David Icke – A pravda tě má osvobodit

Část šestá - Jsme vězenští dozorci

  

Svoboda se může zdát tak daleko, když čteme o globální manipulaci. Ale naše myšlenky jsou naše svoboda. Jestliže se odhodláme odstranit globální diktátorství – a my to uděláme – bude to realizováno skrze to, co si myslíme o sobě a co cítíme. Kdo jsou Vězeňští dozorci, kdo systematicky nás odvádí od naší vnitřní pravdy a nekonečného potenciálu?

Jsme to my sami.

Společnost a jak je organizována, je obrazem našich myšlenek. Jestliže cítíme strach, vinu, odmítání sama sebe a nenávist, chceme aby ostatní za nás převzali naši vlastní odpovědnost. Jestliže cítíme lásku, respekt a odpuštění pro sebe a ostatní, toužíme tak znovu převzít kontrolu nad naší myslí a zodpovědností. Potom společnost bude vyjadřovat tyto myšlenky. Odpovědi jsou v nás. Nemoc je výrazem, jak přemýšlíme o sobě a jak se sami cítíme. Všechno, co se děje ve tomto fyzickém světě, je výsledkem naší myšlenky nebo myšlenek. Jestliže změníme myšlení, změníme fyzický svět. Vnitřní revoluce předchází revoluci vnější. Země je zrcadlem lidské mysli.

Podívej se na svůj svět a na svůj život. Díváš se na to, co si o sobě myslíš v jádře svého bytí. Je jednoduší obviňovat druhé za to, co se nám děje. Ale my přitahujeme tyto zkušenosti a odpovědi leží uvnitř nás, ne vně. Absorbujeme magnetickou energii z kosmu a vyšších úrovní nás a vysíláme tuto energii skrze nás – skrze čakry. Jak projde energie skrze nás, vytváří naše energetické vzorce. Ty přesně odráží náš emoční, mentální a duchovní stav bytí. Pomocí těchto vzorců podvědomí vytváří fyzickou repliku sama sebe před našima očima – v lidech, místech a zkušenostech, které odráží pojetí sama sebe. V každý okamžik vrháme kolem nás magnetickou podobu toho, co si myslíme sami o sobě. Jde o tvorbu naší reality pomocí magnetické přitažlivosti zkušeností k nám, které korespondují s našimi vzorci. Jestliže si myslíš, že budeš pořád chudý, je to vlastně magnetický energetický vzorec, který kolem sebe vrháme. Ten přitahuje chudobu na základě, že stejné přitahuje stejné. Podívej se na sebe a na většinu lidí, které znáš. Pozoruj, jak mnoho negativních tvrzení vytváříme. „ Toto nedokážu udělat“, „To nikdy nesvedu“. Běžné tvrzení je : Nejsem dost dobrý! Jako výsledek toho je, že dosáhneme málo, protože to vlastně očekáváme.

Je to do jisté míry nepochopitelné, protože díky náboženství a vzdělání (médiím) jsme zaplaveni prohlášeními  jsme hříšní, méněcenní. Jestliže jsi žena bez perfektního těla, jsi méněcenná. Jestliže jsi plešatý muž, jsi méněcenný. Jestliže pracuješ v továrně jsi v porovnání s někým, kdo je v kanceláři, méněcenný. Jestliže jsi se narodil rozvedeným rodičům, jsi méněcenný v porovnán s tím, kdo má rodiče (často jen oficiální). Je to nekonečný seznam toho, když se vymykáme většině a proto se považujeme za méněcenné. Je to past, ale lidem je to říkáno od dětství. Je to ve skutečnosti nejvíce silná a efektivní myšlenková manipulace, kterou zde odkrýváme. Pokud je nám to řečeno od druhých – „lepších“, vysíláme magneticko – energetické pole do fyzické reality a tím vytváříme to. Takovýmto způsobem je držena naše mysl a náš svět těmi, kdo ovlivňují naši realitu. Jsme pod kontrolou všech ostatních a ne svoji vlastní.

