David Icke – A pravda tě má osvobodit

Část první - Vězení

 

Já věřím v ………….. někoho jiného.


Aktivně nemáme odvahu k tomu, abychom mysleli konstruktivně a hledali odpovědi. Přijali jsme raději někoho odvážného a souhlasili s jeho vedením. Tím se zákeřný bludný kruh uvedl v činnost. Jiný výsledek této situace je, že lidé, kteří nemyslí konstruktivně a zvídavě (nehledají odpovědi), si to ani neuvědomují.

Michael Timothy

 

Kapitola 1. - Závoj slz

Někdy, když se díváme kolem sebe, ptáme se: Proč je život takový boj? Proč tak málo víme o tom, kdo jsme a co je účelem našeho života? Proč je zde tak mnoho konfliktů a utrpení na světě, který je tak krásný?

Jsme neustále programováni zprávami a vírou, které slyšíme v dětství, z médií, skrze vzdělání. Naše mysl – myšlení a cítění – jsou energetické pole, které používají fyzické tělo jako prostředek, nástroj pro získání zkušenosti.

V tento moment je naše vědomí vyladěno na hustotu tohoto fyzického světa, který je naší realitou. Když zemřeme, naše duše (mysl, vědomí) opustí dočasné fyzické tělo a přemístí se do jiné vlnové délky, na jiný stupeň zkušenosti a evoluce.

V ten samý čas může být naše tělo i mysl vyladěno na mnoho různých vlnových délek poznání a pochopení. To je důvodem, že mezi lidskou rasou je mnoho různých druhů vědomí, perspektiv a vnímání. Lidé mají rozdílné myšlení, které není běžné. Náš postoj k životu a úroveň znalostí a moudrosti, které můžeme dosáhnout, záleží na vibrační úrovni, k níž má naše mysl přístup. Tento podstatný fakt stojí za milióny let lidské historie až dodnes. Lidská rasa se jeví jako stádo zmatku a ztracené ovce. Jsme odpojeni od naší síly. Symbolismus „ztracených ovcí“ je v historii vylíčen jako „ztracené děti“, které jsou odpojeni (nejsou spojeni) se svým Otcem. Příběh o marnotratném Synu je v Novém Zákoně jako zřejmý příklad a přesné symbolické vyjádření.

Tyto fakta otevírají možnosti uvažovat o mimozemském životě. Může obsahovat nekonečné varianty forem. Mimozemský – znamená „ne z této Země“ – jiné civilizace, vědomí, životní formy na jiných vlnových délkách, které nemůžeme normálně vidět ani slyšet. Například, když se můžeme podívat na jiné planety, můžeme zde vidět pouze nehostinnou půdu bez života. To je však pouze pohled na planetu z naší frekvence nebo dimenze, z naší vlastní časoprostorové reality. Na jiných dimenzích tato planeta může být překypujícím místem života. Je to stejné jako když jsou laděny stanice rádia nebo televize, které vysílají do prostoru, který obýváme. Nemůžeme je vidět stejně jako oni ostatní, protože operují v rozličných vlnových délkách. Tyto civilizace jsou mnohem pokročilejší než my dnes. Nejsou všechna pozitivní ani všechna negativní. Jako my jsou trochu od každého. Nejsou od nás odděleni. Jsou tou samou částí života, kterou nazýváme Stvoření nebo Bůh, ale na jiném stupni evoluce nebo na rozdílných vlnových délkách zkušenosti. Ale mnozí z nich jsou roky, někdy milióny let (v našem pojetí času) pokročilejší od našeho současného stupně vývoje a v jejich pojetí kosmických zákonů. Jestliže soudíme důvěryhodnost nebo bláznivost něčeho, tak to děláme pouze z perspektivy naší vědy na naší vlnové délce na planetě Zemi. Potom také nikdy ve skutečnosti neporozumíme, co se nám stalo nebo děje. Skeptici by se měli otevřít i jiným možnostem.

Rolník v horách, který žije v uzavřené komuně v divočině Ásie, neuvěří v popis New Yorku. Ale New York existuje. Vzpomeňme, že létání do kosmu byla ještě před časem absurdní myšlenka. Například channeling Barbary Marciniak, která se vyladila na jinou vlnovou délku, přinesl informace o jiném pohledu na Zemi. Buďme však opatrní k těmto channelingům, protože nás mohou inspirovat, ale také nás mohou vést do další pasti. To záleží na důvěryhodnosti kanálu a úrovně, s kterou jsme spojeni. Můžeme být vážně klamáni.

Knížka „Poslové úsvitu“ zní fantasticky a je těžké uvěřit, že by to byly záměrné informace pro to, aby nás Plejády dostaly pod svůj vliv a moc a „osvobodily“ nás z vězení.

