Upřímností k Bohu

Neale Donald Walsch, Dr. Brad Blanton

 

(16) DOPIS OD NEALA
 

Pár hodin po teroristickém útoku na World Trade Center v New Yorku a na Pentagon ve Washingtonu, D.C., uveřejnil Neale následující prohlášení na své oficiální internetové stránce conversationswith-god.org. Sdělovací prostředky okamžitě prohlášení rozšířily po celém světě.

 

♥ ♥ ♥

 

11. září 2001

 

Milí přátelé na celém světě...

 

Události, k nimž došlo před několika hodinami, nutí každého myslícího člověka zamyslit se nad hlubšími otázkami života. Musíme přemýšlet nejen o smyslu života jedince, ale také o smyslu kolektivní existence lidstva - musíme hledat nějaký způsob, jak změnit naši kolektivní existenci, abychom už nikdy nemuseli jeden s druhým jednat tímto způsobem.

 

Přišel čas, abychom demonstrovali na nejvyšší úrovni naši nejkrásnější představu o tom, čím opravdu jsme.

 

Existují dvě možné reakce na to, co se dnes stalo. Jedna vychází z lásky, druhá ze strachu.

 

Budeme-li jednat na základě strachu - jako jedinci i jako národy - můžeme podlehnout panice, která způsobí ještě větší utrpení. Budeme-li jednat na základě lásky, najdeme útočiště a sílu a totéž poskytneme druhým.

 

Základní myšlenkou „Hovorů s Bohem" je tohle: To, co chcete prožívat, poskytněte druhým.

 

Uvažujte o tom, co chcete prožívat - ve svém vlastním životě a ve světě. A pokuste se najít někoho, komu to můžete poskytnout.

 

Chcete-li žít v míru, umožněte druhým, aby i oni mohli žít v míru.

 

Chcete-li žít v bezpečí, umožněte druhým, aby i oni mohli žít v bezpečí.

 

Chcete-li pochopit zdánlivě nepochopitelné věci, pomáhejte druhým, aby je pochopili.

 

Chcete-li zmírnit svůj zármutek nebo hněv, snažte se zmírnit zármutek nebo hněv druhých.

 

Chcete-li spravedlnost, chovejte se spravedlivě k druhým.

 

Druzí na vás čekají. Potřebují vaši pomoc, vaši odvahu, vaši sílu, vaše porozumění a vaši podporu. A především potřebují vaši lásku.

 

Nastal čas učení. To, co dnes budete učit každým svým slovem a činem, zůstane navždy v srdcích a myslích vašich žáků.

 

Dnes musíme určit nový směr pro budoucnost. V tuto hodinu, v tomto okamžiku.

 

Můžeme udělat hodně, ale musíme přestat vytvářet naši společnou existenci na této planetě takovým způsobem, jakým jsme to dělali dosud. Nemůžeme ignorovat události dnešního dne ani jejich důsledky.

 

V dobách, jako je tahle, je snadné podlehnout zlosti. Zlost je projevem strachu a vztek je projevem zlosti, která byla dlouho potlačována a náhle se uvolnila. Zlost je dnes pochopitelná. Zlost je přirozená reakce - a může být požehnáním. Užijeme-li své zlosti k tomu, abychom hledali příčiny, můžeme najít cestu k nápravě.

 

Proto nehledejte vinu - hledejte příčiny.

 

Pokud nenajdeme příčiny, nikdy se nedostaneme ze situace, kterou tyto příčiny způsobují. Budeme žít ve strachu z pomsty těch, kteří se cítí ukřivdění, a sami se jim budeme chtít pomstít.

 

Takže dnes musíme obrátit svůj hněv na příčinu této situace. Musíme se zaměřit nejen na jedince a skupiny, které napadají druhé, ale musíme odhalit důvody, proč to dělají. Dokud neodhalíme důvody, nikdy podobné útoky neodstraníme.

 

Mně jsou důvody jasné. Zapomněli jsme na nejzákladnější lidské pravdy. Nepochopili jsme nejzákladnější duchovní moudrost. Zkrátka a dobře, nenaslouchali jsme Bohu, a proto děláme bezbožné věci.

 

Poselství „Hovorů s Bohem" je naprosto jasné: všichni jsme součástí jediného celku. Toto poselství však lidstvo ignoruje. Naše víra v odloučenost člověka od Boha a od druhých lidí je příčinou toho, co děláme.

 

Naše náboženství, naše politické struktury, naše ekonomické systémy, naše školství a celý náš přístup životu - to vše je založeno na přesvědčení, že jsme odloučení jeden od druhého. Proto jeden druhému ubližujeme.

 

To vše je snadné pochopit. Ale měli bychom se modlit, abychom všichni našli odvahu a sílu zpytovat vlastní duši a položit si tuto otázku: „Co by dnes udělala láska ?“

 

Kdybychom dokázali milovat i ty, kteří nás napadli, kdybychom se snažili pochopit, proč to udělali, jaká by byla naše odpověd ? A jaký bude výsledek, jestliže odpovíme na negativitu negativitou, na zlost zlostí a na útok útokem ?

 

To jsou otázky, které dnes musíme zodpovědět. Jsou to otázky, které jsme nedokázali zodpovědět tisíce let. Pokud je nezodpovíme dnes, možná už nikdy nedostaneme příležitost zodpovědět je.

 

V tomto ohledu bychom si neměli dělat žádné iluze. Dnes je v našich silách zničit celé lidstvo. Můžeme zničit život na této planetě za jediné odpoledne.

 

Tohle můžeme říci poprvé v naší historii. Proto si musíme klást otázky, které z této moci vyplývají. A musíme je zodpovědět z duchovního hlediska, nikoli z hlediska politického či ekonomického.

