám (až pokým nie je vyliečené). Toto rozbitie sa napraví keď zasvätenec prestúpi 24. zasvätenie a emocionálne telo sa zjednotí so svetelným telom. 


Genetická karma medzi Bielou rasou a Šedými je základom súčasného rozšírenia spomienok na únos na celom svete. Za posledných päťdesiat rokov uniesli Šedí (často neustále) vyše deväťdesiatpäť percent obyvateľstva Spojených Štátov a štyridsať percent celosvetovej populácie. Únosy sú výsledkom snahy Šedých nájsť genetické riešenie ich neschopnosti milovať a v konečnom dôsledku, vyvíjať sa.

Bez srdcovej čakry sa druh nemôže vyvíjať.


Práve prostredníctvom srdcovej čakry sa chi získaná dýchaním prevádza na kalórie, ktoré môže využiť telo na podporu vyšších vibrácií a v konečnom dôsledku vzostúpiť do nasledujúcej dimenzie. Bez otvoreného srdca nemôže žiadna rasa vytvoriť dostatok chi na prenos svojho tela do ďalšej dimenzie v procese vzostupu. Jedine prostredníctvom otvoreného srdca môže zasvätenec prežiť extatický stav božského zväzku, ktorý je dôsledkom procesu jeho vzostupu. Vývoj má spočívať na láske a z toho dôvodu srdce obsahuje mechanizmus nutný pre vzostup.

Pri spätnom pohľade na svoje vlastné únosy náš kanál zistil, že Šedí presunuli jej telo mimo čas, takže si nespomína na žiadnu stratu času. Okrem toho boli zmazané mentálne a emocionálne spomienky na túto udalosť. Avšak je to zaznamenané v záznamoch duše človeka a často sa pri tomto zážitku duša doslova triešti. Únosy sú často sprevádzané sexuálnymi testami. Náš kanál pred dávnou dobou zistil, že akt sexuálneho zneužitia dieťaťa by mohol byť zabudnutým únosom Šedými, ktorý sa odohral pred tromi až šiestimi mesiacmi. Zistila, že deti doslova znovu vytvoria zážitok s rovnakými emóciami strachu a sexuálneho zneužitia, ktoré si nemohli obnoviť zo zabudnutého únosu. Väčšina spomienok na únosy je vyjasnených a vyliečených na konci 8. duchovného zasvätenia. (Kvôli ďalším informáciám o 8. zasvätení viď článok Nadobudnutie stavu Krista.) Túto informáciu poskytujeme tým z vás, ktorí sú liečiteľmi pomáhajúcimi iným zasvätencom dostať sa z emocionálnych kríz a tým z vás, ktorí takéto skúsenosti spracovávajú v tejto dobe.


V decembri 1997 Šedí opustili Zem na fyzickej aj éterickej rovine reality. Mali dvojnásobný dôvod na odchod. Po prvé, Šedí získali informácie nevyhnutné pre začatie nápravy svojich genetických problémov. Tieto informácie prišli ako dôsledok procesu vzostupu a genetickej prestavby, ktorou ľudské telo na Zemi v súčasnosti prechádza. V decembri 1997 sa Matka Zem vibračne dostala dostatočne vysoko, takže na Zemi už viac nebolo možné udržiavať vibráciu Šedých a tak odišli.


"Ilumináti" sú rasou, ktorá existuje aj inde v našom vesmíre tretej dimenzie. Karma Iluminátov s ľudským telom siaha do minulosti vzdialenej 50 000 rokov a vznikla u Sírianskej rasy. Síriania (ktorí sú humanoidnou rasou v piatej dimenzii) uzavreli dohodu podporovať dlhovekosť Iluminátov v dobe keď sa obe rasy nachádzali v tretej dimenzii. Ilumináti majú podobný genetický problém ako Šedí a nedokážu milovať. Pretože majú nefunkčnú srdcovú čakru, tak nedokážu previesť chi, alebo energiu z dýchania na použiteľnú formu, aby udržali svoje telá pri živote viac než päťdesiat rokov. Rozdeľovanie energie medzi Sírianov a Iluminátov umožnilo Iluminátom i Sírianom dosiahnuť dĺžku života 2 000 rokov.


Keď Síriania pred 20 000 rokmi vzostúpili do piatej dimenzie, karma sa preniesla na ľudskú rasu na Zemi. Sme príbuzní Sírianov (keďže osídlili našu planétu humanoidnou rasou pred asi 40 000 rokmi) a nesieme si sebou tiež všetku genetickú karmu, ktorá sa týka Sírianov. Posledných 20 000 rokov dodáva ľudská rasa chi pre Ľudskú rasu aj pre Rasu Iluminátov. Po "Páde človeka" (a genetickej mutácii na dva reťazce DNA), spôsobilo pokračujúce odsávanie chi z ľudského tela skrátenie dĺžky života na menej ako jedno storočie a taktiež starnutie, choroby a smrť.


