Zasvěcení lidská a sluneční - 7. kapitola

Zkušební stezka

takaki8Příprava k zasvěcení

Můžeme to shrnout následujícím způsobem:

1. Doba početí – odpovídá individualizaci.
2. Devět měsíců těhotenství – odpovídá koloběhu života.
3. První zasvěcení – odpovídá hodině narození.

Zkušební stezka koresponduje s poslední dobou těhotenství, je to doba budování v srdci děťátka v Kristu. První iniciací začíná svou pouť Stezkou. První zasvěcení je proto jejím začátkem. Základní tvar správného žití, myšlení a chování již byl vybudován. Tuto formu zveme charakter. Nyní je třeba jej oživit a obydlet. Thackeray dobře opsal tento proces budování tak často citovanými slovy:

„Zasej myšlenku, a sklidíš skutek,
zasej skutek, a sklidíš zvyk,
zasej zvyk, a sklidíš charakter,
zasej charakter a sklidíš osud.“


Nesmrtelným osudem každého z nás a všech je dosažení vědomí vyššího Já, a následně Boží Duše. Když je forma hotova, když na zbořeništi osobního života je postaven Šalamounův chrám, tehdy do něj vchází Život Krista a Chvála Páně zastiňuje jeho svatostánek. Forma začíná vibrovat. To je rozdíl mezi teorií a uděláním teorie částí sebe. Můžeme mít dokonalý obraz nebo věrnou kopii, ale je bez života. Můžeme žití tvarovat podle božského vzoru, tak jak to cítíme, a může být dokonalou kopií, které však chybí immanentní (vnitřní) Kristův princip. Je tam zárodek, ale spící. Nyní ho podporujeme až ho přivedeme k narození a dosažení prvního zasvěcení.

Na Zkušební stezce se člověk učí hlavně pochopit sám sebe, zjistit své slabosti a odstranit je. Ze začátku se učí pracovat jako neviditelný pomocník a je několik životů vyučován v tomto způsobu práce. Později, když učiní pokroky, může být pověřen vybranější prací. Učí se základům Boží moudrosti a je veden ke konečným stupňům v Síni učení. Je již znám některému mistru a zůstává pod vedením jednoho učedníka tohoto mistra (z důvodu určitého učení) nebo – z vzácného příslibu – pod vedením zasvěcence.

Zasvěcení prvního a druhého stupně dávají hodiny přijatým učedníkům a těm v zkušební době. Vyučování se koná každou noc, mezi desátou večer a pátou ráno, ve všech částech světa, takže kontinuita učení je úplná. Scházejí se v Síni učení, a způsob vyučování je stejný jako na velkých univerzitách: přednášky v určené hodiny, experiment, zkoušky a postupné pokračování, když projdou testy. Některé Duše na Zkušební stezce jsou v odděleních odpovídajících střední škole, jiná udělala maturitní zkoušky a jsou již na univerzitě. Výsledek dokončení studia po obdržení iniciace je přechod do Síně moudrosti.

Pokročilé Duše a inklinující k spiritualitě, kteří ale ještě nevkročily na Zkušební stezku, obdržují instrukce od učedníků a s důvodu velkých tříd jsou vedeni pro jejich užitek zasvěcenci. Práce těchto skupin je spíše v počátcích a základní, ačkoli z pohledu světa je okultní. Pod dohledem se učí být neviditelnými pomocníky, přičemž tito jsou obvykle vybírání mezi pokročilejšími Dušemi. Velmi pokročilí a ti, kteří se již nacházejí na Zkušební stezce a blíží se k iniciaci, jsou zaměstnáni tím, co můžeme nazvat resortní prací, a tvoří skupinu pomocníků členů Hierarchie.

Metody učení

Nad třemi stádii rozvoje člověka bdí tři oddělení učení:

V prvním jsou udělovány poučení inklinování k životní disciplině, rozvinutí charakteru a rozvoj mikrokosmu v souladu s kosmickým řádem. Člověk pochopí význam svého „já“, poznává sama sebe jako složitou a úplnou jednotku – miniaturu zevního světa. Učí se zákonům vlastního bytí, přichází k pochopení Jáství a uvědomění si základních zákonů uspořádání.

