Edgar Cayce - Univerzální vědomí

Univerzalni_vedomi

Tato knížka vám prostřednictvím cesty zpátky do historie až k samotnému počátku stvoření pomůže vaši jednotu objevit znovu. Odhaluje řadu cest vedoucích k jednotě, obsažených v orientálních učeních, v učení Ježíše, židovských patriarchů a starobylých Egypťanů. Seznámíme se s prehistorií tak, jak ji prezentují výklady Edgara Cayceho.

 

Výňatky

 

"Každá duše je součástí univerzálního vědomí či Boha."

 

*****

 

"Bytost byla vždy součástí univerzálního vědomí, ale byla obdařena svobodnou vůlí - což ji umožňuje, aby si byla vědoma sebe sama jakožto samostatné jednotky, nicméně s Tvořivými silami představují celek."

 

*****

 

"Každá duše má uvnitř sebe možnosti univerzálního vědomí."

 

*****

 

"Za prvé analyzuj sama sebe. Poznej sama sebe, neboť ten, kdo zná sama sebe, zná také Boha. A uvědom si, kde a kdo je tvůj Bůh. Odpovědi na tuto otázky nalezneš pouze uvnitř sama sebe."

 

*****

 

"Věz, že život je věčný a dobrý. Všechny dočasné touhy a cíle musejí pominout. Přežívá pouze dobro a to, co je duchovně krásné."

 

*****

 

"Naděje na věčný život se vždy znovu a znovu probouzí univtř hrudi, neboť pouze v člověku je duše. Ta je nejenom univerzální, ale také individuální a schopná stát se bohem."

 

*****

 

"Cílem vstupu duše do hmoty je, aby se stala prostředníkem požehnání pro druhé."

 

*****

"Věz, že Kreativní energie nazývaná Bůh může být tak osobní, jak jí to člověk umožní. Může se personifikovat v podobě, v níž ji to dovolíme, neboť jsme spolutvůrci oné energie, jíž nazýváš Bohem, oné Energie, jež nazývámne Univerzální síla. Sami sobě a svým schopnostem porozumíme lépe, uvědomíme-li si, že Pán tvůj Bůj je jeden a že všechna moc a síla pochází z tohoto Jednoho zdroje. Buď čestný vůči sobě i vůči druhým!"

*****

Otázka: "Kdy byla započata stavba Velké pyramidy a kdy skončila?"

Odpověď: "Stavěla se sto let. Stavba začala a byla ukončena v období Araaraartovy vlády - s Hermesem a Ra. Budovala se od roku 10490 do roku10390 předtím, než Princ vstoupil do Egypta."