Náš kanál zistil, že Ilumináti sa prostredníctvom elektronických zariadení psychicky pripájajú na energetické pole ľudí. Spozorovala, že sa zachytávajú na ľudské telo prostredníctvom takých zariadení ako je televízia a počítače. Televízia väčšinu ľudí uvádza do stavu mierneho tranzu. Ilumináti sa práve prostredníctvom takéhoto stavu dokážu spojiť s telom a odobrať toľko chi, koľko sa len dá. Ilumináti usilovne pôsobia aj prostredníctvom drog a alkoholu. A keď nejaký človek požije takéto látky, Ilumináti vytlačia z tela ľudskú dušu a vojdú do neho. Aj v tomto prípade je cieľom odobratie energie. Preto odporúčame duchovným zasvätencom obmedziť také veci ako je televízia a tiež užívanie drog a alkoholu. Ak musí zasvätenec tráviť čas pri počítači, potom vstup Iluminátov do systému sťaží slučka z medeného vodiča okolo elektrickej zásuvky. Poznámka na záver: Energetické pole spoločenstva veľrýb je jediným energetickým poľom na Zemi, do ktorého Ilumináti nedokázali vniknúť. Veľryby vužívajú sonar a takéto nízke zvukové vibrácie sú nezlučiteľné s metalickou vibráciou Iluminátov. Znemožňujú im priblížiť sa.


Ilumináti nesú zodpovednosť aj za viac než 1 000 vírov, ktoré vytvorili okolo celej Zeme za účelom odsávania životnej sily z prírody. Každý vír vytvoril trhlinu v éterickom poli Matky Zeme. Tieto víry boli uzavreté a éterické telo Matky zeme bolo vyliečené v januári 1998, keď Lady Gaia (vedomie Zeme) a náš Logos Stvoriteľ uvoľnili svoju karmu s Iluminátmi. Keď každý zasvätenec celkom prevedie svoje telo na kryštalickú formu, potom bude mať telo príliš vysoké vibrácie na to, aby sa s ním Ilumináti spojili. Keď celé ľudstvo vzostúpi, Ilumináti budú nútení opustiť Zem úplne a budú vystavení skúsenosti starnutia a smrti, až kým sa nenapraví ich genetický problém v čakre srdca.


Prajeme si, aby naši čitatelia pochopili, že v očiach Boha nie je žiadna rasa bytostí lepšia než iná. Všetky rasy v tomto Stvorení v telách tretej, piatej a dvanástej dimenzie, obdržia pomoc, lásku a vedenie potrebné na nápravu ich genetických problémov, otvorenie čakry srdca a znovunastolenie evolúcie spočívajúcej viac na nadobudnutí lásky, než na moci.


Ilumináti nie sú jedinou rasou, ktorá využíva Zem a ľudstvo ako zdroj chi, alebo energie. Pred päť až deväť tisíc rokmi prišla na Zem rodina z Plejád známa ako Anunnaki. Anunnaki sú známi aj ako Bohovia Stvoritelia o ktorých sa píše v Starom zákone a sú príbuzní gréckych a rímskych Bohov. Anunnaki prišli po Veľkých záplavách a po Páde Atlantídy so svojím vlastným programom. Vďaka obrovskému počtu čiernych dier v tretej dimenzii (všetky sú dôsledkom zničenej planéty, alebo hviezdy), ich slnečná sústava začala strácať životnú silu. Táto strata životnej sily začala skracovať dĺžku života tých, ktorí sa inkarnovali v ich slnečnej sústave. Anunnaki prišli na Zem vybudovať energetický most, ktorý by im umožnil odsávať životnú silu z našej planéty a ľudstva. Náš kanál zistil, Plejáďania sa napojili na hlavné víry Zeme a do jej genetickej štruktúry (t.j. do genetickej štruktúry Karen Danrich), do spodnej časti chrbta a do oblasti čakry koreňa. Pripojenia na hlavné víry Zeme prerušila Matka Zem v októbri 1997. Keď každý zasvätenec uvoľní svoju genetickú karmu s Anunnakmi, prepojenia sa môžu prerušiť na individuálnom základe.


Anunnaki nesú zodpovednosť aj za zvrhnutie prvej atómovej bomby na Zemi. Podľa planetárnych záznamov obdobie, v ktorom sa Anunnaki nachádzali na Zemi trvalo 500 rokov. Počas tohoto obdobia jednotliví členovia rodiny začali medzi sebou súperiť a toto súperenie vyvrcholilo v atómovom výbuchu stokrát silnejšom než výbuch nad Hirošimou a Nagasaki v roku 1945. Po tomto výbuchu Veľké biele bratstvo prinútilo Anunnaki opustiť Zem. Ľudstvo, ktoré bolo Atlantskou civilizáciou predurčené byť rasou otrokov, malo až do tejto chvíle dvanásť reťazcov DNA, žilo v harmónii s Matkou Zemou a vo vzájomnej harmónii, dĺžka života bola 500 rokov a bývali zriedka chorí. Po atómovom výbuchu ľudstvo geneticky zmutovalo na terajšie dva reťazce DNA, čo následne uzavrelo kundalíny a sexuálny energetický systém.