Ve druhém pro rozšíření rozsahu intelektu člověka v oboru působení kosmu jsou sdělovány poučení o makrokosmu. Člověk obdrží zprávy, týkající se přírodních království, učení o jimi vládnoucích zákonech a poučení, jak tyto zákony působí ve všech královstvích a na všech úrovních. Získává hlubokou zásobu všeobecných vědomostí a když dosáhne hranic svého vlastního jáství, setkává se s těmi, kteří ho vedou k encyklopedickým vědomostem. A když dosáhne cíle, člověk nemusí znát každou jednotlivou věc, o které by měl v oblasti tří světů vědět, ale cesta k vědění, pramenům vědomostí a zásobárně informací bude před ním otevřena. Mistr se může kdykoli bez sebemenších obtíží dovědět cokoli o čemkoli.

Ve třetím je sdělováno učení o tom, co můžeme nazvat syntézou (slučováním). Učit o ní je možno pouze při zapojení intuice. Ve skutečnosti se jedná o okultní pochopení zákona gravitace, to je přitažlivostí (základního zákona současného druhého slunečního systému) společně s jeho důsledky. Žák ve vnitřní jednotě poznává okultní souvislosti, které udržují systém v celku. Hlavní část těchto nauk je obvykle sdělována teprve po třetí iniciaci, ale začátek je sdělován v raném stádiu školení.

Mistři a učedníci

Žáci a pokročilé Duše na Zkušební stezce právě v tomto čase obdrží učení ze dvou zvláštních důvodů:

a) Aby byla vyzkoušena jejich vhodnost pro zvláštní práci v budoucnu. Druh této práce zná pouze vedoucí rasy. Zkoumá se jejich schopnost pro život v komunitě, obraceje pozornost na výběr vhodných kandidátů pro kolonii šesté podrasy. Je zkoumáno, jaký užitek přinesou v různých směrech práce, ze kterých je dnes pro nás mnoho nepochopitelných, ale které se během doby stanou obyčejnými způsoby rozvoje. Mistři rovněž zkoumají, u koho dosáhla intuice bodu rozvoje, který ukazuje na začátek koordinace budhického těla, nebo – přesněji – ve kterém můžeme rozeznat v auře Duše molekuly sedmé podroviny budhi. Když se tam již nacházejí, Mistři je mohou s plnou důvěrou dále učit, a vědí, že jimi sdělované skutečnosti budou pochopeny.

b) Nyní se udělují poučení zvláštní skupině lidí, která se vtělila v této kritické době světových dějin. Objevili se ve stejnou dobu všude ve světě, aby vykonali práci spojení dvou rovin: fyzické a astrální skrze éterickou.

Nad touto větou je třeba vážně se zamyslet, protože vysvětluje úkol, pro který přišlo na svět mnoho představitelů nového pokolení. Pro sloučení těchto dvou úrovní je třeba lidí polarizovaných v svých mentálních tělech (nebo, jestli ne polarizovaných, tak dobře rozvinutých a vyrovnaných), kteří by se mohli bezpečně a s inteligencí věnovat tomuto druhu práce. Především to vyžaduje lidí, kterých vozítka (těla) obsahují v jisté míře látku atomické podúrovně, díky čemuž mohou navázat komunikaci mezi tím, co je nižší a tím co je vyšší skrze atomický průřez příčinného těla. Tuto věc nelze jednoduše vysvětlit, ale když si prohlédnete diagram v knize A. Besantové s názvem „Studium vědomí“, na straně 27, její vysvětlení Vám může být nápomocné k pochopení těchto dosti záhadných záležitostí.

Zamyslíme-li se nad problémy mistrů a jejich učedníků, musíme uznat dvě věci:

Za prvé, že v Hierarchii se nic neztrácí v důsledku chyby ekonomického zákona. Každý výdej sil ze strany Mistra nebo Učitele podléhá moudrému předvídání a rozlišování. Stejně jako neposíláme universitní profesory, aby učili začátečníky, Mistři nepracují samostatně s lidmi, dokud nedosáhnou jistého stupně vývinu a nejsou připraveni mít užitek z jejich poučení.

