Nejvyšší tajemství - 3. díl

22.01.07   David Icke
Ale některým nevyhnutelným faktům se musíme věnovat. Předchozí fyzická forma známá jako homo erectus se náhle stala tím, čemu dnes říkáme homo sapiens. Od začátku měl homo sapiens schopnost mluvit komplexním jazykem a velikost lidského mozku se masivně zvětšila. Biolog Thomas Huxley řekl, že významnější změny, jako jsou tyto mohou trvat desítky milionů let. Tento pohled podporuje důkaz jménem homo erectus, který se zřejmě objevil v Africe před 1,5 milionu let. Zdá se, že po dobrý jeden milion let, zůstala jejich fyzická forma stejná, ale pak, z čista jasna prošla dramatickou změnou až k homo sapiens. Asi 35.000 let předtím přišel jiný náhlý "upgrade" ("aktualizace") a objevil se homo sapiens sapiens - ve fyzické formě, jak ji známe dnes. Sumerské destičky zmiňují dva lidi zapojené do vytvoření této otrocké rasy. Byli to vedoucí vědci jménem Enki, Pán Země (Ki=Země) a Ninkharsag, též známá jako Ninti ("Lady Life" - "Paní Život"), díky její odborné znalosti medicíny.
Později byla označována jako Mammi, z čehož pochází máma a matka. Ninkharsag je zpodobňován v mezopotamských vyobrazeních jako nástroj užívaný k řezání pupeční šňůry. Má tvar podkovy a užíval se v dávných dobách. Též se stala mateřskou bohyní náboženských proudů jako Královna Semiramis, Isis, Barati, Diana, Marie a mnoho dalších, jež se vynořili z celého tohoto světa. Často je zobrazována jako těhotná žena.
Texty o vůdcovství Anunnaki říkají:
Sešli se aby žádali bohyni,
porodní asistentku bohů, moudrou rodičku
(říkajíc),
"Dej život v stvoření, stvoř dělníky!
Vytvoř primitivního dělníka, jenž může nést otěže!
Nechť nese otěže, které mu Enlil přidělí,
Nechť dělník nese břímě bohů!"
Enlil byl velitem Anunnaků a Enki byl jeho nevlastní bratr. Jak nám říkají Tabulky, Enki a Ninkharsag měli mnoho nezdarů, přitom co hledali ten správný genetický mix. Jsou tam případy, kdy stvořili lidi s významnými defekty a také člověko-zvířecí hybridy. Hrozné věci, a přesně to, co se údajně děje v mimozemsko-lidských podzemních základnách po světě. Příběh Frankensteina, muže vytvořeného v laboratoři, by mohl být obrazem těchto událostí. Byl napsán Mary Shelleyovou, manželkou slavného básníka. On a ona byli vysocí zasvěcenci tajné sítě společnosti, jenž od dávných časů shromažďovala a potlačovala tuto znalost.
Tabulky říkají, že Enki a Ninkharsag nakonec našli tu pravou směs jenž se stala prvním homo sapiens - bytostí, kterou Sumerové nazvaly LU.LU (Ten, kdo byl namixován). Toto je biblický Adam ' . LU.LU byl genetický hybrid, sloučený s homo erectus, s geny ' bohů ' k tomu, aby vytvořili otroka, lidskou včelu dělnici, před nějakými 200.000 až 300.000 lety. Ženská verze byla též vytvořena. Sumerské jméno pro člověka bylo LU, kořenný význam  je dělník či sluha, a též z toho vycházelo pojmenování pro zdomácnělá zvířata.
Tímto je od té doby lidská rasa. Anunnaki po tisíce let, dříve zjevně, nyní skrytě řídí naši planetu. Nesprávný překlad Bible a doslova vzatý obrazný jazyk zdevastoval původní význam a vytvořil fantaskní příběh. Genesis a Exodus byly napsány hebrejskou kněžskou třídou, Levity (židovskými kněžími), poté, co byli vzati do Babylonu kolem r. 586 př.n.l. Babylon byl bývalou zemí Sumeru a proto Babyloňané, tedy Levité, znaly sumerské příběhy a zvěsti. To bylo zcela určitě z těchto záznamů, z nichž Levité zkompilovali Genesis a Exodus. Zdroj je zřejmý. Sumerské tabulky mluví o E.DIN (Příbytek Spravedlivého). Toto se pojí se sumerským jménem pro jejich bohy, DIN.GIR (Spravedlivý z Raket). Takto Sumerové mluvili o Edin, a Genesis mluví o Rajské Zahradě.