Práve kundalíny a sexuálna energia obnovuje telo (umožňujúc dlhší život) a udržuje civilizáciu v harmónii. Mnohí vyznavači Tantra jogy vedia, že keď dvaja, alebo viacerí spoja svoju sexuálnu energiu, spôsobí to, že všetky čakry budú rezonovať vo vzájomnej harmónii, čo vedie k zvýšenej úrovni harmónie vo vzťahu, alebo v skupine. Okrem uzavretia sexuálneho energetického systému, druhá čakra (a mnohé vedľajšie čakry tela, ktoré udržiavali v rovnováhe energetické meridiány v ľudskom tele) sa zrútila do energetického modelu čiernej diery. Tieto čierne diery, ktoré sa nachádzajú v celom systéme hlavných a vedľajších čakier, sú základnou príčinou chorôb. Ľudstvo zakúsilo choroby po prvýkrát po vojne Anunnaki.


Dve atómové bomby zvrhnuté na Japonsko v roku 1945 mali takisto globálny účinok na ľudskú rasu. Chceme, aby naši čitatelia pochopili, že ľudstvo ako celok sa delí o všetku bolesť zakúsenú v dejinách Zeme a v dejinách humanoidnej formy. V genetických záznamoch každého jednotlivca nájdete skúsenosti z Pádu Atlantídy, Pádu Ríma, Trail of Tears*, Prvej a Druhej Svetovej vojny, Hirošimy a Holokaustu.


*    Ako "Trail of Tears" sa nazýva násilný presun indiánov kmeňa Cherokee z ich pôvodného územia v terajšej Georgii do Oklahomy v roku 1838. (Podrobnosti viď na stránke
http://www.ngeorgia.com/history/nghisttt.html).

Želáme si, aby ste pochopili, že ľudská rasa je jednou rasou, bez ohľadu na farbu kože. Celé ľudstvo sa delí o bolesť, ktorú na seba uvalilo samotné ľudstvo, alebo ktorú na ľudský život uvalili iné rasy z iných galaxií.

Dve atómové bomby zvrhnuté na Japonsko spôsobili, že v každej ľudskej bytosti na Zemi v rôznej miere implodovala čakra srdca. Implodovaná čakra srdca (ktorá sa podobá čiernej diere) privádza ľudstvo do bolesti. Ľudstvo kompenzovalo bolesť tým, že prerušilo jej spojenie s telom a naučilo sa žiť od krku vyššie. Pri prvom výklade si náš kanál často všimne, že človek vyzerá energeticky ako zmrzlinový kornútok, s celým aurickým poľom nad krkom. Toto odpojenie ľudstvu znemožňuje cítiť a vyústilo to do civilizácie, ktorá je stále viac násilnícka, pornografická, fyzicky chorá. Čakra srdca je základným pilierom imunitného systému. Implodovaná čakra srdca vedie k takým ochoreniam ako je AIDS, MS, lupus a ostatné poruchy imunity. Implodovaná čakra srdca spôsobuje aj depresie a samovražedné nálady, ktorých intenzita sa v uplynulých päťdesiatych stále zvyšuje. Náš kanál objavil, že ľudia trpiaci depresiami nájdu takmer okamžitú úľavu po uvoľnení srdcovej čakry a po umožnení energii správne prúdiť.


Tieto dve bomby a atómové pokusy, nad ktorými naše vlády prižmurujú oči, okrem implodovaných čakier srdca spôsobujú implóziu systému hlavných a vedľajších čakier éterického tela ľudstva, rastlinnej, živočíšnej a minerálnej ríše. To spôsobuje zvyšovanie chorobnosti u ľudí a v prírode. Keď zasvätenec prestúpi 12. duchovné zasvätenie, oslobodí sa od všetkých čiernych dier v hlavných a vedľajších čakrách, obnoví sa kundalíny a systém sexuálnej energie a aurické pole je uzemnené okolo celého tela. Keď zasvätenec dokončí 108. zasvätenie rieši sa genetická karma medzi ľudstvom a Plejáďanmi. Dokončením Zasvätenia 1024 je prestúpená bunečná viera v boj a nukleárnu silu, čo umožní zasvätencovi byť celkom imúnnym voči atómovým pokusom, nehodám na atómových zariadeniach a atómovým elektrárňam. O zasväteniach 109 až 1024 sa bude vravieť v ďalšej časti tohoto článku.

 
Okrem Anunnaki a Iluminátov (ktorí sú zodpovední za odoberanie našej životnej sily), je za účelom odoberania energie napojených na ľudstvo ďalších päť planét. Tieto planéty sa nachádzajú v tretej dimenzii a napojenie na ľudstvo majú na svedomí samotní Logosi Stvoritelia týchto planét. Je to karmicky spôsobené naším planetárnym logosom, Sanat Kumarom, ktorý na to, aby zachoval na Zemi život, ukradol kedysi veľmi dávno týmto piatim logosom informácie. Rovnako ako je to v prípade súčasnej informačnej vojny na Zemi, informácie v našom Vesmíre začali byť obmedzované po tom čo sa ujali moci tajné vlády založené druhým Logosom Stvoriteľom tohoto Stvorenia. Po obmedzení informácií bol obmedzovaný aj život.


