Crowleyho tarot - Velká arkána

 Crowley - 6 - milenci
6 - Milenci 
 
PRINCIP UMĚNÍ PĚSTOVAT VZTAH, CESTA DVOJČAT
 
Archetyp Zamilovaných představuje univerzální princip umění pěstovat vztah. Všechno je na tomto symbolu zobrazeno v páru: dvě děti; muž a žena obrácení tváří k sobě; mladý a starý muž; stará a mladá žena; orel a lev; Amor s orfickým vejcem, kolem něhož je omotaný had. V astrologii je tento archetyp spojován se znamením Blíženců. Blíženci symbolizují univerzální motiv, který se táhne všemi kulturami a kterému se říká cesta dvojčat. V Americe jsou těmito dvojčaty Ann Raggedyová a Andy Raggedy; v Německu je to Hanscl a Gretel; a v dalších kulturách nacházíme mýty o  dvou bratřích nebo dvou sestrách - všechny známé páry jsou zrcadlem archetypu Zamilovaných.
 
Tato karta odhaluje kvality, kterých je ve vztazích zapotřebí, ať už se jedná o vztahy mezi přáteli, členy rodiny, kolegy nebo milenci: zaprvé je to dětská nevinnost, zvídavost a hravost.


Ztělesněním těchto rysů jsou děti. Pak je to věrnost a odevzdání, které symbolizují muž a žena zahledění do sebe. Pro každý vztah je nesmírně důležité dát druhému prostor, aby mohl být sám, aby se mohl věnovat svému vnitřnímu světu, zamyslet se a věci si ujasnit. Toto je znázorněno Poustevníkem, který stojí nad mužem a ženou a žehná jim. Poustevník se na žádném jiném symbolu, kromě své vlastní karty, neobjevuje. V pozadí jsou zobrazená železná vrata na znamení toho, že Zamilovaní ve svých vztazích nesnesou žádná omezení a zábrany. Vrata jsou také symbolickým vyjádřením následujících řádků z orientální Knihy proměn, I-ťingu: Ale pokud oba splynou ve svých srdcích, otřesou i pevností železa; a pokud mezi nimi nastane porozumění plynoucí až z hloubi jejich srdce, pak jsou jejich slova sladká a silná jako vůně květů orchideje.

Amor v horní části karty nám připomíná, že existují dva druhy lásky: láska jako vášeň a láska jako soucit. Jsou to dva extrémní póly karty Zamilovaných, která je spojena se znamením Blíženců, a proto i extrémní póly povahy Blíženců. Eros, bůh lásky, který je také nazýván Amor, má svůj původ v řecké mytologii. Je nejstarším a současně nejmladším ze všech bohů. Proto je na kartě zobrazen jako starší a mladší muž a jako starší a mladší žena. Eros nás učí, že existuje pět stavů lásky čili pět typů vztahů, ve kterých je láska vyjadřována. Za prvé je to láska sluhy ke svému pánu, ze které často vychází profesionální či kolegiální vztahy dneška. Za druhé je to láska mezi dvěma přáteli. Za třetí je to láska mezi rodičem a dítětem, za čtvrté láska muže a ženy v manželství či partnerství. A za páté je to láska plná vášně, která se skrývá před očima zvědavců. Symbol Zamilovaní nám ukazuje různé podoby vztahů a pout, které můžeme v životě prožít, i zodpovědnosti, které s jednotlivými typy vztahů souvisí. Ve vztazích jsme nuceni přijmout princip duality či princip dobra a zla, který je nedílnou součástí naší podstaty, bez ohledu na to, o jaký vztah jde, zdaje to vztah k lidem, k idejím nebo tvůrčím projektům. Princip dobra a zla by se dal vysvětlit jako světlo v protikladu k temnotě. Jsou to místa uvnitř nás samých, která jsou nám důvěrně známá, a na druhé straně proti nim stojí tmavá, nepoznaná vnitřní zákoutí. Jsou to naše stránky, které v sobě považujeme za pozitivní oproti těm, které máme za negativní. Princip duality představují děti zobrazené v dolní části karty. Symbolizují vnitřní princip jin a jang či magnetické a dynamické složky naší povahy, případně naše vnitřní světlo a temnotu.

