David Icke - Děti Matrixu

Kapitola 81-90

 

OBSAH:

81. ŽIDOVSTVÍ

82. PRAVDIVÝ BIBLICKÝ KÓD

83. HEBREJŠTÍ BOZI

84. KŘESŤANSTVÍ

85. KŘESŤANSTVÍ S VELKÝM K JE VELKÁ LEŽ

86. JEŽÍŠ BYL UKŘIŽOVÁN

87. JAN BAPTISTA (KŘTITEL)

88. JEŽÍŠ A 12 ŽÁKŮ

89. SHAPE SHIFTING QUEENS

90. ROTHSCHILD – BAUER – BUSH

 

 

 

81. ŽIDOVSTVÍ

Text Starého Zákona má základy v Židovství. Starý Zákon byl napsán Levitem ( knězem, který byl držen v zajetí Židů ), 586 př.n.l. Starověcí Židé uctívali plazí bohy v Sumeru. Levites – tak byli nazýváni Synové Velkého Hada. Jejich bůh YHVH, měl část lidskou a část hadí. Jejich tajné esoterické znalosti se nazývaly KABALA ( hadí moudrost ). Z Draka Leviatana vznikl název Levite. Byl znám také jako Nehusthan neboli Drzý had. Ztvárnili jej v židovských chrámech ( chrámech Levita ), jeho symbolem byl kříž. To vše bylo vtěsnáno do Starého Zákona.
Sumerský příběh o králi Sargonovi plujícím po řece v kolébce je také zanamenán Levitem. Sumérský EDIN je zahrada EDEN v Leviteho příbězích. Kniha Genesis je vydána ze Sumerských zpráv a je v ní spousta božských symbolů.

Bůh / YHVH / Jehovah = MANA, jde o vládkyni podzemí ( jako El ), která je spojována s hadím kultem, koněm nebo Amazonkami / valkýrami. Centrem uctívání bylo Měsíční božství.

Mantra je sanskrt.termín pro projekci vibrací slova nebo zvuků, má stejný původ jako Mana. Manu je indiánský název pro Noaha a také i Mojžíše. Noah přežil potopu s pomocí Velkého hada Vasuki. V starodávných časech Manu znamenal lůně / dělohu božstva.

Hebrejce ( Palestina, Izrael / Sumer ) ovládala vymyšlená krutá náboženská kontrola a rabíni v tom dodnes pokračují. Prameny Židovství jsou na Kavkaze, v 8st. se změnily na Židovství. Často se mixují židé a hebrejci. Mnoho z hebrejských znalostí pochází z egyptské mysteriózní školy. Odsuď také pochází hebrejský jazyk. Např. Cohen pochází z egyptského Cahen ( Mojžíš ). Bylo to jméno pro kněze nebo prince. Z toho je vidět pradávné spojení Sumeru, Egypta a Babylonu, které má kořeny v Atlantidě a Lemurii. Sumerští kněží byli pokládáni za prostředníky mezi lidmi a reptiliánskými bohy.

EXODUS je vymyšlený příběh, na Sinaji se nenašly žádné důkazy ( exodus Izraelitů z Egypta přes Rudé moře ). Nikdo z historiků jej nedokumentuje ( Herodotos, Platón ). Proto není žádný důkaz pro existenci Abrahama, Mojžíše, Saula, Davida, Šalomouna a ostatních židovských králů.

Mojžíš – jeho babylónský předchůdce byl Nemo. Poprvé jej popsal Levites. Totožný s králem Sargonem. V Egyptě znám jako Ramaraldhti a jeho 10 přikázání ( podobný kódu Hammurabi, který byl napsán minimálně 1000 let dříve v Babylonu ). Dále jej můžeme srovnat s Indara / Thor / Sv.Jiří z dob 5000 př.n.l., kteří byli popsáni v runách ( Eddě ).

 

 

82. PRAVDIVÝ BIBLICKÝ KÓD

Text Levita byl napsán v kódech a podobenstvích. Když bychom jej vzali přesně, ztratíme záměr a smysl. Dříve se uctívalo Slunce pomocí 3 slabik Sol – om – on.
Království solomónského chrámu není skutečné, ale je to symbol. David neexistoval, ani nebyla genealogie k Ježíši ( vše je vymyšleno ). Židovství ( Jahveovství ) převzalo z historie ostatní bohy. Jahve vznikl z Baal ( Palestina ).

