PODSTATA SYNTÉZY

 

Matka Země a Zdroj všech zdrojů prostřednictvím Karen Danrich „Mily“

15. prosince 2000

Jsme pověřeni, abychom oslovovali (= adresovali) globální a osobní proměnu, která se objevuje u těch, kteří v tomto bodě historie vzestupují. Tato proměna se uskutečňuje velmi přirozeně, aby se energie na Zemi udržovala mezi všemi druhy. Tento posun byl nazván „syntézou“ (= slučování), neboť to je nejvýstižnější slovo v anglickém jazyce, které definuje podstatu nového energetického toku na Zemi. Nový energetický tok se teď vyskytuje v aurickém poli, jemnotělech, čakrách a meridiánech všech lidí, rostlin, zvířat, minerálů, delfínů a velryb spolu s energií, která obklopuje konsensus (= shoda, dohoda) reality známý jako Země jako celek.

Syntéza ve skutečnosti není nový způsob udržování energie. Jde spíše o starý způsob, který se časem vytratil v historii Země. Jakmile se poskládal dostatek karmy pro mnoho pádů Země ve vibraci a vědomí, byla navíc odkryta vzpomínka na další způsob, kterým na Zemi plynula energie. Psali jsme, jak Země nedávno vstoupila do stavu „jednoty“, v němž se všechny druhy sjednotily k vzestupu v novém konsensu reality. Syntéza je způsob, jakým je na Zemi ukotvena jednota.

Jak syntéza vypadá? To je naším cílem, popsat zde syntézu pro účely těch, kteří si přejí zamýšlet dostat své pole do daného způsobu energetického toku. Syntéza Země se udržuje dvěma způsoby. První forma syntézy je jako vrstvy cibule. Počátek aurory, což je slunce ve středu Země, které v určitých údobích roku vytváří to, co je známo jako polární záře, je první a nejsytější vrstva všech tónů stvoření. Takové tóny začínají prvním tónem stupnice Světelného jazyka, což je odpuštění a který je ve všech odstínech růžové. (Pro více informací se podívejte na sekci „Světelný Jazyk“ na našich webových stránkách.)

Druhá vrstva je tón struktury, neboli druhý symbol Světelného jazyka a je ve všech odstínech levandulové (= modravě modročervené) barvy. Třetí vrstva je tón známý jako síla a je ve všech odstínech broskvové barvy. A tak vrstvy vycházejí ze symbolů, nejprve reprezentovanými všemi 48 primárními tóny, poté všemi 48 duálními tóny, pak všemi 48 tri- (= troj-) tóny a nakonec všemi 48 kvad- (= čtyř-) tóny. Tyto vrstvy do sebe navzájem zapadají a vytvářejí duhu pastelových barev, které jsou nejvelkolepější a které nyní sahají ze Země do všech sektorů vašeho vesmíru, který zahrnuje 6 Plejádských hvězdných systémů.

Podobně, jako se dosažením iniciace 1024 rozpíná lidské aurické pole do velikosti Země, stalo se v nedávných měsících také aurické pole Země veliké jako Vesmír, když Země dosáhla iniciace 1024 ve svém globálním vzestupu. Navíc, každá čakra spojená s rotací Země v tříkruhovém vzoru, udržuje tutéž duhu tónů, jako Země jako celek.

Pak je zde ještě druhá forma syntézy, jež obklopuje Zemi, a která probíhá vertikálně, místo horizontálně. Vertikální forma syntézy vystřeluje přímo do vzduchu z centra Země a rozpíná se všemi cestami do nejvzdálenějších okrajů jejího aurického pole a do Plejádského hvězdného systému. Tato forma syntézy také vytváří duhu barev od nejsytějších po nejsvětlejší, která tóny Světelného jazyka objímá vše pozemské a také celé aurické pole Země. Tato druhá forma syntézy je rovněž obsažena v každém hlavním i vedlejším čakerním systému Země, stejně tak, jako první forma.