Často jsou ženy napadány svými manžely, rozvádějí se s nimi, aby si našli zase ty samé typy. Ženy přitahují potrestání. Muži reflektují jen to, co si o sobě ženy myslí, protože každý, kdo představuje nenávist a násilí k ostatním, je vnější projekcí nenávisti sama k sobě. Oběti jsou pouze zrcadla toho, co si lidé myslí o sami sobě. Výsledek těchto dvou vnitřních nerovnováh je to, že jsou k sobě přitahovány jeden k druhému navzájem – žena (která má nízké sebehodnocení a vnitřní víru, že si zaslouží potrestat) přitahuje muže (toho, kdo si přeje potrestat druhé). Vše je uskutečněno skrze přitažlivost dvou magnetických „aur“. Když jeden násilnický vztah skončí, žena si jednoduše přitáhne druhý dokud není příčina odstraněna.

Rodinné spojení je zdůrazněním výše uvedeného. Bez ohledu na příbuznost ti, co zlomí mentální a emoční dominanci svých rodičů, byly ovlivňováni masivně v dětství. Z větší části to vlivy negativní. Naše převažující zdroje informací v prvních rozhodujících rocích našeho fyzického života jsou naše rodiče. To, co nám řekli o světě je reflexí co, si myslí sami o sobě. Sami jsou produkty jejich vlastní výchovy a toho, co si jejich vlastní rodiče mysleli o sobě. Jestliže naši rodiče a prarodiče měli negativní představy o sobě a svém potenciálu, pravděpodobně nám je předali. To nebylo zlomyslně a vědomě, ale nepochopením. Každá generace obětí vytváří nevědomky další generace obětí. Ale my nemusíme toto udělat. Cyklus může být zlomen a to je také důvodem, proč jsme zde. Přišli jsme odstranit limitaci a podmíněnost předanou našimi rodiči, zlomit tyto vzorce a předat našim dětem štafetu svobody.

Jak sílila myšlenková kontrola a lidské rozdělování podle tříd, práce, sexu, barvy pleti a víry, byly děti v tomto směru vychovávány a jejich dětství se stávalo extrémně negativní. Jestliže jsi žena, jsi vedena k tomu, aby jsi sloužila muži a přizpůsobila jsi se v mužském světě. A co tvoje vlastní kariéra? Žena stojí v stínu muže, to je její realita a tu přitahuje a zároveň tvoří. Pokud se narodíme v chudobě a do prostředí nezaměstnanosti, je snadné vidět, že jsme tím pronásledováni a že život bude vždy takový. Věříme, že z tohoto cyklu není úniku. A to se stává naší realitou. Neočekáváme, že unikneme z těchto podmínek a tak vlastně vytváříme to, co očekáváme. Je to stejná situace jako nelidské vyvlastňování v Africe, Ásii, Střední a Jižní Americe. Děti, kteří se narodí do těchto podmínek věří, že život má takový být, protože neznají nic jiného. Zdědí a předají názor, že Západ je bohatý a oni chudí a tak to vždy bude. Výsledkem toho je, že jsou chudí a vykořisťováni, protože to je vytvořená magnetická realitu, kterou přitahují. Když si vytvoříme myšlenkovou skladbu, vytvoříme fyzickou realitu a to je to, co dnešní manipulátoři využívají.

Nyní se podívejme z pohledu Globální Elity. Děti z klíčových rodin na vrcholu pyramidy jsou vychovávány, že nejen budou vždy bohatí materiálně, ale jsou programovány věřit, že se narodili ke kontrole tohoto světa a tak že jsou toho hodni.  A tak zde opět platí: čemu věříš, to přitahuješ do svého života. Je to energetický vzorec, který vysíláme do světa a přitahujeme stejné zkušenosti a příležitosti, které se poté manifestují. Tak vytvářejí i pro ostatní lidi pocit méněcennosti a pak mají nad jejich životy kontrolu. Jedna reality dominuje druhé a to není tak těžké pochopit proč. Samozřejmě, že postoj Globální Elity, kteří říkají, že jsou představitelé správné moci, odráží nevyrovnanost mezi nimi, málo sebelásky a málo respektu sama k sobě. Tento nedostatek promítají ven jako nedostatek lásky a respektu k ostatním. Jsou to ve skutečnosti nešťastní a nenaplnění lidé, kteří si to kompenzují kontrolou a dominancí. A tak to jde celá desetiletí. A tak, pokud si myslíme, že jsme povoláni ke kontrole, najdeme si lidi, kteří se cítí bezcenní a kteří potřebují od druhých dohled. Ti jim říkají, co si mají myslet a dělat. Pán a otrok vytvářejí jeden druhého.

