Crowleyho tarot - Velká arkána

 

 Crowley - 13 - smrt  
13 - Smrt
 
PROCES ODPOUTÁNÍ, VYKROČENÍ VPftED, OSVOBOZENÍ / UVOLNĚNÍ Z POUT
 
Symbol Smrt / Znovuzrození je univerzálním principem odpoutání se a uvolnění z pout. Jenom cestou odpoutání jsme schopni vytvářet nové struktury. Když se nám podaří zbavit se svých starých svazujících zvyků (Viselec XII), odpoutáme se tak i od své minulosti (ryba jako astrologické znamení Ryb). Teprve potom jsme připraveni přivést na svět své nové, doposud nevyužívané stránky (vodnářské postavy podobající se zárodkům).
Smrt představuje astrologické znamení Štíra. Štíra znázorňují tři symboly, které zastupují tři druhy transformace neboli tři stadia smrti a znovuzrození. Prvním symbolickým vyjádřením je štír. Představuje tu stránku naší osobnosti, která nás v období změny a odpoutávání od minulosti chrání a pečuje o nás. Druhým symbolem je had. Ten nám připomíná, že abychom mohli podstoupit proměnu, musíme se zbavit svých starých představ o sobě samých, tak jako had svléká svou kůži. Teprve tehdy budeme moci projevil svou novou totožnost. Třetím zobrazením Štíra je pták fénix nebo orel, který upozorňuje na potřebný nadhled a schopnost vnímat vše z pohledu celku, abychom mohli projevovat ještě více ze sebe samých. Pták v našem nitru představuje duchovní podstatu, která je vždycky svobodná, plná životní síly a nezničitelná. Právě tato naše stránka nás podněcuje k tomu, abychom se od své minulosti osvobodili, protože jenom tak budeme moci přivést na svět ještě více ze své pravé podstaty.

Kostra je základní strukturou našeho těla, která nám umožňuje pohyb a změny v našem sebevyjadřování. Kosti, vytvářející náš dnešní obraz, představují linii našich předků, ale i naše odhodlání růst a vyvíjet se opakovanou smrtí a po ní následujícím znovuzrozením.

Koruna je univerzálním symbolem rozšířeného vědomí. Představuje snahu lidstva imitovat svatozář. Všechny kultury používají koruny a ozdoby hlavy. Tady takovou ozdobu hlavy představuje egyptská pohřební koruna. Za ní se vynořuje fénix na znamení toho, že smrt je současně prožitkem znovuzrození. Kosa je nástrojem určeným ke sklizni. Kosí, aby mohla sklízet. Zkušenost smrti a znovuzrození potvrzuje, že odpoutáním se (zvadlá květina) dáváme možnost novému životu (mořské řasy).


Smrt jako životní symbol

Pokud číslice vašeho data narození dávají po sečtení 13, je tato karta vaším životním symbolem osobnosti. Jste odevzdáni procesu transformace a změny se zvláštním zaměřením na aspekt odpoutávání se od minulosti a směřování vpřed. Během života se často dostanete do situace, kdy budete pomáhat jiným v období rozvodu nebo jim budete pomáhat překonat ztrátu milované osoby. Případně je budete podněcovat k novým zkušenostem, či doslova asistovat při příchodu dětí na svět.

Lidé narození ve znamení Štíra (21. října-21. listopadu) jsou pro vás důležitými zrcadly. Jsou vám blízcí svým odhodláním podstupovat hluboké změny, které jdou daleko za hranice rodinného předurčení a podmínek, ve kterých vyrostli.

Proces odpoutávání se od minulosti by měl být doprovázen láskyplností a odpuštěním. Tento proces ve vás otevírá nový aspekt objektivity. Protože je vám důvěrně známá bolest a utrpení, které připoutanost přináší, jste ochotni pomoci ostatním a ukázat jim, jak milovat objektivně a být přitom připraven dát kdykoli svobodu.

Umíte prožívat život i vztahy do hloubky, a přece jste schopni nechat odejít. Umíte opustit situace a lidi, když dozrál jejich čas, a vy cítíte, že je to součástí vaší cesty.

