Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

 20  
20 - Soud
Hlavní význam: Získat vyšší nebo širší perspektivu. Vidět se jako součást většího celku, nikoliv jako izolovaný jedinec. Dbát hlasu, který vyzývá k následování nebo činu.

Hlubší obsah: Blázen by se celkem rozumně mohl domnívat, že nabytím nového povědomí a jistoty u karty Slunce jeho putování tarotovými trumfy končí. Zbývají však ještě dva. Prohloubené a posílené vědomí musí být nyní rozšířeno, aby dokázalo pojmout více než jen individuální zájmy. Karta Soud tedy ukazuje, jak Bláznovo uvědomění prochází tímto procesem, a na kartě Svět setrvává Blázen ve stavu nekonečného osvícení jako výsledku všeho, co předcházelo. 

Starší tarotové sady zobrazují anděla, který troubí na trubku, zatímco z rakví vystupují vzkříšené mrtvoly - jde o scénu z křesťanské ikonografie. Odkazuje k Zmrtvýchvstání a k Poslednímu soudu, kdy se duše mrtvých znovu spojí se svými těly a pak definitivně spočinou v nebi, nebo v pekle. V Tarotu snů také vidíme anděla, ale zde reprezentuje Bláznovo vnitřní já, které je konec konců pouhou součástí uvědomění či hybné síly vesmíru. Obvykle o sobě uvažujeme jako o jednotlivcích bez vztahu k okolnímu světu. Na kartě Soud nás anděl vybízí, abychom rozšířili svou perspektivu a uvědomili si své bytí jako součást všeho, co existuje. Máme se ztotožnit s vesmírem jako celkem a nezůstat jen osamoceným egem.

Anděl na kartě na nás hledí s očekáváním, neskonalou moudrostí a trpělivostí. Pod ním drží dva zlatí muži zlatou obruč, za níž vidíme ženu a jednotlivé fáze jejího vztestupu k nebi. Kruh jako symbol transformace se objevil na několika přecházejících kartách: Blázen, Mág, Velekněžka, Víra, Milenci, Síla, Kolo, Mírnost, Ďábel, Luna a Slunce. Na kartě Soud je prezentován ve své konečné podobě. Tím, že jím projdeme, konečně překročíme hranice svého ega, abychom se připojili k univerzálnímu vědomí, které nás očekává.

Čtyři ženské postavy představují postupný vývoj vědomí. Na nejnižší pozici se žena vznáší (podle postavení jejích nohou vidíte, že na ničem nestojí) a její pozornost je zaměřena dolů. Ve fázích uprostřed je tažena vzhůru, do transformačního kruhu. Nakonec jím prochází, připravena setkat se s očistným ohněm vesmírného vědomí.

V tarotu se s rodem často pracuje jako se symbolem. Může proto být poučné všímat si na jednotlivých kartách pohlaví osob, pokud budeme mít na paměti, že je míněno pouze symbolicky a netýká se nikoho konkrétně. Na kartě Soud mohou obě mužské postavy představovat tentýž rozum, pořádek a intelektuální harmonii, jaké jsme viděli na kartě Slunce. Tento solární rozum usměrňuje lunární, podvědomou energii našeho vnitřního bytí (ženské postavy) a přivádí ji do univerzálnějšího, kosmického vědomí. To, co vidíme, je tedy v podstatě schéma, které znázorňuje radostnou symbiózu mezi jangovou neboli sluneční a jinovou neboli lunární energií. Obě se navzájem potřebují; žádná z nich nemůže dosáhnout cíle bez té druhé.

Ve výkladu často musíme, stejně jako u ostatních karet, kosmologické a duchovní souvislosti poněkud přiblížit každodennímu životu, abychom je mohli vztáhnout k situaci tazatele. Karta Soud může prostě znamenat nabytí vyššího či širšího rozhledu nebo uposlechnutí výzvy, která nás vybízí, abychom se vydali určitou cestou nebo jednali určitým způsobem.

 

Stezka na Stromu života: Od 2. sefiry Energie (Chochma) k 6. sefiře Celistvost (Tiferet). Vhled a sebepoznání obsažené v Celistvosti rozpoznává a přijímá hlas trubky, v němž neodolatelně a nevyhnutelně zaznívá volání prapůvodní Energie, která nečiní rozdíly. Ať jsme jakkoli pevně zakotveni ve svém současném bytí, Energie se v určitou chvíli ozve a přiměje nás, abychom opustili své dřívější zájmy a vydali se novým směrem.

 

Hebrejské písmeno: Šin znamená zub. Stejně jako je výměna mléčných zubů za stálé projevem nového období dospívání, tak nás i karta Soud uvádí do nové fáze uvědomění.

 

Astrologie: Pluto, planeta transformace a regenerace.