 

 

83. HEBREJŠTÍ BOZI

Hebrejci neměli víru v 1 Boha. Ve Starém Zákoně byli ELOHIM, z nich vzniklo EL jako hadí božstvo. V Eddě je plno bohů.

ELOHIM jsou ANUNNAKI


Podle Genesis Bůh stvořil Nebe a Zemi. Podle Hebrejců to byly bozi. Slovo Elohim je použito 30x v Genesis a 2570x ve všech spisech. V té době bylo nemožné eliminovat bohy, protože pohanské náboženství mělo mnoho bohů.

Král Jakub I. byl 1.anglický a skotský král. Za jeho vlády vznikl první anglický překlad Bible, který sponzoroval. Převzal spojený trůn po Elizabeth II. v roce 1603. Miloval svoji matku Marii Stuartovnu. Věřil v božstvo králů. Byl satanista a nositel reptiloidní krevní linie, orientován na mladé chlapce. Zabíjel zvířata, válel se v jejich krvi. Tisíce obětí umučil nebo nechal mučit. Byl to ten, kdo se rozhodl, co v Bibli bude a co ne.

Další verze Bible jsou jejím upgradem. Král Jakub odstranil mnoho okrajových poznámek i jejího předchůdce tzv.Ženevskou Bibli z r.1560. Obsahovala fráze, které neměly vztah k božským králům. Ty odstranil.

Francis Bacon dohlížel nad překladem. Byl z reptil.linie a byl vysoce iniciovaný z tajné sítě Velkých Mistrů Rosekruciánského Řádu. Byl také Templářským Rytířem, z kterých se vyvinuli Svobodní Zednáři. Byl klíčový hráč iniciací Lord Draconis a spolu s Edwardem De Vere sestavili Shakespearovi hry

 

 

84.KŘESŤANSTVÍ

Starý Zákon je spojen s „Novým“ a tvoří základ pro Křesťanství, které je založeno na stejných bájích Leviteho. Ve skutečnosti do 4 st.n.l. nebyl žádný Nový Zákon. Vznikl až déle než je předpokládán vznik Křesťanství. Kdo to zaranžoval?

Římský císař Konstantin Velký, 325 n.l. Byl kontrolován těmi samými silami jako Babylon ( zde vznikl Starý Zákon od těchto sil ). Ze začátku byla jen židovská ( hebrejská ) Tora, 5 prvních knih Mojžíše, 22 knih Prorokových a Svatých písem a 14 knih Apokalypsy. Ve všech nebyla ani zmínka o Ježíši. Byly použity slovní obraty ze Starého Zákona. Nový Zákon vzešel z Tory, byl vnucen a nebyl nikdy více jak Starý Zákon a neprovokoval autoritu židovského Písma svatého.

 

 

 

85. KŘESŤANSTVÍ S VELKÝM K JE VELKÁ LEŽ

Podle rozhodnutí Levita byly zpracovány texty jeho nástupci během období jeho babylónského zajetí. Křesťanství je sluneční náboženství, Ježíš není syn, ale Slunce ( spojitost s Baldrem ). Starověké sluneční náboženství Sumeru bylo přepsáno do symbolického příběhu = Křesťanství. Symbolický jazyk byl hlavní komunikační nástroj.

Zodiak je symbolická cesta Slunce během roku. Jsou zde 4 období, slunovraty a rovnodennosti, v centru všeho je Slunce. Sluneční kříž byl používán již v Lemurii.

Datum narození Ježíše 25.12 je symbolické. Zimní slunovrat 21 – 22.12 je nejnižší bod Sluneční síly na severní polokouli. Podle mýtů Slunce zemřelo a umístilo se do podsvětí. 25.12 , tj.3 dny poté, nastává začátek pouti Slunce zpět na vrchol své síly = narození síly Slunce, narozeniny slunečních bohů. Ježíš neexistoval. Vánoce jsou jiný starodávný pohanský svátek stejně jako Velikonoce.


25.3. je velikonoční datum, Slunce vchází do Berana. Lidé obětovali beránka v rituálu pro uspokojení bohů a zajištění sklizně. Věřili, že krev z beránka povzbudí bohy k odpuštění jejich hříchů.

