"Zen Hvězd": Multidimenzionální Školy Světla
zen_hvezd7
18.01.08   St. Clair

Je globální chaos, jímž dnes procházíme, vedlejším produktem destrukce prastarého vědění předávaného v civilizacích Mu, Lemurie a Atlantidy v jejich mezi-dimenzionálních školách Kosmického světla? Západní armády se během procesu kolonizace světa usilovaly zprovodit ze světa prastaré kultury a zničit jejich příběhy mírumilovného soužití a spolupráce. Tyto civilizace a jejich školy byly kulturami Kosmického kontaktu. Nicméně, nyní jsou ohroženým druhem. Jsme na hranici zničení přirozeného životního prostředí světa, na hranici zničení sebe samých skrze války, jak občanské tak státní. Potraviny a voda se brzy stanou vzácnou komoditou a války o vodu naváží na války o ropu. Jestliže země nebude mít vodu, jak bude řídit svá auta oplývající naftou? Většina lidí na této planetě se již nezajímá o osud rostlin a stromů; mají strach z divočiny a skrývají se před tmou noční oblohy v osvětlených a blikajících městech. Lidé nejsou roboti, a přece se tak chovají, když nikdy nepozvednou svůj zrak a nepohlédnou na noční nebesa. Masy jsou odloučeny a izolovány od velkých škol hvězd a planet nad jejich hlavami či od nesmírných a prastarých škol přírody na této zemi. Lidé již nevidí a neumí naslouchat moudrosti rostlin, stromů a kamenů. Neotvírají svá srdce neznámému a ztratili kontakt se svými předky a bytostmi světla ve světě ducha. Mezi-dimenzionální školy světla byly místy posvátného kontaktu Piktů, Keltů, Tibeťanů, a Nativních národů. Lidé se kdysi učili větším zázrakům, než jaké dnes konají.


"Sebevzdělávání je, jak pevně věřím, jediným druhem vzdělávání, které existuje."

Isaac Asimov

 

Zasvěcení Egypta, amerických Indiánů či Toltéků nebyla hierarchickou formou vytváření mocné elity - tak jako je tomu u tajných společenstev dneška. Jedinci museli být drženi v úctě, jinak by pouze škodili sami sobě i ostatním. Krajiny síly, do nichž tito učedníci vstupovali a studovali je, byly vysoce nebezpečnými místy pro ty, kteří nebyli v jejich řadách nebo pro ty, kteří mohli poškodit přirozený duchovní svět skrze ignoranci.

Posvátná učení byla univerzitami srdce a poté mysli. Věci se nyní mění, a jelikož se vracíme na cesty světla, jednou zde opět bude existovat město Kosmického světla pro realizaci lidského osudu jako vědy světla. Bude to centrum vědy a umění, kombinující duchovní pravdu s technologií lidí míru, a také místo setkání pro světy viděné a neviděné.

Prastaré hvězdné brány po celém světě jsou studnicí starého vědění. Dávno zapomenutými cestami rozděluje Pán či Mistr Světla rovnoměrně proti vlně násilí a strachu zaplavující planetu Zemi. Narozdíl od moderních Evropanů, kteří se začali zmocňovat světa, počínaje Říší Římskou na počátku věku Ryb, tyto staré kultury věku Skopce, Býka a zpět až po věk Štíra před 20 000 lety, byly napojeny na něco skutečného a přesto mysteriózního.

Ve všech těchto věcích, včetně Keltského světa, jenž byl také součástí Stonehenge a dalších kamenných prstenců po celém světě, posvátná místa byla portály či branami do jiných dimenzí. Posvátná místa byla kontaktními body, používanými nejen jako součást lidských setkání, ale také setkání jiných světů. Tato posvátná místa byla, a jsou, klíčovými lokalitami pro šíření posvátných učení, jež nám umožňují zůstat v kontaktu s Kosmem.

A bylo to na každém takovém posvátném místě v Egyptě, v Peru, v Mexiku, na Velikonočních ostrovech, v Tibetu a po celém světě, kde byli klíčoví lidé vychováváni a vzděláváni pro výkon určitých funkcí v rámci komunity, za účelem vedení a ochrany. Po celé planetě byly rozesety body síly, kde se křížily prostoro-časové dimenze. Tyto hlavní silové body či zemské čakry byly napojeny na mnoho oblastí po celé planetě, jako magnetické linie nebo cévy vedoucí k velkým artériím tlukoucího srdce. Následně se napojovaly na tajemnou, zdándlivě neviditelnou mřížku kolem Země, známou jako mřížkové body Země-Hvězda.

