David Icke – A pravda tě má osvobodit

Část druhá - Zrození Bratrství


Nejvíce efektivní cesta jak uzavřít lidskou mysl a manipulovat s vědomím o sobě je programování dogmatických forem. Dogma bude vždy usilovně odolávat ostatním informacím a odpuzovat jakoukoli jinou alternativu, která je v kontrastu s úzkým a pevným názorem. Dogmata se stávají osobním smyslem ochrany a drží si svoji sílu. Lidstvo k nim tíhne.

Dogmata vzala na sebe nespočetné formy, které jsou mnohdy vzájemně v opozici. „Rozděl a panuj“ se potom stává snadné. Židovství jako manipulátor je právě tak k tomu užitečné jako Křesťanství a Islám. Politická Levice je právě tak důležitá jako Pravice. Potřebujeme 2 dogmata stavět proti sobě. Nejvíce efektivní dogmata po tisíce let byly náboženství. Jedna generace převzala zúžený pohled na život a ten vložila do svých dětí, které s tím pokračovali u svých dětí až dodnes. Náboženská a politická dogmata byla inspirována negativními elementy z Čtvrté dimenze.

Dvě hlavní zbraně používané v náboženstvích byly zhoubné emoce: strach a vina. Byly použity k potlačení lidské mysli a k zničení smyslu sebehodnoty. Tak vytvořily ve fyzické realitě zápas. Náboženství jsou myšlenkové vzorce, které se manifestují pod různými jmény – kontrola – dokonce počátky mýtů, příběhů a ceremonií pochází ze stejného zdroje.

Ke konci Atlantidy skupina lidí začala unikat z jejich značně zdevastované země. Ti, kteří měli vysoké vibrace, opustili vězení, ostatní byli chyceni do události a plánu. Jak byla Atlantida zničena, část těchto lidí se usídlila v oblasti, kterou známe jako Egypt a Střední Východ, Střední Amerika a USA. Ti, kdo přežili katastrofu, která následovala, předali své znalosti svým dětem v mýtech a příbězích. Je to jedna z možných odpovědí, jak Evropané „objevili“ Američany v 15. a 16 st. Založili mnoho kultur a víru domorodých indiánů, která je pozoruhodně podobná (někdy i stejná) mýtům a kultuře ve „Starém světě“ – Evropa a na Středním Východě. Znalosti přinesli Atlanťané, i když ještě jiným důvodem je ovlivnění od mimozemských civilizací. Termín Vězeňští dozorci, kteří kontrolují vědomí je stále aktuální a je mnoho lidí, kteří jej interpretují v různých manipulačních příbězích.

Někteří Atlanťané plachtili na západ do Ameriky, někteří na východ do Evropy a Severní Afriky. Je možné, že příběh o Noahovi a Arše je z této doby, ale může i zahrnovat některou z potop tisíce let později. Po tisíciletí byly znalosti Atlanťanů a mimozemšťanů předávány následujícím generacím a jejich původní čistota byla ztracena jejich zpětnou interpretací. Znalosti se také staly nástrojem kontroly a byly podle toho, kdo vládl, měněny. Původní jádro znalostí bylo rozředěno do bezpočetných směrů, manifestováno v náboženstvích jako je Křesťanství, Islám, Židovství, Pohanství, Hinduismus…..Často je zničena pravda a to pomocí dogmat, mýtů a manipulační víry. Pohanství obsahuje více zbytků znalostí než Křesťanství, které je odsuzuje jako peklo. Vězeňští Strážci ze Čtvrté dimenze se nás snaží ochránit od znalosti, kdo jsme, jak jsme byli uvězněni a jak se můžeme dostat ven z vězení. Dostali nás do zmatení díky náboženstvím, faktům a jazykům. Byla to část jejich strategie.

V příběhu o Babylonské Věži je toto symbolicky popsáno :

„Ze začátku měli lidé na celém světě pouze jeden jazyk a užívali stejná slova. Jak se potulovali na Východě, přišli na pláň v Babylonu a osídlili ji. Mluvili jeden s druhým. „Pojďme a vezmeme cihly a vytvrdíme je. Postavíme město s věží, která sahá až k nebi a tak můžeme vytvořit něco pro sebe a nebudeme tak rozptýleni po celé Zemi“.