Smrt jako symbol růstu

Smrt/Znovuzrození se stává vaším růstovým symbolem, pokud číslice dne a měsíce vašeho narození dávají v součtu s číslicemi letošního roku číslo 13. Tento symbol obyčejně vůbec Smrt neznamená vaši doslovnou smrt. Naopak v tomto roce prožijete smrt jako symbol svého starého ,já“. Zaniknou přitom určité typy vztahů (v tomto růstu roce se může objevit rozvod), uzavřou se určité tvůrčí projekty nebo skončí pracovní závazky. Současně vás naplní touha vstoupit do nových vztahů, začít s novými projekty a s budováním nové kariéry. Tím budete chtít vyjádřit své nově objevené aspekty.

Tento symbol může naznačovat ukončení vztahu s osobou narozenou ve Štíru (21. října - 21. listopadu). Případně v měsíci Štíra zaznamenáte ztrátu pro vás důležitého člověka nebo lidí, a nebo se dostaví jiné změny v oblasti vašich vztahů. Tento růstový symbol vám dává jediný důležitý úkol: odpoutat se od všeho, kčemu jste připoutáni, a otevřít se ve svém životě novým zkušenostem. Tento rok je pro vás doslova obdobím, kdy odkládáte vše, co jste přerostli nebo překonali.

 

Smrt jako vizuální a meditativní symbol

Smrt / Znovuzrození napomáhá procesu odpoutávání se od minulosti a směřování vpřed. Pokud vám činí potíže lpění, tento symbol vám může pomoci na vaší cestě za sebeosvobozením. Tvořivou vizualizací symbolu Smrti / Znovuzrození při meditaci tento proces podpoříte a bude pro vás jednodušší své staré „já“ opustit. Pomůže vám i se změnami životního stylu, vztahů a kariéry, abyste mohli naplnit své nově objevené vlohy.

 
Afirmace při meditaci nad kartou Smrt/Znovuzrození
 
Mám radost ze svého růstu a z toho, že se stále více přibližuji svému původnímu určení.
Dávám volnost lidem i tomu, na čem lpím, s lehkostí a důstojností.
Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.
Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.

 

Smrt jako vaše zrcadlo

Když si tuto kartu vytáhnete a nebo pokud vás neustále přitahuje, je to znamením toho, že jste schopni podstoupit hlubokou osobní proměnu a transformaci. Aktivně jste se zapojili do archetypního procesu odpoutávání se od starých vzorců nebo vztahů, abyste si mohli prožít své nově objevené stránky a vyjádřit je.

Tento symbol může také naznačovat, že se pokoušíte přebudovat své vztahy se zrozenci ve Štíru (21. října - 21. listopadu). Případně se budete muset v měsíci Štíra něčeho vzdát, abyste mohli vstoupit do nových sfér v osobním i profesionálním životě.

Symboly, které jsou aspekty Smrtí /Znovuzrození

Symbol Smrti a Znovuzrození zosobňuje měnící se výraz osobní síly a vůdcovství v okolním světě. Karta Smrt (XIII; Číslo 13 dává v součtu 4) je vnějším výrazem Císaře v našem nitru. Abychom mohli uchopit veškerou svou sílu a vůdcovské vlohy (Císař IV), musíme být ochotni podstoupit změnu a odevzdat se stálé sebepromčně (Smrt / Znovuzrození). Každá změna je podmíněna odpoutáním se od minulosti, bez kterého bychom nemohli prožít nové a do té doby neobjevené aspekty svého ,já“ (Smrt / Znovuzrození). Během období, kdy v nás umírá všechno staré a připravují se ke zrodu nové struktury našeho ,já‘\ potřebujeme veškerou svou sílu a vlohy k vůdcovství (Císař). V období změny si musíme uvědomovat své hranice a meze (4 disky; Moc) a musíme být připraveni vyjednávat a přijmout stav příměří (4 meče; Příměří). Je třeba, abychom následovali hlas svého srdce s vědomím vyššího smyslu této cesty (4 poháry; Nadbytek). Nesmíme přitom ani na chvíli zapomenout, že ve skutečnosti jsme úplné a celistvé bytosti (4 hole; Uskutečnění) (podrobnější informace viz konstelace Císař v kapitole VI).

 

Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem Smrt/Znovuzrození
 
 
Talenty:
Blázen O (odvaha, která je nám dána shůry)
Císař IV (vůdcovství; autorita)
4 meče (Příměří)
4 poháry (Nadbytek)
4 disky (Moc)
4 hole (Uskutečnění; završení)
Smrt / Znovuzrození XIII (touha změnit se)

 

Výzvy:
 
Smrt / Znovuzrození XIII
Láskyplně se odpoutat od minulosti.
Uvolnit se z pout a směřovat vpřed.