Podobný je nový způsob, v němž je Světelný jazyk udržován v různých vzestupujících aurických polích, kombinací těchto dvou forem syntézy. To zahrnuje syntézu molekulární struktury, vedlejších čaker ve všech meridiánech éterického těla, hlavních čakerních center formy, spolu s čakrami velikosti Země u těch, kteří ztělesnili 1800 nebo více ve svém osobním vzestupu.

1800 řetězců DNA je těsné iniciační minimum požadované na biologické úrovni pro určité druhy, aby u nich začal proces syntézy v jejich osobním vývoji. Důvody jsou jednoduché – člověk musí ztělesnit minimálně první dvě oktávy Světelného jazyka, čili symboly 1 až 20 z toho důvodu, aby měl dostatek tónů stvoření, nezbytných k plné syntéze pole. (Pro více informací se podívejte na „Využití Světelného jazyka pro vzestup“.)

Syntéza poskytuje mnoho darů, které nedovolují udržovat energii jiným způsobem. Pro toho, kdo seskupí všechny tóny ve škále, čímž vytvoří duhu, není v poli žádné místo, jež by obsahovalo „temno“. „Temno“ nezaměňujte s nejnižšími tóny Světelného jazyka. Temno je ekvivalent k energii, která se přestala pohybovat nebo se pohybuje tak pomalu, že v aurickém poli, čakrách, jemnotělech nebo rozvodné síti vypadá jako černá, hnědá nebo tmavě šedá barva.

Jak iniciát vzestupuje,jsou nejhlubší frekvence přeměněny do bodu, kde v aurickém poli není vůbec nic černé, hnědé nebo šedé.To však vyžaduje dosažení úrovně Plného Vědomí, neboli obsáhnutí 36.000 řetězců DNA k úplné dokonalosti. Při 36.000 již nadále nepřetrvávají takové frekvence, jako je šedá, černá nebo hnědá v poli nebo rozvodné síti éterického těla, ale pouze tóny Světelného jazyka, obsahujícího všechny primární, duální, tří- i čtyř- tóny. Než člověk ve svém vývoji dosáhne 36.000, je zde vždy další vrstva hustoty k přeměně.

Černá, hnědá a šedá se mohou rovnat emocím deprese, bolesti, zlosti, strachu, hrůzy, lakoty a tužby. Takové emoce také přestávají být základem lidských činností, jakmile je plně ztělesněn Světelný jazyk. Navíc jsou to frekvence černé, hnědé a šedé, které jsou zakořeněné v připoutání – všechna připoutání se stáčí do oblastí rozvodné sítě, ve kterých přestala proudit energie. Černá, hnědá a šedá jsou tóny, v nichž je představován velmi pomalý pohyb energie k (pohybu) vůbec žádnému. Je-li na tyto pomaleji se pohybující vibrace černé, hnědé a šedé použit Světelný jazyk pak se tyto vibrace opět začnou pohybovat a tím je současně uvolněno související připoutání v éterické rozvodné síti.

Tím, jak člověk záměrem syntetizuje (= slučuje) své pole, urovnává se další vrstva připoutání tím, že je toto připoutání uvolněno a vytlačeno z pole. Aby to proběhlo úplně, musí být přítomné všechny tóny stvoření. Podle naší zkušenosti, přeskakují někteří iniciáti určité tóny. Následkem toho mohou mít ve svém poli díry v duze frekvencí. Má-li někdo takové díry, pak má ve svém poli zbývající prostor pro temno a připoutání. Když zbývá připoutání a pokud člověk stále pokračuje se vzestupem bez uvolnění tohoto připoutání a pořád přeskakuje tóny stvoření, vyvine se ve formě nemoc související s těmi kapsami hustoty v rozvodné síti, které ještě nebyly plně přeměněny .

Jsou to tyto kapsy hustoty a neuvolněné připoutání, které v něčím vzestupu vytváří rakovinu. Naše kanály toto zažily s několika lidmi spřízněnými s jejich organizací, kteří se pokusili vzestoupit bez uvolnění veškerého připoutání a s přeskakováním integrace všech tónu stvoření nezbytných pro vzestup. Kromě toho, v jejich vlastní zkušenosti, připoutání k jejich vlastní škole způsobilo rakovinu – u každého v 18 kapsách jeho formy - jež se letos projevila. Dodatečné uvolnění všech upnutí se k jejich organizaci a přijetí syntézy jako základu školy jim dovolilo plně se uzdravit.

A proto říkáme, že se všem iniciátům vyplatí být vytrvalí a opatrní. Pořadí, ve kterém byly tóny stvoření připraveny, vytváří stupnici (= škálu). Tato stupnice tónů způsobuje vzestup. Člověk musí být pečlivý, aby zajistil, že všechny tóny a všechny frekvence každého z tónů jsou plně ztělesněny před posunem k další oktávě, nebo se místo vzestupu projeví nemoc.

Jak člověk pozná, jestli již ztělesnil všechny tóny? Řekne vám to svalové testování. Každý může postupovat pomocí poznámek poskytnutých našimi kanály na Internetu pod „Světelným Jazykem“ a svalově otestovat, které tóny teprve ztělesnil. Člověk by měl začít s prvními 10 znaky neboli 10 oktávami lásky (pro více informací se podívejte na článek „Deset oktáv lásky“), aby zjistil, bylo-li pečlivě ztělesněno všech 10 oktáv. Pokud svalovým testováním zjistíte, že jeden či více tónů chybí, ať už částečně, nebo úplně, potom vyzýváme takové iniciáty k záměru ztělesnit chybějící tóny.

Proč někdo přeskakuje tóny? Obvykle je v tom obtížná karma, související s přijetím tónů stvoření, která je uvnitř „tkaniva“ předků. Pro názornost zde uvedeme příklad. Jedna z iniciátek, jež je v současnosti zapojena v programu Mily a Oy, měla chybějící 7. znak svobody. Při přezkoumávání jejich záznamů zde byly 3 karmické epizody, které způsobily, že z jejího pole byla vypuštěna oktáva svobody.

Jednou epizodou byl život ve starověkém Římě jako otrok. V životě otroka, nabídl darem tomuto předkovi jeho pán příležitost stát se svobodným za mnohaletou službu. To jejího předka tak vyděsilo, že si zvolil místo svobody zůstat otrokem po zbývající dobu života. V jiném životě byl předek této iniciátky ženou Faraa ve starověkém Egyptě. Farao zemřel v mladém věku a jeho žena i s jejími dvěma dětmi byla zaživa pohřbena uvnitř pyramidy. Tento předek křičel a tloukl do zdí pyramidy – a nikdo nepřišel. Všichni tři pomalu umírali hlady. V posledním životě byl jejím předkem těžce pracující farmář. Objevilo se období sucha a všechna úroda byla ztracena, nechávajíc tohoto předka bez jídla a bez čehokoliv, co by mohl prodat.Rodina přes zimu živořila, ale majitel pozemku farmáře uvěznil za nezaplacené daně. Farmář tak ve vězení zemřel na zápal plic.

Všechny tři životy přispěly k myšlenkové formě: „Tady nemůže být žádná svoboda“. Výsledkem této víry tato iniciátka odmítla vibrace svobody Světelného jazyka. Když se dostala do všech tří životních zkušeností, uvolnila bolest a vzpomínku na pocit „uvěznění“ a tón „svobody“ Světelného jazyka přestala odmítat. Jakmile byl nakonec tón svobody ukotven v její rozvodné síti a poli, mohlo být plně uvolněno související připoutání. Každý tón Světelného jazyka a jeho frekvenční dosah je navržen k uvolnění specifického typu připoutání v éterickém těle vzestupující formy.