Planeta Země byla izolována a převzata jinými civilizacemi, které jsou technologicky vyspělé, ale s nízkou úrovní lásky a moudrosti. To je vždy nevyrovnaná kombinace. Chytrost bez moudrosti. Žijeme ve Vesmíru svobodné vůle, v kterém, podle jistých limitů poznáváme všechny naše emoce skrz zkušenosti a učíme se z důsledků našich akcí (rozhodnutí). Žijeme v „časoprostorové realitě“, tzv. třetí dimenzi, které vychází ze čtvrté dimenze. Ta do té naší zasahuje. Kdykoli hovoříme o mimozemském vědomí nebo o Věznitelském dozorčím vědomí, odkazuje to na manipulaci z čtvrté dimenze, buď formou myšlenkové kontroly, nebo přímého ovládání. Děje se tak pravidelnými mimozemskými návštěvami již před tisíci lety. Stávají se „bohy“ ve starodávných textech a legendách. Ti formovali téměř všechna hlavní náboženství. Používali antigravitační technologie, a proto jsme je pojmenovali bohy. Z negativních mimozemšťanů se stali „zuřiví, trestající, ohňoví bohové“. A tak se narodil „strach z Boha“ a tento strach, odpor ke změnám (neuposlechnutí) je stále v kolektivní psyché. Mnoho různých božských mýtů vycházelo z témat dřívějších civilizací. Tak vzniklo Židovství, Křesťanská Bible, Islám a mnoho jiných. Jejich verze Boha vychází z rozdílnosti mimozemšťanů, z kterých původně pocházejí a z mnoha mimozemských pramenů, které byly různé. Jsme zde posbíráni, abychom uctívali skladbu Bohů vytvořených mimozemšťany. Amen.

Jestliže se podrobněji podíváme na prameny hlavních náboženství, příběhy jsou podivuhodně podobné s těmi, které slyšíme dnes od lidí, kteří tvrdí, že potkali nebo byli uneseni mimozemšťany. Mohammed, zakladatel Islámu v 7.století tvrdil, že ho navštívil Anděl Gabriel, který měl podobu člověka stojícího na Nebi za horizontem. Pověděl mu, že je prorokem a předal mu poselství, které Mohammed zformoval v Korán. Toto poselství mu diktoval, když byl Mohammed v transu během několika let. Mnoho lidí v současné době tvrdí to, co tvrdil Mohammed. Sv. Pavel (Saul z Tarsu) změnil image Ježíše (Yśhua) v boha Spasitele – mesiáše, který zrodil Křesťanství. To se stalo, když se mu na cestě do Damašku zrodila vize. Hovořil také o bytostech vzatých do nebe a o různých nebích.

„Znám muže v Kristu, který byl před 14-ti lety uchycen v třetím nebi. Zda byl v těle nebo mimo něj, nevím – Bůh ví. Ale já vím, že tento muž byl v Ráji. Slyšel neuvěřitelné věci, věci, které nemá povoleno vypovědět“.
2 Corinthians 12: 2-4

Je zde paralela mezi mnoha zprávami dnešních dnů o unesených mimozemšťany, kteří mluvili s bytostmi z jiných dimenzí reality (ET). Vzali je tam někdy v jejich tělech, jindy pouze jejich vědomí. Sv. Pavel a prorok zvaný Enoch mluvili o vidění mnoha nebes, kam byli vzati. To koresponduje s příběhy ve Védách, posvátné knize Indie, které byly napsány v původním jazyce Sanskrt. Zde je popsáno 7 vyšších plání a 7 nižších kolem naší planety. Někteří lidé mluví s bytostmi ze 7.nebe, kde je vše báječné. Jedna z těchto plání je naše třetí dimenze a nad námi je vibrační úroveň, která s námi manipuluje. V Knize Enochově jsou „Hlídači“ – zní to pozoruhodně jako mimozemsky. Ve Svitcích z Mrtvého moře se hovoří, že otec Noaha byl Hlídač/Pozorovatel a Nabuchadnezar, Král Babylonu. Zaznamenává bytosti, které nás navštívily – sestoupily z Nebe. Dakasové v Mahaján Buddhismu byli nebeští cestovatelé a PadmaSambhava, zakladatel Tibetského Buddhismu, opustil Tibet v nebeském voze. Podobné příběhy jsou kolem proroka Eliáše, který opustil Izrael a Quetzalcoaltla, boha Střední Ameriky. Popisy létajících talířů, létajících lodí a nebeských strojů jsou známi na všech kontinentech a ve všech kulturách. Australští aborigines hovoří o předcích zvaných Djanggawul, kteří byli ve spojení s planetou Venuše.

Závěr: Mimozemšťané jsou v centru lidské historie a vytvářejí její události.

