Posvátná geometrie

 goldenmean500
 
Když poznávám sám sebe a vím,
že jsem žádaný, milovaný a utěšovaný silou,
která mi s prvním mým nádechem darovala tento život,
když toto pochopím,
potom mohu lásku, naději, mír, útěchu a tuto sílu
dávat dál svým bližním.

 

V posvátné geometrii dostáváme mocného pomocníka, s nímž dokážeme věci rozluštit, změnit je a opět uvést do dokonalé harmonie se stvořením a původním matrixem.

Dokonalost přitahuje dokonalost. Vyšší principy mohou měnit nižší úrovně. Obráceně to nefunguje, a aby došlo k opětovnému uzdravení, požehnání a štěstí, použijte nejvyšší proti nejnižšímu.

Útvary posvátné geometrie, platónská tělesa a koule, jsou základem všeho, co na tomto světe existuje. Vytvářejí čisté, jasné, vysoce vibrující a strukturované zprávy. Tyto světelné informace posvátné energie dokážou znovu obnovit posvátnost všech věcí a tím je i uzdravit. Nám lidem jsou schopné pomoci posunout vědomí na vyšší úroveň a navázat kontakt s vyšším vědomím. Získáme tak nové poznatky, respektive schopnosot urychlit proces světelného těla, vyléčit staré rány v energetických polích, souznít s plánem své duše a tím si také zvýšit sebevědomí.

Posvátná geometrie vytváří jasné, vysoce vibrující a strukturované zprávy. Vše je tvořeno energií převedenou do formy, tedy IN-FORMA-CÍ. Květ života je dokonalým polem jednoty, v niž je vše obsaženo a z ní vznikají všechny věci ve svých nejrozmanitějších tvarech. S pomocí posvátné geometrie můžeme dokonale znovuobnovit světelný matrix ve všem a projevit ho koncentrací. Pochopení posvátné geometrie nám přitom pomůže opětovně vybudovat světelný matrix v nás a připomenout poškozeným energetickým strukturám jejich dokonalost. Tímto způsobem upřednostníme energii, do níž se chceme vrátit a která je na duchovní úrovni stále dosažitelná.

 

Proč studovat posvátnou geometrii:

 • je klíčem k uzdravení na úrovni atomu a buňky
 • zpřístupňuje nám nové vědomí na vyšší úrovni
 • pomáhá nám urychlit proces světelného těla
 • díky ní rozvíjíme nové schopnosti
 • vyléčíme staré rány v našich energetických polích a skrze ně i společnost a Zemi, napříč prostorem a časem a ve všech dimenzích
 • rozvineme sebe-vědomí, vědomí sebe sama, a víc a víc integrujeme do života nejvyšší sílu
 • dostaneme se do souladu se záměrem naší duše
 • rozvineme, co nám bylo dáno z vyšších úrovní: lásku, vědomí, moudrost, uzdravení, úspěch, blahobyt a schopnost cíti štěstí v našem životě a v životě těch, kteří se s námi dostávají do kontaktu
 • dotkneme se vědění, zapsaného ve světle, na něž odpovídá světlo v nás. Otevřeme knihu našich životů a knihu přírody a získáme tak prapůvodní informace o všem
 • pokud naše světlo ve své dokonalé formě jasně a trvale září, můžeme jím zažehnout všechna ostatní světla
 • odhalíme nové způsoby získání energie, jež jsou v souladu se stvořením
 • uvolníme nové vlny energie z vyšších dimenzí, sloužící nám a celému lidstvu

 

Úvod

Každý tvar, každá bytost, veškerý život je pestrou sbírkou geometrických energetických polí, která jsou – každé podle zaměření – plna požehnání nebo deformace. Proměňují se však s každou myšlenkou a každou subtilní jemnohmotnou energií.“

Abychom pochopili stěžejní význam posvátné geometrie, měli bychom vědět, že základem veškerého materiálního světa je koule, Květ života a pět platónských těles. Tyto útvary jsou vzorem, z něhož bylo všechno stvořeno a i nadále se tvoří, neboť zákonitosti geometrických vztahů určují struktury každého prostoru. Každý atom, každá buňka, každý kámen, každá rostlina, každé zvíře, každý člověk, každá hvězda mají původně dokonale harmonické základní proporce. Pět platónských těles reprezentuje elementy ohně, země, vzduchu, vody a éteru vazbami, do nichž vstupují, a vztahy, v nichž se vzájemně nacházejí, vytvářejí hmotné útvary.

Už přírodní národy věděly, že vše má svůj vzor a strukturu a že existuje živoucí a vše pronikající tvořivé pole vědomí, které se formuje a stále se nově utváří jako smysluplný celek a odraz existujícího vědomí.

