Odhalená kabala - 11. Svobodná vůle, část 2

odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=3543pLnk63Y&feature=youtu.be

 

Lekce pro americký televizní kanál Shalom TV

Anthony Kosinec

 

  • Zvýrazněno: Původní Baal HaSulamuv text
  • Normální: Komentáře Tonyho Kosineca
  • Kurzíva s malými prvními písmeny: zdůrazněná slova
  • Kurzíva s Velkými prvními písmeny: přepis z hebrejštiny

 

Ahoj a vítejte do Odhalené kabaly. Jsem Tony Kosinec.

Budeme dále pokračovat v našem pohledu na svobodnou vůli. V naší poslední lekci jsme se dívali z pohledu zkušenosti člověka v tomto světě a snažili jsme se nalézt bod, kde bychom skutečně měli nějakou svobodu volby a shledali jsme, že ve skutečnosti existujeme v předurčeném systému a že se naše vnímání svobodné vůle ve skutečnosti skládá z nedostatku vědomostí o silách, které určují a řídí věci v našem životě.

Zatímco u lidského soudu je možné se obrátit na soudce a prohlásit, že neznáte zákon a možná vám dá soudce odškodnění; avšak když přijde na zákon přírody, nejsou tu žádné kličky. Zákon přírody fungují ať už je známe či ne.

Jelikož je toto případem, pak bychom radši měli najít, co tyto zákony skutečně jsou, jak fungují, jak jsou věci řízeny, co je v tomto systému určováno. Poté, co to budeme vědět, pak můžeme pátrat po tomto bodě volby a uvidět, zda je možné ovlivňovat systém, vést jej vstříc tmu, co bychom mohli nazvat „svoboda,“ něčemu, co by bylo opravdovou volbou. Takže se podívejme na zákony.

Baal HaSulam napsal článek zvaný Svoboda. Napsal jej v ranné části 20. století. Tento článek vysvětluje, že každá forma, kterou v realitě vidíme, bere svůj původ z okamžiku stvoření. Od tohoto bodu se dál vyvíjí prostřednictvím čtyř komponentů a tyto komponenty ji přivedly do formy, ve které ji vidíme teď, a nakonec ji přivedou k dokonalosti. Vysvětluje zákony a síly, které pracují na všem ve tvorbě a kde existuje bod svobody.

Podívejme se na článek.   

Začíná článek citací z Midraš Šemot Raba, 41

“Charut (vytesáno) na kamenech”; nevyslovuj to jako Harut (vytesáno), ale radši Cherut (svoboda), abys ukázal, že jsou osvobozeni od anděla smrti.“

Toto je podivné prohlášení. Proč celý tento článek začíná tím, že mluví o porážce anděla smrti? To protože on je určující síla vývoje a zákonů reality nejen z fyzické úrovně, ale platí pro všechny úrovně, tj. celek naší reality. Také nám v tomto článku ukazuje, že stejné principy, které pracují na nižších úrovních přírody také pracují na vyšších úrovních přírody. A když jsme k těmto připojeni a rozumíme jim z jejich zdrojové úrovně, můžeme začít vidět, co život a smrt skutečně jsou. Abychom ocenil plný rozsah toho, o čem Baal HaSulam v tomto článku mluví, potřebujeme vědět trochu více o nátuře forem na vyšší úrovni existence.

Kabalisté nám říká, že všechny generace, které v tomto světě existovaly, jsou ve skutečnosti stejnou generací, tj. stejnou duší – a tento postup, který nazýváme „život a smrt,“ je pouze změnou oděvu na esenciálním já duše, která je společnou duší. Tedy že tělo může přicházet a odcházet, ale to nemá žádný efekt na to, co odívá, tu esenci duše – a že jsme postupovali během života, který se skládá z tisíců let.

(Tony kreslí)

Jinými slovy, společná duše Adama HaRišona byla vytvořena jako kolektiv, sestoupila do tohoto světa času a prostoru a pak začala svůj vývoj, prožívaje své hledání svobody a své hledání uspokojení skrze pronásledování tužeb, a zažívala se jako hromada jednotlivců, kteří se jeden k druhému nevztahují. Pak, jelikož nedosáhla svého cíle svobody, se přesunula do další stádia a vrátila se zpátky jako jiná generace zdánlivých jednotlivců, pracujících na nalezení svobody skrze následování této touhy - (Tony kreslí) bohatství – a tak dále a dále, procházejíc tím, co nazýváme historií, přicházejíce do bodu zničení druhého chrámu, kdy byla kabala skryta, a kde usilovali o moc a uznání. Pak se přesunovala do bodu, kde jsme teď, co je bod 1995, po kterém kabala přestala být skryta, a my vstupujeme do období kolektivní nápravy. Tj. poprvé jsme schopni se vnímat jako tento kolektiv, jako to, co skutečně jsme, jako náš zdroj. 