Existuje mnoho starodávných textů, které popisují UFO a mimozemšťany dneška. Jazyk (mluva), který používaly dopadené a chycené UFO bytosti, byl podobný Sanskrtu, starodávnému jazyku Indických Svatých textů – Véd, které obsahují mnoho odkazů na objevené vesmírné vozy a létající stroje známé jako Vimanas a mimozemské „bohy“. Vše bylo popsáno v „Grudge Report“.

Potrava, kterou absorbovali ET byla založena na chlorofylu, který existuje ve Vesmíru a ne na Zemi. Ve Védách je kladen důraz na rostlinu zvanou „Soma“. Byla používána jako halucinogenní droga při rituálech komunikace s „bohem“ Indrou a ostatními bohy. Byl to oblíbený nápoj Indary a jeho kolegů. Je založena na tekutém chlorofylu. Mnoho lidí, kteří byli v kontaktu s ET tvrdí, že jejich potrava pochází z „džusu“. Desítky tisíc mimozemských civilizací navštívili Zemi a byli rozdílní ve vzhledu, genetice a potravě. Někteří jsou k nerozeznání s námi a můžeme je potkat na ulici bez povšimnutí. Jiní vypadají velice rozdílně od nás.

Přinejmenším mnoho „zázraků“ zaznamenaných v náboženských legendách má svůj původ ve Čtvrté dimenzi – mimozemské. Pozorované svědectví 70.000 katolíků ve Fatimě, v Portugalsku v roce 1917, je podobné mnoha příběhům v starodávných textech. Zázrak ve Fatimě následuje sérií setkání tří dětí s cizí bytostí, kterou nazývají Pannou Marií. Slíbila ukázat zázrak pro otevření očí lidstva, který se zdál pro nás fantastický. Ale co to ve skutečnosti bylo? UFO badatel Jacque Vallee věděl, když napsal:

„To nebyl pouze létající talíř nebo koule, která byla zahalena, ale i pohyb, světelné efekty, zahřmění, cizí vůně, padající „andělské vlasy“, které se roztavily na Zemi, horké vlny vytvořené blízko disku. To vše je konstantními parametry výskytu UFO. Tak jsou ostatní paralyzováni, utlumeni, změněni a vyléčeni“.

Děti předali zapečetěnou zprávu od jejich komunikátora Papeži, která měla být otevřena a zveřejněna až v roce 1960. To se stalo, ale stále čekáme na její zveřejnění. Měla posílit základnu Římsko – katolického náboženství.

YhWh ( Yahweh ), Bůh ve Starém Zákonu, má mimozemský původ. Zajímavé je, že zatímco Židovství přijalo víru v „Jednoho Boha“, původní Hebrejské texty to nepotvrzují. Když anglické překlady odkazují na „Boha“, Hebrejské texty mluví o Elohim, Bozích. Podobně jako když čteme slovo „Lord“ – Pán, Hebrejci odkazují na Adonai, v množném čísle Páni.

Jestliže čteme Starý Zákon a nahradíme každý odkaz na „Boha“ nebo bohy slovem mimozemský, celý příběh začíná být srozumitelný a zřejmý. Je dobré si zapamatovat, že čas mezi tím, kdy byly tyto texty napsány a dneškem, je podle evolučních hledisek pouhým mrknutím oka. Manipulátoři z Čtvrté dimenze vytvořili náboženství pro kontrolu lidské mysli stejně, jako se snaží kontrolovat tuto dimenzi.

S technologií, kterou disponují, je manipulace snadná a bezlimitní. Co je lepšího než uzavřít lidskou mysl, rozdělit lidi a vytvořit náboženství, která jsou založena na speciálních mimozemských efektech? Když chceš uzavřít vědomí některých, tak jim znemožni vytvoření své vlastní hodnoty, nalinkuj jim vědomí o své vlastní omezenosti a vymaž jim poznání svého nekonečného potenciálu, prodej jim dogmatická náboženství. Je to tmel, který slepil naše ruce.

Převzetí planety Země bylo dosaženo Luciferským vědomím. Je to vyjádření pro sílu, která se snaží pracovat skrze životní formy, lidi a mimozemšťany za cílem kontroly planety. Je to extrémně negativní energie operující z Čtvrté dimenze. Luciferské vědomí má 2 hlavní formy. Odlišné kultury mají pro to svá symbolická pojmenování. V jedné formě se nás snaží uvěznit v materiálním světě tím, že se nás snaží přesvědčit odmítnout všechny ideje o duchovním království a věčnosti života. Druhá pracuje na duchovně založených lidech. Cílem je přesvědčit je, aby ignorovali fyzickou realitu a naočkovat jim duchovní omámení. Obě cesty znamenají, že jsou lidé zahrnuti do kontroly a jejich potenciál, který si přinášejí do tohoto světa je tak odříznut.