„Potom Bůh (mimozemšťan) sestoupil, aby si prohlédl město a věž, které lidstvo postavilo, a řekl: Nyní jsou všichni jeden člověk a mluví jedním jazykem. Je to však pouze začátek toho, co chtějí udělat. Brzo oni budou schopni dělat vše, co chtějí. Proto musíme sejít dolů a smíchat jejich jazyky tak, aby si nemohli vzájemě porozumět. A tak je Bůh rozptýlil po celé Zemi a zastavil budování města. Město bylo nazváno Babylon, protože tam Bůh smíchal jazyky všech lidí a odsud je také rozptýlil po celém světě“.

Křesťanství vidí tyto lidi ve velice negativním světle. Je to jen jedna část pravdy. Byli to rebelové proti kontrole. Po Atlantidě se jiné civilizace začaly vynořovat z reinkarnací Atlantského vědomí. Znalosti, které se tak předávaly skrze generace a mimozemské intervence, byly jak pozitivní, tak i negativní. Byla zde civilizace Sumer v Mezopotámii (nyní Irák). Sumer se stal částí Babylónské říše, v které se rozvinulo Židovství a Křesťanství.

British Inteligence Agency shromáždila rozhovory s více jak 1.800 lidmi, kteří viděli mimozemšťany nebo měli s nimi styk. Ve více jak 75% bylo svědectví postaveno na stejných výpovědích – jak jim ET vysvětlovali, že planeta Melchizedek existovala v našem solárním systému, ale Melchedizejci byli posedlí materiálním světem a tak zničili jejich přírodu. Nakonec explodovala po mnoha nukleárních testech. Vytvořil se tak pás asteroidů.

Podle příběhu elita z Melchizedeku unikla a osídlila před 5000 lety Zemi v oblasti Sumeru. Měli blond vlasy a modré oči. A.Hitler ji popisoval jako Arynskou Mistrovskou Rasu. To byli Bohové, kteří jsou popisováni v Sumerských tabulkách. Jejich znalosti používali při cenotvorbě nové rasy Zemských lidí – bílé rasy dneška. To symbolizuje příběh Adama a Evy a zákaz jíst ze Stromu poznání – je to symbol plánu držet lidi od pravdy, kdo ve skutečnosti jsou. Tak byla vytvořena rasa otroků a jejich tvorba pokračuje dodnes. Melchedizejci se stali známí jako Elohim v Bibli. Původní lidé na Zemi byli černí, červení a ostatní přírodní národy a ne bílá rasa, jak mnozí uvádějí.

Byly zde 2 hlavní zdroje Melchizedeků: ti, kteří se křížili mezi sebou kvůli zachování bílých vlasů a modrých očí – genetické čistoty. Ti žijí mezi námi, ale většina v podzemí. Druzí se křížili s jejich výtvory – lidmi – ale i ti se snaží křížit jen s určitými rodinami pro zachování podobné genetické základny. Jsou to rodiny Iluminátů, která zmanipulovala lidskou historii od dob Sumeru. Manipulace vede naší planetu po té samé cestě, jakou se dal Melchizedek. Podle svědectví je zde dalších 5 mimozemských ras, které chtějí pomoci Zemi a lidstvu a zlomit mentální vězení a odstranit manipulaci Melchizedeků. Jedna z těchto ras jsou „obři“ ve starých legendách. Možná to jsou bytosti z Čtvrté dimenze operující v naší frekvenci.

Je jisté, že Sumer byl počátek, kde byla tvarována lidská existence a kultura. Idea obětního beránka za naše hříchy je symbol ze Sumeru, kdy byl obětován beránek na oltáři a tak byly odstraněny lidské hříchy. Dnešní náboženství je recyklací starobylé víry a symbolických příběhů, které byly použity a překrouceny pod dohledem vědomí Vězeňských strážců. Jsou to stále ty samé příběhy pod jinými jmény. V Křesťanství je to Ježíš, Bel (Sumer), Dionýs (Řecko), Mitra (Persie a Řím), Osiris (Egypt), Quetzalcoatl (Střední a Jižní Amerika), Krišna (Indie)……Tento proces použití duchovních znalostí přes náboženství byl s cílem kontrolovat lidskou rasu.