SAMSON = SAM – SUN v Starém Zákoně je tentýž sluneční symbolismus. Sluneční roční cyklus je symbol života člověka. Slunce je jako novorozenec 25.12 roste do velmi silného člověka v letním slunovratu. Je to vrchol sluneční síly, která má vládu nad temnotou na severní polokouli. Má zlaté vlasy jako symbol slunečních paprsků v létě. Jak Slunce vstoupí do Panny ( Dům Delilah ), má kratší vlasy, tak symbolizuje, že vadne jeho síla. To popisuje příběh Samsona ( není osoba, ale symbol ), stejně tak Ježíš, Sv.Pavel a ostatní v Bibli. Popisují to Nazarité.

NAZARETH neexistoval v období života Ježíše. Nebyl na žádných mapách a v žádných římských záznamech. Nazarité zakázali zkracovat vlasy kromě slunečních rituálů. Zde jsou skutečné prameny ( původ ) tohoto zvyku pokračujícího dnes v náboženství Siků. Nazarité nosili černou barvu jako Babylónské bratrství.
Křesťanství bylo vytvořeno na základě slunečního příběhu společně s Mysteriózní školou a plazím kultem. Tak vznikl historický příběh. Elita kněžích vědí o pravdivém základě a nás krmí peklem.

1200 let před Ježíšem se narodil VIRISHNA. Narodil se podle proroctví. Vládce ho chtěl nechat zabít a proto rodiče s ním uprchli. Vládce i tak zabil všechny chlapce mladší 2 let. Při narození mu andělé a pastýři dávali dary zlata a myrhy. Byl prohlášen za spasitele. Vedl morální a skromný život. Dělal zázraky – léčil, navracel zrak slepým, odháněl ďábly, křísil mrtvé. Zemřel na kříži mezi 2 zloději. Sestoupil do pekla a vzešel do nebe.

ATTIS, boží syn z Phrygie. Narodil se 25.12 Panně Matce, byl nazýván Spasitelem. Zemřel pro ochranu lidstva. Byl ukřižován v Pátek – Černý Pátek. Jeho krev byla rozlita jako spasení Země. Byl Otec a Syn v zemském těle. Byl pochová do hrobky, odešel do podzemí, za 3 dny 25.3 nebylo jeho tělo nalezeno, zmizelo. Tělo bylo symbolizováno chlebem, který se jedl

KRIŠNA ( KRIST ), boží syn z Indie, narozen 25.12 Panně Matce, otec byl tesař. Hvězda označovala jeho místo narození, navštívili ho andělé a pastýři. Vládce zabil tisíce dětí, aby jej zabil. Krišna konal zázraky – léčil lepru, slepotu, hluchotu. Zemřel kolem 30 let, byl ukřižován na stromě. Byl považován za spasitele. Jeho následovníci ho považovali za Ježíše = čistá esence. Vrátí se na bílém koni odsoudit a bojovat s Princem Pekla.

DYONIS / BAKCHUS, boží syn Řecka, nar.25.12 Panně Matce, dán do jeslí. Byl to učitel, který dělal zázraky ( vodu ve víno – jako Slunce ), zobrazován jako beránek, Bůh vína, Bůh Bohů, Král Králů. Zrozený Syn, Spasitel. Ukřižován na stromě, vstal z mrtvých 25.3. Hebrejci ho v 1 st.n.l. v Jeruzalémě uctívali jako IES ( I = jeden, ES = oheň a světlo ==== Jedno světlo ), není to nic jiného než světlo Sv.Janova evangelia ( všude na katolických a protestantských oltářích )

Křesťanství je modifikace orientálního Slunečního uctívání připisované Zoroastrovi. Křesťané čtou EHS jako IHS, foneticky Jes, římští křesťané přidali us.

Ježíš = Apollo, Herkules, Zeus, Marduk ( Asýrie ), Buddha, Indra ( Indie ), Osiris, Horus ( Egypt ), Odin, Baldr, Frey, Zoroaster ( Persie ), Baal ( Fénicie ), Bali ( Afganistan ), Thor, Quetzalcoatl, Prométheus, Mohamed, Jupiter, Mithra ( Persie ).