V I-ťingu najdeme hexagram Průlom, kde stojí řádky o tom, jak rozřešit boj mezi dobrem a zlem neboli boj mezi protiklady v nás. I-ťing říká: "I jen malé zrníčko vášně, které se skrývá v srdci, má moc zatemnit rozum. Vášni a rozumu není souzeno žít bok po boku. Proto je nutný boj bez slitování, pokud má dobro zvítězit. V rozhodném boji dobra proti zlu přesto existují pravidla, která nesmí být porušena. Jinak dobro nezvítězí. Za prvé rozhodnutí musí být založena na jednotě síly a přátelství. Za druhé se zlem nelze uzavřít kompromis, zlo musí být za každých okolností otevřeně zpochybněno. Proto ani vlastní vášně a nedostatky nesmí být záměrně přehlédnuty. Za třetí boj nesmí být veden otevřenou silou. Když jste zlu vypálili na čele znamení, uvažuje nad zbraněmi, které proti vám použije. A pokud se pustíte se zlem do otevřeného boje, oko za oko, zub za zub, vězte, že na to čeká. Nakonec prohrajete, protože jste se sami nechali omotat vlákny nenávisti a vášně. Proto je zapotřebí začít u sebe samého, být na stráži proti svým vlastním chybám, které jste odhalili. Takto, bez vhodného soupeře, se ostré hroty zbraní ve službách zla otupí. Ze stejného důvodu byste neměli přímo bojovat ani proti vlastním chybám. Budou nad vámi vítězit jen do té doby, dokud s nimi budete otevřeně zápasit. Proto nejlepším způsobem, jak přemoci zlo, je šíření dobra.

Vědomá práce na prohlubování dobra v našem nitru je znázorněna čtyřmi předměty, které děti drží v ruce. V době vlády temnoty, kterou představuje dítě s černým tělíčkem, je nutné důvěřovat své intuici, kterou symbolizuje hůl, a věřit, že způsob našeho myšlení je správný, což symbolizuje kopí, kterého se dítě přidržuje. V době pohody bychom měli následovat to, co pro nás má hlubší význam, a měli bychom naslouchat hlasu svého srdce, jak to naznačuje pohár, který drží dítě s bílým tělíčkem. Stejně lak musíme důvěřovat, že tím, co děláme, uskutečňujeme hlas svého srdce, což symbolizují smrkové šišky nebo snad květiny v ruce bílého dítě, které jsou zástupci tarotových disků.

Tri zvířata zobrazená v dolní části karty upozorňují na tři principy, které jsou přítomné ve všech vztazích. Ve všech vztazích totiž musíme být tvořiví jako astrologické znamení Lva (lev). V každém vztahu bychom si měli vyjasnit smysl věrnosti a určil si své priority, což je princip přiřazovaný astrologickému znamení Štíra. Na kartě je Štír zobrazený jako orel či pták. A dále si musíme uvědomit, že všechny vztahy jsou zkušeností, která nás, jak jí procházíme, proměňuje. Tuto proměnu symbolizuje orlické vejce, které obepíná had, což naznačuje, že změna se odehrává nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duchovní. Proměňujeme se tím, že za sebou necháváme své staré představy o sobě, lak jako se had svléká z kůže. Každý vztah má význam pro náš vnitřní a duchovní vývoj, a právě to symbol okřídleného vejce odhaluje.

Především nám však archetyp Zamilovaných připomíná, že nejhlubší upřímnost je jediným základem, na němž se dá stavět vztah jakékoli povahy.