Najdou se však mnozí, kteří tvrdí, že toto nemůže být pravda a že mají důvěru v dosažení všeho, čeho chtějí nebo ve své vítězství v čemkoliv. Ale nikdy toho nedosáhnou. Dalece od toho, co cítíme vevnitř sama sebe, používáme slova, abychom zakryli to, co se děje v nás. Jsou jako kuřáci, kouřem zakrývají vlastně sebe a svoji pravdu. Slova mají pouze reálnou sílu, když věříme v to, co říkáme. To je důvodem toho, když 2 lidé mají stejnou řeč a jeden sklidí ovace a ten druhý zdvořilostní potlesk. Jestliže pravdivě vyjadřujeme svoje pocity slovy, říkáme, to, co cítíme, potom slova projektují energii enormní síly a pak je jednota mezi kombinací slov a naším vnitřním já. Jestliže někdo čte slova profesionálně a kompetentně, ale bez vcítění do nich celou svou bytostí, potom potencionální síla v těchto slovech nebude. Můžu říci, že jsem černoška. Je to tak jednoduché říci. Ale já tomu nevěřím, protože jsem běloch. Slova jsou jen slova. To nejsou slova, která vytváří naší realitu, ale to, co vychází z našeho vnitřního, multidimenzionálního magnetického já. Vnitřní bytí nepotřebuje mysl a slova k tomu, aby se promítalo do fyzické reality.

Nový Světový Řád je přirozený výsledek každé generace, která nepřevzala zodpovědnost a svůj potenciál. Kolektivní mysl lidstva je suma veškerých lidských myšlenek. Cokoli dominuje v lidské mysli, dominuje i v kolektivní lidské mysli a to vytváří globální magnetickou realitu. Jestliže dominující myšlenkové vzorce v kolektivní mysli včetně touhy po někom jiném převezmou odpovědnost za naše životy a zaměří se na všechno, co my nechceme dělat, potom vzniklé magnetické vzorce budou vytvářet kolektivní globální verzi toho všeho – síť nazývanou Novým Světovým Řádem. Ta bude přitahovat nevyrovnané energetické pole Globální Elity, která tak vyplní tuto realitu. Globální Elita je kolektivní ekvivalent dominujícího manžela, který říká své ženě, co musí dělat a co si musí myslet. A tato žena bude přitahovat k sobě muže této verze a tak pokračuje zachování těchto vzorců. Takové manželství je mezi kolektivní myslí a Novým Světovým Řádem. Je to náš výtvor.

Jsme Globální manipulátoři, protože lidé, kteří jsou identifikováni v této knize jsou globální reflexí, zrcadlem toho, jak se manipulujeme navzájem. Rozhlédněme se, jak manipulujeme lidi pomocí strachu a viny, abychom dostali, to co chceme. Často to děláme bez uvědomění si toho, protože se to stalo součástí lidské psýché. Globální Elita to samé dělá jen na globální úrovni. Podívejme se, jak lidé hrají na obě strany v rodině nebo byznyse, aby dostali to vytoužené. Elita dělá to samé pouze ve větším měřítku. Reprezentují sumu lidského chování v této vibraci, kontroly a dominance, které milióny lidí používají v jejich vlastních denních životech. Když milujeme, respektujeme a odpouštíme sami sobě a druhým a když převezmeme zodpovědnost za svůj život, vytváříme takovou realitu kolem sebe a ta vytváří zase světovou. Nový Světový Řád centralizovaného diktátorství potom nebude moci existovat v takových podmínkách. Pokud změníme myšlenkové vzorce, pak se přirozeně změní vše ostatní.

Je mnoho myšlenkových vzorců, které dohromady vytváří naše vnímání sebe sama a naší vnější fyzické reality. Jak myslíme nyní je souhrnem našich myšlenkových vzorců, našich vnitřních odmítnutí, zranění, strachů a vin, které jsme drželi z dřívějška v našich životech a minulých inkarnací, některé sahají až do jiných realit. Jestliže tvůj život dnes neodráží způsob, jakým vědomě myslíš, může to být z mnoha důvodů. Jeden z nich může být, že držíš vzorec z minulosti, kterého si nemusíš být vědom. Jak je můžeš poznat? Podívej se na svůj život. Ten odráží, co se děje uvnitř tebe. Jaký je tvůj přístup/postoj k sama sobě, takové přitahuješ současné zkušenosti.

Pouze s naším podvědomím vytváříme přítomnou realitu, reflexí sama sebe, kterou takto můžeme identifikovat, kterou si neseme hluboko v naší psýché. Mnoho lidí v dnešní době Velké Transformace Země a lidské rasy prochází mnoha negativními zkušenostmi, které většinou zasahují emoční úroveň, kde je naakumulováno mnoho z minulosti. Ačkoli se to nezdá v dnešní době, je tento proces skutečně pozitivní. Udržuje nás tento proces v příležitosti spatřit naše vnitřní já a nechat odejít bolest a tíhu minulosti. Nedokážeme žít radostně nyní, protože „nyní“ je zavaleno harampádím minulosti a strachem z budoucnosti.

Dvě další síly, které vytváří naší současnou přítomnost působením našich vnitřních vzorců je naše touha sloužit Zemi a lidské rase a spojit je s astrologickými vibracemi, které denně cítíme. Přicházíme se specifickým úkolem vytvořit příspěvek k zlepšení života na Zemi. Milióny lidí na Zemi nesou přeprogramování vzorců, které nám pomůže. Někdy takoví lidé nevědí vědomě, co chtějí zde udělat, ale vždy budou následovat vzorec z jejich vyššího vědomí, který je bude přitahovat do zkušeností potřebných ke splnění jejich zvoleného úkolu v této inkarnaci. Astrologické faktory jsou součástí inkarnace lidí. Planety jsou převaděče vysílající vzdálené vibrace. V závislosti na tom, kde jsou ve vztahu k Zemi, různé planetární vibrace nebo jejich kombinace jsou více silné v různém období a v různém účinku na tuto planetu. Máme sice svobodnou vůli, ale dispozice určené planetami jsou více pravděpodobné k jistým typům událostí.

Při narození absorbujeme energetické vzorce v atmosféře našeho místa narození. Ta odráží pozice planet v ten daný moment. A jak planety pokračují na své pouti nebem během našeho života, jsme jimi zasahováni mnohdy různými cestami v závislosti na různém čase a místě narození, protože náš vnitřní vzorec je rozdílný. Dobrý astrolog může pravděpodobnost efektů na jedincův život předpovědět. Kdy a kde se narodíme není náhodné. Pohyb planet a změny vibrací Země jsou spouštěči efektů na nás každou sekundu. Ukazuje na proces synchronizace naší DNA s planetární DNA.

Je zde mnoho jiných faktorů, které vytváří a působí na naše vnitřní energetické vzorce a následně tak vytváří naší fyzickou realitu. Ale to, co nás vede a má na nás ten největší vliv je láska, odpuštění a respekt sám k sobě. První krok k neprogramování našich myslí z manipulace Globální Elity, je dovolit si a následovat to, čím jsme, jak myslíme a cítíme, co doopravdy jsme. Žádná verze robotů, ale skutečnost toho, co jsme.  

Odprogramování mysli

Zvětšující se počet lidí se odprogramovává z mentálního diktátorství, ale pořád je to malé množství. Každou minutu absorbujeme bez otázek zprávy z médií, náboženství a „vzdělávacího“ systému společně se zděděnými „hodnotami“, které jsou navrženy pro vytvoření dogmatického vězení v našem vědomí. Zejména náboženství a jiné systémy manipulace jako psychologický fašismus. To vede naši mysl do stavu rigidního nepřítele místo, aby byla naším pružným přítelem.

