Tarot snů - Velká arkána

 11  
11 – Spravedlnost
Základní význam: Spravedlnost. Poctivost, slušnost jako zásada. Přílišný sklon vynášet soudy. Zastávat se bezprávných nebo okrádaných. Nepředpojatost.

Hlubší obsah: Na kartě Víra hledá Blázen etický rámec, soustavu názorů, které určují, co je správné a co nesprávné, a s jejíž pomocí může vyvozovat závěry a posuzovat jevy, s nimiž se setkává v každodenním životě. Na kartě Spravedlnost tento systém i závěry a soudy, které z něj vyplývají, využije k tomu, aby změnil svět kolem sebe a učinil z něj místo, kde se bude žít lépe. Jinými slovy, uvede do života to, co se naučil na kartě Víra.


Spravedlnost patří k těm kartám, jejichž název dobře vystihuje obsah. Na rozdíl od Kola, kde se svět zdá být řízen neosobním, lhostejným mechanismem, vládne světu v případě Spravedlnosti víra ve slušnost, na které vše spočívá. Podoba této slušnosti může být ustanovena božstvem nebo řídící inteligencí, ale může se i ustálit podle vůle lidí, kteří tento svět obývají. V každém případě jsou poctivost, spravedlnost a právo principy, jimiž se v životě řídíme. Bez této energie by život nebyl ničím víc než pouhou džunglí. V mnoha ohledech tato karta představuje samu podstatu toho, co znamená být člověkem.

Na obraze je žena ve zbroji vznášející se na obloze, která vypadá, jako by byla napůl strojem. Místo aby jako v jiných tarotových sadách držela váhy, v Tarotu snů je těmi vahami sama. Zařízení a mechanismy označují i na ostatních kartách myšlenkovou aktivitu. Proto chápeme Spravedlnost jako rozumovou, intelektuální sílu, která představuje protiklad k intuitivnímu či instinktivnímu. Ve věcech spravedlnosti a práva musí převzít vládu racionální stránka naší mysli, pokud chceme zůstat ve svých soudech nestranní. Samozřejmě, dovedeme-li tuto myšlenku do extrému, výsledkem jsou zcela chladnokrevné verdikty, kterým chybí jakékoli lidské uvažování. Mysl ráda soudí a ve výkladu může tato karta naznačovat, že někdo má přehnaný sklon vynášet soudy.

Žena má brnění, protože si v životě často musíme slušné zacházení vybojovat nebo musíme vydobýt spravedlnost těm, kteří jsou zbavováni svých práv či majetku. Také představitelé našeho právního systému musí sami často zápasit s ovlivňováním ze strany mocných. Postava drží misky vah v dokonalé rovnováze. Ideálem Spravedlnosti je, že musí být vykonávána nestranně. Přestože je naplňován jen zřídkakdy, je důvodem k naději již to, že ho většina národů světa za ideál stále považuje.  

Nejpozoruhodnější na této kartě je, že postava nemá oči. Tradičně je Spravedlnost mívá zavázané a dává se tím najevo, že uplatňuje právo nepředpojatě. To, že v Tarotu snů oči vůbec nemá, znamená, že je této myšlence tak oddána, až se ona myšlenka stala její součástí, místo aby byla  ztělesňována s pouhou páskou přes oči, kterou lze kdykoli nasadit či sejmout. Víme, že tato Spravedlnost nás bude soudit poctivě a nebude se tajně dívat zpod pásky, aby zvýhodnila ty, kteří jsou bohatí nebo mají známosti. Kromě toho se nám tím připomíná, že postavy ilustrující archetypální pojmy nemusí být fyzicky dokonalými jedinci. Ti, kdo nevidí či neslyší nebo jimž chybí jiné schopnosti, mohou být neméně působivými vzory pro přesvědčivé výtvarné zobrazení základních životních energií. Vlastně tato myšlenka zapadá do celkového smyslu karty Spravedlnost.

  

Stezka na Stromu života: Od 1. sefiry Vědomí (Keter) ke 3. sefiře Forma (Bina). Absolutní vědomí prostřednictvím formy vytváří zákony, pravidla a morálku, jež jsou prostoupeny principy nejvyššího dobra.

  

Hebrejské písmeno: Lamed znamená bodec na pohánění býka. Učení Spravedlnosti zůstává na čistě teoretické úrovni, chybějí-li prostředky k jeho prosazování (bodec).

 

Astrologie: Váhy, znamení vyváženého, harmonického prostředí, které je přirozeným cílem zákonů Spravedlnosti.