 

 
 
Zamilovaní jako životní symbol

Pro ty z vás, jejichž datum narození dává po sečtení jednotlivých číslic číslo šest, je karta Zamilovaní vaším životním symbolem duše. Pokud jste se narodili pod číslem 6, pak máte jako Zamilovaní nadání inspiroval a motivoval osoby každého věku a všech generací, což na kartě znázorňují jak děti muž a žena, tak staří i mladí lidé. Znamená to také, že jste schopni výborně spolupracovat ve dvojici i ve skupinách. Tato karta je nejvíce zalidněná ze všech karet celého souboru. Je to proto, že vás učí, jak přistupovat k lidským bytostem, ale i k myšlenkám nebo tvůrčím projektům. Díky číslu šest ovládáte umění, jak rychle navázat vztah, a ihned odhalíte jeho slabé a silné stránky. Mezi vaše největší schopnosti patří komunikace s lidmi a rozhodování. Obzvlášť tehdy, pokud si máte vybrat mezi dvěma možnostmi: dvěma situacemi, dvěma řešeními, dvěma lidmi. Umíte zvolit i nejvhodnější způsob, jak takovou dvojici propojit, aby vznikl významnější celek. Tento symbol také znázorňuje koncept synergického principu spojování, který říká, že dva nebo více celků umně spojených dohromady vytvoří entitu větší hodnoty, než byla celková hodnota jednotlivých celků stojících samostatně. Vy tento dar, harmonicky kombinovat vzájemné protiklady a slučoval paradoxy, máte. Umíte propojit různé myšlenky, odlišné situace a řešení, která jsou na první pohled neslučitelná, i dát dohromady naprosto rozdílné lidi. Ostatní by nikdy nenapadlo, že je podobná kombinace možná. Vaše schopnost je založena na hlubším vnímání a vhledu, díky kterému prohlédnete, jaký typ propojení by byl pro obě strany přijatelný, ať už jde o dvě osoby nebo o skupinu. Jsle citliví a umíte vycítit nejen co lidé potřebují, ale i odhalit, co se na nejjemnějších strukturách vztahů odehrává. Proto byste si, jako Poustevník (IX), měli čas od času dopřát trochu klidu, abyste své zkušenosti mohli zpracovat. Ve vašem životě přijdou období, kdy pocítíte touhu být sami a oprostit se od silné orientace na lidi kolem vás. Tato fáze života bude velice úzce spjatá s postavou Poustevníka na této kartě. Poustevník je spojován s rozjímáním, objevováním vnitřních světů as touhou po prostoru, který je prostý citového uzurpování a manipulace.
 

Zamilovaní jako symbol růstu
 
Během let ve znamení Zamilovaných (datum dne a měsíce vašeho narození sečtené s číslicemi letošního roku dá číslo 24 neboli 6) pocítíte potřebu přehodnotit všechny své vztahy, ať už přátelské, rodinné, kolegiální nebo vztahy založené na hlubokém citu. Je to čas hodnocení, bez ohledu na to, jestli se mále oč opřít nebo ne. Některé vztahy budete chtít prohloubit, od některých se budete chtít na nějakou dobu vzdálit a jiné úplně opustit, protože vás už ničím nenaplňují. V letech pod tímto růstovým symbolem lidé často vstupují do manželství, nebo se rozvádějí, případně s někým začnou bydlet ve společné domácnosti, a nebo se z ní vystěhují. Tato karta patří Blížencům, a proto budete při rozhodování stát před volbou ze dvou možností. Budete se muset rozhodnout mezi dvěma řešeními problému, mezi dvěma směry, kterými se ve svém životě dál vydat, mezi dvěma lidmi. Budete zvažovat, která volba je lepší. Ve vašem osobním i profesionálním životě mohou nastat chvíle, kdy se budete snažit tyto dvě možnosti spojit, abyste vytvořili větší celek. Během těchto let také pochopíte, že nemáte zájem setrvávat ve vztazích, které pro vás nejsou jedinečné nebo rovnocenné. Každý z nás pozná, který vztah je rovnocenný. Často to bývají vztahy profesionální a kolegiální, ale takový vztah pro nás nemá punc jedinečnosti. Všichni také víme, jaké to je být ve vztahu, na kterém nám záleží, ale který není rovnocenný.

A právě v roce Zamilovaných si uvědomíte svou potřebu vstupovat v životě do vztahů, kde jsou obě roviny v souladu. Nejste už ochotni přistoupit na typ vztahu, který je sice rovnocenný, ale chybí v něm emocionální náboj, a nebo na vztah, který je jedinečný, ale není založenna rovnocennosti. V tomto roce si také vyjasníte své citové potřeby.