Zanechání dogmat je klíčem. Nezáleží, jaké dogma může být. Bude to protiklad, který je výzvou. Dogmata nás přivedly do konfliktu podle scénáře – rozděluj a panuj. To je také důvod, proč bylo stvořeno náboženství a politické strany. Dogmatické Křesťanství je stejně důležité jako dogmatické Muslismus nebo Hinduismus.

Potřebujeme dva do tanga a dva k boji. Vytvářením extrémů a her jeden proti druhému byly vytvořeny efektivní zbraně v kontrole Vězeňských Dozorců v tomto fyzickém světě. Navíc mnoho lidí, kteří se chovají diktátorsky a autoritativně, si to ani neuvědomují. Jsou tak přesvědčeni o správnosti svého chování, že přesvědčují ostatní o své víře a užívají banner s nápisem „svoboda“. Mentální diktátoři nevypadají jako Hitler nebo Stalin. Mohou stát v zákopech, jít v průvodech za svobodu nebo sedět kolem svíčky v Glastonbury.

Zoufale potřebujeme se znovu ponořit do ženské energie na této planetě, ale ne rozšiřovat další dogmata. Není tím myšlen ženský šovinismus. Mnoho homosexuálů vyžadují zrovnoprávnění a pořádají kampaně proti utlačování. Budou však kolektivně vtahovány do těchto událostí, dokud tak budou jednat. Je to vytvářením oboustranných extrémů. Jsou to vlastně dogmata v naší mysli. Chceme méně násilí v televizi, ale tresty za vraždy jsou stále tvrdší. Už chápete? Žijeme v extrémech, které jsou nám vytvořeny.

Rozdíl mezi diktátorstvím a svobodou je v respektování práv druhých. Nesouhlas a harmonie nejsou rozpory, jestliže respektujeme jiný pohled ostatních. Musíme respektovat to, co si ostatní myslí a v co věří. Někteří mohou věřit, že mikročipová populace je velká a báječná myšlenka. Potřebujeme mít na vědomí, co si myslíme my, když mluvíme o svobodě. Buďme pozorní, když někdo mluví o svobodě pro všechny, sledujme různá hnutí. Jinak budeme jimi manipulováni do starých dogmat a programů. 


RADIKÁLNÍ ROBOTI

Tak jsou pojmenování ti, kteří jsou uzamčeni v myšlenkových vzorcích snahy být „Levicový“ nebo také „ Radikálové“, kteří vytvářejí levo-pravicové spektrum domnělých politických protistran. Tento myšlenkový vzorec je pohled na život, kdy zvažuješ, na jaké straně žebříku jsou všichni ostatní. Jsi buď levicový nebo pravicový. Pro ně neexistuje být něco mezi. Je to tak jednoduché členění. Levice je dobrá a pravice špatná. A ty musíš být na jedné straně. Je to myšlenkový vzorec, který mluví o svobodě, kterou zároveň upírá druhým. Je to jiná forma nepružného mentálního diktátorství, které do svého pojetí svobody vkládají svá dogmata. Radikální Roboti jsou manipulátoři snů. Vyzvat k revoluci proti fašistickému státu. Tak byla zaranžována Francouzská revoluce nebo revoluce v Rusku. Milióny lidí bylo zavražděno ve jménu lidského práva a jedna tyranie byla vyměněna za jinou. Radikální roboti se svoji vibrací nevnímali, že ta samá síla, která kontroluje a ovládá jejich oponenty, ovládá také je. Jsou to pěší žoldáci Globální Elity. Záměrem je ignorovat a opovrhovat posly, kteří skutečně chtějí otevřít mysl, aby lidé viděli důkazy manipulace.

Mějme se na pozoru před různými hnutími jako např. Stranou Zelených. Jsou na kolektivní úrovni pouze jiným pramenem Elitní sítě myšlenkové kontroly a podvodu na sebe sama. Smutná věc je, že si to neuvědomují. Svým hnutím znečišťují volnou energii. Jejich hierarchie v jejich anti-hiearchii je výrazem rozhodnutí, co je potřeba slyšet a co je vyslyšeno. Stávají se tak jinou částí Radikálních Robotů, kteří mluví o svobodě, ale odmítají ji žít.