Za druhé, musíme pamatovat na to, že každý z nás je rozpoznán podle záření svého světla. Je to okultní fakt. Čím jemnější je stupeň hmoty našich těl, tím větším jasem září naše immanentní světlo. Světlo je vibrace, a vibrační stupeň určuje měřením žákovu klasifikaci. Proto pokrok člověka nic nemůže zabránit, jestli sám se snaží očistit svá vozítka. Při pokračování procesu zjemňování vnitřní světlo bude pronikat a pořád více vyzařovat navenek. Konečně, když přijde převaha atomické podstaty, ohromná bude sláva tohoto vnitřního člověka. Všichni jsme zařazení do stupňů, jestli to tak lze říci, podle velikosti našeho světla, podle rychlosti naší vibrace, podle čistoty tónu a jasu barvy. Záleží na našem zařazení kdo je náš učitel. Toto tajemství ukrývá podobnost vibrací. Řekli jsme mnohokrát, že když naše touha je dostatečně silná – učitel se objeví. Když budujeme správné vibrace a přizpůsobíme se správnému klíči, nebude nám nic překážet v nalezení Mistra.

Skupiny Duší se tvoří:

1. podle jejich paprsků,
2. podle jejich podpaprsků,
3. podle rychlosti jejich vibrace.

Seskupují se taky pro účel klasifikace:

I. jako Duše, podle paprsku duše,
II. jako osobnosti podle podpaprsku, který řídí jejich osobnost.

Všichni jsou zařazeni a vyhodnoceni. Mistři mají své Síně záznamů se systémem sestavení tabulek pro nás nepochopitelnými z důvodu jejich velikosti a nutné složitosti. Pečuje o ně Čohan příslušného paprsku. Každý paprsek má svou vlastní kartotéku. Evidenční karty se nacházejí v mnoha odděleních, obsahujících Duše vtělené, nevtělené a dokonalé. Karty se nacházejí pod dohledem strážců. Vládci Lipika (Pánové Karmy) s jejich legií pomocníků používají tyto tabulky nejčastěji. Mnohé nevtělené duše, které očekávají inkarnaci nebo ty, které právě opustily zemi, obětují svůj čas v nebi pomáháním v této práci. Síně záznamů se nacházejí většinou na nejnižším stupni mentální úrovně a na nejvyšší astrální, protože tam je můžou nejlépe využít a tam jsou nejsnáze dostupné.

Zasvěcení obdrží učení přímo od Mistrů nebo od některých ohromných dévů nebo andělů. Vyučování se většinou koná v noci, v malých třídách, nebo – jestli to vyžadují okolnosti – jednotlivě, v soukromé pracovně Mistra. Platí to pro vtělené zasvěcence, jakož i pro ty, kteří přebývají ve vnitřních úrovních. Jestli pobývají na příčinné úrovni, tehdy dostanou poučení podle míry vhodnosti přímo od Mistra k Duši.

Učedníci jsou vyučováni v skupinách, v ášrámu Mistra, nebo taky ve třídě v noci, jestli jsou vtělení. Mimo tyto pravidelná shromáždění pro obdržení nauky přímo od Mistra, učedník může z různých důvodů být povolán na soukromý rozhovor do pracovny Mistra. Stává se to tehdy, když mistr chce vidět některého z učedníků, aby ho pochválil, upozornil, nebo se rozhodl, jestli zasvěcení je již pro něho žádoucí. Hlavní část učedníkovi výuky leží v rukou některého zasvěceného nebo pokročilejšího učedníka, který bdí nad svým mladším bratrem, je před Mistrem zodpovědný za jeho pokrok a podává o něm pravidelné zprávy. Arbitrem tohoto vztahu je převážně karma.

Právě nyní, v období velké potřeby světa, se provádí trochu jiná strategie. Někteří mistři, kteří dosud nepřijímali žáky, věnují některým z nich intenzivní trénink. Tlak práce některých Mistrů, kteří brali učedníky, se totiž stal tak ohromným, že delegovali některé z nejslibnějších žáků k jiným Mistrům. Spojují je na krátkou dobu do malých skupin. Provádí se experiment intenzivního vyučování a působení na učedníky, ale ne na zasvěcené, často i silnými vibracemi Mistra. Znamená to jisté riziko, ale jestli zkouška bude úspěšná, bude znamenat velkou pomoc pro lidský druh.


Zdroj: Alice Bailey & Djwhal Khul "Initiation, Human and Solar"

© Preklad: Alina Motyková, Lydie Chytrová, Ludmila Kaletová, Yezid

exkluzívne.cez.okno