Kult Mitry začal tisíce let před Ježíšem. Bylo mu obětováno zlato a myrha. Časem Anunnaki vymysleli Ježíše, Svatý den – SUNDAY, LORDŚ DAY, festival o Velikonocích. Zasvěcení Mitrou bylo v jeskyních. Uctívali Kozorožce a Raka ( zimní a letní slunovrat ). Mitra byl zobrazován jako okřídlený Lev ( Slunce ) stojící na svinutém hadu.

LEV + HAD jsou 2 hlavní symboly Iluminátů.

Mitra je symbolizován jako Slunce. Ježíš je jeho křesťanskou verzí. Ježíš se nazýval Světlo světa. On se vrátí na oblacích a každý ho uvidí ( Slunce ). Ježíš chodil po vodě ( odraz Slunce na vodě ). Ve 12 letech představil práci Otce a v 30 letech začal svoji duchovní dráhu. Slunce ve 12 hod. dosáhne svého denního vrcholu a vstupuje do Zodiaku po 30°. Ježíš proměnil vodu ve víno ( Slunce na vinicích ). V Bibli jsou 2 Ryby, 12 košíků ( zvěrokr.znamení ), nakrmil 5000 lidí chlebem.
Ježíš = Ryba = Rybí muž – Slunce bylo v Rybách, spojení s rybím božstvem ( Nommo / Sírius ). Podle Dogonů to byly obojživelníci, jeden z nich byl ukřižován.
Apokalypsa hovoří o konci věku a ne konci světa. Jedná se o konec 2160 let ročního cyklu ( Slunce v 1 znamení ), tj. konec Ryb a vstup do Vodnáře. Kromě Nového Zákona není o Ježíši žádná zmínka. Žádný hebrejský historik o něm nepíše.

KRISTUS = Kristos ( řecky ), představován tlustým krokodýlem, menstruační krví a dobrotou. Babylónský Tammuz byl nazýván jako Kristos nebo Svatý král.
Matka Panna Slunečního boha je starobylé téma na celém světě. Je to spojeno s mýtem, že se Slunce narodilo při Novoluní ( Panenský Měsíc ). V ten čas se souhvězdí Panny objevilo spolu se Sluncem. Byla uměle oplodněna bohy ( nelidskými entitami ), vznikl tak např. Alexandr Veliký.
V zimním Slunovratu vzniká opět Slunce. Slunce = Horus, Panna = Isis. Nese ho ve svém náručí s nápisem „ Já jsem všechno, co je, co bylo a co má být“.

LUXOR je chrám, na kterém je zobrazena scéna, jak Thovt ( Anunnaki ) mluví s Pannou a zvěstuje ji příchod ( narození ) Syna. Jiná scéna líčí boha Knepta, jak oplodňuje Pannu, poté dítě je na trůnu a přijímá dary od 3 duchů. Je uctíván jako inkarnace Slunečního Boha. V jeslích je uctívání dítěte v ulicích Alexandrie prováděno doteď.

ZÁŘÍCÍ HVĚZDA A 3 MOUDŘÍ MUŽI ( 3 hvězdy na opasku Oriona značí příchod Síria ). Značí místo narození Ježíše podle Bible. Ten samý příběh v Egyptě o Síriu ( hvězda Osirise a Horuse ). Dary jako zlato a myrha byly klasické dary Slunci. V jeskyni nebo ve stáji - symbol temného místa, kam chodí Slunce mezi Zimním slunovratem a 24.12 – znovuzrození 25.12.

SVÁDĚNÍ NA POUŠTI 40 DNÍ – to byl odhad Egypťanů, doba od zasetí zrna přes objevení v půdě. Satan přemlouval Ježíše, aby proměnil kámen v chleba.

SLOVA JEŽÍŠE jsou dřívější slova spasitelů ( Buddhismus ). Otčenáš z Talmudu.

MARIE je staré jméno pro božstvo, které porodilo Spasitele ( Slunečního Boha ). Reprezentuje ženství, Měsíc, královnu, Nebe. Protiváha mužskému Slunci. Ale i Dračí královnu, v Eddě je El ( Královna Nebe ). Dále Isis, Ishtar, Barati, Mata-Meri.