Další formy robotizace jsou noviny, které vyjadřují názory na ty, kdo nezapadají do jejich vhodného rámce. Každá nová generace je lákána do sítě a uzamčena do robotizujících myšlenkových vzorců, které nejen vytvářejí život snadnější pro manipulaci. To je přivádí k stěží jak jedno- dimenzionálnímu pohledu, který uzavírá jejich vyšší vědomí. Jde o jinou formu mentálního vězení.

Je to reflexe myšlenkových vzorců Globální Elity. Elita manipuluje myslí zdůrazněním některých informací a potlačení nebo ignorování zbytku. Tak to dělají roboti. Tvrdí, že jsou proti rasismu, ale ve skutečnosti jsou pouze proti nepoliticky správnému rasismu. Jestliže tvrdíš, že jsi proti rasismu, tak tím by jsi měl mínit rasismus celkově. Nevidět žádnou rasu jako podřadnou. Jinak je to nemocný pohled na sebe sama a svůj život, který je v našich rukou. Naše mysl, naše vědomí se inkarnuje do nekonečných fyzických těl a životních situací, bílých, černých, Arabů, Židů, do všech. Odsoudit někoho kvůli genetice je hluboké nedorozumění.

Jaké jsou rozdíly mezi rasisty a nacisty? Mezi japonským časopisem Marco Polo a Hitlerovými médii proti Židům?

Myšlení Radikálních Robotů je mix naivity a ignorance. 2.světová válka je příkladem manipulace kolektivní mysli stovky miliónů lidí, kteří jak roboti bojovali jeden proti druhému. Pravicový roboti jsou stejní jako radikálové, mají však stejnou uniformu. Radikální roboti jsou přesvědčeni o své morální čistotě a pravicový roboti o své čistotě krevní linie.

 

 


NEW AGE – nebo přepracovaný OLD AGE?

Nepružnost a zatuhlost myšlenek je patrno ve všech oblastech „alternativního“ myšlení a životních stylů včetně známého New Age. Věří v reinkarnaci a snaží se toto dogma dostat do ostatních lidí. Je patrný obrovský rozdíl mezi tím, jak mluví o svobodě myšlenek a realizaci svobody a jak se tím řídí. Navenek to vypadá jako nové myšlení, ale je to pouze vytažení a oprášení starého způsobu myšlení. Musíme být velice opatrní na „nové myšlení“.

Jeden ze základů New Age myšlení je naléhat na lidi, aby ignorovali, co jim může svět říci a více následovat, co cítí jejich srdce a intuice. Potom jim vysvětlí, co cítí a co jim napovídá srdce a co by měli podle toho dělat. To není bráno jako návrh, ale jako příkaz. V případě, že tomu není, je to prezentováno jako „sejití z cesty“. To však není sejití z vaší cesty, ale z cesty toho, kdo ji určil. Co je správné pro jednoho, není dobré pro druhého.

Když se podíváme na jakoukoli organizaci nebo hnutí, nezvratně sledují stejný vzorec. Jako první se objevuje otázka po našem status quo a otázce víry. Poté ve světle nových informací a zkušeností upevňují a převracejí původní víry do dogmat, z kterých se stává status quo nových generací. Tyto dogmata jsou poté odmítnuta jako stará a nahrazena „novými“. Tato hnutí tak přestávají být pozitivními změnami a stávají se blokem změn. Např. Hnutí Zelených. Jedním z důkazů zmatečnosti hnutí New Age bylo Ashtar Komando, které údajně přišlo vzít vyvolené a zachránit je před zkázou. Tak navázali na příběhy o Mesiáši, který zachraňuje „dobré lidi“. To vše vytváří jiné formy závislosti, jiný rigidní systém víry.

Mítinky a workshopy jsou dobré, když nechávají volnost v myšlení a svobodnou vůli. Ale ti, kteří se představují jako světoví učitelé, Maitreya, Kristus, na ty bychom si měli dát pozor. Jsme sami sobě léčiteli, jsme všichni součástí celku a nemáme se tím vyvyšovat nad ostatní. Jakmile jsme chyceni do rigidního systému, budeme drženi z nekonečných vibrací poznání. Držme svoji mysl a srdce svobodné od jakýchkoliv dogmat.


