Inspirace z říší přírody #1

Tanec na křídlech orlů

Říše orlů prostřednictvím Karen Danrich "Míla"

2. září 2001

Drahá vzestupující lidská bytosti,

Říše orlů byla přizvána aby promluvila k lidskému druhu prostřednictvím našeho komunikačního kanálu Míly. Míla již od dob počátku svého vzestupu pracuje se všemi přírodními říšemi. Spoléhá na nás kvůli naší moudrosti, kuráži, a naději ve chvílích velkého stresu a léčení. Léčení, které nabízejí přírodní říše patří k metodám harmonizace. Pomáháme našim lidským bratrům a sestrám s propojením a harmonizací se Zemí a díky tomu mohou odejít okamžiky plné stresu a jedinec je schopen se poučit, proč vytváří takové problémové situace.

Orli pro Mílu vždy představovali "vyšší moudrost" neboli lépe vyjádřenou moudrost celku. Ve vztahu k ostatním druhům, hrají orli roli poradce v problému jak by měly všechny druhy lépe spolupracovat a lépe podporovat jeden druhého. V této době globálního vzestupu jsme velmi zaneprázdněni díky této roli, protože historický konflikt mezi druhy se rozpouští v harmonii, jak se postupně uvolňuje karma. Naše role většinou vyžaduje nalézt při objevení karmy odkud pochází, jak jsou v ní zapleteny duše které přišly na Zemi, jaký má vztah ke sluneční, vesmírné, kosmické nebo tvůrčí karmě.

Orli udržují spojení s multidimenzionálním uvědoměním. Zemi zásobujeme nezbytnými klíči při propojování karmy a jejím čištění, když se vztahuje k ostatním dimenzím zkušeností. Země kdysi existovala v 25. dimenzi a tak tomu bylo při prvotní expanzi vašeho stvoření před mnoha eóny času. Během doby Země propadala, propadala a propadala až se dostala z 25. dimenze do 18. dimenze, pak do 12. dimenze, pak do 5. dimenze a nakonec skončila ve 3. dimenzi vědomí, hustoty a myšlenkových forem. Země má proto souvztažnou karmu ve všech dimenzích, kterou nyní při své volbě vzestupu uvolňuje, když se navrací z mnoha pádů ve vědomí, čili vibracích. Země čistí všechnu tuto karmu, aby z toho mohl vyplynout nový stav radosti a jednoty mezi všemi druhy na Zemi.

Lidé mají též multidimenzionální vztahy k dalším lidem ve vašem stvoření. Nejste pouze jedinou skupinou lidí. Stvoření ve kterém sídlíte řídí 500 lidských civilizací které existují na dimenzích 3 až 144. Mnoho lidských civilizací prožilo podobné proměny jako civilizace na Zemi a učí se ze záznamů sdílených ve vašem stvoření. Právě orli roznášejí tyto záznamy všem druhům ve všech dimenzích, které mají vztah k těm na Zemi, a to je další funkce, kterou vykonáváme.

Orli by vám rádi řekli, že každý druh na Zemi má specifickou a speciální úlohu, která přispívá a podporuje celkový konsenzus reality ve kterém sídlíme a který se jmenuje země. Mnohem osobnější jméno pro Zemi, které pochází z dávné historie je "Terra". Terra znamená drahá. Terra je drahá, a podobně jako v lidském životě, jsou naši drazí často drancováni, zneužíváni, prostituováni, je jim lámáno srdce, jsou odmítáni a prožívají neopětovanou lásku, stejně jako zažívá i Terra podobné zkušenosti ve svém bytí jako planeta, nebo hvězda. Každé odmítnutí vedlo k dalšímu pádu ve vědomí. Prohlášení, že Terra nerozumí bolesti, je veliká lež, protože většina zkušeností Terry v tomto stvoření je bolest.

Proto má Terra takový soucit s lidmi v jejich vlastním bolestném tvoření. K Teře můžete přijít a naleznete komfort, protože ona opravdu chápe. A Terra si nyní zvolila změnit myšlenkové formy, které způsobují její odmítání a zdánlivou ztrátu síly, ztrátu vědomí, ztrátu informací a podobných věcí, které ji tak dlouho ničily. Ti kdo mají lidskou tělesnou formu a kteří se cítí odmítáni, trpí podobným vzorem myšlenkových forem jako Terra a jejich vlastní snažení při vzestupu bude podobné jako u Terry. Možná proto tak Míla rezonuje s Terrou, protože je to i její příběh o odmítání a ztrátě síly a naděje.