Křesťanství je snaha o odstranění ženského principu z veřejné sféry. Z Trinity Otec – Syn – Matka vytvořili Otec – Syn – Duch Svatý. Podle Sv.Pavla by ženy měly být podřízeny mužům, neměly by se učit a měly by být v tichosti. Tyto slova jsou prezentovány ještě dnes.
Ilumináti začleňují ženskou energii, která nás spojuje s vyššími úrovněmi. Mužská energie je nezkrocená, namířena do vnějšího fyzického světa, bez ženské energie je však izolována do hloubky. Ilumináti skrytě uctívají Dračí / Hadí královnu. Poslední dobou je tlak na zvýšení mateřského božstva. Papež se snaží o vyrovnání Marie k Ježíši.

MÁŘÍ MAGDALÉNA je reformovaná prostitutka, největší děvka Babylonu, božstvo Marie – Ana – Ištar. MAG je kód reptil.DNA předávaného přes ženy.

 

 

86. JEŽÍŠ BYL UKŘIŽOVÁN

- za hříchy lidí. Koruna z trní je symbol svatozáře ( jako Sluneční bozi ), jako Socha Svobody ( paprsky Slunce ). Kříž je také symbol pohanského náboženství. Je to symbol, kdy den i noc jsou si rovni ( vítězství Slunce nad temnotou ). Quetzalcoatl byl přibitý také na kříži.

Vzkříšení bylo prezentováno dávno před křesťanstvím. Ukázka jak mladý mrtvý muž byl obživen ( Horus v Egyptě, Krišna v Indii ).

 

87. JAN BAPTISTA (KŘTITEL)

Byl vymyšlen z příběhu Anupa. Spojován s vodou –Vodnář (znamení, přes které jde znovuzrozené Slunce).

Zodiac je koruna kruhu Svatých Apoštolů (podle mnichů), král Artuš měl 12 rytířů. Hlava mu byla sťata 29.8, v době, kdy za obzorem mizí hlava ze souhvězdí Vodnáře.

 

 

 

88. JEŽÍŠ A 12 ŽÁKŮ

12 následníků / žáků je univerzální motiv ve všech náboženských knížkách.
12 synů Jákobových
12 kmenů Izrailetů
12 řeckých bohů
Vychází ze slunečního symbolismu : 12 znamení, 12 měsíců

Křesťanství bylo založeno v Římě.
Používalo 4 kreatury :
Člověk – Vodnář
Vůl – Býk
Lev – Lev
Orel - Štír

PETR byl mluvčím mysteriózní školy před Ježíšem. Jeho jméno znamená skála, v egypt.Knize Mrtvých je hlídač dveří do nebe. vysoký kněží v babylónské mysteriózní škole, pochází z PATER ( phallus ). Jeho symbolem na mnoha kostelech byl kohout ( sex.symbol )

Zmínky ve Starém Zákoně o sloupech a hrobech jsou synonyma pro penis a vagínu. Ježíš řekl, že ho Petr 3x odmítne (zapře) než kohout 3x zakokrhá – je to souhlas s růstem Slunce v ten pravý čas – příchod Slunce.

BAZILIŠEK byl mýtický král Hadů. Je spojován s kohoutím okamžikem. Narodil se z kohoutího vejce, měl hlavu a nohy kohouta, hadí ocas, tělo ptáka pokryté hadími šupinami.

Ondřej – má stejný význam jako Petr
Jan – římský bůh, bratranec Ježíše, držitel klíčů, sloučen v Petra (jeho předloha byl Ardžuna, bratranec Krišny)
Jakub – bratr Ježíše podle Anseta (bratr Osirise), byl tesař
Tomáš – měl pochybnosti po Ježíšově vzkříšení (pochybující Tomáš), předlohou byl Tammuz, Tomáš znamená v jazyce Syriac Gemini
Křesťanští misionáři našli v J.Indii kmen, který uctíval také 1 boha a ostatní zásady měl podobné křesťanství. Tomáš byl Tammuz, který byl považován za reinkarnaci Buddhy.
Lotr v Ježíšově příběhu byl Jidáš (černý kousač – Štír). Ve Štíru je Slunce slabé a zřejmé je, že zemře. Měl červené vlasy jako egyptský SET (ten chtěl zabít Horuse). Zradil Ježíše pro 30 kousků stříbra (30–ti denní měsíční cyklus).