Matně si vzpomínám, že v dětství jsem byl v noci ve spánku  odvezen do prastaré mimozemské školy. Nesmírně vyspělé bytosti mi ukázaly velice komplexní fakta o posvátné geometrii vztahující se k paralelám mezi fyzikální krajinou země, Kosmem a lidskou duší. Bylo mi předvedeno, že na této zemi se nestane nic mimo tento základní dokonalý kosmický řád.

Důsledky znečištění jsou signálem, že nejzákladnější pravidla byla porušena. Účinky bomb ničí vztahy posvátné geometrie země, dokoce až do takové míry, že je narušena fyzikální prostoro-časová a energetická struktura. Symboly posvátné geometrie jsou součástí rozvinutého Kosmického jazyka či Kosmické pravdy.

Jako chlapec jsem se zajímal o šachy a geometrii, neboť jsem v těchto učeních rozpoznal barvy světla. Geometrické tvary a linie jsou přímým, lineárním popisem jemno-energetických vzorců a každý z nich představuje určitý typ brány. Jako dítě jsem miloval hru s těmito vzorci a budování staveb, které v rámci chaosu tohoto současného světa neměly žádný význam.

Lekce poskytované Školami Světla nebyly snadné pro naučení. Učitelé pocházejí z rasy tak staré, že bychom to ani nemohli spočítat; a nevypadají jako my. Posvátná geometrie byla také využívána, aby přivedla nás děti tváří v tvář hlubokému duchovnímu a karmickému vědomí. Mnoho dětí z jiných čtvrtí bylo také bráno do těchto škol noci. Avšak většina z nich se nedokázala s učením vypořádat, jelikož tento proces si žádal na každém z nás, abychom čelili našemu vlastnímu já; a to není jednoduché - vyžaduje to naprostou upřímnost, otevřenost a také ztrátu já.

Světelné školy Kosmické noci byly náročné způsobem, jenž nelze popsat. Každé dítě mělo ustanoveno své vlastní vzdělávání odvislé od toho, jak se každý z nás vyrovnával s ohromujícími skutečnostmi, jež nám byly předkládány o nás samých. Mně bylo odhaleno, že tyto mezi-dimenzionální školy Kosmického světla jsou miliony let staré.

Naši učitelé byli znepokojeni zvraty a proměnami v našem světelném těle, jež způsobují zóny stínu, které se později v životě odrážejí v našem chování. Byli jsme učeni, jak přímo změnit tyto zvraty v energetickém obalu, způsobené námi samými, skrze vědomou změnu našeho chování. Pochopitelně jsem se o tuto zkušenost nedělil s dospělými. Pouze jsem pozoroval, jak dysfunkční mi všichni připadají.

Naučil jsem se, že naše bolest je neschopností cítit lásku - a my se vracíme stále znova a znova k temnotě naší 'vlastnoručně' vytvořené izolace, neboť nadále zrazujeme a podvádíme jeden druhého - což znamená podvádět sám sebe. Utrpení a bolest, které cítíme se stupňují pouze proto, že neprocházíme portály těchto učení lásky, jež vedou do Kosmického světla.

Staří učitelé či strážci z těchto škol znali každou duši, jako by každý z nás byl jejich vlastním věčným dítětem. Narozdíl od škol institučního typu na zemi, tito učitelé nepřesvědčovali a nic nepožadovali. Celý potenciál pro růst, učení a změnu musel přijít zevnitř. Něco jiného na těchto školách noci vyžadovalo totální pozornost a nejvyšší úroveň vědomí; bylo to všude, ve zdech, v okolí, ve vzduchu a uvnitř nás. Byla to pravda. Byla to živoucí škola velkého Merlina.

Také mi bylo ukázáno, jak se mezi-dimenzionální školy světla vzdalují od bezprostředního či přímého kontaktu s lidmi, protože vidí, že lidé se chystají zničit jejich svět. A to je smutek, který jsem cítil jako dítě; marnost, vyčerpanost a neužitečnost způsobu, jakým lidé žijí. Byla to také osamělost, s níž jsem se setkal jako dospělý; neschopnost vidět či potkat lidi, kteří byli v kontaktu s Merlinovými školami noci.