K předkům Míly patřilo 18 Velkých Mistrů Rudé rasy, z nichž jeden byl uvězněn, zabit a sněden vládci Annanuki - Merdukem a Innanou, kteří tímto způsobem sebrali sílu a informace z dědičné větve Míly pro své vlastní ničivé cíle. Poté začali Annanuki ničit Terru. Míla i Terra se již hojí z těchto okolností a síla je navracena těm, kdo si ji vysloužili pochopením vývoje. Při pochopení vývoje se dostáváte do stavu neubližování a soucitu ke všemu ostatnímu a tím pádem se dostává mimo hranice destrukce, která je známá též jako nemoc.

Terra je též nemocná. Byla znečištěna a většina druhů zakouší choroby různého druhu spolu se zkrácením životního cyklu zrození - smrti - znovuzrození. Toto se též mění jak tělesné formy druhů na celé planetě regenerují a přecházejí díky vzestupu na krystalickou strukturu. To platí i pro orly stejně jako pro všechny druhy, které žijí divoce. Ve městech vašeho světa teprve ke vzestupu dojde, ale předpokládá se, že to nastane již tento rok a Země se rychle dostane k vibracím 1024 až 7500 řetězců DNA. Země je nyní na cestě ztělesnění stavu Bódhisatvy v globálním vzestupu a je předpoklad, že toho dosáhne nejpozději v roce 2007. Tím pádem Země jako celek bude ve stavu Bódhisatvy, stavu kdy se bytost naučí soucitu se všemi ostatními a lze ji považovat za mistra velkého řádu, neboť dosáhnout tento stav je pro ni velmi obtížné.

Podle našeho průzkumu není většina lidských tělesných forem jako Míla nebo Terra. Většinou byly zneužívány ve své historii jednou nebo druhou formou. Podobně je na tom Mílin přítel Oa, jehož předek byl vysoce postaveným knězem a Annanuki jej taktéž zlikvidovali a zkonzumovali kvůli jeho síle. Oa, stejně jako Míla, znovu objevuje díky vzestupu svoji sílu a mistrovství soucitu.

Soucit je možná jednou z nejdůležitějších lekcí, které se všichni vzestupující lidé i ostatní druhy musí nyní naučit. A přece je soucit nejsložitější věcí na pochopení, když se na ni díváte z vnějšku. Soucit učí pochopit bolest druhého, a při pochopení této bolesti se naučíte nepůsobit druhému bolest. Když zvolíte cestu nepůsobit bolest druhému, můžete jej začít podporovat stavem nepřipoutanosti. Nepřipoutanost dovoluje - dovoluje učit se lekce které vás bolest učí, protože tělo i duše se z bolesti něco učí - učí se soucitu. Jak můžete soucítit, když nevíte co je to starost? Díky vlastní zkušenosti starosti můžete pochopit starosti druhého, a to je soucit.

Proto většina lekcí týkajících se vzestupu se točí kolem bolesti, protože bolest je pravděpodobně největším učitelem ve vašem stvoření. Učí vás neničit druhého žádným způsobem, a to je základ lekcí v tomto stvoření - naučit se neničit. Destrukci lze pochopit pouze tehdy, když jste sami ničeni a proto existuje tolik zkušeností které vás ničí v tanci tohoto stvoření.

Takže co bychom dnes chtěli našim vzestupujícím mistrům dnes sdělit? Říkáme dovolte bolest. Dovolte bolesti aby vás učila soucitu. Dovolte bolesti, aby vám ukázala, jak jste v minulosti ničili druhé díky nepochopení lekcí destrukce. Když jste nemocní, běžte do hloubky nemoci a pozorujte, jak ničením druhých ve vaší genetické linii nyní ničíte sebe, protože cítíte vinu. Dovolte karmě aby byla uvolněna a odpusťte, odpusťte sami sobě za ničení v minulosti, kterého jste byli součástí, a odpusťte ostatním, kteří vás ve své nevědomosti nějakým způsobem ničili a zraňovali. Tak se dostanete do stavu soucitu a to je stav který znamená stát se Bódhisatvou. Tak překonáte nemoci a bolest a dostanete se k novým základům radosti, harmonie a jednoty.

