Tarot snů - Velká arkána

 05  
5 – Víra
Základní význam: Hluboká víra v něco. Nalezení smyslu přesahujícího hmotný svět. Etika a morálka. Filosofie. Náboženská učení a  tradice. Pojmový aparát, na jehož základě mohou být věci zasazeny do kontextu.

Hlubší význam: V předchozích kartách Blázen objevil, v čem spočívá opěrný systém vědomí. Mág a Velekněžka mu poskytují mechanismy, díky nimž může fungovat ve světě, zatímco Císařovna a Císař jej učí základním způsobům, jak na tento svět nahlížet. Protože se však tyto způsoby vyvíjejí a stávají složitějšími a komplexnějšími, násobí se také množství výzev, které představují.

Pod Mágovým poručnictvím se můžeme stát obětí špatných rádců. Velekněžka nás může svést na scestí iluzemi, chimérami  a myšlením určovaným našimi přáními. Císařovna dokáže udusit a potlačit naši individualitu a Císař se může stát příkladem toho nejhoršího, čeho je lidská povaha schopna, jak ukazují tragické dějiny lidstva.

Aby Blázen nepodlehl nesmírným nebezpečím, která obsahují čtyři předcházející karty, musí nyní více rozvinout schopnost rozpoznat pravý smysl, jíž nahradí imperativy Cisařovny a Císaře. Tato schopnost je obvykle chápána jako přirozeně náboženská, neboť ke své existenci nepotřebuje nějakou konkrétní náboženskou ideologii, jak to považujeme za obvyklé na Západě. S její pomocí se postupně učíme chápat, co je „správné“, a co „nesprávné“, což nám umožňuje vyhnout se oněm nejhorším excesům obsaženým v předchozích kartách. Dává nám smysl pro rovnováhu, a my tak můžeme energii prvních čtyř karet rovnoměrně rozdělit. Samotný Mág a nic z Velekněžky by nám způsobilo jeden okruh problémů; pouze Velekněžka a nic z Mága zase jiný. Uvědomění si smyslu, které ukazuje karta Víra, nás může utěšit v těžkých dobách, kdy nám dává vyšší ideál, v nějž můžeme věřit, a cítit tak, že náš život má hlubší význam.

Na kartě je postava v hávu (může to být stejně tak žena jako muž), která drží ruce sepjaté v rozjímání. Všimněte si, prosím, že jsem nepoužil výrazů „mnich“, „jeptiška“ ani „modlitba“. Karta zahrnuje také tyto pojmy, ale neomezuje se na ně. Ve většině ostatních tarotových sad se jmenuje Papež, Hierofant či Kněz a je na ní zobrazen jasně mužský vládce a často bývá zřetelné i jeho konkrétní náboženství. Zde byla zvolena postava celkově představující pojem víry, aniž by byla vázána na nějaké pohlaví či náboženství. Na jejím oděvu by mohly být emblémy kteréhokoli náboženství – nebo také žádného. Je možné věřit v etický kodex nebo v ideál správného způsobu života, aniž by bylo nutné věřit v nadpřirozeno. Jsou sice náboženské řády, které vyžadují oholení hlavy, na této kartě však holohlavost, která může být i náhodná, všeobecně symbolizuje otevřenost rozsáhlejším úvahám než pouze těm světským.

Karta Víra představuje tu část naší osobnosti, která je schopna zasazovat události, myšlenky a emoce v našem životě do širšího kontextu, systemizovat a uspořádávat je a dodávat jim rámec potřebný k tomu, abychom si mohli ujasnit jejich souvislosti. Místo zde mají jak tradiční náboženství a jejich vnější znaky, tak i osobní filosofie a víry, které nejsou vázány na to, co obvykle považujeme za „náboženství“.