Energie tohoto archetypu vrcholí v měsíci Blíženců, což je doba od 21. května do 21. června. Můžete ji využít k učinění konečných rozhodnutí. Je možné, že v roce pod znamením Zamilovaných se kolem vás bude pohybovat více osob narozených v Blížencích, protože vám budou jako zrcadla vracet některé vaše rysy. Rozpoznáte v nich svou snahu správně se rozhodoval mezi dvěma možnostmi, které vám byly dány v osobní nebo profesionální oblasti. Budou vám podobní i svým úsilím definovat si své citové potřeby a jasně vymezit, co je jim na obtíž. V tomto roce se také často musíme rozhodovat mezi dvojicí návrhů, lidií situací, míst a cest, na které se vydat. Pokud se nebudeme chtít ani jediné možnosti vzdát, musíme se pokusit je tvůrčím způsobem propojit, aby jejich sloučením vzniklo něco lepšího. Symbol Zamilovaných často předznamenává bod zlomu v procesu změny, kterým procházíte.

 

Zamilovaní jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Archetyp Zamilovaní je výborným symbolem pro meditaci, protože prohlubuje umění pěstovat lidské vztahy a zvyšuje komunikační schopnosti. Pokud máte problémy při jednání s lidmi a chtěli byste s tím něco udělat, tak je pro vás tato karta vhodnou vizuální afirmací při meditaci. Může vám pomoci i v procesu rozhodování, jelikož zvýší váš cit pro správnou volbu, ale i při slučování dvou nebo více prvků s cílem, aby vytvořily významnější celek. Podpoří i váš pocit jistoly, že jste při výběru ze dvou možností učinili správné konečné rozhodnutí. Posiluje také nadání pracovat s lidmi každého věku, ať už jsou to děti, lidé stejného věku jako vy nebo lidé starší. Tento symbol má mocnou energii. Je portrétem bytosti, která ví, jak prohlubovat vztahy, jež ji naplňují, a která pochopí, když vztahy splní svůj úkol nebo odumřou.

Afirmace při meditaci nad kartou Zamilovaní
 
Těší mě pracovat s lidmi každého věku.
Mám nadání komunikovat s lidmi.
Uvědomuji si své potřeby a přání v citové oblasti.
Hluboce si vážím principu přátelství a lásky, kterým naplňuji svůj život a vyzařuji ho do okolního světa

 

Zamilovaní jako vaše zrcadlo
 

Kdykoli vás to přitahuje k symbolu Zamilovaných nebo si ho z balíčku vytáhnete, znamená to, že využíváte svého nadání ke komunikaci s lidmi všech věkových skupin a že se nacházíte ve fázi hodnocení svých vztahů. Obzvláště pak těch, které byste chtěli prohloubit, a nebo těch, od kterých byste si rádi na nějakou chvíli oddychli a snad je dokonce i opustili. Nechcete ve vztazích přistoupit na žádné omezování a zábrany. Protože nemáte problémy při jednání s lidmi, přitahuje vás to k velkému kolektivu. Rádi byste si zkusili i práci v týmu dvou lidí. Karta může také naznačovat změny týkající se manželství a partnerství: rozvod nebo rozchod, prohlubování vztahu, založení společné domácnosti s partnerem nebo její rozpad. Možná na vás čekají důležitá rozhodnutí, která se budou týkat dělí nebo starších lidí, kteří jsou pro váš život nějak důležití. Opět se může jednat o to, že budete muset propojit dva nebo více protikladných prvků a nebo se definitivně rozhodnout, který z nich zvolíte. Protože má tato karta energii Blíženců, může to znamenat, že tato volba se bude týkat osob narozených ve znamení Blíženců. Nebo v měsíci Blíženců (21. května - 21. června) budete činit vážná rozhodnutí, která se budou týkat hlavně citové oblasti a lidí významných pro váš život.