Během let jsem viděl, jak se portály zavírají a výuka dětí na každém kontinentě se ztenčuje. Lidé se stávali dysfunkčními a ztráceli sebeúctu a povědomí vlastní hodnoty. A potom jako dospělí přiváděli na svět děti, které byly podobné jim samým; chováním, návyky a postoji.

Nakonec jsem jednoho dne v roce 1991 viděl, že základní rovnováha je pryč a lidé se stávají barbarskými, krutými a ještě více dysfunkčními. Viděl jsem, jak lidé nedokáží zvládnout své emoce a city, které je přemáhají a drtí. Vnitřní strukturální řád mizel a ponechával lidi svým 'sobě-sloužícím' životům. Lidé se již více neučili, místo toho upadali, neboť se odvrátili pryč od svého vnitřního světla.

Temná síla či disharmonická energie napadala mnoho kontaktních bodů k dimenzím, přičemž uzavírala lidi daleko od učitelů světla a uzamkla masy v materialistickém nevědomém, nebdělém zaměření. Množství lidí zapomínalo, proč mají cit a proč žijí na této planetě. Většina lidí už si dávno nevzpomínala na svůj původ. Neprošli výukou ohledně znalosti svých citů a tudíž nevědí, jak mít to, co učitelé světla nazývají Kosmický kontakt. Ztratili svůj zrak.

City se začaly stahovat jako velká mračna, téměř rozezlené, že jsou ignorovány a že je jim odepřena jejich vlastní evoluce. Byl mi ukázán čas, kdy se zavřela poslední brána do dimenzí a lidské bytosti začali úplně bláznit. Napadeni svými vlastními city a emocemi; válka na zemi započala mezi opuštěnými city a odstavenými, porouchanými lidmi. Chaos je radioaktivním spadem takové války.

Jak stále víc a víc lidí žije pouze pro touhy já, zapomínají, kdo jsou a proč jsou zde. Přání smrti a zničení veškeré staré moudrosti  na zemi vychází ze strachu. Římané začali odklon od této vysoké úrovně učení a vědomí sama sebe, aby posloužili jinému pánu. Nechtěli čelit těmto tvrdým pravdám, přáli si pouze zničit tento kontakt pro všechny lidské bytosti po celém světě. Přáli si pouze moc a vládu nad všemi živými věcmi. To znamenalo, že jakákoliv brána do dimenzí, která učila svobodě byla něčím, co mělo být obáváno a zničeno těmi, jež slouží egu.

Proč jsou kostely a školy předními ničiteli pravého starého vědění světa? Naneštěstí, to, co ničí není pouze vědění. Zabíjejí naši budoucnost, naději lidstva. Světová diktatura je slepou uličkou budoucnosti pro lidi na této planetě. Jestliže plány temných sil uspějí, život tak jak ho známe zanikne bez varování. Diktatura bude koncem člověka.

Je naší vlastní chybou, že jsme se zaprodali vypočítavé izolaci a naší vlastní chtivosti. Jsme zrozeni do překrásného světa. Větší Kosmos se nachází nad našimi hlavami a každý jej tam může spatřit. Věčnost sedí přímo tam, před našima očima. Vidíme modré nebe během dne a černé nebe plné hvězd v noci. Není to jakoby přes nás byla přehozena pokrývka, která nám má zabránit v tom, abychom viděli tuto neuvěřitelnou krásu. Je očividné, že nad našimi hlavami se rozkládá obrovský nepochopitelný vesmír.

Vezmeme-li v úvahu důkazy, které nás obklopují - život je mimořádný a zdá se zvláštní, že lidé moc nedokáží pohlédnout za hranice svých chtění a tužeb. Díky učení Škol Světla jsem si uvědomil, že naše choroba sahá mnohem hlouběji než je jen chtění každé materiální věci, jež můžeme získat. Skutečná choroba spočívá v nechtění čelit sobě na úrovni duše.

Lidé, s pocitem, že udělali něco špatného, jednali proti vesmírným zákonům, nechtějí vidět nebo čelit velkému dluhu, jenž mají a a který možná na duchovní úrovni vypadá jako něco ošklivého a temného v zrcadle duše. Démon, jenž nás pronásleduje je možná tím, jehož jsme si vytvořili sami pro sebe. Pohlédneme-li znovu na sebe, je to náš vlastní obličej, co vidíme v zrcadle, a proto můžeme jedině překonat démona já, pro sebe a skrze sebe.

