Učení Svrchovaného Královského Řádu Draka (2)

08.02.06   Jaroslav Chvátal

Texty nás informují o tom, že to byl Enlil, který "přivedl" na lidstvo potopu jež zničila známé město Ur v Babylonu, byl to Enlil, jež bránil rozvoji moudrosti, vzdělání a osvícení lidstva. A byl to opět Enlil, který stál za zničením měst Sodoma a Gomora v oblasti dnešního Mrtvého moře, které ve skutečnosti nebyla žádným doupětem zla, ale naopak, byla to veskrze známá centra moudrosti a učení. Na druhé straně to byl Enki, který i přes hněv svého bratra umožnil lidstvu přistup ke "Stromu Vědění" a Stromu Života". Byl to opět Enki, který připravil a zrealizoval strategii útěku během potopy. Byl to Enki, který položil, základ pozdějším zasvěcovacím mystériím a Pravé Vědy, které se pak staly základem všech esoterických škol v Egyptě.


Mnozí informovaní vědí, že celá řada různých soudobých spisů hovoří o hermetické škole faraóna Tuthmosis III., který vládl v Egyptě kolem roku 1450 př.n.l. Ale už vůbec není obecně známé, že tato škola byla zděděným potenciálem toho co se nazývá "Royal Court Draco" ("Královský Dvůr Draka"). Ten byl založen knězi v Mendézu kolem roku 2200 př.n.l. a následně schválen 12. dynastií královny Sobeknefru.

Tento kněžský Řád později přešel z Egypta ke králům Jeruzaléma a dále pak do oblasti dnešního Bulharska, Rumunska a střední Evropy skrze velmi dobrodružnou a prakticky neznámou misi dvou "zasvěcenců - princů" Scythia a Balteána (od něho např. název Baltické moře). Na tomto místě by bylo dobré upozornit, že v časech výše uvedených osobností existovala tato řada zasvěcenecké posloupnosti: "mistr - velmistr - kněz - princ - velmistr". Lze tedy konstatovat, že jmenovaný Řád na evropské půdě svého času inicioval tři silná zasvěcovací centra, která zároveň působila jako energeticky významné akupunkturní body, jež zřetelně ovlivňovaly povědomí tisíců osob, které žili svůj přirozený život v energetickém dosahu těchto center.

V současné době JE tento Řád je opět aktivní a existuje pod názvem "Královský Řád Svrchovanosti Draka" a se svou bezmála 4000 let trvající existenci se řadí mezi nestarší svrchované Řády na světě.   

Položme si otázku, jakou úlohu plnil tento Řád v dobách starého Egypta? Podle neoficiálních záznamů měli urychlovat alchymistickou sílu královského pokrevního příbuzenství "Pána Enkiho - Archetypa".

Králové tzv. "první posloupnosti" se mazali při korunovaci "tukem draka" (posvátného krokodýla). Šlo o krále, kteří vládli v Sumeru a Egyptu před tím než nastoupili vládu "králové Izraela". Výše uvedené "ušlechtilá bestie" se v Egyptě nazývala "Messeh" a z něho je odvozeno hebrejské slovo "kanoint". Králové této dynastické posloupnosti byli nazýváni "Draci" nebo také "Messiah - Mesiáš" čili (pomazaný).

V dobách velkých bitev, kdy armády různých království byly spojené dohromady se jejich hlavní vůdce, který byl vybrán k společnému velení se nazýval "Velký Drak" (Král Králů) a nebo ještě lépe v keltské podobě "Pendragon".

Dalším zajímavým prvkem z archívu "Dračího Dvora" je původ slova "Kingship" (Královský Majestát). Etymologicky toto slovo ze sumerského (A ´Kin) což znamená "pokrevní příbuznost". Ve své původní podobě měl tento tvar formu (kainship). První král spasitelské Dračí linie - hierarchie byl biblický "CAIN", hlava sumerského Domu "Kish".

Tak jak se zabýváme touto problematikou musíme narazit na první anomálii v tradičním pojetí Genesis. Týká se historické rodové linie vedoucí k Davidovi a Ježíšovi. Je rovněž potřeba zdůraznit, že tato linie není postavena na synovi Adama a Evy - Setha, ale na Kainovi. Jehož zaznamenaní zástupci byli prvními velkými králi čili (Kains) Mezopotámie a Egypta.

Další dva důležité rysy vyjdou najevo budeme - li studovat Bibli s výše uvedenými znalostmi. Všichni inklinujeme k tomu, že Kain je prvním synem Adama a Evy , ale není tomu tak. Dokonce i kniha Genesis ve svých aktuálních přehledech nám říká, že "Kain byl řídícím nástrojem Země". Co se vlastně praví v Genesis? Nic jiného než to, že Kain měl vládu nad Zemí!

Ukazuje se bibličtí překladatelé měli neustálý problém se slovem "Země - země". Často je totiž tento slovní ekvivalent překládán jako (půda, prach, klasická země), ale první texty zcela jednoznačně používají ekvivalent "Země". Dokonce i v případě Adama a Evy překladatelé překládají tento pojem špatně.

Bible říká: "On vytvořil muže a ženu, a nazval je Adamem. Starší spisy pak používají více kompletní název "Adama" což znamená Země. Ovšem to neznamená, že byli vytvořeni z "prachu", nýbrž to, že prostě byli ze Země. Hebrejská verze Bible, která se nazývá "Anchor" tuto věc vysvětluje velmi pečlivě. Prostě naznačuje, že Adam a Eva byli Pozemšťané.

