Crowleyho tarot - Velká arkána

 Crowley - 1 - mag  
1 - Mág
 
PRINCIP ODVAHY, KOMUNIKACE A DOKONALÉHO NAČASOVÁNI
 
Mág představuje univerzální princip komunikace. Zlatá postava Merkura, okřídleného posla z řecké mytologie, znázorňuje komunikaci, která podléhá vlivu vyššího vedení, je pružná a dokonale načasovaná. Tento symbol reprezentuje schopnost komunikovat stejně dobře mluveným slovem jako psaným (svitek). Mág je obklopen deseti předměty, z nichž každý představuje ideální způsob komunikace, který je pro danou situaci nejvhodnější a který je v dokonalém souladu s kontextem sdělení:

i) mince představuje schopnost komunikovat v oblastech, které jsou spojeny s financemi a praktickými záležitostmi; 2) planoucí pochodeň znázorňuje komunikaci, která jako Aladinova lampa inspiruje našeho vnitřního génia: 3) hůl s hlavou ptáka ibise či fénixe je symbolem schopnosti komunikovat na filozofické, náboženské a duchovní úrovni; 4) šíp, který se pohybuje směrem k okřídlenému Horovu oku, představuje přímou a bezelstnou komunikaci, která je dokonale načasovaná; 5) okřídlené oko Hora s holubicí uvnitř symbolizuje inspirovanou vizi, která je jasně zformulována slovy; 6) svitek či kniha vyjadřuje sílu a moc psané komunikace; 7) okřídlené vejce nám připomíná, že rozhodnutí pro styl, ve kterém komunikaci povedeme, vychází z naší nejhlubší podstaty (křídla) a upozorňuje na to, že správná komunikace se neustále přizpůsobuje, aby dosáhla svého cíle, ke kterému byla vyslána (vejce); 8) pohár ovinutý hadem znázorňuje transformativní moc (had) otevřeně sdělovaných citů a pocitů (pohár); 9) meč symbolizuje schopnost vyslovil své myšlenky a představy jasně a stručné; 10) opice je zosobněním egyptského boha moudrosti Thotha, který se vtělil do opice, aby předvedl, že při komunikaci musíme být pružní a musíme si být vědomi všech linií, které se komunikací táhnou, ať jde o komunikaci osobní nebo profesionální (linie v pozadí naznačující úrovně komunikace).

Dvojitý had, který se zvedá nad Merkurovou hlavou, je dalším znakem jeho schopnosti komunikovat a naznačuje transformativní sílu, kterou komunikace má, když je vyvážená a má moc uzdravovat.

 

Mág jako životní symbol

Pokud se součet čísel vašeho data narození rovná jedné, je Mág vaším životním symbolem duše. Tento symbol představuje talenty a vlohy, které mají ohromnou moc, obzvlášť na poli komunikace. Lidé pod znamením Mága mají vynikající uplatnění ve všech oborech, kde mohou uplatnit komunikaci s lidmi. Nejlépe by se realizovali jako učitelé, právníci, v poradenství, ve sdělovacích prostředcích, jako návrháři, u filmu, ve fotografii, v televizi, jako tiskoví mluvčí, v diplomacii, hudbě a literatuře.

Mág je představitelem univerzálního archetypu komunikace, jehož vzorec v sobě neseme všichni. Lidé, pro které je Mág životním symbolem, mají vrozenou schopnost inspirovat a motivovat lidi jak verbální, tak neverbální nebo psanou formou, protože jejich komunikace je jasná a vždy dokonale načasovaná. V buddhismu se umění spojit vhodně zvolená slova s odpovídajícím chováním říká „taktika“.

 

Mág jako vizuální afírmace meditativní symbol

Mág je kartou, která se výborně hodí pro vizuální afirmaci. Jejím prostřednictvím si zlepšíte a upevníte své komunikační schopnosti. Archetyp Merkura, okřídleného posla komunikace, podporuje jasnost myšlení i cítění, kdykoli se na tento symbol zadíváte a nebo se na něj soustředíte vnitřním zrakem. Mág ovládá umění komunikace tím, že je schopen určit nejvhodnější formu svého sdělení, a svůj úspěch korunuje tak, že slova pronese v pravý čas. Komunikace, která neřeší problém, kvůli němuž byla vyvolána, postrádá správné načasování. Zmatené komunikaci zase chybí dobře zformulovaný obsah sdělení. I když může být výborně načasovaná, její smysl a cíl není propracován. Kouzlo Mágových schopností spočívá v tom, že mistrovsky spojuje dokonalé načasování s jasným obsahem tak, aby vše odpovídalo kontextu události a obsahu sdělení.

