Crowleyho tarot - Velká arkána
 
 Crowley - 5 - veleknez
5 - Velekněz
 
PROCES UČENÍ SEBE I DRUHÝCH
 
Velekněz představuje univerzální princip lekcí, které podstupujeme ve formě životních výzev. Prověřuje naši víru, která je třeba na mnoha úrovních lidských zkušeností. Některé rodinné situace jsou velkým prověřením víry a současně zocelením osobnosti. Pojem rodiny je znázorněn postavami umístěnými ve středu karty Velekněze. Symbolizují univerzální představitele rodiny: otce, matku a dítě. Centrální, mužská postava představuje Osirise, egyptského boha moudrosti doby předkřesťanské. Osiris pojal za ženu Isis, bohyni vnuknutí a intuice, která je zobrazena v dolní části karty.

Isis, jako ztělesnění intuice, drží v rukou své symboly: žezlo moudrosti a srpek měsíce. Osiris a Isis spolu přivedli na svět Hora (v pěticípé hvězdě), egyptského boha vnímání a vize. Z křesťanského hlediska jde o papežskou postavu s Pannou Marií a jejím dítětem Kristem. Moderní verze vykládá trojici jako rodinu: otce, matku a dítě. Z pohledu psychologie představuje symbol Velekněze vnitřní princip rodiny, který se navenek projevuje v našich vztazích s nejbližší rodinou, ale i vzdálenými příbuznými. Jako archetypy zastupují tyto postavy různé stránky naší podstaty, které si potřebují osvojit vůli a prohloubit důvěru: vůli k objevování duchovního učení (symbol papežské postavy), důvěru v intuici (ženská postava ve spodní části karty) a důvěru v naši dětskou nevinnost a zvídavost (dítě ve hvězdě). Tento symbol znázorňuje naši schopnost a potřebu učit se tomu, jak „kráčet po mystické stezce a obsáhnout přitom potřeby každodenní existence“.

Velekněz je tou částí našeho nitra, která vždy ví, jak projevovat nejsvětější podstatu nás, lidských bytostí, ve vnějším světě.

Stejný princip představuje i znamení Býka. Tato karta je zasvěcena Býku, a ten je znamením, které je povoláno k tomu, aby spojovalo vnitřní struktury s vnějšími.

Velekněz je také průkopníkem. Přijímá zkoušky a výzvy, se kterými se musíme vypořádat, abychom mohli růst a dále se vyvíjet.

Každý začátek má moc rozšířit naše vědomí (lotos s pěti okvětními lístky za hlavou Velekněze). Aby však mohlo cokoli nového začít, je nutné, abychom se očistili od všeho starého (had stočený kolem lotosového květu). Devět posvátných trnů symbolizuje události, lidi, výzvy a příležitosti, které nám otevřely nové světy a přiměly nás změnit svoje touhy, představy o sobě samých i svůj životní styl, abychom se mohli stát více sami sebou.

Čtyři bytosti v rozích této karty symbolizují čtyři talenty, kterých můžeme využívat, kdykoli začínáme něco nového v rámci rodiny nebo organizace. První je znamení Býka, které má nadání realizoval své představy a dát jim konkrétní formu. V symbolice Východu je to slon, jenž nám na této kartě připomíná tentýž princip.

Představitelem druhého talentu je znamení Lva, symbol expanzivní a neomezené tvořivosti, která čeká na to, až bude využita. Třetí je znamení Vodnáře, znázorněné lidskou tváří, které zastupuje touhu lidstva po originalitě, jeho snahu přiblížit se budoucnosti a chtivost nových objevů. Čtvrtý talent v sobě nese znamení Štíra zobrazené jako hlava orla či ptáka fénixe. Zosobňuje věrnost a oddanost tomu, co milujeme a co pro nás má smysl. Tyto čtyři talenty jsou symbolickým vyjádřením toho, že má-li cokoli nového vzniknout, je k tomu zapotřebí tvořivosti Lva, praktičnosti Býka, originality a vizionářství Vodnáře a zároveň vášně a odevzdání, jakého je schopen Štír. Tytéž symboly najdete i na kartě Vůz (VII) a Vesmír (XXI), protože představují stejné principy, které potřebujeme k tomu, abychom se uměli vyrovnal se změnami (Vůz) a abychom měli z čeho čerpat při budování nových světů (Vesmír).