Cokoli založeno na tomto světě je pro kontrolu znalostí. Zatímco náboženství užívalo strach, vinu a podvod a prodávalo je skrze svá učení zoufalým lidem a jejíž výsledkem byl velice úzký pohled na život a sama sebe, tajná síť vyvinula a předala pouze pár vybraným pokročilé informace. Dokonce i uvnitř našeho vězení jsou znalosti, které jsou ve zbytcích ukryty před většinou lidí. Je to však nesrovnatelné se znalostmi vně vězení, ale pořád ještě jsou dost pokročilé než ty, které jsou nám dovoleny vědět. Jestliže chceš manipulovat s lidmi, je nezbytné mít informace, které ostatní nemají. Jedno z prvních pravidel kontroly a manipulace je „Nedovol svým obětem znát to, co znáš ty“. Jedná se o esoterické znalosti. Ve slovnících je za definici esoteriky uváděno: ….filozofická doktrína míněna pouze pro iniciaci, ne všeobecně inteligentní, soukromá, důvěryhodná… Proto je držena od lidí.

Znalosti jsou používány tajnou sítí zvanou Bratrstvo. V něm probíhají iniciace podle starých mysteriózních škol. Má pyramidovou úroveň a každá vyšší úroveň obsahuje více znalostí než nižší. Nejvyšší úrovně jsou jen pro pár vyvolených, kteří manipulují se zbytkem. Znají, jak nás naprogramovat a daleko více než současná věda.

Toto hromadění znalostí však nebylo vždy děláno pro negativní účely. Když se křesťanství rozšířilo po celém světě, bylo zakázáno mluvit o jiných esoterických znalostech. Proto se předávaly skrze mýty a legendy. Znalosti jsou ve skutečnosti neutrální. Záleží na tom, jak jsou využity. Je to také jeden z důvodů, proč nejsou masově šířeny. Podle zákona, že vyšší úrovně znají více, jak nižší, Vězeňští Dozorci z Čtvrté dimenze znají více než vrchol lidské pyramidy manipulátorů. Znalosti jsou použity převážně k negativním účelům pod kontrolou Globální Elity. Členové této Elity jsou přímé inkarnace Vězeňských Dozorců nebo jejich mysl je jimi kontrolována. Jejich úsilí je centralizace moci. Jejich proces je velice pokročilý a globální úrovně díky moderní technologii. Jejich hra se jmenuje Nový Světový Řád. Snaží se představit světovou vládu, která bude kolonizovat ostatní národy. Svět centrální měny a banky, světové armády a mikročipové populace spojené přes globální počítač.

Tato idea je předávána od dob Atlantidy, možná i déle. Channelingové informace v chrámech Atlantidy jsou pravdivé. Civilizace, které se vynořily po Atlantidě, pokračovaly v iniciacích na různých úrovních znalostí. Mezi nimi byla Mysteriózní škola v Babylonu, Egyptě a Řecku, které schraňovaly jejich znalosti s velkým úsilím. Jakékoliv malinké znesvěcení a prozrazení bylo trestáno smrtí. Z těchto základů vznikla dnešní tajná síť. Tyto mysteriózní školy byly inspirovány negativními elementy z Čtvrté Dimenze a byly jimi kontrolovány skrze vědomí vysoce iniciovaných adeptů.

„Spojení všech Mysteriózních škol bylo přes tradice, které jim byly předány jako celé umění civilizace. Pocházeli od bohů nebo byly prezentovány, že jsou od nich – krátce řečeno byli to lidé s dalekosáhlými znalostmi. Byli to učitelé nevyvinutých ras…..“

"Tito ranní učitelé lidstva založili Mysteriózní instituce jako nejlépe fungující cestu pro instrukce nevyvinutému lidstvu. Duše se tak vyvinula na vyšší úroveň než v které je ta naše, protože byla řízena těmi, kdo věděli a nebyli narozeni zde na Zemi. Tyto znalosti lidstvo nebylo schopno vyvinout samo od sebe.“

