Učení Svrchovaného Královského Řádu Draka (5)

14.08.06   Jaroslav Chvátal

Esoterické texty velmi zevrubně hovoří o možnostech, které poskytuje "třetí oko" na rozdíl od klasického fyzického světského oka. Fyzický organ oka během svého výkonu podléhá vlivu času, ale ti, kteří jsou schopni vědomě využívat biochemické procesy šišinky mozkové skrze funkci "třetího oka" se pohybují v rozměru kde čas a prostor pozbývají vlivu. Tento rozměr ovšem není díle objevu moderní doby, je totiž znám zasvěceným osobám po tisíce let. Tento zvláštní rozměr reality se nazývá "Dimenze Světla" a nebo ještě lépe "Dimenze Sharon".


Kainova linie Králů Mesopotamie byla v podstatě pokrevní linií prvních Pendragonů. V jejich krvi koloval vysoký potenciál biochemické Anunnaki substance zvané "Hvězdný Oheň", která zvyšovala jejich vnímání, intuici a vylepšovala další schopnosti vědomí. Díky pravidelnému přísunu melatoninu a serotoninu zvyšovali úroveň vitální energie a imunitního systému čímž dramatickým způsobem posilovali proti stárnoucí akci organismu (mám takový dojem, že hodnoty staří starých biblických patriarchů nemusí být vůbec přitažené za vlasy a může odpovídat realitě).

Společně s rituálem "Hvězdného Ohně" podle starobylých dochovaných materiálů přicházeli králové hlavní linie pokrevního příbuzenství do kontaktů ještě s jinou substancí. Ta se nazývala "Mléko Bohyně". Je zřejmé, že tato substance obsahovala enzymy, které také napomáhaly aktivní dlouhověkosti. Současní genetičtí vědci nazývají tuto enzymatickou látku "telomerase". Velký výzkum v souvislosti s dlouhověkostí probíhá u této látky například na Univerzitě v Texasu. Zjistilo se, že má skutečně jedinečné účinky blokující stárnutí.

V podstatě jde o to, že buňky zdravého těla jsou naprogramovány k mnohonásobné regeneraci v průběhu celého života, ale tento proces dělení a replikace je konečný a v tom také základní faktor stárnutí. Divizní potenciál je kontrolován "velkými písmeny" na konci DNA. Ony velká písmena jsou v podstatě "telomeres". Jak se každá buňka dělí je vždy část telomeres ztracena a dělící se proces se zastavuje když potenciál telomeres klesne pod kritickou limitu. Znamená to, že následná nová buněčná replikace již není možná.

V kanonizované verzi Bible je evidentní, že v průběhu života Noaha a jeho synů vydal Jehovah nařízení, kterým zakázal přijímaní krve. Tato informace se týká přinejmenším ediktu kompilátorů Starého Zákona v 6. stol. př.n.l. Ve skutečnosti je ovšem tato informace velmi nepravděpodobná jelikož se nezdá, že by měl v inkriminované době Enlil-Jehovah takovou pravomoc na Enki a velkým shromážděním Anunnaki.

Přesto je zjevné, že od tohoto času se začíná zmenšovat patriarchální délka života a tak od dnů Abrahama a Isaaca se potýkáme prakticky s klasickou délkou života. V kontrastu s tím však délka života sumerských králů ze zdrojové linie Caina a Etana dále pokračuje na vysoké hladině.

Co ovšem jednoznačně víme je fakt, že okolo roku 1960 př.n.l. došlo k výrazné změně v praxi týkající se rituálu "Hvězdného Ohně". Toto období je synchronní s událostí kdy Abrahám a jeho rodina se stěhuje na sever z hlavního města sumerské říše Ur do oblasti Haran, aby se posléze otočil na západ do Canaan.

Soudobé historické texty upozorňují, že v tomto čase město Ur král skutečně opustil těsně po roce 2000 př.n.l. a to i přesto, že prošlo čerstvou rekonstrukcí přičemž odešel do oblasti Haran. Ale Haran není ten správný název vzkvétajícího města. Ve skutečnosti jde totiž o jméno Abrahámova bratra. V roce 1934 byly objeveny dokumenty, které poukazují na to, že i ostatní v Mezopotámii byla podobně pojmenována v souladu s Abrahámovými předky. Jde například o města Terah (Abrahámův otec), Nahor (Terahův otec), Serug (Nahorův otec) a Peleg (Serugův dědeček).

Zcela očividně v souladu s celým sumerským odkazem, který podporuje královskou linii Cainovu nedávno objevené informace naznačují, že úzká rodina Abrahámova v rodové linii po Noahovi měla také velký vliv na společnost. Je zřejmé, že patriarchové nereprezentovali klasickou normální rodinnou linii, nýbrž představovali velmi silnou dynastii. Ale proč tedy tak silné společenství reprezentované Abrahámem tak náhle opouští Mesopotámii a doslova prchá do Canaan?

Odpověď nacházíme na hliněných tabulkách, které jsou datovány k roku 1960 př.n.l. Popisují jak v tomto období se významně změnily podmínky v Sumeru poté co přišli útočníci ze všech stran. Ze severu to byli Akkádové, Amorites ze Syrie a Elamites z Persie.