Tyto prvotní vzory se sestávají z útvarů a proudících a spojujících se energetických drah posvátné geometrie. Generace přírodních národů vetkávaly tyto vzory do svého ošacení a malovaly je na posvátné předměty. Mnoho z nich dodnes ovládá „umění geometrických vzorů“, zobrazující proudy kosmické energie, jež ve své prvotní formě proniká vším. Vědí, že každý člověk má svůj vlastní vzor, který tvoří část velkého kosmického vzoru. Nic není odděleno od jiného, vše je propojeno, protkáno a vzájemně se ovlivňuje. Každá vědomá myšlenka, každý vědomý krok mění tvar a vzor v síti. Každý tvar, který ze sítě vědomě vneseme do této skutečnosti, skutečnost promění.

Ti, kdo hledají pravdu, už dlouho žasnou nad složitostí našeho vesmíru. Fyzikové posílají do vesmíru sondy, historikové se pokoušejí složit dohromady fragmenty naší minulosti a botanikové studují tajemství přírody. Všichni se shodují, že život samotný je nekonečně záhadný. Při pohledu na obrovské množství různých forem a rytmů přemýšlejí o vzorech, vztazích a charakteristických znacích. Jak bychom byli šťastni, kdybychom narazili na stopu nebo vzorec, který by znamenal klíč k nějakému jednotlivému principu.

Strategií k nalezení takového sjednocujícího principu nacházíme v poměru, v božském poměru, v reálné možnosti. Pomocí srovnávacího jazyka a matematických vztahů používáme zlatý řez u záhad života tím způsobem, že klademe větší vedle menších a že je vztahujeme k celku. Objevíme zcela zvláštní vztah rovnováhy, harmonie a symetrie. A ve svém fungování je tajemný stejně jako kód, který hledáme k jeho rozluštění.

Božský poměr, ani zjevný, ani skrytý, můžeme snadno vyjádřit slovy: celek je k větší části v přesně stejném poměru jako větší část k části menší. Není těžké popsat tento fakt jako vzor čísel, jenž se zvětšuje sčítáním dvou předchozích čísel. Ale co to znamená? Pro ty z nás, kteří považují čísla a abstrakce za obtížně pochopitelné, to představuje poznatek, že se jedná o vztah vyjádřitelný čísly, vztah umožňující vznik sérií tvarů a dynamik, které se objevují v přírodě, a že jej můžeme přímo převést na pravidlo poměru používaného umělci. Kromě toho byly jeho zásady harmonie uznány jako základní pravdy ve světě ducha a jeho vztah k našemu každodennímu životu rozpoznáme v proporcích našeho vlastního těla.

Lidskou fascinaci božským poměrem v průběhu mnoha staletí do značné míry způsobilo velké množství jeho pozoruhodných vlastností – patří k nim harmoničnost, všeobecné rozšíření a rovnováha. Jeho harmoničnost pozorujeme v zásadách designu, který příroda používá, když nám ukazuje vzory v rostlinách, ulitách, větru a hvězdách. Všeobecné rozšíření dokazuje jeho uplatnění ve tvarech a tělesech, jež tvoří základ všeho, co existuje: od DNA ke tvaru vesmíru. Rovnováha se nachází ve spirále blanitého hlemýždě v ústrojí vnitřního ucha a odráží se ve vyvíjejícím se tvaru lidského embrya.

V průběhu staletí značná část lidí objevila a někdy znovu našla božský poměr. Jeho vlastnosti na ně vždy hluboce zapůsobily a nazývali jej celou řadou termínů. Božský poměr si zaslouží všechna jména, která dostal: božský poměr, zlaté proporce, zlatý řez, zlatý poměr, posvátný řez. Všechny tyto názvy hovoří o poměru, který je matematicky popsán jako fí. Jednoduše řečeno, jedná se o dokonalý poměr celku k jeho částem. Je to vztah tak dokonalý, že jeho části se mají k sobě vzájemně jako celek k jeho větší části.

„Schopnost zlatého řezu vytvářet harmonii vzniká z jeho jedinečné dovednosti spojovat různé části celku tak, že si každá zachovává vlastní identitu, ale přitom se spojuje do většího vzoru jediného celku.“

 

Pane,
učiň ze mě nástroj tvého klidu a míru:
abych přinášel lásku tam, kde panuje nenávist,
abych přinesl smíření tam, kde zuří nemoc,
abych přinesl víru tam, kde převažují pochybnosti,
abych přinesl naději tam, kde hrozí zoufalství,
abych přinesl radost tam, kde je smutek,
abych přinesl světlo tam, kde panuje temnota.
Ó mistře,
pomoz mi abych netoužil:
být utěšován, nýbrž abych utěšoval,
být pochopen, nýbrž abych chápal,
být milován, nýbrž abych miloval.
Protože kdo dává, ten dostává,
kdo odpouští, tomu bude odpuštěno,
kdo umírá, rodí se do věčné lásky.“
 
Svatý František z Assisi