Fragments Of A Faith Forgotten – G.R.S.Mead

 

Tato iniciace byla ze začátku negativní kvůli ambicím s lidstvem a později byla převzata s tímto vědomím. Velikou dominanci s negativní manipulací mělo Egyptské Bratrstvo od konce vlády faraóna Akhenatena, který zemřel okolo 1362 př.n.l. Přestěhoval se z Egyptského dvora do nového města El-Amarna a zde postavil Chrám Bratrstva pro esoterické iniciace. Když zemřel, jeho nástupce přestěhoval královský dvůr zpět do Théb, ale Bratrstvo zůstalo v El-Amarna a oddělilo se od státu. Během staletí se objevily další znalosti – např.od Katarů, kteří zničili mnoho katolických kostelů v Jižní Francii. Templáři po svém rozvoji (období Katarů) takticky odešli do ilegality a jejich vliv pokračoval až do dneška. Jsou součástí tajných organizací a mají stejný základ jako Kataři. Vzniklo mnoho tajných společenství (Maltézští Rytíři) ve všech kulturách. Arabské Bratrstvo Velké Lóže v Káhiře se stalo hlavní manipulátorem událostí.

Zaměření negativního Bratrstva je přesvědčit masy lidí, aby uvěřili starodávným nesmyslům, zatímco oni, jako manipulátoři si drží znalosti o přirozenosti a Tvoření a jak využít sílu mysli, zemské energetické pole a globální energetické sítě (energetické linie známé různými kulturami jako čáry, meridiány a dračí linie). Ale i privilegované iniciace také nezanechali čistotu informací skrze století. Do dnešních dnů pracují s pokroucenou verzí znalostí, ale i přes to jsou daleko pokročilejší v pochopení zákonů Universa než můžeme my najít v náboženstvích a ve výsledcích vědy. Největší nedorozumění negativního Bratrstva se vztahuje k síle lásky. Vědomí Vězeňských dozorců, které kontroluje mysl těch, kdo manipulují Bratrstvím, nerozumí lásce. Generují a konzumují negativní energie a nutí tak je produkovat lidstvem, povzbuzují je v tom. Pro toto vědomí je láska jak je česnek pro upíry. Bez lásky – energie, na které je Tvoření založeno – nejsou znalosti použitelné. Znalosti bez lásky je stav bytí, které stále kontroluje vyšší úrovně Bratrské sítě směrem ke Globální Elitě. Je to intelekt bez srdce a bez vyrovnané ženské části (síly).

Zbytky symbolů Bratrstva, které zůstaly do dnešních časů – pyramida, vševidoucí oko, svastika, beránek, obelisk a mnoho dalších. Obelisk je symbolem penisu Osirise, Egyptského boha. V legendě je, že byl roztrhán na mnoho kusů zlým Sethem (Lucifer, Satan, Ďábel….) a když se jeho žena snažila dát ho znovu dohromady, sebrala všechny kousky kromě tohoto jednoho. Tyto legendy jsou více než symbolické a obsahují přímé vědění.

Obelisk a penis Osirise je v příběhu symbol mužské energie, která dominuje ve světě skrze zaznamenanou historii. Všichni z nás, a Tvoření jako celek, jsme v hledání rovnováhy a harmonie mezi opozity – negativním a pozitivním, mužským a ženským. Je to Jin a Jang typ síly v Čínské kultuře. Když jedna síla dominuje, vzniká nerovnováha, která se manifestuje jako nevyrovnané chování. Transformace planety probíhá skrze vyrovnání těchto sil tak, aby sloužily, ale žádná síla nedominovala. Potlačení ženské energie mužskou, která přinesla mužskou dominanci. To nebyla a není náhoda, bylo to zaranžováno Vězeňskými dozorci. Harmonie a vyrovnanost ve všech věcech = celistvost. Celistvost = nekonečný potenciál. To je poslední věc, kterou by Vězeňští dozorci chtěli, protože takové lidi je nemožné kontrolovat. Místo toho se snaží o naší nevyrovnanost. Disharmonie a nevyrovnanost = oddělení od vlastního Já. Oddělení od vlastního Já = limitní potenciál.