Převzetí Země Luciferským vědomím se uskutečnilo formou vytvoření vibračního vězení. Jsme multidimenzionální bytosti operující skrze mnoho frekvencí a dimenzí najednou. Toto je nebezpečné tvrzení pro ty, kteří jsou chladní, ale náš skutečný potencionál a naše vnímající schopnost jsou roky oddělovány. Je nutno si to uvědomit. Proto je vytvořena kolem Země frekvenční síť, která blokuje a uvězňuje vibrace, které nám zabraňují spojit se s vyššími úrovněmi našeho vědomí a potencionálu. Tak přestáváme být celistvými. Začínáme být odpojeni od Otce. S vědomostmi z Čtvrté dimenze by mnoho zázraků přestalo být zázrakem. Blokující frekvence jsou již na Zemi použity technologicky pokročilejšími civilizacemi. Je to jako v Sovětském Svazu, když zakázali a znemožnili poslech zahraniční rádiových stanic.

V knížce The Mountauk Project, inženýr elektroniky Presto Nichols hovoří o tom, jak objevil blokující frekvenci, která zablokovala mysl, když pracoval na výzkumu telepatie. Základ telepatie je jednoduchý. Když přemýšlíme, vysíláme myšlenkové vlny podobné těm, které převaděč vysílá do rádia nebo televize. V nich se dekóduje stejně jako dekóduje lidská mysl myšlenky (daleko složitějším procesem). To je celá telepatie! Nichols zjistil, že jeho mysl byla blokována každý den ve stejný čas. Použil stopující přístroj a zjistil, že blokace vychází z centra kontroly lidské mysli Montauk, na východním konci Long Islandu v New Yorku.

Výraz blokující a svazující frekvence může být použit ve smyslu uzavření portálů a mezidimenzionálních bran a tak vlastně uzavřít naši dimenzi od ostatního vesmíru a odpojit ji od jiných časoprostorových dimenzí. Některé z těchto bran byly velká svatá místa jako Stonehange, Machu Picchu a dřívější Mezopotámie a Babylon, dnes Irák. Bermudský trojúhelník jako další vysvětluje zvláštní zmizení lodí a letadel – při otevření bran. Uzavření portálů může být i kvůli pozitivními záměru – znemožnit negativním mimozemšťanům vstup do naší dimenze. Je zde mnoho možná. Ať je to tak nebo jinak, mimozemská síla z Čtvrté dimenze vytváří informační vězení, která blokuje vyšší úrovně lidského vědomí. Nacházíme se v duchovní a mentální karanténě.

Když byla omezující vibrace hozena kolem naší planety nebo dokonce kolem Sluneční soustavy, náš potenciál byl omezen na úrovně vědomí, které jsou uvnitř uvězněné frekvence. Jsme odpojeni od vyšších úrovní našeho vlastního vědomí. Podle starodávných textů jsme ztratili duši, odpojili jsme se od Otce. Nezapomeňme na následující: „Jsme vesmírné lidstvo na Měsíci. Přijímáme informace skrze oči a uši okamžitě ze světa kolem nás. Přijímáme také informace pomocí obrazů a učíme se hlubšímu porozumění našich úkolů od Mise, která nás kontroluje. Když jako vesmírné lidstvo budeme vyrovnávat informace, které zachycujeme očima a ušima s informacemi od Mise Kontroly, vše bude v pohodě a my operujeme v celém svém potencionálu. Ale co se stane, když spojení s Misí Kontroly je přerušeno? Náhle je přerušeno hlubší porozumění a vedení. Potom pouze zbývá vedení pomocí „očí a uší“ z informací, které jsou bezprostředně kolem nás a ty ovlivňují naše myšlení a chování. Velice brzo může být chování a vnímání abnormálně odlišné od toho, jaké by bylo ve spojení s Misí Kontroly, když bychom byli s ní v neustálém kontaktu.

Když jsme blokováni a uvězněni ve frekvenci, ztratili jsme kontakt s Misí Kontroly a hlavně s naší nekonečnou pamětí. Zapomněli jsme, kdo jsme byli a odkud jsme přišli. Ale stále více lidí je dnes schopno dostat se skrze blokující frekvenci a ti pokládají základ toho, čemu říkáme „duchovní probuzení“ naší nynější zahalené planety. Pouze někteří z nás toho byli donedávna schopni. Ostatním byl zbytek jejich vibrací utlumen událostmi, náboženstvím a programováním, které je nabádalo (vedlo) k uzavření jejich myslí a k redukci jejich vibračního pásma. Byla zde vytvořena vibrační mezera – pro některé propast – mezi nižší úrovní vědomí s blokující frekvencí (nižší Já) a nekonečným potenciálem frekvencí (Vyšší Já). Je to propast mezi vězením v naší dimenzi a nefyzickými úrovněmi, kam se vracíme mezi inkarnacemi. Zbytek Stvoření bylo mnoho lidmi odmítnuto. Můžeme vidět lidskou rasu žijící na povrchu, v krabici, pod pokličkou. Žijeme ve stínu a věříme, že náš potenciál je limitován krabicí a tím, co je v ní. Je to vibrační vězení. Nejsme si vědomi toho, co je vně krabice. Tisíce let jsme pracovali s plným potenciálem, než byla vytvořena vibrační síť. Poté se život na Zemi dramaticky změnil a zasáhl i zvířecí říši. Krutost a zákony džungle nejsou cestou a nikdy nebyly. Pozitivní je, že fáze odpojení je ve svém konci.