Aby títo piati Logosi kompenzovali stratu informácií (čo by následne spôsobilo smrť ich planét), vyslali inkarnovať sa na Zem časti seba samých za účelom odoberania energie od ľudstva. Do dnešného dňa objavil náš kanál stovky jednotlivcov, ktorí sú príbuzní týchto logosov, ktorých aurické polia obsahujú rad kanálov určených na napojenie sa na každého s kým prídu do styku, odobratie jeho energie a jej odoslanie k niektorej z týchto piatich planét. Na Zemi je inkarnovaných značné množstvo bytostí z týchto planét a pravdepodobnosť, že zasvätenec nepríde do kontaktu s niekým kto je príbuzný týmto planétam, je menšia ako desať percent. Genetická karma súvisiaca s týmito piatimi Logosmi sa vyrieši a uvoľní po 380-om zasvätení.


Za každou nerovnováhou na Zemi nájdeme model odsávania. Všetky vyššie uvedené rasy a Logosi si berú niečo bez toho, že by za to poskytli niečo iné. To ústi k dávaniu bez prijímania a brania bez dávania, čo v konečnom dôsledku spôsobuje na celom svete rozšírenú chamtivosť a bohatnutie, protikladom čoho je zasa chudoba a bezdomovstvo. Na prijatie bezpodmienečnej lásky je nutné stelesniť bezpodmienečné dávanie a prijímanie. Pri bezpodmienečnom dávaní existuje vždy energetická výmena, v ktorej sa niečo prijíma späť. Pri bezpodmienečnom prijímaní zasa existuje energetická výmena, v ktorej sa niečo dáva. Táto neustála výmena energie spôsobuje v každodennom živote zasvätenca koniec hromadenia a chudoby. Keď ľudstvo vzostúpi do nasledovnej dimenzie, s takýmito skúsenosťami sa skončí hromadne.


Teraz chceme vysvetliť podrobnejšie Zasvätenia 109 až 1024. Zasvätenia 109 až 1024 znamenajú plnú integráciu nevedomého osobného charakteru aj rodokmeňa celej genetickej rodiny zasvätenca. Okrem toho sa musí riešiť a uvoľniť všetka nevedomá karma, ktorá súvisí so životom v humanoidnej forme.


Nevedomá rovina reality bola oddelená od ľudstva Rádom Melchizedeka pred 11 000 rokmi. Rád (v snahe zastaviť narastajúcu deštrukciu, ktorá začala prevládať vďaka bojom medzi rasami v tretej a piatej dimenzii) rozhodol, že sa musí zastaviť vývoj. Vývoj a deštrukcia sa uberajú rovnakým rýchlosťou a Rád pochopil, že ak sa zastaví vývoj na Zemi, prestane vývoj aj deštrukcia v celom Vesmíre. Za účelom odňatia Nevedomého, Rád zmenil obežnú dráhu jednej planéty našej slnečnej sústavy, známej pod menom Niburi [Nibiru?]. Dráha Niburi (ktorá sa pôvodne nachádzala za planétou Pluto) bola roztiahnutá tak, že jej obežná doba je približne 3 600 pozemských rokov. Niburi (v astrologickom poňatí) ovláda Nevedomé a práve v záznamoch Akaše Niburi sú uložené záznamy nevedomej roviny reality. Keď bola Niburi odtiahnutá dostatočne ďaleko od našej slnečnej sústavy, Nevedomé prestalo mať vplyv na ľudstvo.

Nevedomé je paralelnou rovinou reality, v ktorej sa zaznamenáva presne opačná skúsenosť ako je skúsenosť, ktorá sa prejavuje fyzicky.

Tak napríklad, ak je niekto mimoriadne obézny na fyzickej rovine, v nevedomej manifestácii bude mimoriadne chudý. Ak je veľmi otvorený a spoločenský na fyzickej rovine, na nevedomej rovine bude pustovníkom. Po integrovaní nevedomého (spolu s integrovaním oboch polarít), sa môže zasvätenec naplno vybrať strednou cestou, čo znamená že môže prekročiť obmedzenia. V uvedenom príklade to znamená, že zasvätenec bude občas spoločenský a inokedy pustovnícky. Namiesto toho, že by bol mimoriadne obézny, alebo chudý, jeho telo nadobudne optimálnu hmotnosť.