Vzestup vyžaduje odhodlanost a důkladnost. Nedostatek důkladnosti vytvoří nekompletní vzestup, který může vést místo ke vzestupu k nemoci nebo smrti. A proto nabádáme iniciáty, aby si dávali pozor, a aby si vybrali ztělesnit všechny tóny stvoření nezbytné k úplnému vzestupu. Pouze když je veškeré připoutání uvolněno, mohou se všechny buňky formy stát krystalickými. Velké kapsy připoutání způsobují, že buňky zůstávají ve staré struktuře a jak se všechno ostatní, co obklopuje tyto kapsy, stává krystalické, stávají se tyto rozdíly neslučitelnými, což vede k rakovině.

Co je rakovina? Rakovina je buněčná struktura, jejíž buněčná stěna se stala nepropustnou. Taková buňka přestává být krmena nebo živena a současně přestává detoxikovat jedy. Tím, jak jedovatý odpad narůstá, začíná buňka umírat. Když se všechny buňky obklopující buněčnou kapsu stávají krystalickými, mají tyto krystalické buňky odlišný způsob výživy a detoxifikace. Za takových okolností je to neslučitelnost systému, co vede k rakovině.

Vzestup je biologický úkon. Nikdo nemůže vzestoupit s polem bez vzestupu formy. Vzestup pole bez formy z tohoto důvodu povede k nemoci dlouho před úspěšným vzestupem. Člověk proto musí být důkladný, podle potřeby dovolit všem částem formy přeměnu a dát formě všechny živiny nezbytné k její biologické přeměně.

Měli jsme mnoho iniciátů, kteří říkali našim kanálům: „My nechceme přibrat na váze! My nechceme vyrůst!“. Růst je základ vzestupu a je to lidský růstový hormon, kdo spouští přeměnu na krystalickou buněčnou strukturu. Proto doporučujeme iniciátům, kteří tolik lpí na velikosti a váze své formy, aby si zvolili jinou duchovní cestu, neboť vzestup vyžaduje přestavění formy. Je to pouze v přestavění formy, že může být vyjádřena nová úroveň vědomí v iniciátově životní zkušenosti, protože vědomí je v lidském tanci biologické.

V nedávných materiálech jsme popsali, jak je jednota biologickým stavem bytí. Tento stav jednoty vstoupil, když biologie začíná být na základě jednoty, se všemi buňkami vyrovnanými s výživou i všemi buňkami vyrovnanými s detoxifikací, do úplně celé formy. Když k tomuto dojde, je výsledkem věčná forma s dlouhověkým rozpětím spolu se schopností dostat svůj vzestup přes další fázi infůze duší a do další dimenze. Posun ze systému nejednoty do systému na základě jednoty vyžaduje, aby se každá buňka přidala na tuto cestu. A smyslem tohoto materiálu je vštípit porozumění, že na cestě vzestupu je vyžadována vytrvalost a opatrnost, aby se výsledkem nestala nemoc.

Nabízíme vám následující Meditaci pro Syntézu. Tato meditace dovoluje důkladné pojmutí tónů Světelného jazyka ve vašem poli přes vaší současnou vývojovou úroveň.

MEDITACE PRO SYNTÉZU

1. Seďte tiše s oběma chodidly na zemi, raději než na židli. Doporučujeme nekřížit nohy, aby se energie mohla správně polarizovat v poli. Hrajte si nějakou klidnou hudbu na pozadí a ztlumte světla. Přejete-li si to, pak si zapalte šalvěj nebo kadilo a rozsviťte si svíčku.

2. Zavřete oči. Pomalu se nadechněte a poté pomalu vydechněte. Uzemněte se k Auroře ve středu Země. Aurora obsahuje všechny tóny Světelného Jazyka, které právě Země ztělesňuje při svém vzestupu. Umožněte vašemu zemnícímu vláknu, aby bylo veliké jako kmen stromu vysokého 6 stop(1,83 metru), abyste pevně seděli uprostřed toho, co se šíří z Aurory k vašemu zdroji původu a JÁ JSEM.

3. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Otevřete si čakry chodidel. Začněte umožňovat tónům Světelného Jazyka stoupat skrze nohy, otvírajícího každý meridián formy dodávající tam energii každé čakře. Umožněte tónům stoupat k pasu, přetékajícím spodní polovinou pole a vracejících se do aurory, splachujícím to, co nyní uvolňujete. Umožněte zbývajícím tónům stoupat páteří a ven vrcholkem hlavy, částečně plynoucím dolů krkem a pažemi a z rukou. Umožněte tónům vyplnit rozvodnou síť nohou, trupu, paží, krku a hlavy.

4. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní dosáhněte na vaši JÁ JSEM přítomnost, vaši Nadduši a Zdroj, z nějž pocházíte. Pevně ukotvěte váš zdroj do srdeční oblasti a protáhněte jej celým vaším aurickým polem.

5. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní pevně ukotvěte váš zdroj do pánevní oblasti a protáhněte jej celým vaším aurickým polem.

6. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní pevně ukotvěte váš zdroj do chodidel a protáhněte jej celým vaším aurickým polem.

7. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní pevně ukotvěte váš zdroj do středu Země, do Aurory  a protáhněte jej vším pozemským. Je to váš zdroj, který syntetizuje(slučuje) vaše pole a proto musí být k tomuto úkolu přítomný.

8. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní vraťte k vašemu zdroji veškeré vedení, duše či bytosti, které nerezonují s vaší pravdou a ukotvěte nové duše, které jsou na svých místech.

9. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Umožněte kundahlini stoupat páteří jako horká láva a nalaďte ji na frekvenci se všemi tóny stvoření, které jste až dosud ztělesnili. Umožněte jí postupně prostupovat páteří a ven temenem. Otevřete postranní kanály umožňující kundahlini pohybovat se od nohou, přes pás a hrudní koš, zády a z rukou a přes uši a telepatické kanály. Je to kundahlini, jež umožňuje, aby byl v poli přítomen dostatek energie k vytvoření syntézy tónů. Je to rovněž kundahlini, která spaluje vlákna připoutání a karmy v éterickém těle při skutku syntézy.

10. Pomalu se nadechněte, pak pomalu vydechněte. Začněme syntetizováním (slučováním) jádra vaší bytosti, které se rozpíná ze zdroje skrz vaši páteř a do Aurory Země v kompletní duhu tónů bez začátku ani konce.

11. Umožněte připoutání k vašemu jádru od ostatních nebo k ostatním, aby bylo plně uvolněno. Umožněte pravému i levému, přednímu i zadnímu systému, aby se stal zapojeným, jednotící mužství a ženství uvnitř vašeho jádra.

12. Jádro jedincovy bytosti drží jedincovo pravdu. Vložme do jádra „JÁ JSEM, ABYCH BYL. Já jsem pravda Lorda Boha/Bohyně mé bytosti. V této chvíli trvám na své pravdě, a umožňuji všem ostatním trvat na jejich pravdě.“

13. Pomalu se nadechněte, pak pomalu vydechněte. Nyní syntetizujme čakry pod vašimi chodidly, které vedou ke středu Země, spolu s chodidly, koleny a první čakrou na kořenu páteře. Začněme syntetizovat (slučovat) všechny tyto čakry v úplnou duhu tónů, bez počátku a konce.

14. Umožněte jakémukoli připoutání vejít do nohou, kolenou a chodidel, aby mohlo být plně uvolněno. Jestliže vytahujete toto připoutání z těch, ke kterým jste spojeni, dovolte systému, aby se zasunul do sebe, nalevo a napravo, vpředu a vzadu, v muži a ženě. Každé připoutání je zakořeněno v přerušeném systému, který byl kdysi v celku a kompletní jednotě. Pomocí záměru, se znovu pohneme k celku.