Lidé se navzájem zraňovali a zraňují a... jsou v pozici totálního popření této skutečnosti. Ubližují zemi a... naprosto to popírají. Shazování mega bomb je ospravedlňováno lhaním a podvody. Školy Světla učí, že toto se obrátí proti nám. Odplata již začala v roce 2003, kdy se Uran přesunul do znamení Ryb.

Účinky práce kolektivní duše zasahují mnoho tisíc let. Evoluce duše skupiny se odehrává v mnohem delších časových obdobích než pouze několik životů či inkarnací. Geometrické cykly trvají období 13 000 a 26 000 let. Celé období obsahuje semena našeho rozvoje v rámci tohoto času.

Narozdíl od západní materialisticky zaměřené mysli, mysle nativních národů, Keltů a Indiánů využívaly tohoto velkého cyklu k posílení svého kolektivního snu. Kosmologie těchto kultur zůstává do dnešních dnů bez konkurence díky svým spletitým výkladům a vědění z jiného světa.

Skrze útlak a omezování pokračoval druh predátorů - naposledy začal Římany - v životě podle temného plánu nižší elity. Dokonce i když byly šamanské kultury utlačovány a zotročovány novým světovým řádem, zůstaly věrné duševně zdravému, leč tichému, vývoji kolektivní duše svých předků. Větší část práce předků zůstala do značné míry skryta uvnitř světa duchovních věd.

Pozornost šamanů a proroků nabrala formu život-zachraňujícího plánu, jenž měl vyvažovat hrůzy nově se vynořujícího světa, v němž dnes žijeme my. Plán zní přesunout zaměření zpět na vyšší energii ducha, jež nás všechny obklopuje skrze Kosmos - společnou prací, učením se a vyhnutím se vzrůstající válce stínů a strachu. Čas, jenž leží před námi nebude dále podporovat účelný rozvoj způsobem, jaký známe, a ani teror si neudrží svou nadvládu nad lidskou myslí. Skutečná válka se odehrává v psyché člověka a z tohoto vnitřního konfliktu se manifestují fyzikální války. Jsme ve válce sami se sebou, vnitřně i navenek.

Celosvětové koloniální, náboženské a společenské programování zní takto: nikdo nesmí myslet odlišně. Žádné společnosti nebylo umožněno vyvíjet se mimo společenská pravidla, která se vylíhla z antického Říma. Přestože chudší a méně vyvinuté země mohou prosperovat, rozvinutím jedinečného systému spolupráce keltského typu, musí následovat pravidla Říma. Jak je to možné, že za mnoho tisíc let nikdo nevymyslel inteligentní alternativu k penězům?

Alternativa existuje, ale asi není tak snadno ovladatelná, daněná a vybíraná na centrální účet. Proč vlády omezují nárůst dostupných peněz jako nástroj k ovládání lidí? Ve světě, který začíná myslet a jednat odlišně, se tato pravidla mohou změnit a změní přes noc. Přeživší budou muset navrhnout úplně novou společnost, nepodmíněnou a zbavenou řetězů nedávné minulosti.

S lidskou DNA si pohrávali ti dožadující se vlády nad tímto světem, neboť světelná vlákna DNA napojují naše vědomí na dimenze světla jiného světa. Učení v rámci každého zemského cyklu jsou ukotvena uvnitř naší DNA a my můžeme snadno získat přístup k těmto učením - skrze naše vědomí srdce. Katalyzátorem aktivace tohoto posvátného vědění je vyzařování duše. Informace uvnitř DNA jsou aktivovány vědomým zkoumáním duše. Je nezbytné, abychom se otevřeli těmto učením uvědomování si sebe sama dříve, než nová světelná vibrace dorazí na zemi.

Blížící se vlna světla hodlá posbírat nejzářivější semínka lidstva, která září na zemi jako diamanty. Nástrojem, jenž opracuje tyto diamanty do formy je Kontakt. To, jak budeme vystupovat vůči učitelům lidstva, určí, co přinese budoucnost. Naše vědomá a soustředěná reaktivace vnitřního vědění otevře brány na zemi. Otevřením dimenzí je do země a do naší DNA vtaženo velice potřebné světlo. Učení tohoto cyklu jsou vpletena do našich genů jako světelné vzorce. Nic není ztraceno, neboť si neseme celé vědění uvnitř nás samých.