Okrem polarít v charakteristických rysoch osobnosti stelesnenia, nevedomie zaznamenáva všetku karmu z fyzickej roviny v presne protikladnej skúsenosti. A tak napríklad, ak nejaký človek podviedol iného a zavraždil ho, na nevedomej rovine prežije skúsenosť sám byť podvedený a zavraždený. Pred pádom Atlantídy, všetky duše si mohli prezrieť (pri zomieraní) svoje vedomé aj nevedomé prejavy. Tým sa všetka karma automaticky zrušila a duša sa mohla slobodne presunúť do inej slnečnej sústavy, aby pokračovala vo svojom vývoji. Po odtrhnutí nevedomého zo Zeme, počas smrti si môže duša prezrieť len jednu rovinu reality. To vedie ku karmickému zadĺženiu, ktoré za posledných 10 000 rokov chytilo do pasce väčšinu duší na zemskej rovine. Týmto spôsobom sa zastavil vývoj na Zemi aj v celom našom vesmíre.


Veľa kanálov píše o uvoľnení všetkej karmy prostredníctvom odpustenia. V decembri 1997 sa astrálna rovina presunula na Niburi. Na astrálnej rovine pokračovali v svojej existencii a bytí všetci predkovia, ktorí prešli ľudskou skúsenosťou na Zemi za posledných 10 000 rokov. Každý predok mal možnosť konečne si prezrieť nevedomý prejav zo svojej fyzickej reprezentácie a uvoľniť tak celý karmický dlh. To umožnilo všetkým dušiam ktoré uviazli na zemskej rovine, konečne prejsť do inej slnečnej sústavy a pokračovať vo svojom vývoji. Takýmto spôsobom bola uvoľnená všetka genetická karma zviazaná s ľudskou existenciou tu na Zemi.


Hoci bola na Zemi uvoľnená všetka karma, každý zasvätenec (keď stelesní 1 024 reťazcov DNA) musí uvoľniť túto karmu na bunečnej úrovni, aby vo svojej individuálnej životnej skúsenosti úplne prestúpil vplyv karmy. Skúsenosť z karmických štruktúr bude jedinečná pre každého zasvätenca, pre jeho osobný život, históriu jeho rodiny a jeho duševnú históriu. Karmické zmluvy, ktoré náš kanál zažil pri stelesnení novej DNA, boli len rozdelené tak, aby spustili paralelné zážitky u našich čitateľov, tak aby mohla byť uvoľnená aj všetka karma, ktorú môžu mať.


Predtým ako sa budeme venovať novým zasväteniam, chceme predstaviť našim čitateľom bytosti, ktoré vládnu dimenziám 144 až 360. Naše stvorenie (ktoré obsahuje dimenzie 1 až 144) je len jedným zo 144 stvorení. Aby sme boli presní, sme stvorením číslo 143. Naše stvorenie je v súčasnosti stelesnené Logosom Stvoriteľom známym ako Lord a Lady Aténa. Všimnite si prosím že 1.1.1998 sa vrátila ženská časť Stvoriteľa (Lady Aténa) a obsiahla všetkých 144 dimenzií spolu so svojou mužskou časťou. Lady Aténa je zaneprázdnená odstraňovaním tajných vlád a rádov, ktoré za posledných šesť miliónov rokov podkopávali toto stvorenie.

 
Nad Lordom a Lady Aténou sa nachádza Stvoriteľ známy ako Všadeprítomný Boh. Všadeprítomný Boh je Stvoriteľ, ktorý obsahuje všetkých 144 stvorení a existuje v dimenziách 145 až 244. Nad Všadeprítomným Bohom sa nachádza Stvoriteľ, ktorý obsahuje Všadeprítomného Boha a všetkých 144 Stvorení. Tento Stvoriteľ je známy ako Všadeprítomný celok a existuje v dimenziách 244 až 300. Nad Všadeprítomným celkom sa nachádza ešte ďalší Stvoriteľ známy ako Oválny celok, ktorý existuje v dimenziách 300 až 330. A nad Oválnym celkom je Božstvo tohoto stvorenia známe ako Oválny Boh, ktoré obsahuje všetkých 360 dimenzií.


Existuje život nad dimenziou 360? Áno! Nachádza sa tam 144 Oválnych Bohov (alebo Božstiev), z ktorých každé obsahuje 360 dimenzií plných života. A nad Oválnym Bohom je vedomie, ktoré obopína všetkých Oválnych Bohov, známe ako Jeden. Náš kanál prednedávnom dosiahol dimenziu 4 000. Jej prvá otázka vedomiu tej dimenzie bola "Nachádza sa ešte niečo za ním?", a odpoveď znela " Pravdaže." Delíme sa s vami o túto informáciu preto, aby ste mohli začať prijímať celý rozsah nekonečných možností tohoto prejavu, ktorý sa nazýva vedomie a život.


Po stelesnení všetkých 1024 reťazcov DNA a po prevode tela na kryštalickú formu, môže stelesnenie prijať väčšie a väčšie časti svojej duše, ktoré boli predtým neprístupné. Každá stelesnená časť duše nesie so sebou informácie a dary, ktoré zasvätencovi pomôžu naplniť svoj duševný cieľ na Zemi. Okrem toho s rozpínaním svetelného tela sa každé zväčšenie podobá kľúču, ktorý zasvätencovi umožňuje sprístupniť informačné záznamy z knižníc vo vyšších dimenziách. Napríklad náš kanál získal prístup do knižníc dimenzie 4000 po dovŕšení zasvätenia č. 960. Jej svetelné telo sa zväčšilo na 960 stien, ktoré jej rovnako ako kľúč umožnili prístup do týchto knižníc, aby získala informácie, ktoré jej pomôžu pri vyučovaní a písaní.


Nasleduje stručný prehľad krokov týkajúcich sa stelesnenia všetkých 1 024 reťazcov DNA. Zoberte prosím na vedomie, že pred tým ako sa pustíte do ďalšej vlny zasvätení, musíte stelesniť zasvätenia 1 až 108. Zasvätenia 1 - 12 sú spracované v článku Nadobudnutie stavu Krista a zasvätenia 13 - 108 v článku Nové zasvätenia zo starobylého Egypta.

 

ZASVÄTENIA 109 - 250:


PRESTÚPENIE ARCHETYPOV TOHOTO STVORENIA

Archetypy tohoto Stvorenia zahŕňajú archetypy, ktoré ovládajú dimenzie 1 až 144 a Logosa stvoriteľa pre toto Stvorenie známeho ako Lorda a Lady Aténu. Archetypy, ktoré musia byť prestúpené, aby sa zavŕšilo toto zasvätenie zahŕňajú rozdelenie a spojenie, tvorenie a ničenie, mužskú nadradenosť a ženskú podradenosť, karmu a zadĺženosť. Po prestúpení týchto archetypov dôjde ku stelesneniu nového operačného systému, ktorý je zložený na bezpodmienečnej vláde.


Počas tohoto segmentu zasvätení je stelesnených celkovo 250 reťazcov DNA a zvyšná časť tela (vrátane kostí, svalov a hlavných orgánov) je premenená na kryštalickú formu (až na nervový systém). Počas tohoto procesu zasvätenec prijíma segment duše, ktorý vibruje 26. lúčom.


Lúč 26 - Lúč Bezpodmienečného uznania všetkých stvorení je lúčom Všadeprítomného celku a má jasnú bledomodrú farbu. Zavŕšením tohoto segmentu zasvätení je do čakrového a aurického modelu Kvetu života integrovaná časť nevedomej roviny reality, čo spôsobí zosilnenie aurického poľa a jeho zväčšenie za hranice Zeme. Po plnom stelesnení segmentu duše vibrujúceho na úrovni 26. lúča sa svetelné telo zväčší tak, že má 125 stien v hornej časti a 125 stien v spodnej časti, čo je celkovo 250 stien.

 

ZASVÄTENIA 250 - 360:


PRESTÚPENIE ARCHETYPOV VŠADEPRÍTOMN0HO BOHA

Archetypmi Všadeprítomného Boha sú tie archetypy, ktoré ovládajú všetky Stvorenia v dimenziách 143 až 244. Po ich prestúpení je ľudský vzor zhodný s Božským plánom na úrovni Všadeprítomného Boha. Archetypy, ktoré musia byť prestúpené zahŕňajú archetypy rozdelenia a spojenia, tvorenia a ničenia, karmu a zadĺženosť. Zavŕšením tohoto segmentu zasvätení je stelesnená časť segmentu duše zasvätenca, ktorá vibruje lúčom č.27 a zasvätenec prijíma nový operačný systém založený na bezpodmienečnej vízii.


Lúč 27 - Lúč Bezpodmienečnej vízie pre všetky Stvorenia je lúčom Oválneho celku a má jasnú bledožltú farbu. Po dokončení 360. zasvätenia je prevedená na kryštalickú formu zvyšná tretina nervového systému a je stelesnených celkovo 360 reťazcov DNA. Do čakrového a aurického modelu Kvetu života je integrovaná časť nevedomej roviny reality, čo znova spôsobí zosilnenie aurického poľa a jeho zväčšenie po obežnú dráhu Mesiaca. Po plnom stelesnení segmentu duše vibrujúceho na úrovni 27. lúča sa svetelné telo zväčší tak, že má 180 stien v hornej časti a 180 stien v spodnej časti, čo je celkovo 360 stien.

 

ZASVÄTENIA 360 - 520:


PRESTÚPENIE ARCHETYPOV VŠADEPRÍTOMNÉHO CELKU

Archetypmi Všadeprítomného celku sú archetypy ovládajúce Všadeprítomného Boha. Archetypy, ktoré musia byť prestúpené v tomto segmente zasvätení zahŕňajú archetypy rozdelenia a spojenia, tvorenia a ničenia, karmu a zadĺženosť. Po ich prestúpení je ľudský vzor zhodný s Božským plánom v dimenzii 300 Všadeprítomného celku. Zavŕšením tohoto segmentu zasvätení je stelesnená časť segmentu duše zasvätenca, ktorá vibruje lúčom č.28 a zasvätenec prijíma nový operačný systém založený na bezpodmienečnej harmónii.