Jde o fázi, kdy sumerská říše byla v podstatě zničena a Abrahám byl přinucen na sever z města Ur. Ale jak dopadl Koncil Anunnaki, které v podstatě stojí za vznikem Sumerské říše? Posvátné texty hovoří o situaci velmi výstižně, posuďte sami:

"Ur je zničen. Jaké je jeho bědování! Krev se vpíjí do země. Těla se rozpouští jako tuk na slunci. Náš chrám je zničen. Celé město pokrývá kouř. Opustili nás jak tažní ptáci".

Existují silné domněnky, že právě ona výše uvedená poslední věta nepřímo hovoří o Koncilu Anunnaki - "opustili nás jako tažní ptáci". V historické konsekvenci v podstatě celkový pád sumerské říše je synchronní se založením Babylonu králem Ur-Baba někdy kolem roku 2000 př.n.l. Příběh o Babylonské věži a konečném hněvu Jehovah časově přesně sedí s časovým rozpětím konce Sumerské říše.

Příběh v biblické Genesis líčí jak lidé byli potrestání z důvodu jakého hříchu. Nemusíme ani moc pátrat po původu tohoto problému a zjistíme jeho podstatu - lidé mluvili jedním jazykem. Položme si prostou otázku o jaký jazyk vlastně šlo. Samozřejmě, že Sumerský, první psaný jazyk na světě v časovém rozpětí posledních osmi tisíců let.

Sumerské historické dokumenty v podstatě citují stejný příběh. Navíc ale vysvětlují podstatu zmatení jazyka. Došlo k tomu díky etnickému smísení původního obyvatelstva s hordami cizích útočníků, kteří vstoupili do oblasti. Texty také dokazují, že tato invaze byla v podstatě přímým důsledkem třenic mezi Anunnaki mezi Enlil-Jehovah a Enki o to kdo tzv. prvorozený syn. Věkově starší Enlil pochopitelně tvrdil, že on je pánem země a ponechal svému bratovi Enki-Samael svrchovanost nad mořem . Enki z tohoto požadavku neměl vůbec žádnou radost přičemž sám usiloval o prvenství. A nebylo to vůbec od věci. Jeho argumenty měly velkou váhu. Šlo totiž o to, že ačkoliv byl Enlil starší jeho matka Ki byla mladší dcerou Anu na rozdíl od matky Enkiho, která se jmenovala Antu, jež byla prvorozenou dcerou Anu a starší oproti Ki. Královský majestát se totiž v pokrevních liniích Koncilu Draka skrze ženskou linii z důvodů již výše uvedených. Proto Enki vcelku oprávněně tvrdil, že on je v podstatě prvorozený potomek v rodové linii této královské posloupnosti.

Každopádně situace vygradovala tak, že lidé Babylonu oznámili věrnost a oddanost Enkimu a jeho synovi Mardukovi. Pochopitelně toto bylo na Enlila příliš a proto se rozhodl zdevastovat Sumer. A tak civilizace, která se vyvíjela po tisíce let byla zničena prakticky ze dne na den a to jen z toho důvodu, že Enlil-Jehovah nechtěl dělit o moc se svým bratrem Enki.

Anunnaki tedy odešli a to si vyžádalo ohromující změnu v královské proceduře jelikož tím pádem biochemická enzymatická esence zvaná "Hvězdný Oheň" nebyla již dále dostupná. Musela se najít náhrada. Jak jsem se již dříve zmínil byly kněžky v těchto rodových liniích vedeni v poslání tvorby "Hvězdného Ohně", ale jak šla generace za generaci tento genetický faktor postupně uhasínal. Nakonec se přece jen trvalá náhrada našla a to díky speciálně vycvičeným metalurgům a biochemikům, které osobně Enki nazýval "Mistry". První z těchto vynikajícím zasvěcenců této oblasti výzkumu se nazýval "Tubal-Cain-Vulcan". Jednalo se o přímého Cainova potomka v šesté generaci rodové linie.

Při této příležitosti bych si čtenáře dovolil upozornit na jeden významný detail. Nahlédneme-li do symbologie Nového Zákona všimněte si, že Ježíšův otec Josef je především v ranných evangeliích nazýván Mistrem. V moderních biblických překladech je Jozef dokonce nazýván "tesařem". Ve skutečnosti tu jde o nehorázné a nestydaté překroucení původního významu. Slovo "tesař" je špatně odvozeno od původního řeckého "tekton". Ve své původní tradici tento pojem definuje mistra řemesla, která souvisí s alchymisticko (i biochemie) - metalurgickou činností.

Ve Starém zákonu v době Mojžíšovy jsme seznámeni s jistým Bezalelem (syn Uri Ben Hur) jenž prý byl naplněn duchem Elohim v moudrosti, porozumění a znalostech. Bezalel byl velmi zručný zlatník a?. Mistr. Byla to tato osoba, která byla pověřena vedením výstavby tzv. "Archy Úmluvy".

Zdroj: MATRIX 2001