Tarot snů - Velká arkána

 04  

4 – Císař

Základní význam: Otcovství a otcovský princip. Autorita. Zákony a pravidla. Společenské a státní instituce. Sociální zodpovědnost. Tyranie.

Hlubší obsah: Jak Blázen viděl při svém setkání s Císařovnou, život není uspořádaný. Naopak, život je obrovský, nádherný zmatek. Můžeme sice užívat jeho štědrosti a hojnosti a sklánět se před jeho nesmírnou silou, ale nemůžeme v něm žít, dokud nenajdeme nějaký způsob, jak usměrnit jeho energii.

Proto potřebujeme vzdělané lékaře, aby pomohli zlepšit kvalitu života, stroje vyrobené podle technických výpočtů tak, aby nám pomáhali sklízet úrodu, vědecké instituce na podporu výzkumu, zákony, zákonodárce a soudce, aby nám bránili se vzájemně napadat, a dokonce i armády chránící nás proti útoku zvenčí. Někteří lidé považují všechny tyto věci samy o sobě za špatné. Samozřejmě mohou být zneužity a často také bývají. Vždy si ale musíme uvědomovat, že bez takovýchto společenských struktur bychom neměli to, co potřebujeme k svému růstu a rozvoji.  V podstatě bychom nebyli lidmi.

Na kartě Císař vidíme snové město plné budov, věží a výstavních tříd lemovaných stromy. Nad ním se rýsuje postava mocného muže, který drží dvě žezla. Každé má na svém horním konci žhnoucí spirálu, která nám ukazuje, čemu je oddán a co je také základním zdrojem jeho síly: schopnost života sám se obnovovat. Totéž můžeme rozpoznat i z koulí na spirálách, připomínajících slunce, a ze slunečního vzoru na jeho zdobeném náprsním krunýři.

Postava Císaře působí pevně a stabilně, současně však poněkud neskutečně, téměř jako by se na noční oblohu promítala z města pod ním. Nepředstavuje totiž ani tak osobu, jako spíš pojem - řekli bychom občanský princip. Císař je grafickým a archetypálním zobrazením občanských funkcí společnosti, obdobně jako bývají veřejné budovy často zdobeny plastikami božstev.

Císař nás vyzývá, abychom se zamysleli nad tím, jakou roli v našem životě hraje moc. Jak úspěšní jsme v jednání s institucemi a vlivnými lidmi, jemuž se nikdo nevyhne? Ve kterých oblastech života projevujeme moc přiměřeně a ve kterých se vzdáváme svých pozic proto, že ji váháme uplatnit?

Jak všichni víme, moc může být zneužita. Zákony mohou být překrucovány, instituce mohou sledovat své vlastní zájmy, armáda může být nasazována ve válkách, které slouží pouze její další expanzi. Nakonec, zajde-li Císař příliš daleko, se společnost může proměnit ve vyprahlou poušť. Podobně se i my ve svém životě můžeme stát tyrany či diktátory nebo dovolit druhým, aby nás takto ovládli.

Na hlubší úrovni si musíme uvědomit, že moc není ani zcela dobrá, ani zcela špatná, nýbrž je vždy směsí obojího. Jednou má vojenská akce na ochranu veřejnosti současně za následek oběti na životech mezi civilisty. Jindy je vývoj zázračného léku schopného odvrátit utrpení a smrt tisíců lidí spojen s utrpením a smrtí zvířat použitých pro vědecké účely. Být vůdcem znamená neustále rozhodovat o tom, kdo nebo co má mít z věci prospěch a kdo nebo co se má obětovat. Není ovšem vůdcovou úlohou jen více posilovat mocné. Vůdce je zde také pro slabé a zranitelné. Velmi často se stává, že jej přílišná izolace  uprostřed mocenské elity učiní hluchým k těm ve společnosti, kteří nemají dovolání, a to bývá počátkem jeho pádu.

Způsob, jakým Císař v Tarotu snů napřahuje žezla moci směrem k nám, nás povzbuzuje, abychom se sami v sobě chopili moci a používali ji a současně pečlivě zvažovali, kam její užití vede.

Stezka na Stromu života: Od 8. sefiry Rozum (Hod) k 9. sefiře Infrastruktura (Jesod). Naše touha po vytvoření a udržení řádu a racionality se projevuje jako soubor postojů a východisek (tj. infrastruktura naší osobnosti), který nás předurčuje k takovémuto jednání.

Hebrejské písmeno: He znamená okno. Tak jako krajina působí uspořádaněji a organizovaněji, když ji pozorujeme oknem, vidí i Císař všude možnost uspořádání a organizace.

Astrologie: Beran, znamení průkopníků, kteří odvážně pronikají do neobydlených oblastí, aby je zcivilizovali a zpřehlednili.