Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

 18
18 - Měsíc
Základní význam: Tvůrčí očekávání, těhotenství. Změny, cykly, vývoj. Iluze.

Hlubší obsah: Sedmnáctá, osmnáctá a devatenáctá karta Velkých arkán zjevně tvoří posloupnost: Hvězda, Měsíc, Slunce, tři nebeská tělesa, od nejmenšího po největší a od nejslabšího po nejsilnější - díváme-li se ze Země. Tato souvislost naznačuje, že se Blázen blíží ke konci své cesty a centrum pozornosti se přesunuje od světských záležitostí a psychologických poznatků ke kosmickému pohledu.

Na kartě Luna, stejně jako na té předchozí, vládne bezčasí, ale s jiným nádechem, než tomu bylo u Hvězdy. Na počátku cyklu, na Kartě Císařovna, ukazuje žena-vládkyně narozené dítě, které vzešlo z jejího lůna. Nyní, u Luny, jsme do onono lůna přeneseni, díváme se očima plodu. Cokoli se má narodit, ať už jde o živou bytost, nebo o nějaký plán, musí projít obdobím těhotenství, než přijde na svět. Prenatální vývoj musí ze své podstaty probíhat ve tmě, ukrytý před vědomou pozorností a zásahy zvenčí. Luna ukazuje hlubší část duše, než jsme viděli na kartách Velekněžka a Viselec. Tvoření, fyzické stejně jako pojmové, nemůže spoléhat jen na intelekt, nýbrž musí čerpat také z podvědomých, instinktivních energií, aby mohl vzniknout skutečný život. Umělecké dílo vytvořené pouze vědomím bude suché a bez života.

Pokud by však naše bdělá mysl skutečně měla být náhle přenesena na toto chladné, temné místo, představte si, jak stísněně by se cítila. Karta Luna je dějištěm tajuplných změn, pomalého vývoje, nepředvídatelných cyklů a prudkým posunem ve vnímání. Vědomí tu není vůbec k ničemu. Luna může být děsivým místem plným znepokojivých snů a nočních můr. Lze ji proto vykládat nejen jako tvůrčí očekávání, ale také jako celkový pocit úzkosti a obtíže s rozlišením skutečnosti od iluzí.

Horský pramen představuje hlubiny podvědomí, což v tarotu obvykle platí pro vodu ve všech podobách. Pramen je aktivní, řítí se přes skály, protože na rozdíl od jiných karet, které zobrazují vodu, se zde nedíváme na hladkou, nezčeřenou hladinu podvědomí, nýbrž jsme ponořeni do jeho vířících hlubin.

Z karty na nás hledí vlk a pes. Vlkův pohled je zlověstný, psův dobrosrdečný. Tato zvířata symbolizují rozdíly v našem vztahu k podvědomí. Jak jsme viděli u karty Síla a Ďábel, občas se podvědomí projeví v našem životě jako něco divokého, nekontrolovatelného, jindy však jako energie, která může být ovládnuta a využita jako pomocník. Zvířata nás sledují s očekáváním, jako by se ptala, jak na ně hodláme reagovat. Na tom pak bude záviset, zda na nás z karty vyskočí divoký vlk, nebo ochočený pes.

Luna jako taková může znamenat mnoho věcí. Lze ji vidět jako svítivé já, které vyzařuje zevnitř a odívá se do snů, vizí a intuitivních pocitů, jež k nám přicházejí z podvědomí. Jak jsme zjistili u karty Velekněžka, toto jsoucno můžeme vidět, pokud se na ně díváme přímo. Proto byla na kartě Luna mezi dva sloupy upevněna obrovská čočka, díky níž může mít naše mysl jakési povědomí o vnitřním já. Dalo by se říci, že tato čočka je výtvarným zobrazením pomyslné "klapky" mezi vědomím a podvědomím, jak ji symbolizuje Velekněžka. Pamatujte si však, že to, co vidíme v čočce, není přesný obraz našeho vnitřního já, nýbrž výtvor naší mysli, která se snaží nám zprostředkovat představu, jak nitro asi vypadá. Vzhledem k omezeným možnostem, které má naše vědomí, je to maximum, co můžeme z této nepolapitelné a matoucí složky své osobnosti postřehnout. Podle buddhistické filosofie je to "prst ukazující na měsíc", tedy nástroj, který nám pomáhá vidět neviditelné, pokud ovšem nezapomínáme, že to, co pozorujeme, je onen prst, v tomto případě čočka, ale nikoli samotný měsíc.

Přesto může i obraz či přibližný odhad mít v našem životě velký význam. Vidíme tedy netopýry, jak se objevují na druhé straně čočky, a zdá se, že na cestě k nám prolétají sklem, jako by to byl vzduch.

Ve starých sadách se nakartě Luna obvykle objevuje krab nebo rak vylézající z vody. Ilustrace v tarotu snů znázorňuje myšlenku, že oním korýšem jste vy. Poté, co jste byli na kartách Věž a Ďábel připraveni o své nároky a očekávání, stali jste se malým, křehkým a jednoduchým stvořením, které si musí namáhavě probojovat z vod kolektivního nevědomí a vybudovat si novou identitu. Cestu hlídají pes a vlk. Ve stavu, v němž se nacházíte, musíte najít správný způsob, jak k ní přistoupit, abyste směli pokračovat v cestě. Pak musíte jako losos doplout k vodopádu a pokračovat proti proudu, až nakonec najdete cestu zpět, ke slunečnímu světlu. Pokud se vám to podaří, představte si, kolik poznání a tvůrčí inspirace si od Luny přinesete.

Stezka na Stromu života: Od 9. sefiry Infrastruktura (Jesod) k 10. sefiře Realita (Malchut). Náš běžný život a vše kolem nás ovlivňuje (někdy více, než jsme ochotni si přiznat) infrastruktura našeho podvědomí, kterou vnímáme prostřednictvím snů a jiných iracionálních zážitků.

Hebrejské písmeno: Kof znamená zátylek. To, co je "za týlem", můžeme samozřejmě chápat jako metaforu pro podvědomí.

Astrologie: Ryby, znamení, k němuž patří přesah, překročení hranic běžné reality.