Toto bylo ústředím bohů, Anunnaků. Sumerské Tabulky hovoří o Králi Sargonu starším , nalezeným jako dítě v plovoucím koši na řece, a vychovaným královskou rodinou. Exodus mluví o Mojžíši nalezeném  královskou princeznou jako dítě plovoucí v koši po řece, a jak byl vychován Egyptskou královskou rodinou. Seznam takových 'náhodných shod' je nekonečný.
Starý zákon je klasickým příkladem náboženské recyklace, která "oplodnila" všechna náboženství. Takže pokud hledáte původní význam Genesis a příběh Adama, musíte se vrátit k Sumerským záznamům, abyste viděli, jak byl příběh pozměněn. Genesis říká, že ' Bůh ' ( bohové) vytvořili prvního muže Adama, z ' prachu země ' a poté použili žebro Adama k tomu, aby vytvořili Evu, první ženu. Zecharia Sitchin poukazuje na to, že překlad 'prach země ' pochází z hebrejského slova tit a sám je odvozen od Sumerského termínu, TI.IT, což znamená 'to, co je s životem' .
Adam nebyl vytvořený z prachu země, ale z toho, co je s životem - žijící buňky. Sumerský termín TI znamená obojí -  žebro i život a opět, překladatelé udělali špatnou volbu. Eva (ta, co má život) nebyl vytvořena z žebra, ale z toho, co má život - žijící buňky. Lidské vajíčko pro vytvoření Lulu/Adama vzešlo podle Sumerů od ženy z Abzu v Africe, a novodobé fosilní nálezy a antropologický výzkum naznačuje, že homo sapiens přišel vskutku z Afriky. Na zač. osmdesátých let, Douglas Wallace z Emory University v Georgii srovnával DNA (projekt pro fyzický život) 800ti žen a usoudil, že to to vzešlo z jediného ženského předka.5
Wesley Brown z Michiganské univerzity řekl po prozkoumání DNA 21ti žen z různých genetických prostředí kolem světa, že všechny vzešly ze stejného zdroje, jenž žil v Africe o 180.000-300,000 let dříve.
Rebecca Cann z kalifornské univerzity v Berkeley udělala to samé se 147mi ženami z rasově a zeměpisně různorodého prostředí a řekla že jejich společná genetická dědičnost pochází od jediného předka o 150.000 až 300,000 let dříve.7
Jiná studie 150ti amerických žen z genetických linií směřujících zpět do Evropy, Afriky a Blízkého východu, společně s domorodci Austrálie a Nové Guineje skončila s tím, že všechny měly stejného ženského předka, jenž žil v Africe o 140.000 až 290.000 let dříve.8
Osobně si myslím, že lidská rasa byla "oseta" mnoha zdroji; nejen Anunnaki.
Sumerské tabulky a pozdější akadské příběhy uvádějí jména a hierarchie Anunnaků. Oni nazývají 'Otce' bohů slovem AN, které znamená nebe.
Náš Otec, který jest v nebi? , AN či Anu dle Akadů, zůstával většinou v nebi se svou manželkou Antu, a dělal jen ojedinělé návštěvy planety jimi nazývané E.RI.DU (Domov v daleku postavený), slově které se vyvinulo v Earth (Země). Nebo přinejmenším je to překlad Zecharia Sitchina. Z popisů by též mohlo vyplývat, že Anu většinou zůstával ve vysokých horách Blízkého východu, kde 'Rajská Zahrada', místo bohů, dle dobrých dokladů se považuje, že bylo, a dělal pouze ojedinělé návštěvy plání Sumeru.