15. Vložme myšlenkovou formu do uzemnění, chodidel, kolenou a první čakry. „Já jsem pán svého osudu. Jdu cestou Boha Bohyně uvnitř. Umožňuji všem ostatním jejich jedinečnou cestu a sobě svou vlastní cestu založenou na mé vlastní pravdě.“

16. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Pak se přesuňme k druhé a třetí čakře v pánevní a solar plexus oblastech formy. Syntetizujme (slučme) tyto čakry v kompletní duhu tónů, bez počátku a konce. Umožněte jakémukoli připoutání vstoupit v kyčle, břicho či hrudní koš, aby bylo plně uvolněno. Jestliže vytahujete toto připoutání z těch, ke kterým jste spojeni, dovolte systému, aby se zasunul do sebe, nalevo a napravo, vpředu a vzadu, v muži a ženě.

17. Vložme myšlenkovou formu do druhé a třetí čakry „Já jsem stvořitel a stvoření. Já jsem vyjádření a síla Boha Bohyně v lidské formě. Umožňuji všem ostatním jejich jedinečné vyjádření a sílu ve formě.“

18. Pomalu se nadechněte, pak pomalu vydechněte. Tkanivo rodu neboli rodové linie jedincova dědictví sídlí zezadu pánve. Syntetizujme tkanivo rodu v kompletní soubor tónů, bez počátku i konce, jako duha. Umožněte vašemu rodovému tkanivu, aby bylo umístěno nad všemi ostatními, které znáte, a zamýšlejte uvolnit jakoukoli a veškerou karmu mezi vámi a všemi ostatními v této současné fázi vzestupu. Je to rodové tkanivo, které udržuje klíč k minulosti, karmické klíče pro potřebě uvolnění během všech fází vzestupu.

19. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Posuňme se dále k srdeční oblasti. Syntetizujme (slučujme) srdeční čakru, záda, lokty a ruce v kompletní duhu tónů, bez počátku a konce. Umožněte vejít jakémukoli připoutání v hruď, záda či paže, aby byla plně uvolněna. Jestliže vytahujete toto připoutání z těch, ke kterým jste spojeni, dovolte systému, aby se zasunul do sebe, nalevo a napravo, vpředu a vzadu, v muži a ženě.

20. Vložme myšlenkovou formu do srdeční oblasti „Já jsem láska Boha Bohyně mé Bytosti. Umožňuji lásce Boha Bohyně plynout mým srdcem, žehnající všem ostatním, kterých se dotýkám.“

21. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Posuňme se dále ke krku a oblasti hlavy. Syntetizujme (slučujme) čakru hlavy a krku v kompletní duhu tónů bez počátku a konce. Umožněte vejít jakémukoli připoutání v krk či hlavu, aby byla plně uvolněna. Jestliže vytahujete toto připoutání z těch, ke kterým jste spojeni, dovolte systému, aby se zasunul do sebe, nalevo a napravo, vpředu a vzadu, v muži a ženě.

22. Vložme myšlenkovou formu do krku a hlavy „Já vyjadřuji a vidím pravdu Boha Bohyně mé Bytosti. Nedovolím nikomu dalšímu blokovat mé vyjádření či vizi. Umožňuji všem ostatním jejich vlastní vyjádření a vizi.“

23. Pomalu se nadechněte, pak pomalu vydechněte. Záznamy akashic sídlí v oblasti krku. Syntetizujme záznamy akashic i biologické záznamy v kompletní duhu tónů bez počátku ani konce. Věnujme chvíli znovu nabytí jakýchkoli ztracených záznamů v současné interakci (spolupůsobení) s ostatními. Jsou to záznamy akashic a biologické záznamy, které podněcují úpravu formy a pole v procesu vzestupu.

24. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Posuňme se dále ke korunní oblasti. Syntetizujme (slučujme) korunní čakru a všechny čakry na hlavou vedoucí k vlastnímu JÁ JSEM, Nadduši a Zdroji v kompletní duhu tónů bez počátku a konce. Umožněte vejít jakémukoli připoutání v korunu či nadhlaví, aby bylo plně uvolněno. Jestliže vytahujete toto připoutání z těch, ke kterým jste spojeni, dovolte systému, aby se zasunul do sebe, nalevo a napravo, vpředu a vzadu, v muži a ženě.

25. Vložme myšlenkovou formu do korunní oblasti „Já jsem pravda Boha Bohyně mé Bytosti. Dovoluji pravdě a informacím Boha Bohyně plynout přes mou korunu, umožňující můj vzestup krok za krokem, den za dnem. Umožňuji všem ostatním jejich jedinečné vyjádření pravdy na fyzické rovině.“

26. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní syntetizujme (slučujme) jemnotěla, která obklopují formu. Začneme mentálním tělem, které je nejblíže éterickému tělu. Nejdříve odstraňme části mentálního těla, které byly nabrány od ostatních a znovu získejme části od druhých, které nám ostatní sebrali. Umožněte tomu, co se navrací, aby se to stalo plně vetkaným do mentálního těla. Nyní umožněte mentálnímu tělu sloučit se v kompletní duhu tónů bez začátku ani konce. Je to mentální tělo, které umožňuje, aby byl přítomen jazyk k definování vašich myšlenek.

27. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní slučujme emocionální tělo, které je další vrstvou po mentálním těle. Nejdříve odstraňme části emocionálního těla, které byly nabrány od ostatních a znovu získejme části od druhých, které nám ostatní sebrali. Umožněte tomu, co se navrací, aby se to stalo plně vetkaným do emocionálního těla. Nyní umožněte emocionálnímu tělu sloučit se v kompletní duhu tónů bez začátku i konce. Je to emocionální tělo, které nám umožňuje cítit lásku Boha Bohyně Všeho Co Je, spolu s bolestí nezbytnou k zpracování.

28. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní slučujme intuitivní tělo, které je další vrstvou po emocionálním těle. Nejdříve odstraňme části intuitivního těla, které byly nabrány od ostatních a znovu získejme části od druhých, které nám ostatní sebrali. Umožněte tomu, co se navrací, aby se to stalo plně vetkaným do intuitivního těla. Nyní umožněte intuitivnímu tělu sloučit se v kompletní duhu tónů bez začátku ani konce. Je to intuitivní tělo, které nám umožňuje slyšet zprávy od našeho JÁ JSEM, Nadduše, Zdroje a Boha Bohyně Všeho Co Je. Občas je náš zmatek jednoduše výsledkem disharmonických energií ostatních v našem intuitivním těle.

29. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nyní slučujme tvořivé tělo, které je další vrstvou po intuitivním těle. Nejdříve odstraňme části tvořivého těla, které byly nabrány od ostatních a znovu získejme části od druhých, které nám ostatní sebrali. Umožněte tomu, co se navrací, aby se to stalo plně vetkaným do tvořivého těla. Nyní umožněte tvořivému tělu sloučit se v kompletní duhu tónů bez začátku ani konce. Je to tvořivé tělo, které umožňuje, aby se splnily naše vize a sny na fyzické rovině. Obtíže s projevením mohou být výsledkem chybějícího tvořivého těla nebo některého z jemnotěl.

30. Pomalu se nadechněte, pak pomalu vydechněte. Hologram pro každého, kdo zamýšlel vizi pro projevení (manifestaci), obklopuje oblast krku a je připojen k tvořivému tělu. Věnujme chvíli syntéze v kompletní duhu tónů každého záměru pro projevení, který byl kdy vytvořen a obklopuje vaše úsilí vzestupu a současného života. Jako taková, vize pro vaši manifestaci může zůstat mimo manipulace ostatních a může snáze přinést své ovoce. Vybídněte svou duši, aby upravila vaši vizi pro budoucnost ke splnění smyslu duše a je v úplně sladěna s božským plánem pro vzestup.

31. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Jsou to všechna čtyři jemnotěla, která by měla vířit ve stejném směru kolem formy (proti směru hodinových ručiček – levotočivě – pro ty, co jsou ženského pohlaví a ve směru chodu hodinových ručiček – pravotočivě – pro ty, kteří jsou mužského pohlaví). Mějme veškeré víření našich jemnotěl ve stejném směru kolem formy. Jakmile tomu tak je, vstupuje člověk do stavu věčnosti, v němž může dát své ovoce  jeho další expanze čili vzestup. Jakmile jemnotěla víří, jsou dodatečně připoutání v éterickém poli současně odvalena.

32. Pomalu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. Nakonec sjednoťme naše velké čakry, světelné tělo a aurické pole. Seďme v okamžiku extáze tance naše pole ve vnitřní jednotě. Jakmile člověk tančí ve vnitřní jednotě, splývá se všemi druhy kolem v energetickém tanci jednoty. V jednotě, se objevuje vnitřní stav míru.

33. Pomalu se nadechněte, pak pomalu vydechněte. Nyní zamýšlejme obejmout další vrstvu nevědomí, aby bylo přeměněno ve vaší současné fázi vzestupu. Všimněte si, že toto neobsahuje „veškeré nevědomí“, pouze část, kterou člověk může snadno a bez námahy přeměnit a překročit v dalším dni. Umožněte hustotě, aby byla dodána k syntéze všech energetických polí tak, aby se mohla stát přeměněnou v dalším dvaceti čtyř hodinovém intervalu.

34. Ujistěte se, že to je vaše nevědomí, které zpřístupňujete. Pokud signatura (označení) toho, co pojímáte, není vaše vlastní, vyžeňte to a pátrejte po chybějících sekcích vašeho vlastního nevědomí, drženého někým jiným. Nevědomí může být propleteno s ostatními a tak si člověk musí zvolit pouze pojímat to, co je jeho vlastní a znovu nabýt to, co se stalo propleteným s ostatními v tanci inkarnací mezi příbuznými předky. Máte-li obtíže, (pokud tato část meditace vám nedělá dobře) vyzvěte Medvědí říši, jež udržuje bránu k nevědomí otevřenou pro lidstvo, aby dala do pořádku zdraví a vzestup.

35. Nevědomí musí být pojato. Není-li nevědomí pojato, bude výsledkem nekompletní vzestup nebo samovolné shoření. Není-li nevědomí pojato, bude člověk žít k zakoušení své vlastní ničivosti, která byla nesjednocena a místo vzestupu zemře.

36. Nyní je čas spojit se s vaší duší kvůli vedení a rad, ohledně toho, co vás znepokojuje a nebo jaký může být váš další krok na vaší cestě. Dovolte vizím duše sestoupit, abyste mohli splnit své poslání tohoto života. A můžete pokračovat v rozpínání a vzestupu, milovaní.
 

Doufáme, že bez problému používáte tuto Meditaci pro Syntézu. Může ji použít tolikrát denně, kolikrát si budete přát vyčistit pole. Vězte, že syntéza může spustit další úroveň sporných otázek, další úroveň vzorů k uvolnění při vašem vzestupu. Pokud někdo syntetizuje s obtížemi, je to převážně proto, že z jeho pole byl odvržen jeden či více tónů ze škály Světelného jazyka. Je-li to tento případ, pak by měl jednoduchý záměr uvolnit veškerou karmu způsobující zavržení tónů napravit situaci.

Díky procesu syntézy udržují naše kanály prostor na jejich každoroční Konkláve pro uvolnění veškeré lidské válečné karmy. Zveme vás, abyste se připojili, pokud se k tomuto cítíte být voláni ze svého nitra.

Mnoho požehnání na vaší následující cestě.

Namaste

Matka Země

Zdroj Všech Zdrojů

 

SCHÉMA SYNTÉZY

Zdroj: http://vzestup.unas.cz/

Domovská stránka: SSOA