 

 

89. SHAPE SHIFTING QUEENS

Arizona Wilder řídila rituály pro Tony Blaira, G.Bushe, Hillary Clinton, Henry Kissingera.

Nejvyšším mužem byl Markýz de Libeaux, jeho kód.jméno bylo PINDAR ( dračí penis ). Královna a Královna Matka běžně obětovali děti a dospělé na mnoha rituálních centrech, např. Balmoral Castle v Skotsku. Prováděli rituál v době, kdy byla rituálně zavražděna Princezna Diana. Při těchto rituálech se měnili v reptiliány.

Arizona Wilder podala svědectví :

„Královna Matka je chladná, navenek křehká. Po ní pojmenován program na ovládání mysli = ČERNÁ KRÁLOVNA. Bodla smrtelně při rituálu 2 chlapce, jedla jejich maso a pila krev. Při změně v reptiliána je vysoká a silná tak, že může vyrvat srdce, má dlouhou reptiloidní tvář ( téměř jako zobák ) a bílou kůži ( podobné ptačím bohům v Egyptě ). Oči měla hrozné a byla velice agresivní.“

Princ Charles to samé. Obětoval při rituálech děti. Rivalita, kdo bude jakou část těla jíst, kdo polkne poslední dech společně s duší.
Princ Filip a Princezna Anna ( Charlesova sestra ) – to samé
Princ Andrew při rituálech se spíše podobá ještěrce.

Výše uvedené bylo zaznamenáno podle svědectví Arizony Wilder, která za to byla napadena a zdiskreditována přes Internet.

Další svědectví je 57-letého speciálního agenta USA, který strážil 2 prezidenty, tajemníky obrany a předsedy The Joint Chiefs of Start. Podal svědectví, že mimozemšťané existují a vláda je s nimi ve spojení. Mají ve vlastnictví křišťálovou lebku. Potvrdil svědectví o shape – shiftingu u 2 léčitelek, které ho léčily.

Svědci Jehovovi
- kontrolují své řady
- ve svých knihách se objevují bizarní tváře a zvláštní zprávy
- jejich vedoucí mají schopnost shape shiftingu, jsou mazaní, smrtící a inteligentní
- jejich cíl a úkol je zotročit lidstvo pro své vlastní potěšení, mučit je a zneužívat, zneužít sílu a moc, krutě trestat a zabít
- mají ukryté místnosti/prostory pod ulicemi Brooklynu, New Yorku, kde mají ústředí, zde praktikují satanistické rituály, obětují děti, zde jsou drženy ženy, které jsou oplodňovány pro narození, které jsou použity při rituálech, děti nejsou nikde registrovány, takže nikde nechybí


Mormoni
- mají svůj program na ovládání mysli
- obětují také děti a dokonce je i jedí
- zakladatelem byl Joseph Smith, celý jeho oficiální příběh je lež, původ má v tajných krevních linií
- v jejich kostelech provádějí satanistické rituály
Katolíci
- to samé
- používají shape – shifting ( mění se v reptiliány ) a jedí lidské oběti

 90. ROTHSCHILD – BAUER – BUSH

Stále je potvrzováno spojení mezi hybridními krevními liniemi a shape – shiftingem. Např. Rothschild je Anunnaki shape – shifting krevní linie. Jejich jméno pochází z Red – Shield ( v době, kdy Rothschildi začínali ve Franfurktu , zde nazýváni Bauers ).

Bauers je známá tajná rodina ve středním období Germánie.

Roth vznikl z Roads, Rhoads / Rhodes, jméno neznámého Cecila Rhodése, který přinesl genocidu a devastaci do J.Afriky.
Bush – jiná reptiloidní krevní linie Anunnaki, která produkuje prezidenty.

FEMA = Federál Emergency Management Agency v USA, jde o hlavní akci Iluminátů, která kontroluje každý aspekt amerického života, právně je zřízena prezidentem.

 

Citát:
Nečekejte, nikdy nenastane ten „správný čas“. Začněte tam, kde jste a pracujte s jakýmikoliv nástroji, které máte po ruce, lepší nástroje najdete cestou.
 

 

 Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-deti-matrixu/kapitola-81-90.htm