Lúč 28 - Lúč Bezpodmienečnej harmónie pre všetky Stvorenia je lúčom Oválneho celku a má jasnú bledozelenú farbu. Po dokončení tohoto zasvätenia je premenená na kryštalickú formu zvyšná časť mozgovej stopky a zasvätenec stelesňuje celkovo 520 reťazcov DNA. Svetelné telo zasvätenca (ktoré nielenže obsahuje 260 stien na hornej časti a 260 stien na spodnej časti, ale je schopné spojiť sa so svetelnými telami druhých zasvätencov na celej zemi, ktorí zavŕšili toto zasvätenie, alebo nasledujúce zasvätenia) pomáha udržať vibráciu zasvätenca a pomáha Matke Zemi pri udržaní jej vibrácie. Zjednotené svetelné telá zasvätencov vyššej úrovne vytvárajú most, ktorý zasahuje do vzdialenosti 16 000 kilometrov za obežnú dráhu Mesiaca a ukotvuje na Zemi lúče 26 - 36. Po dokončení tohoto zasvätenia a uvoľnení všetkej karmy je do aurického poľa zasvätenca integrovaná ďalšia časť nevedomého.

 

ZASVÄTENIA 520 - 960:


PRESTÚPENIE ARCHETYPOV OVÁLNEHO BOHA

Archetypmi Oválneho boha sú tie archetypy, ktoré ovládajú Všadeprítomný celok. Archetypy, ktoré musia byť prestúpené zahŕňajú archetypy rozdelenia a spojenia, tvorenia a ničenia, karmu a zadĺženosť. Po ich prestúpení je ľudský vzor zhodný s Božským plánom v dimenzii 330 Oválneho boha. Zavŕšením tohoto segmentu zasvätení je stelesnená časť segmentu duše zasvätenca, ktorá vibruje lúčom č.29.


Lúč 29 - Lúč Bezpodmienečnej pravdy pre všetky Stvorenia je lúčom Oválneho boha a má jasnú opálovobielu farbu. Zavŕšením tohoto segmentu zasvätení sa zasvätenec celkom vzdáva svojej "slobodnej vôle" a chopí sa spolutvorenia s radou, ktorá existuje v dimenzii 500 - v dimenzii "Jedného". Je zmenený na kryštalickú formu zvyšok centra mozgu a zasvätenec teraz stelesňuje 960 reťazcov DNA, čo má za následok úplné utvorenie tela piatej dimenzie a zároveň existenciu v tele štvrtej dimenzie. Do aurického poľa je integrovaná ďalšia časť nevedomého a je uvoľnená príslušná karma. Po stelesnení 29. lúča sa svetelné telo zväčší na 480 stien v hornej časti a 480 stien v dolenej časti, čo je spolu 960 stien.

 

ZASVÄTENI 960 - 1024:


OSLOBODENIE

Tento segment zasvätení súvisí s úplným oslobodením fyzického tela a emocionálneho tela od posledných záznamov o bolesti, hneve a strachu, ktoré boli uložené v bunečnej štruktúre stelesnenia. V tejto fáze sa premenia na kryštalickú formu obe mozgové pologule. Okrem toho sa pôvodné dva vrodené reťazce DNA stelesnenia vyliečia od všetkých genetických systémov viery založených na strachu. To si vyžaduje opätovné zakódovanie RNA/DNA, ktoré môže trvať mnoho mesiacov. Náš kanál sa nachádza stále vo fáze stelesnenia tohoto segmentu zasvätení. Práve v pôvodných dvoch reťazcoch DNA sú zaznamenané také systémy viery ako je súperenie, nedostatok, zneužívanie, hanba, hnev a strach. Po opätovnom zakódovaní RNA/DNA sú tieto modely nahradené modelmi spočívajúcimi na bezpodmienečnej láske. Po opätovnom zakódovaní RNA/DNA by mali byť možnými také dary ako je teleportácia, zjavenie a interdimenzionálne cestovanie, t.j. "vysoká mágia".

 


NIEKOĽKO POZNÁMOK NA ZÁVER

V predchádzajúcom článku Nové zasvätenia zo starobylého Egypta sme vraveli o potrebe zbaviť telo toxínov pomocou každodenných bahenných a minerálnych kúpeľov počas celého procesu zasväcovania. Táto očista je dôsledkom jednej zvláštnej molekuly, ktorá už nie je pri kryštalickej konverzii potrebná. Touto molekulou je chlorid draselný, t.j. soľ, ktorá môže počas premeny spôsobiť nerovnováhu pomeru draslík/soľ, čo zapríčiní značné zadržiavanie vody. Užitočné sú rastliny, ktoré pomáhajú uvoľňovať nadbytočnú vodu, avšak chlorid draselný sa usadzuje v celom tele, vrátane svalov a kostí. Náš kanál zistil, že najjednoduchším spôsobom odbúravania chloridu draselného, ktorý sa usadil v svaloch a kostiach, sú bahenné kúpele uskutočňované v dvoj až trojtýždňových intervaloch. Pokožka, ako najväčší telesný orgán, má schopnosť uvoľňovať veľké množstvá toxínov alebo látok, ktoré už telo nepotrebuje. Po dokončení kryštalickej konverzie náš kanál odbúral všetky prebytočné tekutiny v priebehu dvoch až troch týždňov. Ak sú pre vás bahenné kúpele nedostupné, potom môžete skúsiť nasledovný predpis, ktorý fungoval u iných zasvätencov, s ktorými bol náš kanál v styku:

 

  • Prvý deň - Dajte si 45 minútový kúpeľ v horúcej vode, do ktorej ste pridali 7,5 l plnotučného mlieka.