Dvě hlavní nevyrovnanosti v nás a všeobecně ve vězení je negativní dominance a mužská dominance. Není zde větší manifestace mužské převahy než ta, která je obsažena v hlavních náboženstvích a v tajné společenské síti. Znovuobjevení ženské energie je rozhodující k harmonizaci Země. Nejde jen o feminizaci, ale o znovuprobuzení ženské energie v mužské formě, která by změkčila mužskou dominanci a jejich program. Toto znovuvynoření ženské energie je symbolizováno jako „návrat božství“.

Proto je vhodné, aby obelisk (symbol mužské energie) byl důležitý pro Bratrstvo celá století, protože to koneckonců bratrstvo, a ne bratr – a - sesterstvo. Tajná společenství jsou převážně s mužskou dominancí s vyloučením žen ze znalostí a rozhodujících pravomocí. Podívejme se např. na Zednáře. Takováto dominující organizace musí být nutně nevyrovnaná. Zednáři jsou jedna z nejdůležitějších tajných organizací, která je založena na struktuře a víře Bratrstva Mystických škol, jako jsou ostatní. Je to kult Vševidoucího oka, kult uctívání „bohů“ nebo „mistrů“ ze Čtvrté Dimenze. Tento zdroj manipulace stojí za Novým Světovým Řádem. Jedná se o fúzi starodávných esoterických znalostí, které se objevily z Babylonu, Egypta a Hebrejské Kabalistické školy. Vyšší úrovně Zednářů ještě uctívají „Boha“ nazývaného Jahbulon – Jah (Hebrejsky Jehovah), Bul (Babylonsky Baal) a On (Egyptsky Osiris).

Možná nejdůležitější úspěch Globální Elity – Bratrstva na cestě za světovou dominancí byla kolonizace Ameriky, země, známa dlouho předtím, než byla oficiálně „objevena“. V celé historii lidstva byly 2 úrovně znalostí, které operovaly na této planetě. Jedna byla veřejně vytvořena pro masu lidí a skrze ni bylo lidstvo manipulováno a probíhala kontrola myšlení, zatímco druhá je známa pouze pro menšinu, převážně na úrovni Elity Bratrstva. Konvenční příběh o objevení Ameriky je jeden takový klasický příklad. Historické knížky vyprávějí o Kryštofu Kolumbovi, který se v roce 1492 při plutí na západ domníval, že dosáhl Indie a Dálný Východ, jenž již objevil Marco Polo. On řekl, že „náhodou“ objevil Západní Indii (podle dnešní terminologie) a to se také domníval do své smrti. Poté John Cabot v roce 1497 se svým synem Sebastianem přistál u Severní Ameriky. Podle oficiální historie zde není spojitost mezi těmito dvěma událostmi. Ale pokud se na to podíváme hlouběji, je zde spojitost – znalosti držené Bratrstvem, které se předávaly tajně od dob Atlantidy.

Podle 33.stupně Zednáře Manly P.Halla se John Cabot skutečně jmenoval Giovanni Caboto. Narodil se v Ženevě, kde se také narodil i Kolumbus. Potom přešel do Benátek. Byl včleněn do tajemství Křesťanského Bratrstva přes Johanity, kteří měli velký vliv se svými esoterickými doktrínami na Templáře. Podle legend navštívil „Moudrého Muže z Blízkého Východu“ stejně jako Kolumbus. Kolumbus měl vlastní spojení s Bratrstvem. Jeho otec byl členem Bratrské větve – Řádu Krista. Kolumbus byl také zapleten do skupiny, která následovala ideje Danteho, který byl členem Katarů a byl iniciován Templáři. Kolumbus často nosíval háv, který byl spojován s Františkány. Jeho syn tvrdil, že jeho otec zemřel v takovém rouchu. Kněží ve starobylém Egyptském Bratrském Chrámu v EL-Amarna měli podobný zvyk jako Františkáni v Kolumbově době. To jsou pouze některé spojitosti Bratrstva. Kolumbův tchán byl členem Rytířů Krista. Bylo to skryté jméno Templářů. Po jejich likvidaci se zbytek usídlil v Portugalsku pod jménem Rytíři Krista. Zde začali s námořnictvím. Objevitel Vasco de Gama byl Rytíř Krista stejně jako byl Princ Henry Navigátor, Velký Mistr Řádu. Kolumbův tchán byl jedním z jeho kapitánů a zdědil mapy a tabulky, které Kolumbus použil při „hledání“ Ameriky. Červený kříž na bílém podkladě byl symbol Templářů. Byl zakázán Papežem v časech čistky. Kolumbovy lodě pluly pod tímto znamením. Leonardo da Vinci a Lorenzo de Medici byli vysoce postavení v Bratrstvu tajných společností. Ti podporovali Kolumba. To podporuje, že objevení Ameriky nebyla žádná náhoda. Mnoho objevitelů a kolonizátorů bylo členy Bratrstva. Věděli, co hledají, protože měli mapy světa předávané po tisíce let Bratrstvem od dob Atlantidy.