Z tohoto bodu dále potřebuje být náš vývoj podél linek naší skutečné esence: dosáhnout této touhy, ne pro vědomosti, ale pro duchovno.

To je to, co nám Baal HaSulam vysvětluje tím, že se díváme na určitý příklad v přírodě. Používá příklad semínka z klasu pšenice. Říká nám, že z čeho se naše „já“, tedy z čeho se člověk celkově skládá, jsou čtyři faktory:

A) Lože
B) Vedení příčiny a následku, vztahující se k vlastnímu atributu lože, který zůstává neměnný
C) Vnitřní příčina a následek, které se mění výsledkem kontaktu s cizími silami.
D) Příčina a následek cizích sil, působících na ně zcela zvenčí.

Vysvětluje to takhle:

A) “Zdroj” je první hmotou, vztahující se k tomu bytí. Neboť “zde není nic nového pod sluncem,” a vše, co se stane v našem světě, není existencí z absence, ale existencí z existence. Je to entita, která svlékla svůj předešlý tvar a vzala na sebe jinou formu, odlišnou od první. a ta entita, která odvrhla svou předchozí formu, je definována jako "zdroj." V ní leží potenciál, předurčený být odhalen a určený na konci formace toho vzniku. Proto je jasně považován za jeho prvořadou příčinu.

První faktor se nazývá „základ.“ Nazývá se „Maca.“ Je to esenciální, základní materiál, ze kterého jsme byli vytvořeni. Toto nám bylo dáno Stvořitelem, je to v nás nainstalováno a určuje to celou naší existenci. Je to něco, co Stvořitel udělal z ničeho; je to existence z neexistence, něco z ničeho.

Toto je náš první materiál a byl udělán před tím, než jsme se sami začali cítit. Baal HaSulam používá analogii semene, protože doopravdy můžeme procesu porozumět, pokud se na něj můžeme dívat za použití mysli a smyslů Shora. Víme, že můžeme vzít semeno a můžeme takříkajíc způsobit jeho „smrt,“ jeho rozklad, tím, že jej umístíme do duše, v tom případě se úplně rozloží, stane se prachem, ztratí svůj život a svou podobu, formu, které mělo. Ale na konci jeho rozkladu se pak stane jinou formou života. Tato esence, tato Maca neboli základ, což je čistá informace, je z tohoto semena přenesena do nové formy a nová forma bude klasem pšenice.

Takže vidíme, že esence není oděvem žádným způsobem kontrolována. Je to něco, co se může oblékat či svlékat z různých forem života. Nyní, pokud můžeme ten samý systém začít vidět pracovat v ohledu k naší vlastní úrovni, můžeme začít vidět, co se děje a být schopni řídit to, co se děje, a můžeme být schopni nalézt bod, pomocí kterého máme v procesu skutečně nějakou svobodu volby.

Tento základ, Maca, se skládá z původu a mentality všech našich předků. Tedy jejich mentálních kvalit plus jejich nashromážděné poznání. Tyto budou v nás v naší nové formě života jako nevědomé tendence; takto začínají. Mohou být vyjadřovány buď pozitivně nebo negativně – v závislosti na nezbytném vývoji toho dalšího stádia života – a tyto se skládají z našich mentálních, emocionálních kvalit plus fyzických kvalit. Tento základ námi nemůže být žádným způsobem ovlivněn. Toto je vytvořeno před námi a nemáme na to vliv.

Baal HaSulam pokračuje s druhým faktorem:

B) To je vystupování příčiny a následku, které se vztahuje k vlastnímu atributu zdroje, a které je neměnné. Vezměte si například klas pšenice, který shnil v zemi a došel do stavu zasetí mnoha klasů obilí. Tak je nyní tento shnilý stav považován za „zdroj,“ myšleno že esence pšenice svlékla svou předchozí podobu, „podobu pšenice, a vzala na sebe nové rozlišení, to shnilé pšenice, což je semeno, zvané „zdroj,“ které nemá vůbec žádnou podobu. Nyní, poté co shnila v zemi, se stala způsobilou k odění jiné formy, formy mnoha klasů pšenice, zamýšlených, aby povstaly z toho zdroje, kterým je semeno.