Co znamená stav Bódhisatvy? Znamená cestu soucitu. Při vzestupu existuje mnoho cest; některá znamená vědomosti, některá vize, některá snové tkaní a některé jsou o síle. Ale všechny cesty podtrhuje soucit, protože jedině když se naučíte soucitu, jste schopni použít vědomosti, vize, snové tkaní i sílu k tomu, aby jste neubližovali, ale aby jste vzestupovali a vyvíjeli se; a proto je soucit základní lekcí na zemi pro všechny druhy ať už jsou plně vědomé, nebo nejsou. Všechny duše, které přišly na takové místo jako je Terra zrcadlí její vlastní lekce o soucitu, a jsou zde proto, aby se tyto lekce pomocí globálního vzestupu naučily.

Se soucitem musíte začít u sebe. Proč si člověk dovoluje bolest aby potěšil druhého, nebo aby se ohýbal podle vůle druhého? Často nemocní pozorují, že svojí vůli ohýbají, ohýbají a ohýbají až už z jejich vlastní vůle v jejich vlastním životě nic nezbývá. K tomu je lekce nemoci, přestat se ohýbat podle přání druhého a stát vzpříma ve své vlastní pravdě a síle.

Soucit se rozšiřuje ke všem ostatním. Proč chcete po druhých, aby byli takoví, jaké je potřebujete a neumožníte jim být sví? Často ti, kteří řídí a zneužívají druhé ohýbají svojí mocí vůli ostatních kolem sebe. To jsou lekce ubližování svazováním, které mohou být vědomé, nebo nevědomé. Nevědomé ubližování je energetické, které funguje za scénou bez vašeho vědomí a je používáno k manipulacím a ovládání.

Časem a pomocí vzestupu se ti jedinci, kteří svazují své okolí svým působením, se dostanou do opačné polarity a zakusí ubližování svázáním díky působení vnitřních sil. Ubližování svázáním díky působení vnitřních sil vytváří prožitek být ničen a odmítán spolu s nemocí. Jedině tím způsobem se tito jedinci mohou natolik naučit starostem, aby pochopili, proč nemohou působit bolest druhým, dokonce ani nevědomou bolest nebo energetické ubližování. Takové lekce přináší vzestup, aby se každý mohl naučit a pochopit soucit a díky soucitu konečně přestal ničit druhé nebo sebe.

Říše orlů nabízí svoji pomoc těm, kteří vzestupují v lidské tělesné formě. Můžete nás zavolat, když budete potřebovat hledisko širšího pohledu a porozumění na současné paradigma a kritiku. Naladíme se na vaši historickou a destruktivní karmu, aby mohla být vyčištěna. Též se naladíme na váš původ na dalších paralelních dimenzích, kde se v lidské tělesné formě učíte, aby jste mohli společně růst a vyvíjet se.

Toto je první ze série krátkých článků, které budou pocházet z mnohých přírodních říší včetně orlí říše, které chtějí sdílet své myšlenky s lidstvem. Též se připravuje druhá sada tarotových karet s reprezentací každého druhu, který bude použit na Konkláve 2002.

Jestliže můžete, připojte se k nám na Konkláve v říjnu na Havaji. Budeme rozpouštět všechnu válečnou karmu a zakotvovat světový mír pro všechny druhy na Zemi. Nastartování masového vzestupu lidského druhu je též na programu při této speciální události. Orli i všechny říše budou přítomny aby byl zajištěn radostný čas jednoty, magie, harmonie a vzestupu pro všechny, kteří se rozhodnou k účasti. Nepromeškejte tuto speciální příležitost prožít chvíle se skupinou, která zvládla jednotu! Na www stránkách najdete bližší informace.

Doufáme, že shledáte tyto informace použitelné. Další druh který takto vystoupí bude říše koní.

Do našeho příštího setkání

Namaste

Říše orlů

Míla