1513 Piri Reis vytvořil mapu znázorňující kontinent Antarktidu, která do té doby nebyla prozkoumána. Oficiálně byla objevena až za 300 let. Americká Airforce tvrdí, že tato mapa neuvěřitelně souhlasí s seismickým profilem vytvořeným Švédsko- Britskou expedicí v roce 1949. Svět byl zmapován daleko dříve než začala startovat nová civilizace. Kolumbus a Cabot objevili Ameriku z jednoho prostého důvodu: věděli, co je zde.

Kolonizace Ameriky, zvláště Severní Ameriky byl dlouho plánováno Novým Světovým Řádem. Sir Francis Bacon, Kancléř Anglický, byl členem Bratrstva ve vysoké hodnosti. Byl Velký Velitel Bratrského Řádu zvaného Rosecruciáni a byl velice zapleten do podzemních operací Templářských Rytířů. Předal znalosti tajně v kódech, které byly obsaženy v pracích například Shakespearea, které sám napsal. Shakespearovi hry jsou mýty. Bacon využil síť k povzbuzení ke kolonizaci Severní Ameriky.

Ne všichni členové Bratrstva měli negativní zaměření. Někteří byli pronásledováni těmi vyššími, protože chtěli pracovat pro dobro všech. Neměli ponětí o despotismu, který byl znám jen pouze některým. Skutečná agenda byla známa pouze Vězeňským Dozorcům ze Čtvrté dimenze, kteří byli zapojeni do konspirací po tisíce let.

V jeho práci, Nová Atlantida, Bacon vydal jeho vizi nového světa, v kterém je síla použita tajnou společností. Salomonovým chrámem. V vizi privilegovaná elita studuje tajnosti vědy a jedná jako neviditelná vláda, rozhodujíce o tom, co bude lidem řečeno a co ne. Vše zde je jako dnešní tajná manipulace událostí a informací. Je to cesta, jak může menšina ovládnout nás všechny. Ale Bratrstvo neví, že jsou ovládáni Vězeňskými dozorci, kteří jimi manipulují.

Jiné významné jméno v této periodě je Dr.John Dee, adept a oficiální astrolog Královny Elizabeth I. byl její neoficiální tajný agent a podepsala jeho zprávu 007. v jeho diáři, napsaném v Praze v roce 1586, popisuje střetnutí s „malým mužem“, jehož chodidla se nedotýkají země, který se přemísťuje v ohnivém oblaku a který vzešel do oblohy po „velkém pilíři ohně“. V Praze dal Dee Císaři Rudolfovi ilustrovaný manuskript, napsané v kódech, tvrdíc, že jej napsal Roger Bacon, Františkánský mnich, který svrhl kostelní autority s jejich ideami a názory. Obsahuje proroctví mikroskopu, teleskopu, auta, ponorek a letadel a víru, že Země byla koule. Všechna tato fakta byla předána ze 4.dimenze. roku 1912 tento manuskript bylo koupeno americkým knižním obchodníkem Wilfridem Voynichem a stalo se známým jako Voynův Manuskript. Stovky rostlin zde vyobrazených nikdy nerostli na Zemi. Mnoho tkanin pod mikroskopem zobrazují hvězdné systémy a konstelace. Je přesně vyobrazena Andromeda z úhlu, z kterého nemohla být viděna ze Země.