 


Symboly, které jsou aspekty karty Zamilovaní

Karta Zamilovaných ztělesňuje základní princip spojovaný se zdokonalováním schopností jednat a komunikovat s lidmi ve všech formách vztahů. Zamilovaní mají číslo 6. Další symboly se šestkou představují čtyři kvality, které jsou podstatné a potřebné pro každý vztah: 6 mečů (Věda) představuje mysl s jasným úsudkem, objektivní mysl neboli mysl v roli spravedlivého svědka. V každém vztahu je potřeba dívaltse na věci objektivně a realisticky a viděl je bez příkras tak, jak jsou. 6 pohárů (Rozkoš, potěšení) zastupuje další kvalitu, která nesmí v žádném vztahu chybět. Obzvlášť pokud se jedná o potěšení, které má moc uzdravovat (symbolizováno měděnými poháry), přinášet novou sílu a energii (symbol oranžových lotosových květů) a nahrazovat staré novým (hadi, kteří jsou stočeni uvnitř pohárů). Je důležité, abychom uměli ve vztahu navodit lehkou atmosféru plnou legrace a pohody a neočekávali, až to někdo udělá za nás. 6 holí (Vítězství) odhaluje nejdůležitější formu vítězství. Je to vítězství, kde není poražených a kde vítězí obě zúčastněné strany.

V každém vztahu, který má dobře fungovat, se musí partneři snažit, aby z každého osobního „souboje“ vycházeli oba jako vítězové. Protože pokud se jeden z nich rozhodne toho druhého opravdu porazit, nemůže být jeho vítězství nikdy konečné. Poslední složku, která by neměla ve vztahu chybět, zastupuje 6 disků neboli Úspěch. Tato karta obsahuje formuli na úspěch ve vztazích, tvůrčích projektech  a v profesi. Formule obsahuje šest kroků, kieré znázorňují astrologické znaky v šesti koulích zobrazených na této kartě. Abychom mohli slavit úspěch v každé své činnosti, musíme postupovat krok za krokem, a nic neuspěchat a také se ničemu nevyhýbat. Toto je lekce Saturna. Musíme být otevření, pružní a nezdolní jako Jupiter. Dále je třeba následovat hlas svého srdce, jak nás učí Venuše. Měsíc nás vede k tomu, abychom zůstali upřímní, celiství a nezradili sami sebe. Pak přichází další, Merkurova lekce: musíme komunikovat efektivně. To znamená vždy zvolit správné načasování a promyslet si obsah toho, co chceme sdělit. A poslední poučení nám dává Mars: všechny vztahy musíme naplňovat stálým proudem energie.

Dalším symbolem, který je spojen se Zamilovanými a který je jejich vnějším vyjádřením, je karta Ďábel neboli symbol boha Pana, který má číslo XV. Číslo 15 dává po sečtení šestku. Kdykoli si vytáhnete kartu Ďábla/Pana, veselého kozla, představitele astrologického znamení Kozoroha, znamená to, že vnitřní princip Zamilovaných projevujete navenek. Pan od nás vyžaduje, abychom na všechno, co nás ve vztazích trápí, nahlíželi s klidem Kozoroha a s veselostí a humorem Pana, který je zobrazen jako usmívající se kozel. Když bereme věci příliš vážně, ztrácíme rovnováhu. Pan se svou energií Kozoroha, nám připomíná, že prostřednictvím humoru a klidu budeme schopni začít uvažovat objektivně (6 mečů), pocítíme radost (6 pohárů), vychutnáme si vítězství ducha (6 holí) a zažijeme ve vnějším světě i ve svých vztazích úspěch, který je výsledkem našeho bezchybného chování (6 disků) (viz konstelace Zamilovaní v kapitole VI).

Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti karty Zamilovaní

Talenty:
 
Zamilovaní VI (umění a nadání pěstovat vztahy a kvalitní komunikaci)
Ďábel / Pan XVI (veselost; stabilita)
6 mečů (Věda; objektivita)
6 pohárů (Rozkoš; potěšení)
6 holí (Vítězství)
6 disků (Úspěch)

 

 
Výzvy:
 
Zdokonalovat umění pěstování vztahů a rozvíjet nadání ke komunikaci s lidmi.