 

KŘESŤANSKÝ PATRIOTISMUS

Fenomén těch samých myšlenkových vzorců jen v jiných barvách je mnoho oblastí konspirativního vyšetřování. To sestává z mnoha zástupů lidí a pozadí. Vše je postaveno na dogmatech a iluzi svobody. Otázka, která se nabízí, když někdo mluví o svobodě je: Svoboda jaká? Všichni mluví o svobodě. V USA zejména o Novém Světovém Řádu, jehož základem by měl být křesťanský patriotismus. Je to myšlenkový vzorec, kdy lidé věří, že všechny problémy vznikly odklonem od Křesťanství a uzdravit společnost je možné jen vytvořením patriotického křesťanského národa. To však je podvodný záměr. Ten samý patriotický křesťanský národ zničil bez milosti civilizaci amerických národů, které žily na kontinentu tisíce let. Vnutili jim svoji víru a ostatní odmítli. Začíná další etapa manipulace, chtějí se na svět a život dívat bez šedi a stínů. Pokaždé, když se objeví takový tip myšlení, je blízko manipulace. Sekty jsou formou tyranie prezentované jako svoboda. Jestliže jsme chyceni do pasti dogmat, vyskakujeme z pánve přímo do ohně. Musíme selektovat, co přijmeme, protože nikdo nemá všechny odpovědi.

Proces personální selekce není něco povzbudivého, ani mnohdy srozumitelného. Myšlenkové vzorce Radikálních Robotů věří, že když přijmete nějakou informaci od druhého nebo skupiny, musíte definitivně souhlasit se vší, co hlásají. Je potřeba se na informace, které přicházejí od ostatních lidí, nezaujatě podívat a ne je bezvýhradně přijmout. Oni nám vytvářejí náš vlastní pohled na život. Tím jsme zablokováni ostatním informacím z jiných zdrojů. Informace se vstřebávají ne podle pravdy, ale podle zdroje, z kterého pochází a to je chyba. Pokud nejsou informace správné a vhodné politickému ovzduší, jsou okamžitě odmítnuty jinými myšlenkami.

 

 


A CO JE TEDY SVOBODA?

Každý říká: já vím nejvíce. Následuj mě. Ale svoboda je právo každého sledovat cestu, kterou cítí jako správnou a respektovat právo ostatních sledovat odlišné cesty. Mnoho času trávíme tím, že ostatním vnucujeme svoje názory a pohledy na svět. Je to výzva pro nás nechat ostatní jít svoji vlastní cestou. To však předpokládá přepnout na jiné postoje. To znamená dovolit lidem věřit ve věci, s kterými nesouhlasíme a podporovat jejich právo hovořit o těchto názorech otevřeně bez potlačování. Potřebujeme si sami začít věřit. Když někdo nám říká něco, s čím nesouhlasíme, okamžitě to odmítneme. Je však potřeba zůstat otevřený. Můžeme si potom vybrat, čemu chceme věřit. Vědomosti máme slučovat a ne stát mimo ně.

Předchozí století nás vedly do nerovnováhy porozumění lidské rasy, protože jsme podřízeny nerovnováze – jednostranné informaci. Pravda k nám nepřichází zabalená v balíčcích jako socialismus, fašismus, Křesťanství nebo New Age. Potřebujeme hledat všechny informace a z nich vybírat ty, podle našeho srdce. Většinou nám však je nabízena jednostranná svoboda, jeden pohled na realitu. Ostatní je špatné a je podle různých učení hříšné.

Toto je rozhodující pro proces odprogramování. Nemůžeme být svobodní, pokud nedovolíme ostatním být svobodný. Potlačení osoby nebo zvířete je potlačování nás všech. Jen když nemáme touhu vkládat naše názory do ostatních a když oslavujeme různorodost myšlení a životního stylu, který jsme si svobodně vybrali, pak můžeme mluvit o tom, že programovací stroj Elity je zlomen a nemá na nás vliv. Ale ne nikdy dříve.