Afirmace při meditaci nad kartou Mág
Umím efektivně komunikovat.
Jsem okouzlující, když využívám svých vrozených talentů.
Hluboce si vážím neomezeného zdroje dokonalé komunikace, který ve mně pramení.

 

Mág jako vaše zrcadlo

Když si tuto kartu vytáhnete a nebo vás neustále přitahuje, znamená to, že vaše komunikační schopnosti jsou v tomto období na vysoké úrovni. Merkur ve vás, onen okřídlený posel, se vaším prostřednictvím projevuje: dejte se vést vyšší inspirací a promlouvejte ve správný Čas a jasně. Nastává pro vás vhodná doba pro závažný rozhovor, který bude dokonale načasován. Mág podporuje a rozvíjí vlohy ke komunikaci a pod jeho vlivem přestávají být všechny obtížné situace obtížnými. Platí to o komunikaci v osobním i profesionálním životě.

 

Symboly, které jsou aspeky Mága

Čtyři esa představují nástroje, kterých Mág pro svou komunikaci využívá. Představují moc, kterou komunikace odehrávající se na různých úrovních vědomí má: Eso mečů představuje Mágovo jasné myšlení; Eso pohárů znázorňuje, jak Mág působí v citové sféře, aby city a pocity byly jasně sdělovány; Eso holí ilustruje  působení v naší duchovní sféře a pomáhá nám projevovat  své vyšší „já“ a být sami sebou; Eso disků představuje soulad vnitřního dialogu s tím, co projevujeme navenek.

Čtyři desítky v karetním souboru představují aspekty Mága (10 dává jedničku, která je číslem Mága). Naši tvořivost a komunikaci mohou zablokovat dva stavy vědomí: 10 holí neboli Útlak (potlačování sebe sama, držení se zpátky) a 10 mečů neboli Zkáza (strach ze selhání). Pokud budeme následovat své srdce a to, co pro nás má hlubší smysl (10 pohárů; Nasycenost), a pokud budeme komunikovat inspirujícím způsobem, který má moc uzdravovat, vytvoříme tak podmínky pro bohatství (10 disků; Bohatství). Mág nám připomíná, že jestliže budeme tvořiví, je možné, abychom transformovali negativní energii 10 holí a 10 mečů na energii 10 pohárů a 10 disků. Kolo Štěstí (X) totiž představuje Mágovu moc využít jakýchkoli bloků a překážek k tomu, aby se staly proudem tvůrčí energie a navodily jasnou komunikaci.

Slunce (XIX; 19 je číslo, které po sečtení dává jedničku) znázorňuje vír tvořivosti a komunikace, který se projevuje s velikou silou ve vnějším světě. Slunce představuje archetyp, jehož zosobněním je Mág. Jde o zapojení se do týmové práce, o kolegiální partnerství a vzájemnou spolupráci.


Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Mág

Talenty:
Mág I
Kolo Štěstí X
Slunce XIX
Eso mečů
Eso pohárů
Eso holí
Eso disků
10 pohárů (Nasycenost)
10 disků (Bohatství)

Výzvy:
10 holí (Útlak; držení se zpátky)
10 mečů (Zkáza; strach z porážky)

 

 

Zvláštní poznámka ke kartě Mág

Dar komunikace je univerzálním zdrojem, který každý z nás denně využívá: proto tento symbol není nikdy specifickým růstovým symbolem. Blázen a Mág jsou jediné dva symboly Velkých arkán, které nevystupují jako specifické růstové symboly.

 


Zvláštní poznámka ke kartám Blázen a Mág

Blázen ztělesňuje extatický stav a vědomí vyšší moci, jež jsou přítomny v nitru každé lidské bytosti. Jsou neoddělitelným zdrojem, který v každém z nás dřímá a čeká, až bude znovu objeven a využit. Proto číslo 0, tedy Blázen, nemůže být růstovým symbolem. Jak Blázen, tak i Mág totiž zastupují zdroje, jež jsou naší neoddělitelnou součástí a v hlubině našeho nitra jsou k dispozici každé bytosti, aby z nich mohla čerpat v každodenním životě. To je důvodem, proč Blázen a Mág nikdy nemohou být růstovými symboly.