Velekněz třímá v ruce žezlo na znamení toho, že pravé odhodlání je podmíněno jednotou mysli, srdce a činů (propojené kruhy na Veleknězově žezle). Jedině takové odhodlání nepoleví ve své síle, jestliže mysl, srdce i činy jsou v souladu a vystupují jako jeden celek. Ztroskotá odhodlání, kde jednota nenastala a kde se jedna (nebo více složek) nebyla ochotna účastnit na cestě k cíli.

 
 
Velekněz jako životní symbol
 
Pokud číslice vašeho narození dávají po sečtení číslo 23 neboli 5 (2 + 3 = 5), je Velekněz vaším životním symbolem duše i osobnosti. Velmi důležitou roli pro vás hraje rodina. Kamkoli vkročíte, vytvoří se kolem vás něco jako rodinná komunita, ve které panuje atmosféra ochoty vycházet si navzájem vstříc. To platí jak v oblasti soukromé, tak pracovní. Mezi vaše hlavní rysy patří poctivost a praktičnost. Svým založením jste kolektivní tvor. Rádi jste v pozici toho, kdo učí druhé, ale stejně tak je pro vás přijatelná situace opačná. Jste totiž dobře vybaveni, umíte informace jak aktivně předávat, tak je vnímat. Proto byste se uplatnili v oblasti vyučování, poradenství a řízení. Zajímá vás nejen tvůrčí proces, který proběhne od zrodu myšlenky k jejímu uskutečnění ve hmotě, avšak i konečné využití výsledku. Proto vás přitahuje umění. Vnímáte ho jako možnost dávat své inspiraci konkrétní podobu a využívat přitom mnoha technik. Proto vás přitahují osoby narozené ve znamení Býka, protože toto znamení umí krásu a dobré myšlenky uskutečňovat.

Hudba je pro osoby, jejichž symbolem je Velekněz, zdrojem nové síly a regenerace. Hlavy slonů zobrazené na této kartě jsou symbolem rozvinutého nadání naslouchat a propojovat vzpomínky se slyšeným zvukem.

Stejně tak je pro vás důležitá duchovní práce na sobě samých. Během vašeho života přijdou často chvíle, kdy povedete ostatní na cestě za jejich duchovním vývojem a nebo se sami budete věnovat objevování svého vnitřního bohatství. Hierofant znamená doslova duchovni učitel nebo světlonoš, proto mají mnohdy tito lidé hluboce filozofickou povahu a silnou víru v sebe samé i druhé.
 
 

Velekněz jako růstový symbol

Během roku ve znamení Velekněze možná pocítíte potřebu vyřešit některé rodinné záležitosti nebo se dostanete do situace, kdy se budete muset rozhodnout, zdali si přejete založit vlastní rodinu. Tento rok je k řešení podobných rodinných otázek nejvhodnější, stejně tak jako k popření starých vzorců, podle kterých doposud rodina fungovala.

Je možné, že pocítíte touhu začít znovu studovat, učit se něco nového a zvýšit si kvalifikaci; nebo se octnete v pozici učitele, poradce či lektora.

V tomto roce nejvíce postoupí váš duchovní růst. Možná, že se budete zabývat meditací, seznamovat se s různými duchovními praktikami a hodně času budete věnovat snění.