  • Druhý deň - Dajte si 45 minútový kúpeľ v horúcej vode, do ktorej ste pridali dva veľké zaváracie poháre paradajkovej šťavy.

  • Tretí deň - Dajte si 45 minútový kúpeľ v horúcej vode, do ktorej ste pridali jednu veľkú krabicu horkej soli.

  • Štvrtý deň - Zopakujte prvý deň.

  • Piaty deň - Zopakujte druhý deň.

  • Šiesty deň - Zopakujte tretí deň.

  • Šiesty až dvadsiatypiaty deň - Každý deň si dajte 45 minútový horúci kúpeľ s jednou šálkou horkej soli. Môže sa nahradiť parnými kúpeľmi, saunou, alebo jacuzzi (bublinkový kúpeľ).

  • Dvadsiatyšiesty deň - Začnite znova prvým dňom.

Opätovné kódovanie RNA/DNA spôsobuje taktiež odbúranie molekuly, ktorá je zbytočná. Ide o proteín, ktorý sa môže vylúčiť jedine vylučovacím systémom. Po začatí tohoto procesu je dôležité, aby správne fungovali vnútornosti. Okrem toho sa objaví zvýšená potreba proteínu z rýb, keďže ryby obsahujú jeden proteín, ktorý je potrebný pri rekódovaní RNA/DNA. Tento proteín sa nevyskytuje v rastlinnej ani živočíšnej ríši. Preto je nutné aby aj tí, ktorí sú už dlhé roky vegetariánmi, jedli každý druhý deň trocha rýb, až do ukončenia konverzie.


Mnohí zasvätenci nadobudnú stav úplného oslobodenia v roku 1998 a mnohí ďalší v nasledujúcich rokoch. Odhodlanie tých, ktorí dokončia tieto zasvätenia, je astronomické. Náš kanál bol ochotný vzdať sa všetkého, len aby stelesnil novú DNA. Pod vzdaním sa všetkého rozumieme to, že sa musia zrušiť všetky väzby na ktoréhokoľvek človeka, miesto, alebo predmet. V súčasnej civilizácii to je v rozpore s tým čomu sa vraví zdravý rozum. Po pravde povedané, náš kanál nestratil nič okrem bolesti, hnevu, strachu a s tým súvisiacej citovej väzby. Keď tento stav dosiahne väčší počet ľudí, cesta ich nasledovníkov bude ľahšia.


Naša nová hierachia piatej dimenzie mala doteraz príležitosť odhadnúť podmienky na Zemi a inovovať náš pokrok. Keď jedno percento súčasnej ľudskej populácie dosiahne úplné oslobodenie (a plne si rozvinie telo piatej dimenzie), Matka Zem podstúpi svoj vzostup. Dôjde k tomu po vstupe do Fotónového pásu, ktorý zapáli kundalíny Matky Zeme a spôsobí, že terajšia štvordimenzionálna forma vzplanie. So zapálením kundalíni Matky Zeme vzplanie aj kundalíny každej ľudskej bytosti a my všetci sa spolu presunieme do piatej dimenzie. Civilizácia bude prestavaná na vyššiu úroveň. Podľa terajšej hierarchie je predpokladaným dátumom vstupu do fotónového pásu rok 2003.


Čo nás privádza k vyvrcholeniu. Všetko na Zemi doslova vzplanie. Nemá zmysel klásť zreteľ na reči a sociálnu búrku našej súčasnej civilizácie, nie je ani treba vnucovať zmeny akejkoľvek krajine, časti obyvateľstva, alebo kolektívnemu vedomiu ľudstva. Žiada sa len, aby sme každý zohrali svoju úlohu pri stelesnení novej genetiky a Zlatá éra na Zemi dôjde k svojmu naplneniu v pravý čas.


My, Kozmická hierarchia, ďakujeme vám všetkým, ktorí sa podujímate na túto cestu. Vieme, že to nie je vždy ľahké. Zavolajte prosím na nás vždy keď sa ocitnete v kríze, alebo v núdzi. Vedzte, že vás podporujeme na každom kroku cesty. Všetko je jeden. Keď sa vyvíjate vy, vyvíjame sa i my.


Kým sa stretneme nabudúce, buďte všetci požehnaní na vašej ceste. Namaste.

 

Zdroj: Duchovní škola Vzestupu