V periodě, která nastala po blokaci, nastala tvorba mimozemšťanů ze Čtvrté dimenze s Luciferským vědomím, kteří geneticky upravovali DNA, kód, který jsme zdědili ve fyzickém těle. Tento nový vzorec DNA byl vyzkoušen na mnoha generacích. DNA určuje vlastnost – přirozenost lidských bytostí a obsahuje zděděnou paměť všech generací. Pokud žijeme ve vibračním vězení, měli bychom vědět, že se naše přirozenost stala problémovou. Se smícháním DNA se naše znalosti vytratily. Zdroje tvrdí, že lidská DNA měla 12 spirál, ale po genetickém fušování byla zredukována na 2 spirály. Náš potenciál se zredukoval při počtu 6, takže 2 spirály jsou odpojeny od ostatních 10, které se nacházejí jako frakce v našem mozkovém potenciálu. Pouze tyto 2 jsou využívány. Jsme však v periodě, v které se znovu rozvinou tyto spirály a spojí se s ostatními v nás. To je úžasné!!!!!!

Tyto genetické události byly popsány symbolicky v příběhu Adama a Evy. Můžeme dále najít mnoho odkazů ve starobylých textech a legendách – bohové přicházejí z nebe kontrolovat lidstvo a oplodnit ženy. V Bibli, Genesis 6:4 se říká : „Synové Boží přišli k dcerám lidí a ti jim porodili děti“. Synové Boží jsou mimozemšťané. Dali nám lidskou podobu, která je tak odlišná od jejich. Dále se zde hovoří, že existovali obři, potomci lidí a bytostí Nebe. Byli to velcí hrdinové a slavní muži. V klasické antropologii jsou chybějící články v evoluci člověka. Náhlé změny v genetické evoluci byly způsobeny zásahem mimozemšťanů. Tak Bohové (v Číně Di) oplodňovali zázračně a nepochopitelně panny, kterým se narodily Zu, první bytosti nové genetické linie. V Mezopotámii byly pyramidy – zikkuraty postaveny pro oplodňování mezi kněžstvem a bohy z nebes.

Herodes :
„Na vrcholu věže je rozlehlý chrám a uvnitř jeho stojí velká postel s nádhernými přehozy a zlatými stolky po stranách. Není zde žádná socha, která by zde byla přes noc, ale jen jedna domorodá žena, kterou nazývají Chaldejskou kněžkou, vybranou ze všech v zemi. Kněží prohlašují, že bůh sestoupí do osoby v této komoře a bude spát na posteli“.

V jedné z hrobek, které byly odkryty v Římě, datované mezi 1 – 4 st. n.l. byl nápis:

„Jsem syn Země a hvězd na nebi, ale jsme božská rasa. Tak mohou být znalosti předány“.

Narození Ježíše (Y´shua) popsané v Evangeliu je také podobné moderním zážitkům s mimozemšťany. Popisuje se narození Ježíše a jak lidé a zvířata ztuhnuli v prozatímní pozici a výrazech, byli paralyzováni, zatímco Josef a jeho žena nebyli zasáhnuti. Je zde mnoho podobného s únosy a kontakty mimozemšťanů.

„Žena šla s ním pryč. Stáli na místě v jeskyni, kterou ozářily luminiskující mraky. A žena řekla: moje duše je dnes povznesena, protože moje oči viděli podivné věci – spása byla přinesena do Izraele. A mrak se okamžitě rozplynul v jeskyni a velké světlo ji ozářilo tak, že se očima nemohli dívat. Potom se ze světla začalo pomalu vynořovat dítě, které bylo dáno na prsa matce, Marii“.