Je známo všem, že tento zdroj není předurčen stát se ani vločkami, ani ovsem, ale pouze se srovnat se svou předchozí podobou, která jej opustila, a kterou je jediný klas pšenice. A ačkoliv se v kvalitě a kvantitě do určité míry mění, neboť v předchozí podobě to byl jediný klas a nyní je zde deset klasů, a v chuti a vzezření také, esence podoby pšenice zůstává neměnná.

Tak je zde vystupování příčiny a následku, připisované vlastnímu atributu zdroje, které se nikdy nemění. Tak, jako jsme řekli, z pšenice nikdy nepovstanou vločky, a to se nazývá „druhým důvodem.“ 

Jak tomu můžeme porozumět?

(Tony kreslí)

Zde máme tento první faktor, Macu, esenci Tvorby neboli formu. Uvnitř Macy máme ty vlastnosti, které utvářejí naši esenci – ty, které budou pokračovat v tom, že jsou zahrnovány do nových forem života. Toto je první faktor, základ, toto je číslo jedna.

Kolem toho je to, co on nazývá „druhý faktor“ neboli „vedení příčiny a následku, které se vztahuje k vlastnímu atributu lože.“ Co to znamená je, že tu existuje program, který s vztahuje pouze k vlastnostem uvnitř esence základu. Je to jako počítačový program, který je namířen přímo na ty vlastnosti uvnitř esence. A ten program je program vývoje, takže toto je ve skutečnosti část předurčeného aspektu formy. Toto je také něco, co nemůže být nijak ovlivněno. Je to pevný systém a je navržen přesně, aby pracoval na vývoji těch vlastností uvnitř esence. Toto je druhý faktor. Stejně jako s prvním, tyto věci nemůžeme ovlivňovat. Ty jsou určovány Stvořitelem. Je zde úplná a totální tvorba a  řízení těchto dvou úrovní. A tato esence, skrze efekt tohoto programu, bude provedena celým svým vývojem – skrze čas, prostor a vše, co musí rozvinout – až do své konečné dokonalosti.

Druhé dva faktory, třetí a čtvrtý, jsou vnější tomu, co jsme právě viděli zde, vnější duši. Tlačí nás tím, že nás vyvíjejí způsobem, který cítíme jako proti naší vůli.

Baal HaSulam pokračuje.

Třetí faktor: Vnitřní Příčina a Následek

C) To je vystupování vnitřní příčiny a následku zdroje, které se mění poté, co se setká s cizími silami ve svém prostředí. Tak shledáváme, že z jednoho klasu obilí, které shnije v zemi, povstane mnoho klasů, někdy větších a lepších než před zasetím.

Proto zde musí být zahrnuty další faktory, spolupracující a spojující se se silou, zahalenou v prostředí, myšleno se „zdrojem.“ A kvůli tomu se nyní objevily přídavky v kvalitě a kvantitě, které chyběly v předchozí formě pšenice. Těmi jsou minerály a materiály v zemi, déšť a slunce. Všechny tyto na ní pracují tím, že poskytují ze svých sil a přidávají se k síle uvnitř zdroje samotného. A skrze vystupování příčiny a následku v tom vzniku vyprodukovaly mnohost v kvantitě a v kvalitě.

Musíme pochopit, že se tento třetí faktor přidává k niternosti zdroje, jelikož je kontroluje síla, skrytá ve zdroji.

To znamená, že její efekt může být cítěn jen kvůli tomu, že se dotýká něčeho ve vnitřním programu a vlastnosti samotné. Tedy pokud byste udělali stejnou věc; řekněme vodu a vítr na kámen oproti rostlině, nic by to nevyprodukovalo. Musí to být souvztažné, příčina a následek podle vnitřních vlastností. Takže jsou zde stále extrémní specifika v efektech, vnějších duši, které se k ní přímo vztahují.

Že nakonec všechny tyto změny náleží pšenici a žádné jiné rostlině. Proto je můžeme určovat jako vnitřní faktory. Avšak liší se od neměnného druhého faktoru v každém aspektu, zatímco třetí faktor se mění jak v kvantitě, tak v kvalitě.

Třetí faktor, vnějškovosti, může ovlivňovat vývoj částečným způsobem. Neovlivňuje esenci. Ovlivňuje jen kvalitu; zda se bude vyvíjet dobrým či špatným způsobem podle věcí, které ji obklopují, tento vliv programu vývoje.