Jakkoli nám tato karta pomáhá vyrovnat se se stinnými stránkami jiných karet, sama je má také. Sklon vyhýbat se změnám nás vede k tomu, že obklopujeme své etické vzorce aurou neomylnosti, což dále vede k zaujatosti, odtud k předsudkům, a nakonec k bigotnosti. Je velmi poučné pečlivě sledovat jednání čelných představitelů organizací, ať už mají zdánlivě sebeosvícenější cíle. Nepochybně zjistíte, že přinejmenším někteří z nich projevují netolerantnost, nepružnost a touhu využít víry jiných k získání osobní moci.

Částečně i z tohoto důvodu je devět symbolů na kartě rozmístěno rovnoměrně dokola a spojeno zářícím kruhem. Žádný pohled ani systém nedokáže obsáhnout nebo vysvětlit celou skutečnost. Každé náboženství či filosofie je jen jednou z nekonečně mnoha možností a žádné si nemůže činit nárok na neomylnost či výlučnost.

Symboly jsou myšleny pouze jako příklady různých filosofií a náboženství a neznamená to, že bychom nerespektovali ty, které se zde neobjevují. Postupujeme-li do čela postavy ve směru hodinových ručiček, zde jsou symboly a jejich obsahy:

- Čínský ideogram „Společná radost“, reprezentující konfucianismus. Jde o filosofii, která klade velký důraz na úctu k tradici a etice jako prostředkům sebezušlechťování.

- Davidova hvězda, symbol judaismu. Judaismus je monoteistické náboženství zdůrazňujíí spoléhání se na to, že  k lidem hovoří Bůh, což se projevuje v posvátných textech (Tóra) a na dějinách židovského národa.

- Krucifix, představující křesťanství. Stejně jako judaismus je monoteistickým, historickým náboženstvím, ale jeho posvátné texty (Nový zákon) navazují na Tóru a uctívají Ježíše jako Božího syna, který vykoupil lidstvo.

- Půlměsíc a hvězda, reprezentující islám. Monoteistické a historické náboženství pocházející z posvátných textů (Korán) a založené na věrnosti etickým zásadám a učení o rovnosti všech před Alláhem.

- Dharmačakra (Kolo života), symbol buddhismu. Jako filosofie, v níž lze dosáhnout osvícení tím, že překonáme některá přání a touhy, vyzývá k tomu, abychom se realizovali spíše prostřednictvím vlastní zklušenosti než skrze dogma nebo tradici.

- Tři sanskrtská písmena a, u a m spojená v Aum neboli Óm, která představují hinduismus. Hinduismus se snaží prostřednictvím řady duchovních praktik napomoci osvobození duše a rozvíjet vědomí  Božství, které se nachází uvnitř každého z nás.

- Pentagram (pěticípá hvězda) reprezentuje novopohanství. V jeho rámci existuje více různých systémů, například wicca, šamanismus, druidství a mnoho dalších, pro něž je obvykle typický respekt ke starým vírám, používání magie a uctívání přírody.

- „Šťastný člověk“, symbol humanismu. Jako životní postoj, na rozdíl od náboženství a filosofií, se humanismus snaží pochopit vesmír přirozeným, nikoli nadpřirozeným způsobem, a dává přednost světské etice založené na rozumu a humanitních hodnotách před dogmaty a tradicemi.

- Jin-jang, představující filosofii taoismu. Jedná se spíše o postoj než o náboženství a důraz je kladen na relativnost hodnot a na výhody tvůrčího nekonání, spontaneity a přirozenosti.

 

Stezka na Stromu života: Od 6. sefiry Celistvost (Tiferet) k 8. sefiře Rozum (Hod). Naše vniřní celistvost se nám dává poznat cestou rozumového uvažování. Prostřednictvím intelektu dosahujeme celistvosti.

 

Hebrejské písmeno: Vav znamená hřebík. V kartě Víra se snažíme proniknout do filosofií a náboženství cestou rozumu. Tak jako se zatlouká hřebík, pokoušíme se i my vniknout dovnitř silou vědomého myšlení.

 

Astrologie: Býk, znamení, které vytváří praktické a konzervativní postupy. To odpovídá oněm aspektům Víry, které smysl opatřují systémem a strukturou a těm pak zůstávají věrné.