 

 


POULIČNÍ MOUDROST

Když lidé začnou zmírňovat jejich nepružné myšlenky a reakce, vliv denního programování se v nich začíná rozpouštět. Začínají vidět myšlenkovou manipulaci, kterou jinak ve svoji rigidní mysli nemohou rozlišit. Toto mentální zapnutí je otevřeno každému bez ohledu na to, jak jejich mysl je nerozvinutá. Stane se to okamžitě, když se pro to rozhodneme. Skenujeme informace a vybíráme ty vhodné, které cítíme za správné, a pak je kompletujeme do vhodné formy podle naší vyvíjející se pravdy. Když se nás někdo zeptá, co si myslíme a v co věříme, neumíme odpovědět. Nejsme levicoví ani pravicový a ni střed. Nejsme víra. Jsme právě jen my. Nemůžeme vše opatřit nálepkou. Odmítneme být tažní holubi, protože se neustále vyvíjíme a hledáme. Když lidé používají nějaký „ismus“, je to vlastně druh mentálního vězení. Otevřená mysl není naivní mysl. Úplně obráceně. Odprogramování vyžaduje neustálou selekci toho, co přijímáme každou minutu skrze média a ostatních zdrojů.

Jestliže chcete udělat něco kontroverzního, používáme násilí jako formu protestu. Stávky, demonstrace. Kdo potom vyhrává? Policie a stát. Demokracie. Jsme nazváni extrémisty. To není ta správná cesta.

 

 


CÍTĚNÍ A LÉČENÍ

Snad více důležité než myšlení o sobě je vlastní cítění. Ve středu hrudi máme centrum cítění nazvané srdeční čakra nebo-li srdeční vír. Odsud vyjadřujeme lásku. V hrudi máme také čakru – solar plexus, v které instinktivně cítíme, jestli je něco správné pro nás. Nepotřebujeme slova nebo vysvětlování, cítíme to. Je to naše intuice, která k nám hovoří. Naše intuice je spojením s naším vědomím. Pokaždé, když jsme postaveni před volbu mezi tím, co si myslíme a co nám napovídá intuice, měli bychom dát na intuici. Ta nás vede na místa, která si neumíme rozumově vysvětlit. Mysl je spojena s programováním, intuice ne. Mnohdy nám intuice říká, že naše myšlenka není správná. Intuice není podřízena tlaku okolí, protože je spojena s vědomím a znalostmi, které jsou mimo manipulace fyzického světa. Intuice se začíná silněji ozývat u těch, kteří se probouzí a uvědomují si. Je to průvodce budoucnosti. Ne vždycky nás povede tam, kam rozumově chceme, ale tam, kde potřebujeme být pro náš vývoj a evoluci planety.

Je to nejvíce intuice, která nám pomůže hledat správnou cestu mezi všemi zmatenými, na které nás dostávají zmatené představy a vzkazy, manipulace našich očí a mysli každý den. Když se centrum cítění stává více senzitivní, začneme instinktivně cítit, že je něco špatně nebo dobře. Když otevřeme mysl a méně budeme dbát na dogmata a triviálnosti, potom více budeme pociťovat nápovědu intuice. Rigidní, naprogramovaná mysl nás odpojuje od vedení vyšších úrovní znalostí. Potom naše cítění je jako spící sopka. Z tohoto důvodu mnoho nás nedělá to, proč sem přišla, jak New Age tvrdí a v co věří. Narodili jsme se do podmínek, které jsme si zvolili, ale v průběhu naší životní pouti jsme ovlivněni ostatními vlivy, které přijímáme za vlastní, tím se programujeme a tím uzavíráme naše pocitové centrum – srdeční čakru, která nás vede. Potom se stáváme lodí bez kormidelníka a dosáhneme velmi málo z úkolů, které jsme sem přišli realizovat.

Nechat se vést intuicí není zavržení odpovědnosti, jak je nám to prezentováno. Toto vedení nepřichází z vnějších zdrojů, ale z našich vyšších úrovní. Pokud se na ně znovu napojíme, odprogramujeme se.

Co ti napovídá tvoje srdce? Zeptej se ho teď! Děláš to, co dělat chceš a jsi tam, kde chceš být? Opravdu?

     

Citát: Jestli chceme zbohatnout, mysleme na vydělávání, udržování a rozmnožování peněz. Jestli chceme být chudí, mysleme na utrácení peněz.