Božské poselství Velké pyramidy 2

greatpyramid

Psal se rok 1859 a přinesl pokus o snad nejfantastičtější teorii snažící se o vysvětlení smyslu Velké pyramidy. Teorie říká, že pyramida je božské zjevení a výraz mesiášských proroctví, které už před 5000 lety po celém tehdejším světě rozšiřovali předchůdci dnešních Židů. Proroctví předvídaly čas a okolnosti Kristova narození, smysl jeho působení i podrobnosti jeho smrti. Autoři teorie zcela zřejmě vycházeli z různých proroctví evangelistů. Pokusili se o jejich spojení a upravili je podle svých potřeb. Žádný z prorokujících evangelistů totiž celkové proroctví týkající se Ježíšova života a smrti nenapsal. A to ani židovští, ani křesťanští proroci.

Každé z proroctví se týkalo pouze určité části, jako by Kristův život byl již dopředu "naplánován" a předurčen. Podle jednoho proroctví musel být Ježíš synem člověka, podle druhého musel být z rodu Josefova, podle třetího se musel narodit v Betlémě. Zajímavé na tom je, že jednotlivá proroctví pocházejí od různých proroků, kteří byli na sobě časově nezávislí.

Nikde se ale nehovoří o nějakém přesném datu narození Mesiáše, natož data o jeho životě a smrti. Teorie však tvrdí, že v pyramidě jsou zakódována přesná data Ježíšova narození, událostí z jeho života a jeho smrti. Autoři sice hovoří o přesných datech, v celé teorii však jediné datum nenajdete.

Ono to totiž není tak jednoduché. Dodnes se nikomu z řady různých odborníků nepodařilo toto datum chronologicky určit. Ať už vycházeli z bible, nebo jiných pramenů. Toto všechno má být zakódováno ve strukturálních symbolech Velké pyramidy v Gíze, která měla být postavena egyptskými domorodými dělníky pod božsky osvíceným dohledem židovských stavitelů.

Ti měli do místností a chodeb pyramidy vložit tajný symbolický význam. Pro jeho porozumění bylo třeba znát neméně tajné měřítko. Po proměření tzv. pyramidovým loktem, nebo pyramidovým palcem, pak bylo možno data přečíst. Počítání prorockých dat má začínat při vstupu do královské hrobky. Ta je v teorii nazvána "Komora tajemství otevřeného hrobu", nebo "Komora Velkého Orientu" a také "Soudní síň národů". Počítání pokračuje přes "Prostor chaosu" a "Sál výšky a hloubky". Ať už se ale odborníci pokoušejí počítat podle jakéhokoliv systému nastíněného teorií, jejich výsledky se absolutně neshodují s výsledky, které prezentují autoři teorie.

To nebudeme brát v potaz výsledky počítání některých také odborníků, podle kterých do pyramidy egyptští, židovští,či jací stavitelé, zakódovali pouze data týkající se křesťanů. Vlastně jen malé části křesťanů, totiž protestantů a zabývajících se ze všech zemí výhradně Anglií. Z kamenů pyramidy má jít vyčíst nástup kdejakého anglického krále, všechny maléry protestantských biskupů, dění ostatního světa však nechávají bez povšimnutí.

Další pozoruhodností teorie je, že v prorokování podle ní je až nápadná shoda s minulostí. Nefunguje to však pokud se týká budoucnosti. Podle toho by Velká pyramida navzdory své mohutnosti nevěštila o nic lépe než pokoutní pavlačové jasnovidky. Jen malou ukázku. Proměřili chodbu vedoucí od schodiště k prahu "Síně chaosu" tajným coulem a došli k závěru, že 29. května 1928 dojde neodvolatelně k "Soudnému dnu". K ničemu nedošlo, to však zastánce teorie nijak "nerozházelo". Přispěchali s prohlášením, že se v onen den muselo udát cosi, co lidstvu přinese osudové ovoce teprve v daleké budoucnosti.

Autoři v obhajobě své teorie tvrdí, že vycházeli ze studia zachovaných úryvků starých egyptských literárních dokumentů, zejména "Knihy o smrti", a dále pak studiem původu samotného slova pyramida. Řecký název "pyramidos" je odvozen z chaldejsko-hebrejského Urim-Midim, což znamená "zjevení", nebo "vysvětlení v mírách". O nějakém studiu ucelených dokumentů však sotva může být řeč. Snad jen o seznámení s překlady některých jednotlivých papyrů. Určitou inspirací pro autory teorie mohl být jeden z papyrů, tzv Ahmesův papyrus. Protože je v něm dost početních úkonů, byl původně považován za příručku zeměměřiče. Po jeho ošetření a důkladném prostudování vypadá spíše jako "školní sešit" nějakého egyptského studenta. Svědčí o tom celá řada počtářských chyb, které už tenkrát někdo opravoval červeným inkoustem. Papyrus měl vzniknout někdy kolem roku 2200 před Kristem a Ahmes jej po několika staletích pouze přepsal. Na přepisu je okouzlující úvod. Zní doslova takto: Předpis, jímž se dospěje k znalosti všeho temného, všech tajemství, ukrytých ve věcech.

Už jen tato věta mohla autory fascinovat. A protože přepis obsahoval výpočty, bylo asi autorům jasné, že papyrus obsahuje i výpočty rozměrů pyramidy. V matematice asi moc kovaní nebyli,protože na neopravené chyby nikdo z nich nepřišel. Natož pak se zamyslet nad výpočty samotnými. O tom, co všechno lze z rozměrů Velké pyramidy vyčíst, si povíme příště. - jš-