Jinými slovy byste mohli vytvořit experiment, ve kterém zasadíte do země dvě semínka; jedno v oblasti, kde není slunce ani dostatek vody a jedno tam, kde má nejlepší podmínky – kde je dostatek slunce, vody, správná teplota, dobrá půda – a uvidíte, stále uvidíte růst stejnou rostlinu, stále to bude pšenice, ale bude to buď dobrá pšenice nebo špatná pšenice nebo to bude pár nebo spousta klasů. Toto je třetí faktor.

(Tony kreslí)

Vnější síly neboli cizí síly, které se kombinují s esencí a jejím programem. (Vnitřní příčina a následek, které se mění výsledkem kontaktu s cizími silami). Takže můžeme mít tyto síly počasí a slunce a minerálů a tak dále. A ty jsou opět namířeny na program. Takže to v podstatě ovlivňuje to, jak dobře bude program pracovat. To je za třetí.

Toto je duši vnější. Je to cítěno jako cizí síla, něco proti naší vůli, ale nemůžeme určit, co budou síly, které budou na tento program pracovat. Určité síly program rozšiřují; jiné na něj nemají vliv. Jinými slovy, nad tímto třetím faktorem také nemáme žádnou přímou kontrolu.

Čtvrtý faktor:

To je vystupování příčiny a následku cizích věcí, které na to působí zvenčí. Jinými slovy nemají k pšenici přímý vztah jako minerály, déšť či slunce, ale jsou jí cizí jako třeba věci poblíž nebo vnější události jako je bouře, vítr, atd.

A shledáte, že se během jejího růstu v pšenici čtyři faktory kombinují. Každý určitý stav, jemuž je pšenice podrobena během té doby, je podmiňován čtyřmi z nich a je jimi určována kvalita a kvantita každého stavu. A jak jsme vyobrazili na pšenici, tak je to pravidlem v každém vzniku ve světě, dokonce i v myšlenkách a ideách.

Celý řetěz přeměny k dosažení svobody je zamýšlen, aby se udál skrze Myšlenku Stvoření během jednoho života, a to se nazývá „konec nápravy.“ A dokud se tak nestane, zastihneme se v tom, že pokračujeme s naším vývojem, vracejíc se k tomu, co nazýváme fyzický prožitek.   

Toto je pro nás všechno předurčeno. Je tu jen jedna věc, kterou můžeme v celém tomto systému změnit a to je rychlost vývoje, aby to mohlo být dokázáno v jednom životě.

(Tony kreslí)

Tento čtvrtý faktor je jediná věc, nad kterou máme vliv. To jest, celý systém je předurčeného (příčina a následek cizích sil, které na ni působí zvenčí) vývoje je ovlivňován místem, prostředím, ve kterém se to děje. Takže může mít člověk velmi negativní nebo slabý první a druhý faktor a přesto když tyto faktory – tento systém vývoje a jeho esenci - umístí do správného prostředí, může být zlepšena kvalita vývoje a jeho rychlost může být nesmírně urychlena.

Toto je naše jedna malá oblast svobody. Je maličká, ale její účinek je obrovský.

Takže co to je, co je pod vývojem skrze tyto čtyři faktory na lidské úrovni? Je to pouze záměr, je to myšlenka. Jak můžeme být odpovědní za věci, nad nimiž nemáme kontrolu? Naše původní myšlenky a skutky nejsou pod kontrolou; naše jediná schopnost je zvolit si prostředí.

Kdy se to stává důležité? V bodě, na kterém se objevuje bod v srdci uvnitř duše člověka. Pak Stvořitel toho člověka bere a umisťuje jej do prostředí, které umožní všem těmto faktorům uvnitř duše, aby se vyvíjely k dokonalosti. A toto prostředí musí být prostředím na lidské úrovni. Tedy musí být uděláno z myšlenky a záměru. Proto správné prostředí, jediná věc, kterou musí člověk udělat v tom, že jej volí, je vybrat si správné myšlenky, tedy správnou mapu reality a směr vstříc naplnění. Tedy správné knihy.

Člověk potřebuje správnou skupinu přátel; ty, kteří mají úplně stejnou touhu naplnit podle správných myšlenek svůj vývoj uvnitř jednoho života a průvodce, který jim dá správnou metodu a aby je tím provedl.

Když se objeví bod v srdci, Stvořitel člověka přivádí do toho prostředí, udělaného z těch sil a faktorů, které duši umožňují její úplnou přeměnu během jednoho života.

Připojte se k nám znovu, kdy se hlouběji ponoříme do správných knih a správné metody. Uvidíme se.

 

Zdroj: http://www.kabbalah.info