Spojení bohů s mraky je nekončící příběh ve starodávných legendách stejně jak hvězda, která se vznášela nad místem narození Ježíše. Proč by to nemohla být vesmírná loď? Byl Ježíš členem pozitivní mimozemské frakce, který se inkarnoval pro pomoc lidstvu dostat se z vězení? Je to jistě možné. Indiáni Irokézové mají legendu o tom, jak si pannu bral představitel nebeských lidí. V Hebrejských a Sumerských textech je odkazováno na rasu bytostí, známé jako „Zářící“, spojované s Hebrejským slovem ELOHIM. Není to náhoda, že Dévové ze Sanskrtu a Andělé z Křesťanství jsou také „Zářící“. Inkové z Peru také odkazují na „Zářící“. Podle geologa O´Briena jsou Elohim tvůrci moderního lidstva. Vytvořili nás z ranných lidských forem pomocí genetické manipulace. Někteří, např.“Pozorovatelé“ z Knihy Enochovi se spojovaly s lidmi a věří, že domnělí zakladatelé Židů, Shemjaza a Yahweh, jsou jedni z „Pozorovatelů“ a „Zářících“.

Podle Izraelce Zecharia Sitchina, který studoval starodávné Sumérské a Babylónské texty, moderní lidstvo bylo vytvořeno mimozemšťany nazývanými „Nefilim“. Unesení UFO popisují, jak vytvářeli těla a manipulovali s DNA. Je také mnoho svědectví o souložích s ženami na vesmírných lodích. Různé mimozemské rasy zplodily různé rasy na Zemi a to je také důvod posedlosti některých krevních linií v čistotě jejich rasy.

Země je mnohem starší než tvrdí oficiální verze. Život není jen o vývoji fyzickém, mentálním, duchovním a emočním. Jestliže nás někdo odpojí od našeho potencionálu, můžeme se vrátit zpět ve svém vývoji. To záleží na dostupných znalostech a potenciálu. V období Atlantidy a Lemurie, před stovky tisíci roky v našem pojetí času, lidé žili ve vědecko – vymyšleném světě, v kterém byly možné ohromující věci jako i v civilizacích před nimi. To nebyly zázraky, ale pouze používali přirozené zákony Tvoření. V našem pojetí je nazýváme nadpřirozené nebo paranormální a věda ještě neobjevila jejich podstatu. Všechno, co existuje, je výsledkem přirozených zákonů. Jestliže ne, nemohlo to existovat. Náš vývoj zpět začal v momentě, kdy byla energie zablokována a rovina vědomí, která obsahovala znalosti o celé lidské historii, byla nám odepřena. Dveře vězení se zavřely a my se je snažíme teď znovu otevřít.

Lidská civilizace nezačala na planetě Zemi. Přicházela z mnoha míst v Galaxii. Někteří tvrdí, že první lidé přišli z hvězdného systému Vega, 26 světelných let od nás a 3x větší než Slunce. Je to nejjasnější hvězda z konstelace Lyra a 5-tá nejjasnější v našem solárním systému. Jakkoliv to bylo, lidé dostali šanci získat zkušenosti na naší nádherné planetě. Začala tak genetická manipulace. Těla dříve nebyla tak hustá, jako jsou dnes. Byla více éterická, světelnější, schopná manifestace a zmizení, levitace a vznášení se nad povrchem. Všechno toto je možné i dnes, jestliže síla našich myšlenek se dostatečně zkoncentruje. Jsme schopni tak provést transformaci této planety a pokračovat v lidském pokroku.

Války ve Vesmíru jsou mezi mimozemskými civilizacemi o kontrolu Galaxie. Je to vlastně boj mezi 2 vědomími ve Čtvrté dimenzi. Lemurie byla vytvořena jedním z nich, Atlantida druhým. Lidé byli použiti jako pěšáci. V Indických Védách jsou popsány boje na Nebi s vyspělou technikou. Ti, kteří jsou zaměřeni technologicky, nejsou více zaměřeni duchovně. Je to znát na příkladu vývoje atomové bomby. Vývoj je čistě technická věc, která je v kontrastu s duchovnem - jejím využitím. Mimozemské války s vysoce vyspělou technologií jsou výrazem pekla v Galaxii. Ve filmech typu Star Wars a ostatních „fiction“ zobrazují autoři jejich hluboké znalosti a paměť, ke které mají přístup. Mnoho míst ve Vesmíru se vztahuje k naší historii – souhvězdí Orion, Sírius, Plejády. Jsou to místa, která byla uctívána – pyramidy v Gíze, gigantický pavouk malující obrazce v Nazce, které jsou přesně seřazeny podle hvězd Orionu. Hvězda Arcturus v souhvězdí Bootes je také významná v historii Země.

Zaměření negativních mimozemšťanů k Zemi obrátilo lidstvo v otročí rasu. Zůstalo to dodnes, ale v jiné formě. Místo fyzické kontroly po tisíce let začali pracovat skrze naše vědomí z jiné dimenze. Po věku Babylonu a Egypta se zde změnilo jejich působení. Byli v konfliktu s jinými mimozemšťany, kteří se nám snažili pomoci. Začali pracovat převážně přes lidskou mysl z Čtvrté dimenze. Přicházejí však stále a ve větším počtu. J.R.Tolkien popisuje boj mezi formou lidí – Hobiti a malými šediváky Orcs, kteří mají podobu těch, kdo jsou vytvořeni v podzemních laboratořích v Americe a jiných zemích.