Dee byl Adept a chanellingový kanál velkých znalostí. Tvrdil, že komunikuje s andělem s kouzelnickou hůlkou. Znalosti držené v tajné společnosti byly velice pokročilé od těch, které masy lidí mohly znát. Znalosti o existenci Ameriky měla Čtvrtá dimenze manipulátorů, kteří vedli Kolumba a Cabota.

První stálé osídlení Angličanů v Severní Americe bylo založeno v Jamestownu ve Virginii v 1607. mezi nimi bylo mnoho členů rodiny Francise Bacona. Dále ji osídlili Španělé a Portugalci. Indiáni byli bez lítosti zotročeni a jejich kultura byla zničena. Tisíce osadníků vyplulo z Evropy a začalo pod taktovkou Bratrstva šířit křesťanství. Rozdělili se na protestanty a katolíky. Způsobili tím rozdělení a konflikt a vzrostla síla Papeže.

USA je klíčovou zbraní Bratrstva ve snaze po světové dominanci. Zednáři po Anglické civilní válce prošli změnami, zejména z počátku 1700. Do té doby jen ti, kteří stavěli budovy, mohli být členy Svobodných Zednářů. Od této doby začali se aktivovat spekulativní Zednáři. Je pravděpodobné, že Francis Bacon stál za touto transformací. Centrum Svobodných Zednářů byla Velká Lóže (vznikla roku 1717 v Londýně), která se stala známou jako Mateřská Velká Lóže Světa. Byla centrem Zednářské manipulace povzbuzující ostatní lóže založené v Evropě, v Britském Impériu a Americe. Mnoho jiných verzí Svobodných Zednářů byly představeny včetně York Rite a Scottish Rite Michala Ramseye (založeny na stejném základě jako Templářští Rytíři). Scottish Rite má 33 stupňů iniciace a dnes má ohromný vliv na politiky, ekonomy, armádu a strážní společnosti Británii, Evropě, USA a v ostatních mnoha zemích. New York byl pojmenován podle York Rite Svobodných Zednářů.

Bratrstvo plánovalo nezávislost USA vlády a Britské vlády. Neplánovalo však nezávislost na Bratrstvu. Povzbuzováni Mateřskou Velkou Lóží v Londýně, Svobodní Zednáři v mnoha koloniích Ameriky začali agitovat a intrikovat proti Britské vládě. Ekonomické krize byly inscenovány a použita byla také válka mezi Británii a Francií. V beznaději Britská vláda zavedla vysoké daně v Amerických koloniích. Byla to operace, která byla vytvořena a koordinována Globální Elitou, která byla opakována znovu a znovu. Síť v Anglii, jako v každé zemi, je tvořena klíčovými bankety, politiky a nejdůležitěji, jejich politickými poradci. Tajně ovládali události, které způsobili ekonomickou krizi v Anglii. Poté radily Britské vládě, že jediná cesta, jak se dostat z těchto trablí, je vybírání vysokých daní v Amerických koloniích. V tu samou dobu americká odnož Bratrstva vybičovala nepřátelství proti této akci a obratila jej do požadavku nezávislosti na Anglii. Ta samá síť manipulovala oběma stranami. Tak byly vytvořeny všechny hlavní války a revoluce.

„Mystické aliance mohou jednat pouze skrze tajné společnosti…..Jinak jsou neschopni. Postupně, jak potřebovaly, se rozdělily do odlišných skupin, které byly zdánlivě v opozici a někdy zastávaly opačné postoje v náboženství, politice, ekonomice a literatuře. Ale všichni jsou spojeni, ovládáni z neviditelného centra, kde je ukryta síla, která pohybuje veškerou mocí světa“.

Historie et doctrine des Rose-Croix
P.Sedir, Paris 1910


Opozice Amerických kolonií dovedla Britskou vládu ke stáhnutí nových daní, vyjma těch, které se týkaly čaje, ale hněv nepřestával. Bratrstvo nechtělo. Členové Lóže Svobodných Zednářů v Bostnu, vedená Junior Wardenem a Pul Reverem se přestrojila za indiány a hodila v přístavu do moře bedny s čajem. Byla to tazv. Bostonská čajová Party, v době večeře u domu Bradlee Brother, kteří oba byli členové Bratrstva. Tento moment byl začátkem války za „nezávislost“.