Sumerské město bylo nazváno Eridu. Anu vyslal dva syny rozvinout a řídit Zemi, říkají tabulky. Byli to Enki, o němž říkají, že stvořil homo sapiens, a jeho nevlastní bratr Enlil. Tito dva se později stali velkými soupeři o konečnou vládu nad planetou. Enki, Anu-ův prvorozený, byl podřízen Enlil-ovi kvůli Anunnacké posedlosti genetickou čistotou. Enlil- ova matka byla Anu-ova nevlastní sestra a toto spojení přešlo na mužské geny efektivněji než Enki-ho narození přes jinou matku.
Později Tabulky popisují, jak Anunnaki vytvořili pokrevní příbuznost aby ovládli lidstvo v zastoupení a tito, podotýkám, jsou rodinami, jež stále ovládají svět až do dnešních dnů. Sumerské Tabulky popisují jak byl Annnaky lidstvu udělen královský majestát (z angl. kingship), jež byl původně znám jako anu-majestát (z angl. Anuship) od An či Anu, vládce 'bohů ' .  Bratrské rodiny jsou posedlé pokrevním příbuzenstvím a genetickou dědičností a křížili se bez ohledu na lásku. Královské rodiny (rodina!) a aristokracie Evropy a tzv . Rodiny Východního Establišmentu ve Spojených státech (Eastern Establishment families in the United States) jsou tohoto zjevným příkladem.
Jsou ze stejného rodu (kmene) a geneticky příbuzní. To je důvod, proč Bratrské rodiny byly vždy posedlé křížením, právě jako Sumerské Tabulky popisují Anunnaki. Nekříží se skrze snobství, ale aby zachovali genetickou strukturu, která jim dává určité schopnosti, zvláště schopnost '"posunu tvaru/formy" (angl. "shape-shift") a manifestace v dalších formách. V krátkosti to detailněji popíši.
Tabulky popisují, jak byla od Enki dána lidem schopnost rozmnožovat se, a to vedlo k explozi lidské populace, která hrozila zaplavit Anunnaki, jenž nebyli nikdy příliš početní. Anunnaki měli množství vnitřních konfliktů a hi-tech válek mezi sebou, jak Enlil a Enki frakce bojovaly o kontrolu. Výzkumníci kolem Anunnaki se obecně shodují, že Enki je na straně lidstva, ale mě se zdá, že si obě  skupiny přejí dominanci nad touto planetou, a že to je jejich skutečnou motivací.
Jak Zecharia Sitchin dokumentuje ve svých překladech, a čtenáři indických svatých knih Véd potvrdí, je zde mnoho popisů ' bohů ' jdoucích do války sami se sebou, aby bojovali o nadvládu. Sumerské záznamy popisují, jak synové Annunaki ' bohů ' byli do těchto válek nejvíce zapojeni. Tito byli potomky Enki-ho a Enlil-a, nevlastních bratři, kteří se stali divokými rivaly, a jejich synové tu bitvu v hi-tech boji "dohráli", říkají Tabulky. Jedna bitva, do které byli zdá se zapojeni, bylo biblické zničení Sodomy a Gomory.
Tato města byla pravděpodobně umístěna při jižním konci Mrtvého moře, kde dnes naměřené údaje o radiaci jsou mnohem vyšší než je normální. To bylo tehdy, podle Bible, když se Lotova manželka ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup. V návaznosti na odkaz původních Sumerů, Zecharia Sitchin říká , že skutečný překlad této pasáže by měl být čten jako Lotova manželka se změnila v sloup páry,  který, při hlubší úvaze, je spíše pravděpodobnější!
Po celém světě, v každé domorodé kultuře najdete příběhy o  Velké Potopě, a Sumerské Tabulky se neliší. Sitchin říká, že vyprávějí, jak Anunnaki opustili planetu v létajícím plavidle a jak obrovský příval vody vymazal velkou část lidstva. Není pochyb, že ta nepředstavitelná katastrofa, nebo pravděpodobněji katastrofy, "navštívily" Zemi průměrně mezi 11.000 a 4.000 lety př.n.l. Geologický a biologický důkaz je obrovský, ve své podpoře nespočetných příběhů a tradic, jež popisují takové události. Pocházejí z Evropy, Skandinávie, Ruska, Afriky, amerického kontinentu, Austrálie, Nového Zélandu, Asie, Číny, Japonska a Blízkého východu.