Válka o Zemi dosáhla ničivé fáze na konci Atlantidy. Trvala desítky tisíců let a vedla k jejímu potopení do Atlantského oceánu okolo 10.500 – 9.500 př.n.l. Je to zaznamenáno v mnoha pramenech. Katastrofa vytlačila hory ze zemského povrchu a neuvěřitelně velká přílivová vlna smetla vše ze zemského povrchu. Začalo to však ve Vesmíru a to explozí kolem 15.000 př.n.l. Ta dospěla do našeho solárního systému kolem 9.500 př.n.l. (geologové J.B.Delair, D.S. Allan – Když Země málem zemřela). Jejich práce potvrzují channelingové informace, které tvrdí, že povrch Země, který vidíme teď, je výsledkem velikého vesmírného převratu a ne postupného vývoje, jak tvrdí oficiální věda.

Tyto události jsou spojeny přes Luciferské vědomí. Je to kolektivní vědomí složené ze všech myslí – lidských a mimozemských – myslící v extrémně negativním frekvenčním pásmu. Pokud není možné destabilizovat planetární systém pár lidmi, kteří myslí negativně, je to možné skrze multidimensionální kolektivní vědomí.

Jako je vše vytvořeno skrze myšlenky a všechna hmota je podřízena myšlenkám, tak všechny fyzické události jsou výsledkem myšlenky nebo myšlenek. Luciferské vědomí operuje skrze jakékoli životní formy, lidstvo a mimozemšťany, kteří operují v jeho vibračním pásmu. Je to vědomí extrémně negativních myšlenkových vzorců nebo negativního pásma. Každý kdo má do něj přístup, může být jím chycen a přeměněn na nástroj jeho vůle. Je to ten samý princip, jako když ladíme v rádiu stanici. Pokud budeme plni lásky a pozitivního myšlení, nemůže nás negativní pásmo zasáhnout přímo, protože naše energetické pole – mysl – emoce – duše – vibruje v pásmu vyšším, než jsou Luciferova pouta. Jeho „vysílání“ nepřijímá vědomí vyladěné na jiné frekvenci.

Civilizace Atlantidy byl pokus dobrovolníků zlomit vibrační blok. Byli to dobrovolníci převážně pozitivního vědomí z Čtvrté dimenze. Byl to příliv bytostí do vibračního vězení, zkoušející změnit vibrace Země a přerušit kontrolní frekvence. Částečně se jim to povedlo, ale Atlantida se stala vysoce negativním místem pod vlivem Luciferova proudu a s násilným koncem. My, dnešní generace, máme příležitost udělat to, co Atlanťané nemohli – zlomit blokující vibraci a poskytnout lidem možnost návratu do Jednoty, znovu se spojit s naším plným potencionálem. Je to příležitost, kterou můžeme uchopit a musíme to udělat mírumilovně. Ne s fyzickou silou, ale s láskou.

Vězeňští dozorci (ti, kteří ze Čtvrté dimenze) odpojili lidstvo vibračně a geneticky od jejich plného potenciálu a vyšších znalostí. Budeme je nazývat představiteli negativních sil i když není dobro versus zlo, černá versus bílá. Jsme všechny tyto aspekty a hledáme jejich vyrovnání. Ale v mnoha bodech naší evoluce jsme měli různé postoje a přístupy, jejichž výsledkem byla vzájemná interakce těchto sil, která urychlila evoluci.

Světlo nebo láska jsou představitelé pozitivních sil, které se snaží zlomit pouta limitace a navrátit svobodu a plný potenciál.

Naše tělo potřebuje na fyzické úrovni potravu. Na jiných ne – fyzických úrovních (Luciferova úroveň) je potravou čistá energie, v tomto případě negativní. Z ní získávají sílu. Emoce jako strach, vina a hněv může, pokud není vyrovnaná pozitivními emocemi, produkovat zásoby negativní energie. Jsme neustále generátory energie, kterou mohou senzibilové vidět a cítit. Jsme pro Vězeňské dozorce obědem. Proto jsou negativní emoce záměrně vytvářeny. Děje se tak manipulací s lidskou přirozeností a smyslem pro realitu. Jsme servírováni „bohům“ – naše emoce nebo části těla – např. Aztékové obětovali bohům nespočítané lidské oběti. Naštěstí zde operují i pozitivní frakce za účelem napomoci duchovní transformaci. Jsou zde, aby nám pomohli.