Podle dosavadních analýz, které byly soustředěni na tento problém, lze konstatovat, že Adam a Eva výsledkem velmi precizního klinického klonování. I když tato informace na první pohled vypadá jako holý nesmyl a jasná fantazie, při kvalitním zpracování dostupných fakt a odpoutáním se od klasického konzervativního pohledu není tato dedukce zatraceni hodná.

Snažím se tím naznačit, že Sumerské texty hovoří o tom, že zhruba před 6000 lety Adam a Eva (známí jako "Atabba" a "Ava" byli chováni jako genetický nosič pro královskou pokrevní linii (královský majestát)v "Domě Shimti Enki". V sumerském jazyce slovo "Shi - im - ti" znamená "Dech Větru Života".

Adam jistě nebyl prvním člověkem na Zemi, ale zřejmě byl prvním, který byl stvořen "umělým způsobem" v rámci královské posloupnosti. Poslední výzkum také naznačuje, že osoba známá pod jménem "Nin - Khursag" byla nazývána "Dáma embrya" čili v jiném slova smyslu "Dáma (Paní) Života". Byla náhradní matkou pro Atabba a Ava. Ti, jak již bylo naznačeno v textu, byli stvořeni z lidských vajíček a oplodněni pánem Enki.

Zdá se, že za to může přímo titul "Nin - Khursag" (Dáma Života), že Ava (Eva) se v hebrejštině honosí prakticky stejným titulem. Skutečné jméno Ava  (Eva) znamená Život. A tady narážíme na velmi zajímavou souvislost. Jde o to, že v sumerském ekvivalentu Dáma Života je "Nin - Ti" (Nin - Dáma a TI - Život). Nicméně jiné sumerské slovo "Ti" s výslovností (téé) znamená "žebro". Takže asi víte kam mířím. Z důvodu prostého nedorozumění u dvou praktických shodných slov "ti" s počala Eva nesprávně spojovat s termínem "Adamovo žebro".

Enki a Nin - Khursag (společně s jejich bratrem Enlilem - později Jehovah) patřili k panteonu Bohů a Bohyň známých jako Annunaki, což v překladu znamená "Nebe přišlo na Zemi". Ve skutečnosti ono velké shromáždění tajuplných Annunaki (později nazývané "Dvůr Elohim") je zmíněné například v Žalmu 82.

Podle tradice Řádu Draka spočívala důležitost Kaina v tom, že byl stvořen přímo Enkim a Avou třebaže jeho krev patřila ze tří čtvrtin Anunnaki. Jeho nevlastní bratři Hevel a Satanael (více známí jako Abel a Seth)měli ve skutečnosti méně jak polovinu krve Annunaki. Byli potomstvem Atabby a Avy.

Jinými slovy Kainova krev byla více mimozemského charakteru než jeho bratra Abela. Výzkumy vedené na mnoha polích této vědy těmi jedinci, kteří nejsou zasaženi ortodoxním pojetím věci naznačují další překvapivé zjištění. Oficiální příběh Kaina a jeho bratra Abela je notoricky znám každému průměrnému jedinci. V jeho zjednodušeném pojetí jde o to, že Kain zabil Abela přičemž Abelova krev byla přijatá zemí. V podstatě jde o to, že originální popis tohoto příběhu byl poměrně dokonale zdeformován a v současném podání Bible má zcela jiný význam a smysl.

Ve skutečnosti jde aktivity a události týkající se genetického transferu v rámci ustanovené "královské pokrevní linie". Tyto záležitosti byly buď špatně pochopeny budoucími přepisovači a nebo záměrně zkresleny z nějakého velmi podstatného důvodu. V Sumerské enklávě je tato genetická záležitost označena jako "Gra - al", Z pohledu  biblického můžeme pracovat s podobnou analogií, která je charakterizována jako "Kainovo znamení".

Tento symbol je církví pojímán jako jakási forma prokletí. Ovšem Bible nám neříká jednu velmi důležitou věc. Vzhledem k velmi napjatým vztahům existovala obava o Kainův život. Bylo to zřejmě v souvislosti s tím, že Pán (Adon)Kaina speciálně označil (Kainovo znamení)a prohlásil sedminásobnou pomstu jeho nepřátelům. V současné době je velmi problematické se dopídit skutečné povahy toho proč byl Pán (Adon) ochráncem Kaina.

Mnoho čtenářů se asi logicky začne pídit po předpokládaných nepřátelích našeho Kaina v souladu s prvky Genesis. Kdo by tím nepřítelem mohl být? Podle Bible existovali pouze Adam a Eva s jejich syny Kainem a Abelem a Kain podle všeho zabil Abela. Pakliže budeme tento text považovat za směrodatný, pak o nepřátelích nemůže být ani řeč.

Pojďme se ještě jednou vrátit k onomu Sumerskému "Gra - Al", které Bible nazývá "Kainovým znamením". Prý to byl emblém "Pohár na vodu", "Rosi Crucis" (Rosa Cup). Je zajímavé, že tento emblém je identifikován ve všech důležitých pramenech včetně egyptských a fénických, ale i v nálezech jako "vycentrovaný rudý kříž uvnitř kruhu (do současné doby astronomický i astrologický symbol Země)". Tak jak šel čas podoba tohoto symbolu se různě upravovala a rozvíjela, (v podstatě všechny ostatní tvary křížů vychází právě z tohoto originálního pojetí), ale v této klasické podobě je znám jako originální symbol Svatého Grálu.

Zdroj: MATRIX 2001