Využijte tohoto roku k tomu, abyste uskutečnili své myšlenky, nebo k tomu, aby váš život, prostřednictvím vaší tvořivosti, získal více stability a jistoty. Během tohoto roku se budete muset postavit svým starým obavám a porážkám (5 mečů; Porážka) a rozpustit svá zklamání spjatá s minulostí (5 pohárů; Zklamání). Budete muset pochopit, že úzkost vzniká tehdy, když se snažíte ve svém nitru něco potlačovat (5 holí; Spor). Nastal také čas, abyste se zbavili svých starých vzorců myšlení, které jsou příčinou vašich obav (5 disků; Soužení).


Velekněz jako vizuální afirmace a meditatívní symbol

Velekněz je vynikajícím vizuálním symbolem k posilnění schopnosti uskutečňovat to, co je pro vás důležité. Může vám pomoci i při řešení rodinných otázek. Je také nejvhodnějším symbolem k prohloubení vaší víry. Pomůže vám soustředit se na duchovní práci na sobě samém. Je to archetyp, který nejvíce podporuje schopnost přijímat a předávat informace i poskytnout radu. Pokud chcete realizovat některé ze svých myšlenek, tato karta vám může ve vašem úsilí nesmírně pomoci. Je potřeba, abyste se na kartu Velekněze dívali denně s vědomím svého vytouženého cíle a opakovali si dané afirmace. Kartu si můžete vizualizovat během meditace a současně požádat o vnitřní vedení a nasměrování, abyste došli svého cíle.
 

Afirmace při meditaci nad kartou Velekněz
 
Inspirují mě situace, ve kterých mohu druhé něčemu naučit.
Inspirují mě situace, ze kterých mohu vyjít poučen.
Ctím svou božskou podstatu.
Hluboce si vážím pramene víry, který mnou neomezeně proudí.
Vytvářím hodnoty v rodinném i profesionálním životě.

 
 
Velekněz jako vaše zrcadlo
 
Pokud si kteroukoli z těchto karet vytáhnete, je tomu tak proto, že za pět týdnů nebo měsíců budete připraveni podívat se tváří v tvář rodinným problémům, které ve vás vyvolávají obavy, zklamání, úzkost nebo strach. Případně se rozhodnete učinil přítrž tomu, abyste znovu a znovu přistupovali na tradiční rodinné vzorce založené na manipulaci, které ve vás vyvolávají strach z porážky, zklamání, úzkost a obavy.

Symbol Umění / Umírněnost XIV (14 dává po sečtení pět) je dalším vyjádřením Veleknězovy energie. V jiných karetních souborech se karta nazývá Střídmost. Jednou z vloh Velekněze je spojovat protiklady takovým způsobem, že obě sloučené energie se zklidní a vznikne mocný celek, který využívá to nejlepší z toho, co slabost i síla mohou nabídnout. A takové vlohy v sobě nese karta Umění / Umírněnost. Pokud jste vnesli světlo (vlohy a talenty) do své vnitřní temnoty (strach, úzkost, obava, zklamání), světlo temnotu rozpustilo a vznikl tak soulad a harmonie. Karta Umění /Umírněnost je spojením naší vnitřní temnoty a světla, je sjednocením protikladů a paradoxů jak ve vnitřním, tak ve vnějším světě. Až přijmete se stejnou vděčností své slabosti i nadání, pak odhalíte alchymistický obraz své skutečné podstaty. Okolí vás bude schopno vnímat jako harmonický celek.

Pokud si vytáhnete kartu Umění / Umírněnost, znamená to, že do okolního světa vyzařujete energii Velekněze. Podařilo se vám láskyplně propojit výzvy, které vám naháněly strach, s vašimi schopnostmi je zvládnout (viz konstelace Velekněz v kapitole VI).

Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Velekněz

Talenty:
Velekněz V (hluboká víra; orientace na rodinu)
Umění / Střídmost XIV (spojování protikladů, splynutí)

 
 
Výzvy:
5 mečů ( Porážka; strach z porážky)
5 pohárů (Zklamání)
5 holí (Spor, úzkost)
5 disků (Soužení, obava)