Všude. Někteří mluví o ohromném žáru, který uvařil moře; o horách dýchajících oheň; o zmizení Slunce a Měsíce a temnoty, jenž následovala; o pršení krve, ledu a kamení; o přetočení Země; o padající obloze; o vystupování a zaplavování pevniny; o ztrátě ohromného kontinentu; o příchodu chladu; a prakticky všichni z nich popisují fantastickou záplavu, zeď vody, jež se přehnala přes Zemi. Přílivová vlna způsobená kometou ve filmu Deep Impact (Drtivý dopad), vám dává představu, jaké to mohlo být.
Staré čínské texty popisují, jak se pilíře podpírající oblohu rozdrtily; o tom, jak se Slunce, Měsíc a hvězdy sesypaly v severozápad, kde se obloha stala nízkou; řeky, moře a oceány ztekly na jihovýchod, kde se Země potopila a ohromný požár byl uhašen bouřlivou záplavou. V Americe, indiáni Pawnee vyprávějí stejný příběh o době, kdy severní a jižní polární hvězdy změnily místa a šly navštívit jedna druhou. Severoamerické tradice odkazují na obrovské mraky objevující se a žhnoucí tak silně, že se vařilo vodstvo.
Grónští Eskymáci vyprávěli ranným misionářům, že před dávnou dobou se Zěmě  převrátila. Peruánská legenda říká , že Andy byly rozděleny v půl, když obloha vedla válku se Zemí. Brazilský mýtus popisuje, jak se nebe roztrhlo a padající tříšť zabíjela vše živé, až nebe a Země změnili místo. A indiáni kmene Hopi, ze Severní Ameriky popisují toto:
" Země se rozpukala do ohromných roklin, a vše pokryla voda, kromě jedné úzké zablácené vyvýšeniny".
Všechno to blízce koreluje s legendami Atlantisu a Mu či Lemurie: dvou rozsáhlých kontinentů, jednoho v Atlantiku a druhého v Pacifiku, o nichž mnoho lidí věří, že byly řízeny vysoce vyvinutými rasami. Kontinenty, řečeno zmizely pod mořem, za okolností popsaných výše, ponechajíce pouze ostrovy jako jsou Azory, jako zbytky jejich bývalé slávy. Atlantis byl popsán Platonem (427-347 př.n.l.), řeckým antickým filozofem a vysokým zasvěcencem sítě tajných škol.
Do dneška tato tajná síť uchovala mnoho vědění pro pár vybraných, zatímco lidským masám toto privilegium odpírá. Oficiální historie pomíjí Platonův rozpor, že takový kontinent existoval, a v jeho poznámkách je mnoho zjevných historických odchylek, avšak jeho základní myšlenka má v geologii oporu. Azory, jež někteří lidé věří, že byly součástí Atlantis, leží na středoatlantském hřbetu, který je napojen na linii rýhy, jenž obkličuje planetu.
Tato linie pokračuje do vzdálenosti 40.000 mil. Středoatlantský hřbet  je jedna z předních oblastí pro zemětřesení a vulkány. Čtyři obrovské tektonické desky, euroasijská, africká, severoamerická a karibská, všechny se v této oblasti setkávají  a kolidují, což způsobuje velkou geologickou nestabilitu. Obojí, Azory i Kanárské ostrovy (pojmenované po psím špičáku 'canine' a nikoli kanárech!), byli objektem rozsáhlé sopečné činnosti - v době, kdy Plato tvrdil, že zanikla Atlantis. Tachylitová láva se v mořské vodě rozpadá během 15.000 let a stále ještě ji lze nalézt na mořském dně kolem Azorů, jak potvrzují geologicky nedávné otřesy.
Další důkazy, včetně plážového písku nabraného z hloubky 10.500 až 18.440 stop, odhalují , že mořské dno v tomto regionu muselo být, znova geologicky nedávno, nad úrovní moře.11 oceánograf Maurice Ewing, napsal v magazínu National Geographic toto:  "buď se země musela o dvě nebo tři míle potopit, nebo kdysi muselo být moře dvě či tři míle níže, než je dnes. Oba závěry jsou překvapivé."