Když zemřeme, naše vědomí opustí fyzické tělo a většinou nemůže uniknout z nefyzických frekvencí, které jsou obsaženy ve vibračním vězení. Tak pokračují v odpojení od svého Vyššího Já (Vyšší vědomí), a jsou tak uvězněni ve 3.dimenzi. Tak začal proces inkarnace a reinkarnace do Zemských těl a bytosti se usilovně snažili pokračovat ve své evoluci uvnitř tohoto vězení neuvědomujíc si jej. „Bohové“, kteří kontrolují toto vězení, byli považováni za Boha. Mnoho lidí tak začalo být nevyrovnanými a zamknutými do svých myšlenkových vzorců a postojů, které si vybrali pro reinkarnaci do stále stejných situací, míst a ras. Jak opakovali staré reakce, tak s každým životem se stávali více a více nevyrovnaní. Ostatní, ti s větším pochopením používali inkarnace jako nástroje pro sběr zkušeností a vývoje.

Naše vědomí je souhrn propojení magneticko - energetických polí a ti více uvědomělí s otevřenou myslí urychlují vibrace těchto polí. Vědomí těch, kteří zde po zavření dveří vibračního vězení zůstali, bylo povzbuzováno a manipulováno k uzavření své mysli. To se děje dodnes. Pozitivní mimozemšťané nám mohou dát příležitost k otevření našich myslí a k vzrůstu našich vibrací, abychom se znovu spojili s naším nekonečným Já.

Je to jednoduché. Pozitivní frakce 4.dimenze se snaží otevřít nám mysl a srdce a negativní ET se snaží je zavřít nebo držet je zavřené. Mysl je jako sval: čím více je užívána, tím lépe pracuje a větším se stává. Musíme se snažit pátrat po stopách našeho vědomí a zpustit paměti, které držíme na hlubší úrovni našeho vědomí. Negativní ET nás drží od informací, které by nás duchovně a intelektuálně stimulovaly.

Několik lidí v historii bylo schopno otevřít svoji vědomí a rozvinout jej do bodu, kdy zvýšili svoji vibraci za vibrační vězení. Spojili se se zbytkem sama sebe. Tento proces byl nazván „dostat se z vězení“. Ukazuje na vyplnění věty „Já a můj otec jsme jedno“. Tyto lidé jsou popsáni v historii. Byli schopni se spojit s frekvencemi zvenčí vězení a tak porozumět celému procesu. Byli zesměšněni a odsuzováni, protože mluvili z informací, které byly na úrovních vně vibračního vězení a to od lidí, kteří čerpali své znalosti pouze z informací kolem sebe a z toho, co viděli a slyšeli.

Ale vraťme se zpět k ústřednímu tématu: vytváření si vlastní reality. Vědomí Vězeňských strážců ví vše kolem tohoto procesu. Naše psychická realita je tvorba myšlenek, které jsme měli v minulosti a máme teď. Oni vytvářejí vzorec v nás, který potom vyzařujeme kolem nás ve formě magnetické kapuce, nebo-li aury. Ona k nám přitahuje fyzickou realitu ve formě lidí, míst a událostí, které přesně odráží náš vnitřní vzorec, jak vidíme sami sebe. Klíčem k této realitě je myšlenka. Jestliže můžeme manipulovat s něčími myšlenkami a jejich pohledem na sebe, můžeme vytvořit osobní realitu a v konci i psychickou zkušenost. Mimo to lidé všeobecně předávají dětem svoje úhly pohledu a svá přesvědčení a tak je manipulují – často s tím nejlepším záměrem – jak by se děti měly vidět a co je jejich potenciál. To zasáhne dětský smysl sama sebe a vytvoří jejich korespondující psychickou realitu.

Krátce řečeno, když umíme zmanipulovat myšlenky jedné generace, tak můžeme velice snadno vložit náš záměr pro budoucnost do dalších generací. Tak je vlastně naprogramujeme a oni se chovají podle našich vzorců a jednají vlastně naším jménem.

Mentalita oběti vytváří realitu oběti. Tak se dnes vytváří tlak na myšlení, že jsme oběti všeho.

Tak vytváříme svoji realitu skrze staletí a vytvořili jsme kolektivní mysl. Ta přitahuje zkušenost, kterou zažíváme. Vytváříme tuto realitu, jako když je ponižována žena, která si myslí, že si to zaslouží a tak si přitahuje nějakou formu potrestání. Jak myslí, přitahuje magnetické pole muže, který touží zase někoho potrestat. Jestliže najdeme lásku sami k sobě, vytvoříme i takovou realitu a i takovou kolektivní mysl. Jestliže to tak uděláme, Luciferské vědomí nás nebude dále ovlivňovat, protože nebude jej přitahovat.

     

Citát: Nápad, který nevypadá zpočátku absurdně, nemá naději.