Gershom Scholem

gershom_scholem_-_o_mysticke_podobe_bozstvi

O mystické podobě božství

Gershom Scholem (1897 - 1982) byl profesor kabaly na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a je považován za zakladatele kabaly jako vědního oboru. Byl prvním člověkem, který se o kabalu začal zajímat na seriózní úrovni a dokázal, že kabala není judaismu cizí, ale naopak je jeho integrální a živoucí součástí. Jeho práce spočívala především v důkladném studiu tisíců kabalistických spisů, z nichž se velká část dochovala pouze v manuskriptech. Gershom Scholem se domníval, že počátky a kořeny kabaly je třeba hledat v gnostickém hnutí v pozdním starověku na blízkém východě. Již tehdy se měla mystika dostat do určitého názorového napětí s oficiálním judaismem, které se ovšem v židovství podařilo překlenout (na rozdíl od křesťanství, kde gnostické sekty jako kataři nebo bogomilové byly vyvražděny). Určité gnostické prvky (znaky dualismu) je možné vysledovat ve středověkých kabalistických dílech jako Bahir nebo Zohar. Scholem byl ve své době jeden z mála lidí zabývajících se kabalou, který zpochybnil tradiční tezi o autorství těchto textů. Právě v této době (11. - 13. století) se měla židovská mystika začít nazývat kabalou - tradicí.

V šesti přednáškách, které Gershom Scholem přednesl převážně jungiánsky zaměřeným členům Eranos Society v rámci delšího přednáškového cyklu v Asconě (1952-61), mapuje svou historicko-kritickou metodou vývoj nejvýznamějších kabalistických konceptů (šiur, koma, sitra achra, Šechina, cadik, gilgul a celem). Mytické zárodky některých z nich sice vidí již ve starověkých představách, ty však začínají nabývat své nejznámější podoby mystických symbolů teprve s dějinnými počátky kabaly v raném středověku. V každé její vývojové fázi (od dob knihy Bahir, jihofrancouzské a španělské kabaly, přes období Zoharu a safedských mystiků až po lurjánskou a chasidskou nauku) autor nachází nové prvky, jimiž se konkrétní pojem obohacuje, případně přetváří. V jeho pohledu má tak židovská mystická tradice - navzdory svému tíhnutí k opakování a vyzvedávání odvěké existence jednotlivých idejí - i svou prokazatelnou historicky podmíněnou dynamiku, tlumočenou originálními mysliteli.

Naše hodnocení: 10/10