 

Musíme začít svůj vlastní rozhovor s Bohem, protože jedině nejhlubší moudrost a nejvyšší pravda mohou vyřešit nejobtížnější problémy. A my dnes stojíme před největšími problémy v historii lidstva.

 

Chceme-li našim dětem odkázat krásu světa, již jsme spoluvytvořili, budeme se muset stát aktivisty. Nesmíme spoléhat na osud, musíme začít jednat.

 

Proto začněte hovořit s Bohem ještě dnes. Modlete se, aby vám dal radu, sílu, vnitřní klid a hlubokou moudrost. Proste Boha, aby vám ukázal, jak se máte chovat ve světě, abyste jej mohli změnit.

 

Před tímto problémem dnes stojí každý myslící člověk. Lidská duše se dnes ptá: „Co mohu udělat, abych uchovala krásu tohoto světa a odstranila zlobu a nenávist - a nerovnost, jež zlobu a nenávist vyvolává ?“

 

Prosím vás, snažte se odpovědět na tuto otázku ještě dnes. Myslím na vás, miluji vás a přeji vám mír.

 

Neale Donald Walsch

 

♥ ♥ ♥

 

Od té doby, co Neale publikoval toto prohlášení, novináři a lidé na celém světě ho žádají o podrobnější vysvětlení těchto myšlenek. Následující komentáře se objevily v novinách a časopisech:

 

V jedné písničce jsou slova, která neměla ještě nikdy takový význam jako dnes:

 

Svět potřebuje lásku, sladkou lásku. To je to jediné, čeho je na světě nedostatek. Svět potřebuje lásku, sladkou lásku. Ne jen pro některé lidi, ale pro každého.

 

Už nesčíslněkrát jsem opakoval, že všechny naše problémy a všechny naše sklony ubližovat jeden druhému bychom mohli odstranit, kdybychom přijali poselství, které nám bylo dáno v „Hovorech s Bohem"; Všichni jsme součásti jednoho celku.

 

V bibli, která je jen jedním z mnoha duchovních zdrojů lidstva, se toto poselství Často opakuje.

 

„Nemáme snad všichni jednoho otce ? Není to jeden Bůh, který nás stvořil ? Proč jednáme zrádně jeden s druhým; proč znesvěcujeme smlouvu svých praotců ?“ Malachiáš 2: 10

 

„Tak my, ačkoli je nás mnoho, jsme jedno tělo ve spojení s Kristem, ale jednotlivě [jsme] údy, které patří k sobě navzájem.“ Římanům 12: 5

 

„Protože je jeden chléb, my, ačkoli mnozí, jsme jedním tělem.“ 1 Korinťanům 10: 17

 

Všechny naše kulturní tradice nám opakují tuto pravdu. My ji však nechceme přijmout a jednáme, jako by to nebyla pravda. Zdá se, že existuje jediná věc, pro kterou se mnoho lidí vzdá čehokoli. Člověk je ochoten vzdát se klidu, lásky, štěstí, radosti, bohatství, vzrušení -a dokonce i svého zdraví - pro jedno jediné:

 

Pro pocit, že jsme v právu, že máme pravdu.

 

Ale i když máme pravdu, i když si myslíme, že všechno, co děláme jeden druhému, je odůvodněné naším utrpením, co nám radí duchovnost ? Co nám radí všichni velcí duchovní učitelé všech dob ? Radí nám něco, co si většina z nás nechce uvědomit.

 

„Proto vám říkám, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kteří vás proklínají, buďte dobří k těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“

 

Je to rozumná rada ?

 

Jedno vím jistě. V dobách, jako je tato, je snadné plést si zlost se spravedlností. Zlost však neprodukuje autentickou spravedlnost. Zlost produkuje nespravedlnost. Je tomu tak proto, že zlost je hněv, který byl dlouho potlačován, a když se konečně uvolní, vede nás nesprávným směrem. Přesně to se stalo 11. září 2001.

 

V pravěku jsme vyjadřovali svůj vztek tím, že jsme jeden druhému rozbíjeli hlavy klackem nebo kamenem. S vývojem technologie jsme byli schopni ničit stále víc. Dnes jsme schopni zničit celý svět a můžeme to udělat tak rychle, že jakmile jednou začneme, nikdo ten destruktivní proces nezastaví.

 

Chceme začít právě tento proces ? Tuto otázku si musíme položit.

 

Nemělo by nás překvapovat, že dnes stojíme před touto otázkou. Myslitelé, politikové a filozofové to předvídali už před padesáti lety. Pokud se budeme chovat jeden k druhému tak, jak to děláme dnes, říkali, naše problémy budou pokračovat i v budoucnosti.

 

Proto se musíme změnit. Musíme změnit názory, na nichž je založeno naše chování. Musíme vytvořit novou realitu, musíme vybudovat novou společnost. A nesmíme spoléhat na naše politické, ekonomické a kulturní pravdy, nesmíme spoléhat ani na pravdy našich předků - neboť hříchy otců dědí synové. Musíme to udělat s pomocí nových duchovních pravd. Musíme kázat nové evangelium, jehož poselství lze vyjádřit dvěma větami:

 

Všichni jsme součástí jednoho celku.

 

Náš způsob není lepší, je prostě jiný.

 

Kdybychom toto poselství hlásali ze všech kazatelen a tribun, kdybychom je učili ve všech kostelech, mešitách a chrámech, byli bychom schopni změnit svět za jediný den. Proto vyzývám každého kněze, každého imáma, každého rabína, aby kázal toto poselství. Proto vyzývám každého vůdce a každého prezidenta, aby hlásal toto poselství.

 

A proto vyzývám každého z vás, aby se stal duchovním aktivistou. Chceme-li, aby se naše děti a děti našich dětí radovaly z krás tohoto světa, musíme aktivně začít měnit svět.