Vedoucí revolucionáři a ti, co podepsali Deklaraci o nezávislost v 1776 byli téměř všichni Svobodní Zednáři. Georgie Washington, první prezident USA, byl vysoce postavený Svobodný Zednář a jeho 2 generálové ve válce byli Zednáři. Z 56 mužů, kteří podepsali nezávislost, bylo 50 známých Zednářů. 17 prezidentů, kteří začali ve Washingtonu, byly členové Řádu. Druhý prezident John Adams patřil k tajné společnosti DRAKŮ, pojmenované po magnetických energetických liniích v Zemské síti. Studoval posvátnou geometrii obsaženou v energetické síti a věděl, jak tuto sílu využít.

Jeden ze zakladatelů USA byl Benjamin Franklin, první Velký Mistr Svobodných Zednářů z Pensylvánie. Stal se přítelem Sira Francise Dashwooda, kancléře Britského pokladu a zakladatele tajné společnosti Klubu Pekelného Ohně. Franclin se stal členem společně s Princem z Walesu. Cestoval do Francie agitovat francouzské Zednáře pro Americkou revoluci a dále i německé. Franklinovo spojení s francouzským Bratrstvem bylo velmi úzké a stal se tak členem Lóže San Juana a Devíti sester, která ve spojení s Velkou Orientální Lóží v Paříži spustily francouzskou revoluci v roce 1789. Franclin byl Velkým Mistrem Devíti sester.

Svobodní Zednáři manipulovali a vyhráli Válku o Nezávislost poté převzali kontrolu nad novými USA. Oni a ostatní Bratrstvo nikdy nepřiznali tuto kontrolu. Jak vhodné potom bylo, když zakladatelé si vzali jako symbol Velkou pečeť USA, která zahrnovala symbol klasického Bratrstva (Vězeňští dozorci). Ten sahá zpět až ke starodávnému Egyptu společně s pyramidou a vše-vidoucím okem. Tento symbol jsou vlastně 2 Latinské fráze – Anuit Coeptis a Novu Ordo Seclorum (hlásající narození, tvorbu nebo příchod z Nového Řádu Věků). Jinými slovy vytvoření Nového Světového Řádu. Vytvoření USA byl obrovský krok k centralizaci globální síly. Rozhodnutí dát symbol pyramidy/Nového Světového Řádu na dolar bylo realizováno členem 33 stupně Svobodných Zednářů – Franklinem D. Rooseveltem v roce 1935. Socha svobody je dalším symbolem, který byl dán Americkými Svobodnými Zednáři za součinnosti Francouzského Velkého Zednářského Řádu Orientu.

Po válce bylo dále těsné spojení Anglie a USA a to přes tajné společnosti a vládnoucí rodiny. Americká válka za Nezávislost byla první ze série“lidských revolucí“, které byly vytvořena a podporovány Bratrstvem. Pod vlajkou svrhnutí monarchie bylo nastoleno jiné diktátorství nazývané komunismem, fašismem nebo měkčeji – demokratismem, který byl a je vládou Elity.

Souhrnně: pyramidální struktura lidské společnosti byla vytvořena pod vlivem a taktovkou negativních manipulátorů ze Čtvrté dimenze – Vězeňských dozorců. Ti kontrolují z vrcholu pyramidy GLOBÁLNÍ ELITU. Ti manipulují s nižšími úrovněmi pyramidy – politiky, bankéři, průmyslem, obchodem, médii, armádou…… Každá nižší úroveň neví, co zná úroveň nad ní a nikdo z nich neví, co znají Vězeňští Dozorci. Je to manipulační ráj, kde většina lidí neví, jakou částí jsou a jaký bude finální cíl. Je to manipulace slepé lidské masy.

     

Citát: Převzít odpovědnost znamená převzít kontrolu nad těmi částmi života, které můžete sami ovládat, a nesnažit se ovládat to, co pod vaši kontrolu nespadá.

 

 

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-a-pravda-te-ma-osvobodit/zrozeni-bratrstvi.htm