Jak přicházíme ke konci tohoto Velkého Cyklu, celá zkušenost se stahuje a soustřeďuje do sebe jako transmutace věků. Lidé pozorují mnoho zvláštních věcí, jako by duchové minulosti a budoucnosti byli vměstnáni do jednoho malého prostoru. Z tohoto důvodu máme poslední šanci použít brány, které nám pomáhají probudit se z tohoto uměle vyvolaného spánku.

Čistota a intenzita časů dávno minulých je také soustřeďována do tohoto současném cyklu. To je důvodem, proč začínají být negativní a protichůdné síly znepokojeny a vyděšeny, jelikož se dostávají pod stále se zvyšující tlak přicházejícího světla. Začnou se dít ty nejpodivnější věci, pro něž neexistuje žádné logické vysvětlení. Ze dne na den nastanou zvláštní narušení ovlivňující velké oblasti, bez vysvětlení či důvodu. Bude docházet ke změnám a nikdo nebude vědět proč. Objeví se nedostatek vody, elektronická konunikace bude přerušena nebo ztracena, elektrické systémy selžou, bez zjevného důvodu.

Mysl, která nepřemýšlí nezávisle nebude vědět, jak se vypořádat s tímto širokým spektrem změn. Skupinová duše, jež strávila tisíce let potlačováním lidského rozvoje sklidí úrodu, kterou pro sebe zasela. Její vlastní kolektivní vědomí nebude mít inteligenci, aby se utkalo s tím, co je před námi. Chaos, jenž bude následovat je samoregulační světelnou silou, která rozbije svět ignorance. Pouze skrze znovuobjevení našeho pravého původu zbytek nás přežije.

Klíčem k pochopení toho, co nazývám Kontakt je uvědomění si, že mysl je obojím - navigátorem i plavidlem; vidění, pochopení, jednání a posun. To je věda a alchymistické vědění, které v sobě znovu rozvineme a zpřístupníme hledačům pravdy; těm, kteří proniknou temnotou a navštíví místa, jež nazývám Ostrovy Světla.

John F. Kennedy jednou řekl: "Ti, kteří neumožní pokojnou revoluci, učiní násilnou revoluci nevyhnutelnou." My jsme nyní překročili hranice této významné předpovědi mladého zabitého vůdce.

Ti, kteří znemožňují náš lidský kosmický pokrok, učiní svůj vlastní pád nevyhnutelným. Rasy jiného světa, které žijí, aby utlačovaly odlišné civilizace tvoří svou vlastní zkázu, stejným způsobem, jakým ji přivodily druhým. Jelikož jsem součástí skupinové duše, jež neopustila Zemi, zeptal jsem se ostatních, proč se nyní vrací. Řekli mi, že když se tyranie rozvíjí mezi slabšími planetárními kulturami a silnější sedí a nechají to tak být, přijde den, kdy tyranie zasáhne ty, kteří ji mohli zastavit, ale neučinili nic.

Pro lidi na zemi je budoucnost spíše budoucností spolupráce než rozdělení. Budoucnost bude plánována a rozvíjena na úrovni komunity. Je jasnou chybou nechat větší společenskou infrastrukturu diktovat rozvoj komunity, s dominantní a bezcitnou centralizovanou strukturou zdrojů, zabývající se pouze udržením své vlastní existence. Struktury, jež fungují dnes jsou zde aby odlidštily společnost. Služba systému já činí jak rezidenty tak komunitu závislými na centrální vládě a centrálním bankovním systému; a také z nich činí oběti ústřední elitní skupiny, která ovládá základní a fundamentální zdroje po celém světě.

Odebráním místní a komunitní zodpovědnosti za environmentální záležitosti otevírá doširoka dveře a umožňuje společenské zneužití. Jelikož je znečištění vody a vzduchu záležitostí centralizovaného státu, důležitá rozhodnutí týkající se životního prostředí jsou v rukách několika zkorumpovaných politiků, kteří mohou být manipulováni elitou korporací. Jednotlivé vlády a politici mohou být ovládány snadněji než místní komunity, které trpí následky pití znečištěné vody či dýchání znečištěného vzduchu.

Tento systém nazývám rozšiřující se temnotou, lačností zrozenou z ignorance. Mimo dosah této temnoty se nacházejí Školy Světla. Sama země je naším učitelem, celá příroda s námi komunikuje v přímé interakci. Je dokonalá ve svém záměru i provedení. Nahoře je Kosmos, univerzita nebes